Sunteți pe pagina 1din 8

2.3.

CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITĂ ȚI – LUCRĂRI DE BETON

A. PRESCRIPTII TEHNICE DE BAZA


NE 012/1 - 2007 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton
armat și beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului.
NE 012 – 2010 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton
armat și beton precomprimat. Partea 1: Executarea lucrărilor din beton.
STAS 3622 – 86 - Clasificarea betoanelor
STAS 1759 – 88 - Lucrabilitatea betonului proaspat
STAS 3519 – 76 - Gradul de impermiabilitate

B. MATERIALE UTILIZATE
Agregate
Pentru prepararea betoanelor având densitatea aparentă cuprinsă între 2201 - 2500 kg / mc, se
folosesc agregate grele, provenite din sfărâmarea naturală sau/ și din concasarea rocilor.
Funcție de granulozitatea acestora, agregatele se clasifică după cum urmează:
- nisip - granulație 0 - 3; 3 -7 mm
- balast - granulație 0 - 31; 0 - 71 mm
- pietriș ciuruit și sortat - granulație 7 - 15;15 - 31 mm
- piatră spartă
Condițiile tehnice pe care trebuie să indeplinească agregatele sunt indicate în STAS 1667 – 76.
Agregatele trebuiesc depozitate pe sorturi, pe plaforme betonate. În cazul unor volume mici de
agregate depozitarea se poate face pe platforme din lemn.
Apa
Apa utilizată la prepararea betoanelor va fi din re țeaua publică sau din alte surse, dar în acest ultim
caz trebuie sa îndeplineasca condițiile tehnice prevăzute în STAS 790 - 84.
Cimenturi
Pentru cimenturile utilizate la prepararea betoanelor se vor respecta următoarele standard:
Pa 35 SR 1500
P40/P45 SR 388
P50/P55 SR 388
H35, Hz35 SR 3011
SR 35, SRA 35 SR 3011
Cimentul se livrează în vrac sau în saci de hârtie, înso țit de certificat de calitate. Transportul se
face în vagoane cisterna (pentru cimentul vrac) sau în vagoane închise sau autocamioane acoperite
(pentru cimentul livrat în saci). Depozitarea se va face numai după constatarea existen ței certificatului de
calitate, în celule tip siloz, in care anterior nu au fost depozitate alte materiale, înscriindu-se pe siloz
simbolul standardizat al cimentului. Depozitarea cimentului ambalat în saci, trebuie să se facă în încăperi
închise. În cazul magaziilor din lemn acestea vor avea stre șini de minim 50 cm, pardoseala lor fiind
ridicata cu cel puțin 30 cm față de nivelul terenului. Sacii vor fi depozita ți în stive de cel mult 10 saci
suprapuși, cu interspații de circulație între stive.
Durata depozitării nu va depăși 60 zile, de la data expedierii de la producator pentru cimenturi cu
adaosuri și 30 zile pentru cimenturi fără adaosuri.
Cimenturile vor fi încercate conform STAS 227 - 96.
O țeluri pentru armături
Caracteristicile oțelului pentru armature va respecta condi țiile din standardele enumerate mai jos:
- Oțel beton rotund neted (OB 37) STAS 438/1 - 80
- Sârmă trasa neteda pentru beton (SNTB) STAS 438/2 - 80
- Plase sudate pentru beton armat (STPB) STAS 438/3 - 80
- Oțel beton cu profil periodic (PC52 / PC60) STAS 438/1 - 80
- Sârmă neagră STAS 889 - 80

Clasele de betoane utilizate conform STAS 1275/88 C140 și NE 012/99


Clasa C C C C C C C C C C C
de rezist 4/5 8/10 12/15 16/20 20/25 25/30 30/37 35/45 40/50 45/55 50/60
a beton
fck cil 4 8 12 16 20 25 30 35 40 45 50
fck cub 5 10 15 20 25 30 37 45 50 55 60
C140/86 Bc5 Bc10 Bc15 Bc20 Bc25 Bc30 - - Bc50 Bc 55 Bc60

C. REALIZAREA LUCRĂRILOR
Cofrajele și sus ținerile lor
Cofrajele și susținerile lor trebuie să fie astfel alcătuite încât să îndeplinească urmatoarele condi ții :
a. să asigure obținerea formei, dimensiunilor și gradului de finisare, prevăzute în proiect pentru
elementele ce urmează a fi executate, respectându-se înscrierea în abaterile admisibile,
conform paragrafului 7.3 din normativul NP 012/2 – 2010.
b. Să fie etanșe încât să nu pernită pierderea laptelui de ciment.
c. Să fie rezistente, sub acțiunile lucrărilor de betonare și vibrare.
d. Să asigure ordinea de montare și demontare stabilită.
e. Să permită la decofrare o preluare treptată a incărcării de citre elementele care se decofrează.
Cofrajele se pot confectiona din lemn, produse din lemn sau metal.
Pentru a se reduce aderența între beton și cofraje, cofrajele se ung cu agen ți de decofrare pe
fețele care vin în contact cu betonul, după cură țirea prealabilă și înainte de fiecare folosire.
Manipularea, transportul și depozitarea cofrajelor se va face astfel încât sa se evite degradarea și
deformarea lor.
Montarea cofrajelor va cuprinde executarea următoarelor opera ții:
- trasarea pozitiei cofrajelor;
- asamblarea și susținerea provizorie a panourilor;
- verificarea și corectarea poziției panourilor;
- încheierea, legarea și susținerea definitivă a cofrajelor.
În cazul în care elementele de susținere a cofrajelor reazemă pe teren se va asigura repartizarea
solicitărilor, astfel încât să se evite producerea tasărilor.

Controlul și recep ția lucrărilor de cofraje


Se verifică poziționarea cofrajelor în raport cu axele de trasare și modul de fixare a elementelor.
La recepția finală a cofrajelor se încheie proces-verbal de lucrări ascunse.

Armarea betonului
Oțelul beton livrat trebuie să fie înso țit de certificatul de garan ție.
Oțelul beton se va depozita separat pe tipuri și diametre, în spa ții amenajate, astfel încât să se
asigure:
- evitarea condițiilor care favorizează corodarea o țelului;
- evitarea murdăririi cu pământ sau cu alte material.
Fasonarea armăturilor
Fasonarea armăturilor, confecționarea și montarea carcaselor de armatură se va face în strictă
concordanță cu prevederile proiectului.
Înainte de fasonarea armăturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, ținând seama de
posibilitățile practice și în cazul în care consideră necesar, cere schimbarea dispozi ției armăturilor.
Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate și drepte. În acest scop se vor îndepărta
impuritățile.
Rugina de pe suprafața lor se elimină prin frecare cu perii de sârmă în zona îmbinărilor sudate.
Barele tăiate și fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, în a șa fel încât să se evite
confundarea lor și să se asigure păstrarea formei și cură țeniei lor pâna in momentul montării. Razele de
îndoire a armăturilor la fasonare vor fi cele din normele în vigoare.
Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub - 10 grade C

Montarea armăturilor
Montarea armăturilor poate să înceapă numai după:
- recepționarea calitativă a cofrajelor;
- acceptarea de catre proiectant a fișei tehnologice de betonare în cazul elementelor sau păr ților de
structură al căror volum depășește 100 mc și este necesar să fie prevăzute rosturi de turnare.
Armăturile vor fi montate în poziția indicată în proiect, luându-se măsuri care să asigure
menținerea acesteia în timpul turnării betonului (distan țieri, agrafe, capre, etc.)
Se vor prevedea :
- cel puțin doi distanțieri la fiecare metro pătrat de placă;
- cel puțin un distanțier la fiecare metru de grindă;
- cel puțin un distanțier la fiecare doi metri între rândurile de armături dispuse pe mai multe rânduri.
Se vor folosi distanțieri din mortar de ciment sau din material plastic. Este interzisă folosirea
distanțierilor din armatură, cu exceptia distantierilor de la liniu ța trei.
Praznurile și piesele metalice înglobate vor fi fixate prin puncte de sudură sau prin legături cu
sârmă de armătura elementului, sau vor fi fixate de cofraj, astfel încât să se asigure men ținerea pozi ției lor
în timpul betonării.
La încrucișări, barele de armare trebuie să fie legate între ele prin legături de sârmă neagră (STAS
889 - 80) sau prin sudură electrică prin puncte.
Rețelele de armături din plăci și din pere ți vor avea legate în mod obligatoriu două rânduri de
încrucișări marginale pe întreg conturul. Restul încruci șărilor, din mijlocul re țelelor, vor fi legate din 2 în 2 în
ambele sensuri.
La grinzi și stâlpi, vor fi legate toate încruci șările barelor armăturii cu col țurile etrierilor, sau cu
ciocurile agrafelor. Restul se va lega în șah, din 2 în 2 bare.
Barele înclinate se vor lega obligatoriu de primii etrieri cu care se încruci șează. Etrerii și agrafele
care se montează înclinat se leagă de toate barele cu care se încruci șează.
Abateri limită la armături, conform prevederilor normativului NP 012/2-2010, capitolul 8.

Stratul de acoperire cu beton


Pentru asigurarea protecției armăturii contra coroziunii și buna conlucrare cu betonul, este
necesar ca, la elementele din beton armat, să se realizeze un strat de acoperire, având grosimea conform
prevederilor din proiect, de :
- 10 mm pentru placi cu grosime < 100 mm
- 15 mm pentru placi cu grosime > 100 mm
- 15 mm pentru grinzi cu latimea < 250 mm
- 25 mm pentru grinzi cu latimea > 250 mm
- 25 mm la stâlpi
- 35 mm la fundații cu strat de beton de egalizare la partea inferioară.
- 50 mm la fundații, stâlpi și grinzi în contact cu pământul.
- 15 mm la etrieri

Prepararea si transportul betonului


a. Dozarea materialelor
La dozarea materialelor pentru betoane se admit următoarele abateri ± 3 % la agregate; ± 2 %
pentru ciment și apă; ± 5 % pentru aditivi; ± 3 % pentru cenu șă de termocentrală.
De preferință se vor utiliza betoane preparate în sta ții centralizate, sta ții la care dozarea
materialelor se face la greutate cu dozatoare automate.
În cazul betonierelor care nu sunt dotate cu instala ții de cântărire, se admite ca dozarea să se facă
volumetric, pentru agregate utilizându-se cutii etalonate pentru ciment sacul sau cutii etalonate (cu
secțiunea de 28x28 cm și cu lungimea egală cu cantitatea de ciment în kg necesară, fiecare cm lungime
fiind egala cu 1 kg de ciment) pentru apă și aditivi se vor folosi recipien ți gradate.
b. Amestecarea betonului și încărcarea în mijlocul de transport
Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare for țată sau betoniere cu
cădere liberă. Ordinea de introducere a materialelor se va efectua conform căr ții tehnice a utilajului. Durata
de amestecare conform cărtii tehnice, dar cel pu țin 45 secunde, după introducerea în betonieră a ultimului
component.
Durata de încărcare a mijlocului de transport, sau de sta ționare a betonului în buncarul tampon va
fi de maxim 20 minute.
La terminarea unui schimb, sau la întreruperea preparării pe o perioadă mai lungă de 1 oră, se va
spăla cupa betonierei cu jet puternic de apă.
Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 5 cm se va face cu autoagitatoare, iar a betoanelor
cu tasare maxim 5 cm, cu autobasculante cu bena special amenajată.
Transportul local se va face cu bene, pompe, jgheaburi, etc.
Mijloacele de transport trebuie să fie etan șe pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
Durata de transport din momentul terminării încărcării mijlocului de transport și pânăa la terminarea
descărcării acestuia, nu poate depă și valorile de mai jos, numai daca se utilizeaza aditivi întârzietori.

Durata maxima de transport ( minute )


Temperatura amestecului
≤ 35 ≥40
t>30 45 30
10<t<30 60 45
t<10 90 60

Executarea lucrărilor de betonare


Executarea lucrărilor de betonare se poate începe numai dacă sunt îndeplinite următoarele
conditii:
a. fișa tehnologică pentru betonarea obiectului în cauză să fie acceptat de beneficiar
b. în cazul betoanelor de clasa mai mare decât C 20/25 se dispune de probe preliminare iar
compoziția betonului a fost acceptată de proiectant și beneficiar.
c. sunt realizate măsurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare
(agregate, ciment, piese înglobate) și sunt în stare de func ționare utilajele și dotările necesare.
d. sunt respectate măsurile de N.T.S.M. și P.C.I.
e. au fost recepționate calitativ lucrările de săpături, cofraje și armaturi (dupa caz),
f. suprafețele de beton turnate anterior și întărite se vor cură ța de pojghi ța de lapte de ciment
pentru a se asigura o aderență bună.
g. în cazul fundațiilor să fie asigurate măsurile de dirijare a apelor provenite din precipita ții.
În baza verificării îndeplinirii condi ților de mai sus se va consemna aprobarea începerii betonării de
către proiectant, reprezentantul beneficiarului sau Inspectia Teritorială în Constructii.

Reguli generale de betonare


1. Betonarea va fi condusă de șeful punctului de lucru, care va supraveghea respectarea
prevederilor normativului NE 012/2-2010 și fi șei tehnologice.
2. Betonul va fi pus în operă în maxim 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare.
3. La turnarea betonului trebuiesc respectate urmatoarele:
a. cofrajele, betonul vechi, zidăriile care vor veni in contact cu betonul proaspat, se vor uda
din abundență cu apă,
b. din mijlocul de transport descărcarea se va face în bene, pompe, jgheaburi sau direct în
lucrare,
c. dacă betonul adus nu se încadrează în limitele de lucrabilitate admise, sau prezintă
segregări, va fi refuzat, fiind interzisă punerea lui în opera,
d. înălțimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3 m în cazul
elementelor cu lățime maximă 1 m, respectiv nu mai mare de 1,5 m în celelalte cazuri, inclusiv
elemente de suprafata (plăci, fundații),
e. betonarea elementelor mai înalte de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin
intermediul unui furtun sau tub, având capătul inferior situat la maxim 1,5 m de zona care se
betonează,
f. betonul trebuie să fie repartizat uniform în lungul elementului urmărindu-se realizarea de
straturi orizontale de maxim 50 cm înăl țime și turnarea noului strat înainte de începerea prizei
betonului din stratul anterior turnat,
g. se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor, fa ță de
poziția prevăzută, în special la armăturile dispuse la partea superioară a elementelor în consolă,
h. se va urmări înglobarea completă a armăturilor în beton, respectându-se grosimea
stratului de acoperire,
i. nu este admisă scuturarea armăturii în timpul betonării și nici a șezarea vibratorului pe
armături,
j. în zonele cu armatură deasă se va urmări cu aten ție umplerea completă a sec țiunii cu
beton, prin îndesarea laterală cu șipci și cu vergele, concomitent cu vibrarea betonului.
k. se va urmări comportarea și menținerea pozi ției cofrajelor și în cazul în care se constată
cedări se vor lua măsuri operative de remediere,
l. circulația muncitorilor în timpul betonării se va face pe podine,
m. betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau fi șele
tehnologice,
n. durata maximă de intrerupere a betonării, pentru care nu este necesar luarea unor
măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depă șeasca timpul de începere a prizei
betonului.

Betonarea diferitelor elemente de construc ție


Betonarea elementelor verticale stâlp, diafragme, pere ți, se va face respectându-se următoarele
reguli sulpmentare:
- în cazul în care se întrevăd dificultă ți la compactarea betonului precum și în cazul elementelor cu
înălțime mai mare de 3 m, se va adopta una din solu țiile:
- cofrarea unei fețe pe 1 m înălțime și completarea cofrarii pe măsura betonării,
- betonarea și compactarea prin ferestre laterale.
- În cazul în care avem de a face cu betonarea grinzilor si placilor se va adopta una dintre
următoarele soluții:
- turnarea plăcilor și grinzilor se va începe după 1÷2 ore de la terminarea turnării stâlpilor;
- grinzile și plăcile care vin în legătură se vor turna de regulă în acela și timp, se admite
crearea unui rost de lucru la 1/5 din deschiderea plăcii și turnarea ulterioară a acestuia;
- la turnarea plăcilor se vor utiliza reperi dispu și la distan ța de maxim 2 m, pentru a se
asigura respectarea grosimii prevăzute în proiect.

Compactarea betonului
Compactarea betonului se va face prin vibrare, (vibrare intern la stâlpi și grinzi și vibrare de
suprafață la plăci).
Se admite compactarea manuală (cu maiul de mână, vergele sau șipci concomitent cu ciocănirea
cofrajelor, când introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza sec țiunii reduse, sau în cazul
întreruperii funcționarii vibratorului (defec țiune, lipsă de curent) și când betonarea trebuie continuată până
la un rost de lucru la care se poate întrerupe betonarea.

Tratarea betonului după turnare


Pentru a asigura condiții normale de întărire și a se reduce deforma țiile de contrac ție, se va asigura
menținerea umidității betonului minim 7 zile după turnare, protejând suprafe țele libere prin:
- acoperire cu materiale de protective,
- stropirea periodică cu apă,
- aplicarea de pelicule de protective.
Acoperirea cu materiale de protecție se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip, etc., după ce
betonul a căpătat suficientă rezisten ță ca materialul de protec ție să nu adere la suprafa ța acoperită.
Materialele de protecție vor fi men ținute în permeanen ță în stare umedă. Stropirea cu apă va începe după
2 - 12 ore de la turnare, funcție de tipul de ciment utilizat și de temperatura mediului, dar imediat după ce
betonul este suficient de întărit ca prin această opera ție să nu fie antrenată pasta de ciment. Stropirea se
va repeta la intervale de 2÷6 ore. În cazul temperaturilor sub +5 grade nu se va stropi betonul ci se vor
aplica pelicule de protecție.
Pe timp ploios, suprafețele de beton proaspăt se vor acoperi cu prelate sau cu folii din polietilenă,
atât timp cât datorită căderii precipita țiilor există pericolul antrenării pastei de ciment.

Decofrarea
Părțile laterale ale cofrajelor se pot îndeparta după ce rezisten ța betonului este de minimum 2,5
N/mmp, astfel încât muchiile elementelor să nu fie deteriorate. Cofrajul fe țelor inferioare la plăci și grinzi se
pot îndepărta, menținând sau remontând popii de siguran ță, atunci cind rezistenta betonului a atins fa ță de
clasa prevăzută urmatoarele procente:
- 70 % pentru elemente cu deschideri de maxim 6,00 m;
- 85 % pentru elemente cu deschideri de peste 6,00 m.
Popii de siguranță se îndepărtează atunci când rezisten ța betonului a atins fa ță de clasa cerută
următoarele valori în procente:
- 95 % pentru elemente cu deschideri de maxim 6,00 m;
- 110 % pentru elemente cu deschideri de 6,00 – 12,00 m;
- 115 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 12,00 m.
Stabilirea rezistențelor la care au ajuns păr țile de construc ție în vederea decofrării se va face prin
încercarea epruvetelor de control pe faze, confec ționate în acest scop și păstrate în condi ții similare
elementelor în cauză, conform prevederilor din STAS 1275 -88, sau prin încercări nedistructive.

Termenele minime pentru decofrarea fe țelor laterale

Tipul cimentului Termen de decofrare in zile pentru temperatura mediului de grade C


+5°C +10°C +15°C
F 25 4 3 2
M 30, Hz35, SRA35 3 2 1
Pa35 2 1,5 1
P40 2 1 1
Termenele minime pentru decofrarea fe țelor inferioare

Conditii tehnologice Termen in zile de la turnare


Tipul de ciment M30, Hz35 Pa35 P40
Temperatura mediului +5°C +10°C +15°C +5°C +10°C +15°C +5°C +10°C +15°C
Planșee, grinzi cu 10 8 6 6 5 4 5 5 3
deschiderea maxim 6 m
Planșee, grinzi cu 14 12 8 10 8 6 6 5 4
deschiderea peste 6 m

Termenele minime pentru indepartarea popilor de siguranta

Conditii tehnologice Termen in zile de la turnare


Tipul de ciment M30, Hz35 Pa35 P40
Temperatura mediului +5°C +10°C +15°C +5°C +10°C +15°C +5°C +10°C +15°C
Planșee, grinzi cu 24 18 12 18 14 9 10 8 3
deschiderea maxim 6 m
Planșee, grinzi cu 32 24 18 24 18 12 14 11 7
deschiderea de 6÷12 m
Planșee, grinzi cu 42 32 21 36 28 18 28 21 14
deschiderea peste 12 m

În cursul operației de decofrare se vor respecta următoarele reguli:


a. Desfășurarea operației de decofrare se va efectua sub supravegherea șefului punctului de lucru,
în cazul în care se constată defecte de turnare, se opre ște decofrarea și se iau măsuri pentru remediere
sau consolidare.
b. Susținerile de cofraje se vor desface începând din zona centrală și se desfac simetric spre
reazeme.
c. Slăbirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri, etc.) se va face treptat, fără șocuri.
d. Decofrarea se face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către elementele
ce se decofrează, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialelor cofrajelor și sustinerilor. Nu este
permisă îndepartarea popilor de siguran ță al unui planseu aflat imediat sub altul care se cofrează sau se
betonează. În termen de 24 ore de la decofrare se va proceda, de către conducatorul punctului de lucru,
delegatul beneficiarului și de către proiectant (în cazul în care proiectantul a solicitat acest lucru în mod
expres), la o examinare amănun țită a tuturor elementelor structurii, încheindu-se un proces verbal în care
se vor consemna calitatea lucrarilor precum și eventualele defecte constatate.

S-ar putea să vă placă și