Sunteți pe pagina 1din 10

ELEMENTERY LEVEL MAKABAYAN

(Philippine History, Culture and Values)

EASY QUESTIONS

1. What was then known as the City of Manila was Walled City or Intramuros. The districts outside the city were
called __________.

Ang Lungsod ng Maynila ay nagging kilala sa katawagang Walled City of Intramuros. Ang mga distrito sa labas ay
tinatawag na __________.
a. Pueblos c. Corregimientos
b. Arrabales d. Ayuntamiento
Answer: b
2. The first Tagalog socialist novel, “Banaag at Sikat” was written by __________.

Ang unang Tagalog na novelang panlipunang “Banaag at Sikat” ay sinulat ni _______________.


a. Amado V. Hernandez c. Lope K. Santos
b. Pascual H. Poblete d. Julian C. Balmaceda
Answer: c
3. Identify the only Filipino general who studied military science and tactics in Europe.

Tukuyin ang natatanging Pilipinong heneral na nakapag-aral ng maka-agham na pamamaraan ng


pakikipagdigmaan sa Europa.
a. Antonio Luna c. Emilio Aguinaldo
b. Gregorio del Pilar d. Emilio Jacinto
Answer: a
4. Who was the first priest to act as governor-general during the Spanish period?

Sino ang unang paring nagging gobernador-heneral noong panahon ng Kastila?


a. Lino de Espeleta c. Manuela Antonio Rojo
b. Juan de Arrechederra d. Francisco de la Cuesta
Answer: d
5. There is a strong typhoon in your province. Many people lost their homes and even animals. They are hungry
and have no clothes to wear, too. What will you do?
a. I will just listen to the news over the radio.
b. I will leave everything to God.
c. I will volunteer to help these people.

May malakas na bagyong nanalanta sa inyong lalawigan. Maraming tao ang nawalan ng bahay at maging ng
kanilang alagang hayop. Sila ay nakakaranas ng gutom at wala ding maisuot na damit. Ano ang gagawin mo?
a. Makinig na lang ako ng balita sa radio.
b. Ipauubaya ko na lamang sa Diyos ang lahat.
c. Magkukusang loob akong tumulong sa mga taong napinsala.
Answer: c
6. The following zarzuelas were nationalistic in theme and plot, except one. Identify it.

Ang mga sumusunod na zarzuela ay lubhang makabayan ang pinapaksa at nilalaman nito, maliban sa isa. Tukuyin
ito.
a. Walang Sugat c. Urbana at Feliza
b. Tanikalang Ginto d. Malaya
Answer: c
7. The first Filipino poet in English was ___________.

Ang unang Pilipinong manunula sa Ingles ay si ________.


a. Zoilo Galang c. Clemencia Joven
b. Fernando Maramag d. Carlos P. Romulo
Answer: b

8. The largest and longest mountain range in the Philippines is the __________.
Ang pinakamalaki at pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas ay ang _______.
a. Sierra Madre c. Mt. Makiling
c. Cordillera d. Caraballo Answer: a
2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE -1-
9. The greatest victory of Filipino arms during the first year of the revolution was won by _______________.

Ang pinakamalaking tagumpay ng sandatahang Pilipino noong unang taon ng rebolusyon ay natamo ni
________________.
a. Andres Bonifacio c. Gregorio del Pilar
b. Emilio Aguinaldo d. Emilio Jacinto

Answer: b

10. Your Barangay launched a tree planting campaign. You are invited to attend but your friend asked you to join
them playing basketball. What will you do?
a. I will accept the invitation but I will not stay long.
b. I will play basketball with my friends.
c. I will participate in the said campaign.

Ang inyong Barangay ay naglunsad ng isang kampanya tungkol sa pagtatanim ng puno. Ikaw ay inanyayahang
dumalo subalit sinabihan ka ng iyong mga kaibigan na sumali sa kanilang paglalaro ng basketball. Ano ang
gagawin mo?
a. Tatanggapin ko ang paanyaya subalit hindi ako magtatagal doon.
b. Makikipaglaro ako ng basketball sa aking mga kaibigan.
c. Sasali ako na nasabing kampanya. Answer: c
11. The following are the outstanding events during Governor General Basco’s administration which contributed to
Philippine economic development, except one.
a. the establishment of the Tobacco Monopoly
b. the abolition of the Galeon Trade
c. the creation of the Royal Company of the Philippines
d. the founding of the Economic Society of Friends of the Country

Ang mga sumusunod ay mahahalagang pangyayari noong panahon ng pamamahala ni Gobernor-heneral Jose
Basco na nakatulong sa kaunlarang pang-ekonomiya ng Pilipinas, maliban sa isa.
a. ang pagtatag ng Monopolyo ng Tabako
b. ang pagkapawi ng Kalakalang Galyon
c. ang pagkalikha ng Royal Company of the Philippines
d. ang pagtatatag ng Economic Society of Friends of the Country Answer: b

12. The Japanese officially surrendered to the Americans at Tokyo Bay. Give the name of the U.S. battleship where
the surrender took place.

Ang opisyal na pagsuko ng mga Hapones sa mga Amerikano ay naganap sa Look ng Tokyo. Ibigay ang pangalan ng
barkong pandigmma kung saan naganap ang paglagda ng katibayan sa pagsuko.
a. Olympia c. Maine
b. Encarnacion d. Missouri Answer: d

13. The Philippine Assembly was inaugurated at the Manila Grand Opera House on ___________.
a. October 16, 1907 c. October 18, 1907
b. October 17. 1907 d. October 19, 1907

Ang asemblea ng Pilipinas ay pinasinayaan sa Grand Opera House sa Maynila noong ___________.
a. Ikalabing-anim ng Oktubre, labingsiyam pito
b. Ikalabimpito ng Oktubre, labingsiyam pito
c. Ikalabingwalo ng Oktubre, labingsiyam pito
d. Ikalabingsiyam ng Oktubre, labingsiyam pito Answer: a

14. What was the greatest contribution of the United States to the Philippine civilization?
a. system of government c. system of public education
b. system of communication d. system of transportation

Ano ang pinakamahalagang naiambag ng Estados Unidos sa sibilisasyon ng Pilipinas?


a. sistema ng pamahalaan c. sistema ng pampublikong edukasyon
b. sistema ng komunikasyon d. sistema ng transportasyon

Answer: c
2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE -2-
15. On March 16, 1565, a historic Blood Compact took place in Bohol between Legazpi and a Filipino datu. This
Filipino datu was ____________.

Noong ikalabing-anim ng Marso, labinglima animnapu’t lima, isang makasaysayang sanduguan ang naganap sa
Bohol sa pagitan nina Legazpi at ng isang Pilipinong datu. Ang Pilipinong datung ito ay si __________.
a. Kolambu c. Sikatuna
b. Magellan d. Humabon Answer: c
16. The Philippines is an archipelago and is located in South-East Asia. It is bounded in the east by the Pacific Ocean
and in the west by the __________.
a. Sulu Sea c. Celebes Sea
b. China Sea d. Bashi Channel
Ang Pilipinas ay isang kapuluan at ito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ito ay napapaligiran sa silangan
ng Karagatang Pasipiko at sa dakung kanluran ng ______________.
a. Dagat Sulu c. Dagat Celebes
b. Dagat Tsina d. Lagusang Bashi Answer: b

17. The first Spaniard to advocate independence for the Philippines was ___________.

Ang unag Kastilang nagmungkahi ng kalayaan para sa Pilipinas ay si __________.


a. Jose Basco c. Gomez Perez Dasmariñas
b. Sinibaldo de Mas d. Santiago de Vera Answer:b

18. During the pre-Spanish time, a man could become a datu through the following, except one.
a. wealth c. physical strength
b. masculinity d. Wisdom
Bago pa dumating ang mga Kastila, ang isang lalaki ay maaaring maging isang datu sa pamamagitan ng mga
sumusunod, maliban sa isa.
a. kayamanan c. kakisigan
b. pisikal na kalakasan d. Katalinuhan Answer: c

19. Identify Emilio Aguinaldo’s messenger who was captured by Gen. Frederick Funston in Nueva Ecija on January 8,
1901.

Tukuyin ang mensahero ni Emilio Aguinaldo na nadakip ni Hen. Frederick Funston sa Nueva Ecija noong ikawalo
ng Enero labingsiyam at isa.
a. Tal Placido b. Cecilio Segismundo c. Lazaro Segovia Answer: b

20. If the upper blue stripe of the Filipino flag stands for peace, truth and justice and the lower red stripe for
patriotism and bravery, what is the meaning of the white triangle?
a. unity b. purity c. equality

Kung ang bughaw na guhit sa itaas na bahagi n gating watawat ay kumakatawan sa kapayapaan, katotohanan at
katarungan at ang pulang guhit sa ibabang bahagi naman ay kumakatawan sa kabayanihan at katapangan, ano
naman ang kahulugan ng puting tatsulok?
a. pagkakaisa b. kalinisan c. pagkakapantay-pantay Answer: c
21. The following are writers of La Solidaridad, the newspaper of the Propaganda Movement, except one.

Ang mga sumusunod ay manunulat ng la Solidaridad, ang pahayagan ng Kilusang Propaganda, maliban sa isa.
a. Marcelo del Pilar c. Jose Rizal
b. Emilio Jacinto d. Antonio Luna Answer: b

22. Of the nations of Asia, the Filipinos are the most unique because of the following, except one.
a. the only Christian nation in Asia
b. the first to win freedom from colonial bondage
c. their physical appearance and traits
d. have imbibed both Hispanic and American civilization

Sa mga bansa sa Asya, ang mga Pilipino ay bukod-tanging naiiba dahilan sa mga sumusunod, maliban sa isa.
a. Kristiyanismo ang relihiyong namamayani rito
b. unang nagtamo ng kalayaan sa pagkagapos sa isang kolonya
c. ang kanilang pisikal na kaanyuan at kaugalian
d. natutuhan ang kalinangang Espanya at amerika Answer: c
2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE -3-
23. The most popular epic of the Tagalog literature and the poetical masterpiece of Francisco Baltazar was
____________.

Ang pinakabantog na epiko ng panitikang Tagalog at maituturing na obra-maestra ni Francisco Baltazar ay ang
______________.
a. Hudhud at Alim c. Noli at Fili
b. Florante at Laura d. Banaag at Sikat Answer: b

24. The first Filipino hero who was defended the freedom of the Philippines was _______.

Ang unang bayaning Pilipinong nagtanggol sa kalayaan ng Pilipinas ay si _________.


a. Humabon c. Lapu-Lapu
b. Lakan-Dula d. Sikatuna

Answer: c

25. Lupang Hinirang was composed by Julian Felipe, a well-known composer and musician. Who wrote its original
lyric?

Ang Lupang Hinirang ay nilikha ni Julian Felipe, isang kilalang kompositor at manunugtog. Sino ang sumulat ng
orihinal na titik nito?
a. Antonio Molina c. Nicanor Abelardo
b. Jose Palma d. Francisco Buencamino, Sr.

Answer: b

26. The first recorded drama was staged in Cebu in 1598 in honor of Msgr. Pedro de Agurto, Cebu’s first Bishop. The
early forms of Philippine drama were the _________.

Ang unang dramang naitala ay itinanghal sa Cebu noong taong labinglima siyamnapu’t walo sa karangalan ni
Msgr. Pedro de Agurto, ang unang Obispo ng Cebu. Ang unang anyo ng dramang Pilipino ay ang ____________.
a. cenaculo at moroo-moro c. awit at corrido
b. duplo at karagatan d. zarzuela at pasyon Answer: b

27. The first government bank in the Philippines which was established by the Royal Decree of August 1, 1851 was
the _________.

Ang unang bankong pampamahalaan sa Pilipinas na itinatag ng Atas ng Hari noong unang araw ng Agosto, 1851
ay ang __________.
a. Monte de Piedad and Savings Bank c. Central Bank of the Philippines
b. Philippine National Bank d. Banco Español-Filipino Answer: d

28. The first missionaries to reach the Philippines under Father Urdaneta was the ____________.

Ang unang misyonerong nakarating sa Pilipinas na nasa pamumuno ni Padre Urdaneta ay ang ______________.
a. Dominicans c. Benedictines
b. Augustinians d. Franciscans Answer: b

29. What could be the best way to do in solving the sanitary conditions in your community?
a. Pay attention to the problem and wait for a solution.
b. Inform the people about the difficulty of the problem.
c. Educate the people in maintaining their surroundings clean.

Ano ang pinakamabuting paraang dapat gawin upang malunasan ang suliraning pangkalinisan sa inyong
pamayanan?
a. Pag-ukulan ng pansin ang suliranin at maghintay ng kalutasan.
b. Sabihin sa tao ang kahirapan ng suliranin.
c. Turuan ang mga tao sa paligid sa pagpapanatili

Answer: c

2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE -4-


30. Three kinds of play became popular among the masses during the Spanish era. They were the following, except
one.

Tatlong uri ng dula ang napabantog sa mga mamamayan noong panahon ng Kastila. Ito ay ang mga sumusunod,
maliban sa isa.
a. Moro-moro c. Comedia
b. Zarzuela d. Cenaculo

Answer: c

AVERAGE QUESTIONS

1. The members of the Katipunan were known by their symbolic names. The symbolic name of Antonio Ricarte was
______________.

Ang mga kasapi ng Katipunan ay kilala sa mga simbolikong pangalan. Ang simbolikong pangalan ni Antonio
Ricarte ay ______________.

Answer: Vibora

2. The title “Tiger of Malaya” is being referred to ______________ because of his conquest of British Malaya in
1942. Give his full name.

Ang titulong “Tiger of Malaya” ay tumutukoy kay _____________ dahilan sa kanyang sa pagsakop sa British
Malaya noong labingsiyam apatnapu’t dalawa. Ibigay ang buo niyang pangalan.
Answer: Gen. Tomoyuki Yamashita

3. Our Philippine National Anthem was composed by Julian Felipe. this was played by a brass band during the
formal proclamation of our independence in Kawit, Cavite on June 12, 1898. Identify the name of the brass band
which played our National Anthem.

Ang Pambansang Awit ng Pilipinas ay kinatha ni Julian Felipe. Ito ay tinugtog ng isang banda noong pormal na
ipinahayag an gating kalayaan sa Kawit, Cavite noong ika-12 ng Hunyo, 1898. Ano ang pangalan ng banda na
tumugtog ng ating Pambansang Awit?
Answer: San Francisco de Malabon

4. The largest and best organized resistance group in Luzon during the Japanese period were the
________________.

Ang pinakamalaki at pinakamatatag na pangkat panlaban sa Luzon noong panahon ng Hapon ay ang
_______________.
Answer: HUKBALAHAP

5. On the night of January 20, 1892, about 200 Filipino soldiers and workers in the Cavite arsenal rose in mutiny
under the leadership of a Filipino sergeant named __________.

Noong gabi ng ika=20 ng Enero, 1892, may dalawang daang Pilipinong sundalo at manggagawa sa arsenal ng
Cavite ang naghimagsik sa pamumuno ng isang sarhentong Pilipinong si ______________.

Answer: La Madrid

6. The last Spanish governor-general to attempt the conquest of Mindanao was ________________. Give his full
name.

Ang huling Kastilang gobernador-heneral na nagtangkang sakupin ang Mindanao ay si _______________. Ibigay
ang buo niyang pangalan.

Answer: Gen. Ramon Blanco

2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE -5-


7. His policy of “Philippines for the Filipinos” made him popular among the Filipino people. Who was he? Give his
full name.
Ang kanyang patakarang “Ang Pilipinas para sa mga Pilipino” ang naging dahilan kung bakit siya napabantog at
nakilala ng mga Pilipino. Sino siya? Ibigay ang buo niyang pangalan.

Answer: William Taf

8. What Europian country is the setting of Francisco Baltazar’s famous romance “Florante at Laura”?

Answer: Albania

9. He is a Taiwanese Awardee and recipient of the “Gawad Ramon Magsaysay ‘99” for his contributions in
Journalism, Literature and Creative Communication Arts.

Answer: Lin Hwai-Min

DIFFICULT QUESTIONS

1. The residencia was a peculiar institution established by Spain in the Philippines. Identify the first Spanish
governor-general who was subjected to the residencia. Give his full name.

Ang residencia ay isang kakaibang institusyong iitinatag ng Espanya sa Pilipinas. Tukuyin ang unang Kastilang
governador-heneral na napasailalim sa isang residencia. Ibigay ang buo niyang pangalan.

Answer: Gov. Guido Lavezaris

2. This law provided for a municipal government for every town in the Philippines and was approved by the Spanish
Cortes in 1893. Identify the said law.

Ang batas na ito ay nagtatadhana ng pagtatatag ng pamahalaang local sa Pilipinas at pinagtibay ito ng Spanish
Cortes noong 1893. Tukuyin ang nasabing batas.

Answer: Maura Law

3. The Economic Society of Friends of the Country helped much in the agricultural advancement of the Philippines.
It was inaugurated in Manila on May 6, 1781. Who was its first President? Give his full name.

Ang Economic Society of Friends of the Country ay nakatulong sa pag-unlad ng pagsasaka sa Pilipinas. Ito ay
pinasinayaan sa Maynila noong ika-6 ng Mayo, 1781. Sino ang unang Pangulo nito? Ibigay ang buo niyang
pangalan.

Answer: Ciriaco Gonzales Carvajal

4. Who was the first Filipino Sultan to enjoy the title of Hadji? Give his full name.

Sino ang unang Pilipinong Sultanang nagtamasa ng titulong Hadji?

Answer: Badarud Din

5. The peace agreement popularly known as the “Pact of Biak-na-Bato” consisted of three documents signed on
December 14 and 15, 1897. Identify the first document of the said peace agreement.

Ang pakikipag-ayos para sa kapayapaan na kilalala bilang “Kasunduan ng Biak-na-Bato” ay binubuo ng tatlong
dokumento na nilagdaan noong ika- 14 at ika-15 ng Disyembre, 1897. Tukuyin ang unang dokumento ng nasabing
kasunduan.

Answer: Program

6. Travel by air began during the American period. The first airplane reached Manila in 1911 and was flown over the
city by an American aviator. Who was he? Give his full name.
2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE -6-
Ang paglalakbay sa himpapawid ay nagsimula noong panahon ng Amerikano. Ang unang eroplanong dumating sa
Maynila noong 1911at pinalipad sa itaas ng lungsod ng isang pilotong Amerikano. Sino siya? Ibigay ang buo
niyang pangalan.

Answer: Lucky Baldwin

7. The United States Congress passed the Jones Law and was signed on August 29, 1916. Who signed the said law?
Give his full name.

Pinagtibay ng ng Kongreso ng Estados Unidos ang Batas Jones at ito ay nilagdaan noong ika-29 ng Agosto, 1916.
Sino ang lumagda sa nasabing batas? Ibigay ang buo niyang pangalan.

Answer: Pres. Woodrow Wilson

8. The first published Tagalog grammar, entitled Arte y Reglas de la Lengua Tagala was written by a Spanish
Dominican Missionary. Who was she? Give his full name.

Ang unang balarilang Tagalog na nilimbag na pinamagatang Arte y Reglas de la Lengua Tagala ay sinulat ng isang
Kastilang Dominikanong Misyonero. Sino siya? Ibigay ang buo niyang pangalan.
Answer: Fr. Francisco Blancas de San Jose

9. Identify the book that inspired Andres Bonifacio to establish the Katipunan. Give the complete title of the said
book.

Tukuyin ang aklat na humikayat kay Andres Bonifacio upang itatag ang Katipunan. Ibigay ang buong pamagat ng
nasabing aklat.

Answer: History of the French Revolution

10. Who wrote the document of the Declaration of our Philippine Independence which was solemnly read during
the proclamation of our Independence in Kawit, Cavite on June 12, 1898? Give his full name.

Sino ang sumulat ng dokumento ng Pagpapahayag n gating Kalayaan na binasa nang buong taimtim noong ika-12
ng Hunyo, 1898? Ibigay ang buo niyang pangalan.

Answer: Ambrocio Rianzares Bautista

CLINCHER QUESTIONS

1. The most sacred festival of the Igorots thanking their Gods for good harvest is called_______________.

Ang sagradong kapistahan ng mga Igorot na nagbibigay parangal at pasasalamat sa Dakilang Lumikhabdahilan sa
isang maganda at masaganing aning ipinagkakaloob sa kanila ay tinatawag na ________________.

Answer: Cañao

2. The members of the Katipunan were known by their symbolic names. The symbolic name of Aguinaldo was
___________.

Ang mga kasaping Katipunan ay kilala sa mga simbolikong pangalan. Ang simbolikong pangalan ni Emilio
Aguinaldo ay _____________.

Answer: Magdalo

2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE -7-


3. On February 19, 1935, the Constitution of the Philippines was signed by 200 delegates. Among the 200 delegates
______________ signed his name with his own blood.

Ang Saligang-Batas ng Pilipinas ay nilagdaan ng 200 delegado. noong ika-19 ng Pebrero, 1935. Sa 200 delegado si
___________ang lumagda ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo.

Answer: Gregorio Perfecto

4. The opening of Suez Canal to world shipping on November 17, 1869 linked closer the Philippines to
________________.

Ang pagbubukas ng Suez Canal sa kalakalang pandaigdigan noong ika-17 ng Nobyembre, 1869 ay malapitang
nag-uugnay sa Pilipinas at ______________.

Answer: Europe

5. Whose picture among the past presidents of the Philippines can be seen in our one hundred peso bill?

Kaninong larawan sa mga naging pangulo ng Pilipinas ang makikita sa isandaang pisong papel
Answer: Manuel Roxas

6. What do you call the ticket representing the right of a person to take part in the galleon trade?

Ano ang tawag sa ticket na kumakatawan sa karapatan ng isang tao na makibahagi sa kalakalang galyon?

Answer: Boleta

7. Ages before the advent of the Spaniards, the Filipinos had their own musical instruments, songs and dances.
Their greatest musical instrument was the ________.

Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay mayroon ng sariling instrumentong pangmusika, awiitin
at sayawin. Ang kanilang kahanga-hangang instrumentong pangmusika ay ang ______________.

Answer: kudyapi

8. Identify the fearless lawyer and writer who was considered as the greatest journalist of the Propaganda
Movement. Give his full name.

Tukuyin ang matapang na abogado at manunulat na itinuring ding kahanga-hangang mamamahayag ng Kilusang
Propaganda. Ibigay ang buo niyang pangalan.

Answer: Marcelo H. del Pilar


9. In 1848, the first steamship purchased by Spain in England arrived at Manila Bay. They were the Magallanes, the
Elcano and the ______________.

Noong 1848, ang unang barkong binili ng Espanya sa Inglatera ay dumaong sa Look ng Maynila. Ang mga ito ay
ang Magallanes, Elcano at _____________.

Answer: Reina de Castilla

10. The first treaty signed by the Republic of the Philippines with a foreign power was with the United States. It was
signed in Manila on July 4, 1946 by President Roxas and Ambassador McNutt. Identify this treaty.

Ang Pilipinas at ang Estados Unidos ay lumagda ng isang kasunduan noong ika-4 ng Hulyo, 1946 sa Maynila. Ito
ay nilagdaan nina Pangulong Roxas at Ambassador McNutt. Ibigay ang pangalan ng kasunduang ito.

Answer: Treaty of General Relation

2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE -8-


LOCAL CATEGORY

EASY CATEGORY

1. The oppressive ruler of Borneo who was the cause of the fleeing of the ten Bornean datus who landed in Panay
was ______________.

A. Marikudo C. Raha Baguinda


B. Datu Puti D. Sultan Makatunao

2. TO test the Ilonggo navigational skills, an annual activity is celebrated every February or March. It is a spectacular
sea race of outriggers which became a favourite tourist attraction in Iloilo.
A. binirayan C. porma balas
B. paraw regatta D. fluvial parade

AVERAGE CATEGORY
1. The Philippine Eagle was a sacred bird of the ancient Malays of West Visayas. The Code of Kalantiao punished
with beating any person who killed this bird. The bird was called ____________.
A. kalaw C. loro
B. manaul D. uwak

2. It is the people’s principal entertainment during the Spanish Time. It was an operetta in vernacular whose theme
was the battle between the Christians and the Moors in Spain where the former always emerged victorious.
A. luwa C. zarzuela
B. moro-moro D. binalaybay

3. TO test the Ilonggo navigational skills, an annual activity is celebrated every February or March. It is a spectacular
sea race of outriggers which became a favourite tourist attraction in Iloilo.
A. binirayan C. porma balas
B. paraw regatta D. fluvial parade

DIFFICULT CATEGORY

1. It is a publication in Hiligaynon vernacular first published in 1905. It contains the yearly calendar with daily saints,
articles of local interest, literary works of Hiligaynon writers, biographies of local heroes and others. It is
considered as the oldest publication in the country. Give the complete name of this publication.

Answer: Almanaque Panayanhon

2. Several women fought for freedom, first against Spain and later against America. Who among these women
became famous as the “Visayan Joan of Arc” because of her military exploits on Panay’s battlefields and was also
commonly called Nay Isa? Give her full name.

Answer: Teresa Magbanua

3. Not only men but women served the cause of freedom during the revolution in Panay. She worked day and night
nursing and comforting the wounded soldiers in a military hospital which she established in Jaguimit, a barrio of
her town in Dueñas, Iloilo. Identify this woman who was also known as the “Florence Nightingale” of Iloilo. Give
her full name.

Answer: Nazaria Lagos

4. In ancient Panay, there existed a regular barangay school wherein children were taught the Sanskrit language.
Identify this school.

Answer: Bothoan

2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE -9-


5. Ten Bornean Datus led by Datu Puti embarked on a northward expedition and landed in Aninipay, now Antique,
where they initially settled. What festival in Antique is being celebrated to commemorate the landing and
settlement of the 10 Datus in Antique through a theatrical presentation in local language?

Answer: Binirayan Festival

CLINCHER CATEGORY

1. It was the first city in West Visayas created by La Orden Real de 7 de Junio de 1889. When the American
established a civil government in the country in 1901, it was abolished and became a mere barrio of the
municipality of Iloilo. Later, it became a district in the City of Iloilo. Being a city once upon a time, it is often
called a “City within a City”.

Answer: Jaro

2. The ancient Ilonggos used herbs and massage coupled with superstitions in treating their sick. What do they call
a person who cures slight illness with a ginger?

Answer: manogluy-a

3. A babaylan is a pagan priest or priestess of the Ancient Malays in Panay. When the Bornean datus landed in
Panay, they brought a babaylan who through divination advised them to leave Sinugbuhan and transfer to
Malandog where food was abundant. What is the name of this babaylan?

Answer: Bangotbanwa

4. It is a big glossed ceramic jar found in many Ilonggo homes during the Spanish time which was used as a storage
container for beans and grains. Ilonggos called this jar as ________________.

Answer: Martabana

5. This document ended the Philippine Revolution in Aklan signed by the revolucionarios and the US Army. Write
the name of this document.

Answer: Paz De Aklan

6. It is now a barangay of Hamtik, Antique where Datu Sumakwel settled and organized the first barangay government
ever in the Philippines.
Answer: Malandog

7. It is the first drama in Hiligaynon written by Cornelio Hillado in 1878 and first published in 1884. Give its complete title.
Answer: “Ang Babaye nga Huwaran”

8. Iloilo is the first province outside Luzon to fly the Philippine national flag in Sta. Barbara during the inauguration of the
Revolutionary Government of the Visayas. Write the complete date of this significant event.
Answer: November 17, 1898
9. During the 13th century, the ten Bornean datus who landed in Panay created the first regional government in the
Philippines. Its original provinces were Irong-irong, Hamtik and Aklan. Write the name of this first regional government.

Answer: Katiringban et Madia-as/Confederation of Madia-as

10. Spanish missionaries were the first to study Filipino native language. They compiled the first grammars, vocabularies
and dictionaries of our dialects. Who was the author of the first Panay Bisayan Grammar?
Answer: Fr. Alonzo de Mentrida

2010 DIVISION MAKABAYAN QUIZ BEE - 10 -