Sunteți pe pagina 1din 17

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

În temeiul art. 108 din Consttuuia României, republicată, al art. 62 alin. (3) din Ordonanua
de urgenuă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administratv, cu completările ulterioare și al
art. 7 și art. 12 alin. (2) din Ordonanua de urgenuă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor
măsuri la nivelul administrauiei publice centrale și pentru modifcarea și completarea unor acte
normatve,

GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei este organ de


specialitate al administrauiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și
funcuionează în subordinea Guvernului, înfinuat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrauiei Publice și prin preluarea actvităuii în domeniul formării profesionale în
administrauia publică și al perfecuionării profesionale a funcuionarilor publici și a centrelor
teritoriale de formare contnuă pentru administrauia publică de la Insttutul Natonal de
Administrauie.
(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei este autoritatea pentru:
lucrări publice, construcuii, disciplina în construcuii, amenajarea teritoriului, urbanism și
arhitectură, amenajarea spauiului maritm, mobilitate urbană, locuire, locuinue, clădiri de locuit,
reabilitarea termică a clădirilor, gestune și dezvoltare imobiliar-edilitară, dezvoltare regională,
coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnauională și interregională,
descentralizare, reformă și reorganizare administratv-teritorială, fscalitate și fnanue publice
locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utlităui publice, ajutor de stat aprobat de autorităuile
administrauiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea și
controlul utlizării asistenuei fnanciare nerambursabile acordate României de către Uniunea
Europeană pentru programele din domeniile sale de actvitate, precum și formarea și
perfecuionarea profesională a personalului din administrauia publică.
(3) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei, împreună cu ministerele de
resort, realizează politca guvernamentală pentru domeniile prevăzute la alin. (2).

1
Art. 2. – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei are sediul în municipiul
Bucureșt, Bulevardul Libertăuii nr. 16, latura nord, sectorul 5, și își desfășoară actvitatea în spauii
din următoarele sedii din Bucureșt: Bulevardul Libertăuii nr. 16 (tronsoanele I, V și VI) latura nord,
sectorul 5, Bulevardul Libertăuii nr. 14 (tronsoanele V și VI) latura sud, sectorul 5, Piaua Revoluuiei
nr. 1A, sectorul 1 și Bulevardul Timișoara, nr. 6, sector 6. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrauiei își poate desfășura actvitatea și în alte sedii deuinute sau utlizate în condiuiile
legii.

Art. 3. – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei exercită în domeniile


sale de actvitate următoarele funcuii:
a) de strategie, prin care se asigură aplicarea politcilor și strategiilor Guvernului în
domeniile sale de actvitate, precum și a propriilor strategii și politci, coordonate cu
politca Guvernului;
b) de reglementare și de avizare, cu respectarea ierarhiei actelor normatve;
c) de control și monitorizare,
d) de reprezentare;
e) de autoritate de stat în domeniile sale de actvitate;
f) de administrare;
g) de implementare și gestonare a programelor fnanuate din fonduri europene,
nauionale, precum și din alte surse legal consttuite;
h) de coordonare;
i) de certfcare pentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020.

Art. 4. – (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei exercită funcuiile


autorităuii de management și îndeplinește atribuuiile aferente acesteia, pentru: Programul
operauional regional 2007-2013 și 2014-2020, Programul operauional «Iniuiatva pentru IMM-uri»,
Programul operauional «Dezvoltarea capacităuii administratve» 2007-2013 și Programul
operauional «Capacitate administratvă» 2014-2020.
(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei exercită funcuiile de autorităui
de management/autorităui comune de management, autorităui nauionale, secretariat tehnic
comun, puncte de contact/puncte nauionale de contact/persoane nauionale de contact, sistem
nauional de control de prim nivel pentru programele fnanuate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC,
IPA-CBC și din fonduri nauionale, precum și funcuiile de puncte de contact în materie de control
pentru programele fnanuate din ENI-CBC, astel:
a)autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-
Bulgaria 2007-2013;
b)autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră
România-Republica Serbia;
c)autoritatea comună de management pentru Programul operauional comun România-
Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;
d)autoritatea comună de management și secretariatul tehnic comun pentru Programul
operauional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“;
e)autoritatea nauională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
2007-2013;
f)autoritatea nauională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România
2007-2013;

2
g)autoritatea nauională și Punctul nauional de contact pentru Programul operauional „Sud-
Estul Europei“;
h)autoritatea nauională și Punctul nauional de contact pentru Programul de cooperare
interregională INTERREG IV C;
i)autoritatea nauională pentru Programul pentru reueaua de dezvoltare urbană URBACT II;
j)autoritatea nauională pentru Programul ESPON 2013 - Reueaua europeană de observare a
dezvoltării și coeziunii teritoriale;
k)autoritatea nauională și persoana nauională de contact pentru Programul operauional
INTERACT II 2007-2013;
l)autoritatea nauională și Punctul central nauional pentru Programul Reueaua europeană de
cunoștnue în urbanism;
m)punctul nauional de contact pentru Programul operauional de cooperare teritorială
europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013;
n)sistem nauional de control de prim nivel responsabil cu verifcarea și validarea
cheltuielilor efectuate de benefciarii/partenerii români în cadrul Programului operauional comun
România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Programului operauional comun „Bazinul Mării
Negre 2007-2013“, Programului ENPI-CBC Ungaria-Slovacia- România-Ucraina 2007-2013,
Programului operauional „Sud-Estul Europei“, Programului de cooperare interregională Interreg IV
C, Programului pentru reueaua de dezvoltare urbană URBACT II, Programului ESPON 2013 -
Reueaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale, Programului operauional de
cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013 și de benefciarii de asistenuă
tehnică în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului
operauional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operauional comun
România-Ucraina 2014-2020, Programului operauional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“,
Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de
cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programului operauional „Sud-Estul
Europei“ și pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care partcipă
benefciari din România în perioada 2014-2020;
o)autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria;
p)autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria;
q)autoritatea de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare
transfrontalieră România-Serbia;
r)autoritatea de management pentru Programul operauional comun România-Ucraina
2014-2020;
s)autoritatea de management pentru Programul operauional comun România-Republica
Moldova 2014-2020;
ș)autoritatea de management pentru Programul operauional comun „Bazinul Mării Negre“
2014-2020;
t)autoritatea nauională pentru Programul operauional comun România-Ucraina 2014-2020;
u)autoritatea nauională pentru Programul operauional comun România-Republica Moldova
2014-2020;
u)autoritatea nauională pentru Programul operauional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-
2020;
v)autoritatea nauională pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;
w)autoritatea nauională pentru Programul transnauional „Dunărea“ 2014-2020;
x)Autoritatea nauională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;

3
y)Autoritatea nauională pentru Programul de cooperare URBACT III;
z)Autoritatea nauională pentru Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020;
aa)autoritatea nauională pentru Programul de cooperare ESPON 2020;
bb)autoritate nauională pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în
care partcipă benefciari din România în perioada 2014-2020;
cc)punctul nauional de contact aferent Programului transnauional „Dunărea“ 2014-2020,
punctul nauional URBACT aferent programului URBACT III, punctul nauional de contact aferent
programului INTERREG EUROPE, persoana nauională de contact aferentă programului INTERACT III
2014-2020, punct de contact și reprezentant al României în cadrul Grupului director al Ariei
prioritare 10 „Ameliorarea Capacităuii administratve și cooperării insttuuionale“ a Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, punctul nauional de contact ESPON în România;
dd)punctul de contact în materie de control responsabil cu verifcarea și validarea
cheltuielilor efectuate de benefciarii români în cadrul Programului operauional comun România-
Ucraina 2014-2020, Programului operauional comun România-Republica Moldova 2014-2020,
Programului operauional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020 și al Programului Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;
ee)sistem nauional de control de prim nivel responsabil cu verifcarea și validarea
cheltuielilor efectuate de benefciarii/partenerii români în cadrul Programului operauional comun
România-Ucraina 2014-2020, Programului operauional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020,
Programului operauional comun România-Republica Moldova 2014--2020, Programului Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnauional „Dunărea“ 2014-2020,
Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului de cooperare URBACT
III și de benefciarii de asistenuă tehnică în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria,
Programului Interreg V-A România-Ungaria, Programului INTERREG IPA de cooperare
transfrontalieră România-Serbia, Programului operauional comun România-Ucraina 2014-2020,
Programului operauional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operauional
comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-
2020, și al Programului transnauional „Dunărea“ 2014-2020;
ff)unitatea de certfcare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul
Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-
Serbia.
(3) În cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei își desfășoară
actvitatea Agenuia de Implementare pentru programele PHARE - Coeziune Economică și Socială și
PHARE - Cooperare Transfrontalieră.
(4) În cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei se organizează și
funcuionează Organismul intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4
„Îmbunătăuirea mediului înconjurător“, din cadrul Programului de cooperare elveuiano-român
vizând reducerea disparităuilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extnse.
(5) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei asigură coordonarea Ariei
prioritare 3 „Turism, cultură, contacte directe între oameni“ din cadrul Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării și asigură punctul de contact și reprezentarea României în cadrul
Grupului director al Ariei prioritare 10 „Ameliorarea Capacităuii administratve și cooperării
insttuuionale“ a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

Art. 5. - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei are următoarele atribuuii:


1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de actvitate;

4
2. elaborează strategii, politci, programe și planuri pentru domeniile sale de actvitate;
3. elaborează și coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea de
strategii și politci în domeniul fscal-bugetar local;
4. elaborează și monitorizează strategii și programe de dezvoltare a infrastructurii
unităuilor administratv-teritoriale, cu fnanuare internă și/sau externă;
5. colaborează cu ministerul de resort și aplică măsurile necesare în domeniul său de
actvitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;
6. stabilește, în condiuiile legii, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de
specialitate ale administrauiei publice centrale și locale, sistemul de date, informauii și raportări
periodice privind utlizarea fondurilor europene, pentru programele pe care le gestonează, pe
care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz;
7. îndeplinește obligauiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene
și partcipă la procesul de elaborare a politcilor și actelor normatve europene în domeniile sale de
competenuă;
8. dezvoltă parteneriatul cu structurile asociatve ale autorităuilor administrauiei publice
locale;
9. coordonează procesul de reformă a administrauiei publice locale și descentralizare;
10. coordonează procesul de elaborare de către ministerele de resort a standardelor de
calitate și a standardelor de cost pentru serviciile publice descentralizate;
11. elaborează, coordonează și implementează, împreună cu ministerele de resort,
politcile fscal-bugetare locale;
12. sprijină autorităuile administrauiei publice locale prin promovarea de măsuri privind
creșterea capacităuii administratv-fnanciare și efcientzarea serviciilor publice prestate
cetăueanului;
13. dezvoltă împreună cu Ministerul Finanuelor Publice sistemul de echilibrare fnanciară a
bugetelor locale ale unităuilor administratv-teritoriale/subdiviziunilor administratv-teritoriale în
strânsă corelare cu standardele de cost pentru serviciile publice descentralizate, cu indicatorii de
performanuă și capacitatea administratv-fnanciară a acestora, centrat pe obiectvul asigurării unui
pachet minim obligatoriu de investuii publice;
14. reglementează și monitorizează serviciile comunitare de utlităui publice;
15. promovează proiectele de acte normatve înaintate de către autorităuile publice
prevăzute la art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politci publice, a proiectelor de
acte normatve, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modifcările ulterioare, cu excepuia celor prevăzute la art.
292 alin. (1) din Ordonanua de urgenuă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administratv, cu
completările ulterioare;
16. asigură fundamentarea politcilor de dezvoltare nauională, regională și locală prin
elaborarea de analize teritoriale și utlizarea instrumentelor de monitorizare și analiză a stării
teritoriului;
17. implementează proiecte în parteneriat public-privat sau proiecte de regenerare urbană
de utlitate publică, inclusiv împreună cu alte autorităui publice de la nivel central și local;
18. reglementează, monitorizează și implementează măsurile pentru înfinuarea, sprijinirea
și dezvoltarea parcurilor industriale și îndeplinirea obligauiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de
stat;

5
19. realizează promovarea unor programe nauionale care să fnanueze actvităui și acuiuni
necesare asigurării dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului nauional, întărirea coeziunii
economice, sociale și teritoriale, protejarea și promovarea patrimoniului nauional, precum și
creșterea calităuii locuirii în cadrul așezărilor umane;
20. gestonează domeniul cooperării transfrontaliere, transnauionale și interregionale;
21. gestonează domeniul amenajării teritoriului, urbanism, mobilitate urbană și
arhitectură, domeniul lucrărilor publice, domeniul construcuiilor, gestunii și dezvoltării imobiliar-
edilitare;
22. asigură, prin structurile de specialitate, disciplina și calitatea în construcuii, urbanism și
amenajarea teritoriului și avizarea documentauiilor tehnico-economice, conform legii;
23. gestonează domeniul locuirii, locuinuelor și al clădirilor de locuit, al reabilitării termice
și al efcienuei termice a clădirilor;
24. îndeplinește atribuuiile specifce prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015
pentru stabilirea cadrului insttuuional de coordonare și gestonare a fondurilor europene
structurale și de investuii și pentru asigurarea contnuităuii cadrului insttuuional de coordonare și
gestonare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modifcările și completările ulterioare;
25. gestonează, potrivit competenuelor sale, instrumentul de preaderare PHARE;
26. partcipă la dezvoltarea, armonizarea și funcuionarea cadrului legislatv, insttuuional și
procedural pentru implementarea, gestonarea și controlul instrumentelor structurale 2007-2013,
fondurilor europene structurale și de investuii 2014-2020, fondurilor europene post 2020 și a
instrumentelor de preaderare PHARE;
27. contribuie la procesul de negociere, modifcare, monitorizare și evaluare a
implementării Acordului de parteneriat 2014-2020 și realizează procesul de elaborare, negociere,
modifcare, implementare, monitorizare și evaluare a programelor fnanuate prin fondurile
europene structurale și de investuii 2014-2020 afate în coordonarea sa;
28. elaborează cadrul normatv nauional și insttuuional necesar pentru realizarea
obiectvelor din programele elaborate pentru domeniile sale de actvitate;
29. iniuiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normatve, proiecte de
acorduri internauionale, norme, instrucuiuni și metodologii specifce în domeniile sale de actvitate;
30. emite avizele și aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de
actvitate;
31. organizează sistemul de elaborare, avizare și aprobare a reglementărilor tehnice și
economice pentru domeniile sale de actvitate, precum și documentarea specialiștlor, în condiuiile
legii;
32. emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectvelor de
investuii publice de interes nauional din competenua de aprobare a Guvernului și avizează
proiectele de acte normatve privind indicatorii tehnico-economici ai acestora în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
33. avizează documentauiile de amenajare a teritoriului și urbanism, conform legii;
34. eliberează certfcate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru
societăuile reglementate de Legea societăuilor nr. 31/1990, republicată, cu modifcările și
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri
pentru accelerarea privatzării, cu modifcările și completările ulterioare;
35. coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic
al construcuiilor existente și partcipă la elaborarea programelor pentru educarea populauiei
privind comportarea în caz de seisme;

6
36. îndrumă și sprijină autorităuile administrauiei publice locale și aparatul de specialitate al
acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale elaborate pe domeniile de
reglementare ale ministerului și în îndeplinirea atribuuiilor ce le revin;
37. avizează acordurile și convenuiile de cooperare pe care autorităuile administrauiei
publice locale le încheie cu autorităui ale administrauiei publice locale din alte uări;
38. asigură, prin structurile de specialitate proprii și/ sau din subordine, aplicarea strategiei
și a programului de guvernare în domeniul managementului funcuiei publice și al funcuionarilor
publici, formarea și perfecuionarea pregătrii profesionale specializate în administrauia publică;
39. colaborează cu Ministerul Finanuelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de
monitorizare și analiză a modului de formare și de execuuie a bugetelor locale, în scopul creșterii
capacităuii administratve și fnanciare a autorităuilor administrauiei publice locale;
40. emite ordine și instrucuiuni, potrivit competenuelor sale, privind procesul de gestonare
a instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor europene structurale și de investuii 2014-
2020, în vederea implementării corecte și efciente a acestora, pentru programele pe care le
gestonează potrivit art. 4 alin. (1) și (2);
41. asigură în numele statului român și al Guvernului României, în condiuiile legii,
reprezentarea pe plan intern și internauional în domeniile sale de actvitate;
42. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internauionale, în
conformitate cu acordurile și cu alte înuelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relauii de
colaborare cu organe și cu organizauii similare din alte state, precum și cu organisme
internauionale în domeniile sale de actvitate;
43. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanui ai insttuuiilor publice, private, ai
organizauiilor guvernamentale și neguvernamentale, nauionale și internauionale, din domeniile sale
de actvitate;
44. iniuiază și negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea
de convenuii, acorduri și alte înuelegeri internauionale sau propune acestuia întocmirea formelor
de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora în domeniile sale de actvitate;
45. reprezintă interesele autorităuilor administrauiei publice locale în Guvern;
46. asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de
actvitate, precum și al funcuionării insttuuiilor și organismelor care își desfășoară actvitatea sub
autoritatea sau în subordinea sa;
47. emite avize și aprobări de specialitate pentru obiectvele de investuii fnanuate integral
sau paruial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri europene, din fonduri speciale și
din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes nauional care sunt fnanuate din
alte surse;
48. asigură președinuia și secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice
de interes nauional și locuinue, evaluează și propune spre avizare Consiliului interministerial de
avizare lucrări publice de interes nauional și locuinue studiile de fezabilitate aferente investuiilor
publice de interes nauional din competenua de aprobare a Guvernului;
49. organizează și asigură funcuionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a
specialiștlor cu actvitate în construcuii: verifcatori de proiecte, experui tehnici, precum și auditori
energetci pentru clădiri;
50. îndeplinește rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcuii;
51. asigură organizarea și funcuionarea Comisiei nauionale de inginerie seismică;
52. asigură organizarea și funcuionarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în
vederea declarării utlităuii publice pentru lucrările de interes nauional, potrivit legii;

7
53. asigură organizarea și funcuionarea Consiliului tehnic permanent pentru construcuii;
54. îndeplinește rolul de autoritate de recunoaștere și desemnare pe plan nauional,
respectv de notfcare la Comisia Europeană a organismelor de certfcare a conformităuii
produselor pentru construcuii;
55. asigură organizarea și funcuionarea Comisiei de recunoaștere și desemnare în vederea
notfcării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităuii produselor pentru
construcuii și a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;
56. asigură Secretariatul Centrului Nauional pentru Așezări Umane (CNAU-HABITAT);
57. asigură organizarea și funcuionarea Comisiei Nauionale de Dezvoltare Teritorială, în
vederea fundamentării tehnice a emiterii avizului Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrauiei pentru documentauii de amenajarea teritoriului și urbanism;
58. asigură Secretariatul Comitetului de amenajare a spauiului maritm;
59. partcipă la stabilirea măsurilor organizatorice de acuionare, pe plan central și local, în
cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului nauional de management al situauiilor
de urgenuă;
60. îndeplinește rolul de autoritate de notfcare în sensul Ordonanuei de urgenuă a
Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu
modifcări prin Legea nr. 52/2008, cu modifcările și completările ulterioare;
61. propune Guvernului nominalizarea reprezentanuilor acestuia și ai structurilor asociatve
ale autorităuilor administrauiei publice locale în comitetele și/sau comisiile consttuite la nivelul
Consiliului Europei;
62. coordonează și asigură președinuia Comitetului interministerial privind Strategia
nauională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030;
63. închiriază/concesionează, în condiuiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe
care le are în administrare; sumele obuinute din chirii/redevenue consttuie venituri la bugetul de
stat;
64. poate închiria/concesiona, primi în administrare sau utliza, în condiuiile legii, în
vederea desfășurării actvităuii proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată;
65. iniuiază, fnanuează și/sau gestonează/implementează, în condiuiile legii, programe și
proiecte de dezvoltare de interes nauional, regional și local în domeniile pentru care are
competenuă, conform legii;
66. elaborează priorităuile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare fnanuării,
implementării, monitorizării și controlului programelor și proiectelor din domeniile sale de
actvitate;
67. asigură, în condiuiile legii, managementul fondurilor publice europene și nauionale
afate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de actvitate;
68. programează, monitorizează și controlează utlizarea asistenuei fnanciare
nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile de competenuă ale
ministerului, inclusiv pentru perioada post 2020;
69. asigură îndeplinirea funcuiei de autoritate de certfcare, potrivit art. 126 și 137 din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispoziuii comune privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritme, precum și de stabilire a unor dispoziuii
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritme și de abrogare a Regulamentului

8
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul
Interreg V-A România-Ungaria și Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-
Serbia;
70. contribuie la coordonarea actvităuii birourilor regionale pentru cooperare
transfrontalieră și a Agenuiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în scopul implementării
programelor de dezvoltare regională și de cooperare transfrontalieră;
71. avizează statutul și regulamentul de organizare și funcuionare ale agenuiilor de
dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru
cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/ punctelor de contact și ale
altor organisme de interes public care desfășoară actvităui în domeniile sale de actvitate;
72. coordonează și/sau realizează procesul de pregătre a cadrului organizatoric și
procedural necesar gestonării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA
2007-2013, POCA 2014-2020 și a programelor fnanuate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC și IPA-CBC,
precum și pentru perioada post 2020;
73. coordonează și/sau realizează procesul de elaborare a documentelor de planifcare
privind dezvoltarea regională, elaborarea POR 2014-2020, elaborarea POCA 2014-2020, și a
programelor fnanuate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC și IPA-CBC, precum și pentru perioada post
2020;
74. elaborează rapoartele anuale/fnale de implementare solicitate de Comisia Europeană,
potrivit regulamentelor Uniunii Europene, pentru programele europene pe care le gestonează;
75. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului
implementării programelor europene pe care le gestonează;
76. coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare și a Planului
multanual de evaluare pentru toate programele europene pe care le gestonează;
77. gestonează legătura cu insttuuiile nauionale și internauionale și cu unităuile de
management de program din uările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul
elaborării documentelor de programare, precum și pe parcursul implementării programelor;
78. coordonează actvitatea specifcă legată de închiderea programelor care au benefciat
de asistenuă din partea Uniunii Europene prin PHARE - Coeziune economică și socială și PHARE -
Cooperare transfrontalieră, precum și a programelor fnanuate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-
CBC și IPA-CBC;
79. organizează și fnanuează actvitatea pentru consttuirea fondului propriu de colecuii și
baze de date, inclusiv baze de date în profl teritorial, regional și local, precum și pentru
consttuirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de actvitate, în
vederea integrării acesteia în infrastructura nauională de date spauiale pentru asigurarea
interoperabilităuii și compatbilităuii informauiilor la nivel nauional, regional, local și în perspectva
europeană, precum și pentru asigurarea unei administrări de tp e-guvernare;
80. organizează, coordonează și implementează sistemul informauional specifc domeniilor
sale de actvitate și emite reglementări specifce în vederea corelării programelor sectoriale
informauionale;
81. asigură monitorizarea derulării investuiilor pentru proiectele din domeniile sale de
actvitate pe care ministerul le fnanuează;
82. aprobă și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură, construcuii
și lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de actvitate;

9
83. exercită actvităui de audit intern și control la nivelul programelor pentru care
îndeplinește rolul de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate
nauională, punct nauional de contact, punct nauional/persoană nauională de contact;
84. colaborează/cooperează cu:
(i) structurile implicate în actvităuile de prevenire și combatere a infracuiunilor împotriva
intereselor fnanciare ale Comunităuii Europene și asigură comunicarea cu acestea;
(ii) insttuuiile care au atribuuii în domeniul achiziuiilor publice pentru asigurarea unui cadru
adecvat de derulare a procedurilor de achiziuie publică desfășurate în cadrul proiectelor fnanuate
din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investuii 2014-2020, în
condiuiile prevăzute de lege;
(iii) inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuuiilor acestora prevăzute de
art. 12 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaluilor
funcuionari publici, managementul carierei și mobilitatea înaluilor funcuionari publici, cu
modifcările și completările ulterioare, pe domeniile de competenuă;
(iv) insttuuiile, organele, ofciile și agenuiile Uniunii Europene;
(v) insttuuii de învăuământ superior, în condiuiile legii, și cu alte insttuuii din domeniul
administrauiei publice, din uară sau din străinătate, precum și cu furnizori de formare și asigură
comunicarea și colaborarea insttuuională cu celelalte insttuuii care organizează programe de
formare contnuă.
85. asigură controlul utlizării resurselor fnanciare alocate prin bugetul de stat și a
resurselor din credite interne și externe, în conformitate cu prevederile Ordonanuei de urgenuă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancuionarea neregulilor apărute în
obuinerea și utlizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice nauionale aferente acestora,
aprobată cu modifcări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modifcările și completările
ulterioare;
86. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și
restructurare a administrauiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, în
conformitate cu politcile Uniunii Europene și cu legislauia internă, și asigură realizarea strategiilor
și programelor în domeniul său de actvitate;
87. efectuează controale privind gestonarea și utlizarea fondurilor din cadrul programelor
prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte și efciente a acestora;
88. solicită informauii de la celelalte organe ale administrauiei publice centrale, de la
autorităuile administrauiei publice locale, de la alte insttuuii și autorităui publice, precum și de la
societăuile comerciale la care statul este acuionar sau asociat, acestea având obligauia de a furniza
datele solicitate, în condiuiile legii;
89. asigură protecuia informauiilor clasifcate nauionale, ale Uniunii Europene și Organizauiei
Tratatului Atlantcului de Nord, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea
prevederilor legislauiei Uniunii Europene și Organizauiei Tratatului Atlantcului de Nord în
domeniile sale de competenuă, prin actvităui specifce, în condiuiile legii;
90. fnanuează, în condiuiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale
standardelor și, după caz, ale anexelor nauionale pentru aplicarea euro codurilor din domeniul
construcuiilor;
91. susuine și mediază consttuirea de parteneriate/platorme de colaborare la nivel central
și local în domeniile sale de actvitate;
92. iniuiază, împreună cu insttuuiile de profl, programe menite să sprijine pregătrea
profesională a funcuionarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de actvitate;

10
93. realizează cercetări sociologice, canttatve și calitatve, prin intermediul unor insttuuii
specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a
informării opiniei publice în domeniile sale de actvitate;
94. contractează, în condiuiile legii, servicii specializate, în vederea obuinerii documentelor,
studiilor, colectării datelor și informauiilor necesare realizării atribuuiilor sale, precum și servicii de
consultanuă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statstcă;
95. editează, direct sau prin unităuile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea
sa, publicauii de specialitate și de informare specifce domeniilor sale de actvitate;
96. organizează și sprijină, în condiuiile legii, actvităui și manifestări pentru promovarea și
susuinerea proiectelor din domeniile sale de actvitate atât în uară, cât și în străinătate, prin
expoziuii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea actvităui;
97. monitorizează și evaluează politcile publice cu impact asupra domeniilor sale de
actvitate;
98. asigură organizarea și funcuionarea Centrului operatv pentru situauii de urgenuă;
99. asigură derularea dialogului social și a relauiei cu partenerii sociali pentru problematca
ce revine în responsabilitatea sa;
100. realizează, în domeniul său de actvitate, dialogul și parteneriatul social cu
confederauiile sindicale și patronale reprezentatve la nivel nauional;
101. cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curuii de Conturi a României în vederea
asigurării permanente a conformităuii sistemelor de management și control specifce programelor
operauionale fnanuate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de
investuii 2014-2020, respectv fonduri de cooperare teritorială europeană;
102. cooperează cu Autoritatea de certfcare și plată și cu direcuiile de specialitate din
cadrul Ministerului Finanuelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare
realizării unui management fnanciar riguros și efcient al fondurilor alocate programelor
operauionale fnanuate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de
investuii 2014-2020, respectv fonduri de cooperare teritorială europeană 2007-2013;
103. îndeplinește, în condiuiile legii, atribuuiile de comunicare și informare în domeniul
instrumentelor structurale 2007-2013, al fondurilor de cooperare teritorială europeană și al
fondurilor europene structurale și de investuii 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin.
(1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013, cu modifcările și completările ulterioare;
104. primește fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-
Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare
transfrontalieră România-Serbia, Programul operauional comun România-Ucraina 2014-2020,
Programul operauional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operauional
comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;
105. gestonează legătura cu insttuuiile nauionale și internauionale și cu unităuile de
management de program din uările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul
elaborării documentelor de programare, precum și pe parcursul implementării programelor;
106. îndeplinește atribuuiile aferente implementării Strategiei nauionale antcorupuie 2016-
2020 la nivelul structurii proprii;
107. contribuie la elaborarea poziuiei României cu privire la propunerile de politci și
reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale și fondurilor europene și de
coeziune, programelor de cooperare transfrontalieră, transnauională și interregională post-2020,
în condiuiile prevăzute de legislauia aplicabilă privind organizarea și funcuionarea Sistemului

11
nauional de gestonare a afacerilor europene, în vederea partcipării României la procesul
decizional al insttuuiilor Uniunii Europene;
108. stabilește, în condiuiile legii, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de
specialitate ale administrauiei publice centrale și locale, sistemul de date, informauii și raportări
periodice privind utlizarea fondurilor europene, pe care le supune informării și/sau analizei
Guvernului, după caz;
109. asigură partciparea reprezentanuilor ministerului în comisiile, comitetele și consiliile
din care face parte conform legii;
110. asigură, după caz, președinuia, secretariatul sau partciparea în comitetele și în
comisiile aferente programelor din domeniile sale de actvitate;
111. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de
comunicare internă și externă de la nivelul structurilor afate în subordinea ministerului, potrivit
competenuelor sale.
112. organizează programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcuii publice
corespunzătoare categoriei înaluilor funcuionari publici, funcuionari publici, personal contractual,
persoane alese sau numite în funcuie de demnitate publică sau asimilate acestora, aleși locali,
manageri publici, destnate dezvoltării competenuelor necesare exercitării unei funcuii de
conducere, precum și pentru alte categorii de persoane stabilite prin lege;
113. organizează programe de perfecuionare profesională pentru grupurile-uintă strategice,
stabilite în condiuiile legii;
114. organizează alte programe de perfecuionare profesională pentru personalul din
administrauia publică;
115. realizează analize, rapoarte, proiecte și publicauii în domeniul administrauiei publice;
116. organizează și partcipă la actvităui de cercetare-inovare în domeniul administrauiei
publice, seminare și conferinue pe teme de interes major pentru administrauia publică;
117. stabilește tematca specifcă pentru programele de formare profesională pe care le
organizează;
118. stabilește standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care
le organizează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
119. elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupauionale pentru ocupauiile din
domeniul administrauiei publice;
120. întreprinde demersurile necesare autorizării, în condiuiile legii, a programelor de
formare profesională pe care le organizează.

Art. 6 – (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de formare


profesională și a programelor de perfecționare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației se face prin certicate semnate de ministrul lucrărilor publice,
dezvoltării și administrației.

(2) Modelele certfcatelor de absolvire precum și modalitatea de gestonare a acestora se


aprobă prin ordin al ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei, care se publică în
Monitorul Ofcial al României, Partea I.

12
(3) Certfcatele de absolvire sunt însouite de un supliment descriptv privind competenuele
dobândite, iar pe certfcat se înscrie nota de absolvire.

(4) Atestarea partcipării la seminare și conferinue se face prin certfcate de partcipare.

(5) Modelele certfcatelor de partcipare prevăzute la alin. (4), precum și modalitatea de


gestonare a acestora se aprobă prin ordin al ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și
administrauiei.

Art. 7 – Veniturile provenite din tarifele de partcipare la programe de formare consttuie venituri
proprii ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei și pot f utlizate la
fnanuarea actvităuii ministerului.

Art. 8 - (1) Atribuuiile Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei sunt exercitate
direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităui sau insttuuii publice afate în subordinea,
coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorităui sau societăui comerciale
autorizate, în condiuiile legii.
(2) Pentru îndeplinirea atribuuiilor ce îi revin, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrauiei poate solicita, pe bază de protocol, informauii necesare realizării obiectului de
actvitate, privind deschiderile de conturi gestonate de Ministerul Finanuelor Publice, bazele de
date gestonate de Ministerul Finanuelor Publice sau Agenuia Nauională de Administrare Fiscală,
informauii privind datele înregistrate în Registrul comeruului computerizat, Arhiva Electronică de
Garanuii Reale Mobiliare și Cartea funciară.
(3) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei îndeplinește orice alte
atribuuii din domeniile sale de actvitate, stabilite prin acte normatve.

Art. 9 - În exercitarea atribuuiilor sale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și


Administrauiei colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea
Guvernului, cu autorităui ale administrauiei publice locale, cu alte insttuuii și autorităui, precum și,
în condiuiile legii, cu specialișt în diverse domenii de actvitate și cu orice alte persoane juridice și
persoane fzice.

Art. 10 - În îndeplinirea atribuuiilor sale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și


Administrauiei este autorizat:
a) să desfășoare actvităui de informare, publicitate și promovare a programelor din
domeniile sale de actvitate, potrivit legii;
b) să contracteze, în condiuiile legii, servicii de specialitate în domeniile de actvitate;
c) să încheie protocoale/acorduri de colaborare și schimb de informauii cu alte insttuuii
publice, private, organizauii guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competenuelor sale;
d) să emită norme și instrucuiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a
exercitării atribuuiilor sale, potrivit legii;
e) să solicite, în condiuiile legii, informauiile și datele necesare realizării atribuuiilor sale;
f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare și regulamentelor
nauionale și europene în domeniile sale de actvitate;
g) să aplice sancuiuni prevăzute de lege în competenua sa, în conformitate cu legislauia în
vigoare.

13
Art. 12 - (1) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei desemnează dintre
specialiști ministerului consilieri și/sau experui care își vor desfășura actvitatea în cadrul
Reprezentanuei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi
pentru personalul detașat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-și desfășura actvitatea în
cadrul Reprezentanuei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de șapte, acesta
putând f modifcat prin hotărâre a Guvernului.
(2) Personalului Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei trimis în cadrul
Reprezentanuei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziuiile
legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.
Art. 14 - (1) Agenuia de implementare pentru programele PHARE, autorităuile de
management, autorităuile comune de management și autorităuile nauionale pot delega atribuuii
privind gestonarea curentă a programelor. În acest scop, autorităuile de management, autorităuile
comune de management și autorităuile nauionale pot înfinua/desemna, cu acordul ministrului
lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei, structura care, din punct de vedere organizauional,
corespunde necesităuilor îndeplinirii acestui obiectv.
(2) În condiuiile legii, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei
se pot organiza și pot funcuiona unităui de management al proiectului, denumite în contnuare
UMP, unităui de coordonare a proiectului, denumite în contnuare UCP, pentru
implementarea/administrarea/ supervizarea proiectelor fnanuate din credite externe
rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al
ministrului.
(3) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și
funcuionare pentru fecare UMP/UCP și, după caz, numărul de unităui sunt prevăzute în
documentele de programare și actele normatve aferente proiectului și se aprobă prin ordinul
ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și adminitrauiei.
(4) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei numește personalul UMP/UCP și
stabilește competenuele directorului acestuia.
(5) Pentru implementarea proiectelor fnanuate prin fonduri europene nerambursabile,
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei poate înfinua unităui de implementare a
proiectului, denumite în contnuare UIP, cu personal încadrat suplimentar peste numărul maxim
de posturi stabilit la art. 11 alin. (3), pe posturi în afara organigramei, cu contract individual de
muncă pe durată determinată pe perioada implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(6) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare și
funcuionare ale unităuilor prevăzute la alin. (5), precum și încadrarea și salarizarea personalului
aferent se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei, în
condiuiile legii.
(7) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei numește personalul UIP și
stabilește competenuele conducătorului acesteia, în condiuiile legii.
Art. 15 – (1) Conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei se
asigură de către ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei.
(2) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei reprezintă și angajează
ministerul în raporturile cu celelalte autorităui publice, precum și cu alte persoane fzice și juridice

14
din uară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din
subordine.
(3) În faua autorităuilor jurisdicuionale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrauiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate
pentru fecare cauză în parte, conform competenuei stabilite prin ordin al ministrului lucrărilor
publice, dezvoltării și administrauiei.
(4) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei este ordonator principal de
credite și îndeplinește atribuuiile generale prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. d) din Ordonanua de
urgenuă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administratv, cu completările ulterioare.
(5) Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei este președintele Consiliului
Nauional pentru Dezvoltare Regională în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr.
315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modifcările și completările ulterioare.
(6) În exercitarea atribuuiilor sale, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei
emite ordine și instrucuiuni, care pot avea caracter normatv sau individual.
(7) Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei pot f delegate
atribuuii.
(8) În cazul în care ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei nu își poate
exercita atribuuiile, prin ordin al acestuia va f nominalizat un înlocuitor, în condiuiile legii.
Art. 16 - (1) Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei este ajutat în
actvitatea sa de 5 secretari de stat și 1 subsecretar de stat, numiui și eliberaui din funcuie prin
decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncui,
numiui în condiuiile legii.
(2) Secretarii de stat și subsecretarii de stat exercită atribuuiile delegate prin ordin al
ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei.
(3) Secretarul general și, respectv, secretarii generali adjuncui ai Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrauiei au atribuuiile și responsabilităuile prevăzute la art. 61 din
Ordonanua de urgenuă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administratv, cu completările
ulterioare.
(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncui asigură stabilitatea funcuionării
ministerului, contnuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcuionale dintre structurile
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei.
(5) Pe lângă ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei funcuionează, ca organ
consultatv, colegiul ministerului.
(6) Atribuuiile categoriilor de personal, direcuiilor, serviciilor, birourilor, ale altor
compartmente și structurilor permanente de lucru, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrauiei se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcuionare, care se
aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrauiei.
Art. 17 - (1) Insttuuiile publice și organele de specialitate ale administrauiei publice centrale
din subordinea sau din coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei
sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Unităuile care funcuionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrauiei sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(3) Conducătorii insttuuiilor și unităuilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt numiui și revocaui
în/din funcuie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

15
Art. 18 - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei poate închiria spauii
pentru necesităui proprii, în condiuiile legii.
(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei poate închiria unor operatori
economici sau poate da în folosinuă gratuită unor insttuuii de utlitate publică spauii situate în
imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară actvitatea și pe care le
administrează, în condiuiile legii.
Art. 19 - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei are în dotare, pentru
actvităui specifce desfășurate, un număr de 84 de autoturisme cu un consum lunar de carburant
stabilit prin ordin al ministrului pentru fecare autoturism.
(2) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanui normat pe autoturism consumul
care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustbilului normat în raport cu numărul total de
autoturisme aprobat.
(3) Persoanele care au atribuuii în domeniul de actvitate al Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrauiei pot folosi mijloacele de transport din parcul auto al insttuuiei în scopul
îndeplinirii atribuuiilor de serviciu și în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu
aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.
Art. 20 - Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei numește și eliberează din
funcuie personalul insttuuiei alcătuit din funcuionari publici și personal angajat cu contract
individual de muncă.
Art. 21 - Patrimoniul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei se
consttuie prin preluarea patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrauiei Publice și
patrimoniului Insttutului Nauional de Administrauie pe baza protocoalelor de predare-primire
prevăzute de art. 13 alin. (2) din Ordonanua de urgenuă a Guvernului nr. 68/2019.
Art. 22 - (1) Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei preia, de la
Insttutul Nauional de Administrauie personalul și rezultatele aferente actvităuii de formare
obuinute din programele și proiectele derulate.
(2) Bunurile imobile aferente actvităuii de formare profesională preluate sunt prevăzute în
anexa nr. 4.
(3) Programele și proiectele în domeniul formării profesionale preluate se gestonează în
contnuare de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei în condiuiile aprobate și în
termenii stabiliui până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei va opera modifcările


corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modifcările și completările ulterioare.
Art. 23 - Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcuionarilor publici și aplicarea
procedurilor legale prevăzute de Ordonanua de urgenuă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administratv, cu completările ulterioare, referitoare la măsurile de reorganizare a structurii
organizatorice a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrauiei se realizează în
termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 24 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
51/2018 privind organizarea și funcuionarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrauiei
Publice, publicată în Monitorul Ofcial al României, Partea I, nr. 152 din 19 februarie 2018 și
Decizia prim-ministrului nr. 185/2018 privind consttuirea Consiliului de coordonare care
funcuionează pe lângă Insttutul Nauional de Administrauie, cu modifcările ulterioare, publicată în
Monitorul Ofcial al României, Partea I, nr. 357 din 24 aprilie 2018.

16
Art. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU,
LUDOVIC ORBAN

17