Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT

CURSUL:
Criminalistică

REFERAT

Tema:Tehnica criminalistică

A examinat: Dr., conr. univ. B.Bugai

A efectuat: Puzîrevschi Marius

Grupa: Dr. 1602

CHIŞINĂU-2019
1
CUPRINS

Noțiunea, mijloacelor tehnico-ciminalistice……………………………………………....……3

Trusele criminalistice………………...................…………………………………………….….6

Laboratoarele criminalistice mobile…………..…………………………………………….……9

Instrumente de măsurare în cercetarea de teren…………..................……………………...……11

Bibliografie selectivă....................................................................................................................13

2
Noțiunea privind tehnica criminalistică

Tehnica criminalistică – compartiment al criminalisticii care cuprinde în sine recomandările


ştiinţifice de aplicare a metodelor şi mijloacelor, tehnice destinate acumulării şi examinării
probelor şi efectuării altor măsuri de descoperire şi preîntâmpinare a infracţiunilor. 5 Mijloacele,
metodele, procedeele tehnicii criminalistice se fundamentează pe ştiinţele tehnice, umanitare şi
de drept, aplicate în lupta contra criminalităţii. Tehnica criminalistică conţine aşa domenii ca:
gabitologia judiciară, balistica judiciară, metode şi mijloace tehnico-criminalistice, fotografia
judiciară, cercetarea documentelor

Mijloacele tehnico-științifice de prevenire a infracțiunilor

Una din funcțiile organelor de ocrotire a dreptului este prevenirea acțiunilor infracționale. Pe
lîngă antrenarea diferitor sisteme sociale la lichidarea cauzelor și condițiilor ce determină sau
favorizează săvîrșirea acțiunilor ilicite, luarea anumitor măsuri preventive prevăzute de legislația
în vigoare, organele menționate întreprind măsuri de ordin tehnic pentru a curma acțiunile
infracționale prin surprinderea vinovatului la locul faptei sau prin înregistrarea lui în scopul
înlesnirii demascării ulterioare.

Toate mijloacele necesare în scopul dat se împart în două categorii

1. de semnalizare
2. cu efect de cursă, mai numite capcane criminalistice

Acelea ce fac parte din prima categorie sunt predestinate să împiedice săvîrșirea unor acțiuni
(deplasarea într-o direcție sau în apropierea unui obiect, forțarea mijloacelor de încuiere,
spargerea unui obiectiv de construcție), semnalizînd tentativa; cele din a doua categorie sunt
menite să înregistreze acțiunile săvîrșite, să imagineze sau să marcheze persoanele ce au activat
la fața locului.

Deci rezultă că mijloacele criminalistice de prevenire a actelor infracționale, prin sine însuși
sau prin intermediul rezultatelor realizării lor, pot furniza date de certă valoare probantă. Astfel
în virtutea acționării sistemului de semnalizare, persoana tentată să săvîrșească infracțiunea poate
fi reținută imediat la fața locului.

Mijloacele tehnice de semnalizare, în majoritatea lor, sunt folosite în scopuri preventive, cu


preponderență pentru apărarea anumitor obiective sau valori

Cea mai simplă formă de prevenire este sistemul bazat pe blocarea cu contacte electirce a
eventualelor căi de pătrundere, inclusiv a locurilor de intrare, a mijloacelor de închidere.

Se folosesc în caz de necesitate și sisteme sofisticate bazate pe efectul fotoelementului, al


ultrasunetelor, pe elemente radioactive. Acestea servesc pentru înștiințarea persoanei sau
organului de supraveghere despre faptul pătrunderii în zona păzită.

Capcanele criminalistice după mijloacele și materialele utilizate se împart în două categorii:


3
1. fizice
2. chimice

Capcanele fizice constau în folosirea anumitor substanțe pulverulente de natură să adereze la


corpul, haina sau obiectele utilizate de persoana care comite infracțiunea la fața locului;

capcanele chimice constău în folosirea substanțelor apte, prin reacție să provoace pe obiectul
cu care au contactat (corpul uman, îmbrăcămintea, diverse obiecte) urme sub formă de pete,
invizibile în condiții obișnuite, identificabile prin proprietățile lor fluorescente.

Mijloacele tehnico-științifice folosite pentru descoperirea, fixarea și ridicarea

La fel pentru determinarea, fixarea și ridicarea materialului probant se folosesc materiale


tehnico-științifice special predestinate acestora. Practica demonstrează cu certitudine că aplicarea
cu pricepere a mijloacelor tehnice aflate la dispoziția organelor de urmărire penală asigură
eficiența acțiunilor de cercetare, garantînd în cele din urmă stabilirea adevărului în conformitate
cu cerințele legislației în vigoare.

Mijloacele tehnico-științifice menite organelor de urmărire penală sunt cuprinse în truse


criminalistice portative, complete speciale, și laboratoare criminalistice mobile.

Trusele se împart în universale, destinate cercetării la fața locului și efectuării altor acțiuni
procesuale, în special, a percheziției, prezentării pentru recunoaștere, experimentului judiciar, și
specializate pentru efectuarea unor operații tehnico-științifice separate.

Organele de urmărire penală sunt dotate cu truse cu destinație specială cum ar fi cele destinate
testării substanțelor narcotice sau în formă de anexe la trusele universale propriu-zise. În atare
formă se prezintă trusele fotografice, completul de substanțe necesare relevării amprentelor
digitale.

Trusele universale fiind destinate multiplelor operațiuni tehnice pe parcursul cercetării


infracțiunilor, includ diverse instrumente, utilaje, materiale dintre care menționăm:

1. instrumente de măsurare (dimensiunile liniare, unghiulare și de volum constitue


caracteristice de deosebită valoare criminalistică a obiectelor – probe materiale ale
infracțiunii). Trusele criminalistice sunt dotate cu ruletă metalică, un distanțier, un
raportor, și o riglă gradată.
2. mijloacele de iluminare. Mijoacele de iluminare artificială. Trusele sunt dotate cu o
lanternă concentrată, surse de iluminare fotografică, dispozitive cu radiații ultraviolete.
3. mijlocele tehnice pentru relevarea, fixarea, ridicarea și conservarea urmelor și obiectelor
ce constituie probe materiale:
- dispozitive și preparate pentru descoperirea, fixarea și ridicarea amprentelor digitale
- dispozitive și materiale pentru amprentarea persoanelor vii și a cadavrelor
- utilaje și materiale de mutare a urmelor

4. dispozitive destinate căutării obiectelor ascunse, care constău dintr-un dispozitiv de


adîncire în sol, detector magnetic și metalic
5. instrumentar auxiliar general și materiale de ambalare, spre exemplu briceag, clește, trusă
de șurubelnițe, diamant de tăiat sticlă.
4
Mijloace tehnico-științifice folosite în efectuarea expertizelor criminalistice

Un rol deosebit în activitatea și administrarea justiției penale îî revine expertizei judiciare. Ea


fiind prevăzută de legislația în vigoare ca principalul mijloc de obținere a datelor probante prin
examinarea diferitor obiecte materiale descoperite la fața locului sau ridicate în cadrul efectuării
altor acțiuni procesuale.

Expertizei criminalistice i se atribue practic orice obiect material fie de natură organică fie
anorganică dacă el desigur este purtător de informații probante și dacă evidențieire și descifrarea
aceste informații impune efectuarea unei examinări speciale bazate pe utilizarea mijloacelor și
metodelor criminalistice. Cele mai frecvent întilnite sunt: fragmentarea textelor tipărite și
executate de mînă, anonime, dubioase, din punct de vedere al autentifficărilor, rechezite și
suporturi materiale ale documentelor, acte oficiale, diverse obiecte materiale purtătoare de urme
de mîni, de picioare, de mijloace de transport, instrumente. Mijoacele și utilajele de incuiere,
munițiile și urmele tragerii din arma de foc, armele albe.

Diversitatea obiectelor expertizei criminalistice determină după cum este și firesc


complexitatea sarcinilor acesteia.

La fel expertiza criminalistică mai are ca scop:

- descoperirea urmelor (de corodare, de împușcătură, de narcotice) în situațiile în care


evidențierea lor impune aplicarea metodelor și mijloacelor criminalistice speciale
- reconstituirea obiectelro materiale, a textelor înlăturate sau decolorate, a elementelor de
marcare reliefată deteriorate, a înfățișării exterioare a unei persoaneîn baza oaselor
craniului
- stabilirii mecanismului evenimentului în cauză prin mijlocul investigării urmelor
- determinării consecutivității împușcăturilor, executării rechezitelor într-un document.

În vederea descoperirii elementelor caracteristice de mărimi scăzute a obiectelor de examinare


se apelează la mijloace optice de mărire.

Instituțiile de expertiză sunt dotate cu diferite tipuri de microscoape cele mai frecvet utilizate
fiind: microscopul stereoscopic, microscopul comparator, microscopul de polarizare,
microscopul electronic.

Expertizele efectuate de către specialiștii instituțiilor de expertize judiciare cum ar fi acele


destinate determinării provenienței diferitor fragmente de obiecte sau urme sub forma de resturi
de substanțe sunt bazate pe determinarea structurii de compoziție și deci impun aplicarea
metodelor și mijloacelor de analiză spectrală, cromatografică, electrochimică. Utilizarea acestor
mijloace reclamă cunoștințe de profesiune în ramurile respective ale științelor naturale.

5
Trusă criminalistică universală - Valiză sau geantă special amenajată care conţine
aparate, instrumente, alte obiecte şi substanţe necesare pentru executarea principalelor operaţiuni
tehnico-criminalistice în procesul cercetării la faţa locului. Instrumentarul t.c.u. este grupat
astfel: instrumentar pentru orientare în teren, marcarea locului cercetat şi executarea de
măsurători; instrumentar pentru căutarea, descoperirea, relevarea, transferarea şi ridicarea
urmelor ; instrumentar pentru executarea mulajelor; instrumentar pentru amprentarea
persoanelor; instrumentar pentru întocmirea schiţei şi desenelor ; alte instrumente cu utilizări
diverse.

Conținutul unei truse criminalistice universală

1)Valiza de ABS cu capac dur, rezistenta, neagra, dimensiuni interne 460 x 310 x 180 mm,
(WxDxH)

-
2)Rulou pentru intins tuş model Ink Roller (cu rolă din cauciuc turnat, latime de 6 cm,

6
3) Tus pentru prelevare impresiuni

4) Folii cu gelatină pentru ridicarea urmelor papilare latente

5) Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare

7
6) Pensulă pentru relevarea urmelor papilare

7) Pensula magnetică

8
LABORATOARELE CRIMINALISTICE MOBILE

Pentru investigarea completa a anumitor infractiuni si in special al infractiunilor care


prezinta un grad de pericol social ridicat este necesara folosirea unor mijloace tehnice-
criminalistice extrem de variate. Astfel organele de ancheta au la dispozitie laboratoare
criminalistice mobile care sunt instalate pe diferite autoturisme, iar in ipoteza efectuarii
cercetarilor in locuri greu accesibile laboratoarele criminalistice pot fi montate pe elicoptere,
nave, etc. Laboratoarele mobile au in dotare principalele truse criminalistice universale si
specializate care sunt complete cu mijloace suplimentare si anume: descoperirea si ridicarea
microurmelor, descoperirea urmelor latente de picioare pe covoare, linoleum, refacerea
inscriptiilor, executarea de mulaje, instrumente optice de examinare si anume microscoape,
diversi reactivi, instrumentar, compartiment foto, etc.

Se va folosi aparatura de filmat si de inregistrare video-magnetica in vederea consemnarii


rezultatelor cercetarii sau a altor acte procedurale efectuate la fata locului si anume declaratiile
martorilor, victime, persoanelor suspecte. Pentru identificarea persoanelor dupa semnalmentele
exterioare se va folosi „Foto identic kit” sau „Identikit” la care se adauga trusa speciala de
identificare a cadavrelor necunoscute. Aparatura de detectie cuprinde detectoare de metale cu
camp electric, detectoare cu radiatii roentgen, detectoare pentru descoperirea cadavrelor ascunse
sau ingropate – detectoarele de cadavre functioneaza pe principiul reactiei dintre gazele de
putrefactie si reactivul impregnat intr-o hartie de filtru. Alte detectoare: detectoarele de materiale
radioactive, de substante explozibile, detectoare cu radiatii invizibile ultraviolete si infrarosii. De
asemenea, aceste laboratoare mai contin truse de prim ajutor, echipament special de protectie,
masti de gaze, etc

9
10
Instrumente de măsurare în cercetarea de teren

Dispozitiv metric pentru masurarea inaltimii subiectului

Rigla gradata in forma de “L”, pentru


masurarea

11
Banda decimetrica in dispozitiv de
rulare

„Mes-Event” Metru

12
Bibliografie selectivă

A. Manuale și culegeri de documente

1)Gheorghiță M., Tratat de criminalistică, Chișinău, 2017;

B,Surse electronice (pe Internet)

1)Trusele criminalistice . https://www.trusecriminalistice.ro/product/trusa-criminalistica-universala-model-tcu/

2) Laboratoarele criminalistice http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/

13