Sunteți pe pagina 1din 19

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL ,,DUMITRU MATCOVSCHI”, COTIUJENII MICI

Raport
Activitatea metodică
2018 – 2019

Director adjunct pentru instruire:


Budeanu Rodica
5.1.Activitatea metodică
Învățământul este o sursă de înnoire a societății. Modernizarea învățământului
influențează intens rolul și funcțiile sistemului educațional, orientându-l spre o
nouă metodologie de abordare a educației, în special, spre o educație de calitate.
De fapt, calitatea în educație e cea mai mare provocare a reformei actuale și este
asigurată de către actorii educaționali: cadre didactice, elevi, părinți, administrația
instituției etc.
Privită din această perspectivă, educația actuală presupune ideea: copiii nu
trebuie educați pentru lumea de azi, deoarece nu se știe cum va fi cea de mâine și e
nevoie ca ei să fie învățați să se adapteze. În acest context, se impune și
redefinirea rolului personalului didactic în societatea bazată pe competențe. Acest
postulat are loc la nivelul pregătirii și calității cadrului didactic.
În condiţiile actuale de schimbări continue, se cere ca pedagogul să fie un om al
timpului prezent şi, totodată, un om al viitorului. În această ordine de idei,
formarea cadrelor didactice şi a cercetărilor ştiinţifico–metodice trebuie să
corespundă exigenţelor societăţii prezente şi, anticipat, celei viitoare. În acest scop,
un rol major în ghidarea cadrelor didactice îi revine Centrului Metodic.
Ținând cont de cele menționate mai sus, anexăm lista cadrelor didactice cu
repartizare concretă a activitații metodice pentru anul de studii 2018-2019.
Anexa 1. (Lista cadrelor didactice)
În anul curent de studii, conform graficului, au fost planificate și supuse atestării
patru cadre didactice. Pentru anul de studii 2019-2020 au solicitat conferirea
gradului didactic gradului didactic două persoane, au urmat cursurile de formare
continuă, conform graficului.
Conținuturile strategice ale lucrului metodic cu cadrele didactice țin de
următoarele aspecte:
-implementarea dezideratelor MECC și IȘE;
-diagnosticarea muncii cadrelor didactice în baza cerințelor ECC și incluzive;
-întocmirea hărții diagnostice la nivel de instituție;
-distribuirea temelor după comisii metodice, MCM sau CMR;
-studierea personalității elevului pentru instruirea diferențiată;
-evaluarea procesului educațional prin crearea unui sistem de lucru;
-promovarea măiestriei pedagogice;
-asigurarea unui grad înalt de predare a tuturor disciplinelor școlare,
standardelor educaționale;
-aplicarea Referențialului de evaluare.
Domenii și obiective:
1. Implementarea ECD la nivel de treaptă de învățământ primar și gimnazial-
succese, realizări și strategii de dezvoltare.
2. Asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectiva
implementării Evaluării Criteriale prin Descriptori.
3. Realizarea lecțiilor prin abordarea inter/transdisciplinară a materiei de
studiu.
4. Promovarea parteneriatului dintre instituții la nivel național și
internațional.
5. Rezolvarea problemelor prin analiză, sinteză și verificare la disciplinele
reale.
6. Integrarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare în vederea
creșterii motivației pentru învățare.
7. Dezvoltarea personală. Aspecte de implementare.
8. Individualizarea și diferențierea procesului educațional din perspectiva
managementului temelor pentru acasă
9. Promovarea lucrului cu copiii dotați: bune practici, performanțe.

Astfel în Harta diagnostică se proiectează probleme stringente spre discuție și


implementare în cadrul SM, CA, CP, la comisii metodice, sau în grup de problemă
și de creație. (Anexa 2).
Reieșind din cerințele hărții diagnostice, planificăm ședințe ale Consiliului
Metodic și activitatea Seminarului Metodologic. (Anexa 3. CM., Anexa 4. SM)
5.2. Activitatea de studiere, generalizare și propagare
a experienței avansate
Calitatea serviciilor educaționale depinde în cea mai mare parte de nivelul de
pregătire profesională a cadrului didactic. În scopul realizării obiectivelor enunțate
şi ținând cont că profesorul este implicat plenar în „managementul schimbării”,
deoarece îndeplineşte rolul de receptor și emițător al diferitelor mesaje, participant
în activitățile specifice; realizator, proiectant, organizator, responsabil al unor
acțiuni; de decizie, în selecția obiectivelor, conținuturilor, strategiilor, resurselor;
de sursa de informare, model de comportament, purtător de valori; de consiliere,
ghidare; de apărare, protecție, Școala experienţei avansate a organizat diverse
activități cu caracter instructiv. Ideile vehiculate în cadrul acestor activităţi au fost
reflectate în cadrul orelor și a activităților publice prezentate de membrii Şcolii
avansate.
Analizând aceste ore publice, s-a menționat structurarea corectă a lecțiilor, în
conformitate cu modelul ce trebuie proiectat şi etapele instrucţionale ce le
presupun, ceea ce denotă competență proiectivă și conceptuală a profesorului.
Conţinutul prezentat a avut un înalt grad de sistematizare şi accesibilitate.
Din punct de vedere strategic, lecţiileau avut o densitate şi o diversitate favorabilă
pentru stimularea interesului cognitiv al elevilor și crearea situațiilor de
învăţare. S-a operat cu metodele didactice: clustering, lectura explicativă, explozia
stelară, cinquin, harta textului, cadranele, povestirea în cerc, buzunarul cu idei
(scheletul de recenzie), audiţie, conversaţie, analiză, problematizarea, scrierea
liberă, lucrul cu vocabularul.

5.3. Lucrul individual cu cadrele didactice


Unul dintre obiectivele direcția gimnaziului este legat de crearea condițiilor
favorabile și a unui climat afectiv prielnic pentru prestarea serviciilor educaționale
de calitate prin lucrul individual cu cadrele didactice, responsabilizarea acestora,
prin insistența schimbării și formării gândirii proactive, bazate pe valori și
atitudini, prin determinarea stilului comunicării pedagogice și a culturii
profesionale.
Astfel, pe parcursul anului s-au organizat diverse întruniri la nivel de discipline
predate, activități în grup, discuții individuale cu grupul de problemă și cel de
creație, precum și cu fiecare cadru didactic în parte. Tehnicile de lucru promovate
cu cadrele didactice în activitatea metodică sunt: Investigația, Metacogniția,
asistența și autoanaliza în cadrul evaluării pe discipline de studii. Se lucrează
îndeosebi cu specialiștii cu un stagiu mai mic de activitate, ce necesită îndrumare și
control dar și cu unele cadre didactictice, care nu s-au adaptat încă cerințelor
învățământului actual. Ne propunem în continuare să ,,creștem” la capitolul:
calitatea lecției ca proces instructiv-educativ, metode interactive centrate pe cel ce
învață, autoinstruirea și necesitatea schimbării, diversificarea formelor de evaluare
(portofoliul, proiectul de grup, posterul, discursul oral etc.), individualizarea și
diferențierea învățării, creșterea progresului școlar, lucrul cu copii dotați.
5.4. Activitatea cadrelor pe arii curriculare
Una dintre condițiile de asigurare a succesului și eficienței este proiectarea
activităţilor instructiv-educative pe discipline de studii, realizate corect şi realist.
În instituția noastră există cinci comisii metodice, fiecare din ele desfășurându-
și activitatea conform unui plan elaborat la începutul fiecărui an de învățământ , cu
obiective ce vizează tema de cercetare a comisiei metodice corespunzătoare, care
se desfășoară sub forma orelor publice, activități extracurriculare, traininguri,
comunicări, ateliere de discuții și dezbateri pe subiecte de interes. În portofoliile
comisiilor metodice sunt anexate materialele activităților desfășurate la nivel de
instituție, în cadrul MCM Rădoaia, cât și procesele-verbale ale ședințelor derulate.

5.5.Activitatea Consiliului metodic


Consiliul Metodic a activat conform planului aprobat la Consiliul Profesoral din
data de 19.09.2018. Problema abordată în anul curent de studii a constituit:
,,Aspecte metodologice ale formării competențelor la elevi”.
Obiectivele propuse s-au realizat. Conținuturile tematice propuse pentru
activitate au fost respectate astfel:
Prima ședință s-a desfășurat în luna septembrie cu subiectele: a) Raport de
activitate a CM pentru anul de studii 2018-2019;
b)Aprobarea planului de lucru al CM pentru
2019-2020; c) Strategii de dezvoltare a gândirii critice prin disciplinele de studii.
A II ședință a avut loc în decembrie prin comunicări și training la tema:
a) Metodologia temelor pentru acasă; b) Formarea competențelor de comunicare
orală prin aplicarea proiectului de grup;
A III ședință a purces prin comunicări la subiectul pe interes: a)Asigurarea unui
parteneriat flexibil deschis între familie, școală, societate.
b) Promovarea lucrului cu copii dotați.
A IV-a ședință s-a desfășurat în martie cu subiectul: a) Promovarea
parteneriatului dintre instituții la nivel național și internațional;
b)Training: ,,Educația copilului meu în tehnici care nu dau greș”.
A V-a ședință a avut loc în mai, cu subiectele următoare: a) Totalizarea lucrului
CM; c)Proiectarea tematicii CM pe anul de studii
2019-2020.
Totalizarea activității CM pe anul curent de studii și rezultatele obținute în urma
diagnosticării cadrelor au arătat ca oportunitate pe viitor următoarele:
 Promovarea parteneriatului dintre instituții la nivel național și internațional.
 Promovarea lucrului cu copiii dotați: bune practici, performanțe.

5.6. Grupa de problemă


Problema de cercetare: ,,Asigurarea calității procesului educațional prin
implementarea noilor tehnologii de predare-învățare-evaluare ”.
Obiective preconizate:
 Asigurarea accesului tuturor copiilor la o instruire completă, liberă și de
calitate;
 Sporirea gradului de responsabilitate a cadrelor didactice pentru
competența lor profesională prin monitorizarea realizării curricula
modernizată;
 Stimularea elevilor capabili de performanță și prevenirea eșecului școlar;
 Metode și tehnici de stimulare a creativității la elevi;
 Promovarea și dezvoltarea parteneriatului școală-familie-societate în
vederea asigurării calității procesului educațional și formarea cetățeanului
activ și responsabil.
 Aplicarea tehnologiilor activ-participative în cadrul lecțiilor.
 Instruirea diferențiată.
Membrii grupului au studiat literatură metodică corespunzătoare, domeniile de
limbaj asertiv, empatic și nonviolent și strategiile de evaluare, precum și consiliere
psihopedagogică din partea SAP și a echipei mobile.
În cadrul Seminarului Metodologic și Consiliului Metodic, grupa de problemă a
ieșit în fața colectivului cu material teoretic și practic bine expus sub formă de
training, comunicări, ore publice și activități curriculare. Prin investigare și
colaborare au reușit să depășească calitativ această probemă la nivel de instituție,
fiind motivați de conducătorul grupei. Datorită atitudinii și responsabilității
personale, la finele semestrului II majoritatea cadrelor didactice au prezentat
monitorizarea progresului individual al fiecărui elev și pe clasă prin diagrame care
au scos în evidență factorii care necesită îmbunătățiți.

5.7. Grupa de creație


Problema de cercetare și promovare: ,,Constituirea valorilor şi esenţa lor

educativă”.

Obiective preconizate:
 Deschiderea spre noile educaţii, axarea pe coordonatele, principiile şi
tehnologiile educaţiei permanente;
 Valorificarea parteneriatului educaţional în condiţiile noi de
democratizare a societăţii;
 Promovarea noii paradigme curriculare;
 Realizarea transferului de informații teoretice în activitatea practică prin
interasistență la ore , activități extracurriculare;
Pe parcursul anului de studii, membrii grupului au abordat problema valorilor
pedagogice prin prisma hermeneuticii respective şi analizei, consolidării tuturor
conceptelor pedagogice fundamentale: educaţie, finalităţile educaţiei, conţinutul
educaţiei, formele educaţiei, care asigură nucleul epistemic al ştiinţelor
pedagogice.
5.8. Școala experienței avansate
Se propun pentru Școala experienței avansate, etapa a treia, în noul an de studii
următoarele cadre didactice:
1. Harabagiu Galina, prof. de limba și literatură română;
2. Chișlea Elena, învățământ primar.
Scopul major: Formarea unei culturi solide a calității profesionale în educație,
bazate pe un sistem valoric.
Strategii:
Rolul promovării experienței avansate în asigurarea unei educații de calitate,
Valorificarea potențialului de cercetare/cercetător și creator științific prin
apariție în presă,
Stabilirea domeniului de studiere,
 Responsabilizarea fiecărui cadru didactic în prestarea serviciilor de
calitate,
 Dezvoltarea măiestriei pedagogice individuale și colective.
Temele de cercetare în cadrul Școlii Experienței Avansate studiate: ,,Tehnologii
interactive utilizate în didactica lecturii” și problema ,,Motivația elevilor cu
nereușită școlară pentru învățare prin intermediul dezvoltării vocabularului”,
Harabagiu Galina și ,,Stimularea creativității elevilor prin valorificarea multiplelor
inteligențe”, Chișlea Elena.
5.9. Seminarul Metodologic
,,Evaluarea progresului școlar prin proiectarea unor instrumente
eficiente de evaluare” a constituit tema de cercetare în cadrul activității
Seminarului Metodologic.
Domenii de cercetare psihopedagogice:
 Eficientizarea managementului temelor pentru acasă –o prioritate a
educației.
 Planul educațional individualizat: de la calitate spre facilitarea incluziunii
elevului.
 Metodologia integrării tehnologiilor informaționale în procesul de predare –
învățare-evaluare.
 Dezvoltarea comunicării orale și scrise prin intermediul lecturii.
 Promovarea lucrului cu copii dotați: bune practici, performanțe.
 Individualizarea și diferențierea procesului educațional din perspectiva ECC,
educație incluzivă.
 Reforma curriculară-propuneri și sugestii de îmbunătățire.
Pe parcursul anului, Seminarul Metodologic s-a întrunit în 5 ședințe ordinare
sub formă de traininguri, mere rotunde, ateliere de dezbateri, unde au fost
prezentate comunicări, informații. S-a continuat atât la nivel teoretic, cât și practic,
implementarea evaluării elevilor în baza Referențialului și descriptorilor de
performanță, evaluarea criterială clasele I-II-III.
Au fost prezentate comunicările: ,,Dezvoltare comunicării orale și scrise prin
intermediul lecturii” , ,,Educația de calitate prin parteneriatul profesor-elev-
părinte” și alte materiale ce prezintă interes pentru studiul individual.

5.10. Promovarea problemei instituției și individuale ale profesorilor


Pornind de la dezideratul ME ,,Acces, relevanță, calitate în educație-competențe
pentru prezent și viitor” și pe reformarea și reconceptualizarea învățământului, am
determinat problema instituției: ,,Monitorizarea managementului temelor
pentru acasă la disciplinele de studiu”.
Fiecare cadru didactic și-a propus o temă de cercetare: ,,Modalități de dezvoltare
a competențelor de cunoaștere prin integrarea conținuturilor curriculare”,
,,Tehnici interactive folosite la lecţii, valorificând multiplele inteligenţe”,
,,Diversitatea formelor de evaluare în comunicarea orală și scrisă în baza lecturii la
limba și literatura română”
,,Abordarea interdisciplinară şi transdisciplinară, reflectată la nivelul
finalităţilor urmărite şi al conţinuturilor abordate”
,,Memorarea formulelor de calcul prin analiză și deducere algoritmică”
,,Modalități de formare a competenței de comunicare orală la lecția de istorie,
prin intermediul metodelor didactice interactive” etc.
Misiunea majoră a cadrelor didactice și manageriale din instituție este de a
asigura dezvoltarea învățământului prin asigurarea accesului, relevanței și calității,
formând educabilului competențe pentru prezent și viitor.
Ca obiectiv de bază apare necesitatea implementării și îmbunătățirii continue a
culturii calității la nivel de instituție și de cadre didactice, prin implementarea
standardelor de eficiență a învățării, care să genereze acel câmp motivațional
pentru asumarea serviciilor de calitate.
Reieșind din problema școlii, fiecare cadru didactic și-a propus o temă de
cercetare (Anexa 5) stabilind :
1. Scopul cercetării
2. Obiectul cercetării
3. Ipoteza cercetării, care presupune determinarea obiectivelor cercetării prin
crearea unui plan cu acțiuni de realizare a temei de cercetare.
Problemele individuale ale profesorilor sunt examinate în Rapoartele de
autoevaluare în cadrul atestării, grup de problemă și în portofoliul personal.
5.12. Asistența reciprocă, autoinstruirea și autoanaliza muncii
Dezvoltarea personală a cadrelor didactice vizează creşterea personală prin
acumulare de experienţe cognitive şi motivaţionale. Asigurarea creșterii nivelului
de maiestrie metodică o putem obține numai prin asistențe reciproce, aprecieri
critice sincere, prin propuneri, recomandări, sugestii schimb de experiență și bune
practici.
Fiecare cadru didactic asistă în timpul orelor libere, în cadrul ședințelor MCM
sau pe comisii metodice. Își împărtășesc din experiență, efectuează autoanaliza și
analiza orei, activității, evidențiind punctele tari și cele slabe.
Șeful comisiei metodice notează propunerile și recomandările în procesul-
verbal, identifică întrebările de discuție a următoarei ședințe. Astfel se depistează și
se lichidează unele lacune din procesul de instruire.

5.13. Starea și activitatea Centrului Metodic al instituției


Centrul Metodic al gimnaziului nostru asigură atarea de bine a cadrelor
didactice, atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic.
Acesta este mobilat corespunzător, amenajat cu materiale metodice utile pentru
activitatea didactică.
În Centrul Metodic există un calculator conecat la internet, o imprimantă,
destinată elaborării materialelor didactice, un televizor și alte aparate ce asigură
buna desfășurare a activităților metodice.
Centrul Metodic dispune de:
- spațiu pentru întruniri, discuții, informații, activități metodice cu cadrele
didactice;
- informații cu caracter științifico-metodice, presa periodică de specialitate.

5.14. Starea cabinetelor de studii


O necesitate stringentă în procesul de instruire îl constituie asigurarea cadrelor
didactice cu cabinete de lucru. Cabinetele de istorie, chimie/fizică, informatică de
geografie/ biologie, limbi străine au fost amenajate pentru diminuarea efortului
cadrelor didactice, care erau nevoite să se deplaseze cu materialele necesare pentru
lecții în două edificii școlare.
Starea cabinetelor de studiu este bună, acestea fiind asigurate cu planșe
educative, unele lucrări de specialitate necesare predării..Cabinetul de biologie și
cel de fizică/chimie sunt asigurate cu câte un televizor, însă este nevoie de mai
multă literatură de specialitate și tehnologii informaționale spre a corespunde
dezideratelor curriculei actuale.

5.15. Rolul bibliotecii în promovarea lucrului metodic


Bibliotecii școlare îi revine un rol decisiv în îmbunătățirea lucrului metodic,
aceasta asigurând cadrele didactice și elevii cu materiale didactice și de
specialitate, cu manuale școlare, oferite gratuit, și furnizând informații la cerere.
În anul curent de studii, numărul cărților de literatură artistică a crescut, datorită
investițiilor din bugetul instituției. Promovarea literaturii se efectuează de către
bibliotecară prin diverse metode, atât în activitatea zi de zi, cât şi în cadrul
săptămânilor pe obiecte și activităților desfășurate pe parcursul anului. Pentru
eficientizarea activității se utilizează și computerului de către beneficiari.
În cadrul bibliotecii se desfășoară permanent activități și concursuri extracurs:
1. La Izvoarele Înțelepciunii, etapa locală, și pregătirea câștigătorului pentru
etapa raională, unde a fost menționat cu diplomă.
2. ,,Stau câte-odată și-mi aduc aminte...” victorină literară dedicată vieții lui Ion
Creangă, clasele primare.
3. Concurs de desene și postere ,,În lumea personajelor literare”
4. Recital de versuri închinat poetului Dumitru Matcovschi.
5. Expoziții tematice, etc.

5.16. Abonarea cadrelor didactice și a instituției


Pentru completarea fondului bibliotecii și abonare s-a alocat suma de 5000 lei.
Instituția a fost abonată pe tot parcursul anului, practic la toate publicațiile
periodice de specialitate, dintre acestea pot enumera următoarele: ,,Contrafort”,
,,Literatura și arta”, ,,Universul pedagogic”, ,,Roua stelară”, ,,Învățătorul modern”,
,,Didactica PRO”, reviste pentru copii și adolescenți și altele.
Majoritatea profesorilor s-au abonat la ziare și reviste de specialitate, lărgindu-și
spectrul de cunoaștere culturală și metodică.

5.17. Concursuri interne cu elevii


Pe parcursul anului de studii s-au desfășurat următoarele concursuri interne cu
elevii:
 Olimpiada locală pe discipline de studii;
 Recital de versuri închinat poetului Dumitru Matcovschi;
 Concursul Limba noastră-i o comoară;
 La Izvoarele Înțelepciunii;
 Concurs de desene și postere pe diferite teme;
 Concursul de creație literar-artistic Pro-lectura;
 Victorină Literară dedicată vieții și activității lui Dumitru Matcovschi,
Grigore Vieru, Leonida Lari;
 Florii;
 Săptămânile pe obiecte;
 Scrisoare către Eminescu.
 Concursul de matematică: Veriga slabă
 Concursul de limbă rusă: Ultimul erou;
 Concurs de desene Europa la noi acasă,
 Concursul de eseuri Holocaustul – filă neagră în istoria omenirii.

S-au implicat activ toţi elevii din instituţie la activitățile:


 Părinții noștri-luminoși ca sfinții;
 Cu drag de tine, Mărite Profesor,
 Tradiții, obiceiuri de Crăciun și Anul Nou;
 Șezătoare literar-artistică ,,De la bunici adunate-la nepoți date”,
 TVC, Matematica în viața mea;
 Unire în cuget și în gând;
 Grigore Vieru-poetul acestui neam;
 1 iunie- Ziua Internațională a Copilului,
 9 mai - Ziua Victoriei, 9 mai - Ziua Europei,
 Dragobetele,
 Să ne comemorăm Poeţii;
 Ziua sportivului și a mișcării olimpice, cu genericul ,,O minte sănătoasă
într-un corp sănătos”,
 Ziua protecţiei civile,
 Generațiile față-n față
 Adio, drag Abecedar!,
 Adio, clase primare!,
 Ultimul sunet- 31 mai.

5.18. Participarea la concursul ,,Pedagogul Anului”


Partciparea la concursul ,,Pedagogul Anului” rămâne un rebut al instituției,
deoarece deja de câțiva ani, cadrele didactice din gimnaziul nostru nu participă la
acest concurs. Un obiectiv pentru anul viitor rămâne implicarea mai activă și
participarea la acest concurs.

5.19. Lucrul cu copiii dotați


Susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite a fost întotdeauna
un obiectiv important în activitatea școlii noastre. Rezultatele activităţilor specifice
de identificare, consiliere, pregătire diferenţiată şi promovare a elevilor dotați se
concretizează în participarea şi succesul obţinut de elevi la diferite concursuri
şcolare pe discipline – la nivel local, raional, național şi internaţional. Pregătirea
diferenţiată a elevilor capabili de performanţe şcolare se realizează atât la clasă, cât
şi prin activităţi extracurriculare (cercuri pe discipline, pregătire intensivă
suplimentară etc.) – numărul efectiv al elevilor implicaţi în aceste pregătiri fiind
mai mare decât numărul de premii şi menţiuni obţinute.
Premiul mare
Concursul literar național Ars Adolescentina- Harabagiu Dumitrița
Concursul Revistelor școlare
Locul I
Olimpiada raională Limba română- Harabagiu Dumitrița
Olimpiada raională la Educația fizică- Bulgaru Paula
Concursul internațional Pro-Lectura- Cavca Nicoleta
Concursul Limba noastră-i o comoară- Harabagiu Dumitrița, Bulgaru Paula
Locul II:
Olimpiada raională la Ecologie-Harabagiu Dumitrița, Bulgaru Paula;
Olimpiada raională la chimie-Cirisău Viorel
Turnamentul raional în domeniul drepturilor copilului
Turnamentul republican în domeniul drepturilor copilului
Concursul internațional Pro-Lectura-GhieșMihaela
Mențiuni:
Olimpiada raională la informatică-Cirisău Viorel
Concursul ,,La izvoarele înțelepciunii”- Cojocaru Mădălina
Concursul internațional Pro-Lectura- Țurcanu Ana-Maria
Concursul ,, Holocaustul – filă neagră în istoria omenirii”.
Rezultatele participării la olimpiadele raionale pe discipline de studii și numărul
de punctaj obținut, ne-a clasat pe locul I (întâi) între gimnaziile din raion.
Lucrul cu copii dotați rămâne un obictiv prioritar pentru noi, de aceea la
Consiliul Profesoral a fost propusă ca problemă la activ în Harta diagnostică
pentru anul viitor ,,Lucru cu copiii dotați” și formarea unui grup de experți pentru
crearea unui plan de lucru de lucru.
5.20. Lucrul administrației cu documentația școlii
Documentația școlii se completează sistematic. Dosarele personale ale elevilor
sunt îndeplinite la timp și dețin toate informațiile necesare despre elev. Actele
normative, ordinele DE, dar și ale MECC, circularele, anunțurile, scrisorile sunt
păstrate în mape speciale și aduse la cunoștința colectivului pentru informare și
îndeplinire.
Unele rezerve au fost depistate la completarea cataloagelor și respectarea
îndeplinirii Instrucțiunii. S-au atestat încălcări ce se referă la corectare de note,
dozarea volumului temei de acasă și indicarea concretă a sarcinii de învățare. Un
aspect ce lasă de dorit este acuratețea îndeplinirii cataloagelor, deși de nenumărate
ori, în cadrul ședințelor, s-a cerut atitudine și respectarea Instrucțiunii.

5.21. Discutarea problemelor lucrului metodic


Toate problemele ce țin de lucrul metodic au fost discutate în cadrul Consiliului
de Administrație, Consiliului Metodic sau la ședințele comisiilor metodice.
Deseori, la unele întrebări au fost luate decizii în cadrul Consiliului Profesoral.
În ajutor ne vine grupa de problemă, de creație și cea de diagnosticare.

5.22. Înlăturarea lacunelor în activitatea metodică


În urma analizei activității cadrelor didactice pe parcursul anului, au fost
depistate următoarele lacune:
 Indicarea temelor pentru acasă în proiectările de lungă durată pe unități de
învățare și în proiectele zilnice, cu specificarea timpului estimative necesar
efectuării acestora;
 Utilizarea TIC-ului în formarea și evaluarea competențelor,
 Interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea,
 Calitatea lecției la nivel de clasă și disciplină școlară,
 Diverse strategii de evaluare a competențelor,
 Parteneriatul eficient școală-familie-societate,
 Vocabularul sărac al elevilor,
 Tehnici de lucru individual și diferențiat,
 Reticenţa la schimbare a unor cadre didactice;
 Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea
şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului,
informatizarea învăţământului etc;
 Dezvoltarea limbajului disciplinei predate etc.
Toate aceste probleme au fost puse la ordinea de zi în cadrul CM, CP și în fața
comisilor metodice prin propuneri de soluții pentru înlăturarea lor.

5.23. Cursuri de perfecționare continuă


Perfecționarea continuă a derulat conform solicitării cadrelor didactice ce
se vor atesta în anul 2020.
Nr. Numele, Disciplina Instituția Perioada
d/o prenumele
1. Budeanu Rodica Limba și IȘE, 13.01.19 –
Literatura Chișinău 04.02.19
română
2. Jitariuc Claudia Ed.muzicală UP Ion
Creangă
3 Harabagiu Igor Chimie IȘE,
Chișinău,
cursuri online

Pentru anul viitor de studii solicită cursuri următoarele cadre didactice:


Nr. Numele, Disciplina Instituția Perioada
d/o prenumele
1. Ababii Ala Învățământ IȘE,
primar Chișinău
5.24. Cerințele cadrelor didactice pentru acordarea asistenței metodice la
nivel de raion în baza diagnosticii muncii lor
În baza rezultatelor diagnosticării cadrelor didactice, la nivel de Centru
Metodic Raional sunt solicitate următoarele probleme:
 Individualizarea și diferențierea procesului educațional din perspectiva
managementului temelor pentru acasă
 Dezvoltarea personală. Aspecte de implementare.

5.25.Observații și propuneri pentru perfecționarea lucrului metodic la nivel


de Centru Metodic raional
Lucrul metodic la nivel raional a demarat conform Planului de activitate prin
desfășurarea activităților metodice cu cadrele didactice și manageriale.

5.26.Proiecte, inovații, idei noi implementate


Profesorul Harabagiu Igor, a realizat împreună cu elevii claselor a VIII-a și a IX-
a proiectul ,,Baterii ecologice”, în cadrul orelor opționale ,,Surse de energie
regenerabile”. În instituție a fost organizat un flashmob de informare a elevilor
despre proiectul dat, cu demonstrații practice ale invențiilor și distribuirea
pliantelor.

5.27 Lista profesorilor cu experiență avansată


Instituția Numele, Disciplina Stagiul Gradul Tema Numărul
prenumele predată general didactic experienței telefonului,
profesor avansate ziua
metodică
Gimnaziul Harabagiu Limba și 18 doi Tehnologii interactive Marți
,,D.Mat- Galina literatura utilizate în didactica 078794621
covschi” română lecturii
Gimnaziul Chișlea Clasele 28 doi Stimularea creativității
,,D.Mat- Elena primare elevilor prin Miercuri
covschi” valorificarea 0784147
multiplelor inteligențe 41
Atestarea cadrelor didactice
În anul curent de studii au depus cereri pentru solicitarea gradului didactic două
cadre didactice
Nr. Numele, prenumele CD Disciplina Specialitatea Vechimea Gradul
d/o solicitată conform în muncă solicitat
diplomei
1. Budeanu Rodica LLR Limba română- 3 2 (doi)
limba franceză conferire
2. Harabagiu Igor Chimie Chimie 3 2 (doi)
conferire

S-ar putea să vă placă și