Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

3-324/19 (2-19143538-02-3-20112019-1)

ÎNCHEIERE
21 noiembrie 2019 mun.Chișinău

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al


Curţii de Apel Chişinău

Judecătorul raportor Angela Bostan, în condițiile art. 216 Cod administrativ, în


faza pregăririi pricinii pentru dezbateri judiciare, verificînd materialele pricinii, la
cererea de chemare în judecată înaintată de ***** către ***** prin care a solicitat
repunerea în termenenul de contestare a Hotărîrii CSM nr. 298/17 din 23.07.2019;
anularea parțială a Hotărîrii CSM nr. 298/17 din 23.07.2019 și anume a punctelor 1
și 2 din dispozitivul hotărîrii, în partea ce ține de revocarea din funcția de membru
al Consiliului Institutului Național al Justiției a judecătorului ***** de la
Judecătoria Chișinău și anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante
în locul judecătorului revocat,-

DISPUNE:

1. Se primește spre examinare cererea de chemare în judecată înaintată de *****.


2. Se stabilește ședința pentru pregătirea dezbaterilor judiciare pentru data de 28
noiembrie 2019, ora 13:00, în incinta Curții de Apel Chișinău, sala nr.9 adresa: mun.
Chișinau, str.Teilor 4.
3. Reclamantului *****, se stabileşte termen pînă 28 noiembrie 2019, ora 13:00,
pentru prezentarea tuturor probelor necesare examinării complete şi soluţionării juste
a cauzei de contencios administrativ (în numărul exemplarelor egal cu numărul
participanţilor la proces, plus o copie pentru instanţă) în Secția Evidență și
Documentare Procesuală a Curții de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor,4).
4. Părții pîrîte *****, se stabileşte termen pînă la 28 noiembrie 2019, ora 13:00,
sub sancțiunea decăderii, pentru prezentarea referinţei scrise asupra fondului cererii
de chemare în judecată şi probelor necesare pertinente (în numărul exemplarelor egal
cu numărul participanţilor la proces, plus o copie pentru instanţă).
5. Se explică părții pîrîte că, depunerea referinţei este obligatorie. În cazul
nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pricina se va judeca în baza materialelor
anexate la dosar.
6. Potrivit art.45 alin. (1), (3), (4) Cod administrativ, persoanele fizice participă la
procedura administrativă personal sau prin reprezentanţii lor. (3) Persoanele juridice
acţionează prin reprezentanţii lor. (4) Autorităţile publice acţionează prin intermediul
conducătorilor sau al reprezentanţilor.
Conform art. 46 alin. (1) Cod administrativ, în procedura administrativă
participanţii pot fi reprezentaţi de o persoană împuternicită. Împuternicirile
reprezentantului se consemnează în procură. În măsura în care din conţinutul
procurii nu rezultă altceva, aceasta conferă împuterniciri pentru toate acţiunile
procedurale ce ţin de procedura administrativă.
Respectiv se notifică reprezentanții persoanelor fizice, juridice, autorității
publice, despre necesitatea prezentării unei procuri actualizate în sensul
normelor enunțate anterior.
7. Se informează participanţii la proces că, în conformitate cu art.218 alin. (1) lit. a)
Cod administrativ, examinarea şi soluţionarea în fond a acţiunii în contencios
administrativ are loc conform prevederilor Codului de procedură civilă, cu
următoarele excepţii: examinarea şi soluţionarea acţiunii în contencios administrativ
are loc în şedinţă publică, iar în cazuri de excepţie stabilite de lege – în şedinţă
închisă. Participanţii la proces se citează; în citaţie se comunică locul, data şi ora
şedinţei. Dacă participanţii la proces convin de comun acord, examinarea şi
soluţionarea acţiunii în contencios administrativ are loc în procedură scrisă.
În context, judecătorul explică părților că dacă convin de comun acord, pot solicita
examinarea şi soluţionarea cererii de chemare în judecată în procedură scrisă printr-o
cerere care urmează a fi depusă în Secția Evidență și Documentare Procesuală a
Curții de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor,4) cu cel puțin 3 (trei) zile înainte
de data ședinței de judecată.
8. Încheierea separat nu se supune nici unei căi de atac, şi se expediază participanţilor
la proces, pentru cunoştinţă.

Judecătorul Angela Bostan