Sunteți pe pagina 1din 9

DECIZIA COMISIEI

13/X/2005

asupra chestionarului 2006-2008 referitor la Directiva Consiliului 96/82/EC asupra


controlului pericolelor de accidente majore implicând substanţe periculoase

Comisia Comunităţilor Europene,


Având în vedere Tratatul care stabileşte Comunitatea Europeană,
Având în vedere Directiva Consiliului 96/82/EC din 9 decembrie1996 asupra controlului
pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase1, şi în particular Articolul
19(4) al acestuia ,
În conformitate cu Whereas:
(1) Articolul 19(4) al Directivei 96/82/EC cere Statelor Membre sa raporteze asupra
implementarii acestei Directive la fiecare 3 ani.
(2) Acest raport trebuie stabilit pe baza unui chestionar sau outline intocmit de Comisie in
conformitate cu procedura stabilita in Articolul 6 al Directivei 91/692/EEC din 23
December 1991 privind standardizarea si rationalizarea/simplificarea rapoartelor
privind implementarea anumitor Directive referitoare la mediul inconjurator2.
(3) Perioada de trei ani va acoperi anii 2006 pana in 2008 inclusiv.
(4) Masurile avute in vedere in aceasta Decizie sunt in concordanta cu opinia Comitetului
stability prin Articolul 6 al Directivei 91/692/EEC.
A ADOPTAT ACEASTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin prezenta se adopta chestionarul 2006-2008.
Articolul 2
Statele Membre vor pregati un raport acoperind perioada 2006-2008 in conformitate cu
chestionarul publicat pe website-ul Comisiei EuropeneThe3.
Articolul 3
Statele Membre vor furniza Comisiei acel raport pana la cel tarziu 30 Septembrie 2009.
Articolul 4
Decizia se adreseaza Statelor Membre
Brussels, 13/X/2005

Pentru Comisie
Stavros DIMAS
Membru al Comisiei
Chestionarul 2006 - 2008
1
OJ L 10, 14.1.1997, p.13, Directive as last amended by Directive 2003/105/EC (OJ L 345, 31.12.2003,
p. 97). CERTIFIED COPY
2 For the Secretary - General,
OJ L 377, 31.12.1991, p.48.
3
http://europa.eu.int/comm/environment/seveso/

1
Patricia BUGNOT
Director of the Registry
Chestionarul pentru raportul pe o perioada de trei ani la care se face referire în
Articolul 19(4) al Directivei 96/82/EC privind controlul pericolelor de accidente majore
în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II)
(1) Informaţii Generale
a) Care sunt principalele autorităţi competente responsabile pentru respectarea Directivei
Seveso II si care sunt principalele lor atribuţii ?
b) Pentru fiecare din cei trei ani acoperiţi de perioada de raportare¹:
i) Câte obiective au fost subiectul prevederilor care transpun articolul 6 şi nu
prevederilor care transpun articolul 9 ? (aşa numitele obiective de risc minor)
ii) Câte obiective au fost subiectul prevederilor care transpun articolul 9? ( aşa
numitele obiective de risc major).
iii) Câte obiective nu intrau sub incidenţa Directivei şi au intrat în “categoria risc
minor”, datorită amendamentelor aduse Directivei sau schemei de clasificare a
substanţelor periculoase? (Obiective care nu erau sub incidenţa Directivei şi care
acum sunt acoperite de prevederile riscului minor pentru prima oară în anul curent,
datorită modificărilor legislative)
iv) Câte obiective non Seveso s-au alaturat “categoriei risc major”, datorită
amendamentelor aduse Directivei sau schemei de clasificare a substanţelor
periculoase? (Obiective care nu erau sub incidenţa Directivei şi care acum sunt
acoperite de prevederile riscului major)
v) Câte obiective “ Seveso risc minor” s-au alaturat “ categoriei risc major”, datorită
amendamentelor Directivei sau schemei de clasificare a substanţelor periculoase?
(Obiective de risc minor care au devenit obiective de risc major).
vi) Câte “obiective de risc minor” nu mai intră sub incidenţa Directivei, datorită
amendamentelor aduse Directivei sau schemei de clasificare a substanţelor
periculoase? (Obiective de risc minor care nu mai fac subiectul prevederilor Seveso)
vii) Câte obiective “Seveso de risc major” au devenit “obiective de risc minor”,
datorită amendamentelor aduse Directivei sau schemei de clasificare a substanţelor
periculoase ?
viii) ) Câte obiective “Seveso de risc major” nu mai intră sub incidenţa Directivei,
datorită amendamentelor aduse Directivei sau schemei de clasificare a substanţelor
periculoase ? (obiectivele de risc major care nu mai fac subiectul prevederilor
Seveso)
(2) Rapoarte de securitate
a) Numărul total de obiective care intră sub incidenţa articolului 9 şi care nu au depus încă
nici un raport de securitate ( de la intrarea in vigoare a Directivei) la sfârşitul fiecărui an
acoperit de perioada de raportare? ( Se va adauga o scurta explicaţie dacă numărul nu este
zero)
b) Pe 31/12/08, pentru câte obiective de risc major a fost cazul:
i) Raportul de securitate a fost actualizat ultima dată înainte de 2006.
ii) Raportul de securitate a fost actualizat ultima dată în cursul anului 2006..
iii) Raportul de securitate a fost actualizat ultima dată în cursul anului 2007.
iv) Raportul de securitate a fost actualizat ultima dată în cursul anului 2008.
v) Data ultimei actualizări a fost necunoscută.

2
c) Care este perioada medie între primirea unui raport de securitate şi comunicarea
concluziilor către operator?
d) Raspunsul la aceasta întrebare este opţional. În contextul revizuirii raportului de
securitate, aşa cum prevede articolul 9.5, operatorul poate re-examina/verifica raportul
de securitate, şi decide să nu îl modifice. În acest caz, pe 31/12/08, câte obiective
încadrate la risc major erau în această situaţie:
i) Raportul de securitate a fost reverificat pentru ultima dată înainte de 1/01/2006
şi re-examinarea nu a condus la nici o revizuire a raportului de securitate.
ii) Raportul de securitate a fost reverificat pentru ultima dată în cursul anului 2006
şi re-examinarea nu a condus la nici o revizuire a raportului de securitate .
iii) Raportul de securitate a fost reverificat pentru ultima dată în cursul anului 2007
şi re-examinarea nu a condus la nici o revizuire a raportului de securitate
iv) Raportul de securitate a fost reverificat pentru ultima dată în cursul anului 2008
şi re-examinarea nu a condus la nici o revizuire a raportului de securitate .
v) Data ultimei actualizări a raportului de securitate este necunoscută.
(3) Planuri de urgenţă
1. Câte obiective de risc major nu au² un plan de urgenţă internă, aşa cum prevede
articolul 11.1 (a) al Directivei?
2. Câte obiective de risc major au un plan de urgenţă internă, aşa cum prevede articolul
11.1 (a) al Directivei?
3. Câte obiective de risc major se află în situaţia, “în curs de evaluare” cu privire la
existenţa unui plan de urgenţă internă?
4. Câte obiective de risc major nu au elaborate planurile de urgenţă externă de către
autoritatile desemnate, în conformitate cu articolul 11.1 (c) al Directivei? (Ar trebui
adaugată o scurtă explicaţie dacă numărul nu este zero).
5. Daţi o scurtă explicaţie asupra modului în care planurile de urgenţă externă sunt testate
(de exemplu test parţial, test complet, implicând serviciile de urgenţă, desk top etc.) şi
considerate adecvate. Specificaţi criteriul utilizat pentru a considera că un plan de
urgenţă externă este adecvat şi că planul de urgenţă externă a fost testat.Cine suporta
costul (de exemplu costul testării, dezvoltării, implementării şi întreţinerii acestora )?
Este costul şi efectul monitorizat şi evaluat şi dacă este aşa, cum?
6. La 31.12.2008, pentru câte obiective de risc major planul de urgenţă externă nu a fost
testat în perioada ultimilor trei ani aşa cum prevede articolul 11.4?
7. Pentru cate obiective de risc major a fost testat pentru ultima dată planul extern de
urgentă în anul 2006?
8. Pentru câte obiective de risc major a fost testat pentru ultima dată planul extern de
urgenţă în anul 2007?
9. Pentru câte obiective de risc major a fost testat pentru ultima dată planul extern de
urgenţă în anul 2008?
10. Pentru câte obiective de risc major este data ultimei testări necunoscută?
11. În câte cazuri au decis Autorităţile Competente în baza informaţiilor conţinute în
raportul de securitate , ca cerinţele prevăzute pentru întocmirea unui plan de
urgenţă externă nu sunt aplicabile conform articolului 11.6? Explicaţi şi justificaţi
pe scurt cazurile.

3
(4) Efectele ‘Domino’
(a) Furnizaţi informaţii generale care să explice metodologia de identificare a
obiectivelor sau grupurilor de obiective la care se face referire în articolul 8.1.
(b) Câte grupuri de obiective au fost identificate, unde probabilitatea şi posibilitatea
sau consecinţele unui accident major pot fi mărite datorită amplasării şi
proximităţii unor astfel de obiective, aşa cum se face referire în articolul 8.1 al
Directivei privind efectul “domino"?
(c) Care este numărul mediu de obiective per grup? - (opţional)
(d) Care este numărul de obiective în cel mai mic grup? - (opţional)
(e) Care este numarul de obiective în cel mai mare grup ? - (opţional)
(f) Ce stategie se aplică pentru a asigura că se realizează un schimb de informaţii
corespunzător şi într-o manieră adecvată pentru obiectivele unde este probabilă
producerea efectului de “domino”? Ilustraţi strategia prin unul sau două exemple
concrete şi cele mai importante dificultăţi întâlnite în practică.
(5) Planul de amenajare teritorială
Furnizaţi informaţii generale asupra măsurilor concrete pentru îndeplinirea
obiectivelor articolului 12 în general şi în particular, pentru asigurarea controlului
noilor dezvoltări în jurul amplasamentelor existente cât şi la noile amplasamente.
(6) Informaţii privind măsurile de securitate
(1) Câte obiective au informat publicul cel puţin o dată pe durata ultimilor cinci
ani (2004-2008), în conformitate cu articolul 13?
(2) Pentru câte obiective Autorităţile Competente au pus la dispoziţia altor State
Membre informaţii care să permită acestora să întocmească planuri de
urgenţă, aşa cum prevede articolul 13.2?
(3) Pentru câte obiective Autorităţile Competente au primit suficiente informaţii
de la alte State Membre care să le permită să întocmească planuri de
urgenţă, aşa cum prevede articolul 13.2?
(4) În câte cazuri Autorităţile Competente au furnizat informaţii unui alt Stat
Membru asupra obiectivelor amplasate în apropiere de teritoriul acestora,
incapabile de a crea un pericol de accident major în afara graniţelor sale, aşa
cum se prevede în articolul 13.3?
(5) Descrieţi pe scurt strategia pentru informarea publicului. Cine este responsabil
pentru informarea publicului? Ce mijloace sunt utilizate? Câte planuri de
urgenţă externă au legături clare cu campania pentru informarea cetăţenilor,
elaborate şi operaţionale de către Autorităţile Competente? Cine suportă
costurile? Este costul şi efectul monitorizat şi evaluat şi dacă da, cum? Este
calitatea şi acurateţea informaţiei furnizate sub incidenţa strategiei, verificată în
mod regulat şi dacă da, cum?
(7) Interzicerea utilizării
(1) Care sunt diferitele instrumente coercitive care pot fi utilizate în cazul nerespectării
legislaţiei? (acţiuni legale administrative, penalităţi financiare, interzicerea utilizării
aşa cum prevede articolul 17…).
(2) În câte cazuri a fost utilizat fiecare din aceste instrumente?
(8) Inspecţia

4
(a) Prezentaţi un rezumat al strategiei şi mijloacelor de inspecţie, inclusiv o
estimare generală a numarului total de ore de muncă prestate de o persoană din
inspectorat, îndeplinind prevederile stabilite de Directivă, atribuţii ale
inspectorilor şi calificările lor minime. Cine suportă costul? Este costul şi
efectul monitorizat şi evaluat şi dacă da cum?
(b) Pentru fiecare din cei trei ani acoperiţi de perioada de raportare, câte obiective
de risc major au fost inspectate³?
(c) Pentru fiecare din cei trei ani acoperiţi de perioada de raportare, câte obiective
de risc minor au fost inspectate ?
(d) Câte obiective de risc major nu au fost inspectate pe durata celor trei ani
2006, 2007 si 2008?
(e) Câte obiective de risc minor nu au fost inspectate pe durata celor trei ani
2006, 2007 si 2008?
(9) Porturi şi gări de triaj (opţional)
Cu respectarea prevederilor Tratatului şi în conformitate cu legislaţia Comunitară
relevantă, Statele Membre pot menţine sau adopta măsuri adecvate pentru activităţi
associate transportului la docuri, debarcadere şi gări de triaj, care sunt excluse de sub
incidenţa Directivei, în scopul asigurării unui nivel de securitate echivalent celui
stabilit de Directivă. Această întrebare opţională serveşte, prin urmare schimbului de
informaţii privind măsurile adoptate şi accidentele majore în acest domeniu.
(a) Prezentaţi un rezumat cu privire la diferitele măsuri “similare Seveso” ( planuri
de urgenţă externă4, amenajare teritorială, schimb de informaţii, accidente
majore, etc.) şi costurile acestora ( costul măsurilor adoptate, al planurilor de
urgenţă, al planurilor de amenajare teritorială, al scimbului de informaţii,
accidente majore, etc.) care ar putea fi aplicate până la un anumit punct
porturilor şi/sau gărilor de triaj.
(b) Câte accidente majore care au îndeplinit criteriile pentru notificare, specificate
în anexa VI a Directivei, s-au produs într-un port?
(c) Câte accidente majore care au îndeplinit criteriile pentru notificare, specificate
în anexa VI a Directivei, s-au produs într-o gară de triaj?

4 4
De exemplu planurile de urgenţă pentru gări de triaj aşa cum este prevazut în RID 2005,
capitolul 1.11

5
Răspunsurile numerice la întrebari trebuie date într-un tabel conform următorului format.
Răspunsurile care nu sunt numerice (spaţiile marcate cu gri) trebuie date în afara tabelului.

2006 2007 2008

1 Informaţii Generale

(a) Principalele autorităţi responsabile şi Non numeric


atribuţiile lor principale

(bi) Numărul obiectivelor de risc minor 15

(bii) Numărul obiectivelor de risc major 24.


Impactul amendării Directivei

(biii) Obiective “non Seveso” care s-au


alăturat “categoriei risc minor”

(biv) Obiective “non Seveso” care s-au alăturat


“categoriei risc major”

(bv) Obiective “risc minor” care s-au alăturat


categoriei “risc major”

(bvi) Obiective risc minor care nu mai sunt


“obiective Seveso”

(bvii) Obiective “risc major” care au devenit


obiective “risc minor”

(bviii) Obiective risc major care nu mai sunt


“obiective Seveso”

2 Rapoarte de securitate

(a) Obiective care încă nu au depus nici un


raport de securitate

(b) Obiective al căror raport de securitate a fost


actualizat ultima dată:
i) înainte de 2006
ii) pe parcursul anului 2006
iii) pe parcursul anului 2007
iv) pe parcursul anului 2008
v) necunoscut

(c) perioada de timp medie între primirea unui non numeric


raport de securitate şi comunicarea concluziilor
către operator.

6
Opţional
(d) Obiective al căror raport de securitate a fost
revizuit pentru ultima dată:
i) înainte de 2006
ii) pe parcursul anului 2006
iii) pe parcursul anului 2007
iv) pe parcursul anului 2008
v) necunoscut

2006 2007 2008

3 Planuri de urgenţă

(1) Obiective fără nici un plan de urgenţă


internă

(2) Obiective cu un plan de urgenţă internă

(3)Situaţie în curs de evaluare cu privire la


planul de urgenţă internă

(4) Obiective fără nici un plan de urgenţă


externă

(5) Criterii pentru testarea planurilor de urgenţă non numeric


externă.

(6) Plan de urgenţă externă care nu a fost testat


pe parcursul ultimilor 3 ani

(7,8,9) Planuri de urgenţă externă testate ultima


oară în anul curent.

(10) Data ultimei actualizări este necunoscută

(11) Cazuri în care Autorităţile Competente au


decis ca un plan de urgenţă externă nu trebuie
îintocmit

7
2006 2007 2008

4 Efecte ‘Domino’

(a) Informaţii generale reprezentative Non numeric


background

(b) Număr de grupuri de obiective


Opţional

(c) Numărul mediu de obiective per grup

(d) Număr de obiective în cel mai mic grup

(e) Număr de obiective în cel mai mare grup

(f) Strategie pentru asigurarea unui schimb Non numeric


corespunzător de informaţii

5 Planificarea amenajării teritoriale

Informaţii generale reprezentative privind Non numeric


măsurile adoptate.

6 Informaţii privind măsurile de securitate

(1) Numărul de obiective care au informat


publicul cel puţin o dată

(2) Numărul celor care au pus la dispoziţia


altor State Membre informaţii

(3) Numărul celor care au primit informaţii de


la alte State Membre

(4) Numărul de obiective incapabile să creeze


un accident major într-un alt Stat Membru.

(5) Strategia pentru informarea publicului Non numeric

8
2006 2007 2008

7 Interzicerea utilizării

(1) Diferite instrumente coercitive existente Non numeric

(2) În câte cazuri s-a utilizat fiecare din aceste


instrumente?
1)
2)
3)

8 Inspecţii

(a) Rezumatul strategiei şi al mijloacelor de Non numeric


inspecţie

(b) Obiective de “risc major" inspectate

(c) Obiective de “risc minor" inspectate

(d) Obiective de “risc major" neinspectate pe


durata celor trei ani

(e) Obiective de “risc minor" neinspectate pe


durata celor trei ani

9 Porturi şi Gări de triaj


Opţional

(a) Rezumat al măsurilor “tip Seveso” Non numeric

(b) Accidente Majore în porturi

(c) Accidente Majore în gari de triaj