Sunteți pe pagina 1din 5

Dosarul nr.

3-4447/2019
2-19181225-12-3-11112019

ÎNCHEIERE

28 noiembrie 2019 mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, Violeta Chisilița, studiind cererea de


suspendare a actului administrativ defavorabil, formulată în cauza de contencios administrativ la
cererea de chemare în judecată înaintată de Dumitru Țîra împotriva Ministerului Justiției cu privire
la contestarea actului administrativ individual defavorabil

constată

La 11 noiembrie 2019, Dumitru Țîra a depus cerere de chemare în judecată împotriva


Ministerului Justiției cu privire la contestarea actului administrativ individual defavorabil.
În motivarea acțiunii reclamantul, Dumitru Țîra, indicat că, prin ordinul Ministrului
Justiției nr.1223 din 29.12.2016, a fost desemnat în funcția de membru al Consiliului de Integritate,
fiind reprezentant al societății civile, selectat prin concurs, în temeiul art. 12 alin.(2) din Legea nr.
132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și conform Regulamentului
privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate.
Reclamantul a mai indicat că, prin hotărârea Consiliului electoral al circumscripției
electorale municipale Chișinău nr. 1 nr.67 din 24.09.20, a fost înregistrat în calitate de candidat la
funcția de Primar general al mun. Chișinău desemnat de către Partidul Politic „Partidul Popular
European din Moldova” pentru alegerile locale generale din 20.10.2019. În data de 26.09.2019,
Ministerul Justiției a formulat scrisoarea cu nr.01/9443, semnată de către Ministrul Justiției, Olesea
Stamate, l-a informat că a luat act de faptul că subsemnatul a fost înregistrat în calitate de candidat
la funcția de Primar general al mun. Chișinău pentru alegerile locale generale din 20.10.2019; și,
învederând prevederile art. 12 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 132/2016 i-a solicitat să se retragă din
componența Consiliului de Integritate. La 30.09.2019, a formulat un răspuns la această scrisoare,
înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 14121 din 01.10.2019, prin care a informat Ministrul despre
circumstanțele implicării în alegerile locale la funcția de primar, motivul, scopul și condițiile
implicării. Implicarea sa în alegerile la funcția de Primar general al mun. Chișinău a luat sfârșit
în data de 18.10.2019. La 30.10.2019 a fost emis Ordinul Ministrului Justiției nr. 282, prin care ,
a fost revocat că mandatul dlui Dumitru Țîra, membru al Consiliului de Integritate, desemnat din
rândul reprezentanților societății civile, din data de 30 octombrie 2019.
Consideră, reclamantul, Dumitru Țîra, ordinul 282/2019 ca fiind un act administrativ ilegal
și nemotivat, emis cu scopul de intimidare și presiune asupra reclamantului, având calitatea de
membru al Consiliului de Integritate, actul administrativ contestat este un atentat asupra
independenței membrilor Consiliului de Integritate și, implicit, un atentat asupra sistemului de
Control al integrității asigurat de Autoritatea Națională de Integritate.
Reclamantul a mai menționat că actul administrativ contestat, ordinul Ministrului
Justiției nr.282/2019, este ilegal și urmează a fi anulat pe seama faptului că este emis contrar legii,
este disproporționat și nemotivat corespunzător, depășește limitele dreptului discreționar și este
tardiv, iar autoritatea publică emitentă – Ministerul Justiției (în persoana Ministrului Olesea
Stamate) a desconsiderat în totalitate obligația de a acționa în conformitate cu legea, de a exercita
atribuțiile sale în strictă conformitate cu scopul pentru care i-au fost conferite atribuțiile de
selectare a reprezentantului societății civile în funcția de membru al Consiliului de Integritate, iar
prin aceasta a fost încălcat dreptul reclamantului de membru al Consiliului de Integritate.
Motivarea în fapt a actului contestat este rezumată la o singură frază: „Participarea dlui Dumitru
Țîra în calitate de candidat în campania electorală din partea Partidului Politic „Partidul Popular
European din Moldova” reprezintă o activitate politică în sensul art. 12 alin. (1) lit. h) din Legea
nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, fapt care îl face incompatibil cu
funcția de membru al Consiliului de Integritate.” Descrierea procedurii administrative care a stat
la baza emiterii actului – lipsește.
Reclamantul a mai indicat că nu a fost niciodată și nici actualmente nu este membru al
vreunui partid politic, iar funcția de primar general al mun. Chișinău este o funcție electivă și nu o
funcție politică. De asemenea, în legislația națională lipsește o definiție a sintagmei „activitate
politică - corespunzător nu poate fi stabilită nici conținutul prevederii secunde „nu a desfășurat
vreo activitate politică”, iar interpretarea (calificarea) făcută de Ministerul Justiției este una absolut
eronată, lipsită de vreo argumentare. Interpretarea eronată a acestei prevederi generale, este făcută
de către Ministrul Justiției doar cu scopul de a restrângere în mod arbitrar dreptul său, nicidecum
cu scopul pentru care i-a fost conferită atribuția conferită prin art. 12 alin.(2) din Legea nr.
132/2016 de selectare a reprezentantului societății civile în funcția de membru al Consiliului de
Integritate. În același context, trebuie observată și comunicarea anterioară în cadrul procedurii
administrative - scrisoarea Ministerului Justiției nr.01/9443 din data de 26.09.2019, adresată
reclamantului, prin care informează că a luat act de implicarea lui în cursa electorală și îi solicită
să se retragă din componența Consiliului de Integritate; precum și răspunsul subsemnatului din
30.09.2019 la această scrisoare - înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 14121, prin care a
argumentat că înaintarea sa în calitate de candidat de către un partid politic a reprezentat doar o
opțiune legală de a participa în campanie, având în vedere imposibilitatea obiectivă de colecta într-
o săptămână 10 mii de semnături pentru a candida independent. În cadrul campaniei, nu am
promovat viziuni și deziderate politice și nici ale vreunui partid, dimpotrivă, a promovat obiectivul
de informare a cetățenilor despre importanța procesului electoral, prin campania socială având
sloganele: Zâmbește e gratis! Votează, e important!; Funcția de primar nu trebuie să fie politizată.
În acest mod, Ministerul Justiției și personal Ministrul, a cunoscut și circumstanțele implicării
subsemnatului în alegerile locale la funcția de primar, motivul scopul și condițiile implicării - fiind
o opțiune legală pentru promovarea unei campanii sociale și fără implicare politică. Aceste
circumstanțe nu sunt doar declarative, ci au fost confirmate și puteau fi verificate cu ușurință
urmărind activitatea subsemnatului, care a fost una publică și transparentă, scop în care a fost
realizat inclusiv și portalul în internet - https://dumitrutira.md.
Reclamantul a mai indicat că fiind un act administrativ defavorabil, Ordinul MJ
nr.282/2019 nu conține nici o descriere a procedurii administrative care a stat la baza emiterii lui,
deși această procedură a fost inițiată tocmai în data de 26.09.2019, fapt confirmat prin scrisoarea
Ministerului Justiției nr.01/9443 prin care i-a solicitat retragerea din componența Consiliului de
Integritate. Cu toate acestea, depășind termenul legal, după 36 de zile din data inițierii procedurii
administrative, în data de 30.10.2019, Ministrul Justiției, a emis Ordinul nr.282/2019 privind
revocarea sa din funcția de membru al Consiliului de Integritate desemnat din rândul
reprezentanților societății civile, cu toate că la acea dată nici măcar nu subzistau motivele invocate
formal.
Cere, reclamantul, Dumitru Țîra:
- suspendarea executării actului administrativ contestat, Ordinul Ministrului Justiției
nr. 282 din 30 octombrie 2019;
- anularea Ordinul Ministrului Justiției nr. 282 din 30 octombrie 2019.
Astfel, concomitent cu acțiunea depusă, reclamantul, Dumitru Țîra, solicită suspendarea
Ordinului Ministrului Justiției nr. 282 din 30 octombrie 2019.
În motivarea cererii de suspendare a actului administrativ defavorabil, reclamantul a
invocat că, motivele invocate în acțiune, demonstrează cu certitudine existența unor suspiciuni
incontestabil de serioase şi rezonabile privind legalitatea Ordinului MJ nr.282/2019. De asemenea,
în data de 27.09.2019. Ministerul Justiţiei a anunţat concursul pentru funcţia de membru în
Consiliul de Integritate, iar termenul-limită de depunere a actelor a fost 22.10.2019, la concurs
fiind deja înscriși 4 candidați, astfel fiind iminentă numirea unei alte persoane în funcţia de
membru în Consiliul de Integritate, fapt care va lipsi de eficientă și va face imposibilă executarea
hotărârii judecătorești privind anularea actului administrativ contestat. Legea nr. 132/2016 nu
conține ca temei de revocare a noului membru în caz de restabilire a unui membru revocat în
temeiul hotărârii judecătorești, fapt care va face hotărârea instanței de judecată lipsită de eficiență
și imposibilă de executat. Totodată, din motivul emiterii ordinului contestat, actualmente este
blocată activitatea Consiliului de Integritate, ne fiind întrunit cvorumul. Unica modalitate de a
preveni survenirea acestor prejudiciu este asigurarea acțiunii prin suspendarea actului
administrativ contestat.
În termenul acordat, Ministerul Justiției nu a expediat în adresa instanței referința solicitată.
Studiind cererea de suspendare a actului administrativ individual defavorabil, cererea de
chemare în judecată și înscrisurile anexate, judecătorul consideră necesar de a admite cererea din
următoarele motive.
În conformitate cu art. 214 alin. (1) Cod administrativ, suspendarea executării actului
administrativ individual contestat poate fi solicitată de către reclamant instanței de judecată care
examinează acțiunea de contencios administrativ. Reclamantul poate solicita instanței de judecată
competente suspendarea executării actului administrativ individual până la înaintarea acțiunii în
contencios administrativ dacă autoritatea publica învestită cu soluționarea cererii prealabile a
refuzat suspendarea sau nu a soluționat cererea de suspendare în termenul stabilit la art. 172
alin.(3).
Alin. (2) al aceluiași articol stabilește că instanța de judecată poate dispune suspendarea
executării actului administrativ individual din motivele prevăzute la art.172 alin.(2).
Conform art. 214 alin. (4) Cod administrativ, instanța de judecată decide cu privire la
suspendarea executării actului administrativ individual printr-o încheiere susceptibilă de recurs,
fără citarea participanților la proces. Dacă consideră necesar, instanța de judecată citează pârțile
pentru audiere în privința temeiniciei cererii de suspendare. Prevederile art.177 alin.(2) din Codul
de procedură civilă nu se aplică.
Dispozițiile legale citate enunță temeiurile de admisibilitate a cererii de suspendare a
executării actului administrativ individual:
1. prezența unui act administrativ individual defavorabil comunicat destinatarului;
2. depunerea unei cereri de suspendare în forma scrisă;
3. competența jurisdicțională materială și teritorială a instanței de judecată pentru
examinarea acțiunii în contenciosul administrativ;
4. iar în cazul contestării actului administrativ cu cererea prealabilă, autoritatea publică
competentă cu soluționarea acesteia a refuzat cererea de suspendare sau nu a soluționat cererea de
suspendare în termenul prevăzut de lege.
Conform art. 11 alin. (1) lit. a) Cod administrativ, acte defavorabile sunt actele care impun
destinatarilor lor obligații, sancțiuni, sarcini sau afectează drepturile/interesele legitime ale
persoanelor ori care resping, în tot sau în parte, acordarea avantajului solicitat.
În privința primei condiții de admisibilitate se constată că Ordinul Ministrului Justiției nr.
282 din 30 octombrie 2019 cu privire la revocarea membrului Consiliului de Integritate, este un
act administrativ individual defavorabil și are caracter executoriu.
În conformitate cu art. 171 alin. (4) Cod administrativ, actele administrative individuale
sunt executorii din momentul survenirii obligativității lor, cu excepția cazului când executarea lor
este suspendată prin decizia autorității publice sau prin act judecătoresc de dispoziție. Dacă se
depune o cerere de suspendare a executării actului administrativ individual, acesta poate fi executat
doar după soluționarea cererii respective.
Ordinul Ministrului Justiției nr. 282 din 30 octombrie 2019, a fost comunicat reclamantului,
Dumitru Țîra.
Competența pentru examinarea prezentei cereri, în conformitate cu prevederile art. 191
alin. (1) și art. 196 alin. (1) Cod administrativ revine Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), cererea
de suspendare fiind depusă cu respectarea dispozițiilor legale menționate.
Referitor la condiția de respectare a remediului extrajudiciar cu privire la suspendarea
executării actului administrativ individual defavorabil, judecătorul reține următoarele.
Conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 132/17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională
de Integritate, mandatul de membru al Consiliului este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru
un alt mandat consecutiv, şi încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de
către entitatea care a desemnat-o, sau prin demisie, sau prin pensionare, sau în caz de deces al
persoanei. În cazul încetării mandatului înainte de termen, entitățile vizate desemnează, în termen
de 20 de zile lucrătoare, un nou membru al Consiliului în condițiile alin.(1). În cazul în care nu a
fost numit un nou membru al Consiliului până la expirarea mandatului celui actual, ultimul își
exercită atribuțiile până la numirea unui nou membru.
La caz, judecătorul reține că mandatul de membru a lui Dumitru Țîra în Consiliul de
Integritate, a fost revocat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 282 din 30 octombrie 2019. Astfel,
autoritatea publica învestită cu soluționarea cererii prealabile este Ministerul Justiției.
Conform art. 34 alin. (5) al Legii nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică
centrală de specialitate, actele administrative ale ministerului şi ale altei autorităţi administrative
centrale pot fi contestate de către persoanele fizice şi juridice în Guvern sau în instanţa de
contencios administrativ competentă în modul stabilit de Legea contenciosului administrativ nr.
793-XIV din 10 februarie 2000.
Cu referire la actele cauzei, judecătorul constată că Dumitru Țîra, a contestat actul
administrativ direct în instanța de judecată, corespunzător, depunerii unei cereri de suspendare a
ordinului contestat la autoritatea publică competentă, așa cum statuează art. 172 alin.(1) Cod
administrativ, în fața autorității publice emitente nu se impune.
Din motivele expuse judecătorul constată că cererea de suspendare a Ordinului Ministrului
Justiției nr. 282 din 30 octombrie 2019, este admisibilă.
Totodată, judecătorul va concluziona în privința temeiniciei cererii de suspendare a deciziei
contestate.
Așa cum a fost statuat, art. 214 alin. (2) Cod administrativ prevede că instanța de judecată
poate dispune suspendarea executării actului administrativ individual din motivele prevăzute la
art. 172 alin. (2).
Conform art.172 alin.(2) Cod administrativ, motivele suspendării sunt:
a) existența unor suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea actului administrativ
individual defavorabil;
b) existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile prin executarea
în continuare a actului administrativ individual defavorabil.
Cu referire la normele de drept citate, judecătorul reține că obiect al suspendării actului
administrativ îl constituie întreruperea temporară a unor activități sau dispoziții executorii,
întreprinse de autoritatea publică în vederea realizării unui interes public. Astfel, în cazuri temeinic
justificate și în scopul prevenirii consecințelor grave și ireparabile pentru reclamant, instanța poate
interzice, aducerea la îndeplinirea unui act administrativ individual executoriu.
În cererea depusă, reclamantul a solicitat suspendarea executării Ordinul Ministrului
Justiției nr. 282 din 30 octombrie 2019, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești,
invocând atât suspiciuni de ilegalitate a actului administrativ cât și existența pericolului iminent
de producere a unor prejudicii ireparabile.
Pentru probarea ilegalității actului administrativ contestat, în cererea de suspendare,
reclamantul a invocat că Ordinul Ministrului Justiției nr. 282 din 30 octombrie 2019 a fost emis
cu încălcarea gravă a regulilor de desfășurare a procedurii administrative.
Din analiza sumară a argumentelor invocate și probelor administrate, judecătorul
menționează că pentru a satisface cerința suspiciunii de ilegalitate, urmează a fi invocate bănuieli
rezonabile, motive suficiente și relevante ce ar justifica suspendarea actului administrativ până la
verificarea legalității acestuia în cadrul procedurilor judiciare. Ori, examinând la această etapă
aspectele invocate în cererea de chemare în judecată, printr-o eventuală încheiere de suspendare,
judecătorul riscă să dea apreciere anticipată temeiniciei pretențiilor din acțiune.
Totodată, judecătorul va reține că, înscrisurile anexate la cererea de chemare în judecată
atestă că, Ministerul Justiției a dispus organizarea concursului pentru funcția de membru în
Consiliul de Integritate, reprezentant al societății civile la 27 septembrie 2019, anticipat revocării
mandatului exercitate de Dumitru Țîra (30 octombrie 2019). Aceste circumstanțe, la etapa dată de
examinare, impun concluzia despre existența unor suspiciuni serioase și rezonabile privind
legalitatea actului administrativ individual defavorabil.
În circumstanțele relatate, ținând cont că la etapa dată există suspiciuni referitor la
legalitatea actului administrativ contestat, în opinia judecătorului, condiția expusă la art.172
alin.(2) lit. a) Cod administrativ este întrunită.
Judecătorul, apreciază ca întemeiate și argumentele expuse de Dumitru Țîra, în cererea sa
de suspendare, prin care se pretinde că, executarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 282 din 30
octombrie 2019, poate genera, blocarea activității Consiliului de Integritate, ne fiind întrunit
cvorumul, în plus, Ministerul Justiţiei a anunţat concursul pentru funcţia de membru în Consiliul
de Integritate, iar termenul-limită de depunere a actelor a fost 22.10.2019.
Judecătorul reține că executarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 282 din 30 octombrie
2019, ar determina desfășurarea repetată a concursului, până la verificarea legalității actului
administrativ contestat și ar face imposibilă restabilirea situației anterioare depunerii cererii de
chemare în judecată, în cazul unei eventuale hotărâri de admitere a acțiunii.
În asemenea condiții, în opinia instanței, executarea ordinului contestat, până la verificarea
legalității acestuia ar lipsi de efect o eventuală hotărâre judecătorească favorabilă reclamantului și
va determina crearea de noi litigii judiciare.
Judecătorul consideră justificată suspiciunea existenței pericolului iminent de producere a
unor prejudicii ireparabile prin înlăturarea reclamantului din funcția exercitate și posibilitatea
desemnării, unui alt membru al Consiliului de Integritate.
Din considerentele expuse, judecătorul va admite cererea formulată de Dumitru Țîra cu
privire la suspendarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 282 din 30 octombrie 2019.
În conformitate cu art. 250 lit. b) Cod administrativ, titluri executorii sunt încheierile
judecătorești executorii conform art.214 şi 215.
Ținând cont de prevederile indicate, judecătorul menționează că prezenta încheiere este
executorie din momentul emiterii, însă cu drept de atac în instanța ierarhic superioară.
În conformitate cu art.214, 230 Cod administrativ, judecătorul

dispune

Se admite cererea lui Dumitru Țîra de suspendare a ordinului Ministrului Justiţiei nr. 282
din 30 octombrie 2019, formulată în cauza de contencios administrativ la cererea de chemare în
judecată înaintată de Dumitru Țîra împotriva Ministerului Justiției cu privire la contestarea actului
administrativ individual defavorabil.
Se suspendă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, executarea Ordinului
Ministrului Justiției nr. 282 din 30 octombrie 2019 cu privire la revocarea membrului Consiliului
de Integritate.
Încheierea este executorie din momentul emiterii, însă poate fi contestată cu recurs la
Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, de la notificare prin intermediul Judecătoriei
Chișinău, sediul Rîșcani.

Judecător /semnătura/ Violeta Chisiliţa

Copia corespunde originalului


Judecător, Violeta Chisilița