Sunteți pe pagina 1din 1

Date de contact angajator:

______________________

Nr. de înregistrare ____ din data ______________

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..............................., domiciliat/ă în localitatea ....................,


Str. ................, Nr. ................, Bl. ..................., Sc. ......., Et. ........., Ap. ..............., posesor/oare a BI/CI seria
......., nr. .............., eliberată de ..............., la data de ..........................., este angajată a
............................................................................., având cod unic de înregistrare ..............................., CAEN
.......................... cu sediul social în ..........................................................., în baza contractului individual de
muncă, înregistrat în Registrul general de evidenţă al salariaţilor sub nr. ................................

Menționăm că Domnul/Doamna ............................................................................... :


este încadrat/ă cu contract individual de muncă cu normă întreagă/ cu timp parțial de lucru

ocupă un loc de muncă în localitatea ................................................, județul..............................................;


prin calitatea de angajat își desfășoară activitatea în domeniul de activitate ........................... aferent codului
CAEN ........................................... ( cod CAEN principal / secundar autorizat al companiei )
ocupă o poziție de management, pe postul ............................, conform organigramei/schemei de personal a
întreprinderii și prin atribuțiile pe care le are conform fișei de post și este implicată în asigurarea
managementului strategic al întreprinderii,
sau
ocupă o poziție în departamentul de resurse umane, pe postul ............................, conform
organigramei/schemei de personal a întreprinderii;

S-a eliberat prezenta în baza documentelor deţinute de angajator, pentru înscrierea în cadrul grupului țintă
al proiectului TISA – Training-Inovare-Specializare-Adaptabilitate pentru întreprinderile din regiunile Vest
si Nord Vest - POCU/227/3/8/118031

Reprezentant legal, (nume și prenume)

...................................................................

Semnătură și ștampilă

S-ar putea să vă placă și