Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

DECLARAŢIE

Subsemnatul ___________________________________ CNP___________________,


candidat la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ______________________ 1, la
_____________________________________________________, declar pe propria răspundere că
am fost evaluat psihologic în ultimele 6 luni, respectiv la data de __________________, în vederea
încadrării directe sau trecere în corpul ofiţerilor2 pe un post de __________________3, la unitatea
_________________________.
Urmare evaluării am fost declarat _______________4.

Semnătura________________ Data ______________

_____________________
1
se va completa ofiţer/agent de poliţie
2
numai pentru persoanele care au calitatea de agent de poliţie
3
se va completa ofiţer/agent de poliţie
4
se va completa APT sau INAPT