Sunteți pe pagina 1din 14

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context european și global, demonstrând empatie și deschidere pentru diversitatea lingvistică și
culturală.
2. Racordarea discursului la diverse situații de comunicare personală și publică, dovedind atitudine constructivă și bunăvoință.
3. Lectura și interpretarea textelor literare și de graniță, demonstrând gândire critică și atașament față de valorile naționale și general-umane.
4. Producerea textelor scrise de diferit tip și pe suporturi variate, manifestând comportament lingvistic autonom și originalitate.
5. Aplicarea normelor limbii române literare (gramaticale, ortografice, punctuaţionale și stilistice) în exprimarea orală și scrisă, demonstrând discernământ și
cultură lingvistică.
6. Valorificarea experiențelor lingvistice și de lectură în vederea dezvoltării personale pe parcursul vieții, demonstrând interes axiologic și estetic.

Tabel al repartizării orelor


Nr. Domenii Specificări Numărul
d/o de ore
1. Textul literar și nonliterar Genuri literare 70
Literatura și receptarea 29
Compunerea de utilitate socială 8
2. Practica rațională și funcțională a Lexic 6
limbii române Gramatică 8
Stilistică 12
3. Cultura comunicării 6
4. Probe de evaluare În total: 10 probe de evaluare 20
5. Analiza probelor de evaluare 10
6. Recapitulări 6
7. Total 175

1. Textul literar și nonliterar: 107 ore


2. Practica rațională și funcțională a limbii române: 26 de ore
3. Cultura comunicării: 6 ore
4. Probe de evaluare: 20 ore + 10 ore de analiză
5. Recapitulări: 6 ore
Total: 175 de ore

Unități de Unități de conținut Texte Nr. Data Activităţi de Activităţi de Mențiuni


competență de predare/ învăţare evaluare
ore
Unitatea I: Identitate lingvistică și culturală (17 ore)
Prezentarea cursului, 1 Discuția ghidată. Panel.
manualului, exigențelor
disciplinei.
Literatura și cultura – ,,Cultura majoră și 1 Clustering al Interogare
orizonturi spirituale. cultura minoră” termenilor. frontală.
Literatura – artă a cuvîntului. de Lucian Blaga 2

Vocabularul limbii române. 1 Explicarea și Teste de


Structura vocabularului. exemplificarea vocabular.
termenilor.
Lexicul operei literare(I). ,,Acolo se naște 1 Analiza lingvistică Comentarii scrise.
Comunicarea verbală/literară. lumina” de și literară a textelor.
Vasile Romanciuc
Literatura – experiență trăită 1 Interpretarea Comentariul
prin ficțiune. Arta poetică. ,,Ars poetica” textului aplicînd poetic.
Receparea și interpretarea de Grigore Vieru 1 noțiunile învățate.
operei literare.
Probă de evaluare inițială. 1 Dictare cu sarcini. Evaluarea
competenței de
lectură și scriere.
Analiza probei de evaluare. 1 Explicarea Autoanaliza
Corectarea greșelilor ortogramelor. carențelor.
ortografice, gramaticale,
punctuaționale și de stil.
Actualizarea normelor 1 Proiect de grup Prezentări publice.
ortografice și punctuaționale. (timp de realizare –
3 luni).
Literatura – cunoaștere ,,Așadar” 1 Analiza mostrelor Evaluarea
deplină a vieții. de Anatol Codru de texte relevante. reciprocă a
textelor elaborate.
Semnificația elementelor de 1 Comentarea
structură ale operei literare. motivului literar.
Motivul pietrei.
Metafora linguală și metafora ,,Eu nu strivesc 1 Interpretarea Comentariile
literară. corola de minuni a textului aplicînd expresivității unui
Lumina – metaforă a lumii” 1 noțiunile învățate. text literar.
cunoașterii și a creației. de Lucian Blaga
Atelier de discuție: 2 Formularea Evaluarea
Necesitatea dobîndirii de către argumentelor și discursului
tînărul contemporan a unei ierarhizarea lor. conform grilei.
culturi lingvistice/literare
(istorice, filozofice, juridice,
religioase economice,
sociologice).

Unitatea II: Cititorul – receptor și interpret al literaturii/operelor literare. (17 ore)


Dicționarul ortografic – operă 1 Identificarea Observarea în
lingvistică și rezultat al informației în procesul
evoluției unei limbi. sursele adecvate. documentării.
Principii ortografice românești 1 Colectare de greșeli Proiectul.
în vigoare. din jurul nostru.
Cititorul în formare. Dialogul ,,Plouă” 1 Lectura cu voce a Comentariul
cu opera. Modalități de lectură de textelor și a poetic.
eficientă. Vasile Romanciuc fragmentelor de
Cititorul avizat – receptor 1 texte.
rafinat al operei. Profilul unui
cititor-receptor.
Lexicul operei literare(II). Axa ,,Floarea 1 Identificarea Impresiile de
lexicală. soarelui” figurilor de stil și lectură.
de Radu Stanca comentarea rolului Comentariile
Analiza grefei metaforice. 1 lor în text. elaborate.

Lectura – mod de interiorizare ,,Legămînt” 2 Analiza lingvistică Comentariul


și re-creare a operei. Mesajul de Grigore Vieru și literară a textelor. mesajului global.
poetic.
Specificul lecturii/rostirii ,,Ce rămîne din 1 Lectura cu voce a Comentariul
textului poetic. viață” textelor. poetic.
de Robert Șerban
Atelier de LSDGC. ,,A scrie” 2 Elaborarea Evaluare
de Gabriela structurii unui text. reciprocă.
Melinescu
Genurile literare: liric, epic și 1 Acumulare de idei. Interogare
dramatic. Prezentare generală. frontală.
Speciile literare. Actualizare. 1 Clustering. Observarea
curentă.
Resursele stilistice ale 1 Explicarea Comentarii scrise
vocabularului. termenilor. în parametri
indicați.
Evaluare sumativă: eseu 2 Redactarea eseului. Autoevaluarea. Ex. 1, p.33,
structurat manual cl.X, T.
Cristei, Ed.
Cartdidact, 2012.
Analiza probei de evaluare. 1 Corectarea erorilor Erata personală.
Corectarea greșelilor ortografice, grama-
ortografice, gramaticale, ticale, punctuați-
punctuaționale și de stil. onale și de stil.

Unitatea III: Genul liric: caracteristici, structura textului poetic. Lirica populară. (17 ore)
Particularități distincte ale 1 Acumularea și Lucrări de
genului liric. ,,Cresc amintirile” analiza ideilor. portofoliu.
Limbajul textului poetic: de Lucian Blaga 1 Identificarea
lirismul, figuri de stil, sugestie, figurilor de stil și Evaluarea
ambiguitate. comentarea rolului comentariilor.
lor în text.
Lexicul operei literare(III). ,,Variantă 1 Brainstorming. Comentariul
Noțiunile de ,,cuvînt-titlu”, posibilă” titlului, cuvintelor-
,,cuvînt-cheie”. de Analiza lexicală. cheie, motivelor
Comentariul cuvintelor-cheie, Vasile Romanciuc 1 literare.
motivelor literare.
Transferul limbajului de la 1 Lectura cu voce a Test-grilă.
semn la artă. Semnificația ,,Testament” textelor și a
titlului. de Tudor Arghezi fragmentelor de
Sensul general și contextual al 1 texte.
cuvintelor.
Structura textului poetic. 1 Explicarea Analiza literară.
Elemente formale: titlu, incipit, termenilor.
vers, strofă, rimă, ritm, metru, ,,Decor” Evaluare
figură de stil. de George Bacovia Discernerea reciprocă.
Structura textului poetic. 1 informațiilor.
Elemente de conținut: motiv,
laitmotiv, topoi, temă, temă, Elaborarea
eul liric, mesaj. structurii unui text.
Doina – specie a liricii ,,Cine-a zis doina- 2 Lectura cu voce a Compunere-
populare – sursă de inspirație doina” textelor și a analiză a
pentru poezia cultă. (Doină populară); fragmentelor de impresiilor de
,,Doina”de Vasile texte. lectură.
Alecsandri Elaborarea
sintezelor.
Comentariul poetic. Exigențe ,,Brâncuși” 2 Acumularea și Comentariul
la redactare. de Grigore Vieru analiza ideilor. poetic.
Eul liric: trăiri, stări, ipostaze. ,,Chipul tău, 1 Identificarea Impresiile de
mamă” trăirilor, stărilor, lectură.
Dinamica eului liric în poezia de Grigore Vieru 1 ipostazelor eului Comentariile
contemporană. liric. elaborate.
Probă de evaluare sumativă: 2 Elaborarea Comentariul
comentariul poetic al unui comentariilor. poetic.
text la prima lectură.
Analiza probei de evaluare. 1 Corectarea erorilor Erata personală.
Corectarea greșelilor ortografice, grama-
ortografice, gramaticale, ticale, punctuați-
punctuaționale și de stil. onale și de stil.

Unitatea IV: Genul liric. Speciile genului liric. (17 ore)


Colindul – specie lirică ,,Colind” 1 Lectura cu voce a Comentariul pe
populară/cultă. de Arcadie textelor și a secvențe: mesajul
Comentariul poetic pe Suceveanu 1 fragmentelor de global.
secvențe: mesajul global. texte.
Eseul poetic. Exigențe la 1 Acumularea și Comentariul
redactare. analiza ideilor. poetic.
Elegia clasică și elegia ,,De dragul tău” 1 Identificarea Impresiile de p. 120, manual
cl.X, C. Șchiopu,
modernă. Particularități. de Arcadie trăirilor, stărilor, lectură. Ed. Litera
Comentariul stării de spirit a Suceveanu 1 ipostazelor eului Comentariile educațional,
eului liric. liric. elaborate. 2004.
Meditația – poezie a liricii ,,La steaua” de 1 Identificarea Comentariul
filozofice. Temă, motive. Mihai Eminescu trăirilor, stărilor, poetic.
Comentariul poetic al 1 ipostazelor eului
meditației. liric.
Imnul – specie lirică. ,,Limba noastră” 1 Lectura expresivă. Recital.
de Elaborarea Comentariul
Comentariul poetic al imnului. Alexei Mateevici 1 comentariilor. poetic.
Oda și imnul – forme poetice ,,Odă soarelui” 1 Brainstorming. Compunere- p. 136, manual
cl.X, T. Cristei,
4. originare. de Nicolae Labiș Acumulare de idei. paralelă. Ed. Cartdidact,
2008.
Pastelul și idila – proiecții ,,Rodica”/,,Malul 1 Lectura cu voce a Comentariul p. 138, manual
cl.X, T. Cristei,
umane ale naturii. Siretului” de textelor și a poetic. Ed. Cartdidact,
Lectura paralelă: similitudini și Vasile Alecsandri 1 fragmentelor de 2008.
deosebiri. texte.
Atelier de discuție: 2 Prezentări publice. Evaluare reciprocă
Prezentarea proiectelor de (după grilă).
grup ce vizează formarea CS5.
Probă de evaluare sumativă: 2 Activitate Test din itemi.
test din itemi. independentă.
Analiza probei de evaluare. 1 Corectarea erorilor Erata personală.
Corectarea greșelilor ortografice, grama-
ortografice, gramaticale, ticale, punctuați-
punctuaționale și de stil. onale și de stil.
Unitatea V: Poezia cu formă fixă. Compunerea de utilitate socială. (17 ore)
Rondelul – poezie cu formă ,,Rondeleu rozelor 1 Analiza mostrelor Evaluare curentă.
fixă. Particularități. ce mor” de texte relevante.
de Alexandru
Macedonski
Gazelul – poezie cu formă ,,Lupta vieții” 1 p. 134, Noțiuni de
teorie literară, de
fixă. Particularități. de George Coșbuc V. Postolachi, Ed.
Prometeu, 2008.
Sonetul clasic și sonetul ,,Înțelegere” de 1 Brainstorming. Evaluare frontală. p. 114, manual
cl.X, C. Șchiopu,
modern. Particularități. Aureliu Busuioc Diagrama Venn. Ed. Litera
Mesajul global, similitudini cu 1 educațional,
alte texte cunoscute. 2004.
Poezia gnomică. Particularități ,,Glossă” de 2 Elaborarea textelor Compoziția-
de structură și semnificații. Mihai Eminescu proprii. raționament.
Decodificarea mesajului.
Redactarea unei compoziții- 2
raționament.
De la garfie la stil. Stilistica 1 Observarea
grafiei. Aspectul grafic al curentă.
textului.
Compunerea de utilitate 1
socială. Curriculum vitae.
Avizul. Anunțul. Exigențe la 1
redactare.
Cererea. Exigențe la 1
redactare.
Recapitulare: genul liric. 2 Exerciții Autoevaluarea.
recapitulative.
Teză semestrială. 2 Activitate Test din itemi.
independentă.
Analiza probei de evaluare. 1 Corectarea erorilor Erata personală.
Corectarea greșelilor ortografice, grama-
ortografice, gramaticale, ticale, punctuați-
punctuaționale și de stil. onale și de stil.

Unitatea VI: Genul epic. Structura operei epice. Personajul literar – element al structurii. Proza scurtă. (18 ore)
Particularitățile genului epic. 1 Clustering. Evaluare frontală.

Tradiția epicii populare. 1 Identificarea Observare curentă.


Specii, teme dominante, ,,Tinerețe fără elemnetelor Graficul T.
idealuri etico-spirituale. bătrînețe și viață subiectului.
Basmul popular. Specificul fără de moarte” 1
narațiunii. cules de
Cronotopul, elementele Petre Ispirescu 1
fantasticului și fabulosul.
Basmul cult. Tipar narativ. ,,Povestea lui 1 Acumulare de idei. Harta conceptuală.
Formule specifice. Harap-Alb” Lucrări de
Personajele basmelor. de Ion Creangă 1 portofoliu.

Arta narațiunii în basmul cult. 1


Oralitatea stilului. Umorul.
Atelier de discuție: Indicatorii Schița ,,La poștă” 1 Discuții de grup. Panelul.
unei comunicări corecte. de
Ion Luca Caragiale
Nuvela istorică: de la cronica 1 Discuții asupra Impresiile de
lui Ureche la textul lui lecturilor. lectură.
Negruzzi. Cronotopul. ,,Alexandru Diagrama Venn.
Moduri de expunere. Lăpușneanu” 1 Interpretarea Compunere de
Momentele subiectului de Constantin textului, aplicînd caracterizare a
nuvelei. Negruzzi noțiunile învățate. personajului
Tipologia personajelor. 1 literar, respectînd
Caracterizări. taxonomia
Redactarea rezumatului 1 cubului.
nuvelei.
Povestirea fantastică. 1 Identificarea Comentarii scrise
Caracteristici. elemnetelor în parametri
Motivele care structurează ,,Lostrița” 1 subiectului. indicați.
povestirea. Cronotopul. de Vasile
Modalități de caracterizare a Voiculescu 1
personajelor.
Probă de evaluare sumativă: 2 Redactarea eseului. Eseul
argumentarea apartenenței argumentativ.
unui text la genul epic.
Analiza probei de evaluare. 1 Corectarea erorilor Erata personală.
Corectarea greșelilor ortografice, grama-
ortografice, gramaticale, ticale, punctuați-
punctuaționale. onale și de stil.
Unitatea VII: Genul epic. Proza de proporții. Romanul social. Compuneara de utilitate socială. (18 ore)
Procura. Exigențe la 1 Redactarea textelor Observarea
redactare. funcționale. curentă.
Corespondența. Tipuri de 1 Raportarea
scrisori. Acte de textelor la stilurile
Procesul-verbal. Exigențe la 1 corespondență. funcționale.
redactare. Evaluarea
Aranjarea textului în pagină. 1 reciprocă a
Modalități de corelare a textelor elaborate.
elementelor unui text.
Romanul. Particularități. 1 Clustering. Activitae frontală.
Tipologia romanului românesc. Brainstorming.
Caracteristicile romanului 1 Lectura Impresiile de
social. ,,Ion” de L. Rebreanu. independentă, extra lectură.
Prezentare generală. Geneza. ,,Ion” muros a textelor de
Arhitectonica romanului. de Liviu Rebreanu 2 proporții. Notele de lectură.
Structura circulară. Caracterul Identificarea
simetric. Tehnici moderne în momentelor Teste de conținut
structura romanului. subiectului. pe textele pentru
Personajele romanului. 1 Discuții asupra lectură obligatorie.
Tipologia personajelor. lecturilor.
Conflictele dintre personaje. 1 Comentarea Discuția dirijată
motivului literar.
Caracterizări de personaje. 2 Jurnalul de lectură.
Analiza literară a
Motivele, formularea temei, 1 textului. CV-ul
problematica, mesajul Lasă-mi ultimul personajului
romanului. cuvînt! literar.
Focalizarea. Tipuri de 1 Știu/ vreau să știu/
focalizare. am învățat. Lucrări de
Moduri de expunere. 1 portofoliu.
Originalitatea operei.
Probă de evaluare sumativă: 2 Redactarea Compunere-
compunere de caracterizare a compunerii. caracterizare de
personajului literar. personaj.
Analiza probei de evaluare. 1 Corectarea erorilor Erata personală.
Corectarea greșelilor ortografice, grama-
ortografice, gramaticale, ticale, punctuați-
punctuaționale. onale și de stil.
Unitatea VIII: Genul epic. Proza de proporții. Romanul psihologic. Stilurile funcționale ale limbii române. (18 ore)
Stilurile funcționale ale limbii 1 Comentarea orală a Raportarea
române. faptelor speciale de textelor la stilurile
Stilul oficial-administrativ. 1 limbaj. funcționale.
Stilul științific. 1 Aprecierea Comentariile
Stilul publicistic. 1 specificului de expresivității uni
Stilul beletristic (al literaturii 1 limbă în textele de text artistic.
artistice). graniță.
Caracteristicile romanului 1 Lectura Impresiile de
psihologic. ,,Pădurea independentă, extra lectură.
spînzuraților” de L. Rebreanu. muros a textelor de Teste de conținut
Prezentare generală. Geneza. ,,Pădurea proporții. pe textele pentru
Arhitectonica romanului. spînzuraților” 1 lectură obligatorie.
Cronotopul. de Liviu Rebreanu 1 Identificarea
Personajele: protagonistul, 1 momentelor Compunere-
personajul alter ego. subiectului. caracterizare a
Dramatismul destinului 1 personajului
protagonistului. Conflictul Analiza literar.
interior/exterior. cronotopului.
Modalități de investigație 2 CV-ul
psihologică în roman. Discuții asupra personajului
Introspecția, monologul lecturilor. literar.
interior, obsesiile personajului,
armonizarea naturii cu Lasă-mi ultimul Lucrări de
zbuciumul din conștiința cuvînt! portofoliu.
personajului. Jurnalul
Motivele, formularea temei, 1 dublu/triplu. Jurnalul de lectură.
problematica, mesajul Știu/ vreau să știu/
romanului. am învățat.
Recapitulare: genul epic. 2 Clustering.

Probă de evaluare sumativă: 2 Redactarea sintezei. Sinteza.


sinteza.
Analiza probei de evaluare. 1 Corectarea erorilor Erata personală.
Corectarea greșelilor ortografice, grama-
ortografice, gramaticale, ticale, punctuați-
punctuaționale. onale și de stil.

Unitatea IX: Genul dramatic. Drama în versuri și în proză. (19 ore)


Particularitățile genului 1 Clustering. Activitate frontală.
dramatic. Speciile.
Prima noastră dramă istorică 1 Lectura pe roluri a Compunere-
de seamă – ,,Răzvan și Vidra” textului dramatic. caracterizare a
de B. P.-Hasdeu. personajului
Elemente de structură și 1 Discuții asupra literar.
compoziție a textului dramatic. ,,Răzvan și Vidra” lecturilor.
Spațiul și timpul dramatic. de Bogdan 1 Turul galeriei.
Personajele dramei. Petriceicu-Hasdeu 1 Joc de rol.
Caracterizări de personaj.
Recenzia teatrală. 1
Atelier de discuție: B. P.- 2 Analiza Prezentări publice.
Hasdeu – personalitate notorie posibilităților de
a literaturii române, model de prezentare.
om de cultură.
Cultura comunicării. Cum 1 Dezbateri. Lucrări de
evităm greșelile. prtofoliu.
Modalități de evitare a 1
greșelilor de stil.
Ortografia numelor proprii. 1
Drama ,,Apus de soare” de ,,Apus de soare” 1 Lectura pe roluri a Impresiile de
Barbu Ștefănescu Delavrancea. de textului dramatic. lectură.
Prezentare generală. Barbu Ștefănescu
Structura dramei. Semnificația Delavrancea 1 Discuții asupra Teste de conținut
titlului.Funcțiile didascaliilor. lecturilor. pe textele pentru
Tema, iedile, motivele, 1 lectură obligatorie.
laitmotivele. ,,Lasă-mi mie Compunere-
Personajele dramei. 1 ultimul cuvînt!” caracterizare a
Protagonistul. Caracterizare. personajului
Lecție-concurs: cea mai 1 Joc de rol. literar.
convingătoare rostire a ultimei Lectură expresivă.
replici a lui Ștefan cel Mare Recital.
din actul III, scena VIII.
Probă de evaluare orală: 2 Exercițiul de Evaluare
memorarea și interpretarea pe ascultare continuă. reciprocă.
de rost a unei secvențe din Recitalul.
operă.
Analiza probei de evaluare. 1 Corectarea Autoevaluarea.
Corectarea greșelilor greșelilor
ortoepice, de intonație. ortoepice.
Unitatea X: Genul dramatic. Comedia. (17 ore)
Comedia ,,O scrisoare 1 Discuții asupra Impresiile de
pierdută” de Ion Luca lecturilor. lectură.
Caragiale. Prezentare generală.
Itinerarul lexematic al 1 Lectura pe roluri a Teste de conținut
comediei. textului dramatic. pe textele pentru
Varietatea tipurilor umane din ,,O scrisoare 1 lectură obligatorie.
comedie. pierdută” de Redactarea cronicii
Caracterizări de personaje. Ion Luca Caragiale 1 teatrale. Compunere-
Sursele comicului. 1 caracterizare a
Semnificația numelor proprii. Analiza faptelor de personajului
Timp și spațiu în comedie. 1 limbă. literar.
Redactarea unei cronici 1
teatrale. Consultarea Lucrări de
Carențe de stil. Echivocul, 1 dicșionarului al portofoliu.
pleonasmul, tautologia. greșelilor de limbă.
Carențe de stil. Nonsensul. 1
Paradoxul. Simplismul.
Tipuri de dicționare. 1 Identificarea Comentarea
Dicționare electronice. informației în lexicului unui text
Sursele lexicografice de 1 sursele adecvate. cu acces la sursele
documentare pentru o Procesarea necesare.
comunicare adecvată și pentru informației. Observarea în
evitarea greșelilor de SINELG pe un procesul
exprimare. articol lexicografic. documentării.
Recapitulare: genul dramatic. 2 Interviul. Evaluarea
reciprocă.
Teză semestrială. 2 Activitate Test sumativ.
independentă.
Analiza tezei semestriale. 1 Corectarea erorilor Erata personală.
Corectarea greșelilor ortografice, grama-
ortografice, gramaticale, ticale, punctuați-
punctuaționale și de stil. onale și de stil.
Lecție de sinteză. 1 Știu/vreau să Sinteza.
știu/am învățat.