Sunteți pe pagina 1din 3
CATRE ‘MUNISTERUL JUSTITIEI REPUBLICIL MOLDOVA Mun, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 82, Moldova Inatentia: Doamnei Ministra al Justtiei, Oleasea Stamate Comisiei pentru presclectia candidatilor la functia de Procuror General Spre stiinta: Natalia Graur, sef Servicjul resurse umane si probleme speciale Tel: (022) 201 483; edresa electronica: natalia graur@justice.gov.mnd ‘Subiect: Preselectia candidatilor la functia de Procuror General al Republicii Moldova Stimata Doamna,/Stimati Domni, ‘Subsemnatul Serghei Perju cetatean al Republicii Moldova, nascut in data de jin Orasul Deochia,legitimat prin Buletnul de [dentate nx. AMM liberat a data avand numarul de identificare cu adresa de c¢ ndenta in orasul Drochia, strada SEE telef: a preventa CONTESTATIE Impotriva Hotararii Comisiei de preselectie a candidatilor 1a functia de Proeuror General din 29.10.2019, conform careia au fost preselectati urmatorii candidati: Crismari Oleg, Gribincea ‘Viedislay, Soltan Veaceslav, Stoianoglo Alexandr, adusa la cunostinta publicului prin publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Justitiei din Republica Moldova, justice.gov.md, in data de 29.10.2019, Prin care va solicit: 1 Suspendarea efectelor Hotararii din 29.10.2019 a Comisiei de preselectie a candidatilor la functia de Procuror General si a rezultatelor activitatii Comisiei cu consecinta suspendarti procesuiul de transmitere a listel cu cei patru candidati preseleetati catre Consiliu] Superior al Procurorilor pana Ia solutionarea prezentei contestatiis activitatii Comisiei ca flind lovite de nulitate absoluta si in consecinta, reluarea Procesului de preselectie de la etapa initiala si reevaluaren celor 16 candidati cu Tespectarea prevederilor legale, Pentru a decide astfel va rugam sa aveti in vecere urmatoarele argumente: In data de 27.09.2019 Ministerul Justitie! a eprobat Ordinul OMJ 249a/2019 prin care, in esenta, se aproba Regulamentul privind modul de organizare si desfasurarea preselectiei candidatilor Ia funetia de Procuror General. ‘Unterior, in data de 18.10.2019 am depus la adresa de mail a Ministerului Justitie intreg dosarul de concurs, astfe! cum era acesta mentionat in regulemmtul de concurs. La concurs aui fost inserisi 20 de candidati, din care urmare a primei evaluari au fost selectati 16 candidaturi pentru a parcurge proba testului psihologic si interviului. In data de 25.10.2019 cei 16 candidati au trecut testul psihologic, iar in 28/29 octombrie proba interviului, Rezultatul final a fost afisat pe site in data de 29.10.2019, Ja dupa ora 19.00, la mai putin de 2 ore de la finalizarca ultimului interviu Consider ca rezultatul concursului a fost unul viciat si nelegal pentra urmatoarele motive: - Lipsa de transparenta si inexistenta unor forme de partajare si de notare a rezultatelor testului psihologic, a evaluarii integritatit candidatilor, a masusilor propuse prin conceptul de management sia rezuitatelor intecviului. 2. Alterarea stabilitatit si continuitati componentei Comisiei de evaluare prin schimbarea unui membru al Comisiei in ultimull moment, 3. Inexistenta unor declaratii pe propria raspundere 2 membrilor Comisiei de evaluare cu privire la impartialitatea acestora fata de candidatii la concurs. 4, Superficialitatea si inconsistenta testului psihologic, cu consecinta lipsirit de relavante a rezaltatelor acestuia. 5. Celeritatea in Iuarea deciziei privind cei patru candidati, imposibilitatea respectarii principiilor mentionate in Logea 3/2016 si a cclor mentionate in Ordinul OMI 2492/2019. 6, Existenta si evidenta in spatiul public a dovezilor privind integritatea unora dintre cei patru candidat membri ai Comisiei de selectie, 8. Pozitionarea arbitrara si agresiva a unor membri ai Comisiei fata de unui cendidati, 9. Nerespectarea art. 13 prin raportare la art 6 alin 1. din Conventia Buropeane a Dreptuly Omului, respectiv inexistenta dreptului de a ne adresa efectiv eatze o instanta nationale/in conditiile incalearii de eatre Comisie 4 dreptucilor si ibertatilor celor care s-au inscris la concurs, In_vederea completarii_prezentei contestatii, va raga sane transmiteti toate actele de analiza, evaluare si decizic ce au fost elaborate si/sau aprobate de catre Comisie la adresa do mail: sergheiperiu@gmail.com In drept, ne intemeiem sustinerile pe art. 15, alia. (1) din Legen nr. 133/2016, art. 17 din Legea nr. 3/2016, art 9-11, 17-19, 69, 72.73, 81 ci um, 164 si umm. din Codul Administrativ. Pentru toate aceste motive va solicit: 1, Suspendarea efectelor Hotararil din 29.10.2019 a Comisiei de preselectic a candidatilor la funetia de Procuror General si a rezultatelor setivitatii Comisiei eu consecinta suspendarii procesulul de transmitere a listei ca cei patru candidati preselectati eatre Consiliul Superior al Procurorilor pana Ia solationarea prezentei contestatii in conditiile legis 2 Admiteres prezentel contestatit si Anularen integrala a Hotararii din 29.10.2019 a Comisiel de preselectie a candidatilor Ia functia de Procuror General sia rezultatelor activitatit Comisiei ca fiind lovice de nutitate absoluta si in consecinta, reluarea procesului de preselectie de la etapa initisia si reevaluarea celor 16 candidati cu respectarea prevederilor legale. Va multumim,

S-ar putea să vă placă și