Sunteți pe pagina 1din 26

Primăria Comunei TURULUNG

JUDEȚUL SATU MARE

Nr. 3723/09.10.2019

CAIET DE SARCINI
procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari

REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT TURULUNG, COMUNA TURULUNG, JUDETUL SATU MARE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.Cerinţele
impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai in măsura in care propunerea tehnică
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

CAP. 1 CADRUL GENERAL


GENERALITĂŢI
Primaria Comunei Turulung organizează procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari
" REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT TURULUNG, COMUNA TURULUNG, JUDETUL SATU MARE ",
cod CPV:
- 45210000-2 - Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2)
- 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare Rev.2);
- 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru constructia de lucrări publice (Rev.2);

Se vor respecta specificaţiile din studiul de fezabilitate/DALI si documentatia de atribuire puse la dispozitia
operatorilor economici prin intermediul platformei SICAP si care contine toate documentele necesare
realizarii obiectivului de investiţii conform legii.

Valoarea estimata este de 1.388.300,00 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului
proiectului , prin cumularea următoarelor capitole si subcapitole:

CAPITOL /SUBCAPITOL DIN DEVIZ VALOARE (FĂRĂ TVA)

3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.100,00 lei


3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3.500,00 lei
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 99.200,00 lei

1
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.500 lei
4.1 Construcţii şi instalaţii 1.270.000,00 Lei
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 8.500,00 Lei
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.500 Lei

Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu contine valoarea cap. 4.5 Dotari din Devizul
General in cuantum de 125.300,00 lei, acestea urmand a fi achizitionate printr-o procedura de achizitie
separata.
Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si
neprevăzute precizata în bugetul proiectului de 104.560,71 lei , acestea putând fi accesate, după caz, în
funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice.

CAP. 2 DATE TEHNICE

Studiul de fezabilitate cu specificatiile tehnice si indicatorii tehnico-economice ai investitiei A FOST


REALIZAT PE BAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DALI SI a fost aprobat PRIN HCL. Solutia tehnica
prevazuta in studiul de fezabilitate trebuie respectata si in fazele ulterioare ale proiectului, respectiv la
elaborarea documentatiei de proiectare (proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie) si la executia
lucrarilor.
Partea scrisa si partea desenata a studiului de fezabilitate se gasesc atasate pe SICAP ca fisiere separate.
Nu se accepta oferte alternative.

CAP. 3 CERINTE DE PROIECTARE

- Intocmire proiect tehnic (PTE),

- Intocmire detalii de executie (DDE),

- Intocmire documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor (inclusiv


pentru autorizatia de construire si autorizatii la final de investitie) - necesare pe parcursul implementarii
proiectului si la finalizarea investitiei aferente obiectivului de investitie;

- Verificare tehnica de calitate a proiectului;

- Oferire asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucrarilor.

Proiectul tehnic complet, inclusiv detaliile de executie, se va preda in 3 (trei) exemplare originale
listate, 3 (trei) exemplare in copie listate si 1 exemplar scanat pe CD/DVD.

- Documentatiile necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente


obiectivului de investitii, inclusiv autorizatii la final de proiect - necesare pe parcursul implementarii
proiectului si la finalizarea investitiei - documentatia se va preda in 3 (trei) exemplare originale;

La final de lucrare, pentru asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor, se va prezenta Referatul
proiectantului in 4 (patru) exemplare originale.

2
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor se va presta conform Legii
nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiectantul va fi prezent la sediul Autoritatii contractante la fiecare sedinta de comandament la care i
se solicita prezenta de catre autoritatea contractanta si la toate vizitele de monitoarizare/verificare/ evaluare
din partea reprezentantilor Autoritatii contractante si deasemenea va participa la toate Fazele
determinante stabilite in cadrul proiectarii. Va intocmi Dispozitii de santier, documentatii de modificari
tehnice (memoriu justificativ, planse, liste de cantitati etc.), actualizare devize, raspunsuri la solicitarile de
clarificari solicitate de reprezentantii Autoritatii contractante, reprezentantii institutiilor de eliberare a avizelor,
acordurilor si autorizatiilor etc. pe parcursul derularii proiectului, de cate ori va fi necesar. Documentatia se va
preda in 4 (patru) exemplare originale.

Propunerea tehnica se va elabora in conformitate cu cerintele din Fisa de date a achizitiei,


Caietele de sarcini, Formulare si a SF-ului.

Proiectul tehnic, documentatie tehnica, se va elabora pe baza SF, etapa in care s-au aprobat
indicatori tehnico-economici, elemente si solutiile principale ale lucrarii, anexat prezentei documentatii, cu
respectarea prevederilor HG 907/2016, a normelor tehnice in vigoare si cu incadrarea in valorile devizului
general.

Elaborarea Proiectului tehnic si a intregii Documentatii tehnice se va face avand in vedere continutul
cadru stabilit prin HG 907/2016.

Proiectul tehnic, documentatie tehnica, potrivit prevederile legale reprezinta documentatia ce contine
parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarilor, montajul
echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile
de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar.

Proiectul tehnic, documentatie tehnica, va fi astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii
tehnice, complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

Proiectul tehnic, documentatie tehnica, va permite elaborarea detaliilor de executie in conformitate


cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului
tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a depasi costul lucrarii stabilit in SF.

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile Legii


nr. 50/1991 – republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului M.T.C.T. nr. 1430/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii – in 3 (trei) exemplare originale.

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile Legii


nr. 50/1991 – republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului M.T.C.T. nr. 1430/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii.

Avize si acorduri necesare in procedura de autorizare:

1. Avize si acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilitati urbane.

3
In vederea constiturii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se va obtine
avizele/ acordurile furnizorilor/ administratorilor de utilitati urbane (alimentare cu apa, canalizare, electricitate,
gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban - inclusiv solutiile de asigurare, bransare si
racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz) stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv prin
restrictiile impuse pentru siguranta functionarii retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de
amplasament, dupa caz.

Avizele si acordurile mai sus prevazute se vor exprima in temeiul unor documentatii eleborate in
conformitate cu cerintele avizatorilor in baza datelor extrase de aocierea noastra din documentatia tehnica –
D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

2. Avize si acorduri ale autoritatilor centrale/ serviciilor deconcentrate

Inainte de depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la


autoritatile administratiei publice competente se vor obtine avizele/ acordurile autoritatilor centrale ori a
serviciilor deconcentrate ale acestora , dupa caz, potrivit cerintelor stabilite in certificatul de urbanism, in
functie de caracteristicile urbanistice ale amplasamentului si de natura investitiei, pentru urmatoarele domenii
principale:

• Asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile


si amplasamentul retelelor de distributie/ transport energetic in zona de amplasament;

• Racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

• Securitatea la incedii, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;

• Cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale. Avizele / acordurile mai
sus prevazute se vor emite in temeiul unor documentatii eleborate de proiectant in conformitate cu
cerintele avizatorilor – potrivit reglementarilor in vigoare.

Avizele/acordurile seviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind securitatea la


incendiu, protectia civila si protecta sanatatii populatiei sunt obligatorii si se solicita, dupa caz, conform
legislatiei specifice in vigoare.
In cazul autorizarii executarii lucrarilor de amplasamente situate in zone in care, prin documentatiile
de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restrictie cu privire la
realizarea constructiilor, obtinerea avizelor si acordurilor autoritatilor centrale competente care au instituit
restrictiile sau, dupa caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora este obligatorie - se va respecta de catre
oferta.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor din partea autoritatilor centrale competente sau a
serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz, care se intocmesc corespunzator reglementarilor in vigoare
specifice fiecarui domeniu, se vor depune la sediul autoritatilor avizatoare competente, inclusiv al serviciilor
deconcentrate, dupa caz. Dupa avizare, documentatiile prezentate se vor restitui si se vor pastra in arhiva
avizatorului.

La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor se vor respecta:

• Odata cu autorizatia de construire /desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii


executarii lucrarilor. In aceasta situatie, ofertantul va prezenta pe langa documentatia tehnica D.T. pentru

4
autorizarea executarii lucrarilor de baza (D.T.A.C) si documentatia tehnica D.T. pentru autorizarea executarii
lucrarilor de baza (D.T.O.E) – piese scrise si desenate, intocmite in baza prevederilor anexei nr. 1 la Legea
50/1991, impreuna cu avizele specifice aferente( aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a
domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz) , in
doua exemplare.

Continutul si elaborarea documentatiilor tehnice necesare in procedura de autorizare

Intocmirea Documentatiei tehnice – DT (DTAC)

• Documentatia tehnica – DT (DTAC si DTOE aferenta), care este parte componenta a documentatiei
pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste potrivit continutului cadru prevazut in
Anexa nr. 1 la Legea 50/1991, in conformitate cu prevederile Art. 7 alin. 12 din Lege.

• In conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 din Legea nr. 50/1991, in mod obligatoriu,
fiecare plansa a documentatiei tehnice – DT va avea in partea din dreapta jos un cartus care va contine
informatiile minime necesare pentru identificarea beneficiarului/investitorului, proiectantului – persoana fizica
sau juridica, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea
si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect. Modelul orientativ al cartusului este cel prezentat in
Anexa 1 la Legea nr. 50 /1991.

Competente de elaborare a documentatiilor tehnice – DT

• DT si proiectele tehnice – Pth, care dezvolta documentatiile tehnice – DT, se elaboreaza de


colective tehnice de specialitate. Dreptul de promovare a documentatiilor, in vederea avizarii/autorizarii se
poate face numai sub semnatura unor cadre tehnice cu pregatire superioara care au absolvit – cu
diploma recunoscuta de statul roman – institutii de invatamant superior de specialitate in domeniul
drumuri si poduri, arhitectura, constructii si instalatii pentru constructii, care au drept de semnatura potrivit
nivelelor de competenta. Semnarea documentatiilor angajeaza raspunderea acestora in conditiile legii;

• Este interzisa semnarea proiectelor tehnice – Pth pentru executarea lucrarilor, precum si a
documentatiilor tehnice DT de catre persoane care nu indeplinesc cerintele legale prevazute, respectiv care
nu au absolvit institutii de invatamant superior de specialitate in domeniul drumuri si poduri, arhitectura,
constructii si instalatii pentru constructii, ori care nu au drept de semnatura in conditiile legii, sub sanctiunea
legii penale, in conformitate cu dispozitiile Art. 24 alin. 1 lit c) din legea 50/1991.

• Potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in constructii, documentatiile tehnice – DT,
precum si proiectele tehnice – Pth care dezvolta documentatiile tehnice –DT, in conditiile legii, se verifica
pentru cerintele de calificare de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. Solicitantul autorizatiei de
construire/desfiintare are obligatia de a face dovada efectuarii verificarii documentatiei tehnice - DT
prezentate pentru autorizare.

La deplasarea pe santier pentru a urmari executia lucrarilor proiectantul se vor respecta normele in
vigoare referitoare la limitarea si pana la eliminare a riscurilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in
munca, conform Legii 319/2006 si a normelor si normativelor in vigoare.

5
PROIECTUL TEHNIC VA RESPECTA URMĂTORUL CADRU GENERAL:

A. PĂRŢILE SCRISE

A.1. Date generale:

- Denumirea obiectivului de investiţii;

- Amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);

- Titularul investiţiei;

- Beneficiarul investiţiei;

- Elaboratorul proiectului.

A.2. Descrierea generală a lucrărilor

A.2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri
obligatorii asupra următoarelor elemente:

a) Amplasamentul;

b) Topografia;

6
c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) Geologia, seismicitatea;

e) Prezentarea proiectului pe specialităţi;

f) Devierile şi protejările de utilităţi afectate;

g) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi
provizorii;

h) Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

i) Trasarea lucrărilor;

j) Antemăsurătoarea;

A.2.2. Memorii tehnice pentru toate specialităţile.

A.3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele,


condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în
lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care
să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor


tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.

A.3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:

a) Fac parte integrantă din proiectul tehnic;

b) Reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii,


precizări şi prescripţii complementare planşelor;

c) Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise
în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;

d) Detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele


acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele
acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;

7
e) Impreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina
cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;

f) Elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru
fiecare categorie de lucrare;

g) Stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru


teste, verificări, probe;

h) Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;

i) Prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;

j) Prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a


deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

A.3.2. Tipuri de caiete de sarcini

A.3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini vor fi:

a) Caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;

b) Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi


confecţii diverse;

c) Caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;

d) Caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.

A.3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini vor fi:

a) Caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se
elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;

b) Caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent
pentru fiecare lucrare.

A.3.3. Conţinutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă minim obligatoriu:

a) Breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor


de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de

8
calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe
utilizate;

b) Nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

c) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea,
pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

d) Dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

e) Ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;

f) Standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii,
execuţie, montaj, probe, teste, verificări;

g) Condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.

A.4. Listele cu cantităţile de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

a) Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

c) Listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

d) Listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)-(Se poate


utiliza formularul F3.).

NOTĂ:

Formularele F1-F3, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi
utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

A.5. Graficul general de realizare a investiţiei publice

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a serviciilor si lucrărilor
de investiţii/intervenţii.

9
- Se va prezenta Graficul Gantt cu detalierea resurselor folosite la procesele de proiectare si executie
in care se vor evidentia: materiale, manopera, utilaje, transport, corelat obligatoriu cu Drumul critic (cu sau
fara rezerva de timp), care va contine cel putin: lista de activitati pe toate categoriile, durata ore/zile,
momente inceput/finalizare, echipamente-resurse alocate fiecarei activitati in termenul de realizare propus.
NOTĂ:

Inca din faza de conceptie, studiu si elaborare a proiectului lucrarii, managerul de proiect,
proiectantul si, atunci cand este cazul, beneficiarul trebuie sa ia in considerare principiile generale de
prevenire a riscurilor in materie de securitate si sanatate prevazute in legislatia nationala, in ceea ce priveste:

- Alegerea solutiilor arhitecturale, tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor servicii
si lucrari in faze de lucru, care se desfasoara simultan sau succesiv;

- Estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor servicii si lucrari.

Desemnarea unui coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii


proiectului lucrarii care inainte de inceperea fazei de elaborare a proiectului lucrarii, trebuie sa faca Planul de
Management SSM.

B. Părţile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale
acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun
din:

B.1. Planşe generale:

Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:

• Planşe de încadrare în zonă;

• Planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;

• Planşele topografice principale;

• Planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor


privind lucrările de fundare;

10
• Planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de
amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor
trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale,
platformelor şi altele asemenea;

• Planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de


terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a
lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor
informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;

• Planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri
longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel,
marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele
asemenea;

• Planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

B.2. Planşele principale ale obiectelor:

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.

Fiecare obiect subteran/suprateran va trebuii să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:

B.2.1. Planşe de arhitectură

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni,
distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

B.2.2. Planşe de structură:

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate
caracteristicile acesteia, şi cuprind:

• Planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

• Planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

11
• Descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj
(numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea,
depozitarea şi montajul.

B.2.3. Planşe de instalaţii:

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv
cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

B.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice:

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv
cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:

• Planşe de ansamblu;

• Scheme ale fluxului tehnologic;

• Scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

• Scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de


combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;

• Planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a


altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

• Diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic


necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

• Liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând
parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

B.2.5. Planşe de dotări:

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări
şi altele asemenea, pentru:

• Piese de mobilier;

• Elemente de inventar gospodăresc,

• Dotări PSI,

12
• Dotări necesare securităţii muncii,

• Alte dotări necesare în funcţie de specific.

La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin
parametri, performanţe şi caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte
asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil)
rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit
furnizor (producător sau comerciant).

Proiectul tehnic de executie (PTE) si Detaliile de executie (DDE) se vor intocmi obligatoriu si in
conformitate si pe baza Documentatiei de atribuire si HG 907/2016.

Ofertantul va sustine proiectul tehnic in fata Verificatorilor de proiecte atestati conform legii. Plata
verificatorilor de proiecte cade in sarcina ofertantului.

Verificarea tehnica de calitate a Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini si Detaliilor de executie si


intocmirea unui Referat privind verificarea de calitate, se va efectua de catre verificatori tehnici de proiecte
atestati MLPAT/MLPTL pentru specialitatile si cerintele in cauza.

Verificarea tehnica este o cerinta obligatorie pentru eliberarea Autorizatiei de Construire.

Ofertantul are obligatia sa intocmeasca proiectul tehnic numai cu ingineri calificati/licentiati pentru
domeniile/specialitatile pentru care semneaza.

Proiectul tehnic de executie (PTE) si Detaliile de executie (DDE), se vor prezenta în 3 (trei)
exemplare tipărite in original, 3 (trei) exemplare tipărite in copie, precum şi 1 (unu) exemplar pe
suport electronic (DVD/CD).

Proiectul pentru obinerea Autorizatiei de construire (PAC) va fi întocmit în conformitate cu


prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.T.C.T nr.
1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcii.

13
B.3. Conditii privind realizarea contractului

Întocmirea Proiectului tehnic, a Detaliilor de executie, a Documentatiilor pentru avize si acorduri şi


Proiectului pentru obtinerea Autorizatiei de construire.

După realizarea proiectului tehnic, Ofertantul va înainta documentatia integrala catre Beneficiar, în
vederea obtinerii aprobarii proiectului şi însuşirii acestuia de catre Beneficiar.

În conformitate cu legislatia în vigoare, Ofertantul va avea printre altele următoarele obligatii:

- Asigurarea prin Proiectul tehnic şi Detaliile de executie a nivelului de calitate corespunzător


cerintelor, cu respectarea regulamentelor tehnice şi a clauzelor contractuale;

- Prezentarea Proiectului tehnic elaborat, certificat de verificatori independenti autorizati;

- Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrărilor exploatarea,


întretinerea şi reparatiile aferente precum şi după caz, elaborarea proiectelor de urmărire privind evolutia în
timp a lucrărilor;

- Stabilirea prin Proiectul Tehnic al fazelor de executie determinante;

- Asistenta tehnică din partea proiectantului de specialitate pe perioada implementării proiectului în


conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În principal această activitate constă în:

- Verificarea conformitătii lucrărilor executate cu specificatiile tehnice din Proiectul tehnic;

- Asistenta tehnică, după caz, cu privire la: modificarea oricărei părti a lucrării pentru o completare
corespunzătoare şi/sau functionare corespunzătoare a acesteia. Astfel de modificări pot include adăugiri,
omisiuni, schimbări în calitate, schimbări în cantitate, forma, fel, pozitie, dimensiuni, nivel, caracteristici şi
schimbări în secventa specifică (ordinea lucrărilor), metodă şi timpul afectat fiecărei lucrări;

- Asistenta tehnică pentru lucrări prevăzute;

- Participarea la toate fazele determinate de verificare;

- Asistenta tehnică la receptiile partiale, la receptia la terminarea lucrărilor şi la receptia finală.

Asistenta tehnica se acorda pe întreaga durata de implementare a proiectului integrat.

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, precum si a incadrarii in termenele stabilite


este absolut necesar ca ofertantul sa aiba experienta in intocmirea de proiecte tehnice, detalii de executie

14
pentru obiective de infrastructura de marime si complexitate asemanatoare. In acest sens ofertantul va trebui
sa dispuna de personal cu suficienta calificare si experienta care sa poata asigura intocmirea proiectului
tehnic.

Ofertantul va face dovada, in cadrul Propunerii tehnice, ca are posibilitatea de a intocmi proiectul
tehnic, Detaliile de executie si Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire si executia lucrarilor prin
personal propriu calificat si suficient, sau/si prin contract de asociere/subcontractare, cu persoane fizice sau
persoane juridice, abilitate in conformitate cu prevederile legale si incadrarea in termenul propus in
Propunerea financiara si Propunerea tehnica.

Termenul de întocmire a proiectului tehnic va începe sa curga de la data luarii la cunostinta a


Ordinului de începere a prestarii serviciilor emis de Autoritatea Contractanta.

Durata de prestare a Serviciilor de proiectare se refera la durata efectiva de întocmire a


Documentatiei tehnice si va include si durata de verificare a Proiectului tehnic de catre verificatori autorizati si
de receptie din partea Autoritatii Contractante.

Serviciile prestate vor fi considerate receptionate, dupa verificarea si aprobarea acestora de catre
Beneficiar.

Pentru a fi aprobata Documentatia de proiectare, Prestatorul trebuie sa efectueze toate completarile


solicitate de catre Beneficiar si de catre Verificatori autorizati, in termen de maxim 5 zile de la solicitare, fara
costuri suplimentare din partea Beneficiarului.

- Toate serviciile de proiectare pentru execuţia lucrărilor si verificarea tehnica de calitate a


proiectului, trebuie sa fie realizate conform HG 907/2016:

- La finalizarea serviciilor de proiectare, Autoritatea contractanta va verifica si prelua Proiectul tehnic


de executie (PTE) si Detaliile de executie (DDE) cu respectarea urmatoarelor cerinte in conformitate cu
HG 907/2016:

Criterii generale privind verificarea conţinutului la Proiectul tehnic de executie (PTE) si Detaliile de
executie (DDE):

1. Proiectul Tehnic a fost depus de către contractant în termenul asumat prin contract?
2. Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate?
3. Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia?
4. Există memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat?

15
5. Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?
6. Există liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate?
7. Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiţie? (formular F1)
8. Există centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrări, pe obiecte ? ( formular F2 )
9. Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări? (formularul F3)
10. Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări? ( formularul F4 )
11. Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice? (formularul F5 )
12. Există listele cu cantităţile de lucrări pentru construcţii provizorii? (formularul F3 )
13. Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentaţie?
14. Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT?
15. Documentaţia include studiul geotehnic?
16. Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile?
17. Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări
privind finisajele
18. Există planşe de structura pentru fiecare obiect, cu toate caracteristicile; planurile de infrastructura,
suprastructura şi secţiunile caracteristice cotate ?
19. Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect?
20. Există planşe cu utilajele si echipamentele tehnologice ?
21. Există planşe cu dotări ?
22. Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, agremente tehnice - după caz?

Criterii specifice privind verificarea aspectelelor calitative la Proiectul tehnic de executie (PTE) si
Detaliile de executie (DDE)

1. Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele
proiectantului, data elaborării proiectului?
2. Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect,
elaboratorilor pe specialităţi?
3. Exista o corespondenta intre obiectele de investiţie din cadrul PT si cele din SF (a fost luat în calcul scenariul
recomandat de către elaboratorul studiului/ documentaţiei de avizare)?
4. In cazul modificărilor admisibile între SF şi PT, există avizul ISC si aprobarea beneficiarului pentru
modificări?
5. Exista memorii tehnice pentru specialităţile: arhitectura, rezistenta, instalaţii interioare, reţele edilitare,
tehnologie – după caz?
6. PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. ”Regulament de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”?
7. Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise
şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege?
8. Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, constructii provizorii, demolări,
devieri de reţele, cai de acces provizorii, alimentare cu apa, energie electrica, termica, telecomunicaţii?
9. Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a
instalaţiilor?
10. Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte?
11. Conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste
şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate?
12. Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratorii conform Indicatoarelor de norme de deviz?
13. Valoarea totală a investiţiei din PT nu diferă de cea previzionată în cadrul SF si depusa in cadrul Ofertei
financiare (Cap. 4 – Cheltuieli cu investiţia de baza din Devizul general + Cap. 5 - Diverse si neprevăzute +
Organizarea de şantier + Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului)?

16
14. Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secţiune pentru care verificarea este
obligatorie conform legii ?
15. Studiul geotehnic este verificat pentru cerinţa Af 1 – după caz?
16. Există planuri topografice, de sistematizare verticală, planuri pentru construcţiile subterane – după caz?
17. Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi semnăturile
proiectanţilor.
18. Planşele de specialităţi sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialităţi
19. Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul?).
Nota: Formularele F1 – F3 se regăsesc in HG 907/2016;

Cap. 4. DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI


Data de începere. Contractul de achizitie publica va intra in vigoare in momentul semnarii de catre ambele
parti.
Durata de executie a contractului este de 12 luni din care 2 luni pentru proiectare si 10 luni pentru executia
lucrarilor. Perioada de garantie incepe de la data PV de receptie la terminarea lucrarilor pana la data PV de
receptia finala.

Durata garantiei.

Durata garantiei lucrărilor executate va fi de mimim 3 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până
la recepţia finală.

Cap. 5. PROPUNEREA TEHNICA

Prevederi explicite privind prezentarea propunerii tehnice:

1. Durata de realizare a serviciilor de proiectare va fi încadrata obligatoriu cerintelor din cadrul


Documentatiei de atribuire;

2. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea
ofertantului.

3. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din Caietele de


sarcini, Sectiunea Formulare, Fisa de date a achizitiei, HG nr. 907/2016, precum si normele/normativele
tehnice din constructii in vigoare. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea
verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din Caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in Caietul de
sarcini sunt cerinte minim obligatorii. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus,
ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme;

4. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la


protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca;

17
5. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate
cerintele Documentatiei de atribuire;

6. Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus procedurii de achizitie conduc la


constatarea neconformitatii ofertei;

7. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din Caietele de sarcini si/sau
corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme;

8. Orice referire din caietul de sarcini cu privire la o anumita origine, procedeu, marca, brevet, tipuri,
sau productie specifica, se considera a fi insotita de sintagma "sau echivalent";

9. Ofertantul va prezenta informații în legătură cu modul de asigurare a tuturor operațiunilor în


conformitate cu reglementările legale aplicabile;

Avand in vedere caracterul contractului de prestatii intelectuale, in conformitate cu prevederile Art.


155 alin. (3) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ca la data semnarii contractului de
proiectare, ofertantul declarat castigator va prezenta o declaratie notariala in forma autentica, prin care
transfera toate drepturile de proprietate intelectuala ale proiectului tehnic catre beneficiar. In acest sens se va
completa si depune in cadrul Propunerii tehnice, o „Declaratie pe proprie raspundere privind transferul
drepturilor de proprietate intelectuala asupra intregului proiect”.

Propunerea tehnica va contine o descriere cu raspunsurile la urmatoarele cerinte minime:

A) Pentru serviciile de proiectare:


1. Metodologia pentru realizarea serviciilor (Formular 11)
2. Planul de lucru pentru realizarea serviciilor (Formular 11)
3. Structura organizatorica, infrastructura si personalul de specialitate propus pentru proiectarea
lucrarilor ( Formular 11)
4. Planul de asigurare al calitatii pentru serviciile de proiectare; Pentru partea de proiectare (si executie)
ofertantul trebuie sa detina toate autorizatiile necesare si sa fie autorizat pentru proiectarea (si
executia) instalatiilor sanitare, electrice, prevenire si stingere a incendiilor, etc, conform specificului
prezentei investiii.

B) Pentru executia lucrarilor :

1. Metodologia de realizarea lucrarilor – Formular 9


Trebuie sa demonstreze intelegerea prevederilor documentatiei tehnice si a caietului de sarcini si abilitatea
de a transpune progresul activitatilor intr-un plan de lucru fezbil. Trebuie sa utilizeze un nivel al detaliului care
sa arate activitatile cu legaturi bine definite cu fiecare faza, pachet de lucru si activitati in pachetul de lucru.
Se vor prezenta:

18
1.1. Obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin documentatia de atribuire;
1.2. Prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot
avea incidenta asupra derularii acestuia;
1.3. Identificarea si explicitarea aspectelor cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea
rezultatelor asteptate;
1.4. Modul de abordare a activitatilor ce corespund rezultatelor intermediare si rezultatului final al
contractului, in raport cu proiectul tehnic, cu responsabilitatile asumate si cu legislatia in vigoare.

2. Prezentarea planului de lucru propus- Formular 9A:

a) descrierea lucrarilor ce urmeaza a fi executate conform memoriilor tehnice prezentate;


b) Prezentarea resurselor (personal de specialitate/ executie, utilaje, instalații/echipamente) strict
necesare in vederea executiei in perioada maxima de timp propusa; Organigrama de personal si
organigrama utilaje/ echipamente care sa fie structurata pe principalele categorii de lucrari cu
alocarea resurselor necesare de forta de munca si echipamente de lucru pe fiecare categorie de
lucrari prezentata in organigrama; acestea vor fi prezentate grafic ;
c) programul de execuție (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări
(obiect/deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și
derularea în timp a tuturor activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru
realizarea lucrărilor, în special:
1.lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate,
2.activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora;
3.secvențierea, derularea în timp și durata testelor, cu evidențierea clară a activităților incluse în
procesele de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare
obiectului contractului;
4.denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie
(jaloane) în execuția contractului;
5.se solicita prezentarea si analiza drumului critic prin metoda clasica cat si prin metoda MPM,
precum si prezentarea modului de rezolvare al activitatilor si actiunilor critice, dupa caz.
6.alocari de resurse de material, manopera si utilaj pe fiecare categorie de lucrari in parte la nivel de
deviz si articol de deviz;
7.diagrama WBS (work breakdown structure / structura de alocare a activitatilor) aferenta graficului
Gantt propus care sa ilustreze ierarhic categoriile de lucrari si toate operatiunile necesare pentru
realizarea completa a prezentului proiect;
Diagrama Gantt propusa va include toate activitatile si subactivitatile necesare proiectarii/executiei
prezentei investitii. Solicitam ofertantilor sa includa informatii, alocari de resurse si termene realiste
de executie pentru categoriile de lucrari prezentate, adaptate la locatia si specificul proiectului,
deoarece diagrama Gantt va fi instrumentul principal folosit de autoritatea contractanta in cadrul
managementului proiectului si planificarea decontarilor dupa semnarea contractului.

Nota: Drumul critic trebuie sa ilustrareze, sub forma de grafic, succesiunea activitatilor si
subactivitatilor contractului si evenimentele identificate, sa reprezinte corect succesiunea cronologica
in timp si interdependenta activitatilor si subactivitatilor, sa identifice drumul cel mai lung ca durata
(Drumul Critic) si sa respecte urmatoatele reguli:
1. Contractul are un singur punct de start si un singur punct final.

19
2. Nodurile sunt reprezentate prin cerculete in care se inscrie numarul curent al evenimentului
(identificat la punctul 2. c) 4) iar activitatile si subactivitatile sunt reprezentate prin sageti
deasupra carora se inscrie numarul de ordine si denumirea prescurtata a activitatii sau
subactivitatii si sub care se inscrie durata acesteia in zile cazlendaristice intregi sau saptamani
intregi, in functie de abordarea aleasa.
3. Un nod poate contine unul sau mai multe evenimente.
4. Nodurile se considera conventional a fi atemporale, aparitia si finalizarea evenimentului(elor)
continute(e) petrecandu-se concomitent, la finalul zile sau saptamanii in care sunt prevazute.
5. Cu exceptia nodului de start si a nodului de final, toate nodurile reprezinta finalul unei(unor)
activitati si inceputul altei(altor) activitati.
6. O activitate care a fost detaliata in subactivitati nu se mai inscrie in Drumul Critic, inscriindu-
se doar subactivitatile componente.
7. Activitatile sau subactivitatile nu pot incepe decat dintr-un eveniment si se termina intr-un alt
eveniment.
8. Doua evenimente nu pot fi legate intre ele prin mai mult de o activitate sau subactivitate.
9. In cazul in care este necesar, se pot crea activitati fictive cu termen si resurse 0, care vor fi
evidentiate cu sageti avand linie intrerupta.
10. Varfurile sagetilor care se afla indreptate spre un anumit nod indica activitatile sau
subactivitatile care trebuie incheiate in evenimentul(ele) respectiv(e) inainte de a se putea
demara orice alta activitate sau subactivitate care incepe din nodul respectiv.
11. O activitate nu poate sa inceapa si sa se termine in acelasi nod.
12. Este interzisa intoarcerea temporala.
13. Activitatile care fac parte din Drumul Critic se vor evidentia prin sageti ingrosate.

Anexat graficului, se vor descrie tabelar urmatoarele informatii, corelate cu Diagrama Gantt:
Activitatea / Dependenta Ziua inceperii Ziua finalizarii Rezer
Durata Rezerva
subactivitate de va
(zile) min Max min Max totala
a subactivitatea libera
1 -
2 1
3.1 2
...
n-1
n
Unde:
- Ziua inceperii min = ziua cea mai devreme de incepere a activitatii sau subactivitatii
- Ziua inceperii Max = ziua cea mai tarzie de incepere a activitatii sau subactivitatii
- Ziua finalizarii min = ziua cea mai devreme de finalizare a activitatii sau subactivitatii
- Ziua finalizarii Max = ziua cea mai tarzie de finalizarii a activitatii sau subactivitatii
- Rezerva libera = Ziua finalizarii min – Ziua inceperii min – Durata activitatii sau subactivitatii
(Rezerva libera este intervalul maxim cu care poate fi amanata o anumita activitate fara a
consuma din rezerva activitatilor care o succed)
- Rezerva totala = Ziua finalizarii Max – Ziua inceperii min – Durata activitatii sau subactivitatii
(Rezerva totala este intervalul maxim cu care poate fi amanata o activitate fara a afecta
termenul final al proiectului. Daca Rezerva totala este 0, atunci activitatea este una critica.

20
Daca termenul ofertat este egal cu lungimea drumului critic, atunci orice intarziere in realizarea unei
activitati sau subactivitati incluse in drumul critic va cauza neincadrarea in termenul de executie
ofertat. In schimb, activitatile sau subactivitatile care au Rezerva libera pozitiva pot fi decalate cu un
numar maxim de zile egal cu Rezerva libera, fara ca termenul de finalizare ofertat sa se modifice.
Efectuarea unor corecturi asupra Drumului Critic in urma unor eventuale solicitari de clarificari vor fi
considerate abateri tehnice minore doar in masura in care respectivele corecturi se incadreaza in
Rezerva libera si/sau in masura in care lungimea Drumului Critic este mai mica decat termenul de
executie ofertat, insa doar daca corecturile aduse se incadreaza in termenul de executie ofertat.
3. Ofertantii vor intocmi si prezenta listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele
completate conform documentatiei de atribuire, inclusiv pentru organizarea de șantier, avand mentionate
doar cod articol, descriere, cantitatea si unitatea de masura fara a mentiona preturi unitare si valori. Listele
de cantitati prezentate vor fi necesare pentru fundamentarea propunerii financiare, si vor fi prezentate pentru
toate categoriile de lucrari prezentate in documentatia de atribuire. Fisele tehnice prezentate vor respecta
solutiile si caracteristicele tehnice prezentate in studiul de fezabilitate si vor fi sustinute de fise tehnice
confirmate prin stampila/semnatura sau semnatura electronica de la producatorii / furnizorii echipamentelor
respective. Se vor prezenta consturile de functionare ale statiei de epurare/an conform specificatiilor tehnice
solicitate. Acestea vor fi confirmate si asumate de producatorul /furnizorul statiei de epurare si a
echipamentelor ce urmeaza a fi puse in functiune.
Pentru o buna intelegere si insusire a studiului de fezabilitate si a documentatiei de atribuire, recomandam
operatorilor economici interesati sa efectueze o vizita in teren. Aceasta poate fi efectuata cu sau fara stiinta
autoritatii contractante.

Nota: Ofertantii isi vor prevedea propriile liste de cantitati pentru organizarea de santier in limita sumelor
alocate. Ofertantii vor prezenta liste de cantitati si extrase de resurse pentru organizarea de santier avand
mentionate doar cod articol, descriere, cantitatea si unitatea de masura fara a mentiona preturi unitare si
valori;

Detalii privind prezentarea listelor de cantitati:


Ofertantul va prezenta listele cantităţilor de lucrări completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, cu
respectarea integrală a cerinţelor calitative şi cantitative prevăzute în documentatia tehnica şi în alte acte
normative în vigoare care reglementează execuţia lucrărilor.
Ofertantul va prezenta listele cantităţilor de lucrări pentru obiectivul proiectului, precum şi pentru organizarea
de şantier:
a. Liste cuprinzând cantităţile de lucrări – Formular F3
b. Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale – Formular C6
c. Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – Formular C7
d. Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii – Formular C8
e. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile – Formular C9
f. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari – Formular F4
f. Fise tehnice ale utilajelor – Formular F5

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naţionale în
vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi
în concordanţă cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 622/2004 şi a
Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în
construcţii.

21
4.Ofertantul va prezenta Lista principalilor furnizori pentru materialele si produsele principale luate în
calcul la elaborarea ofertei, conform Formular C6.

5. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare, trebuie sa


cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:
a) Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului
calitatii.
b) Descrierea succesiva a procedurilor tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrari necesare pentru
realizarea obiectivului. Nu se accepta prezentarea de proceduri tehnice de executie pentru categorii de
lucrari care nu fac obiectul prezentei investitii. Pentru descrierea completă a listelor cuprinzând procedurile
tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări, acestea se vor întocmi în conformitate cu cerinţele
tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile
LEGII NR. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, HGR 766 – Regulamentele privind calitatea în construcţii,
Catalogul Standardelor Romane – ASRO şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini.
c) Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie pe fiecare
categorie de lucrari in parte, trebuie sa contina: - categoriile de lucrari controlate si verificate conform
caietelor de sarcini si normelor tehnice; - metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative); -
frecventa / faza; - tolerante admisibile; - cine efectueaza controlul / verificarea; - inregistrari de calitate
precum si prezentarea de modele formularelor aplicabile acestor iregistrari; Acestea vor fi utilizate de ofertant
in executia lucrarilor. Pentru descrierea completă a planului de control al calităţii, verificării şi încercării,
acesta se va întocmi în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor
prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 –privind calitatea în construcţii,
HGR 766 – Regulamentele privind calitatea în construcţii, HGR 272/ 1994 Regulamentul privind controlul de
stat al calităţii în construcţii .HGR 925 /1995 Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor şi celelalte prevederi legale.
d) Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a înteles si îsi asuma prevederile prezentei documentatii, se vor
prezenta urmatoarele informatii cu respectarea tuturor cerintelor impuse în documentatia de atribuire, dupa
cum urmeaza:
- se va prezenta propunerea ofertantului pentru organizarea de santier, care va include inclusiv o plansa
corelata cu lucrarile,cantitatile, descrise si propuse; Descrierea organizarii de santier (birouri, magazii,
depozite, capacitati de manipulare, etc.) si asigurarea utilitatilor (alimentare cu energie electrica, cai de acces
la obiectivele de investitii si dupa caz alimentare cu apa, gaze si canalizare) va fi strict aplicabila prezentului
proiect si corelata cu restul informatiilor prezentate.

NOTA: Ofertantii pot prezenta sistemul calitatii general actual conform legislatiei si normativelor in vigoare,
din care vor extrage strict elementele aplicabile prezentului contract. Fiind un document oficial opozabil, in
cazul in care sistemul calitatii prezinta vicii de forma cum ar fi elemente neaplicabile prezentului contract,
denumirea altor autoritati contractante sau a altor contracte, ofertantii vor fi solicitati o singura data sa
corecteze aceste vicii de forma, sub sanctiunea excluderii. Prin solicitarea de clarificari, Autoritatea
Contratanta nu este tinuta sa precizeze in mod exhaustiv viciile de forma, ci doar sa dea exemple, corectarea
exhaustiva ramanand in sarcina ofertantului sub sanctiunea excluderii. Ofertantul nu se poate prevala in
explicarea anumitor lipsuri, neconcordante, erori sau greseli de existenta unei certificari ISO sau echivalente
privind calitatea.

6. Formular 10 – Resurse cu prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si


obligatorii în vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse în obiectul contractului în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.
Se vor prezenta urmatoarele documente justificative:
- diploma de studii superioare, autorizatii, atestate;
- declaratie de disponibilitate/contract de munca/contract de prestari servicii, dupa caz;

22
-CV format EuroPASS insusit de fiecare specialist in parte;
Nota 1: Operatorii economici care prezinta experti straini vor prezenta documente/certificate echivalente,
emise in statul de resedinta, insotite de traducere autorizata in limba romana.

7. Planul de management de mediu în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile


obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea completă a Planului de management de mediu,
acesta se va întocmi în concordanţă cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor
prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, OUG
78/2000 privind regimul deşeurilor, HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor,
STAS 6156/1986 Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social – culturale – limite admisibile şi
parametrii de izolare acustică şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini.

8. Planul de management SSM în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile


obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea completă a planului de management SSM,
acesta se va întocmi în concordanţă cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor
prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,
Norme Metodologice 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
319/2006, HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători
a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă şi celelalte prevederi legale menţionate în
caietele de sarcini, Reglemetarilor tehnice C3000-94 „Norme de protectie contra incendiilor”.

9. Declarație privind durata garanției acordate lucrărilor executate si prezentarea modului de interventie
si rezolvare a problemelor pe perioada de garantie.

10. Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de
îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens.
Această declarație va fi asumată in mod obligatoriu de ofertanti, asociati, subcontractanti, terti sustinatori;

11. Orice specificatie tehnica prin indicarea de licente, procedee speciale, marci, mentionata in proiectul
tehnic, caietele de sarcini sau documentatia de atribuire este insotita de sintagma "sau echivalent".

12. Este obligatorie mentionarea la inceputul ofertei, parte/partile din propunerea tehnica si/ sau
parte/partile din propunerea financiara care sunt considerate confidentiale sau protejate de un drept
de autor. Se solicita ofertantilor (in conformitate cu legea nr. 98/2016 art. 57 alin. (1) si (3), ca cerinta
minima, gruparea paginilor care contin partea de oferta tehnica/ partea de oferta financiara care este
neconfidentiala de partea care este confidentiala, (in fisiere electronice distincte) insotite de un opis al
paginilor confidentiale si de un opis al paginilor neconfidentiale, sau justificarea declararii ca fiind
confidentiale a informatiilor depuse si declarate confidentiale.

Reguli minime obligatorii la intocmirea propunerii tehnice:


1. La intocmirea devizelor oferta, ofertantul va prezenta listele cantităţilor de lucrări completate pe
capitole, aferente categoriilor de lucrări, cu respectarea integrală a cerinţelor calitative şi cantitative
prevăzute în documentatia tehnica şi în alte acte normative în vigoare care reglementează
proiectarea si execuţia lucrărilor.
Ofertantul va prezenta listele cantităţilor de lucrări pentru obiectivul proiectului, precum şi pentru organizarea
de şantier:
a. Liste cuprinzând cantităţile de lucrări – Formular F3
b. Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale – Formular C6

23
c. Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – Formular C7
d. Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii – Formular C8
e. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile – Formular C9
f. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari – Formular F4
f. Fise tehnice ale utilajelor – Formular F5

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naţionale în
vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi
în concordanţă cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 622/2004 şi a
Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în
construcţii.
1. Transportul materialelor se va oferta in conformitate cu extrasele de materiale, ofertantii fiind obligati
sa foloseasca distantele reale de transport. Distantele reale de transport se vor justifica in cadrul
propunerii tehnice incarcate in SICAP prin prezentarea furnizorului si distantei de transport.
2. Toate informatiile solicitate prin Caietul de Sarcini sunt obligatoriu a fi prezentate in propunerea
tehnica incarcata in SICAP, sub sanctiunea excluderii. Corectarea sau completarea in urma
solicitarilor de clarificari a unor informatii, sunt permise doar in masura in care acele informatii sunt
inscrise in mod corect in alta parte din propunerea tehnica.
3. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea, corectarea sau completarea unor documente sau
informatii prezentate in oferta si nu prezentarea celor care lipsesc din oferta. Ofertele incomplete vor
fi respinse.
4. Modificarile aduse in urma solicitarilor de clarificari asupra elementelor propunerii tehnice care se
refera la calitate, la cantitati si la termenul de executie nu vor fi considerate abateri tehnice minore.
5. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita orice clarificare pe care o considera necesara in
stricta legatura cu propunerea tehnica, cu documentele sau cu informatiile cuprinse in aceasta.
6. Ofertantii sunt deplin responsabili pentru lizibilitatea tuturor documentelor incarcate in SICAP in
oferta sau prin clarificari. In cazul in care un document este partial lizibil dar se poate distinge tipul
documentului, clarificarile vor fi acceptate doar in masura in care ofertantul demonstreaza ca oferta
depusa avea inscrisa informatia necesara. In cazul in care documentul este ilizibil in totalitate, va fi
considerat document care lipseste.
7. In cazul in care exista documente intocmite de ofertant dar care prin scanare devin greu lizibile
datorita formatului sau a scrisului marunt, ofertantul va incarca atat documentul semnat si scanat cat
si, separat, documentul original in formatul editabil original sau exportat in pdf.
8. In masura in care nu se prezenta un raspuns corespunzator in oferta iniţială privind indeplinirea
vreuneia din cerintele minime de mai sus, sau prezentarea este incompleta, propunerea tehnica va fi
declarata neconforma, potrivit art. 137 alin. (3) din HG 395/2016. Autoritatea contractanta in temeiul
art. 134 alin (9) pct. e din HG nr. 395/2016, exclude in mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată
de la cerinţele exacte ale documentaţiei de atribuire si ale caietului de sarcini, atunci cand prezinta
propunerea tehnica si propunerea financiara. Prin urmare o modificare a propunerii tehnice nu poate
fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei iniţiale.
9. Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si lucrarile
descrise in documentatia de atribuire. Solicitam ofertantilor sa prezinte strict informatiile solicitatate.
Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire , care nu sunt detaliate si corelate
sau care prezinta metode/ metodologii de lucru care nu sunt aplicabile prezentei proceduri vor fi
declarate neconforme din punct de vedere tehnic.

Recomandari la intocmirea propunerii tehnice:


1. Pentru o evaluare facila a ofertelor, ofertantii vor incarca in SICAP doar documentele si informatiile
strict necesare conform cerintelor Documentatiei de atribuire.

24
2. Nu este necesar ca ofertantii sa prezinte elemente copiate din documentatia tehnica sau documente
nerelevante prin prisma documentatiei de atribuire.

Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile: - condițiile
de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, sunt Inspecția Muncii sau de pe site-ul:
https://inspectiamuncii.ro ; -condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția
Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie; -impozitarea pe site-ul ministerul
finantelor publice www.mfinante.ro;

Cap. 6 – Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara va contine:
1. Formularul de Oferta cu anexa, ce reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul va fi
exprimat în lei, fara TVA. Anexa la formularul de oferta va contine valoarea pentru serviciile de proiectare,
pentru executia lucrarilor si valorile pentru lucrarile executate de asociati, subcontractanti, inclusiv.

2. Formularele reglementate de Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii", F1, F2, F3, F4, F5, F6, completate cu preturi unitare si valori, ce
vor deveni formulare pentru devizul ofertei: - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv (formular
F1);
- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formular F2);
- LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (formular F3);
- LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formular F4); - FISELE
TEHNICE se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc, (formular F5);
- Graficul general de executie a investitiei (formular F6);
3. Listele centralizatoare cu consumuri:
- Lista privind consumurile de resurse materiale formular C6 (inclusiv furnizorii declarati),
- Lista privind consumurile cu mâna de lucru – formular C7,
- Lista privind consumurile de ore de functionare utilaje - Formular C8,
- Lista privind transporturile - Formular C9.
4. Listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii/ organizare de santier.
Pentru organizarea de santier se vor prezenta formularele F2, F3, centralizatoare cu
consumuri C6, C7, C8, C9 separate de investitia de baza ;
5. Propunerea de contract afisata la sectiunea “Formulare” va fi semnata electronic fapt ce atesta acceptarea
clauzelor contractuale de catre ofertant. Propunerea de contract poate fi însotita de eventuale propuneri de
modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea
nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.
6. Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile
contractantului mentionate în, sau care rezulta din documentele procedurii pentru întreg ansamblul lucrarilor
descrise în fisa de date. În preturi se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe si
cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligatii legale ale contractantilor, profitul si alte
asemenea. Ofertantii vor prezenta valoric, separat, cuantumul cheltuielilor indirecte propuse, asa cum reies
ele din oferta depusa si le vor justifica prin defalcarea acestora pe categorii, cu sumele aferente fiecarei
categorie de cheltuiala.
Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat sa furnizeze, orice costuri legate de: - executia categoriilor
de lucrari prevazute în listele de cantitati, întocmirea instructiunilor de întretinere si exploatare; - protejarea
mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea
lucrarilor; - procurarea, transportul, manipularea, depozitarea si punerea în opera a materialelor si
echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

25
Cap. 7 Modul de prezentare al ofertei
Oferta se depune în SICAP, numai în format electronic, pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.ro pana la
data si ora limita stabilita in SICAP. Oferta cuprinzând, dovada constituirii Garantiei de participare,
Completare formular DUAE de catre fiecare membru participant conform notificarii ANAP, si Propunerea
tehnica vor fi prezentate on-line, sub forma unor fisiere electronice, obligatoriu semnate electronic cu
Semnatura electronica EXTINSA de tip p7s, în SICAP. Propunerea financiara se depune integral in SICAP
iar valoarea ei va fi sub forma CRIPTATA. Propunerea tehnica va fi obligatoriu numerotata pe fiecare pagina,
va fi insotita obligatoriu de obligatoriu de Opis cu paginatia aferenta si va contine in mod obligatoriu toate
cerintele si Formularele in ordinea cronologica stabilita in Cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii
tehnice; Propunerea financiara va fi obligatoriu numerotata pe fiecare pagina, va fi insotita obligatoriu de Opis
cu paginatia aferenta si va contine obligatoriu toate cerintele si Formularele in ordinea cronologica stabilita in
Cap. IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare;
In cazul asocierii si/sau subontractarii, asociatii si subcontractantii vor depune si ei formularul DUAE in
SICAP. In cazul unei asocierii se vor depune si Acordurile de asociere
In cazul unor subcontractari se vor depune si Acordurile de subcontractare
In cazul unor sustinerii capacitatilor tehnice si/sau profesionale privind experienta similara, sustinatorii tertii
vor completa formularul DUAE in SICAP, formular in care vor identifica denumirea contractului, beneficiarul si
valoarea contractelor realizate, cat si Angajamentele de sustinere.
Având în vedere ca procedura este online, mentionam faptul ca oferta si documentele care insotesc oferta si
depuse în SICAP vor fi obligatoriu semnate cu Semnatura electronica EXTINSA de tip p7s, avand in vedere
prevederile Art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016
Deschiderea ofertelor: Ofertele si documentele care insotesc oferta vor fi vizualizate în SICAP începînd cu
data si ora stabilita automat de sistem. Dupa finalizarea verificarii, Comisia de evaluare va introduce în
SICAP numele ofertantilor ale caror oferte sunt admisibile precum si ale ofertantilor ale caror oferte au fost
declarate neconforme sau inacceptabile. Dupa transmiterea acestor informatii catre SICAP si dupa
vizualizarea propunerilor financiare admisibile, comisia de evaluare va stabili oferta câstigatoare. Pe baza
informatiilor introduse în SICAP, de catre autoritatea contractanta, sistemul informatic genereaza automat
catre toti ofertantii
participanti la procedura prin mijloace electronice înstiintari cu privire la rezultatul procedurii.
Neprezentarea si nesemnarea cu Semnatura electronica EXTINSA de tip p7s a Propunerii tehnice, a
Propunerii financiare, a documentului care atesta constituirea Garantiei de participare si a documentelor care
insotesc oferta (dupa caz – Acord
de asociere, Acord de subcontractare, Angajament ferm de sustinere), pâna la data si ora limita de depunere
a ofertelor, are ca efect declararea ofertei ca inacceptabila.
Necriptarea pretului Propunerii financiare pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor are ca efect
declararea ofertei ca inacceptabila.
Nici o ofertă NU va fi modificată ulterior termenului limită de depunere a ofertelor.

Cap.8. DOCUMENTE
Documentatia de atribuire postata in SICAP contine toate documentele necesare proiectarii/executiei
obiectivului de investiţii conform legislatiei in vigoare.

Intocmit:

Responsabil achizitii publice

26

S-ar putea să vă placă și