Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetarii al Republicii

Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
Despre lucrarea de laborator Nr.3
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Calculul caracteristicilor cinematice ale mişcării


punctului
V-24

A efectuat: Tanas David

A verificat: Coman Gheorghe

Chişinău 2018
Scopul lucrării: Însuşirea şi dezvoltarea elementelor de bază de construire a
graficelor în sistemul MATLAB. Determinarea vitezei, acceleraţiei, acceleraţiei
tangenţiale, acceleraţiei normale şi raza curburii traiectoriei uni punct material

Mersul lucrării:

Exerciţiul 1:
De declarat funcţia din tabel file-funcţie şi de construit graficele pe segmentul dat
cu ajutorul plot (pasul 0.05) şi fplot:

File-Functia:

function y=gold(x);

y=((abs(sin(25.*pi.*x)))./(2+cos(23.*pi.*x))).^(1./5);

Plot:
>> x=[0:0.05:1];

>>y=gold(x);

>>plot(x,y,'cs--');
Fplot:

>>figure(2);

>>fplot(@(x)gold(x),[0,1]);

Exerciţiul 2:
II. De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xy) are parametrul de intrare - t
(timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului material în timpul mişcării (x şi y)
pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are parametrii de intrare
numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire afişează
traiectoria punctului în intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de
timp ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea file-funcţiei figpas se face din Comand Windows.
a) De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul comenzilor comet şi plot.
De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat.
De experimentat diferite valori ale pasului de calcul.
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii
traiectoriei penru momentul de timp ales.
c) De arătat pe graficul traiectoriei toţi vectorii din punctul precedent, utilizând pentru aceasta
instrumentele ferestrei grafice.
d) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.
Sunt date funcţiile:

a) 01) function [x,y]=xy(t) 2) function figpas (fig,pas)


x=(t.^2+1).*sin(2).*t;
y=t.*cos(t);

tmax=2*pi;
t=0:0.2:tmax;
[x,y]=xy(t);
comet(x,y);plot(x,y)
hold on
t=tmax*rand;
[x,y]=xy(t);
plot(x,y,'ro-');
title(['t=',num2str(t)])
hold on
grid on
xlabel('axa Ox')
ylabel('axa Oy')
legend('y=f(x), Traiectoria')

(t=3)

tmax=2*pi;
t=0:0.2:tmax;
[x,y]=xy(t);
comet(x,y);plot(x,y)
hold on
t=3
t=tmax*rand;
[x,y]=xy(t);
plot(x,y,'ro-');
title(['t=',num2str(t)])
hold on
grid on
xlabel('axa Ox')
ylabel('axa Oy')
legend('y=f(x), Traiectoria')

a
an v

at
(t=1)

tmax=2*pi;
t=0:0.2:tmax;
[x,y]=xy(t);
comet(x,y);plot(x,y)
hold on
t=1
t=tmax*rand;
[x,y]=xy(t);
plot(x,y,'ro-');
title(['t=',num2str(t)])
hold on
grid on
xlabel('axa Ox')
ylabel('axa Oy')
legend('y=f(x), Traiectoria')

b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială,


acceleraţia normală şi raza curburii traiectoriei penru
momentul de timp ales.

Se da :

t=1s
x=(t.^2+1).*sin(2).*t;
y=t.*cos(t);
1.v- ?
2.a- ?
3.at- ?
4.an- ?
5.p- ?
1)
>> syms t;
x=(t.^2+1).*sin(2).*t;
vx=diff(x)
vx =
(12285334657863273*t^2)/4503599627370496 +
4095111552621091/4503599627370496
>> t=2;
>> vx=(12285334657863273*t^2)/4503599627370496 +
4095111552621091/4503599627370496
vx = 11.8209

>> syms t;
>> y=t.*cos(t);
>> vy=diff(y)
vy =cos(t) - t*sin(t)
>> t=2;
>> vy=cos(t) - t*sin(t)
vy = -2.2347

>> v=(-2.2347^2+11.8209^2)^(1/2)
v = 11.6077

2)
>> syms t;
>> vx=(12285334657863273*t^2)/4503599627370496 +
4095111552621091/4503599627370496
>> ax=diff(vx)
ax =(1535666832232909*t)/281474976710656
>> t=2;
>> ax=(1535666832232909*t)/281474976710656
ax = 10.9116

>> syms t;
>> vy =cos(t) - t*sin(t);
>> ay=diff(vy)
ay =- 2*sin(t) - t*cos(t)
>> t=2;
>> ay=-2*sin(t) - t*cos(t)
ay = -0.9863

{a=(ax^2+ay^2)^1/2}
>> a=(10.9116^2+(-0.9863^2))^(1/2)
a =10.8669

{at=abs((vx*ax+vy*ay))/v}
>> at=abs((11.8209*10.9116+(-0.9863)*-2.2347))/ 11.6077
at = 11.3019

{an=abs(a-at)}
>> an=abs(10.8669-11.3019)
an =0.4350

{p=v^2/an}
>> p=11.6077^2/0.4350
p=309.7441

c)

d) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.


t(s) v(m/s) a(m/s^2) at(m/s^2) an(m/s^2) p

1 11.6077 10.8669 11.3019 0.4350 309.7441

Exerciţiul 3: III. . De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xyz) are
parametrul de intrare - t (timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului material în
timpul mişcării (x,y şi z) pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are
parametrii de intrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar
la ieşire afişează traiectoria punctului în intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie
pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea file-funcţiei figpas se face din
Comand Windows.
a) De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului material cu ajutorul comenzilor comet3 şi
plot3.De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul
dat. De experimentat diferite valori ale asului de calcul.

в) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii


traiectoriei pentru momentul de timp ales.
с) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

Este dată funcţia:

a) De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului material


cu ajutorul comenzilor comet3 şi plot3.De arătat poziţia
punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales
aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite valori ale
asului de calcul.
function [x,y,z]=xyz(t) function figpas (fig,pas)
x=t.*(1-sin(t));
y=2-cos(t);
z=(1.6.*t).^(2/5);

tmax=4*pi;
t=0:0.05:tmax;
[x,y,z]=xyz(t);
figure(1);
comet3(x,y,z);
plot3(x,y,z,'ro-');
t=tmax*rand;
[x,y,z]=xyz(t);
title(['t= ',num2str(t)])
hold on
grid on
xlabel('axa Ox')
ylabel('axa Oy')
zlabel('axa Oz')
legend('y=f(x),Traiectoria')

в) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială,


acceleraţia normală şi raza curburii traiectoriei pentru
momentul de timp ales.

Se da:
x=t.*(1-sin(t));
y=2-cos(t);
z=(1.6.*t).^(2/5);
_______________________
1.v-?
2.a-?
3.at-?
4.an-?
5.P-?

1.
>> syms t;
y=2-cos(t);
vy=diff(y)
vy =sin(t)
>> t=2;
>> vy=sin(t)
vy = 0.9093
>> syms t;
>> x=t.*(1-sin(t));
>> vx=diff(t)
vx =1
>> t=1;
>> vx=1
vx =1

>> syms t;
>>z=(1.6.*t).^(2/5);
>>vz=diff(z)
vz =16/(25*((8*t)/5)^(3/5))
>> t=2;
>> vz=16/(25*((8*t)/5)^(3/5))
vz = 0.3185
>> v=(0.9093^2+0.3185^2+1^2)^(1/2)
v =1.3886

2.
>> syms t;
>> vx =1;
>> ax=diff(vx)
ax =0

>> syms t;
>>vy =sin(t) ;
>> ay=diff(vy)
ay = cos(t)
>> t=1;
>> ay = cos(t)
ay =0.5403

>> syms t;
>> vz =16/(25*((8*t)/5)^(3/5));
>> az=diff(vz) ;
az =-384/(625*((8*t)/5)^(8/5)) ;
>> t=2;
>> az =-384/(625*((8*t)/5)^(8/5))
az = -0.0955

{ a=(ax^2+ay^2+az^2)^(1/2) }
>> a=((-0.0955)^2+0.5403^2+0)^(1/2)
a = 0.5487

{ at=abs((vx*ax+vy*ay+vz*az))/v }
>> at=abs((0+0.9093*-0.5403+0.3185*(-0.0955)))/ 1.3886
at = 0.3757

{ an=a-at }
>> an=0.5487-0.3757
an = 0.1730

{ p=v^2/an }
>> p=1.3886^2/0.1730
p =11.1457
с) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

t(s) v(m/s) a(m/s^2) at(m/s^2) an(m/s^2) p


1 1.3886 0.5487 0.3757 0.1730 11.1457
Concluzie:

Efectuând lucrarea de laborator nr.3 am operat cu comenzi pentru construirea


graficelor în sistemul MATLAB. Tipul graficului depinde de structura funcţiei şi de
intervalele care ne sunt date. Pachetul MATLAB are diferite tipuri de grafice. Am
construit grafice atât bidimensionale cât şi tridimensionale folosind diferite comenzi:
plot,fplot,comet3,plot3 şi altele.In urma lucrarii de laborator am operat cu MATLAB
si am calculate valoarea vitezei,acceleratiei,acceleratiei tangentiale,acceleratiei
normale si a razei curburii.Am construit graficul traiectoriei spatiale a punctului
material cu ajutorul comenzii plot3 si comet3.Am construit graficul traiectoriei plane
a punctului material cu ajutorul comenzilor comet si plot. De asemenea am creat
file-functii si file-programe. Sistemul MATLAB este usor de folosit şi în acelaşi
timp ne oferă o gamă largă de posibilităţi de construire a graficelor şi de aceea el
poate fi folosit în diferite domenii.

S-ar putea să vă placă și