Sunteți pe pagina 1din 39

Prize Ûi

Catalogul ÁntrerupŸtoare

electricianului
Aparataj electric
pentru locuinÍe

Catalog ProtecÍia

2008
instalaÍiilor
electrice Án
clŸdiri terÍiare

Control,
comandŸ
Ûi semnalizare

Tablouri
electrice
Ûi prize
industriale
de curent

CanalizaÍie
electricŸ
prefabricatŸ

Iluminatul de
siguranÍŸ
Án clŸdiri

Calitatea
energiei
electrice

Componente de
automatizare
Án clŸdiri

RecomandŸri
practice
Control, comandŸ Ûi semnalizare

ComandŸ Ûi semnalizare
Contactoare D2
Auxiliare pentru contactoare D3
Teleruptoare TL D4
Teleruptoare care acceptŸ auxiliare D5
Teleruptoare cu funcÍie auxiliarŸ integratŸ D6
Auxiliare D7
Întreruptoare de sarcinŸ D8
Comutatoare CM D9
Butoane BT D9
LŸmpi de semnalizare V D10
Transformatoare de siguranÍŸ D11
Prize de curent D11

MŸsurŸ
Contoare digitale de energie D12
Centrale de mŸsurŸ PM D13
Voltmetre D14
Comutatoare voltmetrice D14
Ampermetre D15
Comutatoare ampemetrice D15
Contoare de impulsuri CI D16
Contoare orare CH D16
Frecventmetre FREQ D16
Transformatoare de curent TC D17

E simplu
cÊnd Íii
totul sub
control
Gestionarea sistemelor de ÁncŸlzire
Prezentare D18
Termostate modulare TH D18

Programare

ÎntrerupŸtoare orare electromagnetice IH Ûi IHH D21


ÎntrerupŸtoare orare digitale IHP D22
ÎntrerupŸtoare orare multifuncÍional ITM D23

Temporizare
Relee de temporizare RT D24
Automate de scarŸ MIN D26

Gestionarea iluminatului
Întreruptoare crepusculare IC D28
Detectori de prezenÍŸ D30
Detectori de miÛcare D31
Televariatoare Ûi variatoare modulare D32
Semnalizare
Contactoare

cu conexiune rapidŸ acceptŸ auxiliare


CT CT CT
versiune standard standard cu comandŸ manualŸ


15959 15981
tensiune de forÍŸ 250 V c.a. 250 V c.a. (1P Ûi 2P), 400 V c.a. (3P Ûi 4P)
comandŸ 230 V c.a. 230 V c.a. 24 V c.a. 230 V c.a.
tip contact calibru pas de referinÍe referinÍe referinÍe referinÍe
(A) 9 mm
1P 1F 25 2 15958
2P 1F+1O 16 2 15956
2F 25 2 15180 15959 15981
40 4 15966
63 4 15971 16024 15987
100 6 15977
2O 25 2 15960
3P 3F 25 4 15961 15982
40 6 15967
63 6 15972
4P 4F 25 4 15962 16022 15983
40 6 15968
63 6 15973 16025 15988
100 12 15978
4O 25 4 15963 16023
40 6 15969
63 6 15974 16026
2F+2O 25 4 15964
63 6 15975

caracteristici
comandŸ tip comandŸ electricŸ menÍinutŸ comandŸ electricŸ menÍinutŸ
manualŸ nu nu selector cu 3 poziÍii
(auto, forÍatŸ Ûi oprire)
lampŸ prezenÍa tensiunii prezenÍa tensiunii sau forÍare manualŸ

tip 2P 1P 2P 3P 4P
calibru (A) 20 16 16 40 100 25 40 25 40 100
25 25 63 63 63
consum la cuplare 15 VA 15 15 34 53 34 53 34 53 106
bobinŸ Án timpul funcÍionŸrii 3,8 VA 3,8 3,8 4,6 6,5 4,6 6,5 4,6 6,5 13
putere disipatŸ - 1,3 1,3 1,6 2,1 1,6 2,1 1,6 2,1 4,2
frecvenÍŸ de comutare - -
anduranÍŸ zilnicŸ 100 cicluri 100 cicluri
electricŸ totalŸ 200 000 cicluri 200 000 cicluri
conformitate cu normele EN 61095 (C 61-480) Ûi SR EN 61095 EN 61095 (C 61-480)
conexiune prin borne protejate n pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2 n circuite de comandŸ:
(cu sau fŸrŸ conector) o cablu flexibil 2 x 2,5 mm2 sau rigid 2 x 1,5 mm2
n Ûurub cu amprentŸ ±, Pozidriv n°1 n circuite de putere:
o 16 Ûi 25 A: flexibil 2 x 2,5 mm2 sau rigid 6 mm2

o 40 Ûi 63 A: flexibil 2 x 10 mm2 sau rigid 25 mm2

o 100 A: flexibil 2 x 35 mm2 sau rigid 50 mm2
montaj sub un pieptene DA NU
accesorii de livrare - -
particularitŸÍi - pentru medii perturbate,
se utilizeazŸ un filtru ACTp
NotŸ: O = NI, F = ND.

Scheme electrice
CT cu racord rapid CT care acceptŸ auxiliare
1P 2P 3P 4P
2F 1F 1F + 1O 2F 2O 3F 4F 4O 2F + 2O

D ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Auxiliare pentru contactoare

ACTo+f ACTc ACTp ACTt


contact auxiliare comandŸ dublŸ antiparaziÍi temporizare
funcÍie comandŸ sau comanda unui contactor CT limitare supratensiuni temporizare pentru comanda contactelor
semnalizare funcÍie de tipul comenzii: pe circuitul de comandŸ CT sau releu inversor RLI, care permite
funcÍie de poziÍie cu impuls pentru comandŸ localŸ realizarea diferitelor tipuri de temporizŸri
“deschis” sau (intrare T), sau menÍinutŸ pentru
“Ánchis” a comandŸ centralizatŸ
contactelor de (intrare X). Ultima comandŸ
forÍŸ primitŸ este prioritarŸ

referinÍe
15914 18308 18309 15920 15919 15419
tensiune de 24 la 240 V c.c./c.a. 230 V c.a. ±10% 24 la 48 V c.a./c.c. ±10% 230 V c.a. 24 V c.a. 24/240 V c.a. (50 Hz)
utilizare (50 Hz) (50 la 60 Hz) (0 la 60 Hz)
tensiune de - 230 V c.a. 24 la 48 V c.a. sau c.c. - -
comandŸ
lŸÍime Án 1 2 2 2
paÛi de 9 mm
particularitŸÍi n contacte 1O+1F: n duratŸ impuls: min. 250 ms - n temporizare: 1 s la 10 h
o min. 10 mA la n consum max. ansamblu contactoare n selectarea temporizŸrii: prin cablare
24 V c.c./c.a. comandate cu ACTc: n precizie: ±0,5%
(cos j = 1) 400 VA (cuplare) 48 VA la 24 V ca/cc (cuplare) n ieÛire staticŸ: 200 mA permanent
o max. 2 A 100 VA (menÍin.) 12 VA la 24 V ca/cc (menÍin.) (3 A timp de 50 ms)
240 V c.c./c.a. 96 VA la 48 V ca/cc (cuplare)
(cos j = 1) 24 VA la 48 V ca/cc (menÍin.)
n Ántrerupere tensiune de alimentare
o < 1 s: pŸstreazŸ starea iniÍialŸ
o u 5 s: restartare la zero
o repunere Án funcÍiune pe bornele
X sau T
consum - 3 VA 3VA 5 VA
auxiliar
montaj pe partea dreaptŸ cu clipsuri pe partea stÊngŸ a contactorului cu clipsuri pe partea cu clipsuri pe partea stÊngŸ a contactului CT
a contactorului stÊngŸ a contactorului, sau a releului RLI
(max. 1) sau poate fi asociat prin
cablaj unui alt contactor
borne protejate flexibil 2 x 2,5 mm2
pÊnŸ la 6 mm 2
pÊnŸ la 4 mm2 pÊnŸ la 1,5 mm2

Diferite tipuri de temporizŸri ale ACTt


Tip A: temporizare Tip C: ÁntÊrziere
la Ánchidere la deschidere
n ÁntÊrziere la punerea sub n punerea sub tensiune a unei
tensiune a unei sarcini Ántr-un sarcini dupŸ Ánchiderea unui
timp determinat contact de intrare (ex. BP)
n ciclul de temporizare Áncepe n ciclul de temporizare Áncepe la
la punerea sub tensiune eliberarea contactului de intrare
n sarcina este pusŸ sub (ex. BP)
tensiune la sfÊrÛitul n sarcina este scoasŸ de
temporizŸrii T. sub tensiune la sfÊrÛitul
temporizŸrii T.
Tip B: funcÍia: automat
de scarŸ Tip H: temporizare la
n punerea sub tensiune a unei punerea sub tensiune
sarcini la Ánchiderea unui contact n punere sub tensiune a unei
de intrare (ex. BP) sarcini pentru o perioadŸ
n ciclul de temporizare Áncepe determinatŸ
la Ánchiderea contactului de n ciclul de temporizare Áncepe
intrare la punerea sub tensiune a
n sarcina este scoasŸ de auxiliarului ACTt
sub tensiune la sfÊrÛitul n sarcina este scoasŸ de
temporizŸrii T. sub tensiune la sfÊrÛitul
temporizarii T.

NotŸ: O = NI, F = ND.


Accesorii
capace Ûuruburi sigilate cu fir de plumb
permit evitarea oricŸrui contact cu bornele
(pungŸ cu 10 Án amonte Ûi 10 Án aval)
tip 2P 3 Ûi 4P

calibru 40/63 A 25 A 40/63 A


referinÍe 15922 15921 15923
InformaÍii suplimentare pag. J21
lŸÍime paÛi de 9 mm 4 4 6
www.schneider-electric.ro D
Semnalizare
Teleruptoare TL

tip racord rapid


Teleruptoare cu
TL
racordare rapidŸ
Un conector
asigurŸ rapid
legŸtura electricŸ.

referinÍe 1P 2P
Cablarea bobinei 15488 15489

caracteristici
calibru 16 A
tensiune de comandŸ 230 V c.a.
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2
circuit de forÍŸ Ue 250 V c.a., 50 Hz
consum la cuplare 19 VA
nivel de zgomot 60 dB (la 1 m) la anclanÛare
PoziÍie orizontalŸ PoziÍie verticalŸ

Cablare standard
cu 2 fire

adŸugare de auxiliare NU
comandŸ localŸ pe manetŸ 3 poziÍii:
aparat pornit, oprit, forÍat
telecomandŸ BP simplu

anduranÍŸ AC21 100 000 cicluri
electricŸ AC22 200 000 cicluri
frecvenÍŸ max. de comutaÍie 5 manevre/min
temperaturŸ de utilizare -20° C la +50° C
caracteristici funcÍie -
de tipul sarcinii
conformitate SR EN 60 669-1
SR EN 60 669-2-2
durata unui valoare standard 50 ms
impuls val. recomandatŸ 200 ms
ptr. automatizŸri
conexiuni c circuit de forÍŸ(1):
borne protejate: 2 x 1 mm2 la 2,5 mm2
Ûurub +/-, Pozidriv n°1
c circuit de comandŸ(1):
borne cu plŸcuÍŸ: 2 x 0,5 mm2 la 1,5 mm2
particularitŸÍi -
alegerea cablurilor ptr. bobinŸ cu comutator lateral
reperaj pe faÍa anterioarŸ 12 mm liber pentru o etichetŸ
(1) Cablu rigid sau flexibil cu sau fŸrŸ mufŸ.

D ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Teleruptoare care acceptŸ auxiliare

tip TL sau TL + ETL inversori TLI sau TLI + ETL TL sau TL + ETL
calibru 16 A 16 A 32 A

15155 15510 + 15530 15500 + 15530 15515 + 2 x 15505


tensiune V c.a. 230 130 48 24 12 230 48 24 230
de comandŸ V c.c. 110 48 24 12 6 110 24 12 110
1P 15510 15511 15512 15513 15514 - 15515

2P 15520 15521 15522 15523 15524 15500 15502 15503 15515 + 15505

3P 15510 + 15511 + 15512 + 15513 + 15514 + - 15515 + 2 x 15505


TL1P+ETL 15530 15531 15532 15533 15534
-
+ + +

4P 15520 + 15521 + 15522 + 15523 + 15524 + 15500 + 15502 + 15503 + 15515 + 3 x 15505
TL2P+ETL 15530 15531 15532 15533 15534 15530 15532 15533

+ + + + +

caracteristici 1P 2P 3P 4P 2P 4P 1P 2P 3P 4P
lŸÍime Án pas de 9 mm 2 2 4 4 2 4 2 4 6 8
tensiune de utilizare 250 V c.a. 415 V c.a. 250 V c.a. 250 V c.a. 415 V c.a.
circuit forÍŸ Ue 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
consum de cuplare 19 VA 38 VA 19 VA 38 VA 19 VA 38 VA 57 VA 76 VA
anduranÍŸ AC21 200 000 cicluri 200 000 cicluri 50 000 -
electricŸ AC22 100 000 cicluri 100 000 cicluri - 20 000 cicluri
conexiuni prin borne protejate 0,5 la 6 mm2 0,5 la 6 mm2 de putere: pÊnŸ la 10 mm2,
(Ûurub ±, pozidriv) de comandŸ: 0,5 la 6 mm2
adŸugare de auxiliare ATLt, ATLz, ATL4, ATLc+s, ATLc+c
comandŸ localŸ pe aparat manetŸ pornit/oprit
telecomandŸ butoane simple
frecvenÍŸ maximŸ de comutaÍie 5 manevre/min
temperaturŸ de utilizare -20° C la +50° C
agrementŸri CEBEC, KEMA, ASE, OVE, N, S, D, FI
nivel de zgomot 60 dB (la 1 m) la anclanÛare
conformitate SR EN 669-1 Ûi SR EN 669-2
durata unui val. standard 50 ms
impuls val. recomandatŸ 200 ms
ptr. automatizŸri
distanÍŸ max. Ántre buton Ûi 20 m pentru 12 V
teleruptor, funcÍie de tensiunea 80 m pentru 24 V
bobinei (cablu 1,5 mm2) 320 m pentru 48 V

accesorii
clipsuri galbene de schimb n referinÍŸ 15415
(set de 10) n asigurŸ legŸtura mecanicŸ Ûi/sau electricŸ Ántre un teleruptor Ûi o extensie ETL sau un auxiliar ATL

InformaÍii suplimentare pag. J24


www.schneider-electric.ro D
Semnalizare
Teleruptoare cu funcÍie auxiliarŸ
integratŸ TLc, TLm Ûi TLs

tip TLc TLm TLs

funcÍie comandŸ centralizatŸ comandŸ manualŸ semnalizare la distanÍŸ


permite comanda centralizatŸ funcÍioneazŸ la comenzi menÍinute permite semnalizarea la distanÍŸ a
a unui grup de teleruptoare TLc, provenind dintr-un contact invers stŸrii sale de funcÍionare
pŸstrÊnd Ûi comanda localŸ (comutator, Ántreruptor orar, termostat);
prin impulsuri comanda manualŸ nu este operantŸ

calibru 16 A 16 A 16 A
tensiune de V c.a. 230 230 230 la 240
comandŸ V c.c. 110 110 110
referinÍe
15518 15516 15517

caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2 2 2
tensiune de utilizare 1P: 250 V c.a., 50/60 Hz
circuit de forÍŸ Ue 3P: 415 V c.a., 50/60 Hz
consum de cuplare 19 VA, 38 VA cu ETL
frecvenÍa max. de comutaÍie 5 manevre/min
deconectarea telecomenzii cu comutatorul
semnalizare mecanicŸ pe faÍa anterioarŸ prin poziÍia manetei
duratŸ de val. standard 50 ms
impuls val. recomandatŸ 200 ms
ptr. automatizŸri
temperaturŸ de utilizare -20° C la +50° C
conexiuni borne protejate pentru cablu de 0,5 la 6 mm2
comandŸ localŸ pe aparat manetŸ pornit/oprit manetŸ imponderantŸ manetŸ pornit/oprit
anduranÍŸ AC21 200 000 cicluri 100 000 cicluri 200 000 cicluri
electricŸ AC22 - - 100 000 cicluri
asocieri ETL ref. 15530 n n n
posibile ATLt n - n
ATLz n - n
ATL4 n - n
ATLc+s n la care nu se utilizeazŸ decÊt n la care nu se utilizeazŸ decÊt n
funcÍia semnalizare funcÍia semnalizare
ATLc+c n n prin intermediul unui ATLc+s n prin intermediul unui ATLc+s

accesorii
clipsuri galbene de schimb n referinÍŸ 15415
(set de 10) n asigurŸ legŸtura mecanicŸ Ûi/sau electricŸ Ántre un teleruptor Ûi o extensie ETL sau un auxiliar ATL

Exemple de montaj

TLc + TLc Contactor CM + TLm

InformaÍii suplimentare pag. J7


D ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.
ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Auxiliare TL

tip ATEt ATLz ATL4 ATLc+s ATLc+c

funcÍie temporizare comandŸ cu comandŸ pas cu pas comandŸ centralizatŸ comandŸ centralizatŸ
buton luminos Ûi semnalizare multi-nivel
temporizare pentru permite comanda asociat la douŸ teleruptoare, comanda centralizatŸ cu o comanda centralizatŸ a mai
comanda teleruptoarelor cu buton cu indicator auxiliarul ATL4 realizeazŸ "linie pilot" a unui grup de multor grupuri de teleruptoare,
TL sau releu inversor, luminos a teleruptorului comanda Ûi permite o funcÍionare teleruptoare care comandŸ menÍinÊnd Ûi comanda
care permite realizarea fŸrŸ sŸ afecteze Án cascadŸ (pas cu pas) prin circuite independente, individualŸ localŸ Ûi comanda
diferitelor tipuri de funcÍionarea apŸsarea succesivŸ a butoanelor; menÍinÊnd comanda centralizatŸ pe nivele;
temporizŸri ciclul de impulsuri: individualŸ localŸ a fiecŸrui se va pune cÊte un ATLc+c
1-ul impuls: TL1 Ánchis, TL2 deschis teleruptor; pe nivel.
2 impuls: TL1 deschis, TL2 Ánchis semnalizarea la distanÍŸ a Exemplu: comanda localŸ de
-lea

3 impuls: TL1 Ûi TL2 Ánchise


-lea
stŸrii mecanice a TL la iluminat la fiecare culoar +
4-lea impuls: TL1 Ûi TL2 deschise care este asociat. comanda centralizatŸ a tuturor
5 impuls: TL1 Ánchis, TL2 deschis Exemplu: comanda localŸ culoarelor de pe acelaÛi etaj +
-lea

etc. iluminat pe fiecare culoar + comanda multi-nivel a


+ comanda centralizatŸ a tuturor etajelor dintr-un
tuturor culoarelor de pe singur punct
acelaÛi etaj

referinÍe
15419 15413 15412 15409 15410
caracteristici
tensiune de 24 la 240 V c.a. 130 la 240 V c.a. 230 la 240 V c.a. 24 la 240 V c.a. 24 la 240 V c.a.
utilizare - - 110 V c.c. - -
lŸÍime Án paÛi 2 2 4 2 2
de 9 mm
montaj la stÊnga la stÊnga se asambleazŸ Ántre se asambleazŸ la dreapta fŸrŸ legŸturŸ mecanicŸ cu
TL, TLI, TLs, TLc TL, TLI, TLs, TLc 2 teleruptoare TL, TLI, ETL, TLs, TLc teleruptoarele Ûi auxiliar
Ûi TLm n la stÊnga unui ATLc+s
montat pe un TL, TLI, ETL
TLm sau TLs
n la dreapta unui TLc
particularitŸÍi n temporiz.: 1 s la 10 h n se asocieazŸ la TL n contact auxiliar inversor
n selectarea temporiz: cu tensiunea bobinei de semnalizare: 6 A,
prin cablare u 130 V c.a. 240 V c.a.
n precizie: ±0,5% n se pune un ATLz
n ieÛire staticŸ: 200 mA dacŸ curentul absorbit
permanent (3 A timp de de butonul luminos este
50 ms) un multiplu de 3 mA
(acest curent poate
menÍine bobinele sub
tensiune)
Ex: ÁncepÊnd de la
3 mA se pune un ATLz,
ÁncepÊnd de la 6 mA se
se pun 2
schemŸ 11

14

Exemple de montaj
Sens de montaj al auxiliarelor L control
local

11
1
TL 1 Ûi 2P A1
ATLt TLs on on
A2
ATLz TLI ETL off off
2 on off 12 14
ATL4 ATLc+s ATLc+c
TL 4P
control
central
TLc N
TL + ATL4 + TL ATLz + TL
TLm
L
control
legŸturŸ mecanicŸ Ûi electricŸ local

legŸturŸ electricŸ 1
11
A1
on on
A2
2 on off 12 14 off off

control
central
N
comandŸ
multinivel
TL + ATLc+s ATLt + TL 2P TL + ATLc+s + ATLc+c

www.schneider-electric.ro D
Semnalizare
Întreruptoare de sarcinŸ

tip

lŸÍime
Án paÛi
calibru tensiune lampŸ
(A) (V c.a.) roÛie(1)
ref. Întreruptoare de sarcinŸ I
de 9 mm
1P 2 20 250 15005
cu 15063
32 250 15009
cu 15100
40 250 15024
63 250 15013
100 250 15090
125 250 15057 15100 15014 15093
2P 2 20 415 15006
250 cu 15064 Deschiderea Ûi Ánchiderea Án sarcinŸ a unui circuit deja protejat la supracurenÍi plus
32 415 15010 funcÍia de secÍionare.
250 cu 15101 Caracteristici ale Ántreruptoarelor de sarcinŸ
4 40 415 15020 conformitate cu normele SR EN 60669-1 (C61-110) pentru I i 63 A
63 415 15014 SR EN 60947-3 (C63-120) pentru I 40 la 125 A
100 415 15091 secÍionare cu deschidere o bandŸ verde pe manetŸ garanteazŸ deschiderea
125 415 15058 aparentŸ conform tuturor polilor
3P 4 20 415 15007 SR EN 60947-2
32 415 15011 utilizare Án curent continuu 48 V (110 V cu 2P Án serie)
6 40 415 15023 numŸr de cicluri (O-F) 200 000 cicluri pentru calibre 20 Ûi 32 A
63 415 15015 50 000 cicluri pentru calibre 40 la 125 A
100 415 15092 conexiuni prin bare protejate pÊnŸ la 10 mm2 pentru 20 Ûi 32 A
125 415 15059 pÊnŸ la 50 mm2 pentru 40 la 125 A
4P 4 20 415 15008
32 415 15012
8 40 415 15019
63 415 15016
100 415 15093
125 415 15060
(1) Livrat cu o lampŸ roÛie de 230 V, cu neon.
Coordonarea Ántre Ántreruptoare automate
Ûi Ántreruptoare de sarcinŸ
Întreruptorul de sarcinŸ care are o putere de rupere Ûi o rezistenÍŸ la curenÍii de
scurtcircuit limitate, trebuie sŸ fie protejat contra scurtcircuitelor care apar Án aval.
În consecinÍŸ, alegerea Ántreruptorului de sarcinŸ trebuie sŸ se facŸ, Ántre altele,
Án funcÍie de coordonarea cu acest dispozitiv de protecÍie la scurtcircuit montat Án
amonte. Tabelul indicŸ curentul de scurtcircuit maxim Án k eficace faÍŸ de care
Ántreruptorul de sarcinŸ este protejat datoritŸ coordonŸrii cu Ántreruptorul automat
amplasat Án amonte.

aparat Án aval Ántreruptor de sarcinŸ I


2P (230 V c.a.) 4P (400/415 V c.a.)
calibru (A) 20 32/40 63 100 20 32/40 63 100
aparat Án amonte C60N 6,5 5,5 7 4,5 4 5
curent maxim de C60H 6,5 5,5 7 4,5 4 5
scurtcircuit C120N 3 3 5 15 2 2 6 5
(kA ef.) C120H 4,5 4,5 15 15 3 3 6 10

tip paÛi de 9 mm ref.


OF 2 15096

Contact auxiliar
SemnalizeazŸ poziÍia “deschis” sau “Ánchis” a Ántreruptorului de sarcinŸ la care este
asociat.

tip ref. Caracteristicile contactului auxiliar OF


manetŸ rotativŸ Ántreruptoare de sarcinŸ 1, 3 Ûi 4P capacitate de rupere 3 A la 400 V c.a
numai mÊner fix frontal sau lateral drept 27048 a contactelor 6 A la 230 V c.a
placŸ secÍionabilŸ (unitate pentru 1P) 26996 prindere Án stÊnga Ántreruptorului de sarcinŸ
dispozitiv de Áncuiere lacŸte (pungŸ cu 2 buc.) 26970 conexiuni prin borne protejate cablu 10 mm2
capac Ûuruburi fracÍionabil (pungŸ cu 2 buc.) 26981
sigilabile unipolar (pungŸ cu 20 buc.) 26982
capac borne Án amonte/aval pentru I 20 Ûi I 32
1 unitate de 2 paÛi de 9 mm 15094 Accesorii compatibile
capac borne sigilabil pentru 1 P 26975 Piepteni de racord pentru I u 40 A: vezi piepteni C60.
I 40 la I 125 (pungŸ cu 20 buc.) 2 P 26976
separŸri Ántre poli (pungŸ cu 10 buc.) 27001
conexiune cu Ûuruburi (pungŸ cu 8 buc.) 27053

NotŸ: O = NI, F = ND.


D ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.
ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Comutatoare CM
Butoane BP

Comutatoare CM
tip CM cu 2 poziÍii CM cu 3 poziÍii
contact 1 inversor 2 inversoare 1 inversor 2 inversoare
OF OF + OF 1ND + 1NI OF OF + OF
referinÍe
18070 18071 18072 18073 18074
caracteristici
lŸÍime Án paÛi 2 4 2 2 4
de 9 mm
scheme

18071

tensiune 250 V c.a.


calibru 20 A
conformitate SR EN 60669-1 Ûi SR EN 60947-5-1
montaj pe conductor tip pieptene
anduranÍŸ electricŸ 30 000 cicluri AC22 (cos j = 0,8)
tropicalizare execuÍie 2 (umiditate relativŸ 95% la 55° C)
conexiuni borne protejate pentru cablu rigid sau cablu flexibil cu mufŸ
pÊnŸ la 2 x 2,5 mm2

Ûurub cu amprentŸ ±, Pozidriv n° 1
borne decalate pentru conexiuni mai facile
montaj sub conectori tip pieptene

Butoane BP
BP simple duble simple + lampŸ

18031 18034 18036

BP culoare gri roÛu gri/roÛu gri/gri gri


circuit 1O 1F 1O+1F 1O 1F+1O 1F+1F 1F 1O 1F 1O

lampŸ alimentare - - 110 la 230 V c.a 12 la 48 V c.a./c.c.


culoare - - verde roÛu verde roÛu
referinÍe
18030 18032 18033 18031 18034 18035 18036 18037 18038 18039
caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2
tensiune 250 V c.a.
curent 20 A
lampŸ de semnalizare LED-uri cu duratŸ lungŸ de viaÍŸ (interÛanjabile)
duratŸ de viaÍŸ 100 000 ore cu eficacitate luminoasŸ constantŸ
consum 0,3 W
demontare pieptene
anduranÍŸ electricŸ 30 000 cicluri AC22 (cos j = 0,8)
tropicalizare execuÍie 2 (umiditate relativŸ 95% la 55° C)
conformitate cu normele SR EN 60669-1 Ûi SR EN 60947-5-1
conexiuni borne protejate pentru cablu rigid sau flexibil cu sau fŸrŸ mufe pÊnŸ la 2 x 2,5 mm2
Ûurub cu amprentŸ ±, Pozidriv n° 1
borne decalate pentru conectare simplŸ
montaj sub conectori tip pieptene

www.schneider-electric.ro D
Semnalizare
LŸmpi de semnalizare V

LŸmpi de semnalizare V
LŸmpile de semnalizare V se pot monta sub conector tip pieptene
tip lŸmpi simple lŸmpi duble lampŸ cu lŸmpi de semnalizare a
pÊlpÊire prez. tensiunii trifazate

18320 18325

culoare roÛu verde alb albastru galben verde/roÛu roÛu/verde alb/alb roÛu roÛu/roÛu/roÛu
230 la 400 V c.a. (3 faze) - - - - - - - - 18327
110 la 230 V c.a. 18320 18321 18322 18323 18324 18325 18335 18328 18326 -
12 la 48 V c.a./c.c. 18330 18331 18332 18333 18334 - - - - -

caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2 2 2 2
scheme

conformitate cu normele SR EN 60947-5-1 SR EN 73 Ûi


SR EN 1000-4
techologie lampŸ cu LED lampŸ cu LED
consum lampŸ semnalizare 0,3 W 0,5 W
duratŸ de viaÍŸ 100 000 ore cu eficacitate luminoasŸ constantŸ
frecvenÍŸ de pÊlpÊire - 2 Hz -
temp. de funcÍioanare -20° C la +50° C
conexiune borne protejate pentru cablu rigid sau flexibil, cu sau fŸrŸ mufŸ pÊnŸ la 2 x 2,5 mm2, Ûurub cu amprentŸ +/-, pozidriv n° 1

SuporÍi pentru butoane


SuporÍii pentru butoane permit prinderea pe ÛinŸ DIN, Án dulapuri sau cofrete, a
aparatajului modular de comandŸ Ûi semnalizare:
Butoane, “oprire de urgenÍŸ”, comutatoare, lŸmpi de semnalizare, etc.
tip pentru elemente Ø 22 mm universal, de perforat

referinÍe 15151 15152

D10 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Semnalizare
Alimentare
Transformatoare de sonerie
Ûi de siguranÍŸ TR
Prize de curent PC
Transformatoare de sonerie Ûi de siguranÍŸ TR
Permit obÍinerea unei tensiuni foarte joase (FJT 8 V, 12 V sau 24 V) plecÊnd de la
reÍeaua de joasŸ tensiune (230 V).
tip transformatoare de sonerie transformatoare de siguranÍŸ

15218
putere 4 VA 4 VA 25 VA 16 VA 25 VA 40 VA 63 VA
tensiune Án primar 230 V c.a., ±10% 230 V c.a., ±10%
tensiune Án secundar 8 V c.a., ±15% 8-12 V c.a., ±15% 12-24 V c.a., ±15% 12-24 V c.a., ±5%
referinÍe
15214 15213 15215 15218 15219 15220 15222
caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 4 4 6 10 10 10 10
conformitate cu normele SR EN 60742, EN 61558-1, SR EN 61558-1
siguranÍŸ circuite primare Ûi secundare complet izolate unele faÍŸ de altele
curent de scurtcircuit rezistenÍe datoritŸ dispozitivului Áncorporat
clasŸ II prin capace de borne (opÍional: a se vedea accesoriile)
temp. de funcÍionare -20° C la +50° C
conexiuni prin borne izolate, cablu de 4 mm2

accesorii
capace de borne lŸÍime: 4 paÛi lŸÍime: 6 paÛi lŸÍime: 10 paÛi
(amonte/aval) 15228 15229 15230
NotŸ: Transformatoarele au o tensiune de mers Án gol mai ridicatŸ decÊt tensiunea nominalŸ.
Pentru receptorii sensibili la supratensiuni (circuite electromagnetice), este necesar ca
transformatorul sŸ funcÍioneze la In. DupŸ declanÛarea dispozitivului de protecÍie Án cazul unei
suprasarcini, se va Ántrerupe alimentarea Ûi se va lŸsa transformatorul sŸ se rŸceascŸ Ánainte de
a fi pus din nou sub tensiune.

Prize de curent PC 16 A
prize 16 A standard standard
german german
2P+PE 2P+PE cu protecÍie

referinÍe
15310 15306
caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 5
specificitate standard
german 2P+PE
agrementŸri -
conformitate cu normele C 61-303

tensiune de utilizare 250 V c.a.
montaj pe ÛinŸ simetricŸ
conexiuni borne protejate pentru cablu de 6 mm2

InformaÍii suplimentare
veÍi gŸsi consultÊnd
Catalogul Multi9, ul
Catalog nului
ia
electric
disponibil pe Catalog

CD-ul ataÛat 2008

www.schneider-electric.ro D11
MŸsurŸ
Contoare digitale de energie

FuncÍii
Contoarele de energie de clasŸ 2 permit contorizarea divizionarŸ. Ele contorizeazŸ
energia activŸ consumatŸ de un circuit electric monofazat sau trifazat, cu sau fŸrŸ
neutru distribuit.

ME
monofazat trifazat trifazat + neutru

ME1 ME1z ME1zr ME3 ME3zr ME4 ME4zr ME4zrt


totalizator n n n n n n n n
contor parÍial cu resetare n n n n n
ieÛire prin impuls (contact NO) n n n n
mŸsurŸ directŸ directŸ directŸ directŸ directŸ directŸ directŸ cu TC
referinÍe
17065 17066 17067 17075 17076 17070 17071 17072
caracteristici
tensiune nominalŸ 230 V c.a. ±10 % 3 x 400 V c.a. ±10 % 3 x 230/400 V c.a. ±10 %
50 la 60 Hz 50 la 60 Hz 50 la 60 Hz
gabarit 4 paÛi de 9 mm 8 paÛi de 9 mm 8 paÛi de 9 mm
curent nominal max. 63 A max. 63 A max. 63 A 40 la 400 A
cu transformator integrat cu transformator integrat cu transformator integrat cu TI (nelivrat) pag. E32
impulsuri - - 200 ms/kWh - 200 ms/10 kWh - 200 ms/10 kWh 200 ms/(cal TI/10) kWh
caracteristici min. - - 18 mA/24 V c.c. - 18 mA/24 V c.c. - 18 mA/24 V c.c. 18 mA/24 V c.c.
ieÛire tip - - 10 mA/24 V c.a. - 10 mA/24 V c.a. - 10 mA/24 V c.a. 10 mA/24 V c.a.
impuls max. - - 100 mA/30 V c.c. - 100 mA/30 V c.c. - 100 mA/30 V c.c. 100 mA/30 V c.c.
(contact N/O) - - 100 mA/230 V c.a. - 100 mA/230 V c.a. - 100 mA/230 V c.a. 100 mA/230 V c.a.
afiÛaj unit. kWh sau Án MWh kWh sau Án MWh kWh sau Án MWh kWh sau Án MWh
max. contor total 99,99 MWh 999,99 MWh 999,99 MWh 999,99 MWh
contor parÍial 99,99 MWh 99,99 MWh 99,99 MWh 999,99 MWh cu TI > 150 A
lampŸ de contorizare 1000 aprinderi/kWh 100 aprinderi/kWh 100 aprinderi/kWh 10000/calibru TI (aprinderi/kWh)
de funcÍionare -
putere maximŸ -
de utilizare
grad de protecÍie IP50
(partea anterioarŸ)
conformitate cu normele SR EN 1036 (cu un cofret sigilabil)
precizie clasŸ 2
consum 2,5 VA
tensiune de izolaÍie 4 kV, 50 Hz
temperaturŸ de funcÍionare -25° C la +55° C
conexiune putere 16 mm2
prin borne
protejate ieÛire tip 6 mm2
impuls
scheme
vers L1 L L3
vers vers L1 L L3 vers
N L comptage N L1 L L3
comptage comptage comptage
d'impulsions d'impulsions d'impulsions d'impulsions
0.1 imp./ kWh 0.1 imp./ kWh
1 imp./ kWh

MERLIN GERIN
MERLIN GERIN
MERLIN GERIN 10(63)A Cl.
10(63)A Cl.
3x30/400Va 50/60Hz
3x400Va 50/60Hz 10/x imp./ kWh
100 imp./ kWh
10(63)A Cl. 100 imp./ kWh
30Va 50/60Hz kWh
kWh
1000 imp./ kWh
N L1 L L3
kWh
17071
17076

MERLIN GERIN
17067

x/5A Cl.
50/60Hz
ME4zr 3x30/400Va 3x400Va 10000/x imp./kWh
ME3zr
N N L1 L1 L L L3 L3 kWh
L1 L1 L L L3 L3
ME1zr
1707

N N L L

ME4zrt
S1(L1)S S1(L)S S1(L3)S

P1 S1

P S P1
S1
N L
circuit mesuré S P1
N L1 L L3 P S1
circuit mesuré
L1 L L3 P S
circuit mesuré
circuit mesuré

D12 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Centrale de mŸsurŸ PM

PM9 PM700

mŸsurŸ localŸ n n
subcontorizare clasŸ 2 de energie, conform CEI 61036 clasŸ 1 de energie activŸ, conf. CEI 62053-21
(alocŸri de costuri) cl. 0,5S de energie activŸ, conf. CEI 62053-22
supraveghere de la distanÍŸ n
supraveghere armonice n
supraveghere reÍele 1P+N, 3P, 3P+N cu TC exterior 3P Ûi 3P+N cu TC exterior
referinÍe

PM9P PM9C PM700


referinÍe
15197 15275 15198 15276 PM710MG PM750MG

intrŸri/ieÛiri 1 contact 2I/1O integrate


Modbus RS 485 n integrat

caracteristici
tensiune de alimentare 230 V c.a. 24 la 48 V c.c. 230 V c.a. 24 la 48 V c.c. 110 la 415 V c.a., 5 VA
120 la 250 V c.c., 3 W
acurateÍe curent Ûi tensiune 0,5% 0,5%
putere Ûi energie 2% 1%
activŸ
mŸsurŸ eficace pÊnŸ la armonice de rangul 15 pÊnŸ la armonice de rangul 15, 32
realŸ eÛantioane/ciclu
racord direct la tensiune 450 V 480 V
grad de protecÍie IP52 (parte frontalŸ) IP52 (parte frontalŸ)
temperaturŸ de operare -5 la +55° C -10 la +55° C (afiÛor), -5 la +60° C (centralŸ)
dimensiuni 72 x 90 x 66 (mm) 96 x 96 x 69 (mm) (centralŸ cu afiÛor)
afiÛaj ecran LCD ecran de dimensiune mare
afiÛeazŸ simultan 2 mŸsuri afiÛeazŸ simultan 5 mŸsuri
conexiuni la borne 1 x 4 mm2 2,5 mm2
categoria instalaÍiei nivel III pÊnŸ la 260/450 V nivel III pÊnŸ la 277/480 V (CEI 61000-4-2)

mŸsuri
valori curent 3 faze Ûi neutru 3 faze Ûi neutru
instantanee tensiune fazŸ/neutru, fazŸ/fazŸ fazŸ/neutru, fazŸ/fazŸ
frecvenÍŸ n n
putere activŸ totalŸ Ûi pe fazŸ totalŸ Ûi pe fazŸ
Ûi reactivŸ
putere aparentŸ totalŸ totalŸ Ûi pe fazŸ
factor de putere total total
energie activŸ 2 indicatori 4 indicatori
reactivŸ 2 indicatori 4 indicatori
aparentŸ - n
contor orar n n

RegŸsiÍi
transformatoarele
de curenÍi TC

www.schneider-electric.ro D13
MŸsurŸ
Voltmetre
Comutatoare voltmetrice

voltmetre modulare 72 x 72 mm 96 x 96 mm
analogice digitale analogice digitale analogice

referinÍe
16060 16061 15201 16005 50831 50832 50834 16075
caracteristici
scalŸ de mŸsurŸ 0-300 V c.a. 0-500 V c.a. 0-600 V c.a. 0-500 V c.a. 0-690 V c.a. 0-500 V c.a.
alimentare din V c.a. - 230 V - 48-115 220-240 380-415 -
sursŸ auxiliarŸ V c.a. - - - 48-115 - - -
frecvenÍŸ 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
gabarit 8 paÛi de 9 mm 4 paÛi de 9 mm 72 x 72 mm 72 x 72 mm 96 x 96 mm
consum 0,3 VA 0,3 VA 3 VA 3,5 VA 3 VA
suprasarcinŸ
permanentŸ - - 1,2 Un 1,2 Un 1,2 Un
timp max. - - 2 Un 2 Un 2 Un
de 5 s
grad de protecÍie IP50 IP50 IP52 IP50 IP52
(parte anterioarŸ)
conformitate NF C 42-010 NF C 42-100 NF C 42-010 CEI 1010-1 NF C 42-010
cu normele NF C 42-100 (CEI 51, 278, (CEI 414) (siguranÍŸ electricŸ) (CEI 414)
348)
afiÛaj cu ac LED roÛu cu ac 3 afiÛoare cu LED cu ac
3 digiÍi 999 puncte
h = 8 mm
precizie clasŸ 1,5 1 %, ±1 digit la clasŸ 1,5 1 % din calibru, ±1 digit clasŸ 1,5
scalŸ plinŸ
temperaturŸ de utilizare -20 la +50° C -20 la +50° C -20 la +50° C - 20 la +70° C -25 la +50° C
conexiuni cu 6 mm2 2 x 2,5 mm2 papuci sau clipsuri clipsuri papuci sau clipsur
borne de protecÍie
comutatoare modulare 48 x 48 mm

funcÍie permite mŸsura succesivŸ a tensiunilor (Ántre faze Ûi pe fazŸ-neutru) unui circuit trifazat, cu un singur voltmetru
referinÍe
15125 16018
caracteristici
numŸr de poziÍii 7 poziÍii 7 poziÍii
conformitate CEI 947-3 CEI 947-3
cu normele
gabarit 4 paÛi de 9 mm 48 x 48 mm
anduranÍŸ electricŸ 100 000 manevre 100 000 manevre
mecanicŸ 2 000 000 manevre 2 000 000 manevre
conexiuni cu borne cablu pÊnÊ la 2,5 mm2 cablu pÊnÊ la 2,5 mm2
cu jumperi Ûi Ûuruburi
imperdabile

Principiu de racord al comutatoarelor voltmetrice


comutator + voltmetru analogic comutator + voltmetru numeric

D14 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Ampermetre
Comutatoare ampermetrice

ampermetre modulare 72 x 72 mm 96 x 96 mm
analogice digitale analogice digitale analogice

tip plecŸri motor standard


mŸsurŸ directŸ cu TC directŸ cu TC directŸ cu TC cu TC cu TC
referinÍe
16029 16030 15202 15209 16004 16003 50835 50836 50837 16074
caracteristici
scalŸ de mŸsurŸ 0-30 A fc. de ecran 0-10 A conform conform calibru conform calibru conform calibru
(nelivrat) calibru (nelivrat) (nelivrat)
calibre disponibile 30 A 5 la 400 A 10 A 5 la 400 A 30 la 400 A 5 la 400 A 5 la 400 A
funcÍie de TC funcÍie de TC funcÍie de TC funcÍie de TC funcÍie de TC

alimentare din V c.a. - 230 V - 48-115 220-240 380-415 -
sursŸ auxiliarŸ V c.c. - - - 48-115 - - -
frecvenÍŸ 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
gabarit 8 paÛi de 9 mm 4 paÛi de 9 mm 72 x 72 mm 72 x 72 mm 96 x 96 mm
consum 1,1 VA 0,3 VA 1,1 VA 3,5 VA 1,1 VA
suprasarcinŸ
permanentŸ 1,2 Un - 1,2 Un 2 Un 1,2 Un
timp max. 10 Un - 10 Un 6 In 10 Un
de 5 s
grad de protecÍie IP50 IP50 IP52 IP50 IP52
(parte anterioarŸ)
conformitate NF C 42-010 (CEI 414) CEI 61010-1 NF C 42-010 (CEI 414) CEI 1010-1 NF C 42-010
cu normele SR EN 50 081-1 (securitate electricŸ) (CEI 414)
SR EN 50 082-1
afiÛaj cu ac LED roÛu 3 digiÍi cu ac 4 afiÛoare cu LED cu ac
h = 8 mm
precizie clasŸ 1,5 ± 0,5% clasŸ 1,5 1% din calibru, ±1 digit clasŸ 1,5
min.: 4 % din calibru
tempemperaturŸ de -25 la +55° C -5 la +55° C -25 la +50° C - 20 la +70° C -25 la +50° C
de utilizare
conexiuni cu 1,5 la 6 mm2 2 x 2,5 mm2 papuci sau clipsuri clipsuri papuci sau clipsuri
borne de protecÍie
cadrane
cu TC scalŸ cadran 1,3 In 3 In 1,3 In
fŸrŸ 0-5 - 16031 - - - - -
30/5 0-30 - - - - 16006 - -
50/5 0-50 - 16032 - 16009 - - 16079
75/5 0-75 - 16033 - - 16007 - -
100/5 0-100 - 16034 - 16010 - - 16080
150/5 0-150 - 16035 - - - - -
200/5 0-200 - 16036 - 16011 16008 - 16081
250/5 0-250 - 16037 - - - - -
300/5 0-300 - 16038 - - - - -
400/5 0-400 - 16039 - 16012 - - 16082

comutatoare modulare 48 x 48 mm

funcÍii permite mŸsura succesivŸ a tensiunilor (Ántre faze Ûi pe fazŸ-neutru) unui circuit trifazat, cu un singur voltmetru
referinÍe
15126 16017
caracteristici
numŸr de poziÍii 4 poziÍii 4 poziÍii
gabarit 4 paÛi de 9 mm 48 x 48 mm
tensiune 415 V c.a. -
calibru 10 A 20 A
conformitate cu normele CEI 947-3 -
anduranÍŸ electricŸ 100 000 manevre 100 000 manevre
mecanicŸ 2 000 000 manevre 2 000 000 manevre
conexiuni cu borne cablu pÊnŸ la 2,5 mm2 cablu pÊnŸ la 2,5 mm2
cu jumperi
www.schneider-electric.ro D15
MŸsurŸ
Contoare cu impulsuri CI
Contoare orare CH
Frecventmetre FREQ
contoare de contoare frecventmetru
impulsuri orare numeric
funcÍii numŸrarea impulsurilor emise numŸrarea orelor de funcÍionare a unui circuit mŸsoarŸ Án Hz
de detectori (contoare de (motoare, maÛini unelte, reglaj...) frecvenÍa unui circuit
energie ME1zr, ME3zr, de la 20 la 600 V
ME4zr, ME4zrt, depŸÛirea
temperaturii, persoane, viteze...)

CI CH CH FREQ
referinÍe
15443 15440 15607 15608 15609 15208
caracteristici
tensiune
alim. Ûi contorizare 230 V c.a. 230 V c.a. 24 V c.a. 230 V c.a. 12 la 36 V c.a. -
alim. din sursŸ auxiliarŸ - - - - - 230 V c.a.
frecvenÍŸ 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz - 50/60 Hz
consum 1,3 VA 0,15 VA 0,25 VA 0,15 VA 0,02 VA la 12 V 0,3 VA
0,03 VA la 36 V
gabarit 4 paÛi de 9 mm 4 paÛi de 9 mm 48 x 48 mm 4 paÛi de 9 mm
caracteristici specifice n frecvenÍŸ de numŸrare: n grad de protecÍie: n scalŸ: 20-100 Hz
o t1: duratŸ minimŸ a IP65 pentru partea anterioarŸ n tensiune reÍea:
impulsului: 50 ms 20 la 600 V c.a.
o t2: timp minim de repaos n precizie: 0,5 %, ±1 digit
Ántre 2 impulsuri: 50 ms n conformitate cu normele:
NF C 42-100
(CEI 51, 278, 348)

afiÛare electromagneticŸ electromagneticŸ digitalŸ, 3 digiÍi, h = 8 mm


999 999 impulsuri numŸr max: 99 999,99 ore LED roÛu 3 digiÍi, h = 8 mm
resetare imposibilŸ imposibilŸ -
temperaturŸ de utilizare -10 la +70° C -20 la +70° C -20 la +50° C
conexiuni cu borne protejare 2,5 mm2 2,5 mm2 2 x 2,5 mm2
scheme branÛament Án aval de dispozitivul de punere Án funcÍiune

1
CH


receptor

InformaÍii suplimentare
veÍi gŸsi consultÊnd
Catalogul Multi9, ul
Catalog nului
ia
electric
disponibil pe Catalog

CD-ul ataÛat 2008

D16 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Transformatoare de curent TC

Alegerea unui transformator de curent


Alegerea unui TC depinde de 2 criterii:
n raportul de transformare
n tipul de montaj.

P2
Raportul de transformare Ip/5A
K
Se recomandŸ alegerea raportului imediat superior curentului mŸsurat maxim (In).
Exemplu: In= 110 A, alegerea raportului 125/5 A.
TC cu conexiune directŸ

Tipul de instalaÍie
Alegerea unui model de TC depinde de tipul de montaj:
n cabluri izolate
S1
S2

K
L
n bare verticale Prisma
n bare flexibile izolate
K

P1

n bare rigide.

Punere Án folosinÍŸ
n conductorul traverseazŸ direct transformatorul TC (cablu izolat, bare verticale
TC cu conexiune indirectŸ (prin prezon) Prisma, bare rigide sau flexibile)
n conductorii sunt racordaÍi de o parte Ûi de alta a unui prezon care traverseazŸ TC;
acesta se va comanda separat
n prindere pe ÛinŸ simetricŸ, placŸ sau ansamblu de bare conform modelului.
n capac sigilabil conform modelului.

Caracteristici
conformitate cu normele NF C 42-502 (CEI 44-1)
curent secundar 5A
tensiune de utilizare max. Ue 720 V c.a.
frecvenÍŸ 50 - 60 Hz
suprasarcinŸ permanentŸ 1,2 In
la un curent de motor, se alege un TC de curent primar Ip = Id/2
(Id = curent de pornire al motorului)
factor de securitate fs i 5
grad de protecÍie IP20
conexiune pe secundar prin borne pentru papuci, prin borne protejate, sau Ûuruburi
(conform ref.)
prindere pe ÛinŸ sau pe placŸ

calibru referinÍe utilizat cu: putere (VA) capac sigilabil


(A) TC TC prezon cablu bare bare bare clasŸ de precizie integrat sau
standard tropicaliz. Ø ext. 21,4 mm 23 mm izolat verticale flexibile rigide 0,5 1 3 opÍional (ref.)
Ø int. 8,5 mm 12,5 mm (Ø max.) (dimens. izolate (secÍiune
lung. 32 mm 62 mm (mm) max.) (secÍiune max. mm)
max. mm)

50/5 16501 16451 16550 21 1,25 1,5 integrat


75/5 16502 16452 16550 21 1,25 3 integrat
100/5 16503 16453 16550 21 2 2,5 4 integrat
125/5 16504 16454 16550 21 20 x 5 2,5 4 5 integrat
150/5 16505 16455 16550 21 20 x 5 20 x 5 3 4 6,5 integrat
16509 16459 22 30 x 10 1,5 5,5 6,5 16552
200/5 16506 16456 16550 21 20 x 5 20 x 5 4 6 7 -
16510 16460 30 x 10 4 7 8,5 16552
250/5 16511 16461 16551 22 20 x 5 30 x 10 6 9 11 16552
16518 16468 40 x 10 2,5 5 8 16553
300/5 16512 16462 16551 22 7,5 11 13,5 16552
16519 16469 20 x 5 30 x 10 40 x 10 4 8 12 16553
400/5 16520 16470 35 32 x 5 30 x 10 40 x 10 8 12 15 16553
16513(1) 16463 16551 10,5 15 18 16552
(1) Nu poate fi utilizat decÊt cu prezon pentru TC cu conexiune liberŸ de racord.

PrecauÍii importante
Nu se va deschide niciodatŸ circuitul secundar al unui transformator de curent dacŸ
circuitul primar este sub tensiune.
Înainte de orice intervenÍie Án circuitul secundar, bornele secundare ale
transformatorului trebuie sŸ fie scurtcircuitate.

www.schneider-electric.ro D17
Gestionarea sistemelor de ÁncŸlzire
Gestionarea sistemelor de ÁncŸlzire
Pentru ÁncŸlzire directŸ

Reglajul ÁncŸlzirii directe


Pentru convectori, planÛee, panouri radiante ...
termostate pentru mediu ambiant termostate Án tablouri
programare gamŸ largŸ programare programare
TH THD+ TH3 TH6 THP1 (1 zonŸ) THP2 (2 zone)

referinÍe
15870 15872 15841 15840 15833 15834
caracteristici
valori de referinÍŸ(1) C/-/-/- C/R/HG/A C/R/HG/- C/-/-/- C/R/HG/- C/R/HG/-

gamŸ de temperaturŸ +5 la +30° C +2 la +37,7° C +8 la +26° C -30 la +90° C +5 la +30 °C +5 la +30 °C
programare sŸptŸmÊnalŸ sŸptŸmÊnalŸ sŸptŸmÊnalŸ
(1) C = confort, C-1° = confort -1°, C-2° = confort -2°, R = confort redus, HG = peste temp.
de ÁngheÍ, A = oprire.

tip dimensiuni ref. Termostat TH


Án mm (H x L x A)
TH 70 x 70 x 26 15870
FuncÍii
Termostat pentru aparatele de ÁncŸlzit care acceptŸ o comandŸ electricŸ de tip “totul
sau nimic”.

Caracteristici
plajŸ de reglaj al temperaturii +5° C la +30° C
referinÍe cŸldurŸ confort
aparate cu inerÍie mare reglare cu rezistenÍe
precizie 0,5° C
tensiune de alimentare 230 V c.a. ±10%
calibru contact 250 V c.a., 10 A (cos j = 1) sau 4 A (cos j = 0,6)
grad de protecÍie IP40
15870 clasŸ 2
conexiuni borne protejate pentru cablu 2,5 mm2

tip dimensiuni ref. Termostat programabil digital THD+


Án mm (H x L x A)
thermostat THD+ 85 x 120 x 30 15872
FuncÍii
sondŸ exterioarŸ pentru THD+ 15897
Termostat digital cu programare sŸptŸmÊnalŸ pentru aparatele de ÁncŸlzit (convectori,
pompŸ de cŸldurŸ reversibilŸ...).

Caracteristici
plajŸ de reglaj al temperaturii +2° C la +37,7° C
referinÍe cŸldurŸ
ÁncŸlzite confort, confort redus, peste temp. de ÁngheÍ, anual
ÁntreÍinere oprit, confort redus, confort, manual
15897
mod de funcÍionare automat sau manual
funcÍie de temporizare prelungeÛte sau anticipeazŸ starea de confort redus
programare sŸptŸmÊnalŸ 7 programe prestabilite pentru ÁncŸlzire
15872 7 programe prestabilite pentru ÁntreÍinere
afiÛaj ecran cu cristale lichide
temp. interioarŸ (opÍional exterioarŸ)
temp. de funcÍionare
reglaj tot sau nimic integrat proporÍional
tensiune de alimentare baterie 3 x 1,5 V c.c. (LR03/AAA)
1 an
calibru contact (inversor) 250 V c.a., 8 A
precizie ±0,3° C (diferenÍŸ staticŸ)
grad de protecÍie IP40
conformitate norma EN 60730-1
normele EN 55014-1 Ûi EN 55014-2
conexiuni borne protejate pentru cablu 1,5 mm2

D18 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Termostate modulare TH
Pentru ÁncŸlzire directŸ

tip lŸÍime Án paÛi ref. Termostat TH3


de 9 mm
FuncÍie
TH3 8 15841
Termostat electronic cu sondŸ separatŸ destinatŸ unor spaÍii individuale sau colective
contact peste contact control/redus
temp. de (ÁntrerupŸtor orar) Ûi Án localuri terÍiare (fŸrŸ reglaj la sonda de mediu ambiant).
ÁngheÍ

Caracteristici
gamŸ de reglaj temperaturŸ +8° C la +26° C
referinÍe de temperaturŸ confort, confort redus, peste temp. de ÁngheÍ
modificarea referinÍelor prin contacte exterioare (peste temp. de ÁngheÍ
de temperaturŸ Ûi confort redus
comandŸ manualŸ sau prin ÁntrerupŸtoare orare
semnalizare
comandŸ lampŸ verde funcÍionare “peste temp. de ÁngheÍ”
15841 sondŸ utizatori
lampŸ galbenŸ funcÍionare “redus”
mediu ambiant

lampŸ roÛie poziÍia de lucru a contactului de ieÛire


tensiune de alimentare 250 V c.a. ±10%
calibru contact (inversor) 250 V c.a., 5 A (cos j = 1) sau 1 A (cos f = 0,6)
precizie (diferenÍialŸ staticŸ) 0,2° C
consum 2 VA
grad de proteÍie IP20, IK02
conexiuni borne protejate pentru cabluri 2 x 2,5 mm2
accesoriu livrat sondŸ pentru mediu ambiant (ref. 15846)

tip lŸÍime Án paÛi ref. Termostat TH6


de 9 mm
FuncÍie
TH6 8 15840
Termostat electronic cu sondŸ separatŸ destinatŸ aplicaÍiilor industriale (camere reci,
etuve, ...).

Caracteristici
gamŸ de reglaj temperaturŸ -30° C la +90° C
referinÍe temperaturŸ referinÍŸ unicŸ
comutator “plajŸ” -30; -10; +10; +30 +50 Ûi +70° C (poziÍie fixŸ)
potenÍiometru “reglaj” pentru a face un reglaj mai fin de la 1° C la 20° C
peste valoarea indicatŸ de comutatorul “plage”
comandŸ
sondŸ utizatori Exemplu: dacŸ “plage” este peste -30° C, reglajul
mediu ambiant
se poate face Ántre -30° C Ûi -10° C
15840 semnalizare poziÍie de lucru contact de ieÛire
tensiune de alimentare 250 V c.a. ±10%
calibru contact (inversor) 250 V c.a., 5 A (cos j = 1) sau 1 A (cos j = 0,6)
precizie (diferenÍialŸ staticŸ) 0,2° C
consum 2 VA
grad de proteÍie IP20, IK02
conexiuni borne protejate pentru cabluri 2 x 2,5 mm2
livrat fŸrŸ sode

tip ref. Sonde


sondŸ de sol cu cablu de 2 m 15845
FuncÍie
sondŸ de mediu ambiant 15846
Sonde de tip CTP (coeficient de temperaturŸ pozitiv) pentru termostatele modulare
sondŸ de exterior 15847
TH3 Ûi TH6.
sondŸ cu colier cu cablu de 2m 15848

15845, 15846, 15847 Ûi 15848

www.schneider-electric.ro D19
Gestionarea sistemelor de ÁncŸlzire
Termostate modulare TH
Pentru ÁncŸlzire directŸ

tip

numŸr de
zone
lŸÍime Án paÛi
de 9 mm
ref. Termostate programabile digitale THP1, THP2
THP1 1 10 15833 FuncÍie
THP2 2 10 15834 Termostate electronice cu cu programare sŸptŸmÊnalŸ cu sonde separate (1 zonŸ
baterii de schimb (pentru ref. 15833 Ûi 15834) 16358
pentru THP1 Ûi 2 zone pentru THP2) destinate locuinÍelor individuale sau colective Ûi
localuri terÍiare.

Caracteristici
gamŸ de reglaj temperaturŸ +5° C la +30° C
referinÍŸ temperaturŸ confort, confort redus, peste temp. de ÁngheÍ
modificarea referinÍelor de temperaturŸ
prin butoane pe faÍa anterioarŸ auto, confort, confort redus, peste temp. de ÁngheÍ
prin contacte exterioare(1) confort Ûi peste temp. de ÁngheÍ(2)
programare
24 ore sau sŸptŸmÊnalŸ
15833 anticiparea unei comutŸri
Ûtergerea unei comutŸri pentru modificare sau anularea unei secvenÍe
trecere iarnŸ/varŸ manualŸ (fŸrŸ modificarea programelor)
interval Ántre 2 comutŸri min. 1 minut
numŸr de locuri Án memorie
THP1 42 comutŸri
THP2 24 comutŸri repartizate pe 1 sau 2 canale
semnalizare
lampŸ verde funcÍionare “peste temp. de ÁngheÍ”
lampŸ galbenŸ funcÍionare “redus”
lampŸ roÛie poziÍie de lucru a contactului de ieÛire
contact control/redus

afiÛare ecran cu cristale lichide


(ÁntrerupŸtor orar)

15834
ore, minute, ziua din sŸptŸmÊnŸ
contact peste

sondŸ
mediu ambiant stare comutŸrii contacte de ieÛire
temp. de

contact peste
ÁngheÍ

temp. de contact control/redus zona 1 zona 


ÁngheÍ (ÁntrerupŸtor orar) bazŸ de timp quartz
sondŸ
mediu ambiant
tensiune de alimentare 230 V c.a. ±10%
rezervŸ de funcÍionare 6 ani (bateria)
calibru contact (inversor) 250 V c.a., 5 A (cos j = 1) sau 1 A (cos j = 0,6)
zona 1 precizie 0,2° C (diferenÍial static)
consum 1 VA
zona 
temperaturŸ de utilizare -5° C la +55° C
grad de protecÍie IP20, IK02
conformitate norma NF C 47-121
comandŸ zona 1 zona  accesorii livrat
utizatori
comandŸ THP1 o sondŸ de mediu ambiant nereglabilŸ (ref. 15835)
utizatori
THP2 2 sonde de mediu ambiant nereglabile (ref. 15835)
SchemŸ THP1 SchemŸ THP2
conexiuni borne protejate pentru cabluri pÊnŸ la 4 mm2
(1) Comanda poate sŸ fie forÍatŸ cu ajutorul unui ÁntrerupŸtor de ambianÍŸ. Acest mod de
funcÍionare este prioritar faÍŸ de buton.
(2) ReferinÍa “confort” este prioritarŸ faÍŸ de referinÍa “deasupra temperaturii de ÁngheÍ”.

tip ref. Sonde


sondŸ nereglabilŸ (de schimb) 15835
FuncÍie
sondŸ reglabilŸ ±3° C 15836
Sonde de mediu ambiant tip CTN (coeficient de temperaturŸ negativ) pentru
termostatele modulare THP1 Ûi THP2. Sonda reglabilŸ permite mŸsurarea
temperaturii ambiante Ûi modificarea acesteia cu ±3° C.

15836

InformaÍii suplimentare
veÍi gŸsi consultÊnd
Catalogul Multi9, ul
Catalog nului
ia
electric
disponibil pe Catalog

CD-ul ataÛat 2008

D20 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Programare
ÎntrerupŸtoare orare electromecanice
IH Ûi IHH

FuncÍii
Permite comandarea unui circuit electric Án funcÍie de programarea stabilitŸ de
utilizator cu ajutorul jumperilor sau a segmentelor imperdabile.

tip IH IH IH IH IH

IH IH IH IH IH
sŸptŸmÊnal orar zilnic sŸptŸmÊnal zilnic
al cŸrui program se poate
al cŸrui program se poate
aplica sau nu, pe 1/2
din sŸptŸmÊnŸ
referinÍe
15331 15338 16364 15365 15337 15367 15366
caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2 6 6 6 6
numŸr de canale 1 1 1 1 2 1 1+1
numŸr de pornit 42 24 24 21 16 + 7
comutaÍii oprit 42 24 24 21 16 + 7
interval minim 2 h 1 min 15 30 min 4 h 45 min + 12 h
Ántre 2 comutaÍii
programare 84 segmente(1) 48 segmente(1) 48 segmente(1) 10 jumperi(2) 14 jumperi(2) c 24 h: 6 jumperi(2)
(4 verzi + 4 roÛii (7 verzi + 7 roÛii) galbeni
+ 2 albe) c 7 jumperi: 14 pioni(3)
12 albaÛtri + 2 roÛii
(duminicile)
rezervŸ de funcÍionare 100 h fŸrŸ fŸrŸ 150 h 150 h 150 h 150 h
(memorarea orei)
calibru cos j = 1 16 A 16 A 16 A 16 A 10 A 10 A 10 A
contacte cos j = 0,6 4 A - - - - - -
la 250 V
tensiune de alimentare 230 V c.a. ±10 % 230 V c.a. ±10 % 230 V c.a. ±10 % 230 V c.a. ±10 % 230 V c.a. ±10 %
frecvenÍŸ 45 la 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
consum 2,5 VA 2 VA 2 VA 2 VA 2 VA
conexiuni borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr.
cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2
forÍare pornit/oprit pornit/oprit pornit/oprit - pornit/oprit -
comutare varŸ/iarnŸ manual manual manual manual manual
capac pivotant pivotant pivotant pivotant pivotant
schemŸ

accesorii
jumperi suplimentari - - - 15341 15341 15341
(5 de fiecare culoare)

(1) Segmentele sunt imperdabile.


(2) Jumperii sunt amovibili. Jumperii suplimentari (ref. 15341) permit programarea unui numŸr mai
mare de secvenÍe.
(3) Pionii sunt imperdabili Ûi orientabili.

www.schneider-electric.ro D21
Programare
ÎntrerupŸtoare orare digitale IHP


ÁntrerupŸtoare orare digitale IHP

sŸptŸmÊnale sŸptŸmÊnale
IHP1c IHP2c IHP+1c IHP+2c
referinÍe
15720 15722 15721 15723
caracteristici i
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 5 5 5 5
numŸr de canale 1 canal 2 canale 1 canal 2 canale
numŸr de comutŸri 28 42 42 42
interval minim mod menÍinut 1 min 1 min 1 min 1 min
Ántre 2 comutŸri mod cu impulsuri 1 s 1 s 1 la 59 s 1 la 59 s
salvare rezervŸ de funcÍionare 3 ani 5 ani 4 ani 4 ani
program (cumul Ántrerupere reÍea)

Ûi orŸ duratŸ de viaÍŸ baterie 5 ani 12 ani 12 ani (baterie cu litiu)
consum 6 VA 2 VA
tensiune de utilizare 230 V c.a. ±10 % 230 V c.a. ±10 % 2
frecvenÍŸ 50-60 Hz 50 la 60 Hz
contact de ieÛire inversor 16 A la 250 V c.a. inversor 16 A la 250 V c.a.
(cos j = 1) (cos j = 1)
intrare - -
2
conexiuni prin borne protejate pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm 2
pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2
protecÍie cap pivotant Ûi sigilabil cap pivotant Ûi sigilabil
cu fir de plumb cu fir de plumb
afiÛaj ecran - iluminat din spate -
particularitŸÍi n notiÍŸ integratŸ sub capac n notiÍŸ integratŸ sub capac

funcÍionalitŸÍi
programare n programare intuitivŸ cu n programare intuitivŸ cu
4 taste 4 taste
n multilingvŸ n multilingvŸ
n programare cu blocuri
pentru comutŸri repetative
pe sŸptŸmÊnŸ
forÍare pornit/oprit temporarŸ sau permanentŸ temporarŸ sau permanentŸ
(acces direct) (acces direct)
funcÍii orŸ iarnŸ/varŸ automatic automatic
ani bisecÍi - -
perioadŸ de nefuncÍionare - - da
(vacanÍŸ, sŸrbŸtori legale…)
simulare prezenÍŸ datoritŸ - - da
funcÍionŸrii aleatorii Án
perioadele ON

InformaÍii suplimentare pag. J23 Ûi J24


D22 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.
ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
ÎntrerupŸtoare orare digitale

ÁntrerupŸtor orar multifuncÍional

ITM: 1 singur aparat, 4 canale, 8 funcÍii la alegere


pe canal Ûi 6 intrŸri condiÍionale sau de forÍare
Programare orar:
sŸptŸmÊnal sau anual n game de funcÍionare: zilnice, sŸptŸmÊnale sau anuale
ITM multifuncÍional n recopierea gamelor la una sau mai multe zile din sŸptŸmÊnŸ
n comutare automatŸ sau manualŸ a orei de “iarnŸ/varŸ”
15270 n mersul forÍat la activarea unei intrŸri (Ántreruptor, releu...)
i n intrare condiÍionalŸ pentru unul sau mai multe canale.


Programare impulsuri:
45
n durata impulsurilor: reglabilŸ de la 1 la 59 secunde funcÍie de perioade
1 min
n perioade de funcÍionare programabile pe una sau mai multe zile.

5 ani Temporizarea anclanÛŸrii (figura 1):
n temporizare reglabilŸ de 1 secundŸ
pÊnŸ la 10 ore condiÍionat
10 ani (baterie cu litiu) n comanda canalului asociat la sfÊrÛitul de o intrare

max. 45 VA temporizŸrii
230 V c.a. ±10 % n Ánceputul temporizŸrii la activarea intrŸrii
50 Hz (Ántreruptor, relee...)
contacte din care 2 inversoare n autorizarea funcÍionŸrii: permanentŸ canal

10 A la 230 V c.a. (cos j = 1) sau perioade definite de utilizator.


TOR Temporizarea anclanÛŸrii cu condiÍia:
230 V c.a. n temporizare reglabilŸ de 1 secundŸ pÊnŸ
pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2 la 10 ore
cap pivotant Ûi sigilabil n comanda canalului asociat la activarea
cu fir de plumb intrŸrii condiÍionat
- n Ánceputul temporizŸrii la dezactivarea de o intrare

n notiÍŸ integratŸ sub capac intrŸrii (Ántreruptor, relee...)n dezactivarea canalului asociat la sfÊrÛitul
temporizŸrii canal
n programare intuitivŸ
n autorizarea funcÍionŸrii: permanentŸ sau
n protecÍia programŸrii perioade definite de utilizator.
prin parolŸ FuncÍia automat de scarŸ:
n salvare Ûi dublarea n temporizare: reglaj de 1 secundŸ pÊnŸ la
programului cu ajutorul unui cartuÛ 10 ore
amovibil (accesorii opÍionale)
n demaraj al temporizŸrii comandatŸ printr-o condiÍionat
prin programarea unei de o intrare
intrŸrii de forÍare
intrare (buton...)
n prioritate de funcÍionare: o nouŸ activare tempo
automatic
relanseazŸ automatul de scarŸ
automatic
n autorizarea de funcÍionare permanentŸ canal
-
sau perioade(2) definite de utilizator.
- PÊlpÊire:
n durata pÊlpÊirii: reglaj 1 la 59 secunde pentru fiecare stare (0 Ûi 1)
n demarajul ciclului comandat de la o intrare (Ántreruptor, relee...)
c alegerea unei funcÍii integrate ptr. fiecare canal (vezi Áncadrat): n autorizare de funcÍionare: permanentŸ sau perioade(2) definite de utilizator.
o programare sŸptŸmÊnalŸ: 45 game orare(1)
o programare orarŸ anualŸ: 15 game orare(1) NumŸrŸtor orar:
o programare impulsuri: 20 impulsuri diferite n tip de intrare: menÍinutŸ (relee, detectori...)
o temporizare la anclanÛare n aplicaÍie: timp de funcÍionare maÛini...
o temporizare la declanÛare n declanÛarea canalului asociat: prag reglabil de la 1 pÊnŸ la maxim
o funcÍie automat de scarŸ 99 999 ore(3)
o pÊlpÊire n funcÍie suplimentarŸ: dezactivare canal, resetare la zero la activarea unei
o numŸrŸtor orar intrŸri.
o numŸrŸtor de impulsuri
NumŸrŸtor de impulsuri:
n tip de intrare: cu impulsuri (detectori, butoane)
cartuÛ amovibil pentru salvŸri n aplicaÍii “contorizarea energiei”, numŸrare de persoane...
c referinÍŸ: 15280 n declanÛarea canalului asociat: prag reglabil de la 1 pÊnŸ la maxim
c permite sŸ se: 99 999 ore(3)
o creeze o copie a salvŸrilor n funcÍie suplimentarŸ: dezactivare canal, resetare la zero la activarea unei
o multiplice programul unui ITM cŸtre altul
intrŸri.
(1) gamŸ = 1 ON Ûi 1 OFF.
(2) Orare sŸptŸmÊnale.
(3) DeclanÛarea la atingerea pragului reglabil atins.

InformaÍii suplimentare pag. J27


www.schneider-electric.ro D23
Temporizare
Relee de temporizate RT

tip RTA RTB RTC

referinÍe i
16065 16066 16067

funcÍii i
temporizeazŸ punerea sub tensiune temporizeazŸ punerea sub tensiune temporizeazŸ la deschiderea unei
a unei sarcini a unei sarcini odatŸ cu Ánchiderea sarcini odatŸ cu Ánchiderea unui
unui contact auxiliar (buton fŸrŸ lampŸ) unui contact auxiliar (buton fŸrŸ lampŸ)

caracteristici i
tensiune de comandŸ 24 V c.c./24 la 240 V c.a.
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2
gamŸ de temporizare 0,1 s la 100 h
circuit de forÍŸ contact inversor (fŸrŸ cadmiu) calibru min.: 10 mA/5 V c.c., calibru max.: 8 A/250 V c.c. Ûi c.a.
vizualizare stare contact cu lampŸ verde (pÊlpÊire pe durata temporizŸrii)
duratŸ impuls de comandŸ min. 100 ms
temperaturŸ de utilizare -5 la +55° C
anduranÍŸ mecanicŸ > 5.106 manevre
anduranÍŸ electricŸ > 105 manevre (categoria de utilizare AC1)
timp max. de resetare 100 ms
la Ántreruperea tensiunii
precizie ±10% din scalŸ plinŸ
fidelitate repetiÍie ±0,5% cu parametrii constanÍi
insensibilitate la microÁntreruperi i 20 ms
protecÍie carcasŸ IP40
conexiuni prin borne protejate cablu 2 x 2,5 mm2 monofilar, fŸrŸ conector
cablu 2 x 1,5 mm2 monofilar, cu conector
compatibilitate atenÍie: releele temporizate sunt compatibile numai cu butoanele fŸrŸ lampŸ
scheme N N N
L L L

A1 15
A1 15 Y1 A1 15 Y1
Z
Z Z

18 16 A
18 16 A 18 16 A

funcÍionare i
A1 A
A1 A A1 A

charge charge charge

T t T t T t
voyant face avant voyant face avant voyant face avant

n ciclul unic de temporizare Áncepe n ciclul unic de temporizare Áncepe la n ciclul unic de temporizare nu Áncepe
prin punerea sub tensiune a alimentŸrii Ánchiderea unui contact auxiliar (buton) decÊt la revenirea unui contact auxiliar
releului RTA n la sfÊrÛitul temporizŸrii T, sarcina (buton)
n sarcina este pusŸ sub tensiune la sfÊrÛit este scoasŸ de sub tensiune n la sfÊrÛitul temporizŸrii T, sarcina
este scoasŸ de sub tensiune
n o acÍiune a contactului de comandŸ,
Ánainte de sfÊrÛitul temporizŸrii, o
reiniÍiazŸ

D24 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Relee de temporizate RT

RTH RTL RTMF

i
16068 16069 16070

i
temporizeazŸ punerea sub tensiune a temporizeazŸ punerea Ûi scoaterea de sub permite alegerea uneia dintre cele 4 tipuri de
unei sarcini tensiune a unei sarcini pe durate de timp temporizare: A, B, C sau H, care corespund circuitelor
diferite, Ántr-un mod repetat (pÊlpÊire) de temporizare ale releelor RTA, RTB, RTC sau RTH

i
12 … 240 V c.a./c.c.

N N N
L L L

A1 15
A1 15 Y1 A1 15 Y1
Z
Z Z

18 16 A
18 16 A 18 16 A

i
NotŸ: ciclul de temporizare definit conform poziÍiei

A1 A A1 A comutatorului de sarcinŸ.

charge charge

T t T1 T T T1 t

voyant face avant voyant face avant

n ciclul unic de temporizare Áncepe n ciclul de temporizare Áncepe la punerea


prin punerea sub tensiune a alimentŸrii sub tensiune
releului RTH n sarcina este pusŸ sub tensiune pe o duratŸ
n la sfÊrÛitul temporizŸrii T, sarcina T1, reglabilŸ, apoi scoasŸ de sub tensiune pe
este scoasŸ de sub tensiune o duratŸ de timp T2 reglabilŸ; acest ciclu se
reproduce pÊnŸ la scoaterea de sub tensiune
a alimentŸrii releului RTL

www.schneider-electric.ro D25
Temporizare
Automate de scarŸ MIN

tip automat de scarŸ

MINe MINs
referinÍe
15231 15232

descriere
n Ánchiderea apoi deschiderea unui n permite deschiderea apoi Ánchiderea
contact conform unui timp determinat unui contact Ántr-un timp determinat.
de comandŸ prin butoane de ambianÍŸ Se realizeazŸ Án 2 moduri de funcÍionare
n poate primi 2 comenzi: prin comutatorul de pe faÍa anterioarŸ:
o impuls de comandŸ < 2 s: n mers automat:
durata iluminatului va fi de 3 min o temporizare reglabilŸ de la 30 s la 8 min
o impuls de comandŸ > 2 s: o foncÍionare Án mod “automat de scarŸ”
durata iluminatului va fi de 20 min o reglaj cu rotiÍŸ Án paÛi de 30 s
n orice acÍionare pe buton relanseazŸ n mers forÍat: iluminat constant
durata temporizŸrii n orice acÍionare pe buton relanseazŸ
durata temporizŸrii
n poate primi 2 comenzi Án mod automat:
o impuls de comandŸ < 2 s:
durata iluminatului va fi cea reglatŸ
o impuls de comandŸ > 2 s:
durata iluminatului va fi de 20 min

caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2 2 2 2
duratŸ temporizare 3 min 30 s
8 min

0 min 0 min

3 min sau 20 min 30 s la 8 min sau 20 min


tip de reglaj fix paÛi de 30 s pÊnŸ la 8 min
mers forÍat nu da
calibru contact (cos j = 1) 16 A 9 A 3A
tensiune 250 V c.a. 230 V c.a. 2
consum < 5 VA - 200 VA la cuplare < 5 VA
consum total lŸmpi de la butoane racordate 15 mA - 200 VA la cuplare 100 mA
tip de conexiuni: borne protejate pentru 3 fire 3 sau 4 fire (selectare automatŸ)
pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2
putere max. lŸmpi cu incandescenÍŸ 1000 W, 4,5 A 2000 W, 3 A
automatizatŸ lŸmpi cu halogen 230 V 1000 W 2000 W
pentru iluminat tuburi necompensate, 30 x 40 W - 22 x 5 8 W - 13 x 100 W 1000 VA
fluo compensate Án serie
compensate Án paralel 12 x 40 W (4,7 µF) - 8 x 58 W (7 µF) 3 x 100 W (18 µF) 120 VA (9 µF)
montaj duo 11 x (2 x 58 W) - 6 x (2 x 100 W) 1000 VA
cu balast electronic 8 x 58 W
cu balast electronic, 4 x (2 x 58 W)
montaj duo
lŸmpi fluocompacte 5 x 7 W - 7 x 11 W - 5 x 15 W - 7 x 20 W
scheme

MINe + PRE MINs + PRE


accesorii
preaviz de stingere referinÍŸ 15376 referinÍŸ 15376

D26 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Automate de scarŸ MIN

preaviz de stingere

ITM cuprinde Ûi funcÍia “automat de scarŸ” printre


cele 8 funcÍii ale sale
MINP PRE

15233 15376

n Ánchide apoi deschide un contact funcÍie de n asociat la funcÍiile “automat de scarŸ”


un timp reglabil de la 8 s la 8 minule (reglaj cu MINe sau MINs pe circuitul de iluminat
rotiÍŸ Án paÛi de 30 s) incandescent
n avertizare de stingere completŸ a iluminatului n avertizare de stingere completŸ a
prin reducere cu 50% a intensitŸÍii luminoase la iluminatului prin reducerea cu 50% a
sfÊrÛitul temporizŸrii reglabile de la 10 la 100 s intensitŸÍii luminoase la sfÊrÛitul
n dispune de un comutator cu 3 poziÍii pe faÍŸ: temporizŸrii reglabile de la 20 la 60 s
o poziÍia OFF: fŸrŸ preaviz n incompatibilŸ cu tuburile fluorescente,
o mers automat: automat de scarŸ Ûi preaviz (orice lŸmpile fluocompacte Ûi cu halogeni FTJ
acÍionare pe un buton relanseazŸ temporizarea)
o mers forÍat: iluminat constant
n poate primi 2 comenzi prin butoane Án ambianÍŸ:
o impuls de comandŸ < 2 s: durata iluminatului
va fi valoarea presetatŸ a temporizŸrii
o impuls de comandŸ > 2 s: durata iluminatului
va fi de 20 min

2 2

30 s -
8 min

0 min

30 s la 8 min sau 20 min


Án paÛi de 30 s + durata preavizului de la 10 la 100 s
da
3A
230 V c.a.
< 5 VA
100 mA
3 sau 4 fire (selectare automatŸ)

600 W, 9 A 2000 W
600 W 2000 W
incompatibilŸ incompatibilŸ

incompatibilŸ incompatibilŸ
incompatibilŸ incompatibilŸ
incompatibilŸ incompatibilŸ
incompatibilŸ incompatibilŸ

incompatibilŸ incompatibilŸ

InformaÍii suplimentare
veÍi gŸsi consultÊnd
Catalogul Multi9, ul
Catalog nului
ia
electric
disponibil pe Catalog

CD-ul ataÛat 2008

preaviz de stingere Ánglobat -

www.schneider-electric.ro D27
Gestionarea iluminatului
Întreruptoare crepusculare IC

tip IC200 IC2000 IC2000P

referinÍe
15284 15368 15483
funcÍie
comandŸ de iluminat exterior exterior sau interior exterior sau interior
comandŸ prin detecÍia luminozitŸÍii prin detecÍia luminozitŸÍii prin detecÍia luminozitŸÍii
prag reglabil pe o plajŸ prag reglabil pe douŸ plaje prag reglabil pe trei plaje
(2 la 100 lux) (2 la 35 lux Ûi 35 la 2000 lux) (2 la 50 lux, 60 la 300 lux Ûi 350 la 2100 lux)
condiÍionat de un Ántreruptor orar
programabil cu 1 canal integrat

programare - - 36 comutŸri
sŸptŸmÊnalŸ (interval minim Ántre 2 comutŸri: 1 min)
n trecerea automatŸ la ora de iarnŸ-varŸ
n luarea Án consideraÍie a perioadelor de
absenÍŸ - vacanÍŸ

altŸ comandŸ - - comandŸ manualŸ pe butonul de pe
faÍa anterioarŸ
n forÍarea programŸrii Ûi funcÍia Ántreruptor
crepuscular independent
n oprire permanentŸ a iluminatului (funcÍionare
permanentŸ prin cablarea unui comutator
extern
caracteristici
tensiune 230 V c.a. 230 V c.a. 230 V c.a. 2
consum 2,2 VA 2,2 VA 4 VA
temp. de funcÍionare 10 la +50° C -10 la +50° C -20 la +50° C
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 5 paÛi de 9 mm 7 paÛi de 9 mm 10 paÛi de 9 mm
calibru contact inversor 10 A (cos j = 1) 10 A (cos j = 1) 16 A
la 250 V c.a. 6 A (cos j = 0,6) 6 A (cos j = 0,6) 10 A
temp. la anclanÛare Ûi u 40 s u 80 s u 80 s
la Ántrerupere contact
lampŸ de control, n aprinsŸ dacŸ luminozitatea n aprinsŸ dacŸ luminozitatea n aprinsŸ dacŸ luminozitatea
netemporizatŸ este inferioarŸ pragului reglat este inferioarŸ pragului reglat este inferioarŸ pragului reglat


afiÛaj - - ecran (orŸ, zi, stare contact)
salvare program - - baterie cu litiu
rezervŸ de funcÍionare - - 6 ani
dispunere notiÍŸ - - -
conexiuni prin cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2
borne protejate
compatibilitate - - -
scheme
celulŸ celulŸ
L 3 5 L 3 5

M M

 35
35 000
 35

N  4 6 N  4 6

0 - 40V utilizare 0 - 40V utilizare

celule fotoelectrice tip "faÍŸ anterioarŸ tablou", tip "pe zid" cu fixare, tip "pe zid",
livratŸ livratŸ livratŸ
celule fotoelectrice
"faÍŸ 15281 15281 15281
anterioarŸ
tablou"
IP65

"pe zid" 15268 15268 15268

D28 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Întreruptoare crepusculare IC

IC Astro


15223

exterior sau interior


prin calcul automat al orelor de apus/rŸsŸrit a soarelui
fŸrŸ detector de luminozitate, Án funcÍie de locul de montaj: selectarea unei ÍŸri Ûi a unui oraÛ programatŸ, sau prin coordonatele geografice
(latitudine, longitudine) conform hŸrÍii livrate, decalaj al orelor de apus/rŸsŸrit al soarelui, reglabil independent de ±120 minute, Án funcÍie
de constrÊngerile locale (munÍi, clŸdiri...)


14 comutŸri Án afara orelor de apus/rŸsŸrit a soarelui (interval min: 1 min.) programe diferite Án fiecare zi trecerea automatŸ la ora de varŸ/iarnŸ,
luarea Án consideraÍie a perioadelor de absenÍŸ (vacanÍe), derogare manualŸ la programul de aprindere sau oprire a iluminatului
permanent sau temporar (pÊnŸ la comutarea urmŸtoare)

comandŸ manualŸ prin butonul de pe faÍa anterioarŸ:


n aprindere permanentŸ sau temporarŸ
n stingere permanentŸ sau temporarŸ
comandŸ la distanÍŸ a forÍŸrii iluminatului, printr-un contact ND
(intrare forÍatŸ 230 V c.a., consum: < 0,5 mA)

230 V c.a.
18 mA
-20 la +50° C
5 paÛi de 9 mm
16 A (cos j = 1)
10 A (cos j = 0,6)
-


ecran iluminat din spate (orŸ, ziuŸ, stare contact Ûi program Án curs)
baterie cu litiu
6 ani
integratŸ Án segmentul “suport notiÍŸ” de sub cap. pivotant sigilabil cu plumb
cablu de pÊnŸ la 6 mm2

forÍare
L 5

N  4 6

0 - 40V utilizare

nu este necesar

InformaÍii suplimentare pag. J23


www.schneider-electric.ro D29
Gestionarea ilumiantului
Detectori de prezenÍŸ

Detectarea prezenÍei Detectori de prezenÍŸ


Detectarea miÛcŸrilor de foarte micŸ amplitudine, tip ref. tip ref.
de zeci de centimetri. CDP 16992 CDPt (cu telecomandŸ) 16994
Exemplu: o persoanŸ care lucreazŸ aÛezatŸ Án faÍa TDP (numai telecomandŸ) 16995
unui birou.

CDP:
n comandŸ funcÍionarea iluminatului dacŸ se
detecteazŸ o prezenÍŸ Ûi dacŸ luminozitatea ambiantŸ
este inferioarŸ pragului reglat
n comandŸ stingerea iluminatului dacŸ aportul exterior
de luminŸ devine superior faÍŸ de prag, chiar Án cazul
unei miÛcari.
L L
CDPt: N N
n rezervat pentru instalarea cu balast cu comandŸ, de
la 1 la 10 V 1-10 V
CDPt
n regleazŸ intensitatea iluminatului Án funcÍie de CDP
N L L
prezenÍa unei persoane Ûi de luminozitatea ambiantŸ N L L

n menÍine luminozitatea ambiantŸ la un nivel reglat, prin


variaÍia intensitŸÍii iluminatului
n este echipat cu o telecomandŸ TDP care permite un
control manual al iluminatului independent de reglajele
detectorilor. ideal 1 m ideal 1 m

Detectarea miÛcŸrii
Detectarea miÛcŸrilor cu amplitudini de cÊÍiva zeci 360 360

de metri. 1 m m 1m 0 1m m 1 m 1 m m 1m 0 1m m 1 m

Exemplu: o persoanŸ care se deplaseazŸ. zona B zona A zona B zona B zona A zona B

n zona A: sistemul detecteazŸ prezenÍa a n zona A: sistemul detecteazŸ prezenÍa a


CE30, CDM, CDM180, CDM270, CDM380: celor mai mici miÛcŸri celor mai mici miÛcŸri
n comandŸ aprinderea iluminatului dacŸ este detectatŸ n zona B: sistemul detecteazŸ deplasŸrile n zona B: sistemul detecteazŸ deplasŸrile
o prezenÍŸ Ûi dacŸ luminozitatea ambiantŸ este
inferioarŸ pragului reglat
n comandŸ oprirea iluminatului dupŸ ultima deplasare
detectatŸ, dupŸ o temporizare presetabilŸ.

montaj pe plafon pe plafon


unghi de detecÍie 0 la 360° 0 la 360°
razŸ de acÍiune la prezenÍŸ razŸ 2 m razŸ 2 m
ÁnŸlÍimea de 2,5 m miÛcare razŸ 12 m razŸ 12 m
utilizare Án interior Án interior


exemple loc de trecere: n -
de utilizare culoar(1), hol, salŸ cu aparate
de multiplicare, depozit, pivniÍŸ,
garaj, parcare, parcare subteranŸ
loc de muncŸ: n n
salŸ de clasŸ, de lecturŸ,
magazin, birou...
reglaj temporizare 4 s la 15 min 4 s la 15 min
reglaj prag de luminozitate 5 la 300 lux 20 la 1300 lux 2
grad de protecÍie IP IP20 IP20
putere de iluminat incandescent 2000 W -
halogen JT (230 V) -
FJT (12 V) -
fluorescent(2) 500 W(2), 1000 W(3) -
numŸr de balasturi cu - 16 x (1 x 36 W)
comandŸ 1 - 10 V 12 x (1 x 58 W)
12 x (2 x 36 W
8 x (2 x 58 W)
pentru puteri prin contactoare prin contactoare
mai mari
alimentare 230 V c.a. 230 V c.a. 2
consum <1W <1W
temperaturŸ de funcÍionare -15 la +55° C -15 la +55° C
(1) Utilizarea de detectori pe un culoar: faptul de cÊt este de Ángust un culoar poate micÛora raza
de acÍiune a unui detector de miÛcare. Pentru o razŸ de acÍiune eficace de 12 m, se recomandŸ
utilizarea unui detector de prezenÍŸ CDP.
(2) Fluorescent cu balast compensat Án paralel 230 V.
(3) Fluorescent cu balast convenÍional (cos j = 0,5).

D30 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Detectori de miÛcare

Detectori de miÛcare
tip ref. tip ref. tip ref.
CDM180 16974 CDM270 16975 CDM360 16976

pe zid pe zid/sub un unghi pe plafon


0 la 180° 0 la 270° 0 la 360°
- - -
6 la 12 m 12 m razŸ de 12 m
Án interior Án interior Án interior
Án exterior Án exterior Án exterior

n n n- - -

5 s la 12 min 10 s la 15 min 10 s la 15 min


2 la 1000 lux 2 la 2000 lux 2 la 2000 lux
IP44 IP54 IP54
1000 W 2000 W 1000 W
1000 W 2000 W 1000 W
- - -
10 x 40 W 500 W 500 W

prin contactoare prin contactoare prin contactoare230 V c.a. 230 V c.a. 230 V c.a.
< 0,5 W < 0,8 W < 0,8 W
-20 la +40° C -20 la +50° C -20 la +50° C

www.schneider-electric.ro D31
Gestionarea iluminatului
Televariatoare Ûi variatoare
Tabel de alegere

Alegerea televariatoarelor sau variatoarelor


televariatoare variatoare
TV700 TVe700+ TVo1000 TVBo Vo1000

referinÍe
15287 15285 15289 15297 15290
putere maximŸ admisibilŸ 700 VA 700 VA 1000 VA 1500 VA 1000 VA
adŸugarea de funcÍii auxiliare prin cablaj optic n n n
comandŸ de iluminat
principiu de funcÍionare n telecomandŸ pornit-oprit prin buton (ÁntrerupŸtor cu revenire) n ponit/oprit
n variaÍia intensitŸÍii luminoase prin menÍinerea degetului pentru buton
pe buton n variaÍie prin rotiÍa
de pe faÍa anterioarŸ
a aparatului
comandŸ la distanÍŸ prin buton simplu simplŸ sau cu simplŸ sau cu simplŸ sau cu simplŸ simplŸ
sau cu indicator luminos indic. luminos indic. luminos indic. luminos
max. 2,5 mA max. 2,5 mA max. 4 mA
comandŸ localŸ de pe faÍa anterioarŸ n n n
iluminat comandat
lampŸ cu incandescenÍŸ n n n n
halogen JT (230 V) n n n n
halogen FJT (12 sau 24 V) cu:
transformator electronic universal Tfu Merlin Gerin n
transformator feromagnetic TFt Merlin Gerin n n n
eventual se va prevedea o sarcinŸ iniÍialŸ PTV1 (ref. 15417(1))
fluorescent cu balast electronic n
comandabil cu 1 pÊnŸ la 10 V(2)
lampŸ cu balast feromagnetic + nu sunt posibile variaÍiile
descŸrcŸri starter cu alimentare electronicŸ cu acest tip de sarcinŸ

caracteristici principale
conformitate cu normele SR EN 669-2.1, EN 60669-2.1, EN 55-014 Ûi EN 55-014 (antiparaziÍi)
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
consum 5 VA
temperaturŸ de utilizare -5 la + 50° C
Ántre 30° Ûi 50° C se va aplica o reducere de 30% din puterea admisibilŸ(3)
conexiuni borne protejate de 2 x 2,5 mm2
(1) Sarcina iniÍialŸ PTV1 este obligatorie Án caz de FJT Án
urmŸtoarele situaÍii:
n dacŸ transformatorul este Áncadrat pÊnŸ la o putere mai micŸ
de 80% din puterea sa nominalŸ Alegerea funcÍiilor auxiliare
n dacŸ sarcina este constituitŸ dintr-un singur transformator Ûi o
singurŸ lampŸ. pentru TVo1000, Vo1000, TVBo
(2) Tuburile fluorescente cu balast feromagnetic sau electronic
convenÍional nu sunt compatibile cu variatoarele/televariatoarele RGo ref. 15291 Reglaj luminos:
noastre. menÍinerea unei luminozitŸÍi constante Án funcÍie de aportul de
(3) Este cazul cofretelor mici neventilate sau a dulapurilor cu luminŸ naturalŸ.
densitate mare de aparate.

ISo ref. 15296 Producerea variaÍiei:


se Ánchide un contact de ÁndatŸ ce televariatorul (sau variatorul)
comandŸ iluminatul Ántre 5 Ûi 95%.

NTVo ref. 15300 ForÍarea unui nivel de iluminat:


televariatorul sau variatorul se poziÍioneazŸ automat la o
valoare presetatŸ la acÍionarea unui buton (diferit de butoanul
televariatorului).

TTVo ref. 15301 Aprinderea Ûi/sau stingerea progresivŸ pe parcursul unei


durate reglabile de timp.

RPo ref. 15293 Compus din 2 module RPo1 Ûi RPo2, repetitorul optic
permite transmiterea de informaÍii Ántre 2 aparate instalate
Án cofrete sau dulapuri pe rÊnduri diferite.

Transformatoare feromagnetice Ûi electronice universale


Transformatoarele feromagnetice TFt50 Ûi electronice
TFu70, TFu105, TFu150 sunt adaptate pentru variaÍie.
InformaÍii suplimentare pag. J24 Ûi J25
D32 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.
ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Televariatoare Ûi variatoare
Tabel de alegere

tip lŸÍime Án paÛi ref. Televariatoare TV700


de 9 mm Televariatorul TV700 comandŸ variaÍia lŸmpilor cu incandescenÍŸ sau cu halogeni
TV700 6 15287 de JT (230 V).

buton de variaÍie/oprire
Caracteristici
putere admisibilŸ lampŸ de JT cu incandescenÍŸ sau cu halogen, 60 la 700 W
disipare de cŸldurŸ 10 W
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
consum 5 VA
microÁntreruperi insensibil la microÁntreruperi < 0,2 s
scurtcircuit protecÍie prin fuzibili 5 x 20 mm, 3,2 A aflaÍi Ántr-un
sertar pe faÍa aparatului
suprasarcini protecÍie electronicŸ
conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2

tip lŸÍime Án paÛi ref. Televariatoare TVe700+


de 9 mm Televariatorul Tve700 comandŸ variaÍia iluminatului pentru:
TVe700+ 6 15285 n lŸmpi cu incandescenÍŸ
n lŸmpi cu halogen de FJT (230 V)
n lŸmpi cu halogen de FJT 12 V sau 24 V (cu transformator feromagnetic sau
electronic adaptat la variatoarele TFt Ûi TFu).

Caracteristici
putere admisibilŸ lampŸ de JT cu incandescenÍŸ sau cu halogen 50 la 700 W
lampŸ de FJT 12/24 V cu halogen
cu transformator feromagnetic 50 la 550 W
cu transformator electronic 50 la 650 W
disipare de cŸldurŸ 10 W
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
consum 5 VA
microÁntreruperi insensibil la microÁntreruperi < 0,2 s
suprasarcini sau scurtcircuit protecÍie electronicŸ
conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2

tip lŸÍime Án paÛi ref. Televariatoare TVo1000


de 9 mm Televariatorul TVo1000 comandŸ variaÍia iluminatului pentru:
TVo 1000 10 15289 n lŸmpi cu halogen de FJT (230 V)
n lŸmpi cu halogen de FJT 12 V sau 24 V (cu transformator feromagnetic adaptat la
buton de variaÍie/oprire variatoarele TFt.
legŸturŸ
opticŸ Caracteristici
putere admisibilŸ lampŸ de JT cu incandescenÍŸ sau cu halogen 60 la 1000 VA
lampŸ de FJT 12/24 V cu halogen 60 la 800 W
cu transformator feromagnetic
disipare de cŸldurŸ 15 W
consum 5 VA
legŸtura opticŸ "O" transmisie de informaÍii Ántre aparate fŸrŸ cablaj
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
microÁntreruperi insensibil la microÁntreruperi < 0,2 s
suprasarcini sau scurtcircuit protecÍie electronicŸ
conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2
NotŸ:
n o sarcinŸ iniÍialŸ adaptatŸ la tipul de lampŸ este obligatorie pentru iluminatul cu halogeni de FJT
cu putere < 200 VA (cu transformator feromagnetic): sarcina iniÍialŸ PTV1 (se cableazŸ Án
apropierea transformatorului)
n nu se va utiliza decÊt o singurŸ sarcinŸ iniÍialŸ pentru fiecare televariator Án parte.

www.schneider-electric.ro D33
Gestionarea iluminatului
Televariatoare Ûi variatoare
Tabel de alegere

tip lŸÍime Án paÛi ref. Televariatoare TVBo


de 9 mm Televariatorul TVBo1000 comandŸ variaÍia iluminatului fluorescent cu balast
TVBo 6 15297 electronic comandabil de la 1 la 10 V.
AceastŸ soluÍie este preconizatŸ pentru aplicaÍiile exigente (spitale, sŸli albe, sŸli de
buton de variaÍie/oprire control/comandŸ, sŸli de calculatoare...).
legŸturŸ
opticŸ Caracteristici
putere admisibilŸ lampŸ JT cu incandescenÍŸ sau cu halogen 1500 W
izolare Ántre 1 la 10 V faÍŸ de prizŸ 1,5 kV
legŸturŸ opticŸ "O" transmisie de informaÍii Ántre aparate fŸrŸ cabluri
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
balast
electronic microÁntreruperi insensibil la microÁntreruperi < 0,2 s
suprasarcini sau scurtcircuite protecÍie electronicŸ
conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2
NotŸ: fŸrŸ sarcinŸ iniÍialŸ.

NumŸr maxim de balasturi admisibile


tip de tip de tuburi nr. max.
lŸmpi de balast
fluorescent 18 W mono 50
tub standard duo 40
Ø 26 mm 36 W mono 40
duo 20
58 W mono 30
duo 15
fluorescent compact 50(1)

(1) În limita a 1500 W Án total.

tip lŸÍime Án paÛi ref. Variatoare Vo1000


de 9 mm Variatorul Vo1000 comandŸ variaÍia iluminatului pentru:
Vo1000 10 15290 n lŸmpi cu incandescenÍŸ
n lŸmpi cu halogeni de JT (230 V) Ûi FJT de 12 sau 24 V (cu transformator
buton de variaÍie/oprire feromagnetic TFT adaptat la variatoare Schneider Electric).
legŸturŸ Singur se utilizeazŸ ca variator comandat de pe faÍa sa anterioarŸ prin rotiÍŸ Ûi/sau
opticŸ posibilitatea de pornit/oprit de la distanÍŸ.
Asociat la un televariator, aparatul este preconizat drept extensie de putere (rotiÍa
dezactivatŸ).

Caracteristici
legŸturŸ opticŸ "O" transmisie de informaÍii Ántre aparate fŸrŸ cabluri
putere admisibilŸ lampŸ de JT incandescentŸ sau cu halogen 60 la 1000 VA(1)
lampŸ de FJT2/24 V cu halogen 60 la 800 W
cu transformator feromagnetic
sarcinŸ iniÍialŸ PTV1 ref. disipare de cŸldurŸ 15 W
la lŸmpi cu halogen de FJT disipare max. 6 W 15417 tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
NotŸ: consum 5 VA
VariaÍia iluminatului de FJT (12 Ûi 24 V) Ûi lŸmpile cu microÁntreruperi insensibil la microÁntreruperi < 0,2 s
fluorescenÍŸ impun utilizarea unei sarcini iniÍiale PTV1, Án suprasarcini sau scurtcircuite protecÍie electronicŸ
funcÍie de anumite condiÍii particulare. conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2
NotŸ:
n o sarcinŸ iniÍialŸ adaptatŸ la tipul de lampŸ este obligatorie pentru iluminatul cu halogen de FJT
cu putere < 200 VA (cu transformator feromagnetic): sarcina iniÍialŸ PTV1 (de cablat Án apropierea
transformatorului)
n nu se va utiliza decÊt o singurŸ sarcinŸ iniÍialŸ pentru fiecare televariator Án parte.

Scheme de aplicaÍii pag. K40 Ûi K41

D34 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Televariatoare Ûi variatoare
Auxiliare electrice

Principiul curentului optic


LegaturŸ opticŸ
Produsele din gama a cŸror terminologie conÍine un "O" (TVo1000, Vo1000, TVBo Ûi
auxiliarele) sunt echipate cu o legŸturŸ opticŸ care le permite sŸ comunice Ántre ele,
RGo TVo1000 ISo
fŸrŸ cabluri. LegŸtura opticŸ se activeazŸ prin ridicarea obturatoarelor laterale.
NTVo Vo1000 RPo1 AceastŸ transmisie opticŸ se face de la stÊnga spre dreapta: primul aparat situat la
TTVo TVBo Vo1000 stÊnga le comandŸ pe urmŸtoarele.
RPo LegŸturŸ opticŸ:
n Án monofazat, simplificŸ extinderea de putere (cuplaj televariatoare)
n repartizate pe faze diferite (cuplaj televariatoare).
Cuplaj optic prin Cuplaj optic prin
dreapta pentru stanga pentru
deservirea deservirea
televariatorului televariatorului
sau variatorului sau variatorului
cu auxiliare cu auxiliare

tip lŸÍime Án paÛi ref. Regulator de luminozitate RGo


de 9 mm Regulatorul RGo permite sŸ se menÍinŸ un anumit nivel de iluminare ÍinÊnd cont de
RGo 6 15291 aportul de luminŸ naturalŸ.
celulŸ (de schimb) 15292 Este dotat cu o celulŸ instalatŸ Án mediul ambiant.
Celula mŸsoarŸ luminozitatea Án interiorul unui local Ûi permite un reglaj de la 100 la
1500 lux.
legŸturŸ
opticŸ Caracteristici
plasat Án partea stangŸ a TVo sau a TVBo
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
consum 5 VA
microÁntreruperi insensibil la microintreruperi < 0,2 s
celulŸ
conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2
livrat cu celulŸ ref. 15292

15291 Caracteristicile celulei


dimensiuni (mm) 61 x 81 x 34
prindere pe perete cu 2 Ûuruburi livrate

15292

tip lŸÍime Án paÛi ref. ÎntrerupŸtor cu comandŸ opticŸ ISo


de 9 mm ÎntrerupŸtorul Iso realizeazŸ:
ISo 6 15296 n comandŸ fŸrŸ variaÍii de tensiune pentru o sarcinŸ oarecare atunci cÊnd
televariatorul comandŸ aprinderea iluminatului
n semnalizeazŸ cu lampŸ de semnalizare a stŸrii variatorului sau televariatorului
(pornit sau oprit).

Caracteristici
plasat Án partea drepatŸ a Tvo, TVBo sau a Vo
contact fŸrŸ potenÍial S1/S2 Ánchis la funcÍionarea aparatului asociat
semnalizare pe faÍa anterioarŸ starea DI a contactului
sarcini minime 15 W, 50 mA
sarcini maxime rezistive sau inductive 2500 VA
lŸmpi cu incandescenÍŸ 1500 W
lŸmpi cu halogen de FJT 1000 W
lŸmpi fluorescente
cu balast electronic 1000 W
cu compensare 200 VA
(recomandabil: legŸturŸ cu contactor CT)
anduranÍŸ 20 000 cicluri ID
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
consum 5 VA
conexiuni cu 2 Ûuruburi livrate

www.schneider-electric.ro D35
Gestionarea iluminatului
Televariatore Ûi variatoare
Auxiliare electrice

tip lŸÍime Án paÛi ref. Comanda unui nivel presetat de luminozitate NTVo
de 9 mm Comanda permite forÍarea:
NTVo 2 15300 n aprinderii de la un buton sau ÁntrerupŸtor care este racordat, la un nivel de iluminat
L presetat pe NTVo. Nivelul forÍat nu poate sŸ coboare sub un minim reglat pe
buton de variaÍie/oprire televariator sau variator Ûi sŸ nu depŸÛeascŸ pragul maxim
X/
n stingerea Án funcÍie de modul selecÍionat (procent % sau OFF), tipul de acÍionare
MERLIN GERIN

NTVo (ÁntrerupŸtor sau buton) Ûi comandŸ (Ánchis/deschis).


Nivelul forÍat iniÍial poate fi modificat ulterior manual, prin buton sau rotiÍŸ de pe TVo,
sau Vo.

Caracteristici
plasat Án partea sÊngŸ a TVo sau TVBo
acceptŸ comenzi de tip cu impuls sau menÍinute transmise prin contact I sau O
posibilitatea unei comenzi cu indicator luminos pe intrare X/T (max. 15 mA)
mod test reglaj al nivelului iluminatului impus pe faÍa anterioarŸ
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
consum 0,5 VA
conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2

tip lŸÍime Án paÛi ref. ComandŸ aprinderea/stingerea progresivŸ TTVo


de 9 mm Comanda permite:
TTVo 2 15301 c impunerea unui timp de variaÍie prereglat pentru iluminat de la 2 s la 1 min
L c creÛterea progresivŸ pÊnŸ la un nivel memorat de TVo sau TVBo
buton c descreÛterea progresivŸ pÊnŸ la stingerea luminii
legŸturŸ
c creÛterea progresivŸ pÊnŸ la un nivel memorat Ûi descreÛterea progresivŸ pÊnŸ la
X/
MERLIN GERIN

TTVo
opticŸ stingerea luminii.

Caracteristici
plasat Án partea sÊngŸ a TVo sau TVBo
acceptŸ comenzi de tip cu impuls sau menÍinute transmise prin contact ND sau NI
posibilitate de comandŸ cu lŸmpi indicatoare la intrarea X/T (max. 15 mA)
mod test reglaj al nivelului iluminatului impus pe faÍa anterioarŸ
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
consum 0,5 VA
conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2

tip lŸÍime Án paÛi ref. Repetitor optic Rpo


de 9 mm Compus din douŸ module Rpo1 Ûi Rpo2, repetitorul optic permite transmisia
RPo 2 + 2 15293 informaÍiilor optice Ántre aparatele plasate pe rÊnduri diferite Ántr-un cofret sau dulap
electric.

Caracteristici
RPo1 (receptor optic) plasat Án partea dreaptŸ a rÊndului sau
RPo2 (reemiÍŸtor optic) plasat Án partea stangŸ a rÊndului sau
legŸturŸ prin fir Ántre 2 module max. 3 m
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
consum 0,5 VA
conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2

D36 ReferinÍa: produs disponibil Án stoc.


ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.
Televariatore Ûi variatoare
Auxiliare electrice

tip ref. Sarcina iniÍialŸ PTV1


PTV1 15417 Sarcina iniÍialŸ este obligatorie pentru variaÍia iluminatului cu lŸmpi cu halogeni de
FJT de 12 sau 24 V (cu transformator feromagnetic adaptat la variaÍie) Án cazul Án
care transformatorul este ÁncŸrcat cu o putere mai micŸ de 80% din puterea nominalŸ
sau dacŸ sarcina este constituitŸ dintr-un singur transformator Ûi dintr-o singurŸ
lampŸ.

RecomandŸri:
n nu se va utiliza decÊt o singurŸ sarcinŸ iniÍialŸ pentru fiecare televariator sau
variator Án parte
n cablarea sarcinii iniÍiale: Án imediata apropiere a transformatorului.

Caracteristici
disipare maximŸ la cŸldurŸ 6W
conexiuni prin borne protejate fir de 0,5 la 1,5 mm2

tip putere (W) ref. Transformatoare TF


minimŸ maximŸ Gama de transformatoare se Ámparte Án douŸ familii:
transformatoare feromagnetice n transformatoare feromagnetice TFt
TFt50 40 50 15263 n transformatoare electronice universale Tfu.

TFt Ûi TFu pentru TVe700
TFt pentru TVo1000 Ûi Vo1000
transformatoare electronice universale
TFu70 20 70 15264 Caracteristici
tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz
tensiune Án secundar 12 V
bloc terminal dublu Án primar Ûi Án secundar

protecÍie termicŸ Ûi scurtcircuit contra suprasarcinilor
TFu105 20 105 15265 temperaturŸ max. de utilizare TFt 50 35° C
TFu 70 45° C
TFu 105 Ûi TFu 150 40° C
conexiuni prin borne protejate 2 x 2,5 mm2
TFu150 30 150 15266
Cablaj

www.schneider-electric.ro D37