Sunteți pe pagina 1din 10

APROBAT

Director SC PROBIOTERM S.R.L.


BOTNARIUC Victor
__________________________

Prin Ordin Nr. ________din______________2019


UNITATEA: PROBIOTERM SRL NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
FIŞA DE EVALUARE A
LOCUL DE MUNCĂ: TOPOGRAF DE POSTULUI DE LUCRU TOPOGRAF DE MINĂ DURATA EXPUNERII: LUNI-VINERI 4 ORE/ZI
MINĂ SÂMBĂTĂ 2 ORE/ZI

RISCNIVEL DE
CLASA DE GRAVITATE
COMPONENŢA FACTORII DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE

PROBABILITATECLASA DE
CONSECINTA MAXIMAĂ
SISTEMULUI DE RISC RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI ( descriere, parametrii)

PREVIZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Cădere de obiecte suspendate din cârligul dispozitivelor DECES 7 1 3
PRODUCŢIE RISC MECANIC, de ridicare, sau de obiecte, materiale, scule, utilizate pe
FIZIC teren, sau în șantier.
2. Lovirea de către mijloace de transport auto sau de cele DECES 7 2 4
de transportat și ridicat la efectuarea unor manevre în
santier sau la deplasarea între punctele de lucru din
societate, sau pe traseul normal de deplasare catre lucru.
3. Leziuni datorate de proiectarea de particule antrenate ITM 3-45 2 2 2
de diverse activități în șantier. zile
4. Prăbușire, surpare de materiale, datorate lucrărilor DECES 7 1 3
executate în șantier.

1
5. Radiații în timpul utilizării tehnicii de calcul (PC-uri, Neglijabil 1 2 1
videoterminale, etc.) – afecțiuni la ochi.
SUPRAFEŢE CU 6. Plaga tăiată, înțepată la contactul cu suprafețele ITM 3-45 2 2 2
CONTURURI înțepătoare, tăioase ale diverselor materiale, ustensile zile
PERICULOASE birou, scule sau dispozitive utilizate în procesul de lucru, sau
la verificări în șantier.
FACTORI DE 7. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă din DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC cauza unor defecte de protecție sau a unor defecte de
izolație a cablurilor de alimentare, a instalației electrice.
INCENDII, 8. Incendii, explozii la locul de muncă, datorate unor DECES 7 1 3
EXPLOZII defecțiuni la instalații, sau diverse alte surse, la sediu sau pe
teren.
MEDIUL DE FACTORI DE 9. Afecțiuni ale căilor respiratorii din cauza prezenței în ITM 3-45 2 3 2
MUNCĂ RISC FIZIC mediul de muncă a diverselor pulberi în suspensie, pe zile
șantier.
10. Afecțiuni datorate curenților de aer, întemperii, în ITM 3-45 2 5 3
timpul deplasării de la un loc de muncă la altul la efectuarea
sarcinii de muncă, temperaturi scăzute iarna, ridicate în
timpul verii.
11. Calamități naturale – trăsnet, inundație, grindină, viscol, DECES 7 1 3
surpări de teren, seisme.
SUPRAFEŢE 12. Suprafețe alunecoase datorită diverselor soluții ajunse ITM 3-45 2 4 2
ALUNECOASE accidental sau a celor de spălare, zăpadă, gheață, polei în zile
timpul iernii, denivelări pe teren.
SARCINA DE SOLICITĂRI 13. Afecțiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din ITM 45 – 3 2 2
MUNCĂ cauza pozițiilor de lucru vicioase (în general ortostatică pe 180 zile
teren, sau la birou șezând) sau la diverse manipulări.
14. Solicitare psihică ( decizii dificile în timp scurt, stres, ITM 45 – 3 2 2
oboseală, etc.) 180 zile
EXECUTANT ACŢIUNI 15. Cădere la același nivel prin alunecare pe căile de ITM 3-45 2 4 2
GREŞITE circulație din șantier sau la sediu, împiedicare, zile
dezechilibrare, în timpul deplasării între punctele de lucru,
pe traseu.
16. Cădere de la înălțime, prăbușire în gol. DECES 7 1 3

2
17. Deplasări, staționări în zone periculoase în timpul DECES 7 1 3
desfășurării sarcinii de muncă (căi de acces, mijloace auto,
de transportat și ridicat, echipamente de muncă).
18. Accidente de circulație în trafic, datorate vitezei DECES 7 2 4
excesive, a necorelării cu condițiile meteo, de trafic,
încălcări ale reglementarilor legale.
19. Efectuare de operații în afara sarcinii de muncă, pentru DECES 7 1 3
care nu are abilitare, sau nerespectare instrucțiunii situații
de urgență (în special P.S.I.)
OMISIUNI 20. Omitere respectării instrucțiunii tehnice de securitate, DECES 7 1 3
atât în timpul desfășurării sarcinii de muncă, cât și la
deplasări-staționari în trafic.
21. Neutilizare corespunzătoare a echipamentului individual DECES 7 1 3
de protecție (cască de protecție în șantier)

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL POSTULUI DE MUNCĂ TOPOGRAF DE MINĂ


21
Σ ri R i
i =1 1(1x1)+7(2x2)+11(3x3)+2(4x4) 160
Nr11 = --------------- = --------------------------------------------- = ------- = 2,8571 Nr11 = 2,8571
21 1x1 + 7x2 + 11x3 + 2x4 56
Σ ri
i=1

în care:
Nr - nivelul de risc global al postului de muncă
ri – rangul factorului de risc „ i ”
Ri - nivelul de risc pentru factorul de risc „i ”
n – numărul factorilor de risc identificați la postul de muncă

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU POSTUL DE MUNCĂ TOPOGRAF DE MINĂ


Nivelul de risc global calculat pentru postul de muncă Topograf de mină este egal cu 2,8571 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de
muncă cu nivel de risc acceptabil.
Se observă că din totalul de 21 factori de risc identificați, 1 se încadreaza în categoria factorilor de risc neglijabil, 7 se încadrează în categoria
factorilor de risc foarte mic, 11 se încadrează în categoria factorilor de risc mic, iar 2 în categoria de risc mediu.

3
În ceea ce privește repartiția factorilor de risc pe sursele generatoare, situația se prezintă după cum urmează :
 40,90 %, factori proprii mijloacelor de producţie
 18,18 %, factori proprii mediului de muncă
 9,09 %, factori proprii sarcinii de muncă
 31,81 %, factori proprii executantului

REPARTIŢIA FACTORILOR DE RISC PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ


PENTRU POSTUL DE LUCRU TOPOGRAF DE MINĂ

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU POSTUL DE LUCRU TOPOGRAF DE MINĂ

Nr. FACTOR DE RISC NIVEL MĂSURI PROPUSE


crt. DE RISC NOMINALIZAREA MĂSURII
1 Cădere de obiecte suspendate din cârligul dispozitivelor 3 1.1. Lucrătorii care își desfășoară activitatea în imediata vecinătate a
de ridicare, sau de obiecte, materiale, scule, utilizate pe mijloacelor de ridicare-transportare vor respecta o distanță minimă de
teren, sau în șantier siguranță pentru evitarea accidentării;
1.2. Operația de legare a sarcinii se va face numai de către personal
instruit;
1.3. Verificarea periodică conform legislației în vigoare a cablurilor,

4
sufelor utilizate la ridicat;
1.4. Instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile existente la locul de
muncă și respectarea de către aceștia a instrucțiunilor proprii de
securitate și sănătate în muncp specifice, instrucțiuni tehnice de
montaj;
1.5. Truse de prim-ajutor la locurile de muncă, instruire personal
acordare prim ajutor;
1.6. Efectuarea controlului medical la angajare și periodic în
conformitate cu condițiile de lucru si prevederile legale în vigoare;
1.7. Semnalizare minimă de securitate: protecție obligatorie a capului
(cască de protecție în șantier, feriți-vă de raza de acțiune a utilajelor,
etc.).
2 Lovirea de către mijloace de transport auto sau de cele 4 2.1. Instruirea periodică cu privire la regulile privind circulația
de transportat și ridicat la efectuarea unor manevre în persoanelor, a pietonilor atât în incinte cât și în afară, pe traseu;
șantier sau la deplasarea între punctele de lucru din 2.2. Conducătorii locurilor de muncă vor verifica cunoașterea și
societate, sau pe traseul normal de deplasare catre respectarea de către lucrători a prevederilor instrucțiunilor proprii de
lucru securitate și sănătate în muncă privind transportul intern, transporturi
rutiere;
2.3. Respectarea riguroasă a instrucțiunilor de lucru și a regimului de
viteze, atât în diverse incinte cât și în exterior;
2.4. Vesta reflectorizantă la circulația în șantier.
3 Leziuni datorate de proiectarea de particule antrenate 2 3.1. Păstrarea unor distanțe corespunzătoare față de zonele unde se
de diverse activități în șantier execută lucrări;
3.2. Respectarea instrucțiunilor de circulație în șantier;
3.3. Truse de prim-ajutor la locurile de muncă, instruire personal
acordare prim ajutor;
4 Prăbușire, surpare de materiale, datorate lucrărilor 3 4.1. Luarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare în vederea
executate în șantier asigurării contra prăbușirii, surpării accidentale a materialelor;
4.2. Verificarea stării fizice și psihice a lucrătorilor care urmează să
desfășoare activități în șantier;
4.3. Instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile existente la locul de
muncă și respectarea de către aceștia a instrucțiunilor proprii de
securitate și sănătate în muncă specifice – testare atât la angajare cât
și periodic;
4.4. Respectarea instrucțiunilor tehnice de lucru;

5
4.5. Verificarea atentă a structurilor, în vederea depistării unor
eventuale defecte de materiale de îmbinări, etc.
4.6. Conducătorul locului de muncă va conduce și supraveghea
activitățile de montaj, conform reglementări tehnice de montaj.
5 Radiații în timpul utilizării tehnicii de calcul 1 5.1. Pentru lucrul la videoterminale se vor respecta prevederile
(PC-uri, videoterminale, etc.) – afecțiuni la ochi legislației în vigoare;
5.2. Efectuarea controlului medical conform legislației în vigoare.
6 Plaga tăiată, înțepată la contactul cu suprafețele 2 6.1. Verificarea înainte de începerea lucrului a sculelor și materialelor
înțepătoare, tăioase ale diverselor materiale, ustensile folosite în procesul de muncă și se vor lua măsuri de remediere în cazul
birou, scule sau dispozitive utilizate în procesul de lucru, constatării unor defecțiuni;
sau la verificări în șantier 6.2. Organizarea căilor de acces, a suprafețelor de lucru, a locurillor de
muncă în vederea eliminării riscurilor de rănire prin zgâriere de diverse
elemente contondente în santier, diverse plăgi;
6.3.Utilizarea de mănuși de protecție (la manipulări);
6.4. Respectarea instrucțiunilor de lucru;
6.5. Truse de prim-ajutor – instruire utilizare;
7 Electrocutare prin atingere directă sau indirectă din 3 7.1. Lucrătorii nu vor atinge niciodată cu mâinile ude, transpirate,
cauza unor defecte de protecție sau a unor defecte de componente ale aparatelor sau rețelelor electrice, cabluri, ștechere,
izolație a cablurilor de alimentare, a instalației electrice prize, întrerupatoare, etc.
7.2.Verificarea zilnică a legăturilor aparatelor electrice, a stării
cablurilor (izolații, etc.) și legăturilor la nul și împământare;
7.3. Utilizarea de echipamente de muncă produse de firme autorizate,
fără modificări sau improvizații;
7.4. Respectarea graficului de revizii ale instalațiilor;
7.5. Cablurile electrice, prelungitoare, nu vor fi pe căile de acces;
7.6. Este interzisă intervenția la instalațiile electrice de către
persoanele care nu au atribuții în acest sens. În cazul apariției unor
defecțiuni, indiferent de natura acestora, dar care pot constitui pericol
iminent de producere a unui accident, este obligatorie oprirea
activității și remedierea defecțiunilor de către personal specializat (cu
semnalizări minime de securitate: „pericol electric”, nu închide, se
lucrează!”, etc. )
8 Incendii, explozii la locul de muncă, datorate unor 3 8.1. Controlul periodic al instalației de alimentare cu gaz, centrală
defecțiuni la instalații, sau diverse alte surse, la sediu termică, de către personal autoriza, revizii de specialitate;
sau pe teren 8.2. Semnalare de către lucratori a unor eventuale disfuncții, miros de

6
gaze;
8.3. Instruirea lucrătorilor cu privire la respectarea instrucțiunilor de
lucru la echipamentele de muncă și la modul de acțiune în cazul
situațiilor de urgență;
8.4. Dotare cu mijloace de protecție și securitate individuală și trusa de
acordare a primului ajutor în stare corespunzătoare, conform
prescripțiilor legale;
9 Afecțiuni ale căilor respiratorii din cauza prezenței în 2 9.1. Dotarea și utilizarea măștii de praf în cazul prezenței pulberilor;
mediul de muncă a diverselor pulberi în suspensie, pe 9.2. Efectuarea controlului medical periodic.
șantier
10 Afecțiuni datorate curenților de aer, întemperii, în 3 10.1. Dotarea și utilizarea EIP corespunzător pe timpul îndeplinirii
timpul deplasării de la un loc de muncă la altul la sarcinii de muncă in exterior ( haină vătuită, manuși, pelerina ploaie,
efectuarea sarcinii de muncă, temperaturi scăzute etc.);
iarna, ridicate în timpul verii 10.2. Asigurarea de spații încălzite pt. refacere, respectare prevederi
legale, referitoare la temperaturi extreme la locul de muncă;
10.3. Acordarea de apă carbogazoasă în timpul anotimpului cald și de
pauze pentru refacerea organismului, sau adaptarea programului de
lucru conform prevederilor legale;
10.4. Efectuarea controlului medical conform prevederilor legale.
11 Calamități naturale – trăsnet, inundație, grindină, viscol, 3 11.1. Încetarea lucrului în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile;
surpări de teren, seisme 11.2. Instruirea lucrătorilor privind acționarea în cazuri de situații de
urgență, inclusiv la dezastre naturale - simulări.
12 Suprafețe alunecoase datorită diverselor soluții ajunse 2 12.1. Curățarea căilor de acces și traseelor pe timp de iarnă și dotarea
accidental sau a celor de spălare, zăpadă, gheață, polei cu încălțăminte corespunzătoare - cu talpă antiderapantă;
în timpul iernii, denivelări pe teren 12.2. La deplasarea cu autovehiculul în cazul condițiilor meteo
nefavorabile din timpul iernii, se vor respecta prevederile
Regulamentului circulației rutiere referitoare la circulația în condiții
meteo nefavorabile, se va echipa autovehiculul corespunzător
anotimpului de iarnă;
12.3. Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a personalului, examen
medical periodic.
13 Afecțiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din 2 13.1. Respectarea riguroasă a instrucțiunilor de lucru și de securitate și
cauza pozițiilor de lucru vicioase (în general ortostatică sănătate în muncă la toate locurile de muncă, ergonomie la locul de
pe teren, sau la birou șezând) sau la diverse manipulări muncă, mobilier ergonomic;
13.2. Alternarea pozițiilor de lucru, evitarea poziției ortostatice

7
prelungite, sau șezând;
13.3. Solicitarea personalului necalificat, în cazul necesității de lucrări
de mutare mobilier, manipulări de sarcini mai mari, etc.
13.4. Efectuare controale medicale, în conformitate cu prevederile
legale, la angajare și periodic.
14 Solicitare psihică ( decizii dificile în timp scurt, stres, 2 14.1. Cunoașterea exactă a instrucțiunilor de lucru și a sarcinilor de
oboseală, etc.) serviciu, respectarea riguroasă a Regulamentului Intern;
14.2. Verificarea zilnică înainte de începerea lucrului a stării
psihofiziologice a personalului, menținerea unui climat social echilibrat
în relațiile de muncă;
14.3. Efectuare controale medicale, în conformitate cu prevederile
legale.
15 Cădere la același nivel prin alunecare pe căile de 2 15.1. Căile de circulație, acces, trebuie să fie libere de orice obstacol,
circulație din santier sau la sediu, împiedicare, astfel încât să fie utilizate permanent fără nici o dificultate;
dezechilibrare, în timpul deplasării între punctele de 15.2. Curățarea căilor de acces pe timp de iarnă și utilizarea la locul de
lucru, pe traseu munca a încălțămintei fără tocuri înalte, cu talpă antiderapantă;
15.3. Stivuirea corectă a materialelor;
15.4. Amplasarea indicatoarelor de securitate în locurile care prezintă
pericole, instruirea personalului privind respectarea acestora;
15.5. Iluminat corespunzător;
15.6. Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a personalului, examen
medical periodic.
16 Cădere de la înălțime, prăbușire în gol 3 16.1. Luarea măsurilor necesare pentru asigurarea lucrătorilor contra
căderii, inclusiv dotare cu EIP specific, realizarea de balustrade de
protecție pentru toate golurile din șantier, sau îngrădire acces;
16.2. Instruirea lucrătorilor cu privire la respectarea instrucțiunilor
proprii de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la înalțime;
16.3. Efectuarea controlului medical la angajare și periodic conform
legislației în vigoare;
16.4.Verificare zilnică înainte de începerea lucrului a stării
psihofiziologice a personalului.
17 Deplasări, staționări în zone periculoase în timpul 3 17.1. Anterior angajării, lucrătorii vor fi informați cu privire la riscurile
desfășurării sarcinii de muncă (căi de acces, mijloace de accidentare și îmbolnăvire specifice unității și se va interzice accesul
auto, de transportat și ridicat, echipamente de muncă) persoanelor neautorizate în locurile care prezintă risc potențial de
accidentare – testare la angajare și periodic;

8
17.2. Locurile care prezintă un risc potențial de accidentare și locurile
unde se fac revizii și/sau reparații se indică cu plăcuțe avertizoare;
17.3. Dotarea cu veste reflectorizante în șantier.
18 Accidente de circulație în trafic, datorate vitezei 4 18.1. Instruirea periodică cu privire la regulile privind circulația
excesive, a necorelării cu condițiile meteo, de trafic, persoanelor, a pietonilor atât în incinte cât și în afara, pe traseu;
încalcari ale reglementărilor legale 18.2. Efectuarea controlului medical la angajare și periodic, conform
condițiilor de muncă și legislației în vigoare;
18.3. Respectarea prevederilor Regulamentului circulației rutiere în
cazul deplasării cu autovehiculul;
18.4. Se va circula numai cu autovehicule corespunzătoare din punct
de vedere tehnic, cu inspecția tehnica la scadență, se va semna foaia
de percurs la plecarea în cursa „autovehiculul corespunde din punct de
vedere tehnic”
18.5. Instruire-testare periodică instrucțiuni proprii transporturi
rutiere, instrucțiuni deplasare pe traseu
19 Efectuare de operații în afara sarcinii de muncă, pentru 3 19.1. Interzicerea efectuării de operații pentru care personalul nu are
care nu are abilitare, sau nerespectare instrucțiuni calificare, abilitare;
situații de urgență 19.2. Dotare cu stingătoare de incendii corespunzătoare, aflate în
termenul de scadență, cu instrucțiuni de utilizare;
19.3. Instruire-testare periodică, consemnare în fișa de instructaj, atât
la angajare, cât și periodic, conform prevederi legale în vigoare
Instruire privind modul de utilizare a stingătoarelor, evacuarea
persoanelor, primul ajutor în caz de accidente la locul de muncă, atât la
angajare, cât și periodic – simulări incendii, accidente, situații de
urgență – demonstrații practice.
20 Omitere respectare instrucțiuni tehnice de securitate, 3 20.1. Instruirea lucrătorilor cu privire la respectarea instrucțiunilor de
atât în timpul desfășurării sarcinii de muncă, cât și la securitate și sănătate în muncă specifice și la riscurile la care se expun
deplasări-staționări în trafic în cazul nerespectării instrucțiunilor de lucru – testare periodică,
cursuri de calificare și perfecționare profesională pentru toți lucrătorii;
20.2. Instruire-testare periodică cu privire la respectarea prevederile
Regulamentului circulației rutiere, obligații specifice atât
conducătorilor de autovehicule, cât și pietoni, mopediști, bicicliști;
20.3. Staționarea cu autovehiculul, din diverse motive, pe drumurile
publice, va fi obligatoriu semnalată cu triunghiuri reflectorizante;
20.4. Utilizarea frânei de ajutor la fiecare oprire, indiferent de timpul

9
de staționare, de inclinarea terenului, etc. pentru crearea reflexului de
asigurare cu frâna de mână și maneta schimbatorului într-o treaptă de
viteză inferioară;
20.5. Efectuarea controlului medical atât la angajare, cât și periodic;
20.6. Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a lucratorului;
21 Neutilizare corespunzătoare a echipamentului 3 21.1. Verificarea utilizării de către lucrători a echipamentului individual
individual de protecție (cască de protecție în șantier) de protecție și luarea măsurilor necesare împotriva acelora care nu
folosesc acest echipament;
21.2. Instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile la care se expun în
cazul neutilizării echipamentului individual de protecție;
21.3. Semnalizări de securitate la locul de muncă : « protecția
obligatorie a capului », « protecția obligatorie a picioarelor »,
« protecție obligatorie împotriva căderii de la înălțime » ș.a.

10