Sunteți pe pagina 1din 5

REZOLUȚIA ȘCOLII INTERNAȚIONALE DE VARĂ A CADRELOR DIDACTICE, EDUCAȚIA ȘI CULTURA ÎNCREDERII

ASOCIAȚIA GENERALĂ A ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR


ÎNVĂȚĂTORILOR DIN ROMÂNIA,
DIN ROMÂNIA FILIALA din REPUBLICA MOLDOVA
str. Mucius Scaevola nr.9, Arad MD – 2059, Republica Moldova,
tel 0723259290 fax 0357815274 or. Chişinău, str. Doina 113 A of. 2
asociatiainvatatorilor@gmail.com tel. fix. 93 17 17, tel. 069232897
www.invatatori.ro agiro.moldova@gmail.com
www.aiarad.ro invatatorul.md

REZOLUȚIA
ȘCOLII INTERNAȚIONALE DE VARĂ
A CADRELOR DIDACTICE

Generic: EDUCAȚIA ȘI CULTURA ÎNCREDERII

CHIȘINĂU
25 iulie, 2019

1
REZOLUȚIA ȘCOLII INTERNAȚIONALE DE VARĂ A CADRELOR DIDACTICE, EDUCAȚIA ȘI CULTURA ÎNCREDERII

În perioada 22-25 iulie 2019 a avut loc Școala Internațională de Vară a


Cadrelor Didactice, eveniment desfășurat la Chișinău, la Universitatea de
Stat din Moldova și Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la
Chișinău).
La evenimentele de formare profesională au participat în jur de 300 de
cadre didactice reprezentanți ai comunităților românești din R.Moldova,
România și Ucraina, membrii AGIRo și AGIRoMD, Asociația Cadrelor
Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți.
Participanții au manifestat interes deosebit față de subiectele
discutate și problemele identificate în comun și au adoptat
următoarea rezoluţie:
1. Încrederea este un sentiment de siguranță față de persoanele din jur,
față de instituții, organizații de stat sau private și față de sine, care se
dobândește prin muncă asiduă și manifestarea unei atitudini pozitive, prin
implicare dezinteresată a cetățenilor în realizarea atribuțiilor sale.
2. Cultura încrederii este totalitatea valorilor și a atitudinilor, care
trebuie educate la toți cetățenii (maturi și copii), exprimate în relații și
comportamente, orientate spre a obține un succes comun.
3. Cultura încrederii trebuie privită atât ca un produs, cât și ca un proces
continuu, la care ar trebui să participe toată comunitatea educațională în
colaborare cu membrii comunității pentru educarea calităților de
personalitate și a comportamentului valoric.
În rezultatul dezbaterilor din cadrul Conferinţei Inaugurale și ale
Atelierelor, au fost înaintate următoarele propuneri de soluţionare
a problemelor:

4. Consolidarea unui lanț al încrederii în domeniul educației:


Autoritățile Publice Centrale și Locale, managerii școlari, cadrele didactice,
părinții, elevii, comunitatea, bazat pe următoarele elemente indispensabile:
precizie, respect, transparență, recunoștință, conștientizare a greșelilor,
loialitate, tendință permanentă spre rezultat, realiști, tendință spre bunătate,
responsabilitate, ascultare activă, respectarea angajamentelor și oferirea
de încredere.

2
REZOLUȚIA ȘCOLII INTERNAȚIONALE DE VARĂ A CADRELOR DIDACTICE, EDUCAȚIA ȘI CULTURA ÎNCREDERII

Încrederea în Cadre didactice


5. Cadrele didactice ar trebui să demonstreze cunoștințe profunde în
domeniul legislației și în domeniul specializat al profesiei sale și să ceară
insistent de la factorii de decizie să respecte prevederile legislative și
principiile morale, să-și îndeplinească corect atribuțiile, acțiuni manifestate
prin adresări, demersuri, petiții etc., iar dacă va fi necesar și proteste de
masă cu implicarea actanților educaționali.
6. Este necesar să existe o deschidere reciprocă, comunicare
sistematică și colaborare eficientă între cadrele didactice și actanții
educaționali, pe de o parte, și factorii de decizie (aleșii poporului,
funcționari de stat) pentru consolidarea încrederii reciproce în ceea ce
privește: crearea condițiilor de muncă pentru angajați, crearea condițiilor de
studii pentru elevi/studenți, mediul favorabil de acțiune și manifestare,
implicarea în proiecte instituționale și comunitare etc..
7. Cadrele didactice ar trebui să fie mai insistenți în consolidarea
încrederii în sine, să demonstreze interes și deschidere pentru colaborare
cu membrii comunității și persoanele publice, să promoveze preponderent
principiul de producător și mai puțin cel de consumator.
Încrederea în Factorii de decizie
8. Factorii de decizie au datoria de a asculta opinia și doleanțele
cadrelor didactice, în special și a cetățenilor în general, pentru a identifica
un echilibru între interesele personale, de grup (de partid) și ale cetățenilor,
având mereu pe agenda sa scrise interesele și nevoile oamenilor.
9. Persoanele publice de succes, factorii de decizie trebuie să
demonstreze mereu abilități de comunicare eficientă, interacțiune cu
persoanele din jur, răbdare, încredere, ascultare activă, să fie flexibili,
deschiși, persuasivi, să fie onești, activi, pro-activi și să promoveze bunele
mânere, să fie integri și să respecte drepturile omului etc..
10. Factorii de decizie trebuie să identifice strategii de colaborare
cu cadrele didactice, părinții și elevii, bazate pe parteneriate și ajutor
reciproc, monitorizare reciprocă, să contribuie la consolidarea autonomiei
persoanei și a instituției, să disemineze bunele practici, să stimuleze
participarea cetățenească, să nu se bazeze pe presiuni și metode axate pe
frică și control, care au drept scop pedeapsa și manifestarea puterii.
11. Relațiile stabilite între persoanele publice, factorii de decizie și
cadrele didactice, cultura încrederii creată în societate, servește un bun
exemplu pentru educația tinerii generații, pentru consolidarea imaginii
profesorului în comunitate și pentru fortificarea principiilor unei societăți
democratice.

3
REZOLUȚIA ȘCOLII INTERNAȚIONALE DE VARĂ A CADRELOR DIDACTICE, EDUCAȚIA ȘI CULTURA ÎNCREDERII

12. Investiția în dezvoltarea și asigurarea oportunităților gratuite de


formare profesională a cadrelor didactice în funcție de necesități
individuale.
13. Promovarea debirocratizării factice. Faptul că s-au dat liste de
acte obligatorii nu înseamnă debirocratizare, dar birocratizare! „Aveți
încredere în profesori și fără munți hârtie!”.
Încrederea în familie și în școală
14. Încrederea în familie și în școală va crește dacă cadrele
didactice și părinții vor demonstra modele de educație și cultură
comportamentală, un exemplu de integritate morală.
15. Cadrele didactice ar trebui să promoveze zilnic la elevi
încrederea în sine, fiind un proces sistemic și să educe cultura încrederii
atât în cuvinte, cât și fapte.
16. Starea de bine și de fericire a persoanei, mediul educațional
incluziv și favorabil, într-o școală prietenoasă copilului sunt componente
importante care consolidează cultura încrederii la general și încrederea în
sine, în special.
17. Necesitatea integrării eficiente a procesului educațional de
predare, învățare și evaluare/ autoevaluare, axate pe formarea/
dezvoltarea competențelor, pornind de la noua paradigmă a educației:
valori – atitudini (inteligența emoțională) - abilități și cunoștințe (domeniul
cognitiv).
18. Crearea școlilor pentru părinți, conform districtului, prin
comasarea părinților din mai multe instituții de învățământ cu scop de a
dezvolta abilitățile lor parentale de educare a copiilor și oferirea consilierii
părinților.
Încrederea în copil, elev
19. Elevul este oglinda familiei, școlii și a societății, oglinda faptelor,
atitudinilor, comportamentelor. Toți acești trei piloni formează și dezvoltă
personalitatea destinată viitorului. Prin urmare încrederea în copil pornește
de la responsabilitatea adulților.
20. Excluderea copilului cu cerințe educaționale speciale din școlile
de masă determină plasarea copilului într-o poziție marginală, fapt legat de
anomie, care generează dezorientare personală, izolare, distanțare și
inadaptare socială a individului.
21. Marginalizarea copilului cu CES, prin refuzul de a fi școlarizat,
presupune implicit discriminare, izolare, etichetare și, în consecință,
excludere.
22. Integrarea copiilor cu CES în instituția de învățământ va fi
realizată eficient doar în contextul conlucrării asidue între școală, familie și
societate.

4
REZOLUȚIA ȘCOLII INTERNAȚIONALE DE VARĂ A CADRELOR DIDACTICE, EDUCAȚIA ȘI CULTURA ÎNCREDERII

Încrederea în Parteneriatele Educaționale:


23. Sprijinirea parteneriatelor educaționale în beneficiul copilului și
a comunității.
24. Intensificarea parteneriatului cu instituţii din România, Ucraina,
Serbia pe domeniul educației și stabilirea, la nivel guvernamental, a unei
agende comune de discuții permanente privind colaborarea la nivel
curricular, de evaluare și extracurricular.
25. Preluarea bunelor practici din sistemele educaționale ale țărilor
- partenere.
26. Susținerea în mediul școlar a ideii de responsabilizare
lingvistică prin modelul proiectului de parteneriat educațional Ambasadorii
limbii române în școală.
27. Motivarea cadrelor didactice vorbitoare de limbă română pentru
un limbaj cult, prin asigurarea mediului favorabil și intensificarea
comunicării cu colegi din România.
28. Crearea unei inițiative legislative privind introducerea în
manualele româneşti de literatură română a scriitorilor români din
Republica Moldova.
29. Reeditarea manualelor și a auxiliarelor de istorie din Republica
Moldova cu finanţare de la guvernul României.

Sugestiile înaintate în contextul Școlii Internaționale de Vară a


Cadrelor Didactice vor fi expediate, conform competenţelor,
instanţelor ierarhic superioare spre examinare şi soluţionare.

preşedintele Școlii Internaționale de Vară Mariana MARIN

co-președintele Școlii Internaționale de Vară Viorel DOLHA

secretarul Școlii Internaționale de Vară Pavel CERBUȘCA