Sunteți pe pagina 1din 8

Condiţii de viaţă Willow - butaşi şi bice

How to grow them. Cum sa le creasca.

To grow willow from unrooted cuttings or whips, the willow should be cut and
planted after leaf fall and before leaf bud - that would usually mean during
December, January and February. Să crească de la salcie Butaşi nerădăcinoşi
sau bice, salcia ar trebui să fie tăiate şi plantaţi după căderea frunzelor şi înainte
de muguri frunze - care ar însemna, de obicei, în luna decembrie, ianuarie şi
februarie.

Unrooted willow cuttings and whips should ideally be 'planted' immediately


upon receipt, however, if this is not possible, store them upright in a few inches
of water in a cool, dark airy frost-free location or heel in in some moist
soil/peat. If they are stored so long in water that roots start to form then it is
advisable to cut off that section as such roots are quite fragile and may be
damaged when planted out. salcie Butaşi nerădăcinoşi şi bice ar trebui să fie în
mod ideal, "plantaţi" imediat după primirea, cu toate acestea, în cazul în care
acest lucru nu este posibil, se depozitează în poziţie verticală într-o câţiva
centimetri de apă într-un răcoros, întunecat ferit de îngheţ locaţie aerisit sau în
toc, în unele sol umed / turbă. În cazul în care sunt stocate atât de mult în apă,
că rădăcinile începe să formeze atunci este recomandabil să taie acea secţiune
ca radacinile sunt destul de fragile şi se pot deteriora atunci când plantate afara.

Having said all this willow is very tough and determined to survive. Cuttings
that have lain around for days/weeks without protection will still generally root
easily, and 'sticks' pushed into the ground upside down to act as markers have
rooted!!! Acestea fiind spuse toate acestea salcie este foarte greu şi determinat
să supravieţuiască!. Butaşi care au zăcut în jur de zile / săptămâni, fără
protecţie, în general, în continuare va rădăcină cu uşurinţă, şi "bete" împins în
sol cu capul în jos pentru a acţiona ca markeri au rădăcini!

We would recommend, however, that the more careful approach is taken for
maximum growth!!! Ne-ar recomanda, totuşi, că atentă abordare mai este luată
pentru creşterea maximă!
Pregătirea site-ul

An ideal soil would be a good moist loamy one, but Willow will
do well in most soil conditions. Un sol ideal ar fi un argilos umed
unul bun, dar Willow va face bine în condiţiile cele mai sol. For
best results, the site should be dug over and fertiliser/manure Hav
added. If the soil has a tendency to dry out quickly organic Avâ
matter should be added. We have a heavy clay soil which we you
have improved with farmyard manure where the willow beds cuttin
have been planted and they grow very well. Pentru cele mai bune this
rezultate, site-ul ar trebui să fie săpat peste şi îngrăşăminte / shows
gunoiului de grajd adăugat. În cazul în care solul are o tendinta grow
de a usca rapid materiei organice ar trebui să fie adăugat. Avem exp
un sol argilos grele pe care le-au îmbunătăţit cu gunoi de grajd Spr
unde au paturi salcie fost plantate şi ele cresc foarte bine. ne
Planting through an appropriate membrane or good mulch will dumn
help in weed control later on but is not essential. Plantarea printr- timpul
o membrana corespunzătoare sau mulci bun va ajuta la controlul foto
buruienilor mai târziu, dar nu este esenţială. Tree guards can be cantitat
used if you have a particularly bad problem with hares, rabbits or vă pu
deer. Gardienii Tree poate fi utilizat dacă aveţi o problemă început
deosebit de rău cu iepuri, iepuri sau cerb.

Whips for living willow structures and fedges should be pushed


about 6 to 9 inches into the ground. Short unrooted cuttings
should be pushed into the prepared soil to approximately half
their length. Bice pentru structurile de salcie trai şi fedges ar
trebui să fie împins aproximativ 6-9 cm in pamant. Butaşi
nerădăcinoşi scurte ar trebui să fie împins în sol pregătit la
aproximativ jumătate din lungimea lor.

Planting distances depend on the vigorousness of the variety and


the density required but we would recommend that cuttings for
hedges be planted 18” to 36 “ apart (see descriptions for strength
of growth) with willow specifically intended to be harvested for
weaving material being planted 24” apart in blocks for thin
straight rods. distanţe de plantare depinde de vigorousness de
varietate şi densitate necesare, dar ne-ar recomanda ca butaşi
pentru acoperirile fi plantaţi 18 "la 36" în afară (vezi descrierea
pentru puterea de creştere), cu salcie special destinate să fie
recoltate pentru ţesut material fiind plantate 24 "în afară în
blocuri pentru drepte baghete subţiri. A double or triple row of
Cultivarea
salcie
Willow has a determination to grow not shared by many plants, which could be described
as magical. Willow are o determinare să crească nu împărtăşite de multe plante, care ar
putea fi descris ca magic. If you push a piece of willow into the ground deep enough, it
will grow. Dacă vă împinge o bucată de salcie în sol suficient de adânc, acesta va creşte.
(the only exception to this is goat willow) If you leave willows rods on the ground and
forget about them for a while they will root along their length. (Singura excepţie de la
acest lucru este salcie capre) Dacă lăsaţi tije sălcii pe teren si uita de ele pentru un timp ei
vor radacina pe toata lungimea lor. If you plant a cutting or rod, it will grow into a tree
that could reach 8 metres or more. Dacă plantezi un tăiere sau tijă, acesta va creşte într-un
copac, care ar putea ajunge la 8 metri sau mai mult. Willows will grow almost anywhere,
but prefer deep alluvial loams or fertile boulder clays with high pH. Willows va creste
aproape oriunde, dar prefera loams profund sau argile aluvionare fertile bolovan cu pH
mare. They need access to sunlight and will not thrive when overshadowed by trees. Ei au
nevoie de acces la lumina soarelui şi nu va prospera atunci când umbrită de copaci. They
do prefer damp ground but will cope with what you have. Ei fac prefera sol umed, dar va
face faţă cu ceea ce ai. They will even dry it out for you. Ei vor uscat chiar pentru tine.
They will clean up polluted ground and are useful, if not necessary, around a tree bog. Ei
vor curăţa la sol poluate şi sunt utile, dacă nu este necesar, în jurul unui copac mlastina.

These willow rods were planted with weed retardant, by Redstone willows. Aceste tije
salcie au fost plantate cu flacără de buruieni, de sălcii Redstone.

To give your willow the best start it is advisable to plant it through some sort of weed
retardant. Pentru a oferi salcie dvs. cel mai bun start, este recomandat să-l planta prin
intermediul un fel de retardant buruienilor. This will allow the willows to make root
without competition from other plants. Acest lucru va permite de a face salcii root fără
concurenţă din alte plante. It also keeps the ground slightly warmer and helps to trap
moisture under the sheet. De asemenea, păstrează la sol usor mai calde şi ajută la
umiditate capcana sub foaie. This could be silage sheeting, which is cheapest if you have a
large area to plant. Acest lucru ar putea fi foi de însilozare, care este mai ieftin dacă aveţi
o zonă de mare pentru a planta. The disadvantage of this is that it will need removing after
a few years in order to allow the leaf fall from the willows to nourish the ground.
Dezavantajul acestui fapt este că va avea nevoie de eliminarea, după câţiva ani, în scopul
de a permite căderea frunzelor de la salcii pentru a hrani sol. If you decide to cut your
willow to ground after the second year you will need to remove at least a small part of the
sheeting from around the willow stool to allow the new growth to come up around the
original cutting. Dacă decideţi să vă taie salcie la pământ, după al doilea an va trebui să
eliminaţi cel puţin o mică parte din foi din jurul scaun salcie, pentru a permite noi, în
creştere de a veni în jurul tăiere original. Other retardants could be used. Alte ignifuge ar
putea fi utilizate. The woven weed retardant sold by horticultural merchants would not
need removing if you decided to leave your willow growing on stump as the mesh of this
will allow the nutrients from the composting leaves to soak into the soil below. Intarziere
buruienilor ţesute vândut de către comercianţi horticole nu ar avea nevoie de eliminarea,
dacă te-ai decis să părăsească salcie în creştere pe butuc ca ochiuri de acest lucru va
permite substantele nutritive din frunzele de compostare să se înmoaie în sol de mai jos.
Old carpet and other degradable materials would not need removing as they would
disintegrate over time. covor vechi şi alte materiale degradabile nu ar avea nevoie de
eliminarea ca le-ar dezintegra în timp.

To fix your membrane to the ground you can use groundcover pegs sold by horticultural
suppliers and dig the edges in with a spade or make wire staples to push through the
membrane. Pentru a fixa membrana dvs. la sol puteţi utiliza groundcover cuiere vândute
de către furnizori horticole şi sape în marginile cu o cazma sau face capse de sârmă pentru
a împinge prin membrana. The wind can lift a loose membrane and cover your cuttings.
Vântul poate ridica o membrana liber şi să acopere butaşi dumneavoastră. It is not easy to
find them again when the sheet has lifted! Nu este uşor să le găsim din nou, în cazul în
care foaia sa ridicat!
Willows do best when planted in blocks at the required planting distance. Willows face
cel mai bine atunci când plantate în blocuri la distanţa de plantare necesar. Ideally for
Basketry willow this would be 20-30cm apart, and for larger Viminalis willows the
spacing is 1metre. În mod ideal pentru salcie nuiele acest lucru ar fi de 20-30cm în afară,
şi de sălcii mari viminalis spaţierea este 1metre. They are planted close together to
encourage upright growth. Acestea sunt plantate aproape împreună pentru a încuraja
creşterea economică în poziţie verticală.
If your ground is soft you may be able to push the cuttings straight into the ground
through the chosen membrane. În cazul în care terenul este moale, aţi putea fi capabil să
împingă butaşi direct în sol prin membrana ales. With finer willow it is a good idea to use
an old screwdriver to make a pilot hole first. Cu salcie fine este o idee bună să utilizaţi o
şurubelniţă vechi pentru a face o gaură primul pilot. Supporting the willow, push into the
ground until only about the last 5-6cm is above ground. Sprijinirea salcie, împinge în
pământ până când numai despre ultimele 5-6cm este deasupra solului. It is important to
make sure the willow cutting is the right way up. Este important să vă asiguraţi că de
tăiere salcie este calea dreapta sus. The bottom of the cutting should be thicker than the
top, but if it is difficult to tell, look at the bud scales. Partea de jos a tăiere trebuie să fie
mai gros decât în partea de sus, dar dacă este dificil să spun, uita-te la scări amice. These
should be pointing upwards. Acestea trebuie să fie orientată în sus. If you are planting a
lot of cuttings it is a good idea to use some sort of a pad in the palm of your hand as after
a while this hurts! Dacă sunteţi de plantare o mulţime de butaşi este o idee bună de a
utiliza un fel de tampon în palma ta ca dupa un timp acest doare!

The cuttings should be from local willow in order to preserve local hybrids. Butaşii ar
trebui să fie de la salcie locale, în scopul de a păstra hibrizilor locale.

Remember to label your rows / blocks. Amintiţi-vă să eticheta rândurile / blocuri. Another
idea is to make a planting plan showing your varieties. O altă idee este de a face un plan
de plantare care arată soiuri dumneavoastră. Sometimes labels left on site get broken or
disappear. Uneori, etichete stânga pe site-ul obţine rupte sau dispar.
Willow grows quickly and coppiced willow will produce multiple branches, which can be
used for weaving. Willow creste rapid şi salcie coppiced va produce mai multe ramuri,
care pot fi utilizate pentru ţesut.
Very large willow Foarte mari de salcie

Willow woods often have a scrubby appearance with dense irregular canopies and often
only 2 – 8m high. pădure Willow au adesea un aspect mărunţel cu copertine dense
neregulate şi de multe ori doar 2 - 8m mare. Willow may be dominant, but birch, alder,
hawthorn, oak and hazel may also be present. Salcie poate fi dominant, dar mesteacan,
arin, paducel, stejar, alun şi pot fi, de asemenea, prezente. These scrub woodlands provide
important cover for birds such as the whitethroat, grasshopper warbler and wren. Aceste
păduri scrub asigură acoperire importante pentru păsări, cum ar fi pitulicea lăcustă Silvie,
şi Wren. Willows support a large number of moths and other insects, second only to oak.
Willows susţine un număr mare de molii şi alte insecte, al doilea numai la stejar.
As the ground conditions are wet, associated plants will include marsh plants like marsh
marigold, angelica, marsh valerian and water mint. Deoarece condiţii de teren sunt ude,
plante asociate vor include plante mlaştină ca gălbenele marsh, angelica, valeriana
mlastini si menta de apă. As the ground conditions vary, some areas might support
brambles, dog rose and nettles. Deoarece condiţiile variază în teren, unele zone ar putea
sprijini mărăcine, măceş şi urzici. Willows are generally frost hardy. Willows sunt, în
general, rezistente la îngheţ.

In the past these areas of wet woodland were managed in the same way as the rest of the
wood, with many treated as strips of coppice. În trecut aceste zone umede de padure au
fost gestionate în acelaşi mod ca restul de lemn, cu multe tratate ca benzi de păduri
mărunte. Coppicing can be done every year unless the withies need to be longer, in which
case they can be left for two or three years. Coppicing pot fi făcute în fiecare an cu
excepţia cazului în withies trebuie să fie mai lungă, caz în care acestea pot fi lăsate pentru
doi sau trei ani. A willow coppiced for several years does not make very deep roots
(usually only about 1m deep) whereas a tree will send roots very deep. O salcie coppiced
de mai mulţi ani nu face rădăcini foarte adânci (de obicei numai aproximativ 1 m
adâncime), în timp ce un copac va trimite rădăcini foarte adânci.

There are various methods of coppicing. Există diferite metode de coppicing. In some
areas the willow is allowed to grow to tree height and coppiced so that grazing animals
cannot reach the tender rods. În unele zone salcie este permis să crească la înălţimea
copacilor şi coppiced astfel încât animalele păşunatul nu se poate ajunge la tijele de
licitaţie. Some prefer to keep animals and willows separate and will cut the willow stool
to ground. Unii preferă să păstreze animalele şi sălcii separate şi va reduce scaun salcie la
sol. Others will leave a stump, with the willows growing from the top. Alţii va lăsa un
ciot, în creştere cu salcii din partea de sus. This can be useful if you do not want to bend
over to harvest your rods! Acest lucru poate fi util dacă nu doriţi să se aplece pentru a
recolta tije ta!

Diseases and pests Boli şi dăunători


Watermark disease, Erwinia salicis boala filigran, Erwinia salicis
Rusts: Melampsora spp Rugineşte: spp Melampsora
Anthracnose caused by Marssonina salicola Anthracnose cauzate de Marssonina salicola
Canker and die back caused by Glomerella miyabeana, Gangrenă şi mor spate cauzate de
miyabeana Glomerella,
Fusicladium saliciperdum Fusicladium saliciperdum
Cryptodiaporthe salicina Cryptodiaporthe salicina

Pests Dăunători
Large puss moth, two poplar longhorn beetles, giant willow aphid Motanul mare fluture
de noapte, doi gândaci Longhorn plop, salcie gigant afide
Last Updated ( Friday, 19 February 2010 14:06 ) Ultima actualizare (vineri 2010-02-
nouăsprezece 14:06)