Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 105 din 28.11.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind înființarea


Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de
Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 9007 din 20.11.2019
elaborat de Primarul Comunei Periam, în calitatea sa de iniţiator;
- adresa nr. 296/15.11.2019 a Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr. 8943/18.11.2019;
- procesul-verbal nr.295/15.11.2019 încheiat cu ocazia ședinței Consiliului Director al Clubului
Sportiv „AVÂNTUL” Periam, înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 8944/18.11.2019;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9097/22.11.2019 întocmit de domnul
Filip Marius-Cătălin, în calitate de administrator I (bază sportivă) în cadrul Primăriei Comunei Periam,
prin care propune consiliului local modificarea Anexelor nr.1-3 ale H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009
privind înființarea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, respectiv modificarea Regulamentului, a
Organigramei și a Statului de funcții ale clubului sportiv;
- prevederile H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind înfiinţarea Clubului Sportiv
„AVÂNTUL”Periam, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul de constituire şi Autorizaţia de funcţionare nr. 377/27.11.2009 eliberate de Ministerul
Tineretului şi Sportului;
- prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- prevederile art. 13 lit.a, art.14 alin.1, art.14 alin.2 lit.c, art.14 alin.2 litg și art.14 alin.2 lit. o din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv de drept public „AVÂNTUL” Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.d, art.129 alin.7 lit.e și lit.f,
art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G.
1
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexelor nr.1-3 ale H.C.L. Periam


nr.75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, anexe reprezentând
Regulamentul, Organigrama și Statul de funcții ale Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, conform
Anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Consiliul Director al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam format din 11
(unsprezece) membri numiţi de Consiliul Local al Comunei Periam, în următoarea componență:
- MIRODONE LIVIU - director
- BRONȚ NICOLAE-MARIUS - director adjunct
- TAMAȘ CRISTIAN-MARIAN - secretar
- CIONCA MARCEL-ILIE - organizator competiţii (delegat) și coordonator centru
pentru copii și juniori a echipei de fotbal
- BLAGA SEBASTIAN-OVIDIU - organizator competiţii (delegat) și coordonator centru
pentru copii și juniori a echipei de handbal
- PEICOV CRISTIAN - organizator competiții (delegat) și coordonator centru
pentru copii și juniori pentru alte sporturi/jocuri sportive
- DAN MIHAI - membru
- CIUREAN IOAN-MARIUS - membru
- TĂRĂU SORIN-FLORIN - membru
- JURJ PAVEL - membru
- TODOR OVIDIU-MIRCEA - membru

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,


primarul Comunei Periam, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei
Periam și conducerea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Consiliului Local Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- Consiliului Director al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam;
- Doamnei Oros Mariana-Adriana, contabil în cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL”
Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
HĂRDĂLĂU ANIȘOARA SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM
L.S.
__________________
? BRONŢ DACIANA

___________________________

2
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 105/2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 28/11/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 02/12/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 29/11/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 02/12/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 02/12/2019

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adresează.”