Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Lecţia: Fotosinteza
Clasa: a X-a
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei:
Cunoaşterea, de către elevi, a mecanismului prin care se realizează sinteza
substanţelor organice şi eliberarea oxigenului în fotosinteză
Competenţe specifice:
1.1 Identificarea principalelor componente ale ţesuturilor şi ale sistemelor de organe la
plante şi a funcţiilor acestora.
2.1 Utilizarea investigaţiei şi a experimentului pentru evidenţierea şi explicarea funcţiilor
în organismele vegetale.
3.1Construirea de modele pentru evidenţierea unor funcţii fundamentale ale organismelor
vii.
4.2 Explicarea unor procese fiziologice ale organismelor utilizând terminologia ştiinţifică
adecvată.
Obiective operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
O1 – să stabilească adaptările structurale ale frunzei pentru realizarea procesului de
fotosinteză
O2 – să pună în evidenţă pigmenţii asimilatori prin metoda cromatografică
O3 – să explice mecanismul prin care are loc conversia energiei luminoase în energie
chimică
O4 – să descrie cele două faze ale fotosintezei: de lumină şi de întuneric
O5 – să exerseze abilităţi de comunicare şi cooperare

Tehnici de evocare a cunoştinţelor anterioare:


- gândiţi – lucraţi în perechi – comunicaţi
Strategii şi tehnici de realizare a sensului:
- bazate pe studiu: scheme logice
- bazate pe discuţie: gândiţi – lucraţi în grup – comunicaţi
- bazate pe investigaţie: investigaţia, rezolvarea situaţiilor problemă în grup
Tehnici de reflecţie:
- scriere şi interevaluare în grupuri mici
- autoevaluare
Tipuri de activitate: individuală, pe grupe, frontală
Mijloace de învăţământ: manual, planşe, material biologic, mojare, creuzete, acetonă,
nisip, pahare Berzelius, hârtie de filtru
Bibliografie:
E. Huţanu, M. Iambor, A. Mihail – Biologie – Manual pentru clasa a X a, Ed. All
M. Ciurchea, A. Ciolac Russu, I. Ion – Metodica predării ştiinţelor biologice,
EDP, Bucureşti
Maria Eliza Dulamă – Modele, strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii
în geografie, Ed. Atlas Clusium, Cluj – Napoca, 2002
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. Etapele lecţiei Activităţi de învăţare


crt.
1 EVOCAREA
CUNOŞTINŢELOR
ANTERIOARE - Profesorul solicită elevilor să noteze pe caiete,
a) amintirea cunoştinţelor individual, ţesuturile care intră în alcătuirea frunzei
anterioare - Elevii sunt solicitaţi să citească, să corecteze şi să
O1 completeze răspunsul în grupuri de doi.
- Se citeşte un răspuns.
b) analiza şi sistematizarea - Elevii completează tabelul:
activă a cunoştinţelor Tipul de ţesut din Funcţii
anterioare frunză
O1, O5

- Elevii lucrează individual, apoi în perechi


- Se citesc două – trei răspunsuri stabilindu-se
adaptările structurale ale frunzei pentru realizarea
procesului de fotosinteză.
c) stabilirea interesului şi - Profesorul adresează frontal următoarele întrebări:
scopului pentru explorarea Ce este fotosinteza ?
subiectului Unde sunt localizaţi pigmenţii asimilatori? Ştiaţi
O2 că pot fi extraşi din frunză şi separaţi ?
-Anunţă sarcina de lucru:
-veţi extrage pigmenţii clorofilieni şi îi veţi separa
prin metoda cromatografică
- lucraţi în grupuri de trei folosind fişa de lucru şi
materialele de pe mese.
2 REALIZAREA SENSULUI
a)confruntarea cu noua -Elevii lucrează în grup.
experienă(cu noile informaţii -Extrag şi separă pigmenţii asimilatori
02
b)implicarea cognitivă şi
menţinerea interesului Elevii:
03 -identifică diferite tipuri de pigmenţi separaţi pe
hârtia cromatografică
- clasifică, folosind informaţia din manual,
pigmenţii asimilatori în principali şi accesori.
-descoperă organizarea acestora în fotosisteme şi
localizarea lor în grana şi tilacoide, mecanismul
c)înţelegerea informaţiilor conversiei energiei luminoase în energie chimică
O4 -se reprezintă, prin desen schematic, faza de lumină
şi respectiv faza de întuneric a fotosintezei.
d)monitorizarea propiei
înţelegeri - Profesorul solicită elevilor să răspundă individual
O5 la următoarele întrebări:
- De unde provin electronii emişi de FS I şi FS II?
- Ce substanţe se formează în faza de lumină?
- Ce substanţe pot accepta CO2 în faza de
întuneric?
- Elevii lucrează, mai întâi individual, apoi în grup
comparând, completând şi corectând răspunsurile
primite.
3 REFLECŢIA
a)reformularea cunoştinţelor -Elevii stabilesc drumul parcurs de seva brută de la
05 nivelul rădăcinii până în stroma cloroplastului.
( activitate în grup )
b)verificarea cunoştinţelor -Prin completarea unei fişe de autoevaluare
O5
Fişă de autoevaluare
Nume:
Clasa:
Acordă înte 1 şi 1o puncte pentru fiecare
cerinţă:
1.Emit mesaje şi sunt ascultat
2.Ascult mesajele colegilor
3.Solicit sprijinul prin întrebări
4.Răspund adecvat colegilor la solicitări
5.Ştiu adaptările structurale ale frunzei pentru
realizarea fotosintezei
6.Pot explica organizarea pigmenţilor în
fotosisteme
7.Pot reprezenta schematic faza de lumină a
fotosintezei
8.Ştiu ce substanţe se formează în timpul fazei
de întuneric:…………………………..
9.pot prezenta clar, corect şi complet ceea ce am
înţeles
10.Utilizez corect termenii
Calificativ:
100 – 85 puncte – foarte bine
84 – 75 puncte – bine
74 – 60 puncte – satisfăcător
50 – 59 puncte – nesatisfăcător
sub 50 puncte – insuficient