Sunteți pe pagina 1din 14

Anexă la Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la orgsnizarea și funcționarea Agenției de administrare a

inistențelor judecătorești
Descifrarea calculelor - costurile determinate de mărirea numărului de unități

11 unități 15 unități 4 unități


(pentru un (pentru un noi 4 unități noi ( pentru
an) an) (pentru un an) 4 luni 2015)
111 Retribuirea muncii 678.3 893.9 215.6 71.9
112 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 146.1 205.0 58.9 19.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă
116 medicală achitate de patroni 27.3 37.2 9.9 3.3
113 Plata mărfurilor şi serviciilor 486.6 529.3 42.7 0.0
113-03 Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc 191.6 191.6 0.0 0.0
113-06 Cărţi şi ediţii periodice 15 15.0 0.0 0.0
113-11 Servicii de telecomunicaţie şi de poştă 28.3 38.6 10.3 0.0
113-13 Servicii de transport 67.7 92.3 24.6 0.0
113-17 Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor 0 0.0 0.0 0.0
113-18 Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului 10.5 10.5 0.0 0.0
113-19 Arendarea bunurilor 64.9 64.9 0.0 0.0
113-21 Formare profesională 13.6 17.9 4.3 0.0
113-22 Servicii editoriale 64 64.0 0.0 0.0
113-30 Lucrări de informatică şi de calcul 1.2 1.2 0.0 0.0
113-45 Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate 27.4 30.0 2.6 0.0
113-47 Comision aferent serviciilor bancare 2.4 3.3 0.9 0.0
114 Deplasări în interes de serviciu 40 40.0 0.0 0.0
114-01 Deplasări în interiorul țării 0.0 0.0
114-02 Deplasări peste hotare 40 40.0 0.0 0.0
135 Transferuri către populaţie 12 12.0 0.0 0.0
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă
135-33 achitate din mijloacele financiare ale angajatorului 12 12.0 0.0 0.0
242 Procurarea mijloacelor fixe/ datorie 2014 30.5
Total mii lei 1420.8 1717.3 327.0 94.8
Tabelul nr.1
Calculul fondu
(Tabelul este elaborat în baza Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (pentru funcțiile de demnitate publică și personalu
28.05.12 privind salarizarea funcționarilor publici, Hotărîrea Guvernului nr.710 din 26.09.2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică

Instituția
Executorul primar de buget
Grupa principală
Grupa funcţiei
Tipul instituţei
componenta bugetară

spor pt grad de spor pu desfășurarea


calificare, grad activității în localit.
militar spor pt eficiență în din partea stîngă a
spor pt spor pt secret
(special), rang prevenirea și Nistrului, în sat.
categoria de (art.6 (3) din
treapta de saarizare
grad de salarizare

Salariu de diplomatic combaterea Varnița al r-lui


calificare** Legea nr.355 /
bază (lunar, (art.6 (2), (21) , corupției*** (art.6 Anenii Noi, sat.
Nr. unități

(art.6 (21) din 23.12.2005; pct.1,


Denumirea subdiviziunii / titlul de funcție) pct.2 din Note (21 ), art.8 (4) din
1 1
Copanca și Hagimus
Legea nr.355 / 2 din HG nr.863 /
funcției stabilit cnf la anexa nr.3 Legea nr.355 / ale r-lui Căușeni
23.12.05) 01.08.06)
schemei de din Legea 23.12.05) (pînă la 30%, pct.3
încadrare* nr.355/ din HG nr.710 /
23.12.05; pct.7 26.09.12)
din HG
nr.331 /
28.05.12) % Σ % Σ coef. Σ % Σ

12(11*420
1 2 3 4 5 6 7 8(5*7) 9 10(5*9) 11 13 14(5*13)
0)

a) funcții de demnitate publică (fdp),


cu excepția judecătorilor 0 x x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x x
………………. x x 0.0 0.0 0.0 x x
b) personalul din cabinetul
persoanelor cu funcții de demnitate
publică (pcpfdp)
0 x x 0.0 x x x 0 0 x x
………………. x x x x x 0 0 x x
c) funcționari publici (fp) 13 50960.0 3555.0 x x x x x x x x
Director 1 19 III 6930.0 350.0 x x x x x x x x
Direcția juridică x x x x x x x x
Director adjunct, Șef al direcției 1 18 II 6300.0 350.0 x x x x x x x x
Șef adjunct direcției 1 12 IV 5060.0 300.0 x x x x x x x x
Specialist principal 1 4 V 3360.0 350.0 x x x x x x x x
Specialist principal 1 4 IV 3220.0 300.0 x x x x x x x x
Specialist 1 2 II 2520.0 335.0 x x x x x x x x
Secția administrare instanţe
judecătoreşti și sisteme
informaţionale judiciare x x x x x x x x
Șef secție 1 9 I 3800.0 200.0 x x x x x x x x
Specialist principal 1 4 I 2800.0 200.0 x x x x x x x x
Specialist principal 1 4 I 2800.0 200.0 x x x x x x x x

Serviciul management financiar,


control și audit intern
x x x x x x x x
Șef serviciu 1 7 III 3740.0 200.0 x x x x x x x x
Auditor intern 1 6 II 3360.0 200.0 x x x x x x x x
Serviciu generalizare și analiză a
statisticii judiciare x x x x x x x x
Șef serviciu 1 7 V 4080.0 300.0 x x x x x x x x
Specialist superior 1 3 IV 2990.0 270.0 x x x x x x x x
d) personal de deservire tehnică ce
asigură funcționarea autorității
publice (pdtafap) 1 x x 2300.0 x x x x x x x 0.0
Secția administrare instanţe
judecătoreşti și sisteme
informaţionale judiciare x x x x x x x x x 0.0
Administrator principal sisteme
informatice 1 x x 2300.0 x x x x x x x 0.0
Notă:
1. Tabelul este elaborat în condițiile 2014-2015 prevăzute de legislație. Totodată, va fi util pentru calculul fondului de salarizare pentru următorii ani, fiind adaptat la modific
2. Se completează, indicînd subdiviziunea și titlurile de funcții din subdiviziune, grupate conform categoriilor de personal nominalizate în tabel.
* - salariul lunar pentru funcțiile de demnitate publică care își desfășoară activitatea în localitățile din partea stîngă a Nistrului, în satul Varnița al raionului Anenii Noi și în sa
- salariile de funcție ale personalului de deservire tehnică se reflectă aplicarea majorărilor indicate în pct.1 și pct.3 din Note la tabelul din anexa nr.1 la HG nr.710 /26.09.1

3
Tabelul nr.1

spor pt grad de spor pu desfășurarea


calificare, grad activității în localit.
militar spor pt eficiență în din partea stîngă a
spor pt spor pt secret
(special), rang prevenirea și Nistrului, în sat.
categoria de (art.6 (3) din

treapta de saarizare
grad de salarizare
Salariu de diplomatic combaterea Varnița al r-lui
calificare** Legea nr.355 /
bază (lunar, (art.6 (2), (2 ) ,
1
corupției*** (art.6 Anenii Noi, sat.

Nr. unități
(art.6 (21) din 23.12.2005; pct.1,
Denumirea subdiviziunii / titlul de funcție) pct.2 din Note (211), art.81 (4) din Copanca și Hagimus
Legea nr.355 / 2 din HG nr.863 /
funcției stabilit cnf la anexa nr.3 Legea nr.355 / ale r-lui Căușeni
23.12.05) 01.08.06)
schemei de din Legea 23.12.05) (pînă la 30%, pct.3
încadrare* nr.355/ din HG nr.710 /
23.12.05; pct.7 26.09.12)
din HG
nr.331 /
28.05.12) % Σ % Σ coef. Σ % Σ

12(11*420
1 2 3 4 5 6 7 8(5*7) 9 10(5*9) 11 13 14(5*13)
0)
- salariile de funcție pentru funcționarii publici se reflectă luînd în considerare prevederile art.6 (4) din Legea nr.48 / 22.03.12 și respectiv pct.2 alin.2, pct.3, pct.4 - pct.6 d
** se completează doar pentru funcțiile de demnitate publică din Centrul Național Anticorupție
*** se completează doar pentru funcțiile de demnitate publică și pentru funcțiile persoanelor din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică din Centrul Național A
**** sub tabel se specifică sporurile și suplimentele incluse în această coloană pentru fiecare titlu de funcție/ persoană în parte

____________________________________________________________ ________________________________
Conducătorul subdiviziunii economico-financiare/ contabile __________________________
_____________________________

(nume, prenume)
____________________________________________________________ (semnătura)
________________________________
Executor _____________________________ __________________________
(nume, prenume) (semnătura)
persoană de contact privind completarea tabelului: Borș Irina, tel.: 26-27-49

4
Tabelul nr.1
ulul fondului anual de salarizare pentru fdp, pcpfdp, fp, pdtafap
personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică), Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (pentru funcționarii
a tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților adminsitrației publice centrale și locale (pentru personalul de deservire tehnică ce a
coduri

spor sau După caz, ajutor material


spor pt
premie supliment diferența (fdp-art.8 (1) din
testarea și spor pt impactul
lunară ce ţine de de salariu Legea nr.355 / ajutor
întreținerea performanț sporului pt
20% specificul (art.38 din premiu 23.12.05; fp-pct.8 material impactul
aplicațiilor a colectivă performanța Fondul anual
(pct.5 de Legea anual 4) din HG (pcpfdp- premiului
programice (pct.8 1) colectivă de retribuire a
din HG activitate nr.355 / Alte plăți Salariu lunar (pct.6 din nr.331 / 28.05.12; art.8' (3) anual asupra
20% (pct.2 din HG asupra muncii
nr.710 (pct.4 din 23.12.05, HG pdtafap -art.12 din Legea indemnizație
din Note la nr.331 / indemnizație (art.111)
din HG nr.710 art.19 din nr.710) din Legea nr.355 / nr.355 / i de concediu
HG nr.710 28.05.12 - i de
26.09.12 / Legea 23.12.05, pct.5 23.12.05)
din 15%) concediu
) 26.09.12) nr.48 / din HG nr.710 /
26.09.12)
**** 22.03.12 26.09.12)

20(5+6+8+10 27(20*12
15=5*20 +12+14+15+ 22(5*12 23(20+21/12 luni+21+22+
16=5*20% 17 18 19 21(5) 24(5) 25(22/12 luni)26(21/12 luni)
% 16+17+18+1 luni*15%) luni+22 / 12luni) 23+
9) 24+25+26)

x x x 0.0 0.0 0.0 x x 0.0 x x x 0.0


x x x 0.0 x x 0.0 x x x 0.0

x x x 0.0 0.0 0.0 x x x 0.0 x x 0.0


x x x 0.0 x x x 0.0 x x 0.0
x x x 0.0 0.0 54515.0 x 91728.0 62159.0 x 7644.0 x 815711.0
x x x 7280.0 x 12474.0 8319.5 x 1039.5 x 109193.0
x x x 0.0 x 0.0 0.0 x 0.0 x 0.0
x x x 6650.0 x 11340.0 7595.0 x 945.0 x 99680.0
x x x 5360.0 x 9108.0 6119.0 x 759.0 x 80306.0
x x x 3710.0 x 6048.0 4214.0 x 504.0 x 55286.0
x x x 3520.0 x 5796.0 4003.0 x 483.0 x 52522.0
x x x 2855.0 x 4536.0 3233.0 x 378.0 x 42407.0

x x x 0.0 x 0.0 0.0 x 0.0 x 0.0


x x x 4000.0 x 6840.0 4570.0 x 570.0 x 59980.0
x x x 3000.0 x 5040.0 3420.0 x 420.0 x 44880.0
x x x 3000.0 x 5040.0 3420.0 x 420.0 x 44880.0

x x x 0.0 x 0.0 0.0 x 0.0 x 0.0


x x x 3940.0 x 6732.0 4501.0 x 561.0 x 59074.0
x x x 3560.0 x 6048.0 4064.0 x 504.0 x 53336.0

x x x 0.0 x 0.0 0.0 x 0.0 x 0.0


x x x 4380.0 x 7344.0 4992.0 x 612.0 x 65508.0
x x x 3260.0 x 5382.0 3708.5 x 448.5 x 48659.0

460.0 460.0 0.0 0.0 0.0 3220.0 2300.0 x 3411.7 x x 191.7 44543.3

0.0 0.0 0.0 0.0 x 0.0 x x 0.0 0.0

460.0 460.0 3220.0 2300.0 x 3411.7 x x 191.7 44543.3

la modificările și completările cadrului normativ-legal ce reglementează condițiile de salarizare.

Noi și în satele Copanca și Hagimus ale raionului Căușeni se reflectă cu majorarea de pînă la 20 % cnf notei la anexa nr.2 la Legea nr.355 / 23.12.05
0 /26.09.12.

5
Tabelul nr.1

spor sau După caz, ajutor material


spor pt
premie supliment diferența (fdp-art.8 (1) din
testarea și spor pt impactul
lunară ce ţine de de salariu Legea nr.355 / ajutor
întreținerea performanț sporului pt
20% specificul (art.38 din premiu 23.12.05; fp-pct.8 material impactul
aplicațiilor a colectivă performanța Fondul anual
(pct.5 de Legea anual 4) din HG (pcpfdp- premiului
programice (pct.8 1) colectivă de retribuire a
din HG activitate nr.355 / Alte plăți Salariu lunar (pct.6 din nr.331 / 28.05.12; art.8' (3) anual asupra
20% (pct.2 din HG asupra muncii
nr.710 (pct.4 din 23.12.05, HG pdtafap -art.12 din Legea indemnizație
din Note la nr.331 / indemnizație (art.111)
din HG nr.710 art.19 din nr.710) din Legea nr.355 / nr.355 / i de concediu
HG nr.710 28.05.12 - i de
26.09.12 / Legea 23.12.05, pct.5 23.12.05)
din 15%) concediu
) 26.09.12) nr.48 / din HG nr.710 /
26.09.12)
**** 22.03.12 26.09.12)

20(5+6+8+10 27(20*12
15=5*20 +12+14+15+ 22(5*12 23(20+21/12 luni+21+22+
16=5*20% 17 18 19 21(5) 24(5) 25(22/12 luni)26(21/12 luni)
% 16+17+18+1 luni*15%) luni+22 / 12luni) 23+
9) 24+25+26)
4 - pct.6 din HG nr.331 / 28.05.12

Național Anticorupție

__________
______
__________ ____________________________________
______ _______________________
(telefon de contact)

6
Tabelul nr.1

cționarii publici), Hotărîrea Guvernului nr.331 din


ică ce asigură funcționarea autorității publice))

ajutor lei
material din
care nu se
calculează
contribuția de
asigurări
sociale (< Cheltuieli de
salariul Art.116 personal
Art.112
mediu lunar (4,5%, total anual
(23%, anual)
pe economie anual) (art. 111
prognozat și +112+116)
aprobat de
Guvern- pct.2
din anexa nr.5
la Legea
nr.329 /
23.12.13) 30((27-
29((27- 23- 31(27+29+3
28
28)*23%) 24)*4,5% 0)
)

0.0 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0
0.0 187613.5 33909.8 1037234.4
25114.4 4539.3 138846.7
0.0 0.0 0.0
22926.4 4143.8 126750.2
18470.4 3338.4 102114.8
12715.8 2298.2 70300.0
12080.1 2183.4 66785.4
9753.6 1762.8 53923.4

0.0 0.0 0.0


13795.4 2493.5 76268.9
10322.4 1865.7 57068.1
10322.4 1865.7 57068.1

0.0 0.0 0.0


13587.0 2455.8 75116.8
12267.3 2217.2 67820.5

0.0 0.0 0.0


15066.8 2723.2 83298.1
11191.6 2022.8 61873.3

0.0 10245.0 1850.9 56639.2

0.0 0.0 0.0

10245.0 1850.9 56639.2

7
ajutor Tabelul nr.1
material din
care nu se
calculează
contribuția de
asigurări
sociale (< Cheltuieli de
salariul Art.116 personal
Art.112
mediu lunar (4,5%, total anual
(23%, anual)
pe economie anual) (art. 111
prognozat și +112+116)
aprobat de
Guvern- pct.2
din anexa nr.5
la Legea
nr.329 /
23.12.13) 30((27-
29((27- 23- 31(27+29+3
28
28)*23%) 24)*4,5% 0)
)

8
Calculul fondului anual de salarizare p/u șoferi de autoturisme care deser

(Tabelul este elaborat în

Instituţia
Executorul primar de buget
Grupa principală a funcţiei
Grupa funcţiei
Tipul instituţiei
Componenta bugetară

Spor p/u
Salariu tarifar / de vechimea în
funcție cnf muncă
categoriei de 10% -
Categoria de salarizare

salarizare, lei Coeficientul 30% din


Nr. unități aprobat

complexității salariul
Total tarifar
(anexa nr.9;
Denumirea salariul
Nr. pct.1, 3 și 4 din
subdiviziunii, tarifar / (pct.7, alin.2,
d/o note la tabel la
titlul funcției de bază, din note la
anexa nr.10 la
lei tabel la anexa
HG nr.381/
p/u 13.04.06) nr.10 la HG
p/u o nr.381/
unități
unitate 13.04.06)
aprobate

suma,
%
lei
10 = 8 *
1 2 3 4 5 6=4*5 7 8=6*7 9 9/
100%
Serviciul logistic
Șofer 4 1 1040 1040 1.15 1196 10% 119.6

Conducătorul instituţiei
(numele, prenumele)
Şeful Serviciului Economic (Contabil)
(numele, prenumele)

Notă: Tabelul este elaborat pentru condițiile de salarizare în anii 2014-2015. În


e autoturisme care deservesc aparatul primăriilor, consiliilor raionale, direcțiilor și secțiilor autonome ale acestora, se

(Tabelul este elaborat în baza pct.7 din note la anexa nr.10 la HG nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salariza

Spor pînă la Premiu


Spor p/u munca 25% din lunar, 50%
prestată în Spor 10% / Spor p/u
salariul tarifar intensitatea din salariul
condiții Spor 30% 25% din
șoferilor p/u muncii, 30% tarifar,
nefavorabile p/u salariul
activitate intensitatea din salariul ținînd cont
(pct.9 din tarifar de sporul Alte condiții
în Zona de șoferilor p/u muncii în tarifar,
Condiții unice perioada p/u de salarizare
aprobate prin securitate clasa de ținînd cont
(pct.16 din calificare activităților în de sporul vechime în specificate în
HG nr.381/ condiții de p/u vechime muncă HG nr.381/
13.04.06) Condiții (pct.2 din note
campanie (pct.7, 13.04.06
unice la tabel la în muncă
aprobate anexa nr.10 la (pct.5 din note (pct.7, alin.3, alin.4, din
la tabel la note la
prin HG HG nr.381/ din note la
anexa nr.10 la tabel la anexa tabel la
nr.381/ 13.04.06)
13.04.06), HG nr.381/ nr.10 la HG anexa nr.10
număru 13.04.06) la HG
suma, lei nr.381/
l de nr.381/
lei 13.04.06), lei
puncte 13.04.06),
suma, suma,
% % lei %
lei lei
15 = 8 17 = 8
13 = 8 * 18 = (8 + 10) 19 = (8 +
11 12 14 * 14 / 16 * 16 / 20
30% * 30% 10) * 50%
100% 100%

10% 119.6 394.68 657.8

(semnatura)
(semnatura)

are în anii 2014-2015. În cazul modificării legislației în următorii ani tabelul va fi actualizat.
autonome ale acestora, serviciile desconcentrate în teritoriu ale ministerelor și altor organe administrative centrale

vire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare)


codurile

Ajutor material (pct.7,


alin.5, din note la tabel la
anexa nr.10 la HG nr.381/
13.04.06), lei
Contribuții
Alte condiții Impactul
de
de salarizare Premiu premiului
asigurări
specificate în inclusiv anual anual Fondul
sociale de
HG nr.381/ Salariu ajutorul (HG asupra anual de
stat
13.04.06 lunar, lei material, care nr.180/ mărimii salarizare,
obligatorii
Total nu se supune 11.03.13) indemniza mii lei
(art.112),
ajutorul calculării , lei ției de
material contribuțiilor concediu
mii lei
de asigurări
sociale de stat
obligatorii
suma,
lei
22= 8 + 10
27 = 22 *
+ 12 + 13 + 28 = ((27 -
26 = 25 / 12 luni + 23
21 15 + 17 + 23 = 22 24 25 = 8 (24 / 1000
12 luni + 25 + 26) /
18 + 19 + lei) )* 23%
1000 lei
21
2487.68 2487.68 2487.68 1196 99.7 33.6 7.2
dministrative centrale

Note (se specifică


Prime de
Cheltuieli alte condiții de
asigurare
de salarizare, indicate în
obligatorie
personal coloanele 20 și 21, și
de asistență
total, se indică pct. al HG
medicală
381/ 13.04.06, prin
(art.116),
mii lei care este stabilită
mii lei
plata respectivă)

29 = (27 -
30 = 27 +
23 / 1000 31
28 + 29
lei) * 4,5%

1.4 42.2