Sunteți pe pagina 1din 156

CAROLE DEAN

Insula din
Caraibe
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

MIHNEA COLUMBEANU.

ALCRIS
Capitolul 1

– S-ar putea s`-mi fie cam greu s` te plasez, spuse \ncet


domni[oara Posenby, privind \ncruntat` hârtiile de pe birou.
Faptul c` n-ai lucrat decât pentru tat`l dumitale vitreg face s`-]i
cam lipseasc` experien]a, de[i nu \ncape nici o \ndoial` c` e[ti
eficient`. Ai dat rezultate str`lucite la probele de stenografie [i
dactilografie.
Juliet zâmbi cu am`r`ciune.
– A trebuit s` m` gr`besc, explic` ea. Când tata \mi dicta,
nu-i pl`cea s` se \ntrerup`, ca s` nu-[i piard` [irul gândurilor.
Uneori, se apuca de lucru la miezul nop]ii [i nu se mai oprea
pân` diminea]a.
– Chiar a[a?
Din vocea seac` a domni[oarei Posenby nu reie[ea con-
cluzia pe care o tr`sese imediat, [i anume, c` tat`l vitreg al lui
Juliet p`rea s` fi fost un tiran. Se vedea clar c` fata \i fusese
devotat` [i era distrus` de moartea lui. Fa]a ei tras`, cu expre-
sia pierdut`, ar`ta limpede acest lucru. Ca directoare a pro-
6 CAROLE DEAN

priei sale agen]ii de plasare, domni[oara Posenby evaluase ani


de zile oamenii de la prima vedere, iar analiza ei asupra lui
Juliet fusese extrem de precis`. Fata era o frumuse]e, desigur,
atâta lucru se vedea cu ochiul liber. Avea un trup zvelt dar cu
curbe atr`g`toare, p`r negru lung pân` la umeri, ochi viole]i
cu gene negre [i o piele luminoas` care amintea de petalele
magnoliilor. Fa]a ei era perfect oval`, cu pome]ii \nal]i [i con-
tururile armonioase ale unui model. De asemenea, avea
instinct vestimentar – purta rochia de in scrobit cu un fler
natural, dar domni[oara Posenby observase c` materialul nu
era cump`rat de mai mult de-o s`pt`mân`, f`r` e[arfa [i cor-
donul care acum \l f`ceau s` arate atât de [ic. Vârsta? Ei bine,
aceasta era mai dificil de apreciat. Din acte reie[ea c` termi-
nase colegiul [i lucrase câ]iva ani pentru tat`l ei vitreg, dar
avea o expresie ciudat de copil`roas` care exprima o inocen]`
vizibil anacronic` \n lumea aspr` a zilelor noastre.
Domni[oara Posenby nu era proast`. }inându-se perfect de
bine la cei [aizeci de ani ai ei, cu un p`r ca vata pe b`], vopsit
\n albastru ca s` se asorteze cu ochii, p`rea na[a-zân` din
poveste, pân` observai c` avea \n ochi o expresie mult prea
terestr` ca s` aib` ceva de-a face cu lumea basmelor. Acei ochi
o observau acum pe Juliet cu curiozitate, ca [i cum tocmai ar
fi auzit ceva ce-i atr`sese aten]ia.
– Va s` zic`, tat`l dumitale vitreg a fost scriitor?
– Nu tocmai, preciz` Juliet. Scria numai c`r]i [tiin]ifice.
|nainte de toate, a fost om de [tiin]`.
– Om de [tiin]`?
– Da. Specialist \n delfini.
– |n delfini? |n... pe[ti, vrei s` spui?
INSULA DIN CARAIBE 7

– Delfinii nu sunt pe[ti, o corect` Juliet zâmbind. Mul]i


oameni cred asta, pentru c` tr`iesc \n mare, dar de fapt sunt
mamifere. Trebuie s` respire aer din atmosfer` ca s` tr`iasc`
[i-[i al`pteaz` puii la fel ca oamenii.
– Chiar a[a? murmur` domni[oara Posenby. Se pare c` [tii
multe despre ei...
|n ochii lui Juliet ap`ru o lic`rire juc`u[`.
– Ba bine c` nu. Am crescut \n mijlocul lor.
Privirea domni[oarei Posenby st`rui asupra acelui zâmbet,
apoi deveni gânditoare.
– Hmm... Ia stai un moment. Mi-a venit o idee care s-ar
putea s`-]i foloseasc`.
Se ridic` [i trecu \n biroul al`turat, iar Juliet \[i d`du seama,
dup` murmurul de voci, c`-[i consulta asistenta. Cu un oftat,
se relax`, gândindu-se la delfini – [i la tat`l ei vitreg, David
Graham. |n pofida impresiei pe care [i-o f`cuse domni[oara
Posenby, David Graham fusese un tat` bun, iubitor chiar, pen-
tru Juliet. N-o adoptase oficial dup` ce se c`s`torise cu mama
ei, dar aceast` decizie \i apar]inuse lui Mary Graham, care con-
siderase c` altfel l-ar fi renegat oarecum pe adev`ratul tat` al
lui Juliet.
Moartea lor recent` o l`sase pe Juliet f`r` cas` [i ocupa]ie.
Nu avuseser` niciodat` prea mul]i bani, \n pofida prestigiului
lui David Graham ca unul dintre principalii speciali[ti ai lumii
\n domeniul cetaceelor – sau, pentru neaviza]i, al marsuinilor,
delfinilor [i balenelor. Prefera cercetarea \n locul pedagogiei
[i fiecare ban câ[tigat, inclusiv drepturile de autor pentru
c`r]i, fusese investit \n aceste cercet`ri. Nu mai p`strase nimic
pentru cas` sau obiecte de uz personal.
8 CAROLE DEAN

Ultima lui carte, „Popula]ia delfinilor“, terminat` cu scurt


timp \nainte de moarte, f`cuse din David Graham o autoritate
\n domeniu recunoscut` la nivel na]ional. Plin` cu fotografii
extraordinare, constituise o relatare cald` [i afectuoas` despre
delfin, prezentându-l ca pe un prieten [i tovar`[ de via]` al
omului. David Graham fusese l`udat pentru a fi f`cut mai mult
bine delfinului, cu acea singur` carte, decât cu toate celelalte
articole [i volume publicate de-a lungul anilor.
Pu]ini oameni aveau idee despre rolul jucat de Juliet \n
realizarea c`r]ii, dar ea era aceea care transpusese textul
entuziast dar neliterar al autorului \n stilul captivant din final.
David fusese sincer surprins de popularitatea c`r]ii [i
beneficiile financiare pe care i le adusese. Ca om de [tiin]`
devotat orbe[te muncii sale de-o via]`, pentru el so]ia [i fiica
erau dou` prezen]e ne\ndoielnice. La citirea testamentului,
dup` deces, s-a constatat c` l`sase to]i banii sta]iunii de
cercetare, aflat` \n proprietatea corpora]iei care-i finan]ase
experimentele.
Mary, so]ia lui, n-ar fi dorit nici ea altceva. Când se
c`s`toriser`, Mary era asistenta de laborator a lui David,
v`duv` tân`r` cu un copil. Interesul comun pentru munca lor
f`cuse ca Juliet s` r`mân` cam neglijat`. |n copil`rie, \i ascul-
tase cu nostalgie [i sperase ca \ntr-o bun` zi s` poat` face ceva
pentru a se integra \n sfera lor de activitate. Studiase f`r`
interes [tiin]ele, la universitate, [i abia dup` absolvire, când
urmase un curs de dactilografie, g`sise o cale de a-[i ajuta
tat`l.
Moartea p`rin]ilor ei fusese subit` [i nea[teptat`. David se
scufundase de pe o nav` ancorat` la câteva mile \n largul
INSULA DIN CARAIBE 9

coastelor din San Salvador, \ncepuse s` aib` dificult`]i, iar


Mary s`rise peste bord, \ncercând s`-l salveze. Se \necaser`
amândoi. Singurul lucru care o ajutase pe Juliet s` reziste \n
acele zile fusese certitudinea faptului c` fuseser` ferici]i s`
moar` \mpreun`.
Domni[oara Posenby reveni \n birou, cu un dosar \n
mân`.
– S-ar putea s` am ceva, spuse ea cu vioiciune.
Domni[oara Short [i cu mine consider`m c` slujba asta are
[anse s` ]i se potriveasc`. Am convenit c` lipsa de experien]`
\n meserie nu va conta, de[i n-am s` men]ionez c`... ``... ai
fost angajata tat`lui dumitale vitreg. Am \ncercat s` vorbesc
cu clientul la telefon, dar e cam dificil. Nu exist` linie direct`,
\n]elegi...
O privi pe Juliet cu \ndoial`.
– Va trebui s` locuie[ti pe o insul`, domni[oar` Welborn.
– Pe o insul`!
– Da. {i trebuie s` te previn c` nu exist` alte c`i de acces
spre continent decât cu vaporul sau cu elicopterul. Tamassee
nu face parte din Indiile de Vest, de[i este \n drumul liniilor
maritime spre Bahamas. E o insul` aflat` \n proprietatea unui
cet`]ean american. Crezi c` te-ar interesa?
– S-ar putea, spuse Juliet, intrigat`. |n ce const` slujba?
Domni[oara Posenby \[i consult` hârtiile.
– Se pare c` e acela[i lucru pe care-l f`ceai pentru tat`l
dumitale vitreg, asisten]` pentru compilarea [i scrierea unei
c`r]i de studii [tiin]ifice. Cercet`rile se refer` la via]a subac-
vatic`, motiv pentru care m-am gândit la dumneata.
Citi de pe hârtie:
10 CAROLE DEAN

– Nu e necesar` stenografia, dar calificarea dactilografic`


este obligatorie – [i iubirea pentru mare, plus capacitatea de
a folosi echipamentele de scufundare.
Ridic` privirea.
– Presupun c` te califici, nu?
– Da... r`spunse ezitant Juliet. Mi-a]i mai putea spune [i
altceva despre insul`?
– A[a cum am mai spus, e \n proprietatea unei persoane –
pe nume Mark Bannerman. El te va angaja.
O privi atent`.
– Când domnul Bannerman se afl` pe insul`, corespon-
den]a se aduce zilnic cu elicopterul, iar o nav` de
aprovizionare vine o dat` pe s`pt`mân`, a[a c` nu vei fi com-
plet izolat`. De asemenea, pe insul` fac escale iahturile care
navigheaz` pe apele din jur. Exist` chiar [i un mic or`[el por-
tuar. Dar, o preveni ea, s-ar putea ca or`[enii s` nu ]i se par`
prea sociabili. Nu exist` nici un fel de via]` monden`, [i nici
medic, de[i este un post de prim ajutor cu o sor`. |ns` nu vei
avea alte contacte cu lumea din afar` decât prin radio-tele-
fon.
Pe buzele lui Juliet se ivi un zâmbet fugar.
– Parc` a]i \ncerca s` m` descuraja]i...!
– Nu vreau s`-]i faci iluzii prea mari, replic` domni[oara
Posenby. I-am mai furnizat domnului Bannerman ajutoare
temporare [i, invariabil, erau dezam`gite dup` câteva zile
petrecute pe insul`. M-am gândit la aceast` slujb` când mi-ai
spus despre delfini, fiindc` pari s` fii familiarizat` cu dome-
niul. Totu[i, \n general ne este greu s` g`sim amatoare. Pe de
o parte, majoritatea tinerelor se eschiveaz` când le
INSULA DIN CARAIBE 11

men]ionez condi]iile de izolare, f`r` a mai \ntreba nimic


altceva. Iar pe de alt` parte, domni[oar` Welborn, nu uita c`
e o slujb` temporar`. {ase luni maximum, pân` când domnul
Bannerman \[i va termina cartea. |n schimb, vei primi un
salariu bun.
{i spuse o sum` care o f`cu pe Juliet s` r`mân` cu respi-
ra]ia t`iat`.
– De asemenea, sunt sigur` c` [i condi]iile de munc` \n
casa Bannerman vor fi satisf`c`toare.
– Dac` nu sunt, pot oricând s` plec, r`spunse grav Juliet,
de[i ochii \i str`luceau. Ave]i dreptate, domni[oar` Posenby,
pare \ntr-adev`r ceea ce-mi doream. Primesc oferta.
Domni[oara Posenby se \ntreb` \n treac`t dac` numele lui
Mark Bannerman influen]ase decizia fetei, dup` care \ns` \[i
alung` orice b`nuial`. Nu, nu reac]ionase \n nici un fel la
auzul numelui. Mai degrab` fa]` de salariu. Era imens, pentru
o dactilograf` f`r` experien]` – dar, \n fond, Mark Bannerman
pl`tea bine pe toat` lumea. Desigur, majoritatea fetelor s-ar fi
repezit s` nu piard` ocazia de a se anjaga la un burlac
milionar, motiv pentru care domni[oara Posenby nu rostise
numele lui la \ntrevederile anterioare. Pân` acum. Postul era
greu de ocupat, dar domnul Bannerman era un om prea
important pentru ca agen]ia ei s`-[i pericliteze pozi]ia
trimi]ându-i „admiratoare“ h`mesite dup` bani [i orbite de
publicitatea care se f`cea \n jurul lui.
|n continuare, domni[oara Posenby \ncepu s`-i dea lui
Juliet explica]ii despre elicopter.
– Voi lua leg`tura cu cei de la aerodrom [i voi aranja ca
pilotul s` te a[tepte mâine diminea]`, spuse ea. |ntre timp, voi
12 CAROLE DEAN

continua s` sun pe insul`, prin radio-telefon. Dac` nu-i prind


\nainte de sosirea dumitale, nu va trebui decât s` le spui c`
te-am trimis eu.
Dup` ce p`r`si agen]ia, Juliet porni agale pe trotuar, pân`
când lumina orbitoare a soarelui o f`cu s`-[i pun` ochelarii
negri. O domina un neobi[nuit sentiment de \mplinire. Prima
ei slujb`! Iar u[urarea era atât de mare \ncât o lua cu ame]eli.
|ntr-adev`r, nu era decât un angajament temporar, dar dac` se
achita onorabil, cine putea [ti unde avea s` ajung` \n
continuare? Domni[oara Posenby sugerase c`, dup` ce termi-
na, ar fi fost posibil s` primeasc` o func]ie \n Corpora]ia
Bannerman. Juliet, pentru care impresionantul nume
„Bannerman“ nu \nsemna nimic, \n]elegea totu[i c`, dup`
p`rerea domni[oarei Posenby, aceasta era o ocazie prea bun`
pentru a o l`sa s`-i scape.

A doua zi, \n zori, Juliet se prezent` la aerodrom. Toate


lucrurile pe care le avea, toate amintirile de la p`rin]i [i
din copil`ria ei, erau \mpachetate \n cele dou` valize
vechi, b`l]ate cu etichete din zeci de porturi ale lumii.
P`rin]ii ei f`cuser` scufund`ri de pe coastele Australiei [i
ale ambelor Americi, iar Juliet era obi[nuit` s` se
deplaseze cu pu]ine lucruri [i s` nu se aga]e niciodat` de
bunurile materiale.
Fu \ndrumat` spre o cafenea mic` din spatele aerodromu-
lui. |n`untru se afla un singur client, care st`tea rezemat de
tejghea, bându-[i cafeaua [i flirtând cu chelneri]a. Purta un
trening [i avea ni[te ochelarii de protec]ie ag`]a]i la centur`.
INSULA DIN CARAIBE 13

{apca \i st`tea \mpins` ]an]o[ pe cre[tet. Chipul, mai degrab`


vesel decât ar`tos, exprima un anumit cinism \n timp ce o
privea apropiindu-se. Juliet se opri \n fa]a lui.
– Domnul Tanner?
Pilotul \n`l]` sprâncenele.
– Jack Tanner, dulcea]`, la ordinele lu’ matale. {i presupun
c` e[ti pasagera mea, nu? Domni[oara... Welborn, a[a-i? V`d c`
Mark are gusturi din ce \n ce mai bune! Bine, scumpo, \nchin`
el cu cea[ca, te felicit pentru victorie. Ai reu[it s` te-alegi c-un
zbor pân` pe Tamassee.
Juliet se \ncrunt`. |n ceea ce-o privea pe ea, respectivul vor-
bea \ntr-o limb` str`in`. Tocmai se preg`tea s` i-o spun`, când
Jack Tanner ad`ug`, ar`tând cu capul spre cele dou` valize, pe
care [i le l`sase lâng` u[`:
– V`d c` ]i-ai adus cam multe bagaje.
– |mi pare r`u, se scuz` ea rece. Sunt prea grele? Voi sta un
timp pe insul` [i nu am unde s`-mi las toate lucrurile.
Tanner arcui o sprâncean`.
– Cum zici tu, dulcea]`, da’ am dus destul \ncoace [i-ncolo
pipi]ele lui Mark [i acum e prima oar` când v`d una a[a de
st`pân` pe sine. De obicei, nu-s chiar sigure cât de bine vor fi
primite, da’ v`d c` nu te prefaci, a[a-i? Pur [i simplu nu ]i-a tre-
cut prin minte c` s-ar putea s`-]i dea papucii. Cât de bine \l
cuno[ti? Se [tie c`-i cam n`zuros, mai ales \n materie de femei.
Juliet \l privi f`r` expresie.
– Despre ce vorbe[ti?
– Hai, domni[oar` Welborn, te rog – nu te ]ine de fi]e cu
mine. Jack e vulpoi b`trân. Le-am v`zut venind [i plecând, da’
dac`-ncerci s`-mi spui c` Mark te-a invitat, tare m-ar mai tenta
14 CAROLE DEAN

s`-]i zic c` m` min]i \n fa]`. Mark nu-[i invit` femeile pe


Tamassee – vin ele singure. E bârlogul lui [i, când se retrage
acolo, \i place s` n-aib` b`t`i de cap.
– Cred c` e[ti nebun, replic` Juliet cu o voce de ghea]`.
M` duc acolo s` lucrez, nu ca s` dau prob` pentru un post
de amant` a domnului Bannerman! M-a trimis Agen]ia de
Plasare Posenby. Credeam c` [tiai toate astea! ad`ug` ea
iritat`. Dar, dac` nu m` crezi, sau ai vreo obiec]ie s` m`
duci pe Tamassee, din cine [tie ce motiv, \]i propun s` iei
telefonul de-acolo [i s` vorbe[ti cu domni[oara Posenby
personal. |]i va spune ea tot ceea ce vrei s` [tii, sunt
sigur`.
Tanner p`ru surprins.
– Adic`, vrei s` zici c`-i pe bune? Mi-au zis mie `ia de la
birou c` vine cineva de la Posenby – o dactilograf`, cred – da’
nu ar`]i deloc a a[a ceva. Când te-am v`zut, am crezut c`-i
doar o fent` ca s` ajungi pe insul`. Femeile \i fac mereu
poante din-astea lui Mark, s`racu’...
– Da, [tiu, spuse ea rece. |l comp`timesc pe domnul
Bannerman. |n]eleg c`-l h`r]uiesc femeile [i, sincer \]i spun,
g`sesc c` e jalnic. Cred c` e un om prost ca noaptea, dac` nu-[i
poate rezolva mai bine problemele personale.
Jack Tanner p`ru cam [ocat de aceste cuvinte, dar \[i pl`ti
repede cafeaua [i o urm` pe Juliet afar`.
|n timpul drumului, f`cu tot posibilul pentru a se reabilita
\n ochii frumoasei lui pasagere.
Vorbi despre insula de care se apropiau. Tamassee avea
cam treizeci [i ceva de kilometri lungime [i vreo [aisprezece
l`]ime, \n partea cea mai larg`, surse de ap` dulce [i un sol
INSULA DIN CARAIBE 15

bogat, m`nos. Insula fusese neocupat` \nainte de R`zboiul


Civil, când [i-o \nsu[ise un str`mo[ al familiei Bannerman,
construise un conac cu ajutorul sclavilor [i \ncepuse s` cul-
tive trestie de zah`r. Acum, zah`rul nu mai era atât de pro-
fitabil, iar Mark Bannerman, patronul corpora]iei, locuia \n
State. Totu[i, continua s` revin` la Tamassee [i Bella Vista,
casa str`mo[ilor lui, [i f`cuse mult pentru a-i ajuta pe
locuitorii insulelor. Principalul era s` creeze locuri de munc`
pentru popula]ie, dar acest lucru mergea dificil. De obicei,
tinerii plecau de-acas` cât de curând puteau, spre insulele
mari unde se g`sea mai u[or de lucru. Cei care r`mâneau pe
loc lucrau pentru Bannerman Corporation sau erau b`trâni [i
copii.
Juliet asculta fascinat` [i, când Jack \i ar`t` \n sfâr[it insula
Tamassee, \n fa]`, o privi cu interes. Avusese o istorie roman-
tic` [i, din aer, ar`ta minunat. De un verde luxuriant, cu un
drum alb care o str`b`tea pe toat` lungimea, ca o panglic`,
str`lucea ca o bijuterie pe catifeaua albastr` a m`rii. |ntr-un
cap`t al panglicii se vedea acoperi[ul unei case mari, cu mai
multe acareturi – Bella Vista. |n cel`lalt se aduna un pâlc de
cl`diri cu forme [i m`rimi diferite. Acela trebuia s` fie ora[ul
sau satul pe care-l men]ionase Jack. Juliet observ` c` se afla \n
apropierea unei lagune care se curba gra]ios spre interior, for-
mând un golf.
Elicopterul cobor\ spre un platou de aterizare din
apropierea lagunei, unde se l`s` la p`mânt ca o pas`re
stângace. Palele elicii se oprir` treptat, iar Juliet cobor\,
cam \n]epenit`. Primul lucru pe care-l remarc` fu
c`ldura \n`bu[itoare. Soarele, reflectat de nisipul alb [i
16 CAROLE DEAN

aspru, era atât de orbitor \ncât o dureau ochii, \n pofi-


da ochelarilor. Pe buza de sus [i frunte \ncepur` s`-i
ias` broboane de transpira]ie. |[i c`ut` o batist` \n
po[et`.
|n timp ce st`tea ezitând astfel, cu respira]ia \ngreunat`,
v`zu o \ntindere de nisip alb [i curat, m`rginit` de palmieri [i
vegeta]ie de jungl`. Un loc fusese degajat pentru o cl`dire
joas` de piatr`, cu acoperi[ de tabl`, care ar`ta cam ca un
antrepozit. Un ponton prelung se \ntindea pe ocean [i, la
cap`tul lui, se leg`na amarat un vas de croazier`, elegant [i
bine \ntre]inut. Dincolo de antrepozit era parcat un jeep. Alt`
ma[in` nu se mai vedea, \ns` \n apropiere fuseser` l`sate [i
câteva biciclete.
Deodat`, din antrepozit ap`rur` \n fug` câ]iva oameni.
Jack, care tocmai cobora valizele, \ncepu s` dirijeze rapid
desc`rcarea elicopterului. Când veni lâng` Juliet, din
cl`dire ie[i un personaj scund [i \ndesat, care se apropie de
ei.
– Bine, scump` domni[oar` Welborn, murmur` Jack din
col]ul gurii. Nenea Jack a f`cut tot ce putea pentru dumneata.
De-acum \ncolo, te descurci singur`!
Juliet, presupunând c` noul-sosit era [eful ei, \naint`
repede, cu un zâmbet nesigur, pân` când observ` c` de fapt
era o femeie – ba mai mult, o femeie cu o expresie deloc
primitoare pe fa]a ei b`tut` de vânturi [i ploi. Purta blugi [i
fuma o ]igar` de foi lung` [i neagr`. Veni spre ei cu pa[i
\ndesa]i, \ncordat` toat` de enervare.
– Salut, Cora! strig` non[alant Jack.
Femeia \l privi \ncruntat`.
INSULA DIN CARAIBE 17

– Ce dracu’ ai mai adus acum cu tine? \ntreb` ea cu o voce


aspr`. {tii ce-a zis Mark, c` te concediaz` dac`-i mai aduci vreo
femeie pe insul`! Iar asta n-o s`-i plac` deloc. Mai bine salt-o
\napoi \n rabla aia [i du-o de unde-a venit!
– Nu, stai pu]in, Cora, nu-i deloc ceea ce crezi... \ncepu
Jack, cam plouat.
Cora se \ntoarse spre Juliet.
– Cum ai reu[it s`-l convingi s` te-aduc`? se r`sti ea.
Domnul Bannerman vine pe Tamassee ca s` aib` lini[te [i
pace. N-are chef s` se ]in` dup` el pân-aici toate matracu-
cile!
– Cora, las`-m` s` vorbesc. Au trimis-o de la Posenby.
– De la Posenby? Agen]ia de plasare? \ntreb` Cora, vizibil
ne\ncrez`toare. Pentru ce?
– A venit ca s` dactilografieze pentru Mark.
– Nu cred! declar` scurt Cora.
|ntre timp, Juliet se s`turase s` tot aud` cum se discuta
despre ea ca [i cum nici n-ar fi fost de fa]`, cum o jigneau
pentru c` era femeie [i cum o b`nuiau c` se ]inea dup`
muieraticul domn Bannerman pân` \n ascunz`toarea lui de
pe insul`. Lucrurile pe care le afla despre el \i displ`ceau tot
mai mult. Ar fi preferat s` fac` ceea ce propusese Cora – s` se
urce \n elicopter [i s` revin` la domni[oara Posenby, pentru
a-i spune c`-i era imposibil s` se angajeze. Dar nu-[i putea
permite un asemenea lux. Trebuia s` ob]in` slujba cu orice
pre]. A[a c`, refuzând cu \nc`p`]ânare s` se lase intimidat`, se
r`sti:
– Nici nu e nevoie s-o crezi! Nu [tiu cine e[ti dumneata dar,
vrei, nu vrei, am fost angajat` ca dactilograf` pentru domnul
18 CAROLE DEAN

Bannerman. Probabil n-a considerat c` era necesar s`-]i cear`


permisiunea \nainte de a m` angaja, dar dac` a[a crezi, n-ai
decât s`-l \ntrebi.
Fa]a aspr` a Corei se acoperi cu pete ro[ii.
– Pentru informarea dumitale, sunt Cora Bannerman, o
veri[oar` de-a [efului dumitale, domni[oar` Nas-pe-Sus! mârâi
ea. Datoria mea e s` opresc persoanele nedorite [i nepoftite.
|n plus, Mark \l are pe secretarul lui personal, Paul Bradford,
[i o dactilograf` numit` domni[oara Yeager. Amândoi sunt
acum la Bella Vista. De ce te-ar fi angajat pe dumneata?
Juliet nu ezit`. Dac` femeia nu [tia nimic despre cartea lui
Mark Bannerman, n-avea de gând s`-i \mbog`]easc` tocmai ea
cultura general`.
– N-ai decât s`-l \ntrebi, replic` ea. Sau poate ai prefera s`-i tele-
fonezi domni[oarei Posenby? Dac` nu e nevoie de mine, m` pot
\ntoarce cu domnul Tanner. Nu fac decât s` aplic ni[te instruc]iuni.
Pentru prima oar`, Cora p`ru nesigur`.
– Asta-i tot ce fac, morm`i ea. Nu e vina mea c` n-am primit
nici o veste de la domni[oara Posenby.
– A spus c` ieri n-a putut prinde leg`tura, cât timp eram eu
la birou, dar urma s` mai \ncerce azi.
– Ieri telefonul nostru a avut o problem`, iar azi am lipsit
din birou toat` diminea]a, recunoscu Cora ar]`goas`. Cred c`
s-ar putea s` se fi \ntâmplat a[a.
Jack zâmbi.
– Deci, o la[i s` intre? \ntreb` el pe un ton obraznic.
Cora \l privi nesigur`. Se vedea clar c` ar fi preferat s-o
expedieze pe Juliet \napoi, dar nu prea avea curajul s` fac`
asta f`r` a cere permisiunea.
INSULA DIN CARAIBE 19

– Cred c` e mai bine s` r`mân`. Domni[oara Posenby nu


ne-ar fi trimis-o dac` nu era totul \n regul`.
– Perfect!
Jack se \ntoarse zâmbitor spre Juliet.
– Ei, scumpo, se pare c` s-a aranjat.
O conduse spre jeep, unde [oferul a[tepta deja la
volan.
– A[ sta s` v`d cum \]i place noua slujb`, dar azi sunt ocu-
pat. Probabil ne vom vedea mâine, sau poimânine. Pân`
atunci, ia-o u[urel [i nu te chinui prea tare.
– Mul]umesc, domnule Tanner. Mi-ai fost de mare ajutor,
spuse Juliet, urcându-se \n jeep.
– Jack, scumpo – Jack. Iar pl`cerea a fost de partea mea.
Nu vrei s`-mi spui cum te cheam`? „Domni[oara Welborn“
sun` a[a de... a[a de impersonal, parc`...
Pe buzele ei ap`ru un zâmbet fugar.
– Juliet. |]i mul]umesc \nc` o dat`, Jack.
Ultima oar` când \l v`zu, Jack \[i arunca [apca \n sus, cu un
zâmbet \ncântat pe fa]`.
Capitolul 2

Jeepul nu trecu prin ora[ ci \l ocoli, luând-o pe un drum de


coast`. Dup` câ]iva kilometri, [oferul coti spre interior,
intrând pe o poart` care ducea la o alee umbrit` de ramuri de
pe care atârnau fâ[ii unduitoare de mu[chi spaniol.
Când jeepul se opri \n fa]a unui conac cu coloane albe care
p`rea desprins de pe platoul filmului „Pe aripile vântului“, lui
Juliet i se opri respira]ia. Bella Vista \[i merita numele –
vederea era superb`, magnific` de-a dreptul. Printr-un pasaj
deschis la capete care trecea prin centrul casei, Juliet z`ri
valurile [i plajele \nsorite, \n timp ce peluzele tunse \ngrijit [i
rondurile de flori multicolore din fa]a casei se \ntindeau sub
copaci b`trâni [i maiestuo[i.
{oferul parcase \n fa]a u[ii. Cobor\ [i o ajut` [i pe ea.
– Dac` lua]i loc pe verand`, domni[oar`, eu m` duc s-o
caut pe menajer`. Se nume[te Mai. |mi va spune unde s` v`
duc bagajul.
INSULA DIN CARAIBE 21

Pe veranda umbrit` se aflau câteva balansoare de mod`


veche, acoperite cu perne de creton dolofane. Juliet se a[ez` \n
cel mai apropiat, ridicându-[i fa]a spre briza care adia prin frun-
zi[ul copacilor. Domnea o atmosfer` odihnitoare [i relaxant`.
„Cred c-o s`-mi plac` aici“, \[i spuse ea, exultând. Pentru
prima oar` de la moartea p`rin]ilor ei, \ncepea s` se simt`
lini[tit`.
Un zgomot de pa[i o f`cu s` \ntoarc` brusc capul.
De dup` col]ul casei ap`ruse un b`rbat. Era \mbr`cat prea
neglijent pentru a fi un gr`dinar, \ntr-o pereche de blugi t`ia]i,
l`sa]i pe [olduri, ni[te adida[i jerpeli]i [i nimic mai mult. La
vederea ei se oprise brusc. Acum \ncepu s` urce \ncet treptele.
– Cine e[ti dumneata? \ntreb` el scurt.
Juliet ridic` b`rbia, sperând ca expresia ei dezaprobatoare
s`-i exprime impresia despre ]inuta lui. B`rbatul era \nalt, nu
avea nici un dram de gr`sime pe trup, iar prin p`rul blond [i
aspru \i str`luceau [uvi]e aurii, decolorate de soare. Nu-i
putea distinge expresia, ochii fiindu-i acoperi]i de o pereche
de ochelari de soare cu lentile mari, dar mu[chii \ncorda]i ai
obrajilor indicau c` gura ferm`, cu buze precis conturate, i se
crispase de iritare. Era unul dintre cei mai chipe[i b`rba]i pe
care-i v`zuse Juliet vreodat`, emanând o aur` de sex-appeal
masculin accentuat` de goliciunea aproape total` a trupului.
Juliet sim]i o und` de ostilitate spontan`. Se \ncord`, acut
con[tient` de pieptul musculos [i gol, acoperit cu un p`r
bogat care se \ngusta spre ombilic, dup` care disp`rea sub
betelia [ortului de blugi. Buzele b`rbatului se arcuir` sarcas-
tic, iar Juliet \[i d`du seama c` \l studiase prea st`ruitor.
Ro[ind, \[i mut` privirea.
22 CAROLE DEAN

– Te-am \ntrebat cine naiba e[ti!


Surprins` de violen]a din tonul lui, Juliet tres`ri. Pentru
prima oar`, \i trecu prin minte c` putea s` fie [eful ei, miste-
riosul domn Bannerman. Omul \[i scosese ochelarii, iar Juliet
v`zu c` avea ochi cenu[ii – [i reci ca ghea]a.
– Dumneavoastr`... sunte]i... domnul Bannerman? \ntreb`
ea, [ov`itor.
Buzele b`rbatului se sub]iar`.
– Da. {i te \ntreb pentru a treia oar`: cine e[ti dumnea-
ta?
– Juliet Welborn. Am venit aici ca s` lucrez pentru dum-
neavoastr`. Sunt dactilografa pe care a]i solicitat-o, spuse ea,
cu o grab` nervoas`.
Ochii lui Bannerman o dezbr`car` jignitor de rapid.
– Faci pe glumea]a cu mine? \ntreb` el rece. Cine te-a
trimis de fapt? Societatea local` de animatoare?
– Ce... ce-a]i spus? murmur` Juliet, cu r`suflarea t`iat`.
– Ce-ai auzit.
Bannerman \[i puse ochelarii de soare la loc, reluându-[i
\nf`]i[area dezumanizat`. O privea cu un dispre] deta[at, ca pe
o omid` târându-se pe balustrada verandei.
– Cred c`, neputând cump`ra insula, mafia s-a hot`rât s`
m` \nmoaie trimi]ându-mi o femeie pentru a m` face s` m`
r`zgândesc.
– Ma... mafia? se bâlbâi uimit` Juliet.
– Nici o [ans`! Oi fi tu o gagicu]` dr`g`la[`, dar mie nu-mi
mut` nimeni gândul. Po]i s` le spui chestia asta [efilor t`i.
– Nu... nu [tiu despre ce vorbi]i... [opti ea cu voce pierit`.
Privirea lui Bannerman deveni t`ioas`.
INSULA DIN CARAIBE 23

– Poate c` nu [tii \ntr-adev`r, morm`i el. Poate c` nici nu


]i-au spus. Dar va trebui s`-]i oferi trupul pe la alte por]i. Dac`
vrei, po]i s`-]i la[i cartea de vizit` la plecare [i-am s` te caut eu,
când mai trec prin ora[. Atunci voi avea mai mult timp.
– Domnule Bannerman, spuse \ncet Juliet, am venit aici ca
s` lucrez pentru dumneavoastr`.
– Nu z`u? Iar eu \]i spun c` nu... vreau... s` lucrezi... pentru...
mine, distan]` el cuvintele, accentuând jignitor verbul. Ai b`tut
drumurile de poman`, a[a c` du-te \napoi, urc`-te \n [alup`, sau
cu ce-oi fi venit pân` aici, [i spune-i [efului t`u c` nu ]ine.
Juliet privi nesigur` spre jeep, apoi din nou spre
Bannerman.
– A[a s`-i spun domni[oarei Posenby? \ntreb` ea, f`r`
inflexiuni.
Mâna lui Bannerman o apuc` de \ncheietur`, strângând-o
ca \ntr-o c`tu[`, [i o ridic` smucit \n picioare.
– Domni[oara Posenby de la agen]ie? mârâi el.
– M` doare! scânci Juliet, care avea senza]ia c` i se
sf`râmau oasele mâinii. Da, da...! ]ip` ea, gemând când strân-
soarea deveni [i mai puternic`.
– Deci a[a ai trecut de Cora! scrâ[ni printre din]i
Bannerman. Da’ [tiu c` [efii t`i nu se-ncurc`! Va s` zic`, au
aflat c` folosesc agen]ia Posenby pentru angaj`ri? Pân`-]i
verific`m noi povestea, cred c` inten]ionai s` te instalezi cu
succes \n patul meu, nu?
|n clipa când Bannerman \i eliber` bra]ul, Juliet o lu` la
goan` pe scar`, pân` dincolo de jeep, unde se opri
tremurând, gata s` fug` dac` b`rbatul mai f`cea un singur pas
spre ea.
24 CAROLE DEAN

– Mitocan \ncrezut! se r`sti. Cred c` e[ti nebun, [i dum-


neata [i to]i de pe insula asta! Numai insulte [i insinu`ri aud
de la voi, de când am ajuns la aeroport [i l-am cunoscut pe
pilotul `la! Pe ce lume tr`i]i, tu [i gorilele tale, de crede]i c`
orice fat` \n c`utare de slujb` nu viseaz` decât o [ans` ca s`-]i
sar` tocmai ]ie \n pat? Mare te mai crezi! Ei bine, b`iete, am o
surpriz` pentru dumneata! M` dezgu[ti! Personal, n-a[ lucra
pentru dumneata nici dac` ai fi ultimul b`rbat r`mas pe
P`mânt!
Bannerman \[i ag`]` degetele mari \n buzunarele blugilor
[i zâmbi sardonic, strâmbându-[i buzele sub]iri.
– Oricât ar fi de sfid`toare declara]ia asta, tot nu m`
tenteaz` s`-]i primesc provocarea, spuse el t`r`g`nat.
Vreau s` te urci \n jeep [i s` dispari de-aici. {i ai face bine
s` nu te mai \ntorci. |n caz c` nu \n]elegi engleza oame-
nilor de rând, asta \nseamn` c` te-alung de pe insul` \n
[uturi – [i pentru totdeauna! Sper c` [alupa [efului t`u
\nc` n-a plecat, pentru c` altfel va trebui s` \nnoptezi la
aer curat!
– Va fi o pl`cere! replic` Juliet.
Chiar atunci, \n u[` ap`ru [oferul, urmat de o femeie \nalt`
[i distins`, cu p`rul strâns \ntr-un turban [i un [or] imaculat
peste fusta evazat`.
– Sam! Doamna pleac`. Du-o \napoi de unde ai luat-o [i
las-o acolo, cu bagaj cu tot. Am s-o sun pe domni[oara Cora ca
s-o anun].
– Am \n]eles.
– Bon voyage! \i mai ur` el sardonic lui Juliet [i se \ntoarse
hot`rât spre cas`.
INSULA DIN CARAIBE 25

Drumul \napoi fu un infern, Sam p`rând s` se r`zbune pen-


tru tonul furios pe care \i vorbise [eful lui. Când opri jeepul
lâng` antrepozit, Juliet observ` c` elicoptrul nu mai era acolo.
I se frânse inima. Pân` atunci \nc` nu-[i d`duse seama cât de
mult se baza pe sprijinul moral al lui Jack, nici cât de singur`
avea s` se simt` la vederea heliportului pustiu. Se uit` \n jur
dup` Cora [i observ` c` lâng` vasul de croazier` din cap`tul
pontonului acostase un vapora[ ruginit [i murdar de ulei, cu
un aspect deprimant.
|n acel moment, Cora ie[i pe u[`. F`r` a o \nvrednici pe
Juliet nici m`car cu o privire, ordon` pe un ton poruncitor:
– Sam! Du bagajele alea pe Lazy Lou! Domni[oara Welborn
pleac` cu c`pitanul Smith.
– Ia sta]i...! interveni Juliet, dând s`-[i ia bagajele. Cine-a
spus c` plec?
Cora o privi cu dispre].
– Mark a dat telefon adineaori [i mi-a spus c` nu [tie nimic
despre dumneata. Povestea cu domni[oara Posenby e o min-
ciun`. Nu [tiu ce urm`re[ti, domni[oar` Welborn – sau cum te-oi
fi numind – da’ aici n-o s` ]in`. Suntem obi[nui]i cu toate
[mecheriile folosite pentru a ajunge pe insula asta. Pleci cu
primul mijloc de transport, care \ntâmpl`tor e Lazy Lou. C`pita-
nul Smith a acceptat s` te duc` \napoi, ceea ce e spre norocul
dumitale, pentru c` altfel ]i-ai fi petrecut noaptea pe plaj`.
Un b`rbat \mbr`cat \n maiou murdar [i pantaloni jego[i, cu
picioarele descul]e [i \nnegrite, ie[i agale din magazie. Enorm
de gras, avea ochi mici [i r`i, pierdu]i \ntre falduri de osânz`.
La vederea lui Juliet, se c`scar` cât de mult le permitea
gr`simea din jur.
26 CAROLE DEAN

– Asta-i pasagera? \ntreb` el, uluit.


– Mhm. Ai vreo obiec]ie? zâmbi sub]ire Cora.
– Pe dracu’! Mai mi[to ca-n visele mele!
Ochii \i disp`rur`, \n timp ce scotea un chi]`it care trecea
drept râs.
– Da’ bine-o s` ne mai d`m noi \n b`rci – p` bune adic`,
nu-a[a, pui[or? ad`ug` el, hlizindu-se spre Juliet.
Respira]ia lui \ncins` [i viciat` o f`cu pe Juliet s` se
smuceasc` din loc.
– Nu merg cu dumneata, spuse ea r`spicat. Unde-i eli-
copterul? M` voi \ntoarce a[a cum am venit, cu domnul
Tanner.
Cora se \ntunec` la fa]`.
– Elicopterul e proprietatea firmei Bannerman [i se afl`
sub direc]ia mea, spuse ea pe un ton arogant. A plecat [i,
oricum, ai s` pleci \nainte de \ntoarcerea lui, mâine diminea]`,
curvi[tin` snoab` ce e[ti!
Fa]a \i era implacabil`, cu o lucire victorioas` \n ochi, care
ar`ta cât de mult \i pl`cea s`-[i savureze puterea.
Juliet se a[ez` ferm pe valiza cea mai mare.
– Nu m` mi[c de-aici, spuse ea cu hot`râre. Domnul
Bannerman [tie ce \ncerci s` faci?
Cora se \nro[i la fa]` de furie.
– Mi-a telefonat [i a spus c` n-ai ce c`uta aici [i s` iau
m`suri ca s` p`r`se[ti insula! |ntâmpl`tor, alt` cale nu
exist`! S-ar putea s` ]i se cear` s` munce[ti pentru a-]i pl`ti
voiajul, ad`ug` ea cu sub\n]eles, dar pentru o cucoan` cu
talentele dumitale asta n-ar trebui s` pun` probleme. {tii,
continu` cu venin, voi, pu[toaicele, sunte]i toate la fel,
INSULA DIN CARAIBE 27

crede]i c` dac` ave]i o mutr` [i-o caroserie ca lumea, pute]i


lua de sus o iap` b`trân` ca mine. Abia am a[teptat o ocazie
s` dau [i eu ni]el cu copita [i se pare c` mi s-a ivit! Pân` s`
ajungi acas`, o s`-]i par` r`u c-ai \ncercat s` te strecori pe
insula asta!
– M-a trimis aici domni[oara Posenby! insist` Juliet, dis-
perat`.
Cora nu-i lu` \n seam` cuvintele.
– Ai de gând s` te urci la bord ca o doamn`, sau vrei s` te
ia pe sus vreo doi b`ie]i de pe-aici? Mie mi-e totuna. De fapt,
cred c` m-a[ distra grozav s` te v`d c`rat` ca un sac.
Juliet se ridic` \n picioare.
– Merg singur`, spuse ea, cu voce amor]it`.
|n pofida caniculei, tremura, dar porni spre debarcader,
]inându-[i capul sus.
|n timp ce se apropia de Lazy Lou, v`zu c` nava era [i mai
degradat` decât p`ruse de la distan]`. Pe alocuri, puntea era
complet mâncat` de rugin` [i peste tot z`ceau echipamente
de pescuit, l`zi, butoaie [i o g`leat` cu momeal` plin` de
sânge, \n jurul c`reia forfoteau mu[te albastre, grase. Singurul
marinar de la bord era un individ care \i rânjea strâmb, cu
balele curgându-i. Juliet se opri brusc [i se \ntoasre spre
gr`sanul care o urma \ndeaproape.
– Nu m` urc pe vasul `sta!
Când vru s` porneasc` \napoi, c`pitanul Smith \i t`ie calea,
cu picioarele dep`rtate [i capul coborât, ca un taur. Chipul
unsuros \i sclipea \n lumina soarelui, iar expresia \nfierbântat`
de poft` din ochii lui mici [i r`i o f`cu pe Juliet s` \ncreme-
neasc`.
28 CAROLE DEAN

– Ba ai s` te urci, feti]o, spuse el \ncet. Cora mi te-a


promis. Altundeva n-ai un-s` te duci. Sau vii cu mine, sau o
iei de-a-notu’!
– Foarte bine, atunci am s` pornesc \not! replic` Juliet cu
curaj, strângând pumnii. N-am de gând s` plec de-aici cu dum-
neata. Pân` mâine, când vine Jack Tanner, n-am s` m` mi[c
din loc. Iar dac` v` atinge]i de mine, dumneata sau femeia aia,
sau v` pune]i oamenii s`-mi fac` ceva, am s` v` bag pe to]i \n
pu[c`rie pentru r`pire!
C`pitanul se retrase, \ncurcat.
– Io nu te silesc... mârâi el. Cora a dat ordin...
– Atunci f` bine [i d`-te la o parte. Sunt cet`]ean american
[i am dreptul s` refuz, dac` nu vreau s` te \nso]esc. A[a spune
legea! ad`ug` ea, pentru siguran]`, b`nuind c` Smith nu se
avea tocmai bine cu poli]ia.
– Ia mai descurca]i-v` singure, voi dou`! morm`i c`pitanul
Smith. Zi-i c` a[tept cinci minute ca s` te conving`, [i pe urm`
plec!
Gâfâind, Juliet porni \napoi \n lungul pontonului. Pe drum
\l \ntâlni pe Sam, care venea cu bagajele.
– |ntoarce-te [i du-le \napoi, ordon` ea.
Sam \[i d`du ochii peste cap. Tonul t`ios al lui Juliet p`rea
s`-l fi impresionat, c`ci ezit`, vizibil nesigur, dup` care l`s`
valizele jos [i r`mase \n a[teptare.
Când Juliet ajunse \n fa]a ei, Cora era ro[ie de furie dar,
\nainte de a spune ceva, tân`ra vorbi prima.
– L-am prevenit pe domnul Smith c` va suporta rigorile
legii, iar acum te previn [i pe dumneata, spuse ea cu mult
calm. Nu m` urc – repet, nu m` urc – pe vasul `la. {tii ce fel
INSULA DIN CARAIBE 29

de om e c`pitanul [i ce mi se va \ntâmpla dac` m` duc cu el.


Nu cred c` un om cu reputa]ia domnului Bannerman ar
tolera a[a ceva. El, cel pu]in, trebuie s` [tie c` v` pot da \n
judecat` pe to]i pentru r`pire dac` m` urca]i pe vas cu for]a,
\mpotriva voin]ei mele. Am de gând s` r`mân aici pân`
mâine, când va veni Jack Tanner. Atunci voi p`r`si insula cu
cea mai mare pl`cere [i te asigur c` n-am s` mai revin nicio-
dat`.
– Dac` r`mâi, va trebui s` dormi pe plaj`. Voi avea grij` s`
nu te primeasc` nimeni.
Juliet o privi cu dispre].
– Am s` m` culc bucuros pe plaj`. Oricum nu sunte]i decât
o adun`tur` de obseda]i, cu to]ii, [i n-am nici un chef s` m`
\nchid \n cas` cu nici unul dintre voi!
|i \ntrerupse un strig`t din u[`. Unul dintre lucr`tori \i
f`cea Corei cu mâna.
– Domni[oar` Cora, la telefon!
Juliet \i f`cu un semn lui Sam, care se apropie \n fug`, zâm-
bind, cu bagajul.
– |ncotro, domni[oar`?
– Aici, deocamdat`. Pe urm`, du-te [i spune-i acelui...
acelui c`pitan Smith... – continu` ea, cu un fior – s` plece.
R`mân aici peste noapte.
– Am \n]eles! zâmbi Sam [i mai larg, \n timp ce o lua la fug`
spre nava acostat`. Se vedea clar c` rareori reu[ea cineva s`-i
]in` piept Corei, iar \ncântarea lui Sam \i sugera lui Juliet cât
de popular` era sora lui Mark Bannerman printre angaja]ii ei.
Se a[ez` pe bagaj, \nainte de a i se \nmuia picioarele sub
trup. Mai avea de rezolvat problema urm`toarelor dou`zeci [i
30 CAROLE DEAN

patru de ore, pân` la \ntoarcerea lui Jack. Poate c` Sam i-ar fi


recomandat un loc unde s` se duc`, dac` reu[ea s`-l \ntrebe
f`r` [tirea Corei. Sim]i un junghi nervos \n stomac când femeia
ie[i din magazie, apropiindu-se. Se ridic`, impunându-[i s`-[i
p`streze calmul. Lazy Lou plecase deja, iar Cora nu mai avea
cu ce s-o amenin]e.
Când ajunse lâng` Juliet, femeia avea o expresie de
nep`truns.
– Bine, ai câ[tigat, spuse ea scurt. R`mâi.
– Poftim?
– La telefon era domni[oara Posenby. Mi-a spus despre
slujba dumitale. S-a produs o confuzie, ad`ug` ea pe un ton
sfid`tor, [i nu din vina mea. Nu pentru Mark era vorba s`
lucrezi, ci pentru fratele lui mai tân`r, James. De ce nu mi-ai
spus? o \ntreb`, cu repro[.
– Fiindc` nici eu n-am [tiut, r`spunse Juliet. Dar asta nu
mai are nici o importan]`. Nu voi r`mâne aici [i n-am s` lucrez
pentru nimeni. Am de gând s` p`r`sesc insula asta cu primul
mijloc de transport civilizat care se va ivi.
– Las`, c` nu mai e cazul, morm`i Cora, ursuz`. Am
vorbit [i cu James. Cred c` nici m`car nu i-a pomenit lui
Mark c`-i ceruse domni[oarei Posenby s`-i g`seasc` o dac-
tilograf`. {tii, el e om de [tiin]` [i-i cam distrat. Oricum,
te a[teapt`, a[a c` te trimit acolo cu bagajul. Te va duce
Sam.
– Degeaba, ]i-am spus c` nu r`mân [i vorbesc serios,
domni[oar` Bannerman! Fratele domnului Bannerman n-are
decât s`-[i g`seasc` alt` dactilograf`. Nu vreau s` am de-a face
nici cu el, nici cu altcineva de pe insula asta.
INSULA DIN CARAIBE 31

– Cum pofte[ti, replic` batjocoritor Cora. Dar \nchid


magazia \n vreo cinci minute.
|[i consult` ceasul-br`]ar` b`rb`tesc de la \ncheietura
groas` [i pistruiat` a mâinii.
– M` duc acas` s` m`nânc [i s`-mi fac siesta. Toate se
\nchid pentru vreo dou` ore, iar la noapte nu va fi deschis
nimic. Cap`tul `sta al insulei e \ntunecos ca iadul. Când ai s`
stai singur` pe plaj`, murind de foame [i de sete, [i dârdâind
de frig, s` nu ui]i c` ]i-am oferit un loc unde s` te duci.
– De ce \ncerci s` m` [antajezi a[a? \ntreb` Juliet.
Crezusem c` ardeai de ner`bdare s` plec. Dumnezeu e martor
cât ai \ncercat s` scapi de mine.
– Personal, nimic nu mi-ar pl`cea mai mult decât s` nu te
mai v`d, dar James a vorbit cu domni[oara Posenby [i te
a[teapt`. Se pare c` ai lucrat pentru un savant pe care el \l
admir`. Dac` nu apari, va cere s` afle motivul pentru care nu
vii [i, din p`cate, când James dore[te ceva, ob]ine, ad`ug` ea,
cu un zâmbet dispre]uitor. Mark i-ar da [i luna de pe cer, dac`
ar cere-o, a[a c```...
Se opri, ridicând din umeri.
– A[a c`, dac` nu r`mân, domnul Bannerman ar da vina
pe dumneata? \n]elese Juliet. Ar fi trebuit s` fii la datorie
pentru a primi mesajul domni[oarei Posenby, sau cel pu]in
s-o \ntrebi, \nainte ca ea s` m` trimit` la Bella Vista! Cred c`
]i-e cam fric`, ad`ug` ea [i, v`zându-i ro[ea]a din obraji,
\n]elese c` o nimerise bine. Ei bine, felicit`ri, ai reu[it s` m`
sperii. N-a[ lucra cu fratele domnului Bannerman nici pen-
tru un milion de dolari. Pur [i simplu nu vreau s` mai ajung
\n apropierea lui.
32 CAROLE DEAN

– N-ai lucra pentru Mark, insist` rug`tor Cora.


Probabil c` nici n-ai s`-l vezi. James locuie[te la o mil`
distan]` de Bella Vista. |n]elegi, lucreaz` cu delfinii [i nu
iese din laborator s`pt`mâni de-a rândul. Ce zici? con-
tinu` ea, dezn`d`jduit`. |]i promit, dac` nu-]i place
acolo, am s`-i telefonez lui Jack Tanner s` vin` dup`
dumneata imediat.
Juliet o privi f`r` convingere. Desigur, James putea s` fie la
fel de nesuferit ca fratele lui, dar se cam \ndoia. |n primul
rând, era om de [tiin]`, iar ace[tia nu se comparau cu magna]ii
macho [i arogan]i.
Dar cel mai important era faptul c` lucra cu delfinii, iar
Juliet dorea acea slujb`. Cu o asemenea munc` s-ar fi sim]it la
largul ei [i, dac` d`dea rezultate bune, i-ar fi crescut enorm
\ncrederea \n sine. Pe nea[teptate, lu` o decizie.
– Foarte bine, m` duc s` v`d care e situa]ia.
Dup` care, pentru a n-o l`sa pe Cora s` cread` c` marcase
vreun punct, o preveni:
– Domni[oara Posenby mi-a spus s` fac o \ncercare, iar
dac` nu-mi place slujba, am s-o anun].

Construc]ia joas` de beton, ridicat` aproape dup` acela[i


plan cu laboratorul tat`lui ei, p`rea ciudat de familiar`. Avea
bazine pentru delfini, o platform` de observa]ie, o pasarel`
spre ocean – toate, atât de cunoscute! Iar deasupra unui bazin
st`tea aplecat un b`rbat care ar fi putut s` fie tat`l ei. Pentru
prima oar` \n ziua aceea haotic` [i tulbur`toare, Juliet \ncepu
s` se simt` mai lini[tit`.
INSULA DIN CARAIBE 33

Omul era slab [i bronzat, \mbr`cat cu pantaloni scur]i [i


decolora]i, de doc, [i o c`ma[` larg`. Lua \nsemn`ri \ntr-un
blocnotes, dar la auzul jeepului \ntoarse repede capul. Ochii
lui alba[tri o privir` nesigur prin ochelarii cu rame de baga,
par]ial acoperi]i de o [uvi]` de p`r [aten deschis. Juliet nu
distingea nici o asem`nare cu fratele lui, decât poate \n colo-
ra]ie. Pe când tân`rul venea spre ea, cu poalele c`m`[ii
fâlfâindu-i, Juliet mai v`zu c` nu mai avea nici un nasture. |n
pofida nemul]umirii pentru felul cum fusese tratat` \n ziua
aceea, fu mi[cat`; ciudatul cercet`tor sem`na atât de mult cu
tat`l ei!
– Domni[oar` Welborn!
Când ajunse \n fa]a ei, zâmbi [i \ncepu s`-i scuture mâna
aproape \nainte ca Juliet s` se fi dat jos din jeep.
– James Bannerman, la ordinele dumneavoastr`! Nici
n-ave]i idee cât m` bucur. E atât de emo]ionant s` cunosc o
persoan` care a lucrat cu David Graham!
Dup` câte se p`rea, domni[oara Posenby nu-i spusese c`
Juliet era fiica acestuia.
– M` simt privilegiat s` g`sesc pe cineva care poate
\n]elege tot ceea ce \ncerc eu s` realizez aici. L-am... l-am
admirat pe doctorul Graham [i [tiu c` v-a instruit bine.
Chipul lui slab [i bronzat str`lucea de entuziasm.
– {i când m` gândesc c` l-a]i ajutat s` scrie „Popula]ia
delfinilor“...! E... e cel mai emo]ionant lucru care mi s-a \ntâm-
plat vreodat`!
Juliet nu-[i putu st`pâni râsul. Primirea aceasta, dup` toate
refuzurile [i insultele cu care fusese gratificat`, \i ref`cea cu
succes respectul de sine.
34 CAROLE DEAN

– Mi-a]i mai spus, zâmbi ea, \ncercând s` coboare din jeep


[i \n acela[i timp s`-[i elibereze mâna. Era obi[nuit` cu
asemenea efuziuni sentimentale. {i tat`l ei fusese la fel. Putea
fi absolut fermec`tor când \ntâlnea o persoan` care-i
\mp`rt`[ea interesele, \n pofida faptului c` nu avea talentul de
a conversa despre nimicuri.
– Veni]i, veni]i, se agit` James. Vreau s` v` ar`t delfinii. Am
patru [i cu unul, \n special, am f`cut progrese uimitoare \n
privin]a comunic`rii. Trebuie s` vede]i...
– Mai târziu, \l \ntrerupse indulgent` Juliet,
vorbindu-i aproape ca unui copil. Mai \ntâi a[ vrea s` m`
sp`l [i s` m`nânc. Probabil c` [i dumneavoastr` v` e
foame.
James o privi cam surprins.
– Nu cred... c` mi-e, spuse el nesigur, de[i am impresia c`
n-am luat prânzul.
Apoi zâmbi.
– |mi pare r`u... v` rog s`-mi scuza]i lipsa de polite]e.
M-am l`sat \n voia entuziasmului. Oricum, trebuie s` v`
\mbr`ca]i cu ceva mai potrivit \nainte de a vizita delfinii. Veni]i
\n cas` s-o cunoa[te]i pe Lallie, menajera mea.
Opinia lui Juliet despre Lallie suferi o grea lovitur` când
intr` \n livingul casei, unde p`rea s` se afle [i laboratorul lui
James. Privi piezi[ mormanele de c`r]i [i periodice
\ngr`m`dite pe toate suprafe]ele disponibile, \n dezordine [i
praf. |n fa]a aparatului stereo dintr-un col], un teanc de dis-
curi se \nclina gata-gata s` se r`stoarne. Totul era plin de praf,
la care se mai ad`uga [i un co[ de gunoi care d`dea pe din
afar` de plin ce era.
INSULA DIN CARAIBE 35

Prin contrast, buc`t`ria mic` [i luminoas` era imaculat` [i


plin` de o arom` delicioas` care ie[ea dintr-o oal` \n clocot pe
aragaz. Lallie era o femeie \ntre dou` vârste, \mbr`cat` \ntr-o
uniform` sobr`. Când se f`cur` prezent`rile, \i strânse lui
Juliet mâna, cu un zâmbet rezervat.
– E gata masa, Lallie? \ntreb` vag James.
– E gata de mult, domnule James. Nu mai ]ine]i minte?
V-am anun]at.
– A... Da, desigur... ~`... unde-ai instalat-o pe domni[oara
Welborn?
Lallie \l privi nedumerit`.
– N-am decât un loc unde s-o instalez, adic` \n camera
mea. Nu mai ]ine]i minte? A]i spus c` pot pleca acas` \n fiecare
sear`.
James se lumin` la fa]`.
– A, da, a[a e. Ve]i folosi camera lui Lallie, domni[oar`
Welborn. V` arat` ea unde e.
Juliet se uit` spre Lallie, care \i sus]inu privirea, indiferent`.
– Veni]i, domni[oar`, s` v` conduc.
O duse pe Juliet \ntr-o camer` cu vedere spre ocean.
Con]inea o garnitur` de mobilier simpl`, de dormitor, patul
fiind acoperit cu o cuvertur` alb`, iar perdelele de tifon
fâlfâiau \n briza m`rii. Al`turi se afla o baie cu un du[. Totul
str`lucea de cur`]enie.
– V-am eliberat toate sertarele [i debaraua, o inform`
Lallie, deschizând o u[`. {i am pus un a[ternut curat, iar \n
baie sunt prosoape [i s`punuri noi. Domnul James a spus c`
ve]i sta aici cam [ase luni.
Când Juliet ezit`, Lallie se gr`bi s` adauge:
36 CAROLE DEAN

– Cu cât sta]i mai mult, cu atât e mai bine pentru mine.


Mama mea o duce cam r`u cu s`n`tatea de-o vreme-ncoace [i
are nevoie de mine acas` cât se poate de mult.
– Nu voi sta mai mult decât e necesar ca s` termin`m
cartea, cred, dar \nc` nu m-am angajat c` voi \ncepe, \i explic`
Juliet.
Privirea nedumerit` a lui Lallie o f`cu s` adauge, pe un ton
defensiv:
– Mai \ntâi trebuie s` se l`mureasc` o mul]ime de
probleme...
– Dac` v` teme]i s` sta]i aici singur` cu el, asta nu e nici
o problem`! declar` Lallie f`r` ocoli[uri. N-o s` v` dea de
furc`. Doarme cam prost, iar când n-are somn ascult` dis-
curi. {i trebuie s` fie adus cu for]a la mas`. Nu m` las` s` m`
ating de lucrurile lui, dar altfel e cel mai dr`gu] om pentru
care am lucrat vreodat`, poate cu excep]ia fratelui s`u, dom-
nul Mark.
Juliet se crisp`.
– Sper s` nu am nimic de-a face cu el!
Uimirea lui Lallie crescu.
– Chiar a[a...? Ei, nici o grij`, n-ave]i de ce s`-l vede]i pe
domnul Mark. Vorbe[te \n fiecare zi la telefon cu fratele lui,
dar respect` discre]ia domnului James [i-l las` \n pace. Atâta
numai c` nu-l vedem pe domnul Mark a[a de mult cum ne-ar
pl`cea. Mare p`cat...
Juliet nu era surprins` de simpatiile lui Lallie. Era firesc ca
majoritatea oamenilor de pe insul` s`-l plac` pe Mark
Bannerman. Pe ei nu-i trata ca pe o nepoftit` care sosise pe
nea[teptate ca s`-i invadeze via]a intim`. Iar dac` urma s`
INSULA DIN CARAIBE 37

r`mân` acolo, probabil ar fi fost mai \n]elept s`-[i m`soare


cuvintele \n privin]a lui Mark Bannerman. Mama ei o \nv`]ase
\ntotdeauna s` p`[easc` prudent pe teren necunoscut – la
\nceput cel pu]in.
|[i privi bagajele, schimbând diplomatic subiectul.
– |n fine, indiferent dac` plec sau r`mân, am nevoie de
un du[ [i de un prânz. Dar voi a[tepta s` discut cu dom-
nul Bannerman \nainte de a hot`r\ ce-am s` fac \n conti-
nuare.
Lallie \n]elese aluzia, iar Juliet \[i adun` lucrurile [i intr` \n
baie s` fac` du[. Când \n sfâr[it ie[i din dormitor, \mbr`cat` cu
o bluz` crem [i o fust` maro, se sim]ea o cu totul alt` per-
soan`. |[i strânsese p`rul \ntr-o coad` de cal, iar pielea \i
str`lucea de cur`]enie [i prospe]ime. James, \n`l]ând privirea
la apari]ia ei, se ridic` \ncet \n picioare, cu o expresie sur-
prins` pe chip.
Lallie era mai bun` ca buc`t`reas` decât ca menajer`.
Mâncarea era delicioas` – o salat` de fructe proaspete, spe-
cialt`]i marine [i ceai de la ghea]`, iar la sfâr[it magiun de afine
cu fri[c` groas`. Când termin`, Juliet se sim]ea complet s`tul`.
|[i d`dea seama c` masa fusese gândit` anume astfel \ncât s-o
]in` pe loc.
|n timp ce mânca, James nu vorbea, privind-o numai – dar
era atât de absent, \ncât Juliet \n]elese c` de fapt se gândea la
cine [tie ce probleme complicate de-ale lui. Dup` mas`, \ns`,
spre surprinderea ei, se ridic` [i lu` ini]iativa.
– Cred c` e cazul s` discut`m despre problemele pro-
fesionale \nainte de a merge mai departe, domni[oar`
Welborn, \ncepu el pe un ton pragmatic. Pentru \nceput,
38 CAROLE DEAN

n-ai prefera s` te numesc Juliet, iar dumneata s`-mi spui


James? E mult mai simplu, din moment ce vom lucra \mpre-
un`. {i-apoi, Lallie mi-a spus c` nu e[ti sigur` dac` vei primi
sau nu slujba asta...
Fruntea i se \nnegur` de \ngrijorare.
– Sper c` a \n]eles gre[it... A[ dori foarte mult s` r`mâi.
Ciorna c`r]ii e gata, dar am nevoie de cineva care s`-mi pun`
materialele \n ordine [i, desigur, s` le transcrie. Pari foarte
competent`. |mi dau seama c` nu avem condi]ii de lucru prea
str`lucite, dac` asta te \ngrijoreaz`. Desigur, insula e destul de
izolat`, dar domni[oara Posenby m-a asigurat c` e[ti obi[nuit`
s` lucrezi \n asemenea condi]ii. Sau e \nc` un lucru pe care nu
l-ai men]ionat...? ad`ug` el, nelini[tit.
|n loc de a-i r`spunde la \ntrebare, Juliet se interes`:
– Când ai vorbit cu domni[oara Posenby despre
mine?
– Azi-diminea]`. A telefonat ca s` \ntrebe dac` pari potri-
vit`. Imagineaz`-]i cât de surprins` a fost – ca [i mine – c` nu
primisem nici o veste. A \nceput s` se agite [i a insistat s`-]i
dau imediat de urm`.
– |n leg`tur` cu Cora, continu` Juliet. Era necesar s` am
de-a face cu ea?
– Deloc, r`spunse James cu o privire complice. Lucreaz` ca
func]ionar cu aprovizionarea, la antrepozit, [i se pare c` e efi-
cient` – cel pu]in, Mark e de p`rerea asta – dar e clar c` face
uneori exces de zel.
Chipul s`u slab se \n`spri, amintindu-i un moment lui
Juliet de fratele lui.
„Ba bine c` nu,“ \[i spuse ea cu \nver[unare.
INSULA DIN CARAIBE 39

– Iar oamenii de la Bella Vista... continu` ea ezitant. Va tre-


bui s` am ceva de-a face cu ei?
Dac` fu surprins, James n-o ar`t`. Nesociabil din fire,
probabil c` [i pe ea o considera la fel.
– Cum dore[ti, r`spunse el serios. Dac` nu-]i place s` ai
rela]ii cu al]ii, mie \mi convine. Nici mie nu-mi place. Dar...
``... cred c` ai nevoie de timp pentru... ``... cump`r`turi [i
altele lucruri de pe continent, din când \n când...?
Juliet r`spunse afirmativ. |ncepea s` prevad` programul de
lucru care se profila, dac` se l`sa dominat` de James. Avea s`
munceasc` dou`zeci de ore pe zi, s` doarm` pe apucate, s`
m`nânce numai când c`dea de pe picioare de foame. La fel
lucrase [i tat`l ei, dar Juliet nu avea de gând s` i-o permit` [i
lui James Bannerman. A[a c` stabilir` din capul locului care
erau orele de lucru [i cele libere, dup` care James o conduse
la bazinele delfinilor.
De fapt, era un singur bazin mare, cu por]i care puteau fi
coborâte, desp`r]ind delfinii \n spa]ii separate. Pe moment,
James se concentra asupra unei femele pe care o numise Jo [i
cu care c`uta s` stabileasc` un limbaj artificial, folosind un sis-
tem care avusese succes \n cazul cimpanzeilor. Cu grij`,
cobor\ o tabl` magnetic` \n ap`. Era \nsemnat` cu simboluri –
un triunghi, un cerc [i un p`trat. Jo trebuia s` aplice peste
fiecare simbol câte unul identic. Sub privirea fascinat` a lui
Juliet, Jo \not` \nainte, \mpingând cu botul un cerc metalic, [i
\l potrivi la locul lui. Dup` aceea, primi drept r`splat` un
pe[te.
James \i spuse c` Jo [i colegii ei [tiau deja s`-[i cure]e
rezervoarele, s` r`spund` la \ntreb`ri, atingând o minge ro[ie
40 CAROLE DEAN

pentru „da“ [i una albastr` pentru „nu“, [i s`-[i foloseasc`


sonarul natural parcurgând cu succes un traseu cu obstacole,
lega]i la ochi. Dar mai era mult pân` la a conversa efectiv cu ei
printr-un limbaj artificial, recunoscu vesel James, precizând c`
\n acest scop era necesar s`-i \nve]e conceptul de limbaj \n
sine.
– {i te a[tep]i s` reu[e[ti? \ntreb` Juliet.
– Desigur. Sunt \n pragul unei mari izbânzi, replic` el cu
entuziasm.
|n sinea ei, Juliet considera c` acest lucru era imposibil.
Ajunsese de mult la concluzia c` fluier`turile, oftaturile [i bol-
boroselile delfinilor nu erau decât atât [i nimic mai mult:
fluier`turi, oftaturi [i bolboroseli. {i tat`l ei fusese de aceea[i
p`rere, de[i respecta enorm inteligen]a delfinilor.
Indiferent cine avea dreptate, delfinii erau adorabili, \[i
spuse Juliet, privindu-i cum se adunau la marginea bazinului.
Se hot`r\. Era munca ei favorit`. Se pricepea. Atunci, de ce
n-ar fi r`mas? |n acela[i timp, se \ntreba totu[i dac` nu f`cea o
gre[eal`. Cel pu]in dou` persoane – Mark [i Cora Bannerman
– nu o doreau acolo. Oare \i sfida numai de hatârul lui James,
care-i amintea de David Graham? Pentru asta r`mânea pe loc?
Spera c` nu – dar dac` a[a era, hot`r\ ea f`r` tragere de inim`,
atunci \nsemna c` \[i mo[tenise mama mai mult decât crezuse.
Capitolul 3

Dup` câteva zile, Juliet \[i formase o anumit` rutin`.


Desf`[ura o activitate care-i f`cea pl`cere [i \l simpatiza pe
James. Lallie avusese dreptate – noaptea, când erau singuri \n
cas`, nu crea nici o situa]ie penibil`. Era un om agreabil [i
blând, surprinz`tor de permeabil la toate sugestiile pe care i
le f`cea ea \n leg`tur` cu cartea. Descoperi curând c`, spre
deosebire de David Graham, a c`rui iubire pentru subiectul
s`u de studiu str`lucea orbitor din toate scrierile lui, stilul
literar al lui James era amorf, greoi [i obscur, poate [i fiindc`
atitudinea lui fa]` de delfini r`mânea strict [tiin]ific`. Juliet se
\ntreba de ce se mai deranjase s` scrie cartea [i nu fu surprins`
deloc s` afle c` fusese ideea lui Mark Bannerman. James o
acceptase f`r` pasiune [i-i mai spuse c` fratele lui fusese inspi-
rat de „Popula]ia delfinilor“, pe care o citise cu mare pl`cere.
Pe de alt` parte, James voia s`-[i foloseasc` textele pentru
o viitoare tez` de doctorat. |n unele momente se plângea c`
niciodat` n-avea s`-[i realizeze obiectivele, \n altele era plin de
42 CAROLE DEAN

entuziasm. Juliet descoperise c`-i era cam greu s` se adapteze


dup` toanele lui, \n perioadele când lucrau amândoi cu
delfinii. Ea nu-i putea privi numai ca pe simpli subiec]i ai unor
experimente. Pentru Juliet, delfinii erau ni[te fiin]e inimoase
[i iubitoare, fiecare cu propria lui personalitate, [i de[i James
nu-i putea vedea astfel, nu \nc`pea nici o \ndoial` cu privire la
succesele \ncerc`rilor lui de a-i face s`-i r`spund`.
Juliet nu-i spusese c` David Graham era tat`l ei vitreg.
James o \ncuraja s`-i vorbeasc` despre teoriile [i experien]ele
doctorului Graham, dar David Graham omul nu-l interesa
deloc. Poate c` [i din acest motiv Juliet nu-i men]ionase nimic
despre rela]ia lor. Celelalte motive ]ineau de faptul c` James
era un Bannerman, precum [i de ezitarea lui Juliet de a vorbi
despre moartea p`rin]ilor ei.
|n urma tragediei, r`m`sese cu o fric` patologic` de scu-
fund`ri. |n copil`rie, devenise o scufund`toare cu experien]`,
dar acum simplul gând la adâncurile \n[el`toare ale oceanului
o paraliza. Nu avea nici o leg`tur` cu \necul, ci numai cu
teama de necunoscut. |nota f`r` probleme prin bazinele
delfinilor, \ns` refuza s` se gândeasc` la ziua când James ar fi
chemat-o la o scufundare \n ocean.
Sam le aducea proviziile \n fiecare s`pt`mân` [i venea chiar
mai des la câte o cafea cu Lallie, care era m`tu[a lui. Lallie \i
spuse lui Juliet c` Sam era [i singurul taximetrist al satului. Când
aveau nevoie de serviciile lui, o sunau pe Cora. Juliet, \ns`,
prefera s` n-o fac`, iar \ntr-o zi Sam \i d`du câteva explica]ii.
– Sper c` nu mai sunte]i sup`rat` pe mine pentru ce s-a
\ntâmplat, domni[oar`, \i spuse el cu blânde]e. Nu f`ceam
decât s` respect ordinele.
INSULA DIN CARAIBE 43

– A, nu, \n nici un caz, \l asigur` Juliet. Te-am \n]eles perfect.


– Domni[oara Cora e veri[oara domnului Mark, a[a c` ea e
[efa. Vreau, nu vreau, trebuie s`-i respect ordinele, altfel
r`mân f`r` slujb`.
– Deci, vrei s` spui c` a \ncercat s` m` alunge a[a de pe
insul` la ordinul lui, nu din propria ei ini]iativ`.
Sam st`tu pe gânduri câteva momente.
– A[ zice c` da, domni[oar`. De[i poate c` domnul Mark
nu se a[tepta s`-l foloseasc` pe c`pitanul Smith. Domnul Mark
e un om cinstit, [i nu-l place pe c`pitan – [tiu sigur asta.
– Dar Cora mi-a spus c`-i aplica instruc]iunile, deci se pare
c` [tia exact ce pl`nuia ea s` fac`, insist` Juliet cu \nver[unare.
Sam ridic` din umeri.
– Dumneavoastr` o]i fi [tiind mai bine, domni[oar`, eu [tiu
numai c` mie nu mi-a pl`cut deloc. Da’ trebuia s` respect ordinele
domni[oarei Cora. |n]elege]i ce v` zic, nu-i a[a, domni[oar`?
– A, da, \n]eleg perfect.
V`zându-i expresia \n continuare tulburat`, Juliet ad`ug`,
pe un ton mai binevoitor:
– Crede-m` c` te \n]eleg, Sam. Dar cred c` ar fi mai bine s`
nu te solicit. S-ar putea s` nimeresc \ntr-un moment când
domnul Bannerman are nevoie de serviciile dumitale.
Sam o privi cam surprins.
– Nu [tia]i, domni[oar`? Domnul Mark a plecat. A p`r`sit
insula \n aceea[i zi când a]i venit dumneavoastr`, pe sear`.
Juliet \l privi cu ochi mari, u[urat`, surprins` [i dominat`
de multe alte emo]ii contradictorii.
– Nu, nu [tiam, spuse ea \ntr-un târziu. A plecat... pentru
totdeauna?
44 CAROLE DEAN

– Pentru totdeauna? repet` \ncet Sam. Domnul Mark nu


pleac` niciodat` pentru totdeauna. Uneori lipse[te mai mult,
alteori mai pu]in, dar mai devreme sau mai târziu tot se
\ntoarce. Nu, domni[oar`, a[ zice c` domnul Mark a plecat
pentru un timp – dar pentru totdeauna, niciodat`.
A doua zi, Juliet f`cu un nou pas. Luând m`tura ca pe o
arm`, cu un p`m`tuf de [ters praful \n cealalt` mân`, atac`
livingul, \ncepând s` m`ture, s` [tearg` [i s` pun` totul \n
ordine. Sub privirile uimite ale lui Lallie, umplu doi saci cu
gunoaie [i \i c`r` afar`, unde le arse pe toate. Revenit` \n cas`,
organiz` toate hârtiile \n dosare, mape [i plicuri de manila, iar
\n seara aceea, pentru prima oar` de la sosirea lui Juliet, Lallie
putu pune masa \n sufragerie.
Evident, James \ncepu s` urle dezn`d`jduit când v`zu ce se
\ntâmplase, dar Juliet \l lini[ti imediat, ar`tându-i dosarele.
Totu[i, James continu` s` bomb`neasc`, atât \n seara aceea cât
[i a doua zi, de[i \i cam pierise energia.
|n diminea]a urm`toare, lucrau cu delfinii, când James
abord` din nou subiectul.
– Uneori, parc-ai fi mai rea decât Mark. {i el se poart` cu
mine ca [i cum a[ avea cinci ani.
– Uneori, te por]i de parc` ai avea cinci ani, James, i-o
\ntoarse scurt Juliet. Ai nevoie de cineva care s`-]i poarte de
grij`. Lallie consider` c` nu are autoritatea de a te sili s`-]i iei
mesele la timp, sau s` te culci la ore fixe.
– Se pare c` va trebui s` stai mai mult aici, spuse el, cu o
privire complice. Când vei pleca, am s` r`mân f`r` nici un aju-
tor, Juliet. La asta te-ai gândit vreodat`? Ai reu[it s` m` faci s`
devin complet dependent de tine. Numai tu e[ti de vin`!
INSULA DIN CARAIBE 45

– A, nu, b`iete, nu arunca vina \n cârca mea! r`spunse sec


Juliet. Nu m-am angajat ca guvernant`. Dac` vrei a[a ceva, \]i
propun s`-]i cau]i o so]ie.
James zâmbi. Era pentru prima oar` când \ncercase s`
glumeasc`, iar Juliet observ` surprins` cât de fermec`tor
putea fi când voia.
– |ntâmpl`tor, candidezi pentru func]ia asta? \ntreb` el zâmbind.
Juliet râse.
– Nu ]i-ai putea permite o so]ie ca mine! spuse ea, cu o
voce dezastruos de limpede, dup` cum avea s` reias` imediat.
A[ fi prea costisitoare, chiar [i pentru un Bannerman, a[a c`
po]i s` m` excluzi din calcule! \ncheie ea, stropindu-l cu ap`.
– Asta \nseamn` c` dac` ofer` pre]ul te-ar putea interesa,
domni[oar` Welborn?
Glasul, r`sunând de deasupra, era rece [i sardonic, iar
Juliet fu cât pe ce s` cad` \n bazin. Ridic` privirea, surprins`,
de-a lungul trupului lui Mark Bannerman, de la pantofii
marin`re[ti [i pantalonii de doc bleumarin cu dung` pân` la
chipul serios, \nghe]at. Se adun` pe picioare, sim]ind c`,
numai cu costumul de baie pe ea, se afla \ntr-un dezavantaj
net. De[i era absolut decent, pudibond chiar, \n fa]a privirii
cinice a lui Mark Bannerman avea senza]ia c` purta cel mai
provocator bikini.
– Mark! exclam` James, s`rind \n picioare, cu un zâmbet
larg. Ce bucurie! Nu [tiam c` urma s` vii acas`. }i-o prezint pe
noua mea asistent`, Juliet Welborn. Dac`-]i mai aminte[ti, am
angajat-o chiar \nainte de plecarea ta.
– Am cunoscut-o pe domni[oara Welborn, replic` Mark
posomorât.
46 CAROLE DEAN

Cu toate acestea, \ntinse mâna, spre surprinderea lui Juliet,


pe care bunele maniere o silir` s` i-o accepte. Privi prudent` un
moment mâna \ntins`, dup` care \n ochi \i ap`ru un lic`r vesel.
– M` scuza]i... murmur` ea politicos.
}inea \n mân` un pe[te pentru delfinul cu care lucrau. |l
arunc` \napoi \n g`leat` [i \ntinse mâna, cu o expresie grav`.
F`r` nici un comentariu, Mark Bannerman i-o strânse, apoi
se l`s` pe vine [i-[i cl`ti propria mân` \n apa din bazin.
– Iei masa cu noi, nu-i a[a, Mark? \ntreb` James cu \nsufle]ire.
– Cu pl`cere, r`spunse fratele lui, ridicându-se \n picioare.
Când am posibilitatea, n-a[ pierde pentru nimic \n lume o
mas` preg`tit` de Lallie.
– Am s`-i spun c` ai venit, va fi \ncântat`.
|n timp ce-l privea pe James \ndep`rtându-se, Mark \ntreb`
sardonic:
– Tot la noi, tot la noi, domni[oar` Welborn?
– Surprins?
– Trebuie s` recunosc c` da, spuse el inexpresiv. Munca e
grea, programul lung, zona pustie... M` a[teptam s` nu te mai
g`sesc, la \ntoarcere. Sigur, dac` ai fi lucrat pentru mine... Dar
– pentru James...? Nu, scuz`-m`, nu [i o fat` ca dumneata.
Ochii lui Juliet sclipir`.
– A, nu [tiu... r`spunse ea rece. Mi-am dat seama pe loc c`,
pentru o fat` ca mine, a fost un mare noroc s` lucrez cu cel
mai potrivit dintre fra]ii Bannerman.
Mark \[i \ngust` ochii.
– Serios?
– Chiar [i o fat` ca mine poate \n]elege sensul acestor
cuvinte, continu` ea, [i mai t`r`g`nat. {tim amândoi ce p`rere
INSULA DIN CARAIBE 47

ai despre fetele care vin pe Tamassee sperând s` pun` mâna


pe averea familiei Bannerman. Noroc c` James nu are aseme-
nea obsesii. {i-acum, dac` m` scuzi, \ncheie ea dulce, sunt
cam ocupat`.
{i, luându-[i salteaua pneumatic`, travers` pân` \n cealalt`
parte a bazinului. Fusese distractiv s` trag` tigrul de coad`,
dar expresia din ochii lui o f`cuse s` se \nfioare. Mark
Bannerman se \nfuriase, \l cuprinsese acea furie ucig`tor de
intens` a omului care nu e obi[nuit s` i se pun` cineva de-a
curmezi[ul. Probabil c`-i prinsese bine, reflect` sfid`tor Juliet,
culcându-se pe saltea.
|ntre timp James se \ntorsese, iar Juliet \l auzi
spunând:
– Lallie e \n culmea fericirii c`-[i poate demonstra talentele
culinare. Pl`nuie[te deja s` fac` desertul t`u favorit.
– Dumnezeu s` ne-o ]in` pe Lallie, murmur` absent Mark.
James, cum \]i place noua ta asistent`?
– E extraordinar`, Mark! se repezi James, ne[tiind c` Juliet
\l auzea. De fapt, are chiar mai multe cuno[tin]e practice \n
materie decât mine!
– Chiar a[a?
Glasul lui Mark era netulburat, iar Juliet nu se \ndoi c` [tia
cât de bine le auzea ea fiecare cuvânt.
– Pare aproape prea frumos ca s` fie adev`rat. Mi-e greu s`
cred c` o fat` cu... ``... talentele ei s-ar putea mul]umi s` se
joace cu delfinii.
– Ei bine, a f`cut-o! replin` t`ios James, \n defensiv`. Dac`-]i
\nchipui c` Juliet e o pref`cut`, n-ai decât s` te convingi, la
mas`! Vei vedea c` tot ceea ce spune e adev`rat!
48 CAROLE DEAN

– Asta [i am de gând, r`spunse Mark cu \nver[unare.


Juliet se ridic`, nedorind s` asculte continuarea discu]iilor
pe seama ei, [i intr` \n cas`.
F`cu repede un du[ [i-[i lu` pe ea o pereche de blugi [i
o c`ma[` larg`. Cu p`rul legat \ntr-o coad` de cal, ar`ta ca
o elev` curat` [i modest` – adic` exact efectul pe care \l
dorea.
Când intr` \n living, cei doi fra]i \[i beau aperitivul. James
\l asculta amuzat pe Mark, care o tachina pe Lallie \n leg`tur`
cu talentele ei culinare.
– Oricum, se pare c` cele de gospodin` ]i-au pro-
gresat, coment` el, privind \n jur. Data trecut` când
am fost aici, nici n-aveai unde s` te \ntorci, \n camera
asta.
– A, da’ nu eu am f`cut ordine, domnule Mark! Juliet a
f`cut-o. |n fiecare diminea]` face cur`]enie prin cas`, \nainte
de a ajunge eu aici.
– |nainte de venirea ta? se \ncrunt` u[or Mark.
– Noaptea stau acas`, cu familia. Juliet a luat dormitorul
meu, ad`ug` Lallie, \n timp ce Mark continua s-o priveasc`
lung. Nu vin decât \n timpul zilei, la munc`. A[a, se potrive[te
perfect pentru toat` lumea.
– {tii c`-n casa asta sunt numai dou` dormitoare, Mark, \i
aminti James.
– {tiam... dar uitasem... murmur` meditativ Mark,
aruncând o privire semnificativ` spre Juliet. Ce preferi s` bei,
domni[oar` Welborn?
– Un vin de Xeres, dac` se poate, r`spunse ea, a[ezându-se
pe canapea lâng` James.
INSULA DIN CARAIBE 49

– Mark nu [tia c` ai lucrat pentru David Graham, coment`


acesta. A fost impresionat, pentru c` i-a citit cartea despre
delfini [i i-a pl`cut foarte mult.
– A scris multe c`r]i despre delfini, spuse rece Juliet, dar
presupun c` te referi la „Popula]ia delfinilor“. E cea care a avut
cel mai mare succes la public.
– Exact, confirm` Mark, \ntinzându-i paharul. Am \ncercat
s` citesc [i una dintre celelalte, dar m-a plictisit. I-a dedicat-o
so]iei lui, nu?
– Da, r`spunse Juliet, jucându-se cu paharul.
– L-a ajutat [i ea s-o scrie?
– Oarecum...
– Dup` cum vorbe[ti, pari s` consideri c` s-ar fi cuvenit s`
]i-o dedice dumitale.
Juliet ridic` b`rbia, sfid`tor.
– A[a? Nu aveam inten]ia, spuse ea rece.
– E o coinciden]` uluitoare c` ai fost liber` tocmai când
James \ncepea s` caute pe cineva care s`-l ajute, remarc`
Mark. Cum ai aflat despre postul `sta?
– De la domni[oara Posenby.
– {i n-ai fi putut alege un om pe care James \l admira mai
mult decât pe Graham.
– Din fericire.
– }i-am auzit conversa]ia cu James, adineaori, [i m` \ntre-
bam dac` [i lui Graham i-ai f`cut unele dintre acelea[i servicii.
Ia s` vedem, care erau? S`-l chemi la mas`, s`-l trimi]i la cul-
care...
– Mark! exclam` James, \ncercând s`-i ia cuvintele \n glum`.
David Graham era c`s`torit, pe când eu... Juliet [i cu mine...
50 CAROLE DEAN

– Da, [tiu, replic` netulburat fratele lui. Dar, din câte [tiu,
so]ia lui nu era o femeie de cas`. Avea ceva \mpotriv` s`-l
\mpart`, domni[oar` Welborn?
Juliet p`li de furie. Degetele i se strânser` pe piciorul
paharului, \n timp ce se str`duia s`-[i p`streze calmul.
– Pot \ntreba ce leg`tur` au toate astea cu calific`rile mele,
domnule Bannerman? \ntreb` ea, cu un surâs crispat.
Zâmbetul [i tonul ei indiferent p`rur` s`-l irite, c`ci Mark
Bannerman se \ntunec` la fa]`.
– Dumnezeule, parc-ai fi de ghea]`! Ai sim]it ceva când
Graham a disp`rut peste bord? Sau, poate, ai zâmbit [i atunci?
Juliet \l privi cu gura c`scat` [i obrajii palizi de oroare.
– Cum \ndr`zne[ti?! ]ip` ea, pierzându-[i cump`tul. E[ti...
e[ti un monstru!
– Mark, nu-mi vine s` cred c` po]i fi atât de crud! exclam`
James, uitându-se de la Juliet la fratele lui. Doar nu vrei... s`...
insinuezi...
– Oare...? replic` \ncet Mark, cu o privire ca a unei fiare de prad`.
Ridicându-se, Juliet se rezem` de sp`tarul canapelei.
– Cu riscul de a fi nepoliticoas`, trebuie s` m` scuz, James.
Nu vreau s` m`nânc la aceea[i mas` cu fratele t`u! declar` ea
categoric.
James o privi uluit.
– Dar... Juliet... te rog...
– Nu, nu mai spune nimic.
Ochii i se \ndreptar` spre James, \ntrucâtva mai \mblânzi]i.
– Mi s-ar opri mâncarea \n gât. Cu bine, domnule
Bannerman, ad`ug` ea rece. Sper s` nu te mai v`d \n timpul
cât voi mai sta pe aceast` insul`.
INSULA DIN CARAIBE 51

Revenind \n camera ei, Juliet izbucni \n plâns. „Nu mai


r`mân aici“, \[i spuse ea cu furie. „Nici m`car pentru scumpul
[i [leamp`tul de James [i pentru delfini.“ Se hot`r\ pe loc. |n
seara aceea avea s`-i \nmâneze lui James preavizul de dou`
s`pt`mâni.
|ncuiase u[a [i se felicit` pentru aceast` decizie când auzi
un cioc`nit, urmat de o zgâl]âire agitat` a clan]ei.
– Juliet! o strig` James. Vino aici! Nu-i voi mai permite lui
Mark s`-]i vorbeasc` a[a! Dac` te mai sup`r`, \i voi cere s`
plece \napoi acas`!
– Nu, James, te rog, \l implor` ea.
Ultimul lucru pe care-l dorea era s` provoace zâzanie \ntre
cei doi fra]i.
– Sunt... sunt obosit` [i prefer s` stau \n camera mea.
– Nu te cred, se \nc`p`]ân` James. E[ti sup`rat` de
insinu`rile lui Mark [i nu te condamn. Are inten]ii bune, \ns`
nu \n]elege cât de minunat m` stimulezi – nici cât de mult am
ajuns s` m` bazez pe opiniile tale. Nu-i voi mai permite s`
sugereze c` ai fi o oportunist`!
Dezn`d`jduit`, Juliet repet` acelea[i scuze. Mark putea fi [i
el lâng` u[`, auzind totul, dar n-avea ce face.
– James, crede-m` c` sunt frânt` de oboseal`. {i prefer s`
mai a[tept \nainte de a lua prânzul. Cred... cred c-am s` lucrez
un timp la carte. Spune-i lui Lallie s`-mi pun` deoparte o tav`
[i, când termin, am s` ies. Te rog, James.
|ntr-un târziu, James capitul`.
– Bine, Juliet, n-am s` te mai deranjez. Vino când te sim]i \n stare.
Un timp, Juliet lucr` la carte, apoi \mbr`c` costumul de
baie bikini, peste care \[i trase c`ma[a [i pantalonii, \[i lu`
52 CAROLE DEAN

prosopul [i ochelarii de soare [i ie[i din cas`. Alesese costu-


mul bikini ca pe o ultim` sfidare \nainte de a pleca. {i avea s`
plece; se hot`râse.
Intr` \n valuri de pe o fâ[ie de plaj` pustie, desp`r]it` de
bazinele delfinilor printr-un pâlc de palmieri, [i \not` un timp,
recapitulând \n minte toate motivele de a pleca. Peste zece
minute, sim]indu-se mai \nviorat`, ie[i. |n timp ce mergea spre
locul unde-[i l`sase hainele se opri pe nea[teptate, cu ochii
mari.
Lâng` gr`m`joara de lucruri o a[tepta Mark Bannerman.
P`rul lui auriu str`lucea \n soare, dar ochelarii negri \i ascun-
deau expresia.
– M` a[teptai? \ntreb` Juliet, cu ironie prudent`.
– Dac` tot \ntrebi, da, r`spunse el \ncet. Avem de vorbit.
– M` rog...
Juliet \[i lu` prosopul [i \ncepu s` se [tearg` repede. Se
sim]ea ru[inat` \n bikini, de[i era un costum \ntâlnit pe toate
plajele respectabile.
– De unde-ai [tiut c` sunt aici? \ntreb` ea, \n timp ce-[i
\ncheia c`ma[a, sim]ind cum ochii lui Mark \i studiau [oldurile
[i coapsele.
– Nu aici obi[nuie[ti s`-]i faci baia de dup`-amiaz`?
– Ba da... James ]i-a spus?
– Nu. Omul pe care l-am pus s` te urm`reasc`.
– Poftim? replic` Juliet, ridicând spre el o fa]` lipsit` de
expresie. Ai pus un om s` m` urm`reasc`?
– Din prima zi de când te-ai angajat pentru James.
Juliet se \nfior`.
– Dar de ce?
INSULA DIN CARAIBE 53

– }in eviden]a tuturor persoanelor [i activit`]ilor de pe


insul`, a[a c` nu te mira dac` am vrut s` fiu de dou` ori mai
sigur \n privin]a propriului meu frate. Mai ales, ad`ug` el
ironic, din moment ce pare s` fi c`zut \n plasa unei curvi[tine
care urze[te fel de fel de planuri.
|l privi cu gura c`scat`. {tia c` o antipatiza, c` o suspecta
chiar, dar asta... asta era de-a dreptul o s`lb`ticie! Pesemne c`
o ura de moarte.
– Deci, e[ti convins c` ai citit \n mine ca \ntr-o carte
deschis`, replic` ea sarcastic, strângând din f`lci pentru a le
st`pâni tremurul.
– Ca \ntr-o carte... foarte accesibil`, confirm` Mark. Te-ai
culcat deja cu el? schimb` el subiectul, brutal.
Obrajii lui Juliet se \nv`p`iar`.
– Spionii t`i nu ]i-au spus-o [i pe asta?
– Nu angajez oameni ca s`-mi spioneze propriul frate.
De-asta am venit azi aici, pentru a \ncerca s` descop`r per-
sonal ce se \ntâmpl`.
– Sper c` n-ai fost dezam`git, spuse Juliet pe un ton
t`r`g`nat, batjocoritor.
– N-am tras nici o concluzie, dar \nc` nu [tiu toate faptele.
– Serios? Nu-mi pot imagina c` ai recunoa[te c` nu [tii tot
ce e de [tiut despre femei.
– Am spus eu asta? i-o \ntoarse sec Mark. M` pricep la
femeile ca tine. Nu e greu, pentru c` toate sunte]i la fel, numai
un singur lucru v` intereseaz` – banii. |n cazul t`u, ob]inu]i
cu ajutorul certificatului de c`s`torie. Dar modul de a atinge
acest scop nu e \ntotdeauna clar, ceea ce m` readuce la prima
\ntrebare. Tr`ie[ti cu James?
54 CAROLE DEAN

– |ntreab`-l pe el!
Juliet gâfâia zgomotos, cu ochii sc`p`rând de furie.
– {i-]i propun s` fii preg`tit s`-]i sus]ii acuza]iile! James nu-]i
va permite s` m` insul]i a[a!
– Tocmai din acest motiv n-am s`-l \ntreb. |n plus, James m-ar
min]i, dintr-un sim] cavaleresc deplasat. Are o sl`biciune pentru
tine. Trebuie s` recunosc c` e[ti abil` – de toate pentru to]i:
când ai sosit, ar`tai exact pe gustul meu, sofisticat` [i elegant`,
pe când azi – ce transformare! Ai ap`rut la mas` ca o elev`
inocent`, cum \i place unui b`rbat ca James. |l face s` se simt`
\n]elept [i protector. |n schimb, toat` diminea]a ai umblat \n cos-
tum de baie, ca s`-]i plimbi curbele trupului pe sub nasul lui...
– Pân-aici!
Juliet se ridic` \n picioare, scuturându-[i blugii de nisip.
– Plec \n clipa asta. Nu mai am de gând s` \nghit nimic de
la tine! Cora a spus c` m` trimite acas` \n clipa când vreau s`
plec. Presupun c` n-ai nici o obiec]ie dac`-i cer s` telefoneze
dup` elicopter, ad`ug` ea sarcastic.
Cu un gest aproape lene[, Mark o apuc` de bra], tr`gând-o
\napoi pe nisip, lâng` el.
– Nu pleci nic`ieri, spuse, continuând s-o ]in` strâns de
\ncheietur`. Crezi c-am s` te las s-o [tergi a[a, creându-mi
probleme cu fratele meu?
– Pu]in \mi pas` \n ce rela]ii e[ti cu fratele t`u! se r`sti
Juliet, \ncercând zadarnic s`-i desfac` degetele \ncle[tate. Nu
m` po]i opri s` plec! Oi fi tu mare mah`r pe-aici, dar nu sunt
proprietatea ta [i n-am de gând s` mai lucrez pe insula asta,
nici \n oricare alt loc unde a[ putea s` te mai v`d sau s` aud
de tine! Poluezi aerul pe care-l respir!
INSULA DIN CARAIBE 55

– Nu pleci nic`ieri, repet` Mark, amuzat de zvârcolirile ei.


Dac`-]i \nchipui c` nu m-am a[teptat la reac]ia ta, e[ti o proast`.
Azi am avut o discu]ie lung` cu domni[oara Posenby. I-am spus
ce mul]umit e James de tine [i cât de bine te descurci. Mi-a
r`spuns c` i-ai scris c`-]i place slujba, a[a c` am propus s` semn`m
un contract pe [ase luni – sau pân` va fi gata cartea. V-ar proteja
[i pe tine, [i pe James, iar ea a acceptat cu pl`cere, \n calitate de
agent`. Când a auzit ce salariu sunt dispus s`-]i ofer, a fost \n
culmea fericirii, ad`ug` el, sardonic. A[a c`, dac` \ncerci s`
reziliezi contractul, te dau \n judecat`. |]i va fi cam greu s` te
speli de noroiul cu care am s` te \mpro[c pân` termin`m.
– N-ai fi \n stare! [opti Juliet.
– |ncearc` [i-ai z` vezi, replic` el calm.
– Ce minte vicioas` [i viclean` trebuie s` ai, ca s` urze[ti o
asemenea stratagem`! Ar fi trebuit s`-mi ascult instinctul [i s`
plec de-aici imediat.
– Poate c` ar fi fost mai bine. Acum, \ns`, e prea târziu. Nu
te las s` pleci decât dac` James se r`zgânde[te. |n momentul
de fa]`, te g`se[te minunat`, zice c` nu se mai poate descurca
f`r` tine. S-ar putea s` fie a[a. Presupun c` e[ti atât de capa-
bil` pe cât sus]ine el. Oricum, r`mâi aici – dar \n termenii sta-
bili]i de mine. Una la mân`, va fi o slujb` cu program de la
nou` la cinci. Nu vei r`mâne singur` cu el \n cas`.
Juliet tres`ri.
– Deci, despre asta era vorba! râse ea aspru. Fratele mai mare
s-a auto-numit paznic al moralei fratelui mai mic! {i fiindc` nu
avem escort`, ai presupus c` \l corup? Vai, ce... ce comme-il-faut!
Probabil \]i \nchipui c`, \n clipa când Lallie pleac`, sar \n
patul lui, a[a cum ai insinuat odat` c` a[ vrea s` fac cu tine?
56 CAROLE DEAN

– Nu [tiu. O fi adev`rat? \ntreb` el sarcastic. James e [i el


b`rbat, \n fond, [i nu prea are experien]` cu femeile ca tine.
|]i va fi u[or s`-l \mbrobode[ti.
Ochii lui Juliet se \ntunecar` de furie. Trase aer \n piept,
tremur`tor.
– Ai o p`rere exagerat` despre neamul dumitale, domnule
Bannerman. Exist` pe lumea asta destule femei care nu mor
s` se culce cu un Bannerman – necum s` se mai [i m`rite cu
unul de-alde ei!
– Eu, unul, n-am \ntâlnit nici una pân` acum, murmur` el
alene. Regret, domni[oar` Welborn, dar domni[oara Posenby
a fost o comoar` de informa]ii. A, da, mi-a zugr`vit o imagine
\nduio[`toare a ta, ca orfan` f`r` cas` [i loc de munc`.
Aproape c` auzeam viorile pe fundalul sonor.
Râse antipatic.
– Dar pari s` fii o fat` atent` s` nu scape marea ocazie.
Când ai auzit despre slujba asta [i ]i-ai dat seama c`-]i vine ca
o m`nu[`? |nainte, sau dup` ce ai terminat proiectul Graham?
Pentru o fat` istea]` ca tine nici nu era prea greu, nu-i a[a?
Când ai aflat, ai [tiut c` puteai ob]ine angajarea, cu ajutorul
calific`rilor tale speciale. Sau, dac` nu, pu]in teatru era de
ajuns ca s` \nmoi inima sensibil` a domni[oarei Posenby.
Juliet trase adânc aer \n piept. Era prea furioas` ca s` mai
vorbeasc` ra]ional.
– Am reu[it \n sfâr[it s`-]i \nchid gura? \ntreb` ironic Mark.
– |]i place s` te-auzi vorbind, ripost` ea cu \nver[unare.
Continu`, ]ine-o tot a[a pân` la cap`t, abia a[tept s` scap de
prezen]a ta. M` simt murd`rit` doar stând aici [i ascultându-te.
Buzele lui Mark se sub]iar`.
INSULA DIN CARAIBE 57

– P`cat, murmur` el, fiindc` de-acum \ncolo ne vom vedea foarte des.
– Ce vrei s` spui?
– Ai uitat? Nu vei mai locui cu James. Pân` se termin` cartea,
vei sta la Bella Vista. Voi lua m`suri s` fii dus` cu ma[ina la
sta]iune \n fiecare diminea]` [i luat` dup`-amiaza. Pentru carte,
vei lucra la Bella Vista.
– Nici nu m` gândesc!
– Ba da, a[a vei face. {i nu te deranja s` dai fuga la James,
crezând c`-]i va lua ap`rarea. Când am s`-i spun cum \]i peri-
clitezi reputa]ia locuind cu el, va fi primul care s`-mi dea drep-
tate c` e mai bine a[a. |n]elegi, James e un gentleman.
Lovit` de fermitatea ne\nduplecat` a cuvintelor lui, Juliet
izbucni cu furie:
– Nesim]it \nfumurat ce e[ti, dac`-]i \nchipui c` voi locui la
tine \n cas`, ai \nnebunit! Nici moart` nu voi accepta s`-]i v`d
mutra \n fiecare zi, [ase luni de-acum \ncolo!
– Atunci, termin` cartea cât mai repede [i vei fi liber` s`
pleci, replic` el plictisit. Voi face tot ce pot ca s`-]i u[urez
situa]ia. {i s` nu crezi c` epitetele m` \nfurie, scumpo. La
drept vorbind, e o u[urare s` v`d c` m` dete[ti atât de mult
\ncât nu-]i vei schimba tactica, \ncercând s` m` prinzi pe mine
\n gheru]ele tale lacome.
– Nu te pa[te nici un pericol, fii sigur! i-o \ntoarse ea, cu
voce de ghea]`. {i, m` crezi sau nu, e valabil [i pentru James.
Nici chiar pl`cerea de a cheltui milioanele familiei Bannerman
nu m` poate face s` te accept drept cumnat!
Capitolul 4

Juliet se mut` \n aceea[i dup`-amiaz`. James nu \ncerc` s-o


opreasc`, de[i \i p`rea r`u c` pleca.
– A[ fi preferat s` nu fie necesar, spuse el am`rât. Va fi atât
de incomod, s` lucrezi pentru carte la Bella Vista, iar aici
numai diminea]a... {i-n plus, \mi vei lipsi \ngrozitor.
– Atunci, de ce nu vii [i tu la Bella Vista, James?
O privi surprins.
– Doar nu pot s` las delfinii singuri! Sunt incomparabil mai
importan]i decât sentimentele mele, sau problemele pe care
le poate cauza absen]a ta.
– E-n regul`, James, spuse Juliet, \mp`turind orbe[te
o bluz` [i \ndesându-[i pantofii \n col]urile valizei, la
nimereal`. Numai fii atât de bun [i nu face caz pentru
asta, te rog. Nici mie nu-mi convine, dar se pare c` nu am
de ales.
– Atunci, nu pleca, se repezi el. Mark n-o s` te for]eze, dac`
refuzi. {i... [i m-am gândit la o solu]ie...
INSULA DIN CARAIBE 59

– E[ti gata? \ntreb` rece Mark, din u[`.


James ro[i jenat [i, morm`ind c` trebuia s` le dea de mân-
care delfinilor, disp`ru.
Mark era furios.
– O s` mai aduc` vorba despre asta, iar data viitoare sper
s`-l pui la punct, se r`sti el. Te previn c` n-ar strica s` g`se[ti
o cale de a-l face pe James s` \n]eleag` c` nu te \ntorci aici \n
nici o \mprejurare. Altfel, am s-o fac eu \n locul t`u [i n-am s`
m` port deloc cu menajamente!
Juliet \l privi sfid`toare.
– Du-te dracului, Mark Bannerman! Dac` vrei ca fratele
t`u s` nu-mi cear` s` r`mân aici, n-ai decât s` i-o spui tu
\nsu]i. Nu m` amenin]a – n-am de gând s`-]i mai suport
insultele!
– Te previn s` nu \ncruci[ezi spada cu mine, scumpo, c` te
tai! replic` el, accentuând \nghe]at cuvintele. {i-acum, ia-]i
lucrurile [i s` plec`m de-aici pân` când fraierul `sta n-o s` se
am`rasc` [i mai mult.
Juliet \nchise cataramele valizei [i se \ntoarse spre el, cu
fa]a \mpietrit` \ntr-o masc` ostil`.
– Sunt gata.
Mark nu mai spuse nimic pân` când ajunser` la Bella Vista.
Parcând jeepul \n fa]`, s`ri jos, spunând:
– Intr`, eu pun s`-]i ia bagajele. E[ti a[teptat`.
Pentru prima oar`, Juliet se \ntreb` dac` nu cumva totul
era un vicle[ug complicat. Oare Mark Bannerman o adusese
acolo fiindc` o dorea pentru el? Dar, nu. Pe chipul acela rece
[i ne\nduplecat nu se citea decât dispre]. Nu o pândea nici un
pericol.
60 CAROLE DEAN

O \ntâmpin` o femeie cu fa]` simpl` [i piele t`b`cit`, ochi


blânzi [i un zâmbet fermec`tor.
– Bine ai venit! Dumneata trebuie s` fii Juliet Welborn, nu-i
a[a? Eu sunt Daisy Yeager.
– Aha...! E[ti dactilografa, nu?
Daisy zâmbi [i mai larg.
– A[a ai auzit? De la Cora Bannerman, cred...
– Nu e adev`rat?
– A, ba da, sunt [i dactilograf`, r`punse ea, zâmbind ca [i
cum ar fi g`sit-o pe Cora foarte amuzant`.
– Ai f`cut cuno[tin]` cu Daisy, domni[oar` Welborn?
\ntreb` Mark, care ap`ruse \n spatele femeii mai vârst-
nice, cuprinzând-o afectuos cu un bra] pe dup` umeri.
Ce zici, Daisy, n-ar fi mai bine s-o numim Juliet? con-
tinu` el, mieros. |n fond, va sta la noi un timp [i vrem s`
se simt` ca acas`. Daisy e indispensabila mea mân`
dreapt`, Juliet, ad`ug`. Cred c` o persoan` ca ea se
nume[te secretar` particular`. {tiu c`, dac` a[ pierde-o,
Bannerman Corporation s-ar \mpotmoli imediat. A lucrat
pentru tat`l meu [i m-a \nv`]at tot ceea ce [tiu, de[i
acum \l instruie[te pe tân`rul Paul ca s` preia o parte din
\ndatoriri.
Juliet, care era uluit` de schimbarea de atitudine a lui Mark
Bannerman, morm`i un r`spuns nedeslu[it.
– Apropo de Paul, Daisy, el unde e?
Daisy f`cu o mutr` r`ut`cioas`.
– A, e pe-aici pe undeva, dar o s-apar` el singur dup` ce o
vede pe Juliet.
Mark p`ru descump`nit.
INSULA DIN CARAIBE 61

– Serios? se \ncrunt` el u[or. O conduci tu pe Juliet \n camera


ei, Daisy? Va sta \n Camera Albastr`. Asigur`-te c` nu-i lipse[te
nimic, spune-i la ce or` se serve[te cina [i a[a mai departe.
|ntre timp, eu m` duc s`-l caut pe Paul.
|n timp ce o urma pe Daisy, Juliet avu \n sfâr[it ocazia s` observe
locurile. V`zu c` propor]iile casei erau armonioase, iar mobilierul
includea câteva antichit`]i nepre]uite. Nimic nu se potrivea cu
impresia ei despre Mark Bannerman [i, cu toate c` \nc`perile erau
pline, nu d`deau acea senza]ie de sufocare din casa lui James.
– E frumos aici, murmur` ea.
– A, da, \ncuviin]` vesel` Daisy. Casa a fost construit` de un
str`mo[ de-al lui Mark, care a fost pirat, unul dintre corsarii
reginei Elizabet |ntâi. A v`zut insula [i s-a \ndr`gostit de ea.
Când s-a c`s`torit, [i-a adus aici so]ia [i a construit pentru ea
Bella Vista. So]ia lui era spaniol`. |n timp ce traversa oceanul
ca s` se m`rite cu un b`rbat pe care i-l aleseser` p`rin]ii,
Thomas Bannerman a atacat corabia [i a furat bog`]iile [i pe
tân`ra viitoare mireas`.
– Pare scenariul unui film de cap` [i spad`, coment` cu
scepticism Juliet.
– Cu deosebirea c`, \ntâmpl`tor, e adev`rat. Uite-i: Thomas
[i Carlotta.
Juliet [i Daisy se oprir` \n fa]a unor portrete vechi, pictate
de acela[i artist. Unul reprezenta un gentleman \n m`t`suri [i
dantele, cu peruc` blond` [i mâna rezemat` pe garda spadei.
Ar`ta ca un pirat, arogant, periculos, un om care captura ce-i
poftea inima, f`r` s`-i pese de nimeni. So]ia lui era o tân`r`
frumoas`, cu ochi negri [i blânzi, zâmbet senin [i o mantil` de
dantel` pe umeri.
62 CAROLE DEAN

– Nu pare nefericit`, observ` Juliet.


– Nici n-a fost. L-a iubit foarte mult. Se spune c`, la
moartea lui, a \nceput s` ]in` doliu permanent [i n-a mai
p`r`sit niciodat` insula.
– Recunosc la Thomas tr`s`turile lui Mark Bannerman, dar
cu James nu seam`n` deloc, continu` Juliet, gânditoare.
– Bine\n]eles c` nu. James nu este un Bannerman.
Juliet o privi [ocat`. |n acela[i timp, cuvintele ei r`spun-
deau multor \ntreb`ri care o nedumeriser`. Deosebirile dintre
fra]i, de exemplu. James era blând, cu o \nc`p`]ânare care nu
avea nimic din t`ria de caracter a lui Mark Bannerman. De
asemenea, James era delicat [i plin de considera]ie, pe când
Mark era aspru [i crud.
– Nu pot spune c` sunt surprins`, coment` ea sec.
Daisy o privi \ngândurat`.
– James a fost adoptat de Stephen, tat`l lui Mark, \n
copil`rie. Caroline murise când Mark avea zece ani, iar
Stephen s-a \nsurat cu mama lui James, Lisa, dintr-un singur
motiv – pentru ca fiul lui s` aib` o mam`.
Trase aer \n piept, adânc, scurt.
– A fost un dezastru. Pe-atunci, Mark avea doisprezece ani,
iar James, vreo patru. De la \nceput, Lisa a fugit de orice
r`spundere. Ea [i Stephen au murit \ntr-un accident de
ma[in`, când Mark era student \n anul \ntâi la Harvard,
l`sându-l cu grija cre[terii lui James – o povar` \ngrozitoare
pentru un b`iat de optsprezece ani. Desigur, Stephen i-a l`sat
lui Mark mo[tenirea familiei Bannerman, dar James a profitat
uneori, bazându-se prea mult pe Mark. Poate fi foarte dificil.
De exemplu, se simte atras de femei nepotrivite pentru el.
INSULA DIN CARAIBE 63

Juliet o privi cu ochi mari. Era nebun`? James... [i femei nepo-


trivite? Bine, dar ar fi fost ca un mielu[el nevinovat pe lâng` ele!
– |mi dau seama c` nu-]i vine a m` crede, zâmbi f`r` chef
Daisy. N-a fost tocmai din vina lui James, dar a avut unele
probleme cu femeile. Pare o prad` u[oar` pentru orice indi-
vid` care apare [i \l vede ca pe un drum u[or spre averea
Bannerman. Mark a trebuit s`-l salveze de mai multe ori.
De[i p`rea nefiresc pentru James, Juliet fu nevoit` s`
recunoasc`, f`r` tragere de inim`, c` Mark Bannerman putea
avea oarecum dreptate când \[i f`cea griji \n leg`tur` cu posi-
bilul ei efect asupra lui James. Se p`rea c` acesta era foarte
susceptibil la influen]ele feminine – dar, orice-ar fi crezut
fratele lui, nu era un afemeiat. Nu-i f`cuse nici un avans sexu-
al, \n schimb reac]ionase fa]` de interesul ei pentru munca lui.
Iar dac` Mark Bannerman \[i \nchipuia c` putea opri acest
lucru, atunci nu-l cuno[tea pe James!
– {i mai e problema asta de-acum, continu` Daisy. Mark [i-a
c`lcat pe inim` [i a acceptat ca James s` \ntrerup` doi ani uni-
versitatea, ca s` se ocupe de proiectul `sta cu delfinii. A aprobat
numai cu condi]ia ca James s` lucreze doar doi ani, nu mai mult,
la teoria pe care \ncearc` s-o dovedeasc`. Totu[i, e \ngrijorat.
– Domnul Bannerman \[i ia foarte \n serios sarcinile,
coment` sec Juliet.
– N-are \ncotro. |n cea mai mare parte a timpului, James e
prins \n tot felul de \ncurc`turi, iar Mark se teme c` oamenii
profit` de el.
– Femeile? \ntreb` grav Juliet.
Daisy, \ns`, \i observ` zâmbetul pe care \ncerca s` [i-l
st`pâneasc`.
64 CAROLE DEAN

– Bine, râzi dac` vrei! {tiu c` ]i se pare ridicol, dar James


poate crea o mul]ime de probleme. Iar dac` Mark repede
oamenii uneori, o face fiindc` \ncearc` s` stârpeasc` r`ul de la
\nceput. Crede-m` pe cuvânt!
|ntre timp, ajunseser` la u[a dormitorului lui Juliet.
– Cum \]i place camera? \ntreb` Daisy, schimbând pe
nea[teptate subiectul.
Numele Camerei Albastre provenea de la accentele de
culoare ale mobilei [i din baia al`turat`. Ferestrele [i balconul
d`deau spre o gr`din` de trandafiri bine \ngrijit`, cu o fântân`
[i statui. Juliet fu pl`cut surprins`. Se a[teptase ca Mark
Bannerman s-o cazeze \n vreo mansard`.
– E foarte frumoas`, spuse ea cu admira]ie.
– Este una dintre cele mai frumoase camere din cas`.
– A ta nu e la fel?
– Una dintre calit`]ile lui Mark, r`spunse evaziv Daisy, e c`
insist` ca [i subordona]ii lui s` aib` condi]ii la fel de conforta-
bile ca el. Invita]ii primesc camere mici, cu baie pe hol. Dar
camera asta e rezervat` pentru... oaspe]ii favori]i ai lui Mark.
|n]elegi, e vecin` cu a lui.
Juliet o privi p`trunz`tor, cam nelini[tit` de expresia ei.
– Te superi dac`-]i pun o \ntrebare, Juliet? Sper s` n-o con-
sideri deplasat`, dar \mi place ca totul s` fie clar, a[a c` nu te
voi lua pe ocolite.
Când Juliet continu` s-o priveasc` rece, Daisy urm` calm`:
– Mark a pus cumva ochii pe tine? Povestea asta cu repu-
ta]ia ta e doar o scuz` ca s` te aduc` aici? C` doar, \n zilele
noastre, nim`nui nu-i mai pas` de a[a ceva.
Juliet ezit`, apoi r`spunse:
INSULA DIN CARAIBE 65

– Sunt aici pentru c` Mark Bannerman se teme c`, dac`


r`mân cu James, l-a[ convinge s` se \nsoare cu mine.
– Nu po]i vorbi serios! exclam` Daisy, nevenindu-i s`
cread`. Dar e absurd! De ce s-ar \mpotrivi ca James s` se
c`s`toreasc`? A spus de-atâtea ori c` ar fi cel mai bun lucru
care i s-ar putea \ntâmpla.
– Dar nu cu una ca mine! |n]elegi, m` crede ahtiat` dup`
averi, nimfoman` [i altele la fel de nepl`cute. Cu alte cvinte,
c` am ticluit cu deliberare o campanie pentru a m` m`rita cu
James, [tiind c` domni[oara Posenby avea s` fie impresionat`
de calific`rile mele. |n]elegi, \nainte am lucrat cu un specialist
\n domeniul delfinilor. Dup` p`rerea lui Mark, când am aflat
c` James avea nevoie de o dactilograf`, mi-am dat demisia [i
m-am hot`rât s` vin aici ca s` m` m`rit cu el.
Se \ntrerupse, c`ci Daisy se pr`bu[ise \ntr-un fotoliu, râzând.
– Asta chiar c` sun` ca un film! O melodram` din-alea
siropoase, cu femei care alearg` s` se c`p`tuiasc`!
Se [terse la ochi.
– Mark nu e nebun, [i nici prost nu e, \n nici un caz! Chiar
crede toate prostiile astea, vrei s` spui?
– Te asigur c` da. {i dac` nu e nici nebun, nici prost, atunci
ce are? Parc-ar fi obsedat c` fiecare femeie care pune piciorul
pe insula asta e hot`rât` s` \nha]e un Bannerman!
Daisy oft`.
– Din p`cate, mult prea des se \ntâmpl` a[a. |n ora[, uneori
a trebuit s` angajeze un bodyguard. Exist` unele femei care pur
[i simplu nu rezist` provoc`rii. |mi pare atât de r`u, Juliet, c`
trebuie s` tragi ponoasele. De obicei, Mark judec` limpede, dar
a trecut recent printr-o experien]` foarte nepl`cut`. O adoles-
66 CAROLE DEAN

cent` a mituit o servitoare ca s` se strecoare \n dormitorul lui.


L-a amenin]at c`-l acuz` de viol, droguri, fel de fel de porc`rii,
dac` n-o pl`tea sau n-o ]inea cu el. Mama ei urzise totul, [i a
ie[it o \ntreag` \ncurc`tur`! {i n-avea decât cincisprezece ani!
Juliet se cutremur`.
– Dar ce-am f`cut ca s` m` cread` [i pe mine \n stare de a[a ceva?
– Probabil nimic. Ai spus c` ac]iona \n interesul lui James,
nu-i a[a? Dac` a crezut c` afectai sau amenin]ai lini[tea lui
James, e firesc s` fi intervenit. |n]elegi, mama lui James...
Se opri, ezitând.
– Continu`! \i ceru Juliet, iritat`. Nu te po]i \ntrerupe aici, dac`
tot ai \nceput. Ce leg`tur` are mama lui James cu toate astea?
– Era... a[a cum ai spus tu. Stephen Bannerman s-a
\ndr`gostit de o femeie despre care credea c` avea s`-l
iubeasc`, pe el [i pe fiul lui, iar pe ea n-o interesau decât banii
[i n-a trecut mult pân` când s-a aflat. Nici m`car la propriul ei
copil nu ]inea prea mult. Avea aman]i, iar asta l-a distrus pe
Stephen, care era un om foarte mândru. M` tem c`, de pe
urma ei, Mark a r`mas cu o concep]ie deformat` despre c`sni-
cie. A fost cu atât mai r`u cu cât Lisa era la volanul ma[inii
când a c`zut de pe falez` [i au murit amândoi. Era beat`.
Juliet t`cu, asimilând cele aflate. |mpotriva propriei voin]e,
\i era oarecum mil` de Mark Bannerman. Poate c` numai
iubirea pentru James \l anima, oricât de debusolate i-ar fi fost
inten]iile... Descoperise [i ea cât de u[or era s` aib` senti-
mente protectoare fa]` de James.
Când ridic` ochii, v`zu c` Daisy o privea stânjenit`.
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Juliet cu am`r`ciune. |]i dore[ti s`
nu-mi fi dezv`luit secretele familiei? |]i dau cuvântul meu c` nu voi
INSULA DIN CARAIBE 67

vorbi despre ni[te lucruri care mi-au fost spuse cu titlu confiden]ial.
– Da, te cred, recunoscu Daisy, dar a[ fi preferat \ntr-adev`r
s` nu-]i vorbesc despre copil`ria lui Mark. Te face s`-]i fie mil`
de el, nu-i a[a?
– |ntr-adev`r. Nu pentru asta ai f`cut-o?
– Cred c` da, dar a fost o prostie. E[ti o fat` frumoas` [i,
de asemenea, foarte vulnerabil` \n rela]iile cu oamenii. Prin
urmare, atâta vreme cât \l urai pe Mark, erai blindat` \n fa]a
lui. Mai ]ii minte ce ]i-am spus despre camera asta? C` de obi-
cei le este rezervat` oaspe]ilor lui favori]i? |n aceea[i categorie
poate intra [i o femeie care \l intereseaz` pe plan sentimental.
Nu sunt sigur` dac` e cazul, dar mi-e team`, Juliet – pentru
tine. E un om dur, o preveni ea. {i nu se code[te s` te
foloseasc` f`r` scrupule, pentru ca la sfâr[it s` te \nl`ture cu
nep`sare. Nu te l`sa \nmuiat` de mila pentru el, altfel se va
folosi [i de asta. Nu fi vulnerabil` – va profita. Eu ]in la el ca
la un fiu, dar \i cunosc defectele. Te va distruge, Juliet, dac`
cedezi \n fa]a lui fie [i doar cu un pas. Te rog, n-o face.
Juliet zâmbi. De unde i-o fi venit lui Daisy ideea c` Mark
Bannerman avea o asemenea putere? Dar avea inten]ii bune,
chiar dac` se \n[ela amarnic \n privin]a lui.
– Nici o grij`, Daisy, o asigur` ea cu blânde]e. N-am s` m`
\ndr`gostesc de Mark Bannerman – pe cuvânt de onoare, nu
e genul meu. Dar m` bucur pentru tot ce mi-ai spus, poate
fiindc` de-acum \ncolo n-am s`-l mai ur`sc atât de tare. Nu-mi
place s` ur`sc oamenii – m` face s` m` simt r`u. {i, Daisy,
ad`ug` ea zâmbind, s` [tii c` am vorbit serios. Nu exist` nici
cel mai mic risc de a m` \ndr`gosti vreodat` de Mark
Bannerman!
Capitolul 5

|n seara aceea, Juliet lu` pe ea o fust` de culoarea stridiilor


[i o bluz` cu mâneci lungi, de m`tase. Le purtase la multe
petreceri ale corpului didactic din universitate, dar din p`cate
nu ar`tau atât de modest pe cât ar fi dorit. Nimic nu-i putea
ascunde str`lucirea pielii aurii [i a p`rului negru-alb`strui.
Privindu-se \n oglind`, se sim]i vag nemul]umit`. Voise s`
arate discret [i demn, dar nu-[i putea ascunde str`lucirea
emo]ionat` a ochilor. Nu avea nici o leg`tur` cu felul cum se
aranjase, ci numai cu conflictul dintre ea [i Mark Bannerman.
Nu avea nevoie de avertismentul lui Daisy din acea dup`-
amiaz` pentru a [ti c` se \ndrepta spre un dezastru, dac` s-ar
fi l`sat cucerit` de farmecul lui. Dar, atâta vreme cât se urau
unul pe altul, nu exista nici un pericol. Mark Bannerman era
un tic`los arogant [i nimic nu i-ar fi putut schimba lui Juliet
p`rerea despre el.
La parter, \i g`si pe Daisy [i un tân`r, bându-[i aperitivele.
Daisy i-l prezent` ca fiind Paul Bradford, secretarul lui Mark.
INSULA DIN CARAIBE 69

Mark, \i explic` ea, era ocupat cu un partener de afaceri care


sosise pe nea[teptate \n aceea[i dup`-amiaz`, cu so]ia, dornic
ca Mark s` investeasc` ni[te bani \n firma lui.
– Domnul Alexander duce cu el munc` de l`murire \n birou,
dar \[i r`ce[te gura de poman`, coment` sec Daisy. N-are nici o
[ans` s`-l conving`.
– Domnului Bannerman \i place s` dezam`geasc` oamenii?
\ntreb` suav Juliet.
– A[teapt` s`-l cuno[ti pe Alexander, \nainte de a-i lua
ap`rarea, o preveni t`ios Daisy. Mark are reputa]ia de a fi un
om cinstit, \n cercurile de afaceri, dar Alexander nu prea. Au
for]at nota, angajând un pilot ca s`-i aduc` [i au reu[it cumva
s` treac` [i de Cora. Mark \i va expedia acas` mâine la prima
or`. Nu-i plac oamenii care se auto-invit` pe Tamassee.
– Mare p`cat, replic` Juliet. |i va trimite s` se culce pe
plaj`?
– Poftim?
– Nimic.
Lu` o sorbitur` din pahar, zâmbindu-i lui Paul.
– |mi place b`utura asta. Ce este?
– O combina]ie local`, cu rom. Celor mai multe femei le
place, \ntrucât con]ine fructe [i ment`. Dar ai grij`, face
moarte de om – dup` dou` pahare, ]i s-a rupt filmul! zâmbi
Paul. La hotel, e specialitatea casei.
– La hotel? La care hotel?
Paul [i Daisy se uitar` unul la altul [i izbucnir` \n râs. Daisy
r`spunse:
– Nu [tii despre hotel? E o relicv`, trebuie s`-l vezi, altfel
nu ]i-ar veni a crede.
70 CAROLE DEAN

– Chiar a[a, e un hotel care func]ioneaz`? Pe Tamassee?


– Cred c` are vreo dou` camere locuibile, chicoti Daisy. Iar
buc`tarul poate servi o mas` \n plus – dac` e anun]at din
timp. De fapt, face un pe[te-spad` delicios.
Juliet era uluit`. Un hotel! Iar Cora, la ordinele lui Mark
Bannerman, o amenin]ase c` avea s-o oblige s` doarm` pe
plaj`! |nc` un punct de trecut pe r`bojul faptelor pentru care
le purta pic`.
– Daisy! Fata asta crede c` vorbe[ti despre un hotel
adev`rat! râse Paul, v`zând expresia lui Juliet. Crede-m` pe
cuvânt, Juliet, nici nu se compar`. A fost construit la
\nceputul secolului [i de-atunci nimeni nu s-a mai atins de el.
|n camere sunt ventilatoare sub tavan, hârtii de mu[te, paturi
de fier, nu exist` curent electric, iar singura baie e pe hol – o
cad` cu gheare [i instala]ii de pe vremea bunicii. Spa]iile
publice primesc curent de la un generator [i exist` un fel de
bar... o tejghea lung` de mahon din Honduras, cu o bar` de
alam`. }i-ai f`cut o idee?
– Cred c` da, râse Juliet.
– N-ai vrea s` lu`m cina acolo mâine sear`?
|nainte ca Juliet s` r`spund`, intr` Mark Bannerman, cu
oaspe]ii lui. Juliet observ` c` auzise invita]ia lui Paul [i era
nemul]umit. Se vedea clar c` avea chef de ceart`.
Oaspe]ii \i displ`cur` lui Juliet din prima clip` [i, \ntrucât
o tratau cu indiferen]`, nu g`si nici un motiv pentru a fi politi-
coas`. John Alexander era un om de afaceri rece [i calculat, iar
so]ia lui, Stella, o blond` plictisit` cu ochi alba[tri [i duri,
purta o rochie neagr` [ic care l`sa s` i se vad` uluitor de mult
din trupul slab [i bronzat.
INSULA DIN CARAIBE 71

Din fericire, Paul era amuzant [i sociabil. Juliet \l asculta cu


pl`cere, neobservând cât de des se uita Mark spre ei,
\ntunecându-se tot mai mult la fa]` de fiecare dat` când
râdeau.
|n cele din urm`, \i \ntrerupse cu glas aspru:
– Paul! Avem nevoie de tine aici!
Ridicând privirea, surprins`, Juliet v`zu pe chipul lui o
expresie de dezaprobare \nghe]at`. Doamne sfinte, era un om
imposibil! Se comporta ca un \nso]itor de companie din epoca
victorian`!
Paul, cam deconcertat, se ridic` imediat, dar nu \nainte de
a-i [opti:
– S` nu pleci.
|ns` nu se mai \ntoarse. Mark \l re]inu lâng` el pân` la ora
cinei, dup` care Juliet se pomeni a[ezat` la mas` \ntre amfitri-
on [i John Alexander. De[i nu ob]inuse ceea ce dorea,
Alexander nu se sfia s` monopolizeze conversa]ia, cu discu]ii
de afaceri. |n ceea ce-o privea pe so]ia lui, ea o ignora pe Juliet
cu des`vâr[ire. Era cea mai nepl`cut` cin` pe care o \ndurase
vreodat`, iar la sfâr[it Juliet clocotea de indignare.
|n timp ce ie[eau din sufragerie, Paul se apropie de ea,
zâmbind am`rât.
– Se pare c` \n seara asta n-am noroc. {i nici mâine. Mark
vrea s`-i conduc la aeroport [i s` m` asigur c` pleac`. N-am s`
m` mai \ntorc.
Juliet ajunsese la cap`tul r`bd`rii.
– Nu [tiam c` \n atribu]iile tale intr` [i rolul de doic`,
remarc` ea sarcastic.
Paul ro[i, jenat.
72 CAROLE DEAN

– Eu nu fac decât ce mi se cere... spuse el, rigid. E un mare


noroc s` am ocazia de a lucra cu Mark Bannerman [i pentru
nimic \n lume nu mi-a[ periclita func]ia. |mi pare r`u c` tre-
buie s` ne schimb`m planurile, dar...
|ntre timp, Juliet \ncepuse s` se simt` vinovat`.
– Iart`-m`, spuse ea repede. E-n regul`, r`mâne pe alt`
dat`.
– Ascult`, continu` Paul cu \nsufle]ire, ce zici, ai putea
s`-]i iei liber [i s` vii cu mine? Putem merge la un restau-
rant, s` mânc`m, s` dans`m, s` st`m acolo o noapte... Ce
zici?
Suna tentant, dar Juliet ezit` totu[i. Paul se gr`bi s-o
\ntrebe:
– Nu e[ti liber` \n weekend?
– Ba da, desigur... Numai c`...
Numai c` nu-[i putea permite pre]ul unei camere de hotel
\n plin sezon turistic, [i chiar dac` Paul Bradford credea c` ar
fi stat \mpreun`, era hot`rât` s`-[i pl`teasc` singur` toate chel-
tuielile. Se hot`r\ s` fie sincer`.
– Ascult`, mi-ar pl`cea s` vin, dar nu am bani de hotel. Alt`
dat`, când voi putea pl`ti...
Paul o \ntrerupse imediat:
– A, dac`-i numai atât, \]i dau eu bani cu \mprumut.
– Nu te-a[ l`sa s` faci asta, spuse ea categoric.
– Prostii! Daisy [i cu mine ne \mprumut`m tot timpul.
Mereu i se termin` banii de ]ig`ri.
– Ai dificult`]i financiare, Juliet? interveni un glas
t`r`g`nat, plin de sub\n]eles.
Juliet se r`suci \n loc.
INSULA DIN CARAIBE 73

– Câtu[i de pu]in, r`spunse ea scurt. Sau, \n orice caz, nimic serios.


– |ncerc s-o conving s` accepte un \mprumut, explic` nevi-
novat Paul.
Ochii lui Mark o privir` lung, gânditor, pe sub pleoapele l`sate.
– {i ai vreo obiec]ie, Juliet?
Paul, care nu sim]ea tensiunea dintre cei doi, se repezi
entuziast:
– {tiu cum facem! Sora mea locuie[te cu so]ul ei \n Keys. Te vor
primi la ei cu pl`cere! O sun imediat ce ajungem acolo! Ce p`rere ai?
– O p`rere excelent`, abia a[tept s` scap de-aici!
Un dr`cu[or r`ut`cios o f`cu pe Juliet s` se \ntoarc` spre
Mark, pentru a-l \ntreba dulce:
– Nu e[ti de acord, domnule Bannerman?
– C` abia a[tep]i s` scapi de mine? ripost` el sardonic. Da,
m` a[teptam la asta, mai devreme sau mai târziu. Nu e[ti genul
de fat` care s` reziste mult timp pe Tamassee.
Juliet se sim]i atins`, dar nu-[i putea permite s` r`spund`
atâta timp cât juc`torii de bridge \nc` mai erau \n camer`.
Totu[i, la plecare, \l opri.
– O clip`, domnule Bannerman! Cred c` am dreptul la o
explica]ie [i o scuz`!
Mark \n`l]` sprâncenele.
– O scuz`? repet` el. Pentru ce ]i-a[ datora scuze, Juliet?
Juliet nu se mai putu st`pâni.
– Da, ai dreptate – m` insul]i atât de frecvent \ncât e greu
s` alegem un exemplu anume! Dar \mi datorezi explica]ii pen-
tru atitudinea dumitale jignitoare de adineaori, când vorbeam
cu Paul Bradford!
Mark o privi nep`s`tor.
74 CAROLE DEAN

– N-am nici o obiec]ie s` stai de vorb` cu Paul Bradford,


atâta timp cât r`mâne]i la un nivel impersonal. Dar nu sunt de
acord s` te joci cu sentimentele lui. La fel ca James, e un tân`r
vulnerabil. Nu-]i permit s` te folose[ti de el numai pentru a
m` sâcâi pe mine. E prea susceptibil.
– Ca s` te sâcâi pe tine! exclam` Juliet, oripilat`. Cum
\ndr`zne[ti s` insinuezi a[a ceva?
– E evident c` asta \ncerci s` faci, murmur` el plictisit. Ai
face orice ca s` te r`zbuni pe mine pentru c` ]i-am dejucat
planurile cu James. {i, incidental, pentru a \ncerca s`-mi
atragi aten]ia asupra ta. Dar nu ]ine, draga mea. Nu m`
interesezi câtu[i de pu]in, nici ca amant`, nici ca distrac]ie
ocazional`.
O m`sur` cu o privire rece, apoi zâmbi.
– Nu e[ti genul meu.
Juliet avea senza]ia c`-i exploda cre[tetul capului. Era efec-
tul acelui zâmbet. Cu un efort deliberat, \[i control` furia.
Dac` voia s` \nving`, trebuia s`-[i p`streze sângele rece. A[a
c`, \ncet, calm, zâmbi [i ea.
– Te rog, acord`-mi m`car creditul de a fi [tiut asta de la
bun \nceput, murmur` ea languros. Dar trebuie s` recuno[ti
c` Paul e o partid` bun`.
Ochii lui Mark se \ngustar`.
– Mi-a povestit multe despre el \n seara asta, continu`
Juliet. Prezentabil, fiu al unui agent imobiliar bogat din Miami
– ooo, ce mai partiiid`! gânguri ea. {i deja e foarte impre-
sionat de mine! Mi-ar fi atât de simplu ca, \ntr-un singur week-
end, s`-i creez... cum s` spun... anumite obliga]ii fa]` de mine.
Desigur, veniturile lui nu se compar` cu milioanele familiei
INSULA DIN CARAIBE 75

Bannerman, ad`ug` \ntr-o doar`, cu o privire piezi[` spre


chipul \ntunecat al lui Mark, dar poate ar fi mai \n]elept s`
renun] la James [i s` m` concentrez asupra unui b`rbat ca
Paul.
Expresia din ochii lui p`rea gata s-o spulbere. Totu[i, Mark
nu f`cu decât s-o \ntrebe dur:
– |ndr`zne[ti s` m` sfidezi?
– De ce nu? Chiar crezi c` m` po]i opri?
Inima \i b`tea cu repeziciune. Acel joc cu pericolul o
\nfrico[a, dar \i [i d`dea o senza]ie \mb`t`toare de triumf,
dându-[i seama c` \l \nfuriase pân` aproape de limita la care-[i
pierdea controlul.
– Pot s`-ncerc.
– Probabil. Dar dac` dai un ordin clar, spunându-i lui Paul
s` nu se apropie de mine, va dori s` [tie de ce. Iar dac`-i spui,
nu cred c` te va crede. Nu toat` lumea m` consider` un mon-
stru, a[a ca tine. Pân` [i Daisy consider` c` ai prejudec`]i!
Oricum, va fi interesant s` vedem care dintre noi câ[tig`, nu-i
a[a?
Mark nu r`spunse. Ochii lui cenu[ii o priveau cu o expre-
sie de admira]ie stranie \n adâncurile lor.
|ncrez`toare \n puterile ei, Juliet continu` pe acela[i ton
persiflant:
– Paul este \ntr-adev`r \nvior`tor de inocent, nu crezi? Nu
ca b`rba]ii pe care-i cuceresc de obicei, desigur, dar \mi mai
place [i mie s` schimb din când \n când.
|[i studie unghiile, acoperindu-[i un c`scat lene[.
– |nc` nu m-am hot`rât dac` s` iau o camer` de hotel sau
s` accept o invita]ie la sora lui. Mi-ar cam complica planurile,
76 CAROLE DEAN

\ns` la urma urmei respectabilitatea e totul, când se dore[te


un certificat de c`s`torie, nu-i a[a? ad`ug` ea, cu o nevinov`]ie
mieroas`.
– Cred c` ai face mai bine s`-l excluzi pe Paul din planurile
tale.
Mark p`rea s`-[i fi reg`sit buna dispozi]ie. |n ochii lui se
z`rea chiar [i o lucire de umor.
– M-am r`zgândit. Paul nu mai pleac` nic`ieri. |i va con-
duce Daisy pe so]ii Alexander. Desigur, dac` vrei, po]i merge
\n ora[ cu Daisy, dar te previn c` n-o prea intereseaz` via]a de
noapte.
Juliet \l privi lung. „Pentru numele lui Dumnezeu,“ \[i
spuse ea buim`cit`, „chiar m` ia \n serios? De cinci minute
\ndrug numai aiureli, iar el crede tot ce-i spun!“ Cât credea c`
o putea ]ine departe de Paul, dac` ar fi interesat-o \ntr-adev`r
o rela]ie cu el?
Ridic` din umeri, plictisit`.
– N-am bani s` merg cu Daisy, cum [tii foarte bine. |mi
pl`te[ti salariu, deci [tii c` a sosit termenul. {i cred c` acum,
o dat` ce ai aflat c` nu mai am nici un ban, m` vei amâna
numai din r`utate.
Mark nu r`spunse. Ridicând privirea, Juliet v`zu c` se uita
la ea cu o expresie gânditoare.
– De ce-ai plecat dup` moartea lui Graham? \ntreb` el pe
nea[teptate.
– Voiam o schimbare, r`spunse scurt Juliet.
– O schimbare? Pentru c` moartea lui te [ocase prea r`u?
– Chiar ]i-e imposibil s-o crezi? replic` ea, cu vocea
\nghe]at`.
INSULA DIN CARAIBE 77

– Imposibil? Nu, dar ar fi foarte reprobabil, \n anumite \mprejur`ri.


– Reprobabil? De ce? {i \n ce \mprejur`ri?
|n loc de a-i r`spunde, Mark continu`:
– M-am uitat prin documentele laboratorului lui David
Graham. |n caz c` te \ntrebi cum am putut, afl` c` \l finan]a
o filial` a firmei Bannerman, a[a c` aveam acces la toate
actele lui financiare. Am descoperit c` erai protejata lui
Graham, \ncep`toare, neinstruit`, f`r` experien]` \n dome-
niul [tiin]ific. David Graham \]i pl`tea salariul din buzunarul
lui. Cu alte cuvinte, te \ntre]inea. To]i ceilal]i membri ai
echipei erau profesioni[ti, inclusiv so]ia lui Graham. Tu erai
singura amatoare. A[a c` te \ntreb din nou, domni[oar`
Welborn: de ce?
– Cred c` mi-o vei spune tot tu, r`spunse ea cu voce tul-
burat`. Nu m` \ndoiesc c` mintea ta meschin` [i viclean` a [i
ajuns la o concluzie inteligent`.
– Dac` ]ii cu tot dinadinsul... Cred c` ai fost amanta lui
Graham.
{ocul o izbi ca o lovitur` fizic`, n`ucind-o. Era ulti-
mul lucru pe care s-ar fi a[teptat s`-l aud`. Crezuse c`
Mark Bannerman descoperise c` era fiica lui David
Graham. Cu un ]ip`t de furie, Juliet strânse pumnii,
aruncând fl`c`ri din ochi. Cum s` poat` nega o acuza]ie
atât de obscen`?
– Cum \]i permi]i? E[ti... e[ti pervers! E[ti incalificabil!
N-am... niciodat`... \[i iubea so]ia! Nici unul dintre ei n-a avut
de-a face cu altcineva!
Mark o privea f`r` urm` de remu[care, \nregistrându-i
[ocul [i oroarea cu ochii lui cenu[ii.
78 CAROLE DEAN

– Foarte bine, atunci n-a fost Graham, spuse el simplu. Dar


tot a fost cineva – sau ceva – la mijloc. {i nu \ncerca s` spui c`
mi se pare. Te crispezi ori de câte ori aduc vorba de Graham,
sau de scufundarea aceea.
Ochii lui p`reau dou` faruri, \ncercând s`-i depisteze gân-
durile. Juliet \i sus]inu privirea, plin` de ur`, cu obrajii arzân-
du-i ca focul. Se cutremura la gândul de a-i spune ceva despre
ea \ns`[i sau p`rin]ii ei. Niciodat` n-avea s`-i spun` adev`rul,
niciodat`, niciodat`!
– Du-te dracului! arunc` ea, cu o voce grea de ur`.
Mark zâmbi, \ncet, cu o pl`cere diabolic`.
– Poate-am s` m` duc, murmur` el. Sau poate ne vom duce
\mpreun`. |n orice caz, po]i s`-]i p`strezi secretele. Nu m`
preocup` prea mult trecutul t`u, nici b`rba]ii de-atunci.
|ncepând de-acum, propun s` fiu singurul b`rbat din viitorul
t`u. Te \ntrebai de ce am g`sit reprobabil` durerea ta dup`
Graham? Pentru c` nu-mi place s` \mpart cu nimeni ceea ce-mi
doresc, [i mai ales cu un mort.
Juliet se holb` la el [ocat`, nesigur` c` auzise bine, sim]ind
cum un val de ro[ea]` i se ridica pe gât [i peste chip.
– Ai... ai \nnebunit! Acum cinci minute m` urai!
Ochii lui lic`rir` amuza]i.
– Iar apoi am descoperit c` te doresc, spuse el, senin. |n
timp ce \ndrugai basmul `la \n leg`tur` cu Paul. |mi plac
femeile care au sim]ul umorului.
– {tii ceva, domnule Bannerman? E[ti periculos... mur-
mur` Juliet, sufocat`. Faci toate astea numai fiindc` vrei s` m`
despar]i de James?
Mark se \ntunec` la fa]`.
INSULA DIN CARAIBE 79

– Nu-l amesteca pe James. N-are nici o leg`tur`.


– Dumnezeule, e[ti \n stare de orice ca s`-l protejezi!
– Motivele sunt neclare chiar [i pentru mine, se \ncrunt`
el, dar te asigur c` protec]ia lui James nu face parte dintre ele.
{i nu sunt atât de altruist pe cât pari s` m` crezi. N-am de gând
s`-l las nici pe James [i nici pe Paul Bradford s` te aib`. E[ti a
mea.
Juliet \[i ridic` mâinile la obrajii aprin[i.
– C-ce... vrei s` spui?
– |]i doreai un weekend pe continent, a[a-i? Ei bine, \]i ofer
eu unul.
– De ce... cum?
– Pl`tind generos pentru pl`cerea companiei tale.
– Nu... nu \n]eleg ce vrei s` spui, murmur` Juliet, cu voce
tremur`toare.
– Cred c` m-am exprimat destul de clar. Am spus c` te
doresc [i [tiu c` nu-]i sunt tocmai indiferent. Weekendul
`sta ar putea fi un interludiu pl`cut pentru amândoi, \n
timp ce ne... ``... explor`m reciproc sentimentele. {i,
cine [tie? Dac` descoperim c` pl`cerea e la fel de reci-
proc`, a[a cum m` a[tept, s-ar putea s` aranj`m ceva mai
permanent.
Juliet trase aer \n piept, prelung. Se mai calmase, de[i
inima continua s`-i bat` sufocant de repede.
– |mi ceri s` m` m`rit cu dumneata, domnule Bannerman,
sau s`-]i fiu amant`?
Mark \n`l]` sprâncenele.
– |n nici un caz nu te cer \n c`s`torie, domni[oar` Welborn,
spuse el sec. Dar, dac` pui securitatea pe primul plan, pot s`-]i
80 CAROLE DEAN

reamintesc c` banii au propriile lor garan]ii? {i pot s` fiu foarte ge-


neros cu cineva care m` satisface. |]i promit c` nu vei fi dezam`git`.
Juliet ro[i din nou, umilit` de indiferen]a lui
dispre]uitoare. Era o proast`. Singur` se b`gase la ap`, numai
fiindc` temperamentul ei inflamabil o \nver[unase s`
riposteze contra lui Mark Bannerman. Cutremurat` de ur`,
vorbi cu o voce pe care nici chiar ea nu [i-o recuno[tea.
– Regret, domnule Bannerman, dar nu ]ine, spuse, cu un
zâmbet ca o caricatur` grotesc`. Cred c` nu-]i mai r`mâne
decât s` accep]i faptul c` nici m`car pl`cerea de a-]i cheltui
banii nu poate \ndulci aversiunea pe care mi-o inspiri.
– |ncerci s` m` provoci? \ntreb` el \ncet.
– Vorbind pe engleze[te, \ncerc s` scap de pe insula asta
spunându-]i câteva adev`ruri despre dumneata \nsu]i!
– |mi permi]i [i mie acela[i privilegiu?
– Ce vrei s` spui?
– C` ceea ce sim]i acum nu este aversiune, te asigur,
declar` el, cu un zâmbet feroce.
Juliet \l p`lmui. Era un gest disperat, care o f`cu s`
\n]eleag` pe dat` c` gre[ise, când \i v`zu ochii luminându-se
cu o expresie de satisfac]ie desfrânat`.
– Nu refuz niciodat` o provocare, spuse el cu glas \ngro[at.
O cuprinse \n bra]e, u[or de parc` ar fi fost o p`pu[`. Juliet
\i mai d`du o palm`, \nnebunit`, dar Mark era preg`tit.
Degetele i se strânser` cu cruzime, f`când-o s` paralizeze de
durere. }ip`tul ascu]it de furie \i fu \n`bu[it de gura lui
l`sându-se peste a ei. Era o s`rutare brutal`, o agresiune, o
pedeaps`, ca [i cum Juliet ar fi fost femeie cump`rat` pentru
o noapte. Apucând-o de [olduri, Mark o trase spre el cu
INSULA DIN CARAIBE 81

insolen]` violent`, turtindu-i sânii moi peste mu[chii ca piatra


ai pieptului lui. Juliet se zb`tu cu furie, \ncercând s` evite
mângâierile aspre impuse cu for]a trupului ei ostil, dar \n cele
din urm` acesta o tr`d`, reac]ionând cu un tremur intens. |n
momentul când capitul`, cu buzele \nmuindu-i-se sub ale lui,
s`rutul deveni mai insistent, primind r`spunsul pe care-l
c`utase. Mark \[i desprinse gura de a ei [i-i \nclin` capul pe
spate, \ncepând s`-i presare pe gât s`rut`ri fierbin]i [i lacome.
Juliet era ame]it`, buimac`, plutind pe un ocean de
senza]ii. Auzi o serie de gâfâieli r`gu[ite [i-[i d`du seama cu
oroare c` era propria ei respira]ie. Deodat`, Mark o \mpinse
violent \n l`turi, iar [ocul separ`rii fizice fu atât de pârjolitor
\ncât Juliet avu impresia c`-[i pierduse o parte din ea \ns`[i.
Deschise \ncet ochii. Mark o privea, cu obrajii \nro[i]i [i
pieptul ridicându-i-se [i coborând \ntr-o respira]ie accelerat`.
Dar era st`pân pe situa]ie. Juliet cobor\ privirea spre sine
\ns`[i, f`r` s` \n]eleag`. Bluza \i era par]ial descheiat`,
dezv`luindu-i jenant de mult pieptul, iar sfârcurile \ncordate i
se conturau viu prin m`tasea lipit` de piele.
– Data viitoare n-ai s` m` mai provoci, spuse Mark cu glas aspru.
Juliet ro[i, trecându-[i peste gur` o mân` tremur`toare.
– Cum ai putut...? \ntreb` ea cu voce gâtuit`. Am... am s`
plec de-aici... chiar mâine! Nu-mi pas` ce faci, n-am s` mai stau
nici m`car o zi!
– Nu pleci nic`ieri, r`spunse el sec.
– Ba plec! Am s`... am s` plec chiar [i dac` trebuie s-o iau \not!
– Dac` pleci, niciodat` n-ai s` mai g`se[ti de lucru, \]i dau
cuvântul meu, insist` el, ne\nduplecat.
|l privi uluit`.
82 CAROLE DEAN

– Nu te cred!
– F` bine [i crede-m`. Am s` te distrug.
Juliet trase aer \n piept, prelung, tremur`tor.
– Exagerezi, spuse ea cu dispre].
– Eu nu exagerez niciodat`.
Buzele lui Juliet se strânser`.
– Foarte bine, r`mân. Dar numai fiindc` nu vreau s`-l las
pe James \ncurcat.
– James n-are nici un amestec, replic` Mark, cu gura strâm-
bat` sardonic. R`mâi fiindc` a[a spun eu.
Juliet ezit`.
– Numai dac`-mi promi]i c` n-ai s` m` mai s`ru]i niciodat`
a[a.
Expresia lui dur` se [terse, iar \n ochi \i sclipi o lucire
amuzat`.
– Bine, spuse el cu dispre], \]i promit – n-am s` te mai
s`rut niciodat` a[a. Mai bine zis, atâta vreme cât n-ai s` m` mai
provoci.
Aruncându-i o privire de ur` arz`toare, Juliet trecu pe
lâng` el, spre scar`. Ajuns` \n camera ei, \ncuie u[a [i se trân-
ti pe pat, \ncercând s`-[i vin` \n fire. Treptat, respira]ia i se
calm`, iar b`t`ile inimii \i revenir` la normal, de[i \nc` mai
sim]ea ap`sarea gurii lui Mark peste a ei [i trupul continua
s-o furnice dup` mângâierile pe care i le impusese el. {i, \n
mod incredibil la \nceput, mintea ei n`ucit` \ncepu s` accepte
ceea ce se \ntâmplase: era fata pe care Mark Bannerman o
\nsemnase ca fiind a lui.
Capitolul 6

Când cobor\ la micul dejun, Juliet o g`si pe Daisy singur`


la mas`. Era nervoas`, c`ci tocmai aflase c` urma s`-i conduc`
pe so]ii Alexander la aeroport. De asemenea, primise dis-
pozi]ie s` rezerve loc pentru Paul la o curs` comercial` spre
New York, a doua zi.
– De ce? \ntreb` Juliet.
Daisy ridic` din umeri.
– Ordinele lui Mark. Azi-diminea]` era prost dispus. Când
am \ncercat s` discut cu el, parc-a[ fi pornit pe un câmp de
mine. Mai \ntâi a dat peste cap toate aranjamentele,
trimi]ându-m` pe mine \n locul lui Paul, apoi mi-a spus s` m`
\ntorc aici cât mai curând posibil.
Atâta despre sugestia lui ca Juliet s` petreac` un weekend
relaxant \n ora[, cu Daisy! Nu c` ar fi tentat-o, dar...
– De ce-l expediaz` pe Paul? insist` ea.
– |ntreab`-m` s` te-ntreb, replic` Daisy, evitându-i privirea.
Dar [tiu de ce trebuie s` m` \ntorc eu disear`.
– Serios? De ce?
84 CAROLE DEAN

– Ca s`-]i asigur escorta, desigur. Bine i-ar mai fi stat, s` te


ia de lâng` James din lipsa unei persoane de escort`, pentru
ca apoi s` r`mâi aici f`r` nici una.
Escort`, vezi s` nu! \[i spuse Juliet cu dispre]. Oare ce-ar fi
zis Daisy dac` [tia ce se \ntâmplase cu adev`rat \n seara tre-
cut`?
|ntre timp, Daisy se ridicase, preg`tindu-se s` plece.
– Acum trebuie s` m` duc. Nu ard de ner`bdare, dar...
F`cu o mutr` plictisit`.
– Vor fi dezam`gi]i [i, \n consecin]`, irita]i. Individa aia e o
idioat`, prea proast` ca s`-[i dea seama c` toat` curtea pe care
i-a f`cut-o lui Mark n-a reu[it decât s`-l \ndep`rteze [i de ea, [i
de b`rbatu-s`u – de toat` afacerea, \n fond. Azi nu lucrezi, nu-i
a[a? continu` ea. Ce-ar fi s` vii cu mine pân`-n ora[, sau s`-l
chemi pe Sam? Acolo nu sunt prea multe de v`zut, dup` cum
ai aflat asear`, dar exist` un magazin mixt unde se vând de
toate, inclusiv un sortiment agreabil de produse locale. {i po]i
bea un suc la hotel.
Revenit` \n camera ei, Juliet \ncepu s` se \nvârteasc` de
colo-colo, nervoas`. Nu avea stare s` lucreze la cartea lui
James [i, cu toate c` de regul` o zi \nsorit`, pe plaj`, ar fi fost
de ajuns ca s-o bine-dispun`, nu-[i putea reg`si deloc entuzi-
asmul. |[i aminti cuvintele lui Daisy [i se \ntreb` dac` la ma-
gazinul mixt se g`seau materiale textile [i a]` de cusut.
Evenimentele din seara trecut` o avertizaser` c` era necesar
s`-[i sporeasc` garderoba [i, \ntrucât avea talent la cusut, [tia
c`-[i putea face dou` fuste lungi [i simple, dac` g`sea mate-
rialele potrivite.
Gr`bit`, se \nc`l]` cu o pereche de sandale, \[i puse pe cap
o p`l`rie de paie [i cobor\ la parter. Când trecu prin dreptul
INSULA DIN CARAIBE 85

u[ii deschise a cabinetului, se ciocni de Mark, care ie[ea chiar


\n acel moment. |l v`zu \n spatele lui pe Paul, studiind ni[te
hârtii de pe birou.
– Unde te duci? \ntreb` Mark, m`surând-o \ncet cu
privirea.
– |n ora[.
Juliet porni mai departe, gr`bit`. Nu voia s` ri[te, oricât de
calm vorbea Mark.
Acesta \[i potrivi pasul lâng` ea.
– Pe jos?
– De ce nu?
– |]i arde de glum`. Sunt paisprezece mile. Te duc cu
jeepul – oricum, doream s`-]i vorbesc.
|nainte ca Juliet s`-i r`spund` c` dorin]a nu era reciproc`,
Mark disp`ru, iar peste dou` minute de pe aleea din fa]` se
auzi un claxon. F`r` tragere de inim`, Juliet ie[i [i se urc` \n
jeep. Mark era \mbr`cat \n blugi [i c`ma[` descheiat` la gât,
l`sând s` i se vad` pieptul bronzat.
– Ei, nu m` \ntrebi ce vreau? o privi el ironic, cu o mân` pe
schimb`torul de viteze, \n a[teptare.
– Ce vrei? se conform` scurt Juliet.
Dup` ce zâmbi scurt, Mark porni jeepul.
– Vreau s`-mi prezint scuzele pentru asear` – am obiceiul
nesuferit de a tachina oamenii, când v`d c`-i irit`. Oricum,
ad`ug` el nep`s`tor, \mi pare r`u, am \ntrecut m`sura.
Juliet \ncremeni surprins`, amu]it`. Ultimul lucru la care se
a[teptase era o scuz` [i, sincer vorbind, \i luase \n serios ati-
tudinea din seara trecut`.
– Vei lucra [i locui aici câteva luni, continu` el, sco]ând
ma[ina pe drum. Ultimul lucru de care avem nevoie e
86 CAROLE DEAN

genul `sta de complica]ii. E mult mai bine s` juc`m cu


c`r]ile pe fa]`, acceptându-ne unul altuia movita]iile a[a
cum sunt.
|l privi nedumerit`. P`rea s` capituleze total – oare...? O
\ncercau fel de fel de b`nuieli.
– Vrei s` spui c` ]i-ai schimbat p`rerea \n leg`tur` cu
motivele mele de a veni aici? Mi-ai acceptat explica]iile?
\ntreb` ea prudent`.
Mark ezit`.
– Motivele tale te privesc, spuse el \n cele din urm`. Nu am
dreptul s` le pun la \ndoial`, mai ales din moment ce te afli
deja aici, e[ti eficient` [i util` pentru James. Nu, voiam s`
spun c` am \ntrecut m`sura când te-am s`rutat.
Juliet se \nro[i de furie. Nu se schimbase nimic. Mark nu
f`cea decât s` se scuze pentru nu s`rut care ar fi putut-o
determina \ntr-adev`r s` plece. {i, desigur, nu dorea asta,
fiindc` era „util` pentru James“. Sau... sau... Oare era posibil
s`-[i \nchipuie c` Juliet ar fi putut profita de faptul c` o
s`rutase? O femeie ca ea, a[a cum credea el c` era, putea
deveni o adev`rat` pacoste, pornind numai de la un simplu
s`rut! O putea lua ca pe o \ncurajare.
Ei bine... Buzele i se strânser`, iar din ochi \i ]â[nir` scân-
tei furioase. Mare tupeu mai avea!
– Chiar vrei s` spui c` nu-]i dore[ti o asemenea compli-
ca]ie? \ntreb` ea r`stit.
– Sunt convins c` nici unul dintre noi n-o dore[te, replic`
Mark pe un ton rezonabil. }i-ai exprimat clar sentimentele fa]`
de mine [i, evident, m-am...
– Evident, te-ai speriat c` voi pune ochii pe tine, acum
c` ai avut o sc`pare [i m-ai s`rutat? \l \ntrerupse ea furioas`.
INSULA DIN CARAIBE 87

Ei bine, domnule Bannerman, las-o balt`! N-ai de ce s`-]i


faci griji! Nu m-a[ atinge de tine nici dac` ai fi poleit cu aur!
– Se pare c` nimic nu-mi reu[e[te, replic` el trist. Eu \ncerc
s` m` scuz, [i când colo...
– Asta nume[ti tu scuz`? exclam` Juliet, \n culmea furiei. |n
materie de scuz`, a fost un record negativ mondial, chiar [i
pentru tine! Tot timpul cât vorbeai, sperai s` \n]eleg mesajul
c` nu trebuie s` te iau \n serios! Ei bine, domnule Bannerman,
am s`-]i dau o veste! Pân` [i un cretin ar fi avut mai mult`
minte!
– Deci r`mânem du[mani?
Chipul \i era serios, dar din tonul lui se sim]ea c` abia
reu[ea s`-[i st`pâneasc` râsul.
– Suntem du[mani! declar` cu convingere Juliet. {tii, chiar
c` e[ti o mare figur`! Mai \ntâi, sunt complicea unui gangster,
apoi o capcan` pentru James, [i pe urm`... pe urm` m` acuzi
c` am fost amanta... amanta celui mai nobil [i mai devotat om...
Vocea \i tremura, silind-o s` se \ntrerup` un moment.
– {i pe urm`, vrei ca, \n urma unei scuze neserioase, s` uit
c` m-ai s`rutat [i mi-ai propus s`-mi petrec weekendul cu tine?
Mâinile lui Mark se \ncle[tar` pe volan.
– Se pare c` rela]ia noastr` e condamnat`, spuse el cu glas
\necat, f`când-o pe Juliet s`-l priveasc` b`nuitoare.
Avusese dreptate – \[i râdea de ea! Fir-ar al dracului s` fie!
Ei nu-i ardea de glum`, era cât se poate de serioas`!
– |ncep s` cred c` suntem sorti]i s` ne cert`m tot timpul. Se
pare c` emo]iile noastre sunt prea tumultuoase pentru o priete-
nie calm` [i fireasc`. Poate c` ar fi mai bine s` r`mânem du[mani.
– Mie-mi convine de minune, s` [tii! r`spunse ea, cu o voce
\nghe]at`.
88 CAROLE DEAN

Jeepul \ncetini, ajungând printre primele bar`ci de la mar-


ginea ora[ului. Pe drum umblau copii [i animale. Mark era
recunoscut [i salutat de toat` lumea, [i r`spundea f`când cu
mâna. Juliet observ` c` to]i ar`tau ferici]i [i s`tui, \n pofida
aspectului d`r`p`nat al caselor.
Drumul nu durase mult, dar se vedea clar c` era prea lung
pentru a-l parcurge pe jos. Totu[i, Juliet nu voia s` depind` de
Mark Bannerman ori de câte ori avea nevoie de un mijloc de
transport.
– Pe-aici nu exist` taxiuri, sau altceva? \ntreb` ea, cu fals`
nep`sare.
Mark o privi scurt.
– De obicei, se poate folosi jeepul `sta, spuse el sec. Cora
mai are unul, pentru necesit`]ile ei, iar a treia [i ultima ma[in`
de pe insul` \i apar]ine comandorului.
– Comandorului?
– Administratorul hotelului.
Juliet se \ncrunt`, amintindu-[i amenin]area Corei de a o
l`sa s` doarm` sub cerul liber dac` nu se \mbarca pe Lazy Lou.
Mark \i arunc` o privire.
– Ce s-a \ntâmplat?
– Str`inii au voie s` locuiasc` la hotel?
– Dac` au voie? Ce idee! E evident c` hotelul prime[te
str`ini.
– Chiar [i dac`... sunt persoane... c`rora nu le dore[ti
prezen]a pe insul`?
– Administratorul hotelului e comandorul. El hot`r`[te,
de[i ]ine seama [i de dorin]ele mele. Oricum, \i po]i cere
am`nunte când ai s`-l cuno[ti. De ce m-ai \ntrebat?
Juliet ridic` din umeri. Prefera s` nu-i spun`.
INSULA DIN CARAIBE 89

|ntre timp, ajunseser` \n ora[, care consta doar din câteva


magazine nezugr`vite [i decolorate de vânturi [i ploi, \n[irate
pe marginea drumului b`t`torit. Existau un magazin mixt, un
bar, un punct de prim ajutor, o biseric` [i hotelul. Singura
cl`dire cu etaj, hotelul, avea la ambele niveluri verande. Pe
cealalt` parte a str`zii se afla un mic parc. Ci[meaua din
mijlocul lui p`rea axa activit`]ilor sociale din ora[, c`ci câteva
gospodine vesele [i guralive st`teau la coad` cu g`le]ile [i ciu-
turele, a[teptându-[i rândul s` ia ap`. Dar cel mai uluitor din
toate era faptul c` p`rcule]ul con]inea [i un teren de golf
miniatural, [i un carusel. Juliet se uit` \ncântat` la copiii care
se zbenguiau printre c`lu]ii de lemn cu vopseaua scorojit` [i
se fug`reau printre obstacolele traseului de golf.
Se \ntoarse spre Mark, cu ochii sclipindu-i, dar acesta \l
privea pe un b`rbat care se apropia \n fug` din direc]ia
lagunei. Jeepul \ncetinise, \ns` acum, demar` din nou \n
tromb`, azvârlind praf [i scoici de sub cauciucuri. |n sfâr[it,
ajuns lâng` omul cel agitat, Mark frân` brusc, \ntrebând:
– Ce s-a \ntâmplat?
– Un accident, dom’ Mark...!
Celelalte cuvinte i se pierdur` când jeepul porni iar,
huruind pe drumul cotit spre lagun`, \nainte de a frânta \n
spatele antrepozitului. Juliet v`zu c` ni[te pescari scoteau din
ap` un om ne\nsufle]it, aplecându-se asupra lui.
|n minte i se ivir` imagini oribile cu membre smulse, carne sfâ[iat`,
mu[c`turi de rechini. Dar nu se vedea nic`ieri sânge, iar Juliet observ`
u[urat` c` omul se mi[ca. Se mi[ca violent chiar, convulsiv.
Mark s`ri jos din jeep [i alerg` spre cei câ]iva pescari.
Urmându-l, Juliet v`zu c` dinspre antrepozit se apropia \n
goan` [i Cora.
90 CAROLE DEAN

– Ce este? \ntreb` ea.


F`r` s`-i r`spund`, Mark se aplec` asupra trupului,
\ncepând s`-l palpeze cu mi[c`ri sigure [i \ndemânatice.
Scoase din buzunar un set de chei [i i-l arunc` surorii sale.
– {tii de ce avem nevoie! spuse el scurt. Repede!
– Ce este? insist` din nou Juliet.
De ast` dat` i se adresa Corei, care \ns` n-o lu` \n seam`,
pornind cu jeepul f`r` a o \nvrednici cu o singur` privire. Cel
care-i r`spunse la \ntrebare fu Mark.
– O scorpie, spuse el, aruncând pe[tele peste um`r. L-a
\n]epat \n timp ce pescuia. Cora \i va acorda primul ajutor,
pân`-l vom putea duce la doctor, dar trebuie s` ne gr`bim.
Din p`cate, ad`ug` el cu \nver[unare, elicopterul a plecat s`-i
duc` pe afurisi]ii `ia la aeroport.
Se ridic`, dând câteva ordine repezi. {ase oameni ridicar`
trupul care se zvârcolea, iar Juliet v`zu c` era doar un
b`ie]andru, cu ochii holba]i de durere. |l duser` spre ponton,
cu Mark \n frunte. Juliet \i urm` neputincioas`, dornic` s`
ajute dar ne[tiind ce putea face.
– Nu... nu [tiam c` scorpiile-de-mare pot avea efecte mor-
tale... spuse ea.
– De obicei nu au, dar otrava ajuns` \n sistemul nervos \i
poate provoca victimei o stare de [oc. Iar dac`, \ntâmpl`tor,
omul e alergic...
– Nu exist` pe-aici o sor`? Parc` auzisem c` ave]i o sor`...
– E-n concediu, fir-ar s` fie! bomb`ni Mark. B`iatul `sta tre-
buie s` ajung` la spital! Va trebui s`-l iau cu Sea Witch, sper c`
ajungem la timp.
Urcându-se la bordul vasului alb de croazier`, Mark \i con-
duse pe ceilal]i \n salon, unde exista o canapea capitonat`,
INSULA DIN CARAIBE 91

sub hublouri. |l culcar` u[urel pe b`iat acolo. |ntre timp


sosise [i Cora, cu trusa de prim ajutor. Mark sparse o fiol` [i
trase cu aten]ie con]inutul \ntr-o sering`.
– S` vin [i eu cu tine? \ntreb` Cora plin` de importan]`.
– Nu, r`spunse Mark. Trebuie s` r`mâi aici [i s` anun]i spi-
talul c` suntem pe drum. S` ne a[tepte o ambulan]` \n port.
Ridic` ochii spre Juliet.
– {tii s` faci o injec]ie?
– Da, r`spunse ea calm`.
– Vreau s` zic... chiar [tii? F`r` s` gre[e[ti nimic? S-ar putea
s` mai fie necesar` \nc` una, \nainte de a ajunge la spital.
– Mama mea era diabetic`, f`cea insulin`.
– Bun. Atunci, ne vei fi de folos. O iau pe ea, ad`ug` el spre Cora.
Cora se conform`, f`r` bun`voin]`, [i \i urm` pe Mark [i
ceilal]i pe punte, l`sând-o pe Juliet cu pacientul [i cu un
b`trân care se prezentase ca fiind bunicul b`iatului. Mâinile
lui zbârcite tremurau, \n timp ce-i mângâia p`rul de pe frun-
tea transpirat`. |ncepu s`-i gângureasc`, b`iatului, psalmodi-
ind \n dialectul din Indiile de Vest. La \nceput, Juliet crezu c`
era un cântec de leag`n, apoi \[i d`du seama, \n timp ce ascul-
ta fascinat`, c`-l certa \nceti[or.
– N-are t`tic, m`mic`-sa muri. |i b`iat cuminte, m` ascult`.
Io-i zic s` aibe grije, s` nu se duc`-n golf. Da’ el, la pescuit, [i
se-ntâlni cu scorpia. N-ascult` pe b`trân, \ncheie el cu triste]e.
Dar b`iatul asculta, c`ci p`ru s` se mai lini[teasc`. Puntea
\ncepu s` vibreze, iar Juliet, privind prin hublou, v`zu c` iah-
tul ie[ea \ncet din lagun`. Dup` ce trecu de recif acceler`,
l`sând cu repeziciune insula \n urm`.
|ntre timp, b`iatul adormise adânc. Mu[chii continuau s`-i
tresar`, dar sedativul \[i f`cea efectul. Juliet afl` de la b`trân c`
92 CAROLE DEAN

nepotul lui se numea Carlos, iar el era Beebo Johnson. Carlos


nu-[i cunoscuse niciodat` tat`l, fiind un copil nelegitim.
Mama sa, fiica lui Beebo, \l l`sase cu p`rin]ii ei [i plecase s`
lucreze pe Trinidad. B`trânii [tiau c` era cânt`rea]` \ntr-un
bar sordid, unde trebuia [i s` se prostitueze. O mai f`cuse [i
\nainte. Nu mai primiser` nici o veste de la ea, iar Beebo
prefera s-o considere moart`. De-atunci, centrul vie]ii celor
doi b`trâni devenise Carlos.
Acesta era \nc` incon[tient când ajunser` \n port. Mark \l
\nso]i pe bunicul lui \n ambulan]`, iar Juliet \i urm` cu un taxi.
Când ajunse [i ea la spital, Carlos fusese internat deja la
urgen]`, iar numele magic de Bannerman atr`sese \ntr-acolo
to]i medicii [i surorile.
– |l vor duce sus, \ntr-o rezerv`, o anun]` Mark, ie[ind
\mpreun` cu Beebo. Aici nu mai ave]i ce face [i [tiu c` amân-
doi sunte]i obosi]i. V-am rezervat locuri la Key Palms Hotel.
Veni]i cu mine.
Dar b`trânul se \nc`p`]ân` s` r`mân` la spital pân` se
convingea cu ochii lui c` b`iatul \[i revenise.
– Foarte bine, accept` Mark. Se pare c` la noapte vom fi
doi care s` st`m de veghe. Eu o duc pe domni[oara Welborn
la hotel [i apoi am s` m` \ntorc aici.
Juliet nu avea la ea decât o mic` po[et` care con]inea câ]iva
dolari, un ruj [i un pieptene. |n via]a ei nu se sim]ise mai
nepreg`tit`.
– Nu-]i face griji, \i spuse Mark, cu privire ironic`, nu va
trebui s` pl`te[ti. Un apartament din hotel e proprietatea
mea.
|n timp ce coborau cu liftul, Juliet \ntreb` cu voce slab`:
– B`trânul chiar va sta de veghe toat` noaptea?
INSULA DIN CARAIBE 93

– Voi pune s` se aduc` un pat \n camera b`iatului. Trebuia


s` m-a[tept, ad`ug` el cu am`r`ciune. Dup` asta, totul va
depinde de ceea ce hot`r`[te Lucy, so]ia lui.
Juliet ridic` privirea.
– Chiar crezi c` \[i va reveni?
Mark p`ru surprins.
– Sigur, de ce nu? E tân`r [i s`n`tos, a[a c` mâine sau
poimâine ar trebui s` umble pe picioarele lui. {ocul a fost
cauzat de o reac]ie alergic`, a[a cum m` a[teptasem, ad`ug` el.
{oferul de taxi \i a[tepta, fumând o ]igar`, rezemat de
capot`. Când \l v`zu pe Mark, lu` pozi]ia drep]i [i deschise
portiera, nu \nainte de a strivi chi[tocul sub c`lcâi.
– |ncotro, domnule Bannerman?
– La Key Palms, r`spunse Mark, ajutând-o pe Juliet s` se
urce \n ma[in`.
Key Palms era un hotel de lux, \nconjurat de palmieri.
Holul ar`ta ca un decor din „O mie [i una de nop]i“, cu bol]i
supraetajate [i candelabre ca ni[te ciorchini enormi de
globuri. Mark nu se opri la recep]ie ci se duse direct spre
lifturi, unde ap`s` pe butonul mansardei.
|n apartament, pe a c`rui u[` era scris cu litere aurii dis-
crete cuvântul „Unu“, Mark privi \n jur f`r` interes.
– Cred c` totul e \n ordine. Stai \n care dormitor vrei. Nu
[tiu prea multe despre apartamentul `sta, decât c` are mai
multe dormitoare, fiecare cu baie proprie. |l folosesc mai mult
pentru partenerii de afaceri, când \mi sunt oaspe]i...
Ridic` receptorul telefonului.
– Le voi cere s`-]i trimit` o list` de bucate. Vrei s` bei ceva?
Juliet, care st`tea \n mijlocul camerei, ]inându-[i strâns
po[eta \n mâini, r`spunse politicos:
94 CAROLE DEAN

– Nu, mul]umesc.
Mark vorbi la telefon, apoi puse receptorul la loc \n furc`.
– Vine imediat. Comand` tot ce vrei, va intra \n contul
apartamentului. |n sertarul de-acolo e o cheie de rezerv`, dac`
vrei s` cobori. Magazinul din hol e deschis pân` la zece. Treci
totul \n contul apartamentului.
Porni spre u[`.
– Acum m` duc \napoi. Mai ai s` m` \ntrebi ceva, \nainte de
a pleca?
– I-i-ai spus lui James unde sunt?
Mark \n`l]` din sprâncene.
– Nu. Dar \i va fi destul de u[or s` afle. Altceva? continu`
el, ner`bd`tor.
Juliet cl`tin` din cap.
– Bine, atunci ne vedem mâine, \ncheie scurt Mark.
Chiar dac` ar fi avut s`-i pun` [i alte \ntreb`ri, se vedea clar
c` era prea gr`bit s` plece. Juliet r`mase cu privirea spre u[a
\nchis`. Oare Mark mai avea [i alt apartament la \ndemân`, nu
pentru „partenerii de afaceri“? Se \ntorcea la bordul iahtului?
Sau chiar avea de gând s` privegheze toat` noaptea, numai
pentru a-i ]ine companie unui b`trân speriat? Nu se potrivea
deloc cu ceea ce [tia ea despre Mark Bannerman – despre acel
Mark Bannerman care voise s-o expedieze cu rabla c`pitanu-
lui Smith [i, mai târziu, \ncercase s-o seduc`, aproape sub
nasul fratelui lui.
Capitolul 7

O trezi sunetul u[ii care se \nchidea. Deschise ochii cu pru-


den]`, \ncercând s`-[i aminteasc` un moment neclar când
auzise acela[i sunet, de curând. |nainte de a-[i aminti, \l v`zu
pe Mark Bannerman stând \n picioare lâng` pat, cu o cea[c` de
cafea \n mân`. Era b`rbierit [i avea p`rul \nc` umed de la du[.
– De[teptarea, frumoaso din p`durea adormit`.
Juliet gemu, f`cându-l s` zâmbeasc`.
– Dac` e[ti mahmur`, adev`rul e c` o meri]i – am observat
cât s-a dus din sticla aia de vin!
Gemând din nou, Juliet se rezem` \ntr-un cot, \nainte de a-[i
aminti c` era goal` pe sub cear[af. Ro[ind, [i-l s`lt` repede sub
bra]e, dup` care v`zu neputincioas` cum o cutreierau ochii lui
Mark, \ncet, de la umerii goi, pe toat` lungimea trupului con-
turat clar pe sub cear[af.
– Nu-]i face griji, murmur` el, zâmbind [i mai bine dispus,
ar`]i superb.
Juliet trecu peste cuvintele lui.
96 CAROLE DEAN

– Cum ai intrat? }in minte clar c` am blocat u[a.


– Da, [tiu. Dar n-ai observat c` lâng` frigider e o u[` de ser-
viciu. Norocul meu. Azi-diminea]` pe la patru Carlos se sim]ea
mult mai bine, a[a c` m-am \ntors aici ca s` dorm [i eu un
timp.
– |n]eleg...
Juliet a[tept` un moment, apoi spuse cu r`bdare:
– Sunt dezolat` c` te gr`besc, dar dac` pui cafeaua pe
mas`, am s-o beau imediat ce ie[i.
– Mai bine bea-o acum, cât e cald`, \i zâmbi Mark nevino-
vat.
– Te rog! se r`sti ea. Vreau s` m` \mbrac.
– Nu te opresc.
– Nu fi ridicol! {tii prea bine c` nu m` pot da jos din pat
pân` nu ie[i din camera asta.
– Nu \n]eleg de ce. N-a[ vedea nimic ce n-am mai v`zut [i
alt` dat`.
Juliet \l privi lung, amu]it`.
– Azi \n zori, când am intrat, m` a[tepta un tablou splen-
did, continu` el alene. |ntotdeauna dormi goal`?
|n mintea ei r`sun` clar \nchiderea u[ii, la un moment dat,
\n zori, f`când-o s` se \nro[easc` la fa]` ca focul.
– Ai tupeu, s` m` spionezi a[a \n timp ce dorm!
– {tiai c` dormi strângând perna \n bra]e? \ntreb` el,
punând cafeaua pe mas`, dup` care se a[ez` pe marginea
patului. Medicii spun c` e semnul unui sentiment de
nesiguran]`. Poate c` sim]i nevoia s` dormi \mpreun` cu
cineva, mm?
F`cu o pauz` provocatoare.
INSULA DIN CARAIBE 97

– O idee care d` na[tere unor ipoteze interesante...


Juliet \l fulger` din privire, dar nu spuse nimic. {tia c` Mark
nici nu se gândea s` plece pân` nu era ea gata [i c` tare i-ar
mai fi pl`cut s-o vad` milogindu-se. Dar n-avea s-o fac`. N-avea
decât s` r`mân` unde era, neluându-i \n seam` ademenelile,
pân` se plictisea [i o l`sa \n pace.
Mark zâmbi, parc` citindu-i gândurile, dup` care, aplecân-
du-se \nainte, \[i plimb` \ncet un deget peste um`rul ei, pân`
la marginea cear[afului \ntins peste sâni. Pielea lui Juliet se
\nfior` imediat. Obrajii i se \mpurpurar` [i strânse din din]i,
pentru a-[i st`pâni o replic`.
– Ce-ar fi s` \ncerc`m un experiment, mm? \ntreb` el \ncet,
urm`rindu-i reac]ia.
F`r` s`-i vin` a crede, Juliet privi cu ochi mari cum apuca
marginea cear[afului [i \ncepea s-o trag` \n jos. |n acela[i
timp, se aplec` [i-i depuse un s`rut u[or pe um`r. Mâinile ei
se repezir` \n dou` direc]ii simultan, iar cear[aful \i alunec` de
pe sâni.
– Termin`! strig`, [ocat`. |nceteaz` imediat, sau am s`...
am s` ]ip!
– {tii s` ]ipi frumos? \ntreb` el \n [oapt`.
– N-n-nu po-po]i face asta!
|nnebunit`, \ncerc` s` apuce cear[aful, ridicând spre el o
fa]` \ngrozit`.
– Am [i f`cut-o.
|ntre timp, cear[aful \i ajunsese pe [olduri, iar Mark,
cuprinzându-i talia \n mâini, o trase spre el. |n contact cu
pieptul lui, sfârcurile lui Juliet se \nt`rir` \ntr-o clip`. |ncerc`
s`-l \mping`, \n acela[i timp aruncându-se spre partea opus`
98 CAROLE DEAN

a patului. Mark, \ns`, o trase \napoi cu cea mai mare


u[urin]`. |i privi cu ochi \ngusta]i ro[ea]a febril` din obraji.
– Nu te mai zbate a[a – n-am s`-]i fac nici un r`u. Am s` te
s`rut doar.
F`r` ca Juliet s` [tie de ce, acest gând o f`cu s` cad` prad`
panicii.
– Nu...! scânci ea. Te rog...
– N-am s`-]i fac nimic \mpotriva voin]ei tale, dar dac` te
mai opui, s` [tii c` m` sup`r.
– Nu, nu, suspin` ea. Termin`! Nu vreau...
– Stai dracului la un loc! Tot am s` te s`rut!
Ordinul aspru \i trezi o team` atavic`, profund`, f`când-o
s` \ncremeneasc`. Din minte \i pieri orice inten]ie de
\mpotrivire. Privi neajutorat` cum gura i se apropia [i o cotro-
pea necru]`tor pe a ei. Nep`sarea cu care \i pr`da buzele o
f`cu s` se \nfioare. Când Mark ridic` \n sfâr[it capul, Juliet
sim]i gust de sânge.
O studia cu un interes acut, citindu-i u[or frica din expre-
sie. Ridicându-se u[or, \i eliber` mâinile [i, luându-le \ntre ale
lui, [i le petrecu pe dup` gât.
– S`rut`-m`, \i ceru el.
Lui Juliet i se opri respira]ia. Mark zâmbi cu blânde]e.
– S`rut`-m`, repet`, deschizându-i u[urel gura cu degetul
mare.
Juliet gemu, \n timp ce Mark \ncepea s`-i acopere fa]a cu
s`rut`ri m`runte, fiecare câte o experien]` erotic` \n sine, \n
timp ce buzele i se plimbau peste pleoapele [i obrajii ei, pen-
tru a se opri din nou, cu sete, pe gur`. Degetele lui Juliet se
mi[cau nelini[tite, r`sfirând p`rul lui Mark, iar trupul i se
INSULA DIN CARAIBE 99

arcuia convulsiv. De ast` dat`, gura \i fu la fel de fl`mând` ca


a lui, \n timp ce schimbau un s`rut adânc, p`tima[, care o f`cu
s` gâfâie de pl`cere. Sângele \nfierbântat \i gonea prin vene ca
focul \n p`dure. Când Mark o desprinse \n sfâr[it de el, tremu-
ra toat` [i avea ochii sticlo[i.
O privi cu satisfac]ie, apoi se ridic` pe nea[teptate.
– M` \ntreb ce-ar crede James sau Paul dac` te-ar vedea
acum, spuse el ironic.
Juliet \l privi ame]it`. Expresia lui era rece, indiferent`.
|nro[indu-se de umilin]`, bâjbâi dup` cear[af. |i venea s` se
târasc` sub un bolovan [i s` moar` – dar, adunându-[i toate
resursele de pref`c`torie, ridic` din umeri, r`spunzând cu un
sarcasm cam for]at.
– Probabil c` nimic. |n fond, ce s-a \ntâmplat? Câteva
s`rut`ri, o pip`ial` mai \ndr`znea]`... [i atât.
– |mi va face pl`cere s` te \nv`] mai mult de-atât, replic` el.
E[ti o elev` receptiv`, vrei, nu vrei, [i observ c` fostul t`u pro-
fesor trebuie s` fi fost deosebit de insensibil fa]` de nece-
sit`]ile tale.
– Ce v-vrei s` spui? \ntreb` \n [oapt` Juliet.
– Fostul t`u amant, iubito. Cel pe care-l \nv`lui \n atâta
mister. Cred c` era un \mpiedicat. Reac]iile tale \mi dau de
\n]eles c` e[ti o novice \n arta amorului – de[i e un talent pe
care-l vei dobândi repede.
Din drum spre u[`, mai ad`ug`:
– Apropo, pân` termini cu \mbr`catul, micul dejun va fi
gata.
100 CAROLE DEAN

Carlos st`tea a[ezat \n pat, zâmbind cu gura pân` la urechi,


\ncadrat de bunicii lui. Patul era plin cu cutii [i hârtii de
ambalaj. Bunica lui, cu ajutorul financiar al lui Mark, \i
cump`rase haine noi \n locul celor t`iate când i se acordase
primul ajutor.
Lucy Johnson era o femeie masiv`, \mbr`cat` cu un muu-
muu hawaiian larg [i nenum`rate br`]`ri [i salbe la gât. Avea
un râs zgomotos, energic. Juliet observ` imediat c` sem`na
cu Mai, menajera lui Mark, dup` care afl` c` erau surori
gemene.
Dup` un timp, Mark spuse:
– Acum trebuie s` mergem. Lucy, e-n regul` dac` Juliet va
folosi disear` cel`lalt dormitor de pe Sea Witch?
– Sigur c` da, Mark, r`spunse b`trâna, \ntorcând spre Juliet
o privire vesel`. Julie, \]i place jambalaya?
– Nu... nu [tiu. N-am mâncat niciodat`.
– Cum? N-ai gustat niciodat` jambalaya? se mir` Lucy.
Jambalaya mai bun` ca a mea nici nu exist`. Disear` am s`-]i
g`tesc cea mai gustoas` cin` din via]a ta, bine? Mark [tie ce
buc`t`reas` grozav` sunt, nu-i a[a, Mark?
– Asta \nseamn` c` sunt invitat [i eu? zâmbi Mark.
– Dac` vrei s` vii, e[ti invitat. Auzi, ia adu tu un vin, [i
punem de-o petrecere. E-n regul`?
– Pot s` vin [i eu, bunico? \ntreb` Carlos.
Lucy râse.
– B`iat prost ce e[ti, [tii c` e[ti prea mic ca s` bei vin!
A[teapt` numai, [i mâine am s`-]i aduc jambalaya, \n locul
mânc`rii `steia din spital. Eu, s` trebuiasc` s` m`nânc a[a
ceva, mi s-ar face r`u, \ncheie ea, cu o mutr` dezgustat`.
INSULA DIN CARAIBE 101

– Bine, Lucy, atunci disear` vom fi acolo – cu vinul, mai


spuse Mark, deschizându-i lui Juliet u[a pentru a ie[i \naintea
lui din camer`.
Pe culoar, Juliet \l v`zu pe Jack Tanner \nvârtindu-se pe
lâng` oficiul surorilor, adâncit \n conversa]ie cu o tân`r` fru-
moas` [i ro[cat`, \n uniform` medical`. Când \i v`zu, Jack \i
[opti ceva la ureche [i o \nso]i spre ei, ]inând-o de cot.
– Cum o duce Carlos, [efule? \ntreb` el.
Mark nu r`spunse, iar Juliet \l privi surprins`.
Pe chipul lui ap`ruse o expresie crispat`, st`pânit`. Abia
mi[cându-[i buzele, f`cu prezent`rile. Femeia \n uniform` de
sor` era Serena Caldwell, sora medical` de pe insul`. Serena
\i arunc` o privire scurt` lui Juliet, apoi se \ntoarse spre Mark,
cu un zâmbet nesigur pe buze.
– Mark, iubitule, e[ti surprins c` m` vezi?
Pe Juliet n-o preg`tise nimeni pentru frumuse]ea Serenei.
Avea o siluet` uluitoare, ochi mari [i verzi, \ndep`rta]i, [i acel
ten neted [i bronzat cu care nu se pot l`uda decât unele
ro[cate foarte norocoase.
Mark nu se osteni s`-i r`spund`.
– Ce cau]i aici? \ntreb` el r`stit. Parc` era vorba c` e[ti \n
concediu, sau a[a ceva...
– Sau a[a ceva! râse Serena. Am fost, scumpule, dar când
am auzit despre b`iat m-am \ntors f`r` \ntârziere, evident.
– De ce? Spitalul are un personal medical absolut competent.
Obrajii Serenei se \nro[ir` vag.
– Z`u a[a, Mark! Consider c` e pacientul meu!
– Serios?
Pleoapele coborâte ale lui Mark \i ascundeau expresia din ochi.
102 CAROLE DEAN

– {i, de fapt, cine ]i-a spus c` e aici?


– Una din... dintre surorile de-aici, din spital. O... o pri-
eten` de-a mea.
– {i ai f`cut atâta drum, tocmai de unde erai, ca s`-]i \ngri-
je[ti pacientul? \ntreb` el, t`r`g`nat. Loialitatea ta e demn` de
toat` lauda.
– Vai de mine, iubitule! replic` vesel` Serena. Dar am fost
aici tot timpul. N-am mai plecat \n Florida.
Cu voce mai coborât`, ad`ug`:
– Doar [tiai c` n-aveam s` plec, nu-i a[a?
– Deloc. Credeam c` ]i-am spus foarte clar c` asta a[teptam
s` faci.
– N-n-am putea discuta problema asta \n... \ntre patru
ochi? \l \mbie Serena, luându-l de bra].
Mark ezit`, apoi se \ntoarse spre Jack.
– Trebuie s` dau o fug` pân` jos la birou, câteva minute.
Stai tu cu Juliet, vrei?
– Sigur c` da.
Jack ar`ta cam palid, iar Juliet se \ntreb` dac` nu cumva se
sim]ea r`u. Se r`suci brusc spre ea.
– O cafea, iubito?
|l urm` spre automatul de cafea, \n timp ce Mark [i Serena
porneau c`tre lift. Dup` ce disp`rur` \n cabin`, Juliet se
\ntoarse spre Jack.
– Ce-a fost asta?
Jack lu` o min` cinic`.
– Un fleac, iubito, r`spunse el ironic, dându-i cafeaua. {eful
a \ncercat s-o expedieze politicos pe cucoana, dându-i un con-
cediu pl`tit pe trei luni, cu speran]a c` \n timpul `sta \[i va g`si
INSULA DIN CARAIBE 103

alt` slujb`. Dar cucoana a refuzat s` priceap` aluzia [i a conti-


nuat s` se \nvârteasc` pe la Key West, hot`rât` s` vin` \napoi cu
prima ocazie. Accidentul `sta al lui Carlos a fost pretextul ideal.
Juliet ascult` \ncruntându-se.
– Nu \n]eleg. Vrei s` spui c` a concediat-o? |mi pare r`u,
Jack, dar mi-e greu s` cred c` lui Mark Bannerman i-ar fi greu
s` scape de vreun angajat, atunci când o dore[te.
– Da, am auzit ce experien]` ai avut cu el, r`spunse Jack
comp`timitor. |mi pare r`u, p`pu[`. Par]ial a fost din vina mea
– ar fi trebuit s` cer confirmarea de la Posenby \nainte de a te
aduce. Regret s` l-ai prins pe [eful nostru \n toane proaste.
– M` rog, l-am prins [i \n toane mai bune, remarc` gândi-
toare Juliet. Când Carlos a suferit accidentul, a f`cut tot ce
trebuia.
– A, nici nu m` \ndoiesc. Are un mare fler de organizator.
Lui Juliet \i veni o idee nea[teptat`.
– Jack, ai putea s` m` duci azi \napoi pe Tamassee?
– Sigur. Când?
– Chiar acum.
Pilotul p`ru surprins.
– Dar Mark a spus s` a[tep]i.
– A, nu voia decât s` m` conduc` la hotel, spuse Juliet cu
nep`sare. Va fi u[urat s` afle c` s-a rezolvat problema. {i am
foarte multe de f`cut, Jack.
Dac` era sceptic, n-o ar`ta.
– Bine, se \nvoi el. Dar, nu te sup`ra, dac` lui Mark nu-i
convine tu ai fost de vin`.
– A, sigur, am s`-mi asum orice r`spundere, \l asigur`
Juliet, aruncând paharul la co[. S` mergem!
104 CAROLE DEAN

Juliet ajunse la Bella Vista \nainte de prânz. Daisy st`tea


a[ezat` pe verand` [i, când o v`zu, se ridic` privind-o cu curi-
ozitate.
– Ce Dumnezeu e cu tine aici, f`r` Mark?
– Am [i o slujb`, [tii, replic` scurt Juliet, evitându-i privirea.
– Fetele care ies \n lume cu Mark Bannerman nu prea
obi[nuiesc s` se mai gândeasc` [i la slujbele lor, coment`
Daisy, cu un lic`r \n ochi. Ce face b`iatul?
– Mai bine.
Buna cre[tere o oblig` pe Juliet s` se opreasc` pentru a
r`spunde la \ntreb`rile lui Daisy, f`cându-i un rezumat al celor
\ntâmplate.
– Unde-ai stat azi-noapte? \ntreb` \n cele din urm` Daisy.
Juliet ro[i, dar r`spunse sincer. La auzul ve[tii, sprâncenele
lui Daisy se \n`l]ar`, \ns` nu spuse nimic [i, \n sfâr[it, Juliet se
scuz`:
– M` duc s` fac un du[ [i s` m` schimb \nainte de mas`.
De[i nu avea poft` de mâncare, f`cu un efort, pentru a
evita comentariile caustice ale lui Daisy. Tocmai ajunseser` la
desert, când ap`ru Mai.
– A telefonat Cora, spuse ea cu repro[. Zicea c` a sunat
Mark, ca s` \ntrebe dac` e[ti aici. Era furios [i a spus c`-]i
ceruse s`-l a[tep]i, dar când s-a \ntors el, tu disp`ruse[i.
Daisy ridic` ochii, cu o lucire amuzat` \n privire.
– Aha! Ia s-auzim, ce s-a \ntâmplat? Ai fugit de el?
Juliet sim]i c`-i venea r`u.
INSULA DIN CARAIBE 105

– Nici pomeneal`! Am... am avut o ocazie s` vin aici cu Jack


[i am profitat, nimic mai mult! De ce s` nu m` fi \ntors? Acolo
nu mai aveam nimic de f`cut, pe când aici m` a[teptau destule
treburi!
– M` rog, cu asta James va fi de acord, f`r`-ndoial`, con-
firm` sec Daisy. Asear` a trecut pe-aici, plângându-se c` ple-
case[i de pe insul`, l`sându-]i sarcinile de izbeli[te. Nu-i
convenea deloc. Nu te-ai \n]eles cu el s` ai weekendurile
libere? ad`ug` ea.
Mai continu`, ca [i cum \ntre timp n-ar fi vorbit nimeni:
– Mark a spus c` se \ntoarce imediat ce domnul Tanner
ajunge acolo cu elicopterul.
– Chiar a[a? Ei, e clar c` nu m` va g`si aici, a[teptându-l s`
m` certe ca pe un copil! se r`sti Juliet, s`rind \n picioare. M`
duc la James, \n caz c` intereseaz` pe cineva!
|[i regret` ie[irea aproape imediat. Cele \ntâmplate \n Key
West nu fuseser` din vina lui Daisy sau a lui Mai, dar nu-[i
putea alunga din minte gândul c` erau cele mai apropiate
subalterne [i prietene ale lui Mark. Acum chiar c` aveau s` se
\ntrebe ce se \ntâmplase \n noaptea trecut`. Mai mult, ducân-
du-se la James \nc`lca regula stabilit` de ea \ns`[i – s` nu
lucreze \n weekend. Iar aceasta era o eroare de tactic`. Fu cât
pe ce s` se \ntoarc` din drum, dar \nc`p`]ânarea o purt`
\nainte.
|l g`si pe James afar`, hr`nind delfinii.
– Unde-ai fost? \ntreb` el, \mbufnat.
– |n Key West. Nu ]i-a spus nimeni?
– A, ba mi-au spus, ba bine c` nu, r`spunse James \ncruntându-se.
Lui Daisy, mai ales, i-a f`cut o pl`cere nespus` s` m` informeze.
106 CAROLE DEAN

– Pe-asta n-o cred, James.


– De ce-ai plecat cu Mark, Juliet?
Buza de jos a lui James se r`sfrânsese \n afar`, ca a unui
b`ie]a[ bosumflat.
– Dac`-]i cade cu tronc, s` [tii c` numai bine n-o s` fie de
tine, ad`ug` el \nciudat. Are o iubit`, aici, pe Tamassee.
– James, strig` furioas` Juliet, m-am dus la Key West ca s`
m` ocup de un b`iat bolnav! Orice-ai crede tu, eram singura
persoan` disponibil`!
– Pe-asta n-o cred, Juliet! o \ngân` el cu \nd`r`tnicie.
Juliet \[i strânse buzele.
– Foarte bine, m` obligi s` fiu dur`. Nu te prive[te ce fac \n
timpul meu liber. Dac` nu-]i convine [i preferi s` plec, nu te
refuz. Poate c` viitoarea secretar` \]i va permite s` fii st`pân pe
via]a ei personal`!
Expresia lui James se scrimb` radical.
– Nu! Te rog, Juliet, iart`-m`. Nu vreau s` pleci. {tiu
c` sunt un nesim]it egoist, cred... cred c` sunt gelos.
Mark \mi stric` toate chefurile. Mi-am dat seama c` te
dorea \nc` de-atunci, din prima zi, [i am [tiut c` va \ncerca
s` te ia de lâng` mine. {i nu e cinstit! se v`ic`ri el, ca un copil
r`zgâiat.
– Asta-i o prostie, James. Mark nu m` dore[te, spuse Juliet,
\nghi]ind \n sec. {i chiar dac` m-ar dori, n-o s` m` aib` nici
moart`!
– A, nu-l cuno[ti pe Mark. Va g`si el o cale – \ntotdeauna
ob]ine ceea ce vrea. Femeile, banii, puterea – toate \i vin pe
tav`. {i to]i \l g`sesc minunat. |nc` n-ai descoperit ce simt pen-
tru el oamenii de pe insula asta? ad`ug` nefericit James. Are
INSULA DIN CARAIBE 107

succes cu toat` lumea [i cucere[te orice femeie, nu ca mine.


Da, [tiu c` sunt invidios, dar \nainte de a fi a lui ai fost a mea.
– Nu sunt a lui, James! \i reaminti Juliet, t`ios.
– Dar vei fi, insist` el. Fie [i numai pentru c` \ncearc` s` ne
despart`. Nu vreau s` devii un simplu nume pe lista lui de
cuceriri, Juliet.
– Nu sunt pe nici o list` [i nu-s nici disponibil`, spuse ea
rece, sperând s` fie adev`rat. Ai mâncat ceva? \l mai \ntreb`, \n
timp ce porneau spre cas`.
– Numai pâine [i ceai, r`spunse James, ofensat, ca [i cum
ea ar fi fost de vin`.
Juliet \i ignor` bomb`neala [i \l conduse \n buc`t`rie, unde
convers` cu el \n timp ce \nc`lzea cina congelat` pe care o
l`sase Lallie [i f`cea cafeaua. Dup` ce James mânc`, intrar` \n
living, pentru a face ordine.
Egoismul lui James era o surpriz` pentru Juliet. Abia
a[tepta s` termine [i s` plece de pe Tamassee. Fra]ii
Bannerman nu-i aduseser` decât necazuri – [i \nc` nu termi-
naser`!
Plec` la ora zece. Lui James nu-i trecu prin minte s-o con-
duc`, dar Juliet nu se temea. Pe Tamassee nu exista nimic de
care s`-i fie fric` [i era lun` plin`, luminând \n jur ca ziua.

– Unde-ai fost?
|ntrebarea, aruncat` din \ntuneric, o f`cu s` tresar`, cu un
]ip`t. Exprima o furie adânc`, feroce, abia \nfrânat`, iar lui
Juliet i se \ncre]i pielea pe gât. Jarul unei ]ig`ri aruncate \n
iarba umed` descrise un arc luminos prin aer, dup` care din
umbr` se desprinse o siluet`.
108 CAROLE DEAN

– Ce faci aici? \ntreb` ea cu vocea sufocat`.


– Te a[teptam.
– Frumos din partea ta... Dar nu era nevoie.
– Nu de dragul frumuse]ii am f`cut-o.
Umbra se mi[c` din nou [i o mân` puternic` o apuc` de
bra].
– |mi vine s` te omor pentru iadul prin care-am trecut azi
din cauza ta, spuse el. Data viitoare când \]i spun s` a[tep]i, f`
bine [i nu te mi[ca pân` nu m`-ntorc eu. Cum crezi c` s-a
sim]it Lucy, când i-am spus c`-i nesocotise[i invita]ia la cin`.
Juliet \l privi sfid`toare?
– |mi pare r`u c` a trebuit s` fiu nepoliticoas` cu Lucy, dar
n-am avut \ncotro. Nu puteam s` stau acolo, l`sându-te s`
\ncerci s` m` seduci!
Urm` o scurt` pauz`, apoi Mark r`spunse cu glas onctu-
os:
– Dar [tim amândoi c` nici nu trebuia s` \ncerc prea mult,
nu-i a[a, domni[oar` Welborn?
Juliet avu senza]ia c` primise o palm`.
– Dac` de-o cucerire u[oar` ai nevoie, du-te \napoi la
Serena Caldwell! replic` ea ca o furtun`. Se \ntoarce pe insul`,
nu-i a[a?
Mai bine [i-ar fi mu[cat limba – dar era prea târziu.
Mark \ncremeni.
– Cine ]i-a spus despre ea?
– E secret? râse aspru Juliet. Dac` da, m` tem c` s-a aflat!
Pân` [i James [tie despre tine [i Serena!
– Du-te la culcare, spuse \ncet Mark, eliberându-i bra]ul. |n
momentul `sta, m` \ncearc` o poft` irezistibil` de a te pedep-
INSULA DIN CARAIBE 109

si a[a cum meri]i, dar nici o rela]ie sentimental` nu trebuie s`


\nceap` prin folosirea sexului ca arm`. Fii numai mul]umit` c`
nu-]i ar`t cât de u[or mi-ar fi s` te seduc pe tine!
Juliet tres`ri, iar Mark ad`ug`:
– A[teapt`.
– Da...?
Era atât de obosit` [i r`v`[it`, \ncât tremura vizibil.
Mark o studie \ncruntat, dar nu coment` felul cum
ar`ta.
– A trebuit s` inventez o scuz` pentru Lucy, spuse el \ncet.
I-am spus c` te \ntorsese[i pe Tamassee fiindc` James avea
nevoie de tine. A[a c` a re\nnoit invita]ia pentru joi, când sper
c` [i Carlos va fi ie[it din spital. Am acceptat \n numele amân-
durora.
– Joi...? repet` Juliet ezitând.
– Da. Iar de data asta, Juliet, f` bine [i vino, ad`ug` el, pe
un ton vag amenin]`tor.

Luni, Carlos reveni acas`, iar Serena se \ntoarse pe


Tamassee. A doua zi, la amiaz`, când Juliet se \ntoarse de la
lucru, o g`si \ntr-un [ezlong, pe marginea piscinei, stând de
vorb` cu Jack. Juliet li se al`tur` pentru mas`, \mbr`cat` cu
costumul bikini [i o tunic` pân` la coapse. Mark veni [i el mai
târziu [i, de[i Serena se d`dea peste cap s`-i intre \n gra]ii, fu
posomorât [i repezit \n tot timpul mesei. La sfâr[it, mai st`tu
pu]in s`-i dea lui Daisy câteva ordine \n leg`tur` cu ni[te
scrisori.
Serena c`sc` delicat.
110 CAROLE DEAN

– Doar n-ai de gând s` lucrezi la ora siestei, iubitule? \[i


]uguie ea buzele, provocator. Eu vreau s` fac un du[ rece [i s`
m` \ntind pe pat, cu o carte bun`.
Invita]ia din cuvintele ei numai subtil` nu era.
|n t`cerea care se l`s`, Juliet \[i trecu [ervetul cu grij` prin
inelul suportului, parc` v`zând imaginea ap`rut` \n min]ile
tuturor: Serena tol`nit` pe pat, „cu o carte bun`“. Mark, \ns`,
nu se deranj` s` r`spund`, ci ie[i f`r` o vorb`.
– Bun` idee, coment` cu vioiciune Daisy. Cred c` [i eu am
s` fac acela[i lucru, dup` ce termin cu scrisorile alea.
Se \ntoarse spre Juliet.
– Mark m-a rugat s`-]i amintesc s` fii gata pe la [ase.
– A...! D-da, bine, se bâlbâi Juliet.
– Perfect, mai spuse scurt Daisy [i porni gr`bit` spre cabi-
net.
Ochii reci ai Serenei se \ngustaser`.
– Ai o \ntâlnire cu Mark, disear`?
– Da... la cin`.
– A[ dori s`-]i vorbesc, continu` Serena, cu o voce t`ioas`.
|n bibliotec`, te rog. E[ti bun s` ne scuzi, Jack?
Jack privi gânditor pe urmele lor, \n timp ce Serena o con-
ducea pe Juliet spre bibliotec`. |nchise u[a, apoi se \ntoarse
spre ea, cu dispre].
– |n caz c`-]i faci iluzii c` Mark ar fi disponibil, afl` c` nu
este [i nici nu va fi, \ncepu ea rece. O fi fost s`pt`mâna trecut`
– sau când te-a angajat – dar de-atunci lucrurile s-au mai
schimbat, dup` cum ai avut posibilitatea s` observi. Acum o
lun` am avut un conflict [i ne-am desp`r]it. |ntre timp, se pare
c` te-a observat pe tine. Dar ne-am \mp`cat. A fost nevoie s`
INSULA DIN CARAIBE 111

m` cam umilesc, recunosc, fiindc` Mark Bannerman nu se


târ`[te \n fa]a nici unei femei. Dar am f`cut-o [i a meritat. E al
meu [i am de gând s`-l p`strez. A[a c`, dac`-]i imaginezi c`
invita]ia asta la cin` va face cine [tie ce minuni pentru tine, te
asigur c` n-ai nici cea mai mic` [ans`.
– Nu e nevoie s` r`spund` [i el la invita]ie, spuse crispat`
Juliet. M` pot duce [i singur`.
– O, va r`spunde. Mark a fost \ntotdeauna un gentleman,
replic` Serena, t`r`g`nat. Chiar dac` se plictise[te de moarte,
a[a e el. Nu va contramanda \ntâlnirea.
– {i ce vrei s` fac? \ntreb` Juliet, cu obrajii cam \nro[i]i.
Serena ridic` din umeri.
– Cred c` nimic – dac` nu te deranjeaz` gândul c` e[ti doar
tolerat`, din polite]e. Voiam doar s` [tii care e p`rerea lui.
– }ie ]i-a spus-o?
Dup` un moment de ezitare, Serena se hot`r\ s`
recunoasc` adev`rul:
– Nu. N-ar fi vrut s` m` fac` s` m` simt prost pentru c`
n-am fost invitat`.
– Ei bine, spuse Juliet posomorât`, orice-ai spune, nu voi
refuza. Nu vreau s-o dezam`gesc pe Lucy pentru a doua oar`.
– Pe Lucy? \ntreb` t`ios Serena.
– Pe Lucy Johnson, bunica lui Carlos.
– Aha, \n]eleg... murmur` cealalt` femeie, \ngândurat`.
Dup` ce urc` \n camera ei, Juliet trânti de colo-colo hârtii
[i dosare cinci minute \ncheiate, f`r` s` se poat` concentra
asupra c`r]ii. |i pierise tot cheful de petrecere. Gândul de a fi
considerat` o simpl` \ndatorire plicticoas` nu era deloc
pl`cut, iar acum \ncepuse s` se \ntrebe dac` Lucy \i dorea
112 CAROLE DEAN

\ntr-adev`r prezen]a. Dac` nu cumva ar fi preferat-o pe Serena


\n locul ei. |n jurul orelor [ase, când cobor\ la parter, nu mai
avea nici o \ndoial`.
Jos, o g`si pe Serena a[teptând, vizibil hot`rât` s`-i
\nso]easc` la petrecere. Era \mbr`cat` \ntr-o rochie lung` de
bumbac alb, cu flori tropicale, decoltat` la spate pentru a-i
dezv`lui umerii superb bronza]i, iar \n urechi purta cercei cu
ametiste, din aceea[i garnitur` cu colierul al c`rui medalion i
se cuib`rea \ntre sâni.
– Bun`, o salut` ea cu un murmur indiferent. Mark a
insistat s` vin [i eu. Sper c` nu-]i dau planurile peste cap, dar
am aflat din surse sigure c` Lucy ar suferi \ngrozitor dac` n-a[
fi prezent`.
Apoi, ridic` din sprâncene la adresa rochiei lui Juliet –
sub]ire [i simpl`, de var`, verde ca m`rul, cu tiv galben, asor-
tat cu cerceii de plastic din urechi.
– Dar ultimul lucru pe care l-a[ face ar fi s-o jignesc,
ap`rând \mbr`cat` ca o adolescent` la petrecerea ei! To]i
vecinii vor veni s` ne vad`!
Mark intr` \n t`cera \ncordat` care urmase acestui comen-
tariu. Purta pantaloni marin`re[ti maro [i o c`ma[` ciocolatie
descheiat` la gât. Când observ` deosebirile de toalet` dintre
cele dou` tinere, ochii i se \ngustar`, dar nu spuse decât atât:
– Salut, fetelor. Sunte]i gata?

Casa lui Lucy era plin` pân` la refuz. Vecini, rude, prieteni
– se adunaser` cu to]ii \n p`r. Serena avusese dreptate, Lucy
se mândrea nespus cu musafirii ei. Juliet r`mase mai \n urm`,
sfioas` [i jenat`, dar Lucy, care le ie[ise \n \ntâmpinare g`tit`
INSULA DIN CARAIBE 113

cu o rochie de m`tase ro[ie [i un [or], o strânse la piept de-i


trosnir` oasele, apoi o trase \n mijlocul camerei [i anun]` \n
gura mare:
– V-o prezint pe domni[oara Julie, a lui domnu’ Mark!
Juliet ro[i, aruncând o privire spre Mark, care \ns` p`rea s`
nu fi auzit nimic, c`ci se uita \n alt` parte.
– M` bucur c` a]i putut veni, domni[oar` Caldwell, o
salut` Lucy [i pe Serena, pe un ton din care nu se sim]ea deloc
c`, f`r` prezen]a ei, petrecerea ar fi fost compromis`.
Totu[i, Serena \ncepu s` se comporte ca la ea acas`, jucând
rolul gra]ioasei \nso]itoare a lui Mark. Acesta adusese vinul –
suficient ca s` ajung` pentru toat` lumea – iar Serena st`tea
prin preajm`, ajutându-l s` toarne [i \mp`r]ind paharele de
carton. |i cuno[tea pe to]i [i vorbea cu fiecare, circulând prin
\nc`pere.
|ntre timp, Juliet \[i g`sise un loc \ntr-un col] [i se a[ezase.
Jambalaya era la \n`l]imea promisiunilor lui Lucy – ba chiar
mai mult. Vinul ales de Mark se potrivea perfect. La desert se
servi salat` de fructe proaspete.
Iar Lucy p`rea hot`rât` s`-i trateze pe Mark [i Juliet ca pe
un cuplu. Anun]` f`r` jen` c` Serena venise numai fiindc`
fusese sora medical` a lui Carlos.
– Aceast` sor` f`r` pereche, care l-a \ngrijit pe Carlos,
venea [i pleca tot mereu când Carlos a fost \n spital.
Se sub\n]elegea clar c` fusese mai mult plecat`, de când
Carlos ie[ise din spital. Iar când se urcar` \n ma[in`, Lucy
strig` din u[` cât o ]inea gura:
– S` ai mai mult` grij` de Julie, Mark! E cam sfioas`, mititica,
deloc b`g`rea]`, ca unele fete emancipate din zilele noastre!
114 CAROLE DEAN

Toba de e[apament bubui, motorul \ncepu s` duduie, iar


Juliet prinse sfâr[itul unei fraze rostite de vocea \nceat` [i
r`gu[it` a Serenei:
– ...o scump`, dar se cam senilizeaz`. Câ]i ani are de fapt,
Mark?
– Nu atât de mul]i ca s` fie adev`rat ce zici, Serena,
r`spunse cam repezit Mark. Sper c` nu i-ai f`cut [i ei vreo
aluzie ca asta.
– |n nici un caz, iubitule! Drept cine m` iei? Dar este o idee
cam... lipsit` de tact... nu g`se[ti?
– Nu, nu g`sesc, replic` el scurt.
Aceste cuvinte puser` cap`t discu]iei, cel pu]in pân`
ajunser` acas`. Juliet se duse drept \n camera ei, neavând nici
un chef s`-l vad` pe Mark conducând-o pe Serena \n casa unde
locuia – [i, desigur, r`mânând acolo peste noapte.
Dar nu-[i g`sea lini[tea, era prea nervoas` [i nefericit` ca s`
adoarm`. Se gândi la piscin`. La ora aceea era nefolosit`. A[a
c`-[i lu` costumul bikini pe ea, \nc`l]` o pereche de [lapi [i,
luându-[i un prosop mare din baie, cobor\.
La \nceput \not` cu mi[c`ri energice, dup` care, obosind,
ie[i [i se a[ez` \n [ezlong, acela[i unde st`tuse \n timpul zilei
trupul apetisant al Serenei. F`r` s`-[i dea seama, \ncepu s`
plâng`. Nu se mai sim]ise atât de deprimat` de la moartea
p`rin]ilor ei.
Dup` un timp, lacrimile i se potolir` destul ca s`-[i dea
seama c` era privit`. |n fa]a [ezlongului ap`ruse Mark,
stând absolut nemi[cat, parc` [ocat de ceea ce vedea. Se
profila ca o umbr` pe lumina unduitoare reflectat` de apa
piscinei.
INSULA DIN CARAIBE 115

– |mi... \mi pare r-r`u... se bâlbâi Juliet, ridicându-se \n


picioare. Credeam c`... c` te-ai culcat, sau... sau...
– Culcat, cred c` `sta e cuvântul de ordine, replic` el \n
derâdere. Nu, eram \n bibliotec` [i te-am v`zut furi[ându-te pe
culoar. Am venit cu gândul s` \not`m \mpreun`, nu m-am
a[teptat s` g`sesc aici o orgie de lacrimi.
– L-lacrimi?
Drept r`spuns, Mark \ntinse mâna [i \i [terse u[urel o
lacrim` de pe obraz.
– ~sta-i efectul unei b`i la lumina lunii? Sau al vinului? Sau
poate m-ai indus \n eroare [i exist` undeva un b`rbat de care
]i-e dor?
Zguduit` de senza]ia mâinii lui, care-i coborâse pe gât,
Juliet spuse cu voce tremur`toare:
– Nu... numai de p`rin]ii mei... mi-e dor.
– De p`rin]ii t`i?
– Au... au murit recent. S-au \necat.
– O, Doamne, murmur` \ncet Mark.
Mâna sa ajunse la ceafa lui Juliet [i o trase insistent \nainte.
– |mi pare r`u...
St`tur` mult timp astfel, fa]`-n fa]`, dup` care atmosfera se
schimb` subtil. Semnale de alarm` \ncepur` s` se fug`reasc`
prin creierul lui Juliet, sosind direct de la termina]iile nervoase
din trup. Respira]ia i se acceler` pân` aproape de sufocare.
|ncerc` s` se retrag`.
– Nu...!
– Nu...? murmur` el.
– Nu te folosi de sl`biciunile mele ca s` m` for]ezi din nou.
E... incorect!
116 CAROLE DEAN

– Dar cine a spus c` sunt un om corect, draga mea?


\ntreb` \ncet Mark. Nici atâta lucru n-ai descoperit pân`
acum?
Juliet d`du s` se smulg` din loc, dar gura lui se cobor\
peste a ei, cu o cruzime de-a dreptul arogant`. {tia c` ar fi tre-
buit s` i se \mpotriveasc`, dar trecuse prea mult timp; era
h`mesit` dup` s`rut`rile lui Mark. Buzele i se desp`r]ir` dor-
nice, potrivindu-se dup` forma alor lui.
Din acel moment, timpul se opri \n loc, cristalizat \n pro-
priul s`u moment de eternitate. Juliet \i strânse capul la piept,
iar o gur` cald` \i apuc` un sfârc \nt`rit. Inima \i zvâcni,
senza]ia \nflorind \ntr-o nevoie devoratoare tot mai intens`,
pân` când avu impresia c`, dac` nu [i-o potolea, avea s` moar`.
– Mark, gemu ea. Dragul meu... iube[te-m`... Iube[te-m` acum...
Mark se retrase.
– Dac` vorbe[ti serios, spuse el \ncordat, \]i propun s`
mergem sus, \n patul meu, unde ne vom sim]i mult mai bine.
Ame]it`, Juliet deschise ochii.
– Ce... ce-am spus...? \ntreb` ea, \ntr-o [oapt` r`gu[it`.
– Mi-ai cerut s` fac dragoste cu tine.
– }i-am... O, Doamne... Nu! gemu Juliet, \n timp ce o
lacrim` i se prelingea printre genele r`sfirate pe obraz. N-am
vrut s` spun asta... O, Mark, te rog, ai mil`! Nu vreau s`...
– Nici nu credeam, replic` el, cu glas amar.
Mult` vreme, nici unul dintre ei nu mai spuse nimic. Juliet
nu-l putea privi, cople[it` de ru[ine. |[i \ngropase fa]a \n
mâini, chinuindu-se s`-[i st`pâneasc` lacrimile care
amenin]au s-o podideasc` din nou.
|ntr-un târziu, Mark o \ntreb` rece:
INSULA DIN CARAIBE 117

– Ce-i cu tine, Juliet? Când \]i vine, când te las`... E din


cauz` c` ai avut doar un singur amant, sau numai pentru c`-]i
place s` m` \nt`râ]i?
– Nu te \nt`rât! protest` ea cu voce \ntret`iat`.
– Nu m` \nt`râ]i? reflect` Mark. Nu, n-a[ crede. Atunci, ce
vrei? S` ne c`s`torim? ad`ug` el, cu dispre]. Asta urm`re[ti?
– Nu!
Juliet \[i ridic` mâinile la fa]a descompus` de disperare.
– Nu-s proast`. Crezi c` a[ vrea s` m` c`s`toresc cu un
b`rbat care se las` ademenit? Crezi c` am chef de suferin]a
care ar urma când te-ai s`tura de mine?
V`zând c` Mark nu r`spundea, privi \n jur neajutorat`.
– Unde mi-s hainele? Trebuie s` m` \ntorc \n camer`.
Mark o ajut` s` [i le adune, apoi \i d`du prosopul care se
strânsese sub trupurile lor.
– Numai eu sunt de vin` c` am reac]ionat a[a, continu`
Juliet cu voce obosit`, dar nu-mi pot ]ine emo]iile congelate
la nesfâr[it. Nu vreau s` am o aventur` cu tine, Mark, a[a c`
de-acum \ncolo te rog s` m` la[i \n pace, ca s` scap de obsesia
asta a[a cum [tiu eu.
– Deci, recuno[ti c` exist` ceva \ntre noi? \ntreb` el r`gu[it.
– A, da...
Fa]a lui Juliet se \ncordase, palid` de durere.
– Ai avut un efect n`prasnic asupra mea, ba bine c` nu.
Dar asta \nc` nu \nseamn` c` am s` m` culc cu tine. A[a c`...
las`-m` \n pace.
{i, fugind ca [i cum diavolul \nsu[i s-ar fi ]inut pe urmele
ei, urc` scara pân` \n camer`.
Capitolul 8

A doua zi diminea]a, Juliet era atât de palid` \ncât Daisy fu


[ocat`.
– Ce ]i s-a \ntâmplat? o \ntreb` ea, oprind-o \n hol.
– Nimic, Daisy, am s`-mi revin dac` pot pleca azi de pe
insul`. Crezi c` Jack o s` m` duc`? \ntreb` ea dezn`d`jduit`.
Slujba asta nu-mi prie[te deloc, va trebui s`-mi dau demisia.
– Iubito, e imposibil. Au plecat cu to]ii.
– Au plecat...?
– Da, azi \n zori. Mark m-a trezit la [ase [i mi-a dat ni[te
instruc]iuni, iar la [apte a decolat.
– {i când are s` se-ntoarc`?
– Nu [tiu. A spus c` s`-l a[tept \ntr-o s`pt`mân`, dou`, dar
n-a precizat cu ce treburi a plecat, a[a c` nu pot [ti exact.
Daisy se opri un moment, observând expresia de u[urare
de pe fa]a lui Juliet.
– Cred c` madama o s` fie cam dezam`git`.
– Serena?
– Mhm. N-a fost invitat` [i ea, deci se pare c` nu [i-a
\nfipt r`d`cinile a[a de adânc pe cât sperase. Totu[i, cred c`
INSULA DIN CARAIBE 119

va trebui s-o suport`m la mas` – dar nu te teme, c` nu va


sta mult. Dac` Mark lipse[te atâta timp, o s-o-ntind` \n
Florida.
– Cum va pleca?
– Nava de aprovizionare vine luni. Dar cred c` n-ai de gând
s` pleci tocmai acum? continu` Daisy, nelini[tit`. Juliet, ]ine-te
de treab`! Nu peste mult situa]ia se va ameliora [i [tii bine c`
[i tu vrei s` vezi cartea terminat` cu bine!
La amiaz`, avu loc o ceart` violent` \ntre Daisy [i Serena, \n
care fur` atrase [i Mai [i Juliet. Serena \[i f`cu apari]ia târziu,
dup` ce dormise toat` diminea]a, [i nev`zând pe nimeni prin
jur intr` \n cas`, unde d`du peste Daisy.
– Unde-i toat` lumea? \ntreb` ea.
– A, Mark [i Jack au plecat \n Florida. Iar Juliet, dac` te
intereseaz`, lucreaz` – a, nu, uite-o c` vine. Juliet, Serena
\ntreba de tine, ad`ug` Daisy, ironic.
– Ce-aaam mai râs! se r`sti Serena. {i când o s` se-ntoarc`?
– Cine?
– Cine crezi? Mark, normal!
– A, el!... P`i, nu se mai \ntoarce, r`spunse Daisy, f`când pe
nevinovata.
Serena p`li.
– Ce vrei s` spui?
– Exact ce-am spus. C` habar n-am unde s-a dus, nici când
se va \ntoarce.
– Min]i! ]ip` Serena. {tii cu siguran]`! |]i cer s`-mi spui
imediat!
– Regret, dar nu-]i pot spune ce nu [tiu, replic`
nep`s`toare Daisy. Poate c` tocmai de-aia nu mi-a spus, ca s`
nu-]i dau raportul ]ie.
120 CAROLE DEAN

– Cum \]i permi]i? gâfâi Serena, \n pragul apoplexiei. Nu se


poate s` nu-mi fi l`sat un mesaj... Când a plecat? Ce-a spus...???
zbier` ea ca o apucat`.
Mai ap`ru din buc`t`rie, atras` de ]ipete, [i se opri lâng`
Juliet, urm`rind indiferent` spectacolul.
– A plecat pe la [apte, iar de spus, a spus multe. Dar nu [i
unde se ducea.
– Min]i, javr` b`trân` ce e[ti, ]i se cite[te pe mutr`! Mai
mult, [tiu [i de ce!
Ochii Serenei se \ndreptar` spre Juliet.
– |i neteze[ti drumul borfelinei `steia lacome! A, s` nu
crezi c` nu v-am v`zut cum [u[otea]i, uneltind \mpotriva mea!
Se r`suci din nou c`tre Daisy.
– E[ti secretara lui personal`, trebuie s`-l po]i g`si, \n caz
c` se \ntâmpl` ceva! Dac` nu-mi spui imediat, când vine Mark
am s`-l pun s` te concedieze!
Daisy o privi cu mil`.
– Dup` una ca asta, chiar dac-a[ [ti nu ]i-a[ spune, o
inform` ea pe femeia care turba de furie. {i s` [tii c` urletele
[i amenin]`rile nu-]i folosesc la nimic, pentru c` n-am s` m`
r`zgândesc. |n schimb, s-ar putea s`-i spun lui Mark despre
discu]ia asta!
Brusc, Serena se potoli, dându-[i seama c` exagerase.
– Bine, accept` ea t`ios, fie [i a[a. Dac` \ncerci s` min]i pe
seama mea, am s` ]i-o pl`tesc, \]i promit! Iar \n casa asta n-am
s` mai m`nânc nimic, nu suport s` stau la aceea[i mas` cu voi
dou`!
Se \ntoarse spre Mai.
– Mie s`-mi serve[ti mâncarea \n living. Pe masa aia mic` de
lâng` fereastr`.
INSULA DIN CARAIBE 121

– Asta e o munc` \n plus, replic` Mai cu nep`sare. |n casa


asta niciodat` nu s-a servit mai mult de o mas`. Nimeni, nici
chiar Mark, nu mi-a cerut vreodat` s` servesc altfel.
– Hai, m` Mai, fie-]i mil`! o rug` Daisy, sarcastic. Ce, crezi
c` noi avem chef s` st`m cu ea la aceea[i mas`?
Mai zâmbi u[or.
– Foarte bine, domni[oar` Daisy, dac`-i vorba de dumnea-
ta, atunci am s-o fac. N-a[ vrea s` v` v`d, pe dumneata [i Juliet,
l`sând mâncarea neatins` numai fiindc` la fiecare mas` tre-
buie s` suporta]i mutre acre.
– Ooof!
Serena se r`suci \n loc [i ie[i, ]`c`nind pe pardoseal` cu
tocurile sandalelor. La ora cinei, foamea o \ndemn` s`-[i fac`
apari]ia, numai pentru a descoperi, deconcertat`, c` era sin-
gur` la mas`. Daisy [i Juliet plecaser` pe timpul weekendului,
a[a c` fur` scutite de compania ei, de[i mai târziu Daisy avea
s` raporteze c`, dup` câte se p`rea, Serena scotocise prin
biroul lui Mark vineri seara, \n c`utarea vreunui indiciu despre
locul unde se afla. Luni, \[i pl`ti accesul la bordul navei de
aprovizionare [i plec` \napoi \n Florida.

|n ziua \ntoarcerii lui Mark, Cora veni la Bella Vista s` le


dea [tirea, diminea]a \n zori.
Juliet [i Daisy tocmai \[i terminaser` micul dejun [i st`teau
pe teras`, la al doilea rând de cafele, când Cora ap`ru \n u[`,
cu un zâmbet acru.
– Se pare c` a cam venit vremea s` mai pune]i [i voi osul la
treab`, le prezent` ea o mostr` a umorului ei prietenos de cea
mai bun` calitate. Mark a telefonat c` azi vine acas`. Mi-a spus
s` te anun], Daisy, [i s-o previn pe Mai c` aduce ni[te oaspe]i.
122 CAROLE DEAN

Unul e doctor, din-`la de la universitate, dar va locui la James, \n


patul de care a \ncercat atâta domni[oara Welborn s` se lipeasc`,
ad`ug` ea, cu un zâmbet veninos spre Juliet. Se pare c` ]i-a venit
schimbul, scumpo. Mark e hot`rât ca experimentul fratelui s`u
mai mic s` fie aprobat [i s` pleci de-aici cât mai curând posibil.
– Du-te dracului, Cora Bannerman, \i spuse lini[tit` Daisy.
Ai transmis mesajul, acum gata, roiu’! De restul m` ocup eu.
Cora r`mase efectiv cu gura c`scat`. Nu era nici un secret
c` o invidia pe Daisy, dar pân` acum avusese grij` cum \i vor-
bea, iar Daisy simulase, m`car, polite]ea.
|[i mu[c` buzele, apoi se r`suci brusc pe c`lcâie [i plec`.
– }i-ai f`cut o du[manc`, remarc` Juliet, sim]indu-se cam
stânjenit`.
– Nu mi-a fost niciodat` prieten`.
Daisy nu p`rea deloc \ngrijorat`.
– Cred c`-i va \ndruga lui Mark cine [tie ce pove[ti. Dar
nu-]i face griji, pe mine o s` m` asculte, nu pe ea. Va fi
dezam`git, fiinc` voia s-o ajute pe Cora s`-[i fac` un rost [i
pân` acum p`rea s` reu[easc`. Dar nu va fi nici prima [i nici
ultima dat` când \l dezam`ge[te o femeie.
Juliet sim]i o und` de compasiune pentru Mark Bannerman,
\nainte de a-[i da seama ce se \ntâmpla, iar atunci [i-o suprim`
f`r` mil`. Nu \nc`pea nici o \ndoial` c`, dac` \l dezam`gise cine-
va \n trecut, numai propria lui arogan]` era de vin`!

Daisy nu pierdu vremea avertizându-l pe James \n leg`tur`


cu vizitatorul. Când se \ntoarse de la telefon, p`rea destul de
tulburat`.
– Ar fi bine s` te duci la b`iatul `sta chiar acum, Juliet.
Când a auzit vestea, s-a cam alarmat.
INSULA DIN CARAIBE 123

James nu era „cam alarmat“. Când ajunse la laborator,


Juliet \l g`si \n pragul unei crize de nervi, combinat` cu auto-
compasiune [i resentimente. Mark, declar` el, nu-[i d`dea
seama sub ce presiuni lucra, iar acum aducea un str`in pe
domeniul lui, un om care avea s`-l critice [i s`-l ia la \ntreb`ri,
poate chiar s`-i sugereze schimb`ri \n felul cum \[i instruia
delfinii. Risca chiar s`-i propun` lui Mark s` renun]e la tot
proiectul, pentru c` nu avea valen]e [tiin]ifice.
– Asta-i o prostie! replic` Juliet cu \nsufle]ire. De ce-ar
face a[a ceva? {i, oricum, nu-]i dore[ti o apreciere cinstit` a
muncii tale? Dac`-]i pierzi vremea, nu vrei s` [tii de ce? La
urma urmei, scopul a tot ceea ce faci aici e s`-]i iei docto-
ratul, nu?
– Ai lucrat pentru Graham, deci [tii c` metodele mele sunt
acelea[i cu ale lui, nu-i a[a? \ntreb` James, bosumflat. Dac`
gre[esc, \nseamn` c` [i el a gre[it!
– Da-David Graham \[i luase doctoratul. |[i putea permite
s` experimenteze, \i explic` Juliet cu r`bdare. Tu trebuie s`
lucrezi dup` anumite directive.
– Lui Mark pu]in \i pas` de mine! izbucni cu \nver[unare
James. Vrea s` lucrez ordonat, ca un... ca un computer! Nu-i
pot prezenta un [ir de cifre la sfâr[itul zilei, ca un contabil de
la companiile lui. Studiile mele sunt mai complexe, trebuie s`
m` ghidez mai mult sau mai pu]in dup` instinct...
Juliet se \ncrunt`.
– Iar omul care vine aici nu va \n]elege asta?
– Poate s` prezinte faptele cum vrea el, mai ales dac` [tie
ce-ar prefera Mark s` aud`...
– {i crezi c` Mark ar prefera s` aud` c` ai e[uat?
O privi gânditor, posac.
124 CAROLE DEAN

– Nu sunt sigur. |n... \n ultima vreme, a devenit cam ciu-


dat. {i tu la fel, dac` vrei s` [tii. Te por]i de parc` n-ai putea
s`-l suferi, [i totu[i ai stat dou` zile [i o noapte cu el, \n Key
West. {i ori de câte ori \i auzi numele, sari \n sus. Cred c`
\ncearc` s` te conving` s` m` p`r`se[ti, fiindc` e clar c` abia
a[tep]i s`-mi termin cartea.
Expresia ei vinovat` \l f`cu s` adauge gr`bit:
– Juliet, am... am \ncercat s`-]i spun de-atâtea ori c`... c` eu...
Juliet \l \ntrerupse gr`bit`, pentru a-l \mpiedica s` pro-
nun]e cuvintele care-i st`teau pe limb`:
– Cartea asta n-are nici o leg`tur` cu principala problem`,
care e doctoratul t`u. Sigur c` vreau s-o publici cât mai curând
posibil. Astea au fost instruc]iunile...
– Juliet...
– Cine va veni azi, James? {tii cum \l cheam`?
– Cred c` sau Kennedy, sau Shopwell, r`spunse James
\mbufnat.
Ambele nume \i erau familiare lui Juliet, de[i nu-l cunoscuse
pe nici unul dintre cei doi profesori. F`ceau parte din echipa
doctorului Robinson, [eful de catedr` al lui James. Pe doctorul
Robindon \l cuno[ea, fusese prieten cu tat`l ei vitreg, de[i avu-
seser` opinii diferite privind comportamentul delfinilor.
– Cred c` Mark... domnul Bannerman vreau s` zic... a f`cut
o alegere inspirat`, spuse ea pe un ton \ncurajator.
– Parc` erai de partea mea, nu a lui, replic` James ca un
copil mofturos. Cred c` te-a cucerit [i pe tine. }i-am mai spus,
n-o s`-]i foloseasc` la nimic.
– |n cazul `sta, spuse Juliet f`r` nici o expresie, cu cât ter-
min cartea [i plec mai repede, cu atât mai bine.
James o privi ca tr`snit.
INSULA DIN CARAIBE 125

– Nu! exclam` el. Juliet, nu! Nu po]i... nu se poate s` pleci!


– Ba se poate [i voi pleca, James. Cât de curând posibil.
– Dar aveam de gând s`-]i cer s` r`mâi aici! Cu mine... pen-
tru totdeauna! Vreau s` ne c`s`torim, iubita mea! De zile \ntregi
\ncerc s` ]i-o spun, dar tu erai a[a de rece, de parc` n-am fi avut
\n comun altceva decât cartea asta nenorocit`, \ncât... De-asta
m-am r`zbunat pe ea. }i-ai dai seama, nu-i a[a? La fel cum \]i
dai seama de toate \n leg`tur` cu mine, ad`ug` el
dezn`d`jduit. Pu]in \mi pas` de carte, dragostea mea – numai
pe tine te vreau!
– |mi pare r`u, James, r`spunse cu blânde]e Juliet. Nu te
iubesc [i nu m` pot m`rita cu tine.
– Dac` ]i-e team` c` te-ai m`rita cu un profesor universitar
s`rac, n-ai nici o grij`!
Acum vorbea \nsufle]it, ca [i cum nu s-ar fi \ndoit nici o
clip` de succes.
– Poate c` nu sunt atât de bogat ca Mark, dar \]i voi putea
d`rui tot ce-]i dore[ti. Nu va trebui s` fiu profesor universitar,
dac` tu nu vrei. De fapt, nici eu nu mai vreau. Am putea avea
propriul nostru laborator, a[ putea s` scriu [i s` lucrez singur,
la fel ca David Graham...
– James! insist` ea disperat`. Nu pot s` m` m`rit cu
tine!
– Te temi c` Mark m` va l`sa f`r` nici un ban dac` m` \nsor
f`r` permisiunea lui? Nici o grij`, n-o va face. S-ar putea s`-mi
]in` o predic`, dar când va afla cât de mult te iubesc o s` fie
de acord.
– Vorbe[ti de parc` ai crede c` numai banii t`i m` intere-
seaz`, James, spuse obosit` Juliet. Ceea ce dovede[te cât de
diferit gândim. Nu e[ti decât singur, s` [tii, [i sim]i nevoia s`
126 CAROLE DEAN

ai pe cineva cu care s` vorbe[ti, cineva care s` fie de partea ta, cum


spuneai, fiindc` e[ti sup`rat pe fratele t`u. {i nu sunt eu acea persoan`.
O privi n`ucit.
– Credeam c` m` iube[ti!
– Da, ca pe un prieten. }i-am dat vreun motiv s` crezi altceva?
James g`si de cuviin]` s` nu-i r`spund` la \ntrebare.
– Ai s` te m`ri]i cu mine \n clipa când nu-]i va mai fi team`
de Mark! morm`i el \nc`p`]ânat.
– Mark nu are nici o leg`tur`, se mul]umi Juliet s`-l
asigure, de[i i-ar fi putut spune mult mai multe.
{i, \n ciuda protestelor lui James, porni \napoi spre Bella
Vista, unde o g`si pe Daisy adunând la un loc foile
manuscrisului, ca s` elibereze biroul pentru Mark.
– Le iau eu, spuse Juliet, \ntinzând mâinile spre teancul de
pagini. Sunt hot`rât` s` termin cartea azi, orice-ar fi.
Daisy o privi cu o expresie p`trunz`toare.
– S-a-ntâmplat ceva?
– James mi-a cerut mâna, r`spunse obosit` Juliet. Nu l-am putut opri.
– {i i-ai spus...
– I-am spus c` nu. {i nu cred c` i-am zdrobit inima, de[i e
cu siguran]` frustrat. |l tot acuz` pe Mark. Cic` l-am refuzat
fiindc` m` tem c` Mark l-ar dezmo[teni.
Ridic` din umeri.
– A fost foarte penibil, Daisy. Vreau s` termin \nainte ca
Mark s` ajung` aici.
– Te \n]eleg, iubito, [i \mi pare r`u. Ai s`-mi lipse[ti... Dar cred
c` ai dreptul s` pleci. Cred c` e un infern s` fii atât de frumoas`.
– Curat infern, \i d`du dreptate Juliet cu am`r`ciune. M`
duc sus. Dac` \ntreab` cineva, sunt \n camera mea – dar sper
s` nu \ntrebe nimeni.
Capitolul 9

Se p`rea, din câte spunea Jack, care adusese oaspe]ii cu eli-


copterul, c` Mark \[i dorea o vacan]`. Ordonase ca iahtul s`
plece spre sud, iar c`pitanul s` ia la bord al]i câ]iva prieteni,
din Charleston. Mark pl`nuia s`-[i petreac` urm`toarea lun`
\n croazier` [i se vorbea chiar [i despre o c`l`torie pân` \n
Canare. Dar, \nainte de asta, voia s` fac` unele scufund`ri, a[a
c` luaser` cu ei un om de [tiin]` [i un fotograf care urma s` ia
o serie de imagini pentru cartea lui James.
Ceilal]i vizitatori erau cei trei membri ai familiei Rackham.
Joe Rackham, un milionar \mbog`]it prin for]e proprii, era
asociat cu Mark [i fusese invitat pe Tamassee pentru o scurt`
rund` de discu]ii de afaceri. So]ia [i fiica lui veniser` [i ele, iar
din expresia lui Jack, care-i povestea totul \n timp ce se plim-
bau pe plaj`, reie[ea c` aceast` surpriz` nu fusese deosebit de
pl`cut`. Mai se plângea c` nu avea destule camere pentru to]i
oaspe]ii.
128 CAROLE DEAN

– Mai a spus c` Serena a plecat la câteva zile dup` noi, a[a


e? \ntreb` Jack \ntr-o doar`.
– Da, r`spunse absent` Juliet. Dar Sam i-a spus lui Lallie c`
urmeaz` s` se \ntoarc` azi, cu nava de aprovizionare.
Pentru câteva clipe se l`s` t`cerea.
– Nici nu m` mir, coment` sec Jack. Nu [i-a pierdut vre-
mea, acum când a aflat c` Mark vine \napoi, a[a-i? {i-a pus la
punct o adev`rat` re]ea de spioni.
Juliet, uimit` de \nver[unarea din tonul lui, \l privi ezitant.
– M` rog, era \nc` \n concediu [i avea dreptul s` plece...
– |nainte, asta n-a contat niciodat` pentru Serena. Am
v`zut-o luându-[i s`pt`mâni libere de-a rândul, numai ca s` fie
cu mine...
Se \ntrerupse brusc, dându-[i seama c` s`vâr[ise o indis-
cre]ie.
– Jack! exclam` Juliet, surprins`. Serena a fost iubita ta?
– Bine zici, a fost. Pân` mi-a suflat-o Mark Bannerman. De[i
nici nu i-a fost greu, ad`ug` el, cu un râs r`gu[it.
– Ce s-a \ntâmplat?
– Vechea poveste, spuse cinic Jack. Un b`iat iubea o fat`,
fata se gândea la bani. Dar cred c` de data asta o s` r`mân` cu
buzele umflate, ad`ug` el sardonic. Se pare c` Mark e pe
punctul de a se \nsura.
Juliet p`li. Oprindu-se brusc, se pref`cu c`-[i scotea o
scoic` din sandal`, ca s`-[i ascund` expresia fe]ei.
– Ce vrei s` spui? \ntreb` ea cu o voce \nfundat`.
– Mark a spus ceva care m-a pus pe gânduri. N-am [tiut la
ce se referea, pân` azi când am adus-o aici pe pu[toaica lui
INSULA DIN CARAIBE 129

Rackham. Sigur, toat` lumea [tie c` e nebun` dup` Mark, [i


are o mam` hot`rât` care ob]ine \ntotdeauna ce vrea, \ns`
Felicia a insinuat c` se a[teapt` ca Mark s`-i cear` \n curând
mâna. Joe Rackham \i e bun prieten, ceea ce \nseamn` c`,
dac` Mark dore[te s` aib` fata, nu va putea decât cu cununie.
Joe n-ar admite altceva.
Inima lui Juliet p`rea strâns` \ntr-o plato[` de ghea]`.
– E doar un copil, continu` Jack. Mark s-a purtat \ntot-
deauna frumos cu ea, dar niciodat` n-am crezut... De[i este o
splendoare de fat`, iar când au ap`rut pe neanun]ate la aero-
port, Mark nici n-a clipit. Bietul Joe era cam jenat, \ns` dac`
lui Mark nu-i convenea, n-a ar`tat nimic. Desigur, \[i poate
st`pâni emo]iile când vrea, [i se descarc` mai târziu, pentru
câte un fleac. Ca de pild` când s-a \ntors de la James, acu’
câtva timp. Se r`stea la toat` lumea.
Zâmbi, cutremurându-se teatral.
– Mi-am luat zborul numai ca s` scap de el!
|ntre timp, ajunseser` \n apropiere de Bella Vista, ale
c`rei ferestre str`luceau \n \ntunericul serii. Se apropiar` \n
t`cere de teras`, unde o g`sir` pe Daisy, care st`tea singur`
[i fuma.
– Era [i timpul s` apari! strig` ea, aruncându-[i ]igara \n
tufi[uri.
Juliet o cuno[tea de-acum destul de bine ca s`-[i dea seama
c` o tulbura ceva, de[i se str`duia s` par` vesel`.
– Juliet, intr` imediat \n cas`. Mark \ntreab` pe toat` lumea
unde-ai disp`rut, [i nimeni n-avea idee, doar Mai i-a spus c`
parc` te v`zuse plecând la o plimbare.
130 CAROLE DEAN

Urcând imediat la etaj, Juliet se \ndrept` spre camera lui


Mark. Când se apropie de u[`, v`zu pe culoar o fat` care
cioc`nea insistent, strigând:
– Mark, deschide! {tiu c` e[ti aici!
Nu primi nici un r`spuns [i, cu un morm`it \mbufnat, se
\ntoarse, nimerind drept \n fa]a lui Juliet.
– A...! exclam` ea, nedumerit`. Dumneata cine e[ti?
Era \mbr`cat` \ntr-un capot de [ifon str`veziu prin care i se
distingea conturul picioarelor [i mirosea a parfum scump.
Fa]a dr`g`la[` [i bosumflat`, sub o claie de bucle ro[cate, \i
era fardat` cu mare grij`.
– Juliet Welborn, se prezent` ea politicos. Dumneata e[ti
domni[oara Rackham?
Privirea rece a lui Juliet o f`cu pe fat` s` ro[easc`. Nu era
decât o adolescent`, dar o adolescent` cu obr`znicia unei pre-
coce siguran]e pe sine.
– Da, Felicia Rackham, spuse ea nervoas`. |ncerc s`
vorbesc cu Mark. E \n camer`.
– N-am de unde s` [tiu, r`spunse Juliet. Dac` nu r`spunde,
presupun c` nu e.
– Dar u[a e \ncuiat`, deci trebuie s` fie \n`untru! insist`
Felicia. De dumneata nu mi-a spus nimeni, ad`ug` ea. E[ti
invitat`, sau angajat`?
– Lucrez pentru James Bannerman, replic` Juliet, p`strân-
du-[i calmul cu mari eforturi.
– A, sucitul `la de frate mai mic al lui Mark! exclam` Felicia,
vizibil u[urat`. Atunci, dac` lucrezi aici, n-ai de ce s` stai \n
camera asta. E lâng` a lui Mark [i o vreau eu! Mama i-a spus
INSULA DIN CARAIBE 131

menajerei s` mi-o dea mie, da’ aia, cic`-i ocupat`! |ns` n-a
spus c` st` o servitoare \n ea. Po]i s` te mu]i cu baba aia, Daisy
nu-[tiu-cum.
– Habar n-am de toate astea, i-o \ntoarse Juliet cu o voce glacial`.
|]i propun s` discu]i problema caz`rii cu domnul Bannerman.
– P`i mai mult ca sigur c-am s` discut! {i mama are de gând
s`-i spun` cum a vorbit cu noi nesuferita aia de menajer`!
Scuzându-se fa]` de Felicia, care p`rea dispus` s` turuie la
nesfâr[it pe coridor \n ]inuta ei sumar`, Juliet intr` \n camer`,
\[i scoase hainele mototolite [i se \nf`[ur` cu un prosop. Ie[i
\ncet pe balcon, gândindu-se c` probabil Paradisul ar`ta foarte
asem`n`tor cu frumuse]ea \ntunecat` a gr`dinii de jos. Un
zâmbet amar i se ivi pe buze [i \n ochii umbri]i.
O noapte f`cut` pentru dragoste! \[i spuse ea cu cinism.
Ajunsese tocmai la timp, evident, dac` nu-i mai r`mânea decât
s` asocieze gr`dina lui Mark Bannerman cu imaginile senzuale
ale amorului. Iar cu Felicia Rackham \n drum spre rolul doam-
nei Mark Bannerman, nu mai avea ce c`uta acolo, ca s` sufere
[i mai mult.
Obosit`, se \ntoarse cu fa]a spre u[a camerei. Dup`
\ntunericul de afar`, lumina l`mpii era orbitoare, iar Juliet
\nchise ochii [i se rezem` de balustrad`.
– E[ti gravid`?
Glasul era aspru [i [ocant \n t`cerea \nc`perii pe care Juliet
o crezuse goal`. Tres`ri speriat`, deschizând ochii, [i \l v`zu
pe Mark la câ]iva pa[i distan]`, \mbr`cat de sear` cu excep]ia
sacoului [i a cravatei, care-i st`teau aruncate pe um`r. Era
palid, iar Juliet \n]elese imediat c` turba de furie.
132 CAROLE DEAN

– Cum ai intrat aici? \ntreb` ea, \nc` tremurând.


Mark nu-i r`spunse la \ntrebare.
– Dac` nu e[ti gravid`, ce-i cu tine? Ar`]i de parc` ai fi gata
s` le[ini.
Ochii lui Juliet se \ntunecar`.
– {i pe cine ai distribuit \n rolul tat`lui?
– Pe James, bine\n]eles, replic` el brutal. Azi dup`-amiaz`
mi-a spus c` a]i fost aman]i \nc` de la bun \nceput.
– {i l-ai crezut?
– De ce nu? Nici nu m` a[teptam la altceva. Bucur`-te –
vrea s` se \nsoare cu tine. S-a considerat dator s`-mi explice de
ce are obliga]ia moral` de a o face.
Juliet era prea [ocat` de acuza]ie pentru a r`spunde. O
str`b`tu un val de ur` – la adresa lui James, care-i \mpuiase lui
Mark capul cu minciuni, [i la a lui Mark, care acceptase cu
atâta cinism versiunea lui James.
Batjocoritor, Mark continu`:
– Noroc c` am avut destule scrupule ca s` nu primesc ceea
ce mi-ai oferit. Nu mi-a pl`cut niciodat` s` \mpart ceea ce am,
[i cu atât mai pu]in femeile. Regret, draga mea, dar nu gust
perversit`]ile.
Juliet tres`ri ca [i cum ar fi lovit-o.
– Acum, c` m-ai insultat \n toate felurile posibile, [opti ea
aprig, vreau s` ie[i din camera mea [i din via]a mea. V` ur`sc
pe amândoi! Nu vreau s` v` mai v`d niciodat`, nici pe tine [i
nici pe mincinosul de frate-t`u!
Ochii lui Mark se \ngustar`.
– Vrei s` spui c` James minte? \ntreb` el \ncet.
INSULA DIN CARAIBE 133

– Nu vreau s`-]i mai spun nici cât e ceasul!


– James te-a cerut de so]ie? nu se l`s` Mark.
– A, fii sigur c` m-a cerut! arunc` Juliet, cu obrajii arzându-i ca
flac`ra. {i, la fel ca tine, domnule Bannerman, fratele t`u nu [tie
s` asculte atunci când o femeie \i spune nu. Singura deosebire
dintre voi doi e c` el a f`cut o cerere \n c`s`torie onorabil`, pe
când tu nu m` dore[ti decât ca pe o partener` temporar` \n pat!
Mark o m`sur` cu privirea, de la p`rul adunat \n cre[tet
pân` la picioarele descul]e.
– Desigur, nu-l pot condamna pe bietul n`t`r`u. Dup`
cum ar`]i, po]i suci min]ile oric`rui b`rbat.
Juliet \nghi]i convulsiv, strângându-[i mai tare prosopul pe
trup, \n timp ce prin [ira spin`rii o str`b`tea un fior de ghea]`.
– Parc` ]i-am cerut s` ie[i din camera mea.
– Parc` ]i-am mai spus c` nu-mi place s` primesc ordine,
ripost` Mark, cu un zâmbet sardonic.
– Vorbesc serios!
– Nu m` \ndoiesc. De ce tremuri?
– Las`-m`-n pace...! [opti ea.
– Nici nu m` gândesc, replic` Mark, apropiindu-se. Nici
prin gând nu-mi trece s` te las \n pace.
– S` [tii c-am s` ]ip! \l preveni Juliet, retr`gându-se din calea lui.
– N-ai decât, ]ip` cât pofte[ti. Toat` lumea o s` dea buluc,
dar s` [tii c` mie-mi convine.
Mai f`cu un pas, pân` ajunse destul de aproape pentru ca
respira]ia lui cald` s`-i adie pe obraz.
– Asta e, Juliet. Tu [i cu mine. Acum [i aici. N-am de gând
s` mai a[tept.
134 CAROLE DEAN

– Nu!
Picioarele lui Juliet ajunser` la marginea patului [i,
\mpiedicându-se, c`zu pe spate. Prosopul se desf`cu de la
sine, dezgolindu-i trupul.
Mark zâmbi ironic.
– Uneori po]i fi chiar generoas`, murmur` el alene [i se
arunc` peste ea, acoperind-o cu trupul lui.
Juliet scoase un ]ip`t disperat, dar Mark i-l retez` pe loc, cu
un s`rut ap`sat [i rapid. |ncerc` s`-l loveasc`, \ng`imând
nearticulat:
– Nu! Lua-te-ar dracu’, Mark Bannerman... termin`!
Fa]a i se \nro[i de furie [i, când mâna lui \i cuprinse un sân,
\ncepu s` se zvârcoleasc` \nnebunit`.
– Draga mea...! gemu Mark. Iubita mea...!
|l sim]i tremurând [i, când ochii i se limpezir`, se pomeni
privind un chip pe care nu-l mai v`zuse. Avea o expresie atât
de rug`toare, \ncât Juliet \i r`spunse [optind:
– Mark... iubitule...
– Nu m` p`r`se[ti, nu-i a[a? murmur` el. Spune-mi! Vreau
s` te aud spunându-mi!
Juliet se supuse, vorbind printre suspine, cu sim]urile infla-
mate, \n timp ce el \i r`spundea cu cuvinte lini[titoare:
– Gata, puiule, gata, e-n regul`! R`mâi cu mine! N-am s` te
las nim`nui! La naiba, dac` m` p`r`se[ti am s` te omor –
\n]elegi ce-]i zic...?
F`r` tragere de inim`, Juliet deschise din nou ochii... iar privirea
i se limpezi spre cei doi oameni care st`teau \n u[a deschis`.
Felicia [i James.
INSULA DIN CARAIBE 135

Albi la fa]`, se holbau la cuplul de pe pat, cu expresii iden-


tice de [oc [i ne\ncredere \n ceea ce vedeau.
Juliet \n]epeni, iar Mark \ntoarse \ncet capul. Fu primul
care-[i reveni \ndeajuns ca s` vorbeasc`.
– Fir-a[ al naibii! scrâ[ni el cu oarecare regret. Am uitat s`
\ncui u[a.
Se ridic` \ncet [i, alene, trase la loc marginile
prosopului lui Juliet, acoperindu-i pe jum`tate trupul
gol. Când se \ntoarse spre ceilal]i, avea pe buze un zâm-
bet acru.
– {i pe voi ce naiba v-a apucat s` da]i a[a buzna aici? Nu
mai poate omul s` fac` dragoste cu logodnica lui f`r` s` fie
\ntrerupt de to]i nepofti]ii?
James scoase un sunet \n`bu[it [i, r`sucindu-se pe c`lcâie,
ie[i. Felicia, \n schimb, era pl`m`dit` dintr-un aluat mai dur.
R`mase pe loc, sfâ[iindu-i pe amândoi cu o privire de panter`
turbat`.
– Cum adic`, logodnica ta...? bâigui ea. Nu... nu... nu po]i
s` fii logodit! Mie nu mi-a spus nimeni!
Se r`suci spre Juliet.
– Nu mi-ai spus c` e[ti logodit` cu el!
– Mda, m` rog, e regretabil, murmur` netulburat Mark, \n
timp ce-[i \ncheia la loc butonii. Dar tocmai ne-am hot`rât.
N-am avut nici m`car când s`-i cump`r un inel.
– Nu po-po]i s` te-n... te-nsori cu ea, Mark Bannerman!
r`sun` ascu]it vocea Feliciei, \n timp ce pieptul i se fr`mânta
iar \n ochi \ncepeau s`-i luceasc` lacrimi. Ea e o... un... un
nimic, o nimeni! De ce vrei s` te \nsori cu ea?
136 CAROLE DEAN

– De ce? Din motivele obi[nuite, desigur, r`spunse Mark insolent.


– Te ur`sc! ]ip` fata, cu lacrimi de frustrare [iroindu-i pe
obraji. Doar [tii c` t`ticul se-a[teapt` s` te-nsori cu mine!
– Credeam c` ai \nv`]at pân` acum, feti]o, c` n-ajunge s`
repe]i de nu [tiu câte ori un lucru numai ca s` se adevereasc`.
Felicia d`du drumul unui [ir de obscenit`]i adolescentine
care nu prea aveau leg`tur` cu situa]ia, dar era clar c` o aju-
tau s` se u[ureze. Apoi, r`sucindu-se \n loc, ie[i val-vârtej,
trântind u[a dup` ea. Mark porni agale \ntr-acolo [i o \ncuie.
– Pisicu]a asta s`lbatic` ar fi \n stare s` se \ntoarc`, spuse el
calm. {i avem nevoie de câteva momente de intimitate.
Juliet \l privi ]eap`n`, paralizat` de furie.
– Cum \ndr`zne[ti s` m` pui \n situa]ia asta? \ntreb` ea cu
voce \ncordat`. Cred c` [tii c` fata o s` le dea de veste tuturor
celor care-i ies \n cale!
– Da, ar fi de presupus... d`du Mark grav din cap.
– {i James... continu` Juliet, cople[it`, acoperindu-[i sânii
cu bra]ele. James va... va crede c`...
– Exact.
– O, Doamne! se cutremur` ea. Pentru el ai aranjat toat`
scena asta?
– „Scena“ asta a fost spontan` – dar m`rturisesc c` apari]ia
lui a reprezentat un avantaj \n plus. |l va face s`-i treac`
repede sl`biciunea pentru tine.
– |n]eleg, râse aspru Juliet. Felicit`ri! Ai mare noroc, dom-
nule Bannerman! Pân` [i spontaneitatea reu[e[ti s-o \ntorci \n
folosul t`u!
Mark ridic` din umeri.
INSULA DIN CARAIBE 137

– Era de a[teptat ca Felicia s` \ncerce u[a ta, neg`sindu-m`


la mine \n camer`. E stilul ei de a gândi.
– Deci anume i-ai dat ocazia s` ne g`seasc` \ntr-o situa]ie
compromi]`toare? Nu conta c` se alegea praful de reputa]ia
mea, atâta vreme cât James se vindeca?
Mark, care se a[ezase ca s`-[i lege [ireturile, ridic` repede
privirea.
– Din câte observ, n-ai auzit când i-am spus Feliciei c` sun-
tem logodi]i.
– A, ba te-am auzit, relic` ea ironic. Dar nu-]i voi permite
s` folose[ti o logodn` fictiv` ca scuz` ca s` faci dragoste cu
mine \n ziua care a mai r`mas pân` voi pleca.
– Parc` ]i-am spus c` nu pleci nic`ieri pân` nu zic eu,
r`spunse rece Mark, potrivindu-[i cravata pe sub guler. {i dac`
vreau s` fac dragoste cu tine, n-am nevoie de pretextul unei
logodne. Cred c` mitul `sta s-a spulberat acum câteva minute,
ad`ug` el batjocoritor.
Juliet ro[i, privindu-l amu]it`. Nu-l putea contrazice.
Amândoi [tiau c` era adev`rat.
– Vei sta aici [i m` vei ajuta s` adun cioburile pe care ai
reu[it s` le \mpr`[tii \n patru vânturi, continu` Mark. Bietul
James se d` cu capul de to]i pere]ii [i-i e[ti datoare s` r`mâi,
m`car ca s`-i administrezi un du[ cu ap` rece.
– Nu-i datorez nimic! arunc` Juliet, \ncruntat`.
– Ba-i datorezi. Te-am prevenit ce avea s` se \ntâmple. De
ce n-ai luat m`suri atunci?
– Fiindc`...
Se \ntrerupse, mu[cându-[i buza.
138 CAROLE DEAN

– Ei bine, de acord, relu` ea cu dispre]. Dar de ce pref`c`toria


asta ridicol`? Doar rezultatul ar fi acela[i, [i dac`... dac`...
Se opri, \nghi]ind \n sec, dându-[i seama ce reie[ea din
cuvintele ei.
Sprâncenele lui Mark se \n`l]ar` ironic.
– Deci accep]i s` d`m impresia c` am fi aman]i?
Juliet ro[i.
– Ce importan]` va mai avea, dup` ce-am s` plec de-aici?
Nu ne vom mai \ntâlni niciodat`. O s` am eu grij`!
O grimas` de dispre] strâmb` gura lui Mark.
– Nu cred c` \n]elegi prea bine de ce-s \n stare femeile din
neamul Rackham. |nc` n-ai cunoscut-o pe Vera, dar se va
purta ca o lupoaic` \nt`râtat` c`reia i-a fost lovit puiul. Se baza
pe vizita asta ca s`-i d`ruiasc` Feliciei ceea ce voia, adic` pe
mine, [i va c`uta s` se r`zbune. Ferfeni]` o s`-]i fac` reputa]ia.
Nu m` refer numai la insula asta, nici m`car la Florida.
Numele t`u va ap`rea asociat cu al meu \n toate fi]uicile de
scandal care se vând la tarabele din toat` ]ara. }i-ar face
pl`cere?
La vederea fiorului ei, ad`ug` sec:
– Exact. N-ai decât o singur` salvare, [i anume, s` anun]`m
logodna. Cum am f`cut eu. Atunci, Joe nu-[i va l`sa femeile s`
sufle o vorb` despre tine.
– Foarte bine, mi-ai spus \n ce sens m` va ajuta logodna
asta pe mine, r`spunse Juliet cu o voce \mpietrit`. Tu cu ce-ai
s` te alegi din ea?
Mark se duse la masa de toalet`, unde \ncepu s` se
pieptene dezinvolt cu peria ei de cap, privind-o prin oglind`.
INSULA DIN CARAIBE 139

– De acord, spuse el laconic, [i eu am tot atâta nevoie de


tine. M` vei ajuta s` scap de Felicia.
– De Felicia? repet` Juliet.
– Da. E calea cea mai simpl` de a o face f`r` s`-l ofensez pe
Joe Rackham.
– M` a[teptam eu, arunc` ea cu dispre]. {tiam c` aveai un
motiv ascuns.
– M` cuno[ti atât de bine, murmur` trist Mark.
– De ce nu-mi spui [i restul? Am s` te scap de toate
necazurile \n acela[i timp, nu-i a[a? Serena \ncepuse s` devin`
[i ea cam prea posesiv`.
O privi t`ios.
– Contiun`, v`d c` [tii totul, spuse el sarcastic.
– Altfel, ai fi folosit-o pe ea ca partener` \n farsa asta. Dar,
evident, trebuia s`-l deziluzionezi [i pe James.
Mark se \ntunec` la fa]`.
– Pe Serena [i James s` nu-i amesteci.
– Ei, nu mai spune!
Juliet era r`nit` [i o devora o dorin]` s`lbatic` de a-l lovi la
rândul ei.
– Atunci, s` nu-l amestec`m nici pe Jack! Bietul Jack! Nu
te-ai gândit nici un moment [i la sentimentele lui?
– La Jack?
– Da, la Jack! De ce nu deschizi ochii, s` vezi ce simte? Ce
[tii despre el? Ce-]i pas` de el? Nu [tiai c` Serena a fost iubita
lui? El i-a g`sit postul `sta, iar tu i-ai suflat-o f`cându-i cadouri
scumpe [i luând-o \n voiaje la Paris, lucruri de care Jack n-ar
fi fost \n stare niciodat`...
140 CAROLE DEAN

L`s` fraza \n aer, când ochii ei \i \ntâlnir` privirea \n


oglind`. Ceea ce v`zu acolo o f`cu s`-i vin` r`u, dar era prea
târziu. Chipul lui Mark p`lise de [oc.
– N-am [tiut, spuse el d`râmat. N-am [tiut nimic. Cine
s`-mi spun`? Toate fetele se dau \n vânt dup` mine, nu [tiai?
Pentru c` le pot cump`ra fel de fel de sclipiciuri, ad`ug`, cu
autoironie.
Senza]ia de triumf se transformase \ntr-un gust le[ios, iar
lui Juliet \i venea s`-i cuprind` \n bra]e capul blond [i s`-l
legene la piept. Dar [tia c` Mark i-ar fi respins compasiunea,
luând-o drept mil`.
F`când un suprem efort, r`spunse cu fals` vioiciune:
– Ei, ai grij` s` nu ]i se urce la cap. Iar mie s` nu crezi c` ai
s`-mi cumperi ceva, Mark Bannerman! N-am de gând s`-]i ofer
nici o scuz` pentru a face dragoste cu mine!
Mark zâmbi. Se p`rea c` ironia ei era tocmai atitudinea de
care avea nevoie.
– Ai uitat inelul de logodn`, o tachin` el.
– N-am uitat nimic! Oricum, aici, pe Tamassee, n-ai nici un
inel de logodn`, nu-i a[a?
– Ba am, \n seif. A fost al bunicii mele. Iar Daisy [tie [i nu
va fi satisf`cut` decât dac` ]i-l pun \n deget.
– A, asta-i alt` problem`, spuse Juliet. Vreau ca Daisy s` [tie
adev`rul \n leg`tur` cu logodna.
– De ce?
– Fiindc` m-a avertizat [i nu vreau s` m` cread` atât de
proast` \ncât s`-i fi nesocotit sfatul!
Mark râse:
INSULA DIN CARAIBE 141

– Juliet, Juliet, e[ti ideal` pentru amorul meu propriu. Ori


de câte ori risc` s` \ntreac` m`sura, mi-l pui la punct. Bine,
ad`ug` el nep`s`tor, \i vom spune lui Daisy. |ntre timp, va tre-
bui s` simulezi cât de cât afec]iunea, de ochii celorlal]i. F`r`
s`-]i for]ezi talentele actorice[ti. Evident, nu-]i pretind nimic
exagerat – doar atâta cât s` convingi.
Juliet \l privi cu ostilitate. Amuzamentul lui o \nfuria.
Dac`-[i \nchipuia c` aveau s`-i curg` balele dup` el, sau s`-l
lase s`-[i fac` de cap cu ea \n public...!
Mark \i sus]inu privirea [i, parc` citindu-i gândurile, zâmbi
u[or.
– Da, nu glumesc. Nimeni nu va crede c` ne iubim, dac`
st`m la zece pa[i distan]` unul de altul. Dar nu-]i va fi prea
greu. Urmeaz`-mi doar exemplul. Sau, cu alte cuvinte, las`-te
c`l`uzit` de propriile tale instincte, draga mea.
Juliet ro[i, \n]elegând prea bine la ce se referea.
– {i-acum, \ncheie el, dac` n-ai de gând s` apari jos cu
prosopul `sta pe tine, n-ar strica s` te \mbraci.
Se uit` la ceas.
– Pân` ajungem jos, ar trebui s` fie to]i gata cu primele
felicit`ri. Hai, mi[c`.
Capitolul 10

Felicia suspina, cu capul \n poala maic`-sii. Purta o rochie


ro[ie strâns` pe trup, cu poale evazate [i cu volane, deloc
potrivit` cu felul copil`resc \n care plângea, [tergându-[i
\ncontinuu ochii rimela]i. Tat`l ei st`tea a[ezat al`turi. Se
vedea c` era un om de bun sim], pe care acele efuziuni
femeie[ti \l f`ceau s` se simt` prost.
Juliet avea s` afle de la Daisy ce se \ntâmplase. Felicia
n`v`lise ca o furtun`, \n timp ce p`rin]ii ei st`teau de vorb` cu
Daisy [i Serena, se aruncase \n bra]ele Verei [i le d`duse tutu-
ror vestea logodnei, cu o voce ascu]it`, isteric`. Nu apucaser`
s-o \mpiedice s` se avânte \ntr-o descriere am`nun]it` a scenei
pe care o g`sise sus, dar Joe reu[ise s`-i stopeze excesele
administrându-i rapid o palm` \nainte de a dezv`lui prea
multe detalii. Ca reac]ie, Felicia se pr`bu[ise \n bra]ele maic`-
sii. |n timpul tevaturii care urmase, Daisy \l observase pe Jack
Tanner turnând un brandy sec pentru a i-l oferi Serenei, care
se albise la fa]`.
INSULA DIN CARAIBE 143

|n momentul când tinerii logodnici \[i f`cur` apari]ia,


situa]ia se mai calmase oarecum, de[i Felicia continua s` se
smiorc`ie acuzator:
– Da’ mi-ai promis, m`mico! Ai zis c-o s` se ocupe t`ticu’!
Mi-ai promis!
James nu se z`rea nic`ieri. Felicia nu se gândise s`
men]ioneze c` fusese [i el cu ea [i, desigur, acest lucru nu-i
trecuse prin minte nim`nui.
Daisy era singura persoan` din camer` care se distra. Nici
chiar fotograful nu se sim]ea \n apele lui. Paul Bradford, jenat,
dorind s`-[i protejeze [eful, \l \nghesuise \ntr-un col], ca s` nu
aud` cele mai picante dezv`luiri ale Feliciei, dar fotograful
avea destul sim] reportericesc pentru a fi curios. Aflase deja
destule pentru a le plasa tuturor ziarelor din ]ar` vestea logod-
nei lui Mark Bannerman, \ns` era dornic s` aud` [i alte
revela]ii dintre cele care [iroiau cu furie printre suspine.
– Dragii mei! exclam` Daisy, ie[indu-le \n \ntâmpinare lui
Mark [i Juliet.
Spre oroarea ei, Juliet v`zu c` \n ochi \i luceau lacrimi de
bucurie.
– Sunt atât de fericit` de ce aud! Mark, nici nu [tii cât mi-e
de drag` fata asta! Mi-ai f`cut o bucurie imens`.
– |]i mul]umesc, Daisy, spuse el grav, cuprinzându-le pe
amândou` pe dup` talie. {tiu c` ur`rile tale sunt rostite din
adâncul inimii.
Dup` cin`, Mark [i Daisy se retraser` pentru câteva
momente, iar când reap`ru, pe fa]a ei se citea satisfac]ia.
– Mark mi-a spus, \i [opti ea la ureche lui Juliet. {i-mi
place! Te cheam` pân` \n cabinet.
144 CAROLE DEAN

|i pl`cea? Juliet era uluit`. Oare ce-i spusese Mark? Sau ce


\n]elesese Daisy? |n fond, ce credea c` ascundea tot jocul acela?
Mark o a[tepta, a[ezat la biroul masiv din cabinet. |n fa]a
lui se afla o caset` cu intarsii, plin` cu bijuterii care scânteiau
orbitor. }inea \n mân` un magnific inel cu smarald, r`sucin-
du-l \n lumin`.
– Bijuteriile familiei, spuse el, ar`tându-le cu un gest. A doua
so]ie a tat`lui meu, Lisa, [i-ar fi vândut [i p`rin]ii din groap` ca
s` pun` mâna pe ele, dar tat`l meu le ]inea sub cheie, pentru
mine, ca s` i le d`ruiesc miresei mele. Ori poate ]i-ar pl`cea ceva
ca opalul de-aici? A fost al bunicii mele. Se spune c` opalele
aduc ghinion, dar ei nu i s-a \ntâmplat niciodat`.
– Nu-l vreau pe nici unul! refuz` Juliet, cople[it`, ascun-
zându-[i mâinile la spate.
Mark se \ncrunt` u[or.
– Nu vrei s` por]i bijuteriile altcuiva, din supersti]ie? Dac`-i
pe-a[a...
– N-nu e de-deloc a[a! se bâlbâi ea. Nu-mi doresc nici un
fel de inel! Am spus c` nu voi accepta nimic de la tine!
Chipul lui Mark se lumin`.
– |ntr-adev`r, dar un inel de logodn` tot trebuie s` por]i.
Consider`-l doar un element de costum, \n timp ce-]i joci
rolul. Nu mai vorbi prostii [i pune-]i-l pe deget.
– Foarte bine, spuse crispat` Juliet. Am s`-l port un timp,
pentru a ]i-l restitui când se va termina totul. Mai e [i altceva?
– Da, r`spunse Mark, rezemându-se de birou, cu o expresie
ironic`. Trebuie s` trimit câteva informa]ii la ziare, altfel repor-
terii vor lua insula cu asalt. Am nevoie de unele date despre tine.
Juliet f`cu ochii mari.
INSULA DIN CARAIBE 145

– Dar e neap`rat necesar? obiect` ea. |n fond, cât o s`


dureze logodna asta? Credeam c` doar o s`pt`mân`, dou`...
pân` pleac` familia Rackham.
– M-am gândit [i la asta, replic` el netulburat. Nu cred c` e
de ajuns o simpl` logodn`. Va trebui s` ne c`s`torim.
– S` ne c`s`torim?! exclam` Juliet, nevenindu-i s`-[i cread`
urechilor. Vrei s` zici, s` ne prefacem c` ne c`s`torim?
– S` ne prefacem? |n nici un caz, aiurito! S` ne c`s`torim
cu adev`rat, spuse Mark calm, cu o lucire amuzat` \n ochi.
Juliet se \nro[i de furie.
– |]i arde de glum`! \l repezi ea. Nici m`car nu m` placi! De
ce te-ai c`s`tori cu mine?
– Fiindc` am nevoie de o so]ie, r`spunse el, iar pân` acum
tu e[ti mai potrivit` mai mult decât oricine. Nu cred c` e
nevoie s`-]i spun c` te doresc, am [i demonstrat-o, dup` cum
[i tu ai dovedit c` m` dore[ti. E[ti frumoas`, desigur, te
\mbraci cu gust, ceea ce e important pentru so]ia unui om ca
mine. Ai tact – te-ai comportat irepro[abil \n fa]a Verei [i a lui
Joe. Te \n]elegi bine cu angaja]ii [i, mai mult, e[ti inteligent`
– nu \ncerca s`-mi spui c` n-ai scris tu aproape toat` cartea lui
James! Pentru mine, asta e cea mai important` calitate dintre
toate. N-a[ suporta o so]ie proast`, oricât de frumoas` ar fi.
– {i... copiii...? \ntreb` ea [ov`ind, cu ochii dilata]i enorm
pe fa]a alb`.
Mark f`cu o pauz`, f`r` ca \n expresia lui s` se poat` dis-
tinge ceva.
– Mi-a[ dori un fiu, desigur, spuse el pe un ton rezonabil,
iar dac` primul copil e b`iat, nu cred c` va trebui s`-]i mai cer
[i alte sacrificii.
146 CAROLE DEAN

|nfumurarea lui calm` o f`cu pe Juliet s` se \nro[easc`


din nou la fa]`. Se ridic` \n picioare, cam nesigur` pe sine.
– Nu, \mi pare r`u. Nu... nu pot accepta. N-am s` m` m`rit
cu tine.
{i ie[i gr`bit`, f`r` a-i a[tepta reac]ia. Un moment, se
sim]ise ca \n rai, crezând c` Mark voia s` se \nsoare cu ea din
dragoste, iar dezam`girea era prea dureroas`.

Diminea]a, o trezi o b`taie discret` \n u[`. Mai \i d`du un


bilet de la Mark, care o chema la micul dejun pe teras`. Era
formulat mai mult ca un ordin decât ca o invita]ie, a[a c` Juliet
se sp`l` gr`bit` [i-[i lu` unul dintre cele mai atr`g`toare cos-
tume – o fust` verde, despicat`, cu bluz` de culoarea chitrei,
strâns` \n talie. |n deget avea inelul cu smarald.
Se a[teptase s` se simt` \ncurcat` cu ocazia primei lor \ntâl-
niri din acea diminea]`, dar jena \i pieri la vederea expresiei
preocupate a lui Mark, care privea gânditor spre mare, cu
picioarele rezemate pe balustrad`. Purta o c`ma[` [i ni[te
pantaloni nec`lca]i [i nu se b`rbierise.
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Juliet.
Mark \i arunc` o privire.
– Stai jos [i toarn`-]i o cafea, o s` ai nevoie.
Ascult`toare, Juliet \[i umplu o cea[c`, apoi trase adânc aer
\n piept.
– Cred c` te-ai hot`rât s` desfaci logodna, spuse ea cu
voce \ntret`iat`. Nu pot spune c` sunt surprins`. Noroc c`
vestea n-a apucat s` se r`spândeasc`, iar cei de pe insul` \]i
sunt prieteni, a[a c`...
INSULA DIN CARAIBE 147

– Taci din gur`!


– C-ce...? murmur` ea, privindu-l cu ochi mari.
– Vorbe[ti prea mult, continu` rece Mark. Nu te repezi
s`-mi anticipezi inten]iile, dac` vreau s` rup logodna am s`
]i-o spun eu.
– Foarte bine, accept` Juliet, \nghi]ind \n sec.
– Azi-noapte, de fapt azi-diminea]` pe la trei, m-a sunat
Robinson. El e cercet`torul care a venit la James, \n caz c` nu
[tiai. Era extrem de agitat. James se \ntorsese acas` [i-[i petre-
cuse toat` seara \mb`tându-se. Apoi, s-a dus [i a deschis
bazinele delfinilor.
– A deschis bazinele...? Ce vrei s` spui?
– Le-a dat drumul delfinilor. A deschis por]ile, spre mare.
– Aha...
Dup` un moment, Juliet \ntreb` cu sfial`:
– {i e chiar atât de grav? C` le-a redat libertatea, vreau s`
zic? M-am gândit de multe ori c` ar trebui s` tr`iasc` liberi...
– {i eu, dar din câte spune Robinson e posibil s`-[i fi pier-
dut capacitatea de a supravie]ui, dup` ce au tr`it atâta timp \n
captivitate.
– Nu se poate!
Glasul lui Mark deveni mai aspru.
– Când s-a trezit [i [i-a dat seama ce f`cuse, James a avut un
[oc.
– Ai vorbit cu el?
– Da. Era mahmur ca dracu’, dar a ascultat ce aveam de
spus. Din partea mea, `sta e sfâr[itul proiectului. Singur [i
l-a distrus. Desigur, mai are \nsemn`rile, dac` Robinson \i
va accepta concluziile f`r` nici o prob` material`. Dar tre-
148 CAROLE DEAN

buie s` se descurce singur, s`-l conving` pe Robinson,


s`-[i planifice cariera cum vrea. {i nu m` simt deloc vinovat.
– Eu da, spuse dezolat` Juliet. Din cauza mea a f`cut
asta.
– Nu i-ai f`cut nimic! declar` sec Mark, cu chipul dur ca
granitul. Dac` exist` vreun vinovat, tot eu sunt. L-am r`sf`]at
dintotdeauna [i l-am l`sat s`-[i fac` toate chefurile, pentru c`
eram prea ocupat s` câ[tig bani. Mi-era mai u[or s`-i dau tot
ceea ce-mi cerea, f`r` s` stau la discu]ii Dar acum s-a termi-
nat.
– {i-acum ce-o s` se \ntâmple? \ntreb` ea ezitant.
– Vrea s` fac` o scufundare, cât de curând posibil. Prin
apropiere a fost reperat un grup de delfini [i e posibil ca ai lui
s` se fi al`turat celorlal]i. Dac` \i g`se[te [i reu[e[te s` intre \n
contact cu ei, Robinson a spus c` o va accepta ca prob`, pe
lâng` \nsemn`ri.
– O, sper s` fie a[a! exclam` cu \nsufle]ire Juliet. Deci, se
va scufunda azi?
– Din p`cate, nu are nici o nav` la dispozi]ie. Cea cu
echipamentele de scufundare la bord e pe lâng` coastele
Africii. |ns` ar mai fi iahtul meu. Era \n Charleston, s` ia ni[te
pasageri pentru o croazier`, [i i-am transmis c`pitanului prin
radio s` vin` imediat \ncoace. Ar trebui s` ajung` pân` mâine.
– Deci, mai a[tep]i [i al]i musafiri?
– Doar câ]iva prieteni. Betty [i Tom Henley au s`-]i plac`,
zâmbi vag Mark. Betty \ncearc` s` m` \nsoare de ani de zile. Va
fi foarte \ncântat` s` te cunoasc`.
– |mi pare r`u, Mark, \ncepu Juliet dezn`d`jduit`, dar ]i-am
spus c` nu pot s`...
INSULA DIN CARAIBE 149

– Nu vreau s`-mi dai r`spunsul acum, o \ntrerupse el. E


prea devreme. Vorbe[te cu Daisy, cere-i sfatul, \nainte de a lua
vreo hot`râre.
– D-dar, Mark, \n nici un caz nu...
– Ai de gând s`-]i ]ii gura? se r`suci Mark spre ea, \ncrun-
tându-se feroce. Nu vreau s` mai aud o vorb`, pân` nu stai un
timp s` te gânde[ti \n lini[te!
Juliet cobor\ ochii, luându-[i cea[ca de cafea cu degete
tremur`toare. |mbunat de t`cerea ei, Mark continu`, ca [i cum
nimic nu s-ar fi \ntâmplat.
– Azi am nevoie de timp ca s` mai rezolv ni[te probleme pe
insul`. Trebuie s` g`sesc pe cineva \n locul Corei.
Ridicând brusc privirea, Juliet observ` c` Mark \i urm`rea reac]ia.
– Cora pleac`?
– A [i plecat, r`spunse el t`ios. Jack a luat-o cu elicopterul
azi-diminea]` la ora [apte. I-am acordat o or` s`-[i \mpa-
cheteze lucrurile [i s` p`r`seasc` insula, dar \n condi]ii mai
decente decât \]i oferise ea ]ie. De ce nu mi-ai spus ce s-a
\ntâmplat la sosirea ta?
– De la Sam ai aflat?
– Da. Credeai c` eu \i ordonasem s-o fac`, Juliet? insist` Mark.
– |]i aplica ordinele.
Mark o contempl` \ngândurat.
– Le interpreta a[a cum \i convenea ei. Oricum, s-a dus. Destul
a tiranizat oamenii. Are noroc c-a sc`pat \ntreag`, continu` el,
strângând pumnii. A fost ultima dat` când mi-am nesocotit
instinctele. Niciodat` n-am simpatizat-o, dar pentru c` se declara
rud` cu mine, de departe, am angajat-o, \mpotriva voin]ei mele.
Ezit`.
150 CAROLE DEAN

– Ceea ce-mi aminte[te... apropo de judec`]i gre[ite...


– Juliet Welborn! Deci tu e[ti \ntr-adev`r, draga mea copil`!
Doctorul Robinson se apropia cu pas vioi pe peluz`, urmat
de James. Luat` de valul evenimentelor, Juliet nu apucase s`
se gândeasc` la consecin]ele re\ntâlnirii cu el. Se ridic`
[ov`ielnic, privind spre Mark, care se uita la doctorul
Robinson cu chipul lipsit de orice expresie.
Profesorul cel vârstnic o \mbr`]i[`, vorbind \nconti-
nuu.
– Draga mea copil`, când Bannerman mi-a spus c` secre-
trara lui e Juliet Welborn, am c`zut pe gânduri, iar apoi, când
a ad`ugat c` lucrase[i cu David Graham, m-am convins! De
ce-ai disp`rut atât de repede dup` \nmormântare, copila mea?
Am \ncercat s` iau leg`tura cu tine, dar nu mai erai nic`ieri.
Bine c` ai ap`rut din nou [i-i continui opera. {tiu cât de drag`
]i-e munca asta.
Se \ntoarse spre Mark.
– |n]eleg c` Juliet a consim]it s`-]i fie so]ie?
– Da, spuse sumbru Mark, f`r` a-[i lua ochii dinspre fa]a
\nro[it` a lui Juliet. Da, ne vom c`s`tori foarte curând.
– A, un mire ner`bd`tor, zâmbi radios doctorul Robinson.
M` bucur s` aflu c` feti]a asta [i-a g`sit \n sfâr[it un liman
sigur. A suferit enorm. Moartea lui David Graham a fost o grea
lovitur` pentru lumea [tiin]ific`, iar pierderea lui Mary m-a
afectat profund. O cuno[team bine, to]i trei fuseser`m pri-
eteni, \nc` de pe vremea studen]iei.
– Juliet \nc` nu mi-a explicat de ce aveau nume diferite,
spuse Mark, f`r` ca pe fa]` s` i se poat` citi dac` era furios [i
se st`pânea, sau doar surprins.
INSULA DIN CARAIBE 151

– A, uitasem, murmur` doctorul Robinson. Deci, nu ]i-a


explicat? Juliet era fiica lui adoptiv`, desigur, de[i avea numai
doi ani când mama ei s-a m`ritat cu David, nu-i a[a, Juliet? Dar
cred c` \ntotdeauna l-ai privit pe David ca pe tat`l t`u
adev`rat, am dreptate, copila mea drag`?
– Da... murmur` ea.
– Va trebui s`-mi poveste[ti [i mie cândva, Juliet, spuse
calm Mark.
Juliet \i arunc` o privire, cam tem`toare. Nu avea nici un
motiv s` se simt` vinovat`. Desigur, fusese ridicol de secre-
toas`, dar [i din vina lui. Dac` n-ar fi existat adversitatea aceea
dintre ei...
– Pot s`-]i vorbesc pu]in \ntre patru ochi, Juliet?
Era James, palid, disperat, cu o expresie de umilin]`
neobi[nuit` din partea lui.
Oftând, Juliet se ridic` s`-l urmeze, gata s`-i aud`
repro[urile. Pe James, \ns`, nu-l interesa rela]ia ei cu
David Graham. |n acel moment, era fr`mântat doar de
remu[c`ri.
– A fost numai vina mea, nu aveam dreptul s`-i spun lui
Mark toate acele lucruri despre tine. {i nici s`-l asmut \mpotri-
va ta. |ntotdeauna a fost mai bun cu mine decât am meritat,
iar eu l-am r`spl`tit \mb`tându-m` [i distrugând doi ani de
munc`. Iart`-m`, Juliet. Dar n-am [tiut c` Mark te iube[te [i
vrea s` se \nsoare cu tine, jur c` n-am [tiut!
– James...
– Te rog, Juliet, tu ai influen]` asupra lui! Spune-i c`-mi
pare r`u! {tiu c` sunt cel mai mare dobitoc din lume, dar...
dar ]in la el. E fratele meu!
152 CAROLE DEAN

– James, insist` ea, \ncurcat`, mai avem pân` s` ne


c`s`torim. Nu e decât o logodn`...
O privi de parc` i-ar fi vorbit \n [arade.
– Nu fi proast`! se r`sti el brutal. Ce, nu [tii c` e nebun
dup` tine? {tii ce-a spus când a auzit c` min]isem \n leg`tur`
cu tine? A zis c` m`car a[ fi dovedit c` am gust \n materie de
femei. |]i spun eu, am avut mare noroc c` nu mi-a zburat to]i
din]ii din gur`!
Juliet prefer` s` nu-l contrazic`. Acel acces de poc`in]`,
indiferent din ce motive, \i era \ntr-adev`r de mare folos.

Au ajuns \n apropierea delfinilor a doua zi diminea]a, pe la


orele zece. Când Juliet ie[i pe punte, scufund`torii luaser`
micul dejun devreme [i st`teau preg`ti]i, cu costumele de
scafandri pe ei, \n timp ce ceilal]i \[i beau cafelele.
Doctorul Robinson, care pân` atunci nu [tiuse c` [i ea
urma s` se scufunde, \ncepu s` protesteze:
– Fata asta nu e preg`tit` emo]ional pentru a[a ceva! Juliet,
draga mea copil`, ce vrei s` dovede[ti cu asta?
James ridic` privirea.
– Trebuie s` vin` [i ea! strig` el cu glas ascu]it. |l cunoa[te
pe Tim la fel de bine ca mine! {i pe ceilal]i... s-ar putea s`-i
vad` pe ceilal]i... sau s-o vad` ei pe ea...!
Se \ntrerupse, tulburat vizibil.
– N-o pute]i opri!
|ntrucât doctorul Robinson era coordonatorul scufund`rii,
cel pu]in teoretic, decizia \i apar]inea lui. Ar`ta destul de
fr`mântat.
INSULA DIN CARAIBE 153

– Nu vreau s`-i interzic nimic, spuse el rigid. Dar fata asta


nu e gata pentru o asemenea scufundare. Risc` s` intre \n
panic` [i s` distrug` totul. La asta nu te-ai gândit?
Glasul lui Mark interveni, profund, puternic, \ncurajator.
– Cred c` po]i conta pe mine, Robinson, ca s` n-o scap din
ochi. |]i promit, nu va intra \n panic`.
Juliet avu mul]umirea de a-l vedea pe doctorul Robinson
\nduplecându-se:
– M` rog, dac` e[ti atât de sigur...
De dragul lui James, care miza totul pe \ntâlnirea dintre
delfinii lui [i acel grup [i pe [ansa c` aveau s`-l recunoasc`,
Juliet reu[ise s`-[i st`pâneasc` pân` atunci nervozitatea, dar se
retrase totu[i spre cap`tul pun]ii, unde inspir` adânc de mai
multe ori, \ncercând s`-[i potoleasc` palpita]iile din stomac.
– E totul \n regul`?
Era Mark. |i lu` mâna mic` [i rece \ntre palmele lui calde,
observând-o atent. Juliet \i adres` un zâmbet nesigur.
– E-n regul`, sincer. Sunt cam nervoas`, dar e mai mult ca
un fel de trac, ni[te fluturi palpitându-mi \n burt`... cuno[ti
senza]ia...
Mark zâmbi [i el.
– Da, o cunosc.
Chiar atunci se auzi un strig`t al omului de veghe, iar Mark
spuse repede:
– Delfinii trebuie s` fie. Nu uita, voi fi \n apropierea ta tot
timpul.
– Bine.
Juliet se a[ez` pe punte s` \ncal]e \not`toarele, apoi \[i lu`
buteliile de oxigen \n spinare [i-[i puse masca. James [i
154 CAROLE DEAN

fotograful se echipaser` deja, iar Mark [i doctorul Robinson


tocmai \[i luau echipamentele pe ei. Barca fu coborât` la ap`,
cu rezervoarele suplimentare [i materialele fotografice.
Delfinii erau la opt sute de metri distan]`. |n timp ce barca
se apropia, Juliet \ncepu s`-i disting` clar, un [ir de siluete
vesele care s`reau [i se zbenguiau prin valuri. Se adunau \n
jurul b`rcii ca ni[te copii curio[i, hot`râ]i s`-i cerceteze pe
intru[i, cu ochii str`lucitori [i gurile zâmbitoare amintind de
cele ale oamenilor.
– Aten]ie... Acum!
La comanda lui James, cei cinci scufund`tori se r`sturnar`
peste bordurile b`rcii, unul câte unul. Mark r`mase ultimul,
urmând-o pe Juliet, \n timp ce barca [i cei doi vâsla[i
r`mâneau \n a[teptare.
La \nceput, Juliet nu v`zu nimic. |ntotdeauna i se \ntâmpla
la fel – apele verzi erau \ntunecoase, impenetrabile. Dup` un
timp, \ncepu s` se orienteze mai u[or. |nota sigur` pe sine,
[tiind c` Mark n-o sc`pa din vedere. {tia c` [i el era \n sigu-
ran]`.
Se scufundase de multe ori printre delfini [i [tia c` i-ar
fi fost imposibil s`-i g`seasc` pe cei patru ai lui James.
Trebuia ca delfinii s`-i recunoasc` pe oameni. Juliet \nota
spre James, convins` c` Mark o urma \ndeaproape. James
r`t`cea aparent la \ntâmplare, de fapt trecând sistematic \n
revist` tot grupul. Fotograful se ]inea pe urmele lui. Dac`
cei patru delfini erau acolo, aveau [anse s` recunoasc`
g`leata cu mâncare [i mingea lui Tim, care erau galbene [i
aveau \ncorporate ni[te dispozitive sonore neauzite de ure-
chea omeneasc`.
INSULA DIN CARAIBE 155

Deodat`, Juliet observ` comportamentul ciudat al unei


perechi de delfini. Unul dintre ei, care sem`na izbitor cu Jo,
lovea repetat g`leata cu botul. Apoi \l recunoscu pe Tim, sin-
gurul pe care avea speran]e s`-l identifice. Era tân`r, \nc`
nematurizat [i foarte juc`u[. Se repezi cu botul spre ea,
aproape r`sturnând-o pe spate, [i \ncepu s` \noate vesel \n
jurul ei [i al lui James, ca [i cum s-ar fi \ntâlnit cu doi vechi pri-
eteni. James o apuc` de bra], \nsufle]it, ar`tându-i cu degetul.
Prin masc`, Juliet \i v`zu ochii str`lucind de entuziasm.
Ceilal]i delfini forfoteau \n jur, evitând \ns` s` se apropie
prea mult. Numai Jo, Heidi, Suzy [i Tim se \nghesuiau s`
primeasc` pe[ti din g`leata protejat` cu plas`, iar fotograful,
\n apropiere, lua imagini unele dup` altele.
Deodat`, ca [i cum ar fi auzit semnalul unui sonar din
adâncurile \ntunecate ale oceanului, delfinii disp`rur`. Cei
patru ai lui James mai \ntârziar`, dar numai un moment, atâta
cât s`-i mai \mping` pe oameni o singur` dat` cu boturile,
parc` \n semn de r`mas-bun. Dup` care se f`cur` [i ei
nev`zu]i.
Z`p`cit`, Juliet privi \n jur. Fotograful era lâng` ei, dar
Mark nu se vedea nic`ieri. James o atinse pe bra], ar`tând spre
suprafa]`. F`r` tragere de inim`, Juliet porni \n sus, c`utându-l
pe Mark din priviri.
Ie[i din ap` lâng` barc`. Se ag`]` de margine, privind
\n`untru. Doctorul Robinson \[i scotea casca, dar nici urm` de
Mark.
– Unde-i Mark? strig` ea.
Vâsla[ii \l ridicau la bord pe fotograf, cu echipamentele lui
voluminoase. Unul dintre ei gâfâi:
156 CAROLE DEAN

– Au fost v`zu]i rechini venind \ncoace. C`pitanul a spus s`


v` \ntoarce]i imediat. N-a]i v`zut ce repede au disp`rut
delfinii?
– Un exemplu concludent al sonarului lor biologic,
coment` sec doctorul Robinson.
James se \ntoarse spre Juliet, cu chipul str`lucind de \nsu-
fle]ire.
– Ai v`zut, Juliet? M-au recunoscut! {i au fost accepta]i \n
grup, de semenii lor! Ceilal]i \l \nva]` pe Tim, \l ajut`! Acum o
s` se descurce, nu l-am condamnat la moarte!
– Unde-i Mark? \ntreb` din nou Juliet, abia mi[cându-[i
buzele.
Sim]ea c` i se scurgea tot sângele din fa]`; golul \nghe]at
din abdomen, presim]irea rece a mor]ii, spaima.
– Unde-i Mark?!? ]ip` ea. Doamne, a r`mas acolo, jos! Mark,
Mark!...
{i continu` s`-i urle numele la nesfâr[it, zb`tându-se \n
mâinile celor care \ncercau s-o potoleasc`, pân` când cineva \i
arse o pereche de palme zgomotoase, iar altcineva o zgâl]âi cu
putere de umeri.
Vederea i se limpezi \ncet, spre chipul tulburat al lui James.
– E-n siguran]`, Juliet! E pe iaht!
F`r` a-i veni s` cread`, Juliet \ntoarse capul \ntr-acolo.
Mark st`tea pe platforma de la baza sc`rii, privind-o nelini[tit.
|n mâini ]inea o arm` cu aer comprimat.
– A a[teptat s` se asigure c` ai ie[it cu bine, apoi a \notat
pân` la iaht ca s`-[i ia pu[ca, pentru rechini.
Abia auzi explica]iile lui James. Nu avea ochi decât pentru
Mark, iar când barca ajunse lâng` iaht, se arunc` \n bra]ele lui.
INSULA DIN CARAIBE 157

– Credeam c` ai murit! suspin` ea. Fir-ai al dracului s` fii


de nebun, de ce n-ai stat cu mine? Doar mi-ai promis! Te-am
crezut mort!
– N-am putut r`mâne cu tine, iubito, r`spunse el blând.
Masculul `la tân`r m-a \mpins la distan]`. Dar m-am asigurat
c` era totul \n ordine, \nainte de a \nota \ncoace. Nu m-ai
v`zut? Un moment nu te-am sc`pat din ochi!
– E[ti nebun! \l dojeni ea cu voce sufocat`. S-au anun]at
rechini, [i ]ie-]i arde s` mai \no]i? De ce n-ai venit la barc`?
– Fiindc` sunt nebun, vorba ta – la fel ca tine!
O strânse la piept, continuând cu o und` de amuza-
ment:
– Niciodat` n-am mai v`zut pe nimeni s` plâng` dup`
mine, necum s` vrea s` sar` \n ni[te ape infestate cu rechini ca
s`-mi salveze via]a! {i e un sentiment al naibii de pl`cut!
|i \nclin` capul pe spate, privind-o \n ochi.
– Iar cum, când [tiu c` e[ti gata s`-]i dai via]a pentru mine,
cu nici un chip nu te voi mai l`sa s`-mi scapi!
Juliet nu-[i putea spune decât c` se d`duse de gol \n
ultimul hal – iar dup` asta, nu mai avea nici cea mai mic`
[ans` de a-[i ascunde sentimentele.
Cople[it`, v`zu c` tot echipajul [i grupul de scufund`tori \i
priveau cu interes. La semnul lui Mark, James s`ri pe plat-
form`, lâng` ei.
– Felicit`ri, fratele meu! zâmbi el.
De pe punte se \n`l]` un val de ova]ii. Juliet ridic`
privirea, pentru a-i vedea pe to]i apleca]i peste copastie. |[i
ascunse fa]a \nro[it` la pieptul lui Mark, pe care-l sim]i
zguduindu-se de râs.
158 CAROLE DEAN

– Gata, e prea târziu ca s` te mai prefaci c` nu m` iube[ti,


spuse el, s`rutând-o extaziat. Te-ai dat de gol!
Juliet \l privi amu]it`, apoi izbucni \n plâns.
– Nu-mi pas`! suspin` ea. N-am s` m` m`rit cu un b`rbat
care nu m` iube[te!
– Asta era...?
|ntrerupându-se, Mark \[i \nghi]i o \njur`tur` [i o strânse la
piept.
– Dragostea mea, nici acum nu ]i-ai dat seama c` te iubesc?
Nu se vede cu ochiul liber? De ce crezi c` te-am cerut \n
c`s`torie [i m-am repezit s` anun] imediat logodna? |mi venea
s-o pup pe Felicia pentru cât de bine a ales momentul,
Dumnezeu s`-i binecuvânteze inimioara aia veninoas`! Pân` [i
lui Daisy i-am spus adev`rul, fiindc` voiam s`-]i vorbeasc`.
Speram ca m`car ea s` te conving`.
– N-ai avut \ncredere \n mine, spuse Juliet \ntristat`.
– Unul \n altul n-am avut \ncredere, \i aminti cu blânde]e
Mark. De ce mi-ai ascuns adev`rul despre tine, Juliet?
Instinctul \mi spunea c` ]ineai un secret [i am \ncercat s`
ghicesc. Fiind un cinic, am ghicit gre[it. Noroc c` pe urm` am
trimis pe cineva la Laboratoarele Graham, cu misiunea de a
afla tot ce putea despre tine. Ceea ce a descoperit acolo m-a
f`cut s` m` simt ca un gunoi. Când omul meu mi-a spus cum
plecase[i dup` \nmormântare, ca \n trans`, am [tiut pentru
prima oar` \n via]a mea ce \nseamn` frica. Te insultasem, te
acuzasem de toate groz`viile – iar dac` nu m` mai iertai, o
meritam cu vârf [i \ndesat. Inelul `sta, ar`t` el cu capul spre
smarald, n-a fost al bunicii mele. L-am cump`rat anume, cu
gândul de a \ncerca s` te conving s` te m`ri]i cu mine.
INSULA DIN CARAIBE 159

– {i când te-ai \ntors, te-ai trezit cu minciunile lui James!


\n]elese Juliet. Nici nu m` mir c` ai reac]ionat a[a!
Mark zâmbi.
– Oricum nu avea nici o importan]`. Erai a mea [i pu]in \mi
p`sa câ]i b`rba]i mai cunoscuse[i \nainte. Dar destul cu toate
astea, [opti el r`gu[it. {tii ce vreau acum. Când ne c`s`torim?
Când, comoara inimii mele, vei veni cu mine pe m`ri [i pe oceane?
Recunoscând \n \ntrebarea lui parafraza unui vechi citat,
Juliet \i zâmbi la rândul ei.
– Mâine? suger` ea provocator.
– Atunci, mâine s` fie.
Surprins`, Juliet se \ndrept` de spate.
– Mark! Cum se poate? {i croaziera?
– Orice se poate – [i mai d`-o dracului de croazier`!
Invita]ii mei pot s` se duc` \n Canare, sau oriunde vor. Eu pre-
fer un loc mai intim, unde s` fim numai noi doi. {tiu o insul`
\n apropiere, mult mai mic` decât Tamassee, unde e ap` dulce
din bel[ug [i o plaj` lung` cu nisip...
– Mark... murmur` Juliet, ascunzându-[i capul la um`rul
lui. Chiar trebuie s` mai a[tept`m pân` mâine?
Aproape ]ip`, când mâinile lui \i cuprinser` spasmodic
mijlocul. Apoi, Mark o \ntreb`, cu gura \n p`rul ei umed:
– Vorbe[ti serios?
|l privi \n ochi f`r` s` mai ezite.
– Din toat` inima!

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și