Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea scaunelor de birou


prin procedura de achiziție: Valoare Mică

1. Denumirea autorității contractante: IP Compania „Teleradio-Moldova”


2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău
4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md achizitii@trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.trm.md
compartimentul ACHIZITII sau la adresa de e-mail:achizitii@trm.md
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de
achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Unitatea
Nr. Cod Denumirea Descrierea bunurilor și specificarea tehnică
Cant. de
Lot CPV bunului (cerințe minime tehnice)
măsură
bază: 4 picioare,
material tapițerie: textil - culoare gri,
cadru metalic: culoare negru
Scaune tip Lățime scaun: 54 cm,
1 116 Buc.
vizitator adâncime scaun:45 cm,
înălțime scaun: 80 cm,
culoare: gri
Garanție 12 luni
fotoliu de birou cu spătar plasă.
Material tapiterie: panza, piele artificiala
Scaune tip Material carcasa: metal Culoare: negru Baza: pe rotile Greutate maxima
2 24 Buc.
personal utilizator (kg): 120 Cotiere: da Gaz-lift: da Mecanism de inclinare: da
Reglaj fotoliu in inaltime: da
Garanție 12 luni
Material tapiterie: panza Material carcasa: metal, plastic Culoare: gri,
pe rotile
Adincime (mm): 510 Suplimentar Inaltime (mm): 1060 Cotiere: da
Scaune tip
3 Gaz-lift: da 15 Buc.
directorial
Mecanism de inclinare: da
Reglaj fotoliu in inaltime: da
Reglaj speteaza inclinare: da
Material tapițerie din piele ecologică neagră. Brațe din plastic cu
Scaun tip
4 tampoane moi, baza cromată. Mecanism de balansare. Sarcina maximă 1 Buc.
directorial
admisă minim 130 kg.

1 Scaun tip vizitator – 116 bucati

2. Scaun tip personal- 24 bucati

1
3. Scaun directorial tapițerie – material- 15 bucati

4. Scaun directorial tapițerie eco piele - 1 bucata

2
8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
9. Termenul de livrare și instalare 30 zile de la semnarea contractului.
10. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2020
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și
a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Obligativitatea


d/o criteriului/cerinței:
1 Oferta Formularul ofertei F3.1, F4.1, F4.2 confirmat prin DA
aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.
2 Certificat/decizie de înregistrare a Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA
întreprinderii eliberat de Camera ofertantului.
Înregistrării de Stat
3 Lista fondatorilor sau Extras din Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA
Registrul de Stat al persoanelor ofertantului.
juridice
4 Informații generale despre ofertant Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și DA
ștampilei ofertantului.
5 Certificat de atribuire a contului Eliberat de banca deținătoare de cont-copie confirmată DA
bancar prin semnătura și ștampila ofertantului.

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut pe loturi
13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 04.12.2019, ora 14:00
14. Adresa la care trebuie transmise ofertele: mun. Chișinău, str. Miorița 1, Casa Radio, et.5 Cancelaria sau la adresa de
e-mail: achizitii@trm.md
15. Ofertele întîrziate vor fi respinse.
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat