Sunteți pe pagina 1din 8

- TEST V -

PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR TEORETICE ALE ABSOLVENŢILOR


CURSULUI DE PERFECŢIONARE
PENTRU OCUPAŢIA “ CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. “

1. Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:


a) alarmarea;
b) instruirea personalului;
c) evacuarea;
a) funcţionarea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingerea incendiilor;
d) stingerea incendiului.

2. Controlul propriu al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare


împotriva incendiilor se efectuează de:
a) structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor., constituite în cadrul
operatorului economic/instituţiei/localităţii pe baza unui gratie anual, trimestrial, lunar, zilnic;
b) persoana desemnată cu securitatea şi sănătatea în muncă;
c) personalul din componenta preventiva a serviciilor publice, voluntare şi private;
d) şefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz.

3. Pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate se


prevăd:
a) instalaţii de protecţie împotriva incendiilor,
b) stingătoare şi alte aparate de stins incendii;
c) lăzi cu pamant, prelate umede, bidoane cu apă;
d) utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie.
e) instalatii video si de detectare a miscarii, inclusiv pe timp de noapte.

4. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţa se face la angajare şi periodic şi se


realizează prin următoarele categorii de instructaje:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de muncă;
c) instructajul periodic;
d) instructajul cu personalul care deserveşte punctele vital-vuinerabile la incendiu;
e) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
f)instructajul special pentru lucrări periculoase,
g) instructajul la recalificarea profesională;
h) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.

5. La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreşte să se asigure


participanţilor cunoştinţe referitoare la:
a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la
locul de muncă;

1
b) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor
tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice locului de muncă,
măsurile de prevenire a acestora;
c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi
sistemele de siguranţa ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire
a avariilor tehnologice;
d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor,
aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
e) concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgentă şi conţinutul
documentelor operative de răspuns;
f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, cauzelor potenţiale de incendiu şi
realizarea măsurilor specifice de protecţie civilă.

6. "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:


a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor şi menţinerea lor la parametrii proiectaţi în exploatarea
acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;
b) echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de
apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;
c) legarea la pământ a echipamentelor de lucru, instalaţiilor utilitare, electrice , de
alimentare cu gaze, a rampelor de încărcare/descărcare a produselor combustibile;
d) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
e) asigurarea intervenţiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construcţii,
instalaţii şi amenajări, precum şi a altor forţe de salvare a persoanelor şi bunurilor.

7. Instalaţiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea


următoarelor criterii:
a) să dispună, în întreaga zonă protejată, de detectoare adecvate, pentru a permite ca
prezenţa gazului inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă;
b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare şi o centrală de
colectare a informaţiilor/ echipament de control şi semnalizare;
c) să fie capabile să reziste condiţiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât să-şi
poată îndeplini funcţiile pe parcursul duratei deviată normate.

8. Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi


amenajărilor privesc:
a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activităţilor, pe
timpul desfăşurării şi după încheierea acestora;
b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu
ori a consecinţelor incendiilor;
c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru
securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

2
9. Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei
sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc
deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deşeurilor combustibile, curăţările prin ardere, precum
şi a persoanelor care le supraveghează;
b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea
focului deschis;
c) marcarea cu indicatoare de securitate a locurilor în care se execută lucrări cu foc
deschis;
d) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;
e) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a
permisului de lucru cu foc;
f)dotarea locurilor unde se execută lucrări cu foc deschis cu mijloace tehnice de stingerea
incendiilor;
g) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de
lucrări.

10. Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării, cu condiţia asigurării
condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:
a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri,
costume, haine, perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de
incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de
urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor.

11. In spaţiile destinate persoanelor cu dizabilităţi se interzice:


a) folosirea materialelor combustibile;
b) fumatul;
c) utilizarea lumânărilor, chibriturilor, lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără;
d) folosirea aparatelor audio/video;
e) utilizarea pentru încălzire a reşourilor şi radiatoarelor electrice.

12. După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, în care s-au executat lucrări cu foc
deschis, trebuie să asigure următoarele măsuri:
a) analiza, cu personalul de pe locul de muncă a modului în care a fost executată
lucrarea, pericolele existente şi măsurile care se impun;
b) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a
celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de
incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

3
c) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi
luarea de măsuri în consecinţă.

13. Satisfacerea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pe întreaga durată de viaţă a


construcţiei, instalaţiei şi a amenajării se asigură, conform prevederilor reglementărilor
tehnice specifice, prin măsuri interdependente, privind:
a) conformarea la foc a construcţiilor;
a) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul construcţiilor, în limite
normate, şi a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul
construcţiilor/compartimentelor de incendiu;
b) asigurarea stabilităţii construcţiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioadă
de timp normată;
c) menţinerea performanţelor de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc ale produselor
pentru construcţii pe timpul utilizării acestora;
e) detectarea incendiilor în faza iniţială prin sisteme şi instalaţii automate de detectare,
semnalizare şi alarmare;
f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalaţii adecvate şi eficiente.

14. La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de
personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în
vedere şi următoarele cerinţe:
a) să nu se îngreuneze activitatea în locul de muncă respectiv;
a) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de
focarele cele mai probabile;
b) înălţimea de montare să fie accesibilă;
c) să nu fie blocate cu maşini, utilaje, instalaţii, mobilier, materii prime sau materiale;
d) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

15. Producătorii, furnizorii, proiectanţii şi executanţii de mijloace tehnice de apărare


împotriva incendiilor trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului următoarele:
a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piaţă, după caz, a
certificatului EC şi a declaraţiei de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a
agrementului tehnic;
b) documentaţia tehnică aferentă, conform standardului de referinţă;
c) schema sinoptică a sistemului/instalaţiei, schemele bloc şi de racordare şi softul
necesar;
d) avizul organelor de specialitate pentru circulaţia pe drumurile publice;
e) instrucţiuni de utilizare şi pentru controlul stării de funcţionare;
f)acordul instituţiilor abilitate pentru racordarea la sistemul energetic naţional;
g) măsuri pentru protecţia mediului înconjurător;
h) măsuri care se adoptă în caz de nefuncţionare.

16. Tematica orientativă se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este


cazul, de către cei care execută instruirea, cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:

4
a)controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor
stabilite;
b)situaţia operativă la nivel naţional sau pe ramură de activitate;
c) natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor, exploziilor şi altor situaţii de urgentă
produse pe raza teritorială a unităţii sau în sectoare de activitate similare;
d) modificări ale legislaţiei specifice;
e) schimbarea regulilor privind accesul în unitate.

17. Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de conducătorii instituţiilor,


managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:
a) pentru personalul de execuţie, de către conducătorul locului de muncă respectiv;
a) pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi
din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare
tehnico-materială şi desfacere, de către şefii compartimentelor respective;
b) pentru personalul tehnic-administrativ de către cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiului;
d) pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente Funcţionale şi şefii de departamente, de către
conducătorul tehnic.

18. Sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice pentru instruirea personalului în domeniul


situaţiilor de urgenţă, vizează în principal:
a) desemnarea personalului care execută instructajele şi verifică însuşirea cunoştinţelor;
b) stabilirea categonilor de instructaje şi de salariaţi, a duratei instructajelor în funcţie de
specificul activităţii operatorului economic sau a instituţiei şi de periodicitatea instructajelor;
c) completarea fişelor individuale de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă, consemnarea
instructajului şi semnarea lor de către persoana care a efectuat instruirea şi cea care a fost instruită;
d) întocmirea sau procurarea documentelor şi materialelor pentru planificarea, organizarea,
desfăşurarea şi verificarea instructajelor;
e) asigurarea resurselor materiale şi documentare necesare pentru realizarea activităţii.

5
GRILA DE CORECTARE
- TEST V -

Numărul Răspuns corect


întrebării
a b c d e f g h i j k l
1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X X X X X
5 X X X X X X
6 X X X X
7 X X X
8 X X X X
9 X X X X X
10 X X X X X X X
11 X X X
12 X X
13 X X X X X X
14 X X X
15 X X X X X
16 X X X
17 X X X
18 X X X X

6
GRILA DE CORECTARE
- Varianta 5 -

Numărul Răspuns corect


întrebării
1 a ) c) e)
2 a ) c) d)
3 a)b)d)
4 a ) b ) c) e) f) g) h)
5 a ) b ) c ) d ) e ) f)
6 a ) b ) d) e)
7 a)b)c)
8 a ) b ) c ) d)
9 a)b)d)e)g)
10 a)b)c)d)e)f)g)
11 b)c)e)
12 b)c)
13 a)b)c)d)e)f)
14 b)c)e)
15 a)b)c)e)h)
16 a)c)d)
17 a ) b ) d)
18 a ) b ) d ) e)

7
NR. RĂSPUNSURI CORECTE:...............
DATA : ........................................
REZULTATUL (NOTA): ..........................

MEMBRU COMISIE: .........................

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE RĂSPUNS


- TEST V -

Numărul Răspuns corect


întrebării
a b c d e f g h i j k l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

S-ar putea să vă placă și