Sunteți pe pagina 1din 2

Contract SRAC nr Protocol de audit Data:

Procesul / compartimentul auditat : SMM


Adresa locului in care se desfasoara auditul: sediu
Rezumatull dovezilor de audit referitoare la conformitatea si eficacitatea Sistemului de Management, care au fost evaluate in
timpul auditului. Constatari, concluzii, recomandari, riscuri identificate de echipa de audit la nivel de Sistem de
Management
care pot afecta: conformitatea cu cerinţele SM, cerinţele legale/reglementate si performantele SM.
Standard de referinta: ISO 14001:2015
Persoane intervievate / Functie:

O. Mediu:
( autorizatie de mediu, aspecte de mediu, impacturi, cerinte legale si evaluarea conformarii, obiective si programe, calificari si instruiri
specifice, comunicare cu părţi externe interesate, reclamatii / sesizari privind mediul, surse de poluanti, protectia si monitorizarea factorilor de
mediu, managementul deşeurilor, situaţii de urgenţă, contracte specifice de mediu: predare deseuri nepericuloase / periculoase, alimentare cu
apa, preluare ape uzate, etc. )
6.1.2 Aspecte de mediu; 6.1.3 Obligatii de conformare;6.1.4 Planificarea actiunilor 6.2 Obiectivele in
domeniul mediului si planificarea realizarii lor; Planificarea actiunilor pentru realizarea obiectivelor in
domeniul mediului;7.5-Informatii documentate ;8.1-Planificare si control operational ;8.2 Pregatire pentru
situatii de urgenta si capacitate de raspuns;9.1.2-evaluarea conformarii

- Responsabil de proces - Decizia Responsabilului cu Colectarea şi Gestionarea


Deşeurilor ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-Informatii documentate –
Declaraţia de politică în domeniul calităţii şi mediului din ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(document afişat) cod ...............
- Procedura de sistem Aspecte de mediu cod ,,,,,,,,,,,,Ed. 1, Rev. 0 din .................
- Lista aspectelor de mediu - formular cod ................din ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fisa de colectare date aspecte de mediu, formular cod ,,,,,,,,,,,,,,din ………………
- Lista centralizată a aspectelor semnificative de mediu în situaţii de urgenţă , cod .................din …………………
-Program de management SM cod ,,,,,,,,,,,,,din ,,,,,,,,,,,,,,
- Planul de gestionare al deşeurilor cod ,,,,,,,,,,,,,,din ..............Exista documentat „Programul de management al
deseurilor”, ; s-au inregistrat 7 tipuri de deseuri rezultate din activitatea societatii si anume deseuri
,,,,,,,,,,,,,,,cod ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,rezultate din sediu birouri, deseuri de hartie si carton-cod 200101 rezultate din
activitatea de birou, PET rezultate din activitatea de birou. Exista intocmite Fise de gestiune a deseurilor conform
HG 856/2002 pentru toate tipurile de deseuri rezultate.
Exista recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor de hartie si carton, menajer
Societatea nu detine deseuri care nu pot fi valorificate.
Nu se pune in pericol sanatatea umana si nici mediul inconjurator.

- Plan de măsurare şi monitorizare a performanţei de mediu din ,,,,,,,,,,,,,,cod ,,,,,,,,,,,,,,,,,,


- Procedura de sistem - Conformitatea cu cerintele legale si alte cerinte cod ............din..................
Lista obligaţiilor de conformare (cerinte legale şi alte cerinţe) pe linie de mediu cod ,,,,,,,,,,,,,din ................
din .............
- Planificarea obiectivelor SM cod .......din ,,,,,,,,,,,,,,,,,Registrul Riscurilor / Oportunităţi asociate realizării
obiectivelor cod.............., Rev. 0 din ............poz...... -

- PV instruire cod............,din ....................


- Dispoziţie echipă de intervenţie pentru situaţii de urgenţă din ,,,,,,,,,,,,,,,,

- Necesar instruire cod ,,,,,,,,,,,din .................


- Programul anual de instruire cod ..................din ...............
- PV instruire cod F-7.2-05 din,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,

- Lista cerintelor legale aplicabile, cod ………….actualizata ………..- Lista informaţiilor documentate interne
controlate, cod …………….din ……………
-Controlul informatiilor documentate cod ...............din.................;
; Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns cod: ............din ................
Plan de măsurare şi monitorizare a performanţei de mediu , cod ...........din........;
Lista centralizata a aspectelor semnificative de mediu in situatii de urgenta - cod ..............din ..................
Planul de prevenire a situaţiei de urgenţă şi capacitatea de răspuns (PPSUCR) - cod ...................din ................ ;
Se evidentieaza abordarea procesuala, gandirea bazata pe risc si ciclul PDCA, precum si acoperirea domeniului de certificare.
Nume, prenume, semnatura auditor:
Mariana Meleca
SRAC-PS-12.07 e4r0 Pag …..din: …..
Contract SRAC nr Protocol de audit Data:
Procesul / compartimentul auditat : SMM
Adresa locului in care se desfasoara auditul: sediu
Rezumatull dovezilor de audit referitoare la conformitatea si eficacitatea Sistemului de Management, care au fost evaluate in
timpul auditului. Constatari, concluzii, recomandari, riscuri identificate de echipa de audit la nivel de Sistem de
Management
care pot afecta: conformitatea cu cerinţele SM, cerinţele legale/reglementate si performantele SM.
Standard de referinta: ISO 14001:2015
Persoane intervievate / Functie:

- Procedura Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns cod............., Ed. 1, Rev. 0 din................;
Lista centralizata a aspectelor semnificative de mediu in situatii de urgenta cod ..............
Planul de prevenire a situaţiei de urgenţă şi capacitatea de răspuns (PPSUCR) - cod ...............din ..............
Plan de evacuare persoane / bunuri - conform structura cadru din Ordin MAI nr 163/2007 – din ............Exista
documentate Instructiuni specifice S.U. pentru aplicarea planului de evacuare si anume;
- A.Instructiuni de aparare impotriva incendiilor aplicabile spatiilor de birouri;
- B.Instructiuni de aparare impotriva incendiilor aplicabile spatiilor de depozitare;

Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca - conform model din Ordin MAI nr 163/2007
- Plan de simulare pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns cod …………….din …………….
- Proces verbal de simulare din………….. Lista centralizata a aspectelor semnificative de mediu in situatii de
urgenta - cod ..............din ................
Raport privind evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte cod ..............din ...............

7.4 Comunicare (inclusiv controale de la autoritati)


10. 2 Reclamatii de la partile interesate
Procedura „Comunicare si consultare Procedura de sistem ...............-;Domeniul activitatii nu necesita autorizatie de
mediu; pana la data sustinerii prezentului audit nu fost inregistrate controale de la autoritatile/partile interesate.
De asemenea nu au fost inregistrate reclamatii / sesizari pe linie de mediu controale de la autoritatile/partile
interesate.

Se evidentieaza abordarea procesuala, gandirea bazata pe risc si ciclul PDCA, precum si acoperirea domeniului de certificare.
Nume, prenume, semnatura auditor:
Mariana Meleca
SRAC-PS-12.07 e4r0 Pag …..din: …..