Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 10

TEZĂ LA MATEMATICĂ
Clasa a VI a, semestrul al II –lea

ENUNłURI
Punctaj Nr.
Subiect
8p 1. CalculaŃi:
a) (−18 + 13 − 2) + (16 − 9 + 2) =
3
b) − 49 : (+7) − (− 2 ) + 5 =
c) (+ 13) ⋅ (− 2) − (26)⋅ (− 1) =
d) 7 − 12 + (−5) ⋅ (− 4 ) =
8p 2. RezolvaŃi în mulŃimea Z , ecuaŃia :
1 − 3(− 2 x + 5) = 2( x − 3)
8p 3. O echipă de 15 muncitori termină o lucrare în 8 zile , În câte zile vor termina
lucrarea 24 de muncitori .

8p 4. CalculaŃi raportul procentual al numerelor 12 şi 60 .


5 . Fie numerele : n –3 ; 2n+1 ; 2n –1 , unde n ∈ Z .
8p a) AflaŃi suma numerelor ştiind că produsul lor este 0
8p b) AflaŃi produsul numerelor ştiind că suma lor este ( +2 ).

7p 6 . DesenaŃi un triunghi ABC şi construiŃi mediana dusă pe latura BC .

7p 7. AflaŃi aria pătratului cu perimetrul de 112 m .

4p 8. a) Suplementul unghiului de 760 este de …….


3p b) Un triunghi isoscel ABC are baza AB=6 cm şi m( ACB ) = 60 o . CalculaŃi
perimetrul ∆ABC .

7p 9. Să se afle măsurile unghiurilor unui paralelogram ABCD , dacă măsura


2
unghiului A este din măsura unghiului B .
5

10. Un triunghi dreptunghic are măsurile unghiurilor direct proporŃionale cu


numerele 5 ; 10 şi 15 .Cea mai mare latură este de 18 cm . AflaŃi:
7p a) Măsurile unghiurilor triunghiului ABC
7p b) Lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei.

• Toate subiectele sunt obligatorii.Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Se acordă 10 puncte din oficiu