Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectare de lungă durată la Istoria trăită - istoria povestită

Nr.
Nr.
Umități de competență Unități de conținuturi de Data Activități de învățare și Observații
crt.
ore evaluare

Utilizarea limbajului Oralitatea în istorie


adecvat în comunicarea 1. Întroducere: definiția istoriei orale, Conversația, discuția
orală și scrisă. etapele cercetării de istorie orală. dirijată

Clasificarea adecvată a 2. Istoria istoriei orale. Discuția analiza,


surselor orale în funcție de prezentarea.
epoca în care au fost 3. Oralitatea în antichitate. Utilizarea Conversația, dezbaterea,
produse. surselor orale în reconstituirea istoriei comparația
Evului Mediu. Istoria orală și
Folosirea aparaturii digitale: modernitatea. Istorie și memorie în sec.
reportofon sau cameră XX-XXI
video în realizarea
interviurilor: înregistrare, Regimuri totalitare și experiențe
stocare, transcriere. traumatice personale în sec. XX-lea.
1. Cel de-al Doilea Război Mondial Studiu de caz,
Identificarea aspectelor (amintirile din perspectiva unui prezentarea
trecutului ce pot contribui la participant, unei mame, soții, copil) comunicărilor
înțelegerea prezentului.
2. Holocaustul. Scrierea liberă, discuții
Analiza critică a diferitor în grup
opinii pe marginea unui 3. Ce este Holocaustul? Terminologie.
subiect istoric din sec.XX.
4. Exterminarea evreilor din Basarabia Lectura ghidată,
Compararea surselor (1941-1944). demonstrația
istorice în vederea stabilirii
credibilității și a validității 5. Prigoana asupra țiganilor. Studiu de caz
informației conținută de 6. Foametea din 1946-1947. Scrierea liberă, analiza
acestea. documentelor,
7. Cauzele și consecințele foametei din prezentarea
Comentarea schimbărilor 1946-1947. comunicărilor
survenite pe parcursul
istoriei. 8. Deportările staliniste în memoria Discursul oral, agenda
contemporanilor. cu notițe, demonstrația,
Utilizarea adecvată a clustering, graficul T
surselor istorice în 9. Primul val de deportări -
argumentarea opiniei 12-13 iunie1941
proprii pentru a
susține/combate un punct de 10. Al doilea val de deportări -
vedere controversat. 6-7 iunie1949

Susținerea unui dialog 11. Al treilea val de deportări -


argumentativ bazat pe 31-martie 1951
valorile cetățeniei
democratice, în cadrul 12. Copiii basarabeni în Siberia.
interviurilor, chestionarelor. Conspectul de reper,
13. Deportările cadrelor didactice din lectura ghidată
RSSM în zilele de 6-7 iulie 1949.

14. Războiul din Afganistan. Brainstorming

15. Războiul pentru independența și Consultații în grup


integritatea Republicii Moldova.
Prezentarea proiectelor