Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI ORGANIZAȚIEI

Ghid de elaborare, redactare și susținere a lucrării de seminar:


REFERATUL

1 Ce este un referat?
Referatul reprezintă o formă a muncii independente prin care se realizează sintetizarea sau
dezvoltarea în formă scrisă, a unor idei sau probleme dintr-o lucrare sau, din mai multe lucrări
apropiate tematic.
Acesta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o analiză independentă a temei, precum şi
de a o redacta conform regulilor comunităţii ştiinţifice.
Printre condițiile de realizare a unui bun referat pot fi menționate:
 studierea completă, în limita posibilităților, a surselor de bază ce tratează problema
urmărită;
 familiarizarea studentului cu literatura relevantă pentru tema abordată;
 structurarea logică a conținutului materialului studiat;
 identificarea și formularea corespunzătoare a argumentelor necesare convingerii celor
care ascultă sau citesc referatul;
 redactatarea coerentă, în stilul limbajului ştiinţific.

2 Teme și date pentru susținerea referatelor


Teme și date pentru susținerea referatelor sunt prezentate în ANEXA 1.
Cu acordul cadrului didactic, pot fi propuse și alte teme care se încadrează în tematica
disciplinei "Fundamentele managementului organizației".

3 Reguli de tehnoredactare a lucrării


 Formatul lucrării: A4 - portrait;
 Marginile lucrării: stânga - 2,5 cm, dreapta/sus/jos - 2 cm;
 Alinierea în pagină: stânga - dreapta (justified);
 Font: Times New Roman (TNR), corp 12;
 Line spacing: single;
 Titlurile capitolelor și subcapitolelor: Times New Roman (TNR), corp 12 bold;
 Capitolele se numerotează continuu cu litere arabe, iar subcapitolele în conformitate cu
numărul capitolului (ex: 1.1, 1.2.....);
 Obligatoriu se vor utiliza diacriticele limbii române;
 Numerotarea paginilor se face începând cu Introducerea;
 Dimensiunea recomandată a referatului - min. 2.500 de cuvinte.
4 Stilul şi limbajul de redactare
Referatul trebuie redactat în limba română, într-un limbaj academic impersonal, caracteristic
lucrărilor de cercetare. Referatul trebuie să respecte normele gramaticale și ortografice de
redactare (acord, punctuaţie, lexic, etc). Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din
cele anterioare. Relaţia dintre idei trebuie să fie clară. Întregul referat trebuie să fie coerent.

5 Structura
Referatul trebuie să aibă următoarea structură:
1. Pagina de titlu - se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii:
universitatea, facultatea, disciplina, titlul referatului, numele şi prenumele studentului,
anul şi grupa, data predării (zi/lună/an).
2. Introducerea – are ca scop să arate cititorului despre ce este vorba în lucrare. În
introducere se prezintă contextul temei respective în prezent, obiectivele lucrării,
precum și locul, rolul și nivelul atins de cercetările și studiile știintifice relevante.
Introducerea nu trebuie să fie mai lungă de o pagină, fiind suficiente 2-3 paragrafe;
3. Conținutul – în această secțiune a lucrării se dezvoltă ideile pe tema abordată și sunt
evidențiate opiniile personale. Această parte a lucrării poate fi structurată în mai multe
subcapitole. Structura subcapitolelor va decurge logic din modul de abordare a
problematicii tratate în referat.
OBS: Secțiunea de conținut a referatului va avea titlu/tiluri (în funcție de numărul de
capitole/subcapitole) sugestive fiecărei teme abordate.
4. Concluziile - care să conțină principalele idei prezentate și implicațiile acestora,
emiterea unor judecăți de valoare, sintetice, asupra contribuțiilor aduse și a direcțiilor
posibile de dezvoltare viitoare;
5. Bibliografie - va fi redactată conform standardelor APA (American Psychological
Association), ca în exemplele oferite la punctul 7, respectând cerinţele descrise la
acelaşi punct.
6. Anexe (dacă este cazul) – Anexele se numerotează și este obligatoriu să fie citate în
textul referatului (să se facă trimitere la Anexe).

6 Tabele și figuri
 Figurile: sub această denumire sunt cuprinse graficele, histogramele, schelele, desenele
și fotografiile. Sub fiecare figură trebuie să existe numerotarea acesteia și să fie
menționat titlul figurii (ex. Figura 1 – Organigrama firmei). Figurile se numerotează
consecutive, în ordinea apariției acestora în text.
 Tabelele se numerotează consecutiv, în ordinea apariției acestora în text și deasupra
fiecărui tabel trebuie să fie menționat titlul acestuia împreună cu numărul tabelului. (ex:
Tabelul 1 – Evoluția indicatorului cifră de afaceri în timp).
 Pentru fiecare tabel și figură trebuie menționată sursa.

7 Bibliografie

7.1 Citatele
Toate textele citate vor fi clar delimitate cu ghilimele, pentru fiecare dintre acestea fiind
indicată sursa, după specificațiile de mai jos.

7.2 Referințe bibliografice în text


Când publicațiile sunt menționate în text, cu ghilimele (sub formă de citat), includeți numele
autorului, data publicării și pagina astfel:
 Pentru un autor: (Aron, 2002, p. 5) / Aron (2002, p.5);
 Pentru doi autori: (Allain & Kravic, 2005, p. 5) / Allain & Kravic (2005, p. 5)
 Pentru trei sau mai mulți autori: (Liam et al., 1996, p. 55) / Liam et al. (1996, p. 55).

Când publicațiile sunt menționate în text, dar conținutul lor a fost modificat și nu scris sub
formă de citat cu ghilimele (s-a făcut o parafrazare), includeți doar numele autorului și data
publicării (nu se menționează pagina):
 Pentru un autor: (Aron, 2002) / Aron (2002);
 Pentru doi autori: (Allain & Kravic, 2005) / Allain & Kravic (2005);
 Pentru trei sau mai mulți autori: (Liam et al., 1996) / Liam et al. (1996).

7.3 Lista de referințe


 Bibliografia trebuie să includă cel puțin 7-8 lucrări;
 Vor fi incluse în bibliografie doar lucrările care sunt citate în text;
 Trimiterile vor fi listate în ordine alfabetică a numelor autorilor, cu detalii complete,
folosind stilul APA (American Psychology Association);
 Referințele nu se vor numerota;
 Publicațiile de același autor (i) trebuie să fie listate în ordinea anului publicării.

EXEMPLE:

Cărți

Cărți cu un singur autor


Nume autor, Inițială(e) prenume autor. (Anul apariției lucrării). Titlu. Oraș: Numele Editurii.
Ex: Constantin, C. (2010). Sisteme informatice de marketing. Brașov: Ed. Infomarket.

Cărți cu doi până la șase autori


Nume autor1, Inițială(e) prenume autor1., Nume autor2, Inițială(e) prenume autor 2.,....&
Nume autor 6, Inițială(e) prenume autor 6. (Anul apariției lucrării). Titlu. Oraș: Numele
Editurii.

Ex: Andrei, T., Matei, A., Stancu, I., & Andrei, C. I. (2009). Socio-performanţa reformei
sistemului public de sănătate. București: Editura Economică.

Cărți cu mai mult de șase autori


Nume autor1, Inițială(e) prenume autor1. et al. (Anul apariției lucrării). Titlu. Oraș: Numele
Editurii.

Ex: Chakroum, M., et al. (2009). Health expenditure and GDP, University of Madrid.

Articole

Articol - un autor
Nume autor, Inițială(e) prenume. (Anul publicării articolului). Titlu. Numele jurnalului,
Volumul (Numărul volumului), Paginile.

Ex: Narang, R. (2011). Determining quality of public health care services in rural India.
Clinical Governance: An International Journal, , 16 (1), 35-49.
Articol - doi până la șase autori
Nume autor1, Inițială(e) prenume autor 1., Nume autor 2, Inițială(e) prenume autor 2...& Nume
autor6, Inițială(e) prenume autor 6. (Anul publicării articolului). Titlu. Numele jurnalului,
Volumul (Numărul volumului), Paginile.

Ex: Baba, C., Cherecheş, R., Ţiclău, T., & Mora, C. (2009). Organizaţional diagnosis – A
management tool. Case study in Satu Mare County Hospital. Transylvanian Review of
Administrative Sciences (25E), 32-39.

Articol - mai mult de șase autori


Nume autor1, Inițială(e) prenume autor 1., et al. (Anul publicării articolului). Titlu. Numele
jurnalului, Volumul (Numărul volumului), Paginile.

Ex: Paradise, S., et al. (2000). Portrayals of fictional characters in reality-based popular writing:
Project update. Off the Beaten Path, 7(1), 34-39.

Articol în format electronic


Nume autor, Inițială(e) prenume. (Anul publicării articolului). Titlu. Numele jurnalului,
Volumul (Numărul), Paginile, Accesat în data de zi, lună, an, Disponibil la: se trece link-ul

Ex: Cicea, C., Dobrin, C., & Popa, I. (2007). The Economic Efficiency for the Higher
Education System: an econometric model. The International Journal of
Interdisciplinary Social Sciences, 2(4), 67-78. Accesat în data de 10 Iulie 2008,
Disponibil la: http://iji.cgpublisher.com/product/pub.88/prod.293

Pagină Web
Nume autor, Inițială(e) prenume. (Anul publicării articolului). Titlu. Accesat în data de zi, lună,
an, Disponibil la: se trece link-ul

Ex: Amirat, A. (2008). Energy and Economic Growth: The Algerian case. Accesat în data de
11 Martie 2011, Disponibil la: http://www.ps2d.net/media/Amina%20Amirat.htm

8 Prezentarea referatului
 Prezentarea referatului se va face la data programată;
 Fiecare student va avea la dispoziție 10 minute pentru prezentarea referatului și 5
minute pentru întrebări și discuții pe marginea referatului.

S-ar putea să vă placă și