Sunteți pe pagina 1din 8

#1 (5) 2018

SOCIALĂ Buletin informativ al Casei Naţionale de Asigurări Sociale


▄ ACTUALITATE
CARNETELE DE MUNCĂ VOR FI ANULATE?
Casa Naţională de Asigurări
Sociale a anunţat despre
începutul scanării carnetelor de
muncă. Ea va dura până în 15
decembrie 2018. Din anul viitor
specialiştii CNAS vor introduce
manual înregistrările din
carnetele de muncă pe conturile
persoanelor asigurate, deschise
în Registrul de stat al evidenţei
individuale în sistemul public de
asigurări sociale.

Specialiştii CNAS au elaborat Regula-


mentul privind scanarea informaţiei din car-
netele de muncă pentru perioada realizată
până la 01.01.1999, aprobat prin ordinul Pre-
şedintelui CNAS nr. 67-A din 18.05.2018.
Documentul a fost elaborat în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 418
din 03.05.2000, “Cu privire la crearea Registrului de stat al eviden- Legea nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări
ţei individuale în sistemul public de asigurări sociale” şi a Hotărârii sociale. După scanarea carnetelor de muncă informaţiile din conturile
Guvernului nr. 426 din 15.05.2018, “Cu privire la unele aspecte ce ţin personale ale persoanelor asigurate se vor completa cu date despre
de evidenţa stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărârii Guvernului activitatea de muncă, realizată până la 01.01.1999, pe baza încsrierilor
nr. 1449 din 24.12.2007”. conţinute în ele. Anume din această cauză carnetele de muncă sunt so-
Mai bine de zece ani CNAS ţine evidenţa activităţii de mun- licitate de la angajatori, conform graficului aprobat de CNAS şi postat
că, realizate după 1 ianuarie 1999, în baza conturilor individuale pe site-ul www.cnas.md.
de asigurări sociale, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8 din Continuare pe pag. 2
▄ IMPORTANT
CERTIFICATELE / EXTRASELE
ELIBERATE DE CTAS
Unul din serviciile prestate de Casa Naţională de Asigurări Sociale
este eliberarea de către casele teritoriale de asigurări sociale a
certificatelor/extraselor pe suport de hârtie, care au un caracter
oficial.
¾¾ Certificat privind înregistrarea în cali- ¾¾ Certificat privind benefici-
tate de plătitor la bugetul asigurărilor soci- erea/nebeneficierea de bilete de
ale de stat (care nu cad sub incidenţa Legii tratament balneosanatorial (prin
nr. 220-XIV din 19.10.2007). intermediul Casei Teritoriale de
¾¾ Informaţie privind achitarea/neachitarea Asigurări Sociale.
contribuţiilor de asigurări sociale de stat. ¾¾ Informaţie privind benefi-
¾¾ Certificat privind lipsa datoriilor faţă de cierea de alocaţie de stat pentru
bugetul asigurărilor sociale de stat. copii în sistemul public de asigurări socia- Moldova pentru a fi prezentată peste hotare.
¾¾ Informaţie privind starea contului le de stat al Republicii Moldova pentru a fi ¾¾ Formularul privind stagiul realizat pe te-
personal de asigurări sociale. prezentat autorităţilor competente pe terito- ritoriul Republicii Moldova pentru a fi pre-
riul României. zentat peste hotare.
¾¾ Certificat privind beneficierea/nebe-
neficierea de pensii şi prestaţii sociale prin ¾¾ Informaţie privind beneficierea/nebe- ¾¾ Certificat privind legislaţia aplicabilă
neficierea de prestaţii sociale în sistemul pu- (acordurile bilaterale).
intermediul sistemului public de asigurări
sociale al Republicii Moldova. blic de asigurări sociale de stat al Republicii Valentina FEDOSENCO
www.cnas.md
2 T O T U L D E S P R E P E N S I I Ş I I N D E M N I Z AŢ I I Asigurarea Socială #1 (5) 2018

▄ ACTUALITATE

CARNETELE DE MUNCĂ VOR FI ANULATE?


Continuare. Începutul pe pag. 1
la data de 10 a primei luni a următorului 28 decembrie 2018. Angajatorul până la
trimestru. momentul transmiterii acestui document
Dacă persoana fizică nu lucrează, la mână salariatului, trebuie să facă ultima
atunci ea are dreptul de a prezenta indi- înregistrare cu privire la funcţia pe care o
vidual la CTAS conform locului de trai deţine. Înregistrările făcute în carnetele de
originalul carnetului de muncă pentru sca- muncă până la data de 1 ianuarie 2019, ră-
nare. În acest caz, documentul va fi scanat mân valabile şi pot fi folosite atunci când
şi va fi înapoiat proprietarului, în ordinea este necesar.
adresării lui la CTAS. Potrivit Clarei Sorocean, şef direcţie
Înregistrările în carnetul de muncă, generală evidenţa individuală a contribu-
efectuate fără a ţine seama de cerinţe- ţiilor, pentru desfăşurarea scanării carne-
Potrivit Clarei SOROCEAN, şef
le privind completarea, păstrarea şi evi- telor de muncă au fost instruiţi specialiş-
direcţie generală evidenţa individuală
denţa carnetelor prevăzute de legislaţia tii caselor teritoriale de asigurări sociale.
a contribuţiilor a Casei Naţionale de în vigoare, nu vor fi introduse în Regis- În centrul de instruire CNAS au fost or-
Asigurări Sociale, conform Hotărârii Gu- tru şi, respectiv, la conturile individuale ganizate seminare, în cadrul cărora circa
vernului nr. 426 din 15.05.2018, fiecare a persoanelor asigurate. În aceste cazuri, 100 de specialişti au fost instruiţi în sco-
angajator este obligat să prezinte la Casa precum şi în caz de pierdere a carnetului pul asigurării calitative a procesului de
Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) de muncă, cetăţenii la momentul stabilirii scanare.
de la locul de înregistrare carnetele de pensiei confirmă stagiul de cotizare reali-
muncă a persoanelor asigurate angajate Atunci când Registrul de stat al eviden-
zat până la 01.01.1999, în conformitate cu
prin contract individual de muncă; per- ţei individuale în sistemul public de asigu-
Regulamentul cu privire la modul de cal-
soanele aflate în relaţii de muncă sau în culare a pensiilor şi cu privire la modul de rări sociale se va completa cu datele din
alte forme de ocupare a forţei de muncă, confirmare a stagiului de cotizare pentru carnetele de muncă, va fi posibilă operarea
în baza carnetului de muncă, care au avut stabilirea pensiei, aprobat prin Hotărârea modificărilor în legislaţie şi stabilirea pen-
perioade de activitate de muncă înainte de Guvernului nr. 165 din 21.03.2017 . siilor se va efectua fără prezentarea carne-
1 ianuarie 1999, nu au atins încă vârsta de tului de muncă, care a fost scanat.
pensionare şi nu primesc pensie pentru li- Adică, în lipsa carnetului de muncă sau
în cazurile în care carnetul de muncă inclu- Astăzi lucrăm după acest principiu cu
mită de vârstă în sistemul public de asigu-
rări sociale. de înscrieri incorecte şi imprecise sau lip- perioada de după 1 ianuarie 1999, deoa-
sesc înscrisurile respective despre anumite rece toate datele despre activitatea pentru
Carnetele de muncă se depun de către perioade de activitate, pentru confirmarea această perioadă se află în Registrul de stat
angajator, în original, împreună cu o listă stagiului se iau în conside-
de angajaţi, în care se indică codurile per- rare adeverinţele, extrasele
sonale de asigurări sociale CPAS. Specia- din ordine, contul perso-
liştii caselor teritoriale primesc de la anga- nal al angajatului în care
jatori carnetele de muncă în baza unui act se reflectă salariul calculat
de predare-primire, care se completează în lunar, schema de încadrare
două exemplare. Unul revine angajatoru- şi alte documente ce conţin
lui, iar al doilea rămâne la CTAS. informaţii referitoare la pe-
La primirea carnetelor de muncă rioada de muncă (pct. 70,
CTAS stabileşte termenul în care va fi Hotărârea Guvernului nr.
efectuată scanarea şi informează despre 165 din 21.03.2017)
aceasta angajatorul. Dacă va fi nevoie În acelaşi timp, persoa-
de timp suplimentar, de asemenea, va fi nele care în perioada de
anunţată conducerea companiei sau insti- scanare vor avea nevoie
tuţiei. După finalizarea scanării, carne- de carnetele de muncă în
tele de muncă se restituie angajatorului, scopul stabilirii pensiei sau
care pe exemplarul casei teritoriale va eliberării din funcţie, trebuie să se adrese- al evidenţei individuale în sistemul public
pune semnul despre recepţionarea lor. În ze angajatorului, care va solicita la Casa de asigurări sociale, care este gestionat de
carnetul de muncă, pe partea interioară a teritorială scanarea în primul rând a infor- CNAS.
copertei de la sfârşit, specialistul CTAS maţiei salariatului respectiv. Apoi anga-
pune ştampila cu menţiunea “Scanat în jatorul, care a predat documentele pentru Totuşi, recomandăm angajaţilor să
conformitate cu Hotărârea Guvernului scanare, va lua personal carnetul de mun- păstreze carnetele de muncă, deoarece in-
nr. 426 din data de 15 mai 2018”. că al acestui salariat. formaţiile din ele pot fi de ajutor în alte
cazuri, iar înscrierile făcute până la 1 ia-
Dacă în carnetul de muncă al persoa- Hotărârea Guvernului nr. 426, de ase- nuarie 2019 rămân valabile. În Hotărârea
nei, angajată la vreo întreprindere, există menea, prevede că conducătorii între-
de Guvern se menţionează că, înscrierile
înregistrări privind perioadele de muncă prinderilor şi instituţiilor, indiferent de
în carnetele de muncă efectuate până la
până în 1999, dar lipseşte menţiunea CTAS tipul de proprietate şi forma juridică de
1 ianuarie 2019 îşi păstrează valabilitatea
despre faptul că el a fost scanat, angaja- organizare, trebuie să transmită angajaţilor
torul este obligat să prezinte suplimentar sau a reprezentanţilor acestora, sub sem- şi pot fi utilizate la necesitate.
documentele la CTAS trimestrial, până nătură, carnetele de muncă până la data de Svetlana CODREANU
www.cnas.md
Asigurarea Socială #1 (5) 2018 T O T U L D E S P R E P E N S I I Ş I I N D E M N I Z AŢ I I 3
▄ ŞTIRI PE SCURT
Valorizarea înainte de termen a pensiilor
A treia etapă de valorizare a pensiilor cetăţenilor Republicii Moldova a fost
efectuată înainte de termen. Astfel, începând cu 1 aprilie, curent, pentru circa
54165 de beneficiari de pensii pentru limită de vârstă şi de dizabilitate stabilite
în perioada 2012-2013 a fost valorizat venitul mediu asigurat inclus în calculul
pensiei. Pentru cei care şi-au perfectat pensia de la 1 ianuarie 2014 până în
31 martie 2017 valorizarea va fi efectuată de la 1 octombrie 2018. Casa Naţională
de Asigurări Sociale comunică cetăţenilor care au ieşit la odihna binemeritată după
1 aprilie 2017, că ei nu vor beneficia de valorizare, deoarece în noua formulă de
calcul au fost luate în considerare toate calculele necesare. În viitor pensia doar li
se va indexa.
Amintim că în 2017 au fost efectuate două etape de valorizare: din 1 aprilie –
pentru pensionarii, care au ieşit la pensie în perioada 2001-2008; de la 1 noiembrie,
pentru cei care au ieşit la pensie între anii 2009-2011.

Pensia colaboratorilor instituţiilor de Termenul eliberării certificatului – ziua adresării


forţă e stabilită de CTAS Casa Naţională de Asigurări Sociale atenţionează
Începând cu 2 mai, curent, stabilirea pensiilor şi că începând de anul trecut, prin intermediul
prestaţiilor sociale angajaţilor instituţiilor de forţă este subdiviziunilor sale teritoriale, eliberează clienţilor
efectuată de casele teritoriale de asigurări sociale, conform instituţiei mai multe tipuri de certificate/extrase din
vizei de domiciliu a solicitanţilor. Drept instituţii de forţă contul persoanei asigurate, imediat, la solicitarea lor
sunt considerate Departamentul Instituţiilor Penitenciare, verbală, indiferent de locul de domiciliu. O condiţie
Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciul Informaţii obligatorie este prezentarea actului de indentitate al
şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul titularului.
Afacerilor Interne, Ministerul Apărării. Totodată, stabilirea Certificatele se perfectează în limba română sau rusă, în dependenţă de
pensiilor şi prestaţiilor sociale ale beneficiarilor, activitatea solicitare sau destinaţie. În cazul solicitării informaţiei de către o persoană fizică
cărora ţine de informaţia atribuită la secretul de stat va fi terţă, cererea se depune în scris, cu anexarea documentelor ce confirmă dreptul
efectuată în continuare de către Direcţia pensii şi prestaţii acesteia la informaţie. Solicitările depuse în formă scrisă se examinează la CTAS
sociale beneficiarilor instituţiilor de forţă, din cadrul Casei în termen de până la 15 zile lucrătoare.
Naţionale de Asigurări Sociale. Valentina FEDOSENCO
▄ ÎNTREBARE-RĂSPUNS
Ce condiţii trebuie să întrunească taţii pentru ca să beneficieze de indemnizaţia paternală? Ce documente şi
unde trebuie să le prezinte pentru a obţine indemnizaţia paternală?
Mihai D., Ocniţa
Răspunde Indemnizaţia paternală se acordă pentru o Totodată, cererea pentru acordarea in-
Lidia CEBOTARI, perioadă de 14 zile calendaristice. demnizaţiei paternale poate fi depusă şi în
şef Direcţie indemnizaţii mod electronic, prin intermediul portalu-
şi compensaţii din cadrul Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei pa-
Direcţiei generale prestaţii ternale se depune personal de către tatăl sau lui guvernamental unic al serviciilor publice
sociale: mama copilului, cu prezentarea documentelor (www.servicii.gov.md) sau pe pagina web ofi-
– Tatăl, asigurat în siste- confirmative, la Casa Teritorială de Asigurări cială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale
mul public de asigurări soci- Sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă (www.cnas.md).
ale, are dreptul la indemni- ori la CTAS în a cărei rază de deservire se află Cererea electronică este acceptată numai în
zaţie paternală, cu condiţia că: unitatea de la locul de muncă de bază, conform cazul în care tatăl şi copilul sunt înregistraţi în
* confirmă un stagiu total de cotizare de până adresei juridice. Registrul de stat al populaţiei şi între ei se con-
la 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ul- La cerere se anexează buletinul de identita- firmă relaţiile de rudenie, în baza informaţiei
timele 24 de luni premergătoare datei naşterii din Registrul de stat al populaţiei.
te, certificatul de naştere al copilului şi extrasul
copilului;
* i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la din ordinul de acordare a concediului paternal, Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei
unitatea de la locul de muncă de bază în primele eliberat de la locul de muncă de bază. Acest paternale şi actele necesare se examinează în
56 de zile de la data naşterii copilului; pachet de documente trebuie să fie prezentat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data
* a realizat un venit asigurat la locul de mun- termen de 30 de zile de la acordarea concediu- înregistrării cererii la casa teritorială, în ca-
că de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii lui paternal. În caz contrar, stabilirea indemni- zul cererii electronice – de la data înregistrării
naşterii copilului. zaţiei va fi refuzată. cererii în sistemul informaţional.

Am ieşit la pensie în anul 2014 cu un stagiu de cotizare de patruzeci de ani. Va fi oare indexată pensia acelor
persoane, care au ieşit la odihna binemeritată cu doar patru ani în urmă?
B. Guţu, r-nul Sîngerei
Răspunde Valentina anul precedent determinat în modul stabilit de 2001-2008, de la 1 noiembrie, pentru cei care
FEDOSENCO, Guvern. Iar noţiunea de valorizare, introdusă au ieşit la pensie între anii 2009- 2010. În anul
şef Direcţie comunicare odată cu începutul reformei sistemului de pen- curent din 1 aprilie a fost efectuată valoriza-
şi mass-media a Casei sii prevede majorarea pensiilor prin indexarea rea pentru cei cu pensia stabilită în anii 2012 şi
Naţionale de Asigurări venitului mediu lunar asigurat realizat înce- 2013. Cei care şi-au perfectat pensia de la 1 ia-
Sociale: pând cu 1 ianuarie 1999 şi inclus în calcularea nuarie 2014 până în 31 martie 2017 valorizarea
– Pensiile se indexează pensiilor pentru limită de vârstă şi al pensiei de va fi efectuată de la 1 octombrie 2018. Aşa că
anual, la 1 aprilie. Coefici- dizabilitate. Anul trecut au fost efectuate deja cititorului nostru la 1 aprilie i-a fost indexată
entul de indexare constituie creşterea anuală a două etape de valorizare: din 1 aprilie – pentru pensia, iar de la 1 octombrie el va primi o pen-
indicelui preţurilor de consum pe ţară pentru pensionarii, care au ieşit la pensie în perioada sie valorizată.
www.cnas.md
4 T O T U L D E S P R E P E N S I I Ş I I N D E M N I Z AŢ I I Asigurarea Socială #1 (5) 2018

REFORMA SISTEMULUI DE PENSII


Sistemul precedent Sistemul reformat Sistemul precedent Sistemul reformat

Egalitate Formula de calcul a pensiei


Formula veche Formula nouă *
Femei 57 ani
Stagiu de
cotizare 30 ani 63 Vârstă
ani unică
34
Тt – stagiul total de cotizare
Bărbați 62 ani Stagiu
de unde Vav – venitul mediu lunar
Stagiu de Pv = Pm1 + 0,005 x Vt x Sm x K
cotizare 33 ani ani cotizare asigurat valorizat
Pn = {1,4% x V1+2% x (Vt-V1) + 1,35% – rata de acumulare
+2% x (R-R1)}x Sa pentru anii de cotizare

Echitate socială
* Exemplu pentru formula nouă:
Pensii – în cazul unui bărbat născut la 05.10.1955 vârsta de pensionare este
de 62 ani 4 luni (5 februarie 2018);
judecător
10 000 lei – la 12 februarie 2018 a depus cerere la organul teritorial de asigurări sociale
pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă;
Echitate
– conform carnetului de muncă, documentelor prezentate şi datelor din contul
procuror personal de asigurări sociale confirmă un stagiu de cotizare de 41,2 ani (Tt);

9 000 lei – venitul asigurat valorizat determinat în baza datelor din contul personal de
asigurări sociale constituie – 6532,33 lei (Vav)
– în baza datelor determinate pensia va fi calculată după cum urmează:
deputat Orice P = 1,35% × 41,2 × 6532,33 = 3633,28 lei.
8 000 lei salariat – Respectiv, pensia solicitantului se va stabili
de la 05.02.2018

Pensia medie
formulă în cuantum de 3633 lei 28 bani.

unică
1 301 lei Valorizarea pensiilor aflate
în plată se realizează pe etape
Aplicarea noii formule I etapa (de la 01.04.2017) – pensiile stabilite în anii 2001-2008
II etapa (de la 01.11.2017) – pensiile stabilite în anii 2009-2011
Nu se lua în seamă Venitul asigurat III etapa (de la 01.04.2018) – pensiile stabilite în anii 2012-2013
creșterea salariului se indexează IV etapa (de la 01.10.2018) – pensiile stabilite în anii 2014-31 martie 2017
Anii de Anul stabilirii Anii de Anul stabilirii
contribuţie pensiei contribuţie pensiei Anul stabilirii pensiei – 2007 Anul valorizării – 2017
Salariul asigurat – 940 lei Salariul asigurat
2016 2017 Pensia – 1234 lei valorizat – 1719 lei
Pensia – 1419 lei
Salariu mediu Pensia Salariu mediu Pensia (+185 lei sau 15%)
2500 lei 1050 lei 2500 lei 2050 lei
Pensii minime Pensia de urmaș
La decesul unuia dintre întreţinători pensia de urmaș se acordă
Aceeași pensie
Lucrător din 100% indiferent de numărul 50% pentru fiecare urmaș,
agricultură: 844,71 lei minimă pentru de urmași (3 și mai mulți) indiferent de numărul lor
toți = venitul lunar
Lucrător din minim garantat
economia (VLMG)
națională: 948, 84 lei
*în anul 2018 VLMG – 1025 lei

ASIGURAREA
Fondator – CNAS a RM ADRESA REDACŢIEI tel.: 022 257 549 Ziuarul a fost tipărit la
Buletinul informaţional se editează Republica Moldova, MD-2028, fax: 022 257 547 SRL PRINT-CARO
SOCIALĂ odată în trimestru.
Redactor-şef: Valentina Fedosenco
mun. Chişinău, str. Gh. Tudor, 3 www.cnas.md Tirajul – 2625
Comanda nr. 189/18
comunicare@cnas.gov.md
СОЦИАЛЬНОЕ #1 (5) 2018

Информационный бюллетень Национальной кассы социального страхования


▄ АКТУАЛЬНО
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ОТМЕНЯТ?
Национальная касса социального
страхования объявила о процессе
сканирования информации из
трудовых книжек. Он продлится
по 15 декабря 2018 года. Со
следующего года специалисты
НКСС вручную внесут данные из
«трудовых» по личным счетам
застрахованных лиц, открытых
в Регистре индивидуального
учета в государственной
системе социального
страхования.

Специалисты НКСС разработали Поло-


жение о сканировании информации из тру-
довых книжек за период трудовой деятель-
ности, реализованной до 01.01.1999 года,
утвержденное приказом Председателя НКСС
№ 67-А от 18.05.2018 года. Документ раз-
работан в соответствии с нормами Постановления Правительства ст. 8 Закона № 489-XIV от 08.07.1999 года «О государственной системе
№ 418 от 03.05.2000 г. «О создании Регистра индивидуального учета соцстрахования». Теперь же начался процесс сканирования инфор-
в государственной системе социального страхования» и Постанов- мации из трудовых книжек до 01.01.1999 года, и сведения на лицевых
ления Правительства № 426 от 15.05.2018 г. «О некоторых аспектах, счетах застрахованных лиц дополнятся данными о трудовой деятель-
касающихся учета рабочего стажа, и о признании утратившим силу ности за этот период. Именно поэтому трудовые книжки запраши-
ПП № 1449 от 24 декабря 2007 года». ваются у работодателей согласно графику, утвержденному НКСС и
Более десяти лет НКСС уже ведет учет трудовой деятельности, размещенному на ее сайте www.cnas.md.
реализованной после 1 января 1999 года, на основании индивидуаль-
ных счетов социального страхования в соответствии с положениями Продолжение на стр. 6
▄ ВАЖНО
ВЫДАЧА СПРАВОК /
ИНФОРМАЦИЙ В ТКСС
Одной из услуг, предоставляемых Национальной кассой социаль-
ного страхования, является выдача территориальными подраз-
делениями справок/информаций на бумажном носителе, которые
имеют официальный характер. Вот их перечень:
¾¾ Справка о регистрации в качестве пла- ¾¾ Справка о получении/непо-
тельщика в бюджет государственного соци- лучении путевки санаторно-ку-
ального страхования (не подпадающего под рортного лечения (через Терри-
действие Закона № 220-XIV от 19.10.2007 г.). ториальную кассу социального
¾¾ Информация об оплате/неуплате взносов страхования).
государственного социального страхования. ¾¾ Информация о получении
¾¾ Справка об отсутствии задолженностей государственного пособия на
перед бюджетом государственного социаль- детей в государственной систе- ¾¾ Формуляр о страховом стаже, реализо-
ного страхования. ме социального страхования Республики ванном на территории Республики Молдова,
¾¾ Информация о состоянии индивидуально- Молдова для предъявления компетентным для предъявления за рубежом.
го счета социального страхования заявителя. органам на территории Румынии.
¾¾ Справка о применении законодательст-
¾¾ Справка о получении/неполучении пен- ¾¾ Информация о получении/неполуче- ва (двусторонние соглашения).
сий и социальных выплат в государственной нии социальных выплат в государственной
системе социального страхования Республи- системе социального страхования Республи-
ки Молдова. ки Молдова для предъявления за рубежом. Валентина ФЕДОСЕНКО
www.cnas.md
6 В С Ё О П Е Н С И Я Х, П О С О Б И Я Х И В Ы П Л АТА Х Социальное страхование #1 (5) 2018

▄ АКТУАЛЬНО

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ОТМЕНЯТ? Продолжение. Начало на стр. 5


1999 года, но отсутствует отметка ТКСС Постановление Правительства № 426
о том, что она отсканирована, работода- также предусматривает, что руководи-
тель обязан дополнительно представить тели предприятий, организаций и учре-
документы в ТКСС ежеквартально, до ждений, независимо от вида собственно-
10-го числа первого месяца следующего сти и организационно-правовой формы,
квартала. должны передать работникам или их
В случае, когда физическое лицо не представителям под роспись трудовые
работает, у него есть право в индивиду- книжки до 28 декабря 2018 года. Работо-
альном порядке представить в ТКСС по датель до момента передачи этого доку-
месту жительства оригинал трудовой мента на руки работнику, должен будет в
книжки для сканирования информации. ней сделать последнюю запись о занима-
В этом случае документ отсканируют и емой им должности. Записи, сделанные в
По словам начальника Главного трудовых книжках до 1 января 2019 года,
вернут владельцу по мере его обращения
управления индивидуального учета остаются действительными и могут быть
в ТКСС.
взносов Национальной кассы социаль- использованы при необходимости.
ного страхования Клары СОРОЧАН, Записи в трудовой книжке, произ-
веденные без учета требований о за- Как отметила руководитель Главно-
согласно Постановлению Правительства
полнении, хранении и учете книжек, го управления индивидуального учета
№ 426 от 15.05.2018 года, каждый работо-
предусмотренных действующим законо- взносов Клара Сорочан, для проведе-
датель обязан представить в Территори-
дательством, не будут внесены в Регистр ния работ по сканированию трудовых
альную кассу социального страхования
и, соответственно, на индивидуальные книжек были обучены специалисты
(ТКСС) по месту регистрации трудовые
счета застрахованных лиц. В этих слу- территориальных касс социального
книжки застрахованных лиц, работа-
чаях, а также при утере «трудовой», страхования. В центре обучения НКСС
ющих по индивидуальному трудовому
граждане на момент назначения пенсии прошли учебные семинары, на которых
договору; лиц, находящихся в трудовых
подтверждают страховой стаж, реализо- подготовили к процессу качественного
отношениях или при других формах за-
ванный до 01.01.1999 года, в соответст- сканирования данных из «трудовых» около
нятости на основании трудовой книжки,
вии с Положением о порядке исчисления 100 специалистов.
у которых были периоды трудовой дея-
тельности до 1 января 1999 года, и они пенсий и о порядке подтверждения стра- – Когда Регистр индивидуального
до сих пор еще не достигли пенсионного хового стажа для назначения пенсии, учета в государственной системе соци-
возраста и не получают пенсию по возра- утвержденным Постановлением Прави- ального страхования пополнится све-
сту в государственной системе социаль- тельства № 165 от дениями из тру-
ного страхования. 21.03.2017 года. довых книжек и
То есть, при от- будут внесены
Трудовые книжки представляются ра-
сутствии трудовой изменения в за-
ботодателем в оригинале вместе со спи-
книжки или в случа- конодательство,
ском работников, в котором указываются
ях, когда в трудовой тогда назначение
идентификационные коды (IDNP) или
книжке содержатся пенсий будет осу-
персональные коды социального страхо-
неправильные или ществляться без
вания (CPAS). Специалисты территори-
неточные записи, представления
альных касс принимают от работодате-
либо не содержатся трудовых книжек,
лей трудовые книжки на основании акта
записи об отдель- которые были ска-
приема/передачи, который заполняется
ных периодах ра- нированы. В на-
в двух экземплярах. Один возвращается
боты, для подтвер- стоящее время по
работодателю, а второй остается в ТКСС.
ждения стажа принимаются во внимание такому принципу мы работаем с пери-
При приеме трудовых книжек ТКСС одом после 1 января 1999 года, так как
справки, выписки из приказов, лицевой
устанавливает срок, в течение которого вся информация о страховом стаже нахо-
счет работника, в котором отражаются
будет проведено сканирование, и сооб- дится в Регистре индивидуального учета
начисленная месячная заработная пла-
щает об этом работодателю. Если потре- в государственной системе социального
та, схема занятости, и иные документы,
буется дополнительное время, об этом страхования, управляемом Националь-
содержащие сведения о периодах рабо-
тоже известят руководство компании или ной кассой социального страхования.
ты (п.70 Постановления Правительства
организации. После завершения скани-
№ 165 от 21.03.2017). Работникам все же советуем сохра-
рования трудовые книжки возвращаются
В то же время лицам, у которых в пе- нить трудовые книжки, так как инфор-
работодателю, который на экземпляре
риод сканирования не будет трудовых мация из них может пригодиться в дру-
территориальной кассы ставит отметку
книжек, при увольнении или назначении гих каких-то случаях. В Постановлении
об их получении. В самой «трудовой» на
пенсии, необходимо обратиться к рабо- Правительства говорится, что записи,
внутренней стороне обложки с конца спе-
тодателю, который адресует просьбу в сделанные в трудовой книжке до 1 янва-
циалист ТКСС ставит печать с отметкой
Территориальную кассу о первостепен- ря 2019 года, остаются действительными
«Отсканировано в соответствии с По-
ном сканировании информации данно- и могут быть использованы при необхо-
становлением Правительства № 426 от
го работника. После чего работодатель, димости.
15 мая 2018 года».
сдавший документы на сканирование, Елена КОРОЛЕВА
Если в трудовой книжке лица, устро-
сам заберет трудовую книжку этого
ившегося на работу на какое-то предпри-
работника.
ятие, есть записи о периодах работы до
www.cnas.md
Социальное страхование #1 (5) 2018 В С Ё О П Е Н С И Я Х, П О С О Б И Я Х И В Ы П Л АТА Х 7
Досрочная валоризация пенсий ▄ КОРОТКО
Раньше намеченного срока реализован очередной этап валоризации пенсий граждан
Республики Молдова. Так, с 1 апреля 2018 года примерно 54165 получателям пенсий по
возрасту и ограничению возможностей, назначенных в период 2012-2013 годов, была
проведена валоризация среднего застрахованного дохода, включенного в расчет пенсии.
Тем же, кто оформил пенсию позже, с 1 января 2014-го по 31 марта 2017 года, перерас-
чет будет произведен с 1 октября этого года. Национальная касса социального страхова-
ния обращает внимание пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых после 1 апреля
2017 года, что им не будет производиться валоризация, поскольку в новой формуле рас-
чета пенсии уже были учтены все необходимые исчисления. В будущем их пенсия будет
только ежегодно индексироваться.
Напомним, что в 2017 году было проведено два этапа валоризации: с 1 апреля – для
пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых в период с 2001 по 2008 годы; и
с 1 ноября – для тех, кто достиг пенсионного возраста и оформил пенсию с 2009 по
2011 годы.
Пенсию сотрудникам силовых структур Срок выдачи справки – день обращения
устанавливает ТКСС Национальная касса социального страхования напо-
Со 2 мая текущего года назначение пенсий и социаль- минает, что, начиная с прошлого года, все виды справок
ных пособий сотрудникам силовых структур, осуществ- или выписки из индивидуального счета застрахованного
ляется территориальными кассами социального страхо- лица выдаются через территориальные подразделения
вания по месту постоянного жительства заявителей. К НКСС после устного обращения заявителя независимо
силовым ведомствам относятся Департамент пенитенциар- от его места проживания. Обязательным условием яв-
ных учреждений, Служба государственной охраны, Служба ляется предоставление действительного удостоверения
информации и безопасности, Национальный центр по борь- личности.
бе с коррупцией, министерства внутренних дел и обороны. Справки выдаются на румынском или русском языках в зависимости от запро-
Сотрудникам силовых органов, деятельность которых явля- са или назначения. В случае обращения за справкой/информацией третьего лица,
ется государственной тайной, назначение пенсий и социаль- заявление подается в письменной форме с приложением документов, подтвержда-
ных пособий и в дальнейшем осуществляется Управлением ющих право на получение информации. Заявления, представленные в письмен-
по пенсиям и социальным пособиям бенефициаров силовых ной форме, рассматриваются Территориальной кассой социального страхования в
структур центрального офиса Национальной кассы социаль- течение 15 рабочих дней.
ного страхования. Валентина ФЕДОСЕНКО
▄ ВОПРОС-ОТВЕТ
Каким условиям должны соответствовать отцы, чтобы воспользоваться пособием по отцовству?
Какие документы и куда нужно представить для его получения?
Михай Д., Окница
Отвечает застрахованный доход по месту основной работы по отцовству. В противном случае в назначении
Лидия ЧЕБОТАРЬ, за последние три месяца, предшествовавшие ме- пособия будет отказано.
начальник Управления сяцу рождения ребенка. Кроме того, заявление о назначении пособия
пособий и компенсаций Пособие по отцовству предоставляется на по отцовству можно подать и в электронном виде
Национальной кассы со- 14 календарных дней. посредством единого правительственного пор-
циального страхования: Заявление о назначении пособия по отцов- тала публичных услуг (www.servicii.gov.md) или
– Отец, застрахованный в ству с приложением подтверждающих доку- официальной страницы Национальной кассы со-
государственной системе со- ментов подается лично отцом или матерью ре- циального страхования (www.cnas.md).
циального страхования, име- бенка в Территориальную кассу социального
ет право на пособие по отцовству при условии, Электронное заявление принимается только
страхования по месту постоянного жительства
если: в случае, если отец и ребенок зарегистрированы
или по месту прописки, либо в ТКСС, в которой
* реализовал страховой стаж не менее трех обслуживается по юридическому адресу пред- в Государственном регистре населения и между
лет или не менее 9 месяцев страхового стажа из приятие, являющееся основным местом работы ними подтверждаются родственные отношения,
последних 24 месяцев, предшествовавших ро- заявителя. согласно информации Государственного реги-
ждению ребенка; К заявлению прилагаются удостоверение стра населения.
* по письменному заявлению отцу новоро- личности, свидетельство о рождении ребенка и Заявление о назначении пособия по отцовст-
жденного ребенка предоставлен отпуск по отцов- выписка из приказа о предоставлении отпуска по ву и необходимые документы рассматриваются в
ству по месту основной работы в течение первых отцовству, выданная по основному месту работы. течение 30 календарных дней со дня его подачи.
56 дней со дня рождения ребенка; Этот пакет документов нужно представить в те- В случае подачи электронного заявления – со дня
* отец новорожденного ребенка имеет чение 30 дней с момента предоставления отпуска его регистрации в информационной системе.

Я вышел на пенсию в 2014 году со страховым стажем в сорок лет. Будет ли проиндексирована пенсия
тем, кто вышел на заслуженный отдых всего четыре года назад?
Б. Гуцу, р-он Сынжерей
Отвечает порядке, установленном Правительством. А для вышедших на заслуженный отдых с 2009-го
Валентина ФЕДОСЕНКО, введeнное с началом реформы пенсионной си- по 2011 годы. В текущем году с 1 апреля произ-
начальник Управления ин- стемы новое понятие «валоризация» предус- ведена валоризация тем, кому пенсия была на-
формирования и массме- матривает увеличение размера пенсий за счeт значена в 2012-м и в 2013-м годах. Тем же, кто
диа Национальной кассы индексации cреднемесячного застрахованного оформил пенсию с 1 января 2014-го по 31 марта
социального страхования: дохода, полученного начиная с 1 января 1999 года
и включенного в расчет пенсий по возрасту и 2017 годов, валоризация будет осуществлена с
– Пенсии индексируются
ежегодно с 1 апреля. Коэф- пенсий по ограничению возможностей. В прош- 1 октября 2018 года. Так что нашему читателю с
фициент индексации состав- лом году уже было проведено два этапа валориза- 1 апреля была произведена индексация пенсии,
ляет годовой рост индекса потребительских цен ции: с 1 апреля – для пенсионеров, оформивших а с 1 октября – он получит пенсию с уже произве-
по стране за предыдущий год, определяемый в пенсию в 2001-2008 годах, с 1 ноября – денной валоризацией.
8 В С Ё О П Е Н С И Я Х, П О С О Б И Я Х И В Ы П Л АТА Х Социальное страхование #1 (5) 2018

РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ


Предыдущая система Реформированная система Предыдущая система Реформированная система

Равноправие Формула для исчисления пенсии


Старая формула Новая формула *
Женщины 57 лет
Полный
страховой стаж 30 лет 63
года
Единый
пенсионный
возраст

34
Тt – общий страховой стаж
Мужчины 62 года Полный где Vav – валоризированный
Полный страховой Pv = Pm1 + 0,005 x Vt x Sm x K среднемесячный
страховой стаж 33 года года стаж
Pn = {1,4% x V1+2% x (Vt-V1) +
застрахованный доход
1,35% – накопительная ставка
+2% x (R-R1)}x Sa для лет стажа
Социальное равенство * Пример для новой формулы:
Пенсии – если мужчина рожден 05.10.1955 года, его пенсионный возраст
составляет 62 года и 4 месяца (5 февраля 2018 год);
судьи – – 12 февраля 2018 года он подал заявление в территориальный орган
10 000 леев социального страхования для назначения пенсии по возрасту;
– согласно данным из трудовой книжки, представленным документам и
данным с индивидуального счета социального страхования, его
подтвержденный страховой стаж составляет 41,2 года (Tt);
прокурора – – валоризированный застрахованный доход, исчисленный на основе
9 000 леев данных с индивидуального счета социального страхования –
6532,33 лея (Vav);
– исходя из полученных данных, пенсия будет рассчитана следующим
депутата – Единая образом:
P = 1,35% × 41,2 × 6532,33 = 3633,28 лея.
8 000 леев формула Соответственно, пенсия заявителю будет назначена

Средний размер для всех с 5 февраля 2018 года


в размере 3633 лея 28 банов.
пенсии – работников
1 301 лей Валоризация выплачиваемых
пенсий реализуется поэтапно
Применение новой формулы I этап (c 01.04.2017 г.) – получателям пенсий, назначенных в 2001-2008 гг.
II этап (c 01.11.2017 г.) – получателям пенсий, назначенных в 2009-2011 гг.
Не учитывался рост Застрахованный доход III этап (c 01.04.2018 г.) – получателям пенсий, назначенных в 2012-2013 гг.
заработной платы индексируется IV этап (c 01.10.2018 г.) – получателям пенсий, назначенных в 2014-31 марта 2017 гг.
Индивидуальные Год назначения Индивидуальные Год назначения
Год назначения пенсии – 2007 г. Год валоризация пенсии – 2017 г.
взносы за пенсии – взносы за пенсии –
Застрахованный доход – 940 леев Валоризированный
2016 2017 Пенсия – 1234 лея застрахованный доход – 1719 леев
Средняя Средняя Пенсия – 1419 леев
заработная плата – Пенсия – заработная плата – Пенсия – (+185 леев или на 15%)
2500 леев 1050 леев
Пенсии по случаю потери кормильца
2500 леев 2050 леев

Минимальные пенсии В случае смерти одного из кормильцев пенсия назначается:


Одинаковый размер
Работник сельского минимальной пенсии
100% независимо от числа 50% на каждого получателя,
хозяйства: 844,71 лея для всех =
получателей (3 или более) независимо от числа получателей
гарантированный
Работник ежемесячный
национальной минимальный доход
экономики: 948,84 леев (VLMG)
*2018 г. VLMG – 1025 леев

Учредитель – НКСС РМ тел.: 022 257 549 Газета отпечатана в


СОЦИАЛЬНОЕ Периодичность информационного бюллетеня:
АДРЕС РЕДАКЦИИ: факс: 022 257 547 SRL PRINT-CARO
Республика Молдова, MD-2028, www.cnas.md Тираж – 2625
С Т Р Аwww.cnas.md
ХОВАНИЕ один раз в квартал.
Главный редактор: Валентина Федосенко мун. Кишинэу, ул. Г. Тудор, 3 comunicare@cnas.gov.md Заказ № 189/18