Sunteți pe pagina 1din 20

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile
Modulul: I. – PREGĂTIREA ŢESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR PENTRU
CONFECŢIONARE
Nr de ore/an: 68 LT 56 IP 112
Nr. ore /săptămână: din care: 5 LT: 1,5 IP:3,5
Clasa: XI- C profesională textile
Profesor: ILOIE VIORICA LT:56 vâju lucia IP 112 Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul OMEN nr. 3500 / 29.03.2018 anexa 1 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul OMEN nr 3501 / 2018 anexa 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale învăţării –tehnice generale:


URÎ 7: PREGĂTIREA TESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR PENTRU CONFECŢIONARE

SPP: OMENCS nr. 4121 din 13.06. 2016, Anexa nr. 2

Nr. Nr. ore Săptămâna


Unitatea de competenţă Conţinuturi Obs.
crt. T LT IP T LT IP
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

1 EVALUARE INITIALA
2 U.I.1
1.Materiale de bază şi auxiliare necesare
confecţionării produselor vestimentare
7.2.1. 7.3.1.
7.1.1. - Materiale de bază: tricoturi, ţesături
7.2.13. 7.3.7.
- Materiale auxiliare: căptuşeli, întărituri, furnituri, aţa de
7.2.14. 7.3.8.
cusut, garnituri.
Enumerare.
Rolul materialelor.
3 7.1.3. 7.2.4. 7.3.2. U.I.2
7.1.4. 7.2.5. 7.3.3. 2. Recepţia materiilor prime şi a materialelor utilizate
7.1.9. 7.2.13. 7.3.7. în confecţii
7.1.10. 7.2.14. 7.3.8. - Definiţie, scopul operaţiei
- Controlul cantitativ al materialelor: mod de realizare,
condiţii ;
- Controlul calitativ al materialelor: mod de realizare,
condiţii ;
- Tipuri de defecte ale materiilor prime:
-de fabricaţie
-de transport
-de depozitare.
-Utilaje folosite la recepţie: rampe de control pentru
ţesături şi tricoturi; descriere, funcţionare, deservire.
4 7.1.2. 7.2.2. 7.3.2. U.I.3
7.1.9. 7.2.3. 7.3.6. 3. Operația de călcare
7.1.10. 7.2.11. 7.3.7. - Definiție, scopul operației.
7.2.12. - Parametri de tratament umidotermic.
7.2.13. - Utilaje și mobilier specific
7.2.14. Norme SSM şi PSI specifice operaţiilor de pregătirea
materialelor pentru confecţionare
5 7.1.5. 7.2.6. 7.3.4. U.I.4.
7.1.6. 7.2.7. 7.3.7. 4.Operaţia de şablonare.
7.2.8. 7.3.8. - Definiţie, scopul operaţiei ;
7.2.12. - Materiale specifice ;
7.2.13. - Condiţii tehnice ;
7.2.14. - Metode şi procedee de şablonare ;
- Încadrări simple pe material uni / cu sens / cu carouri/
cu dungi ;
- Calculul consumului de material .
6 7.1.7. 7.2.9. 7.3.5. U.I.5
7.1.8. 7.2.10. 7.3.6. 5. Operaţia de şpănuire
7.1.9. 7.2.11. 7.3.7. - Definiţie, scopul operaţiei ;
7.3.8. - Condiţii tehnice;
- Metode de şpănuire;
- Utilaje, dispozitive şi mobilier folosite la şpănuire .
7 7.1.10 7.2.12. 7.3.7. U.I.6
7.2.13. 7.3.8 6. Operaţia de decupare
7.2.14. - Secţionarea şpanului- definiţie, scop.
- Condiţii tehnice la secționarea șpanului
- Maşina de secţionat cu cuţit vertical - descriere,
funcţionare, deservire.
- Decuparea detaliilor - definiţie, scop.
- Condiții tehnice la decuparea detaliilor
- Maşini de croit fixe - descriere, funcţionare, deservire.
- Decuparea detaliilor la produse cu sprijin pe linia
umerilor şi pe linia taliei.
- Tipuri de defecte de croire
- Operaţia de formare a pachetelor- scop, condiţii.

EVALUARE FINALĂ
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile
Modulul: I. – PREGĂTIREA ŢESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR PENTRU
CONFECŢIONARE
Nr de ore/an: 68 LT 56 IP 112
Nr. ore /săptămână: din care: 5 LT: 1,5 IP:3,5
Clasa: XI- C profesională textile
Profesor: ILOIE VIORICA LT:56 vâju lucia IP 112 Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul OMEN nr. 3500 / 29.03.2018 anexa 1 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul OMEN nr 3501 / 2018 anexa 3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: U.I.1


1 MATERIALE DE BAZA SI AUXILIARE NECESARE CONFECTIONARII PRODUSELOR VESTIMENTARE
T: h, L: h
Rezultate ale învăţării
(codificate conform
Nr. SPP) Resurse
Conţinuturile învăţării Activităţi de învăţare Evaluare Perioada
crt. Cun Abilit Atitud procedurale
oştin ăţi ini
ţe
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- Materiale de baza si
auxiliare utilizate in confectii. - exercitii de identificare a -discutii orale pe
1-materiale de baza 7.1.1 7.2.1 7.3.1 materialelor de baza folosite - fişe de tipuri de materiale
folosite in confectii 7.2.12 7.3.6 in confectii documentare de baza din
7.2.13 7.3.7 - exercitii de descoperire a - fişe de lucru, imbracamintea
materialelor de baza din -mostre de proprie
imbracamintea proprie materiale de baza - elevul
tesaturi de tesaturi si demonstraza ca
tricoturi tricoturi poate identifica
materialele de baza
din mostrele
primite
2 -materiale auxiliare - exercitii practice de
utilizate in confectii identificare a categoriilor de Probe practice prin
a captuseli materiale auxiliare din care elevul
-enumerare confectii; demonstrează că
-rol -exercitii aplicative si este capabil să
-caracteristici practice de grupare a identifice
materialelor auxiliare; categoriile de
b garnituri - exercitii de grupare a materiale auxiliare
-enumerare materialelor auxiliare Mostre de Probe orale prin
-rol 7.2.1 7.2.1 - exercitii de descpoperire a materiale auxiliare care elevul
-caracteristici 7.2.12 7.2.12 caracteristicilor categoriilor pe categorii demonstrează că
7.1.1 7.2.13 7.2.13 de materiale auxiliare Fisa de este capabil să
c intarituri -exercitii de identificare a documentare grupeze materialele
-enumerare rolului materialelor auxiliare Fise de lucru auxliare
-rol pe categorii Probe practice prin
-caracteristici - exercitii de descoperire a care elevul
caracteristicilor materialelor demonstreaza ca
d furnituri auxiliare este capabil sa
-enumerare recunoasca
-rol materialele
-caracteristici - exercitii de descpoperire a Mostre de auxiliare
caracteristicilor categoriilor materiale auxiliare Probe practice prin
e ata de cusut 7.1.1 7.2.1 de materiale auxiliare pe categorii care elevul este
7.2.1
-enumerare 7.2.12 -exercitii de identificare a Fisa de capabil sa
7.2.12
-rol 7.2.13 rolului materialelor auxiliare documentare descopere rolul
7.2.13
-caracteristici pe categorii Fise de lucru materialelor
- exercitii de descoperire a auxiliare
caracteristicilor materialelor Probe practice prin
auxiliare care elevul este
capabil sa
descopere
caracteristicile
materialelor
auxiliare

Evaluare scrisa U.I.1 Test de evaluare


Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile
Modulul: I. – PREGĂTIREA ŢESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR PENTRU
CONFECŢIONARE
Nr de ore/an: 68 LT 56 IP 112
Nr. ore /săptămână: din care: 5 LT: 1,5 IP:3,5
Clasa: XI- C profesională textile
Profesor: ILOIE VIORICA LT:56 vâju lucia IP 112 Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul OMEN nr. 3500 / 29.03.2018 anexa 1 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul OMEN nr 3501 / 2018 anexa 3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: U.I.2


1 Recepţia materiilor prime şi a materialelor utilizate in confecţii
T: h, L: h
Nr. Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Perioada
crt. (codificate conform procedurale
SPP)
Cun Abilit Atitud
oştin ăţi ini
ţe
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Recepţia materiilor prime
şi a materialelor utilizate in - exercitii de identificare a - fişe de -discutii orale pe
confecţii 7.1.3 7.2.4 7.3.3 definirii recepţiei materiilor documentare tipuri de materiale
- Definiţie, scopul operaţiei prime - fişe de lucru, din punctul de
- exercitii de descoperire a - materiale textile , vedere a recepţiei
scopului recepţiei tesaturi si tricoturi - elevul
materialelor textile demonstraza ca
poate sa identifice
scopul recepţiei
materialelor textile

- Controlul cantitativ al 7.1.3 7.2.4 7.3.3 - exercitii practice de Mostre de Probe practice prin
materialelor: identificare a modului de materiale care elevul
- mod de realizare, realizare Fisa de demonstrează că
- condiţii ; -exercitii aplicative si documentare este capabil să
practice de realizare a Fise de lucru identifice controlul
controlului cantitativ; cantitativ pe tipuri
- exercitii de identificare a de mostre
conditiilor de realizare a Probe orale prin
controlului cantitativ care elevul
- aplicatii practice de control demonstrează că
cantitativ este capabil să
grupeze materialele
pe tipuri

- Controlul calitativ al 7.1.3 7.2.4 7.3.3 - exercitii de descoperire a Mostre de Probe practice prin
materialelor: caracteristicilor controlului materiale textile , care elevul
- mod de realizare, calitativ tesaturi si tricoturi demonstreaza ca
- condiţii ; -exercitii de identificare a Fise de lucru este capabil sa
modului de realizare a recunoasca
controlului calitativ elementele
- exercitii de descoperire a controlului calitativ
conditiilor de realizare a Probe practice prin
controlului calitativ care elevul este
capabil sa
descopere rolul
controlului calitativ
- Tipuri de defecte ale - exercitii de descpoperire a - mostre de Probe practice prin
materiilor prime: 7.1.4 7.2.5 7.3.3 tipurilor de defecte materiale cu tipuri care elevul este
-de fabricaţie 7.2.7 7.3.6 -exercitii de identificare a de defecte capabil sa
-de transport 7.3.7. categoriilor de defecte - fise de lucru descopere tipurilor
-de depozitare. 7.3.8. - exercitii de grupare a de defecte
tipurilor de defecte Probe practice prin
care elevul este
capabil sa grupeze
defectele pe
mostrele primite
- exercitii de
-Utilaje folosite la recepţie: 7.1.9 7.2.11 7.3.7. -exercitii de identificare a Fise de identificare a
rampe de control pentru 7.2.12 7.3.8 tipurilor de utilaje folosite documentare deservirii utilajelor
ţesături şi tricoturi; descriere, -exercitii de grupare a existente
funcţionare, deservire. utilajelor privindcontrolul - elevul
cantitativ si calitativ demonstraya ca
-exercitii de identificare a este capabil sa
functionarii utilajelo folosite descrie utilajele
-exercitii de identificare a specifica
NSSM si PSI la utilajele - sa enumere
existente regulile de
protectia muncii si
PSI
Evaluare orala U.I.2

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile
Modulul: I. – PREGĂTIREA ŢESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR PENTRU
CONFECŢIONARE
Nr de ore/an: 68 LT 56 IP 112
Nr. ore /săptămână: din care: 5 LT: 1,5 IP:3,5
Clasa: XI- C profesională textile
Profesor: ILOIE VIORICA LT:56 vâju lucia IP 112 Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul OMEN nr. 3500 / 29.03.2018 anexa 1 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul OMEN nr 3501 / 2018 anexa 3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: U.I.2 Recepţia materiilor prime şi a materialelor utilizate in confecţii


T: h, L: h
Nr. Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Perioada
crt. (codificate conform procedurale
SPP)
Cun Abilit Atitud
oştin ăţi ini
ţe
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Recepţia materiilor prime
şi a materialelor utilizate in - exercitii de identificare a - fişe de -discutii orale pe
confecţii 7.1.3 7.2.4 7.3.3 definirii recepţiei materiilor documentare tipuri de materiale
- Definiţie, scopul operaţiei prime - fişe de lucru, din punctul de
- exercitii de descoperire a - materiale textile , vedere a recepţiei
scopului recepţiei tesaturi si tricoturi - elevul
materialelor textile demonstraza ca
poate sa identifice
scopul recepţiei
materialelor textile

- Controlul cantitativ al 7.1.3 7.2.4 7.3.3 - exercitii practice de Mostre de Probe practice prin
materialelor: identificare a modului de materiale care elevul
- mod de realizare, realizare Fisa de demonstrează că
- condiţii ; -exercitii aplicative si documentare este capabil să
practice de realizare a Fise de lucru identifice controlul
controlului cantitativ; cantitativ pe tipuri
- exercitii de identificare a de mostre
conditiilor de realizare a Probe orale prin
controlului cantitativ care elevul
- aplicatii practice de control demonstrează că
cantitativ este capabil să
grupeze materialele
pe tipuri

- Controlul calitativ al 7.1.3 7.2.4 7.3.3 - exercitii de descoperire a Mostre de Probe practice prin
materialelor: caracteristicilor controlului materiale textile , care elevul
- mod de realizare, calitativ tesaturi si tricoturi demonstreaza ca
- condiţii ; -exercitii de identificare a Fise de lucru este capabil sa
modului de realizare a recunoasca
controlului calitativ elementele
- exercitii de descoperire a controlului calitativ
conditiilor de realizare a Probe practice prin
controlului calitativ care elevul este
capabil sa
descopere rolul
controlului calitativ
- Tipuri de defecte ale - exercitii de descpoperire a - mostre de Probe practice prin
materiilor prime: 7.1.4 7.2.5 7.3.3 tipurilor de defecte materiale cu tipuri care elevul este
-de fabricaţie 7.2.7 7.3.6 -exercitii de identificare a de defecte capabil sa
-de transport 7.3.7. categoriilor de defecte - fise de lucru descopere tipurilor
-de depozitare. 7.3.8. - exercitii de grupare a de defecte
tipurilor de defecte Probe practice prin
care elevul este
capabil sa grupeze
defectele pe
mostrele primite
- exercitii de
-Utilaje folosite la recepţie: 7.1.9 7.2.11 7.3.7. -exercitii de identificare a Fise de identificare a
rampe de control pentru 7.2.12 7.3.8 tipurilor de utilaje folosite documentare deservirii utilajelor
ţesături şi tricoturi; descriere, -exercitii de grupare a existente
funcţionare, deservire. utilajelor privindcontrolul - elevul
cantitativ si calitativ demonstraya ca
-exercitii de identificare a este capabil sa
functionarii utilajelo folosite descrie utilajele
-exercitii de identificare a specifica
NSSM si PSI la utilajele - sa enumere
existente regulile de
protectia muncii si
PSI
Evaluare orala U.I.2

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile
Modulul: I. – PREGĂTIREA ŢESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR PENTRU
CONFECŢIONARE
Nr de ore/an: 68 LT 56 IP 112
Nr. ore /săptămână: din care: 5 LT: 1,5 IP:3,5
Clasa: XI- C profesională textile
Profesor: ILOIE VIORICA LT:56 vâju lucia IP 112 Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul OMEN nr. 3500 / 29.03.2018 anexa 1 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul OMEN nr 3501 / 2018 anexa 3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: U.I.4 Operatia de sablonare T: h, L: h


Rezultate ale învăţării
(codificate conform
Nr. SPP) Resurse
Conţinuturile învăţării Activităţi de învăţare Evaluare Perioada
crt. Cun Abilit Atitud procedurale
oştin ăţi ini
ţe
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Operatia de sablonare
- definitie - exercitii de identificare a - fişe de -discutii orale pe
- scopul operaţiei 7.1.5 7.2.5 7.3.4 definirii opratiei de documentare tipuri de materiale
sablonare - fişe de lucru, din punctul de
- exercitii de descoperire a - materiale textile , vedere a sablonarii
scopului sablonarii tesaturi si tricoturi - elevul
demonstraza ca
poate sa identifice
scopul sablonarii

- exercitii practice de Probe practice prin


- Materiale specifice ; 7.1.5 7.2.6 7.3.6 identificare a materialelor Mostre de care elevul
specifice materiale demonstrează că
-exercitii aplicative si Fisa de este capabil să
practice de selectare a documentare identifice
materialelor specifice; Fise de lucru materialelor
- exercitii de identificare a specifice
conditiilor de alegere a Probe orale prin
materialelor care elevul
- aplicatii practice demonstrează că
este capabil să
grupeze materialele
specifice
- Condiţii tehnice ; 7.1.6 7.2.7 7.3.7 - exercitii de descoperire a Mostre de
conditilor tehnice de materiale textile , Probe practice prin
sablonare tesaturi si tricoturi care elevul
- exercitii de identificare a Fise de lucru demonstreaza ca
conditiilor tehnice de este capabil sa
sablonare recunoasca
conditiile tehnice
- exercitii de descoperire a Probe practice prin
conditiilor de realizare a care elevul este
controlului calitativ capabil sa
descopere
conditiile tehnice
- mostre de Probe practice prin
- exercitii de descoperire a materiale cu tipuri care elevul este
- Metode şi procedee de 7.1.6 7.2.6 7.3.3 metodelor de sablonare de defecte capabil sa
şablonare ; 7.3.7. -exercitii de identificare a - fise de lucru descopere tipurilor
7.3.8. tipurilor metodelor de de sablonare
sablonare Probe practice prin
- exercitii de grupare a care elevul este
procedeelor de sablonare capabil sa grupeze
metodele de
sablonare
- exercitii de
identificare a
metodelor pe
mostrele primite
- elevul
demonstraza ca
- Încadrări simple pe material 7.1.6 7.2.6 7.3.3 -exercitii de identificare a Fise de este capabil sa
uni 7.2.13 7.3.7. incadrarilor pe mostrele documentare realizeze incadrari
cu sens primite -mostre de material pe materialele
cu carouri -exercitii de grupare a primite
cu dungi ; incadrarilor pe mosterle - elevul
primite demonstraza ca
7.2.14 7.3.8
este capabil sa
descopere
incadrarile corecte
respectand
conditiile
-exercitii de identificare a Fise de - demonstraza ca
- Calculul consumului de calculuilui de material documentare este capabil sa
material . consumat -mostre de material realizeze calculul
- exercitii practice de calcul centimetru consumului de
pe mostrele primite -rigla material
7.2.6 7.3.3
calculator - elevul
7.2.13 7.3.7.
7.1.6 demonstraza ca
7.2.14 7.3.8
este capabil sa
descopere
consumul de
material
Evaluare orala U.I.4
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile
Modulul: I. – PREGĂTIREA ŢESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR PENTRU
CONFECŢIONARE
Nr de ore/an: 68 LT 56 IP 112
Nr. ore /săptămână: din care: 5 LT: 1,5 IP:3,5
Clasa: XI- C profesională textile
Profesor: ILOIE VIORICA LT:56 vâju lucia IP 112 Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul OMEN nr. 3500 / 29.03.2018 anexa 1 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul OMEN nr 3501 / 2018 anexa 3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: U.I.5 Operatia de şpănuire T: h, L: h


Rezultate ale învăţării
(codificate conform
Nr. SPP) Resurse
Conţinuturile învăţării Activităţi de învăţare Evaluare Perioada
crt. Cun Abilit Atitud procedurale
oştin ăţi ini
ţe
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Operatia de şpănuire -
- definitie - exercitii de identificare a - fişe de -discutii orale pe
- scopul operaţiei 7.1.8 7.2.10 7.3.6 definirii opratiei de spanuire documentare tipuri de materiale
- exercitii de descoperire a - fişe de lucru, din punctul de
scopului de spanuire - materiale textile , vedere a spanuirii
tesaturi si tricoturi - elevul
demonstraza ca
poate sa identifice
scopul spanuirii

- exercitii de descoperire a
conditilor tehnice de Mostre de Probe practice prin
- Condiţii tehnice ; 7.1.8 7.2.10 7.3.6 spănuire materiale tesatura si care elevul
- exercitii de identificare a tricot demonstreaza ca
conditiilor tehnice de Fisa de este capabil sa
şpănuire documentare recunoasca
- exercitii de descoperire a Fise de lucru conditiile tehnice
conditiilor de realizare a Probe practice prin
şpănuiri care elevul este
capabil sa
descopere
conditiile tehnice
- exercitii de descoperire a
metodelor de spanuire Probe practice prin
-exercitii de identificare a Mostre de care elevul este
tipurilor metodelor de materiale textile , capabil sa
- Metode de şpanuire spanuire tesaturi si tricoturi descopere
-pe dublu - exercitii de grupare a Fise de lucru metodele de
-pe desfacut procedeelor de spanuire spanuire
Probe practice prin
care elevul este
capabil sa grupeze
metodele de
7.1.6 7.2.7 7.3.7 spanuire
- exercitii de
identificare a
- mostre de metodelor pe
-exercitii de identificare a materiale cu tipuri mostrele primite
incadrarilor pe mostrele de defecte - elevul
primite - fise de lucru demonstraza ca
-exercitii de grupare a este capabil sa
- Procedee de spanuire 7.1.6 7.1.6 7.3.7 incadrarilor pe mosterle realizeze spanuirea
- manuala primite - elevul
- manual-mecanizata demonstraza ca
este capabil sa
descopere procedee
de spanuire
- demonstraza ca
este capabil sa
realizeze spanuire
manuala respectand
conditiile
Utilaje folosite la spanuire 7.3.8 -exercitii de descoperire a Fise de -elevul
7.1.9 7.2.11
utilajelor documentare demonstreaza ca
72.12
-exercitii de identificare a -mostre de material este capabil sa
7.2.13
modului de functionare a descopere utilajele
utilajelor specifice folosite la spanuire
-exercitii practice de -este capabil sa
realizare a spanuirii manuale identifice spanuirea
manuala
Evaluare orala U.I.4