Sunteți pe pagina 1din 47

◊ PLURAL M »»» ◊ HORS COLlECTION »»»

Mircea Dumitru Sue Prideaux Barbara Cassin (coordonatoare)


Lumi ale gîndirii Sînt dinamită! Vocabularul european
Zece eseuri logico-metafizice Viaţa lui Nietzsche al filosofiilor

Cuvînt-înainte de Andrei Pleșu Traducere de Bogdan-Alexandru Stănescu Ediție cartonată


Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook Traducere coordonată de Anca Vasiliu
ISBN print: 978-973-46-7989‑8, 145x225 mm, 145x225 mm și Alexander Baumgarten
232 p. 190x250 mm, 1.552 p.
Personalitate de prim rang a istoriei filo­
„Mircea Dumitru reprezintă, în România, sofiei, Friedrich Nietzsche a marcat în­ Lucrare monumentală realizată de un colec­
o parcelă a gîndirii contemporane, mai pu­ treaga gîndire ulterioară şi modul în care tiv de aproape o sută de autori și acoperind
țin frecventată de marele public, fie el și înţelegem condiţia umană. Dar ce știm circa 15 limbi europene, Vocabularul euro­
interesat de «metafizică». Cititorul... va despre omul din spatele filosofului? pean al filosofiilor prezintă și compară, în
descoperi voluptăți filosofice noi, rezul­ Nietzsche a scris că orice filosofie este cele aproximativ 400 de intrări ale sale,
tate din degustarea rigorii, a construcți­ autobiografică, iar Sue Prideaux ne intro­ mai bine de 4.000 de termeni specifici
ei logice, a unei interogații despre sens de duce în lumea acestui om de o inteligență unei limbi sau, pentru cei moșteniți din
altă coloratură decît aceea a gîndirii spe­ strălucită, excentric și zbuciumat, punînd Antichitate, culturii europene, precum și
culative tradiționale.” (Andrei Pleșu) în lumină evenimen­tele și personajele ce aspecte ce țin de funcționarea unei limbi
i-au modelat viața și opera. De la educa­ în ansamblu. Termenii importanți bene­
„Există o tensiune conceptuală care face ția creștină primită în copilărie, umbrită ficiază de o tratare amplă, cu un istoric
ca încercarea de a da o explicație unitară de moartea misterioasă a tatălui său, pînă exhaustiv și, acolo unde este cazul, com­
minții și lumii fizice să fie una dintre cele la cariera sa ca profesor și apoi cufundarea pararea destinului lor în diferite limbi, ca
mai persistente și deconcertante enigme. dureroasă în nebunie, autoarea urmăreș­ și de expunerea, în chenare separate, a
Imaginea predominantă despre lumea te viața intelectuală și senti­mentală a lui sensului și rolului lor în concepțiile unor
naturală este de tip fizic. Totuși, mintea Nietzsche cu sensibilitate de romancieră. autori semnificativi. În plus, deși terme­
și, în mod special, experiența subiectivă Remarcabile sînt și portretele pe care le nii discutați au făcut, în diverse perioade
conștientă nu par să se potrivească aces­ face celor mai importanți oameni din via­ și la diverși autori, obiectul speculației fi­
tei explicații naturaliste și fizicaliste... Să ța lui Nietzsche, printre care Richard și losofice, mulți dintre aceștia au fost pre­
fie oare orice încercare de a înțelege con­ Cosima Wagner, Lou Andreas-Salomé luați de științele umaniste sau au trecut
știința un drum înfundat, ceva sortit să sau sora filosofului, Elisabeth, care i-a în limbajul cotidian, ceea ce face volumul
eșueze?” (Mircea Dumitru) manipulat textele și a transformat arhiva cu atît mai interesant pentru intelectualii
Nietzsche într-un punct de atracție pentru de formație umanistă în general și pen­
MIRCEA DUMITRU, profesor de filoso­ ideologii naziști. Sînt dinamită! este bio­ tru publicul larg.
fie (din 2004), rector (din 2011) al Univer­ grafia esențială pentru oricine încearcă
sității din București. Profesor invitat la să înțeleagă povestea poate celui mai BARBARA CASSIN, filolog și filosof spe­
Uni­versitatea din Beijing, Tulsa University, neînțeles dintre filosofi. cializat în Grecia antică, este doctor în filo­
City University of New York, New York sofie și director de cercetare la CNRS-
University, Université Jean Moulin Lyon 3, SUE PRIDEAUX (n. 1946) este autoare Paris IV Sorbona. Dintre lucrările publicate:
École Normale Supérieure de Lyon, britanică de romane și biografii. Dintre Ontologie et politique. Hannah Arendt (1989),
University of Helsinki, Pekin University, cărțile publicate, menționăm: Magnetic Nos Grecs et leurs modernes. Les stratégies
Renmin University, China University of North (1998), Edvard Munch: Behind the contemporaines d’appropriation de l’Anti­
Political Science and Law. Dintre volume­ Scream (2005), Strindberg: A Life (2012). quité (1992).
le publicate: Modalitate și incompletitudine
(2001); Explorări logico-filosofice (2004);
Cuvinte, teorii și lucruri. Quine în perspec­ Vă mai recomandăm:
tivă (în colab., 2009); Truth (în colab., 2013). În aceeaşi colecţie: Dominique Lecourt (coord.), Dicţionar de
Simone Weil, Înrădăcinarea istoria şi filosofia ştiinţelor

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 3


◊ T radiţia creştină »»» ◊ Biblioteca Medievală »»» ◊ Biblioteca Memoria. Jurnale,
Colecţie coordonată de Adrian Muraru şi iniţiată Colecţie coordonată de Alexander Baumgarten autobiografii, amintiri »»»
de Ioan‑Florin Florescu

Grigorie de Nazianz, Ibn Rušd (Averroes) John Mason


Chiril al Alexandriei
Cuvînt hotărîtor privind Trei ani în Turcia
Cuvîntarea a IV-a, stabilirea legăturii dintre Jurnalul unei misiuni medicale
Cuvîntarea a V-a • filosofie și legea revelată la evrei
Împotriva lui Iulian (I, II)
Ediție bilingvă Traducere și cuvînt înainte de Mihai-Răzvan
Introducere, traducere din limba arabă și Ungureanu
Ediție bilingvă Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
note de George Grigore
Traducere și note explicative de Anamaria ISBN print: 978‑973‑46‑7883‑9,
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Stoica 130x200 mm, 424 p.
130x200 mm
Studiu introductiv de Miruna Tătaru-
Cazaban și Bogdan Tătaru-Cazaban
Tabel cronologic de Adrian Muraru Cuvîntul hotărîtor este o pledoarie a lui Pentru prima dată în limba română, jur­
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Averroes pentru lectura textului sacru al nalul unei misiuni medicale în Iașii de
ISBN print: 978-973-46-7999-7, 130x200 mm acum un secol și jumătate
religiei islamice pe nivelurile potrivite de
A existat un împărat roman, Iulian, care înțelegere ale fiecărui auditor. Ideea plu­
ralității sensurilor textului sacru, comună „John Mason ajunge în Moldova, apoi la
a considerat că politica de „creștinare” a Constantinopole, în calitate de medic mi­
imperiului, începută de Constantin cel marilor religii monoteiste ale Mediteranei,
rodește aici sub forma unei teorii herme­ sionar, cu un contract de trei ani – pe care
Mare, este greșită. A luat măsuri legisla­ nu îl va putea împlini pînă la capăt. La
tive împotriva creștinilor, a redactat scri­ neutice: ea permite coexistența armoni­
oasă a două „surori de lapte”: filosofia și Iași ajunge la început de mai 1846, după
eri polemice împotriva acestora, o capo­ un lung drum pe Mediterana și pe uscat
doperă a speciei anticreștine fiind Împotriva revelația. Primul tratat tradus în limba
română din opera arabă a Comentatorului apoi, trecînd prin carantina de la Galați
galileenilor (împăratul îi numea „galile­ și întîlnindu‑i pentru prima oară pe evreii
eni” pe creștini). Tot polemic, intelectu­ deschide astfel calea spre o reflecție asu­
pra distincției și armoniei dintre confe­ localnici. Mason detaliază, utilizînd un
ali creștini i-au răspuns. Scrierile traduse fel de antropologie religioasă avant la let­
în acest volum cuprind reacții la opera lui siune, drept și exercițiul natural al gîndi­
rii demonstrative. tre, sărbători și ritualuri observate în ca­
Iulian. Grigorie de Nazianz, supranumit sele evreilor, elementele semnificative de
„Teologul”, îi răspunde direct prin două calendar religios, portretizînd membrii
Cuvîntări, scrise în stil asianic. La distan­ Ibn Rušd (AVERROES) (1126-1198), ju­
rist, teolog, filosof și exeget aristotelic, ori­ de frunte ai comunității locale. Același
ță de cîteva decenii, Chiril al Alexandriei spirit de observație se va manifesta și în
îi răspunde și el lui Iulian, oferind o refu­ ginar din Córdoba. Comentator și conti­
nuator al filosofiei lui Aristotel, ale cărei capitala Imperiului Otoman, de această
tație a imperialei scrieri Împotriva galile­ dată, însă, curiozitatea sa oprindu‑se asu­
enilor: ceea ce ce putem citi astăzi din tendințe raționaliste le-a dezvoltat. Opera
lui a avut o pondere semnificativă în cris­ pra învățăturilor islamice și a Coranului.
acest tratat anticreștin este datorat, în Descrierile privind starea evreilor din
mare măsură, lui Chiril al Alexandriei, talizarea filosofiei medievale occidenta­
le. Pe lîngă comentariile la opera lui Iași, Iașii înșiși – capitală a Moldovei –,
care respinge afirmațiile împăratului citîn­ modalitățile prin care medicul putea in­
du-l. Logos și Mythos. Atena și Ierusalimul. Aristotel, Averroes a scris lucrări precum
Despre intelect, Despre silogism, Despre terveni pentru a ușura suferințele trupești,
Superstiția și religia. Platon și Moise. interacțiunea cu localnicii fac lectura
Rațiunea și credința. Nu doar Iulian va conjuncţia cu intelectul agent, Despre
timp etc. interesantă atît pentru istoricul epocii, cît
vorbi despre acestea, ci și creștinii care îi și pentru profan. Rostul aventurii sale în
vor răspunde: o frîntură din acest esen­ Moldova și în Imperiul Otoman trebuie
țial, formativ dialog se oferă prin volu­ înțeles ca datorie a civilizației căreia îi
mul de față. aparținea și ca tribut firesc oferit propri­
ei educații.” (Mihai-Răzvan Ungureanu)

În aceeaşi colecţie:
Cîntarea despre Guillaume

4
◊ HORS COLLECTION »»»

Orlando Figes George Orwell George Orwell


Să-mi trimiți un cuvînt din Despre adevăr Despre libertate
cînd în cînd
Traducere de Ioana Aneci Traducere de Ioana Aneci
O poveste de dragoste și Prefaţă de Teodor Baconschi Prefaţă de Ioan Stanomir
supraviețuire în Gulag Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm 130x200 mm
Ediție cartonată
Traducere de Daniela Rogobete Despre adevăr reunește texte diverse ale Acest volum, în care sînt incluse atît frag­
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7935‑5,
lui George Orwell pe această temă, de la mente din romane, cît și din alte scrieri ale
145x225 mm, 352 p. scurte eseuri la articole, de la piese me­ lui Orwell, cartografiază gîndirea profe­
morialistice la fragmente relevante din ro­ tică și realistă a acestuia pe tema libertă­
Să-mi trimiți un cuvînt din cînd în cînd manele autorului. Orwell abordează subiec­ ții. Autorul discută despre libertate la varii
este extraordinara poveste de dragoste din­ te ce merg de la onestitatea și moralitatea niveluri, între care libertatea individului,
tre doi tineri din Moscova, Lev și Svetlana. individuală pînă la libertatea de exprima­ libertatea politică, societatea și tehnolo­
Despărțiți timp de 14 ani de al Doilea re și propaganda politică. Gîndirea clară gia, revoluția și importanța libertății de
Război Mondial și de Gulag, ei au rămas și scepticismul revelator care îi sînt carac­ exprimare. Pledoaria lui Orwell pentru o
credincioși unul altuia și au lăsat în urmă teristice reprezintă o apărare perfectă îm­ societate liberă şi echitabilă este o sursă de
un uimitor monument închinat iubirii lor: potriva lumii post-adevăr în care trăim, inspirație esențială în lupta noastră pentru
1.500 de scrisori, corespondența lor din o lume stăpînită de fake news și confuzie. libertate și egalitate în lumea de astăzi.
perioada în care Lev s-a luptat să supra­
viețuiască în unul dintre cele mai faimoase Una dintre cele mai facile distracții din Stelele sînt un spectacol gratuit; nu te
lagăre de muncă ale lui Stalin. Introduse lume este discreditarea democrației • Arta costă nimic să‑ți folosești ochii • Devii
și scoase pe furiș din lagăr de diverși și propaganda merg mai mereu mînă în sclavul banilor, fără speranță de scăpare,
muncitori și funcționari, aceste scrisori, mînă • Prima pretenție pe care o avem de pînă ajungi să ai suficienți bani din care
necenzurate, au o franchețe frapantă, lă­ la un scriitor este să nu mintă • Națio­ să trăiești • Nici un animal din Anglia nu
sîndu-ne să pătrundem în lumea interi­ nalismul nu trebuie confundat cu patri­ e liber • Ajunseseră să trăiască vremuri
oară a doi oameni. Orlando Figes spune otismul • Imaginația, la fel ca unele săl­ în care nimeni nu cuteza să-și dea glas
povestea celor doi cu o înțelegere și o căl­ băticiuni, nu naște nimic în captivitate • gîndurilor • Libertatea este sclavie • Poate
dură remarcabile, reconstituind în mod Nici o carte nu este cu adevărat nein­ un nebun era pur și simplu o minoritate
impresionant lumea în care s-a desfășurat. fluențată politic de o persoană
Corespondența lor este singura consemna­
re în timp real de o asemenea amploare a
vieții în Gulagul lui Stalin, dar cititorul este
GEORGE ORWELL (1903-1950), unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolu­
fascinat și de povestea unui cuplu care,
lui XX. Printre romanele sale din anii 1930 se numără O fată de preot (1935),
deși prins în vîltoarea istoriei, își menți­
Aspidistra să trăiască! (1936) și O gură de aer (1939), dar adevărata recunoaștere i-au
ne viu devotamentul. Așa cum arată ace­
adus-o două proze-reportaj: Drumul spre Wigan Pier (1937), despre viața la limita
astă carte incredibilă, dragostea, dăruirea
sărăciei a minerilor dintr-un orășel din Lancashire, și Omagiu Cataloniei (1938), des­
și speranța pot triumfa chiar și în vremu­
pre experiența sa în timpul Războiului Civil din Spania. Între 1943 și 1945, ca direc­
rile și situațiile cele mai îngrozitoare.
tor literar la Tribune, a publicat numeroase articole literare și politice, colaborînd în
același timp la Observer și la Manchester Evening News. Fabula politică Ferma ani­
ORLANDO FIGES este profesor de istorie
malelor (1945) și distopia O mie nouă sute optzeci și patru (1949) sînt cele mai popu­
la Colegiul Birkbeck, Universitatea din
lare romane ale lui Orwell și au fost traduse în întreaga lume.
Londra. De același autor, la Editura Polirom
au apărut: Revoluția Rusă, 1891‑1924
(2016), Dansul Natașei (2018), Crimeea De acelaşi autor: De acelaşi autor:
(2019) și Vorbind în șoaptă (2019). O mie nouă sute optzeci şi patru Drumul spre Wigan Pier

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 5


◊ Seria de autor ◊ Opere »»»
„N. Steinhardt” »»»

Varia Gellu Naum

Volumul II Opere IV
Ediție cartonată
Ediție îngrijită, studiu introductiv, note,
Varia
referințe critice și indici de Florian Roatiș
Repere biobibliografice de Virgil Bulat Ediţie cartonată
Vă mai recomandăm:
Carte publicată și în ediție digitală eBook Ediţie îngrijită de Simona Popescu,
130x200 mm Sebastian Reichmann şi Dan Stanciu
Varia (vol. I) Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-1818-7 (vol. I-IV),
Opera integrală N. Steinhardt este publi­ 978-973-46-6312-5 (vol. IV), 130x200 mm
cată în coeditare cu Mănăstirea „Sfînta
Ana”, Rohia După integrala poetică, proza suprarealistă
şi teatru, ediţia de referinţă a operei lui Gellu
Al doilea volum Varia cuprinde convor­ Naum ajunge la final. Ultimul volum, al
biri și interviuri, transcrierile unor table­ patrulea, reuneşte texte de tinereţe – cum
te radiofonice difuzate între 1978 și 1984 ar fi textul polemic Inventatorii banderolei,
în cadrul emisiunii „Atlas cultural”, pre­ Sicriul irespirabil, compus, îm­preună cu
cum și articole publicate după eliberarea Gherasim Luca, ca un cadavre exquis, sau
lui N. Steinhardt din închisoare care nu au Spectrul longevităţii şi 122 de cadavre, scrise
fost incluse pînă acum în operele Integralei. în colaborare cu Virgil Teodorescu –, mani­
Dacă textele scrise pentru diverse revis­ feste şi corespon­denţa sa cu Victor Brauner,
te și cele citite la radio sînt în general cro­ Sebastian Reichmann şi Oana Lungescu.
nici de carte, portrete de scriitori și artiști
Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan și plastici sau note de călătorie, convorbiri­ GELLU NAUM  (1915-2001) este unul
Nicolae Băciuț le, în special cele de la Jilava cu Sergiu dintre cei mai importanți suprarealiști
Al-George, merg spre sfera religioasă și europeni. Poezia sa, proza și piesele de tea­
autobiografică. În secțiunea finală a vo­ tru au fost traduse în engleză, franceză,
lumului se găsesc mai multe texte inedite, germană, spaniolă, maghiară, sîrbă și le­
cu aceeași diversitate tematică proprie tonă. Distincții literare: Premiul Uniunii
scrierilor steinhardtiene. Scriitorilor din România pentru poezie
(1975), Premiul special al Uniunii Scrii­
N. STEINHARDT (1912-1989), scriitor, torilor din România pentru întreaga acti­
critic literar, eseist și publicist. De la mo­ vitate literară (1986), Premiul național de
mentul apariției, capodopera sa, Jurnalul poezie „Mihai Eminescu” (1992), Pre­
fericirii, a fost mereu reeditată. În 2008, miul Fundației Culturale Române pentru
Editura Polirom și Mănăstirea „Sfînta exce­lență artistică (1995), Premiul euro­
Ana” Rohia au început publicarea operei pean de poezie de la Münster (1999), The
integrale a lui N. Steinhardt, din care au Ame­rican Romanian Academy Arts Award
apărut pînă în prezent 18 volume, între (2000). În anul 2000 a fost propus pentru
Drumul către isihie. Ispita lecturii care: În genul... tinerilor, Critică la per­ Premiul Nobel. La Editura Polirom au
soana întîi, Incertitudini literare, Mono­ mai apărut Despre identic și felurit. Anto­
logul polifonic, Prin alții spre sine, Călătoria logie (2004), Opere I. Poezii (2011), Ope­
unui fiu risipitor. Eseu romanțat asupra re II. Proză (2012), Opere III. Teatru (2014).
neizbînzii.

De acelaşi autor: De acelaşi autor:


Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia Opere III. Teatru

6
◊ Opere »»»

Emil Brumaru Emil Brumaru


Opere VI Opere VII
Ne-ndepărtăm din ce în ce La ruinurile galanteriei
de viață…
Ediție cartonată De acelaşi autor:
Ediție cartonată Ediție îngrijită de Bogdan Crețu
Ediție îngrijită și prefață de Bogdan Crețu Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook ISBN print: 978-973-46-1246-8 (vol. I-VII), Opere III. Cerşetorul de cafea
ISBN print: 978-973-46-1246-8 (vol. I-VII), 978-973-46-8017-7 (vol. VII),
978-973-46-8011-5 (vol. VI), 130x200 mm
130x200 mm

„Emil Brumaru pare a fi în continuare în plină ebuliție creatoare! Au rămas în urma


lui peste 1.500 de poeme necuprinse în nici o carte, pe care cele două volume din se­
ria de Opere le recuperează acum. E ultima etapă, distinctă, din opera sa. Poezia
aceasta de crepuscul nu pare să cunoască timpul prezent: are, cel mai adesea, trecut,
întorcîndu-se elegiac înspre lumea mirifică a copilăriei ori a maturității virile, și mai are
un soi de viitor iluzoriu, improbabil, care mai degrabă neliniștește decît pansează an­
goasele. Poetul scrie elegii, feerii, basme, rugăciuni, imaginarul fiind cel bine-cunos­
cut. Nu lipsesc poemele erotice, într-o tonalitate mai îmblînzită, după cum nu lip­ Opere IV. Dumnezeu se uită la noi
sesc nici confesiunile directe. Întru totul, e aici opera din păcate postumă a unui mare cu binoclul
poet care a trăit pentru poezie și s-a aflat at his best pînă în ultima clipă.” (Bogdan
Crețu)

EMIL BRUMARU (1939-2019), unul dintre cei mai importanți poeți români, a fost
laureat al Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” (2001) pentru Opera
Omnia, a primit Premiul revistei Observator cultural, de asemenea pentru Opera
Omnia, în 2011, iar în 2013 Premiul Președintelui UNITER. În 2014 a primit Premiul
pentru Literatură în cadrul galei „Oamenii Timpului”. Poe­mele sale au fost incluse în
antologii din România, Germania, Franța și Anglia. La Editura Polirom a mai publi­
cat volumele Cerșetorul de cafea. Scrisori către Lucian Raicu (2004), Dumnezeu se uită
la noi cu binoclul (2006), Basmul Prințesei Repede-Repede (în colab. cu Veronica D.
Niculescu, 2009), Cad castane din castani. Amintiri de ieri și azi (în colab. cu Veronica D.
Niculescu, 2014).

Opere V. Crepusculul civil de dimineaţă

De acelaşi autor: De acelaşi autor:


Opere I. Julien Ospitalierul Opere II. Submarinul erotic

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 7


◊ HORS COLLECTION »»» ◊ Seria de autor ◊ Seria de autor
„Andrei Oișteanu” »»» „Aurora Liiceanu” »»»

Mircea Mihăieș Narcotice în cultura Fără


română Despre iubire, suferință și pierdere
O noapte cu Molly Bloom
Istorie, religie și literatură
Romanul unei femei Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm
Ediția a IV-a revăzută, adăugită și ilustrată
Ediție cartonată Carte publicată și în ediție digitală eBook
Carte publicată și în ediție digitală eBook ISBN print: 978-973-46-7952-2, Oare acordăm atenția cuvenită pierderi­
ISBN print: 978-973-46-7947-8, 130x200 mm, 720 p. lor pe care le suferim, unele imprevizibile,
150x235 mm, 512 p.
neașteptate, altele pentru care chiar noi
„N-am putut să las din mînă cartea lui sîntem responsabili? Ce învățăm din lecți­
„Această carte încearcă să înțeleagă felul Andrei Oișteanu. Am aflat din ea că mulți ile de viață care ni se dau? În noua ei car­
în care funcționează mintea unei femei. autori din cultura română foloseau nar­ te, Aurora Liiceanu arată cît de util este
Nu e însă vorba de o persoană în carne și cotice, experimental sau hedonistic. Dar să cunoaștem pierderile cu care ne vom
oase, ci de un personaj ficțional. Molly aici este un pericol extraordinar: toate aces­ confrunta inevitabil și cum putem preîn­
Bloom este eroina feminină a capodope­ te stimulente ard și distrug. Cei care sînt tîmpina unele dintre ele și consecințele lor
rei lui James Joyce, Ulysses. Pentru mine, artiști cu adevărat, cei mai mulți dintre regretabile. Pentru aceasta alege ca exem­
ea reprezintă una dintre cele mai puter­ ei, au ars lumînarea la ambele capete. Sînt ple trei scriitori – Julian Barnes, Joan
nice expresii ale feminității din literatu­ faimoșii damnați pe care îi cunoaștem. Didion și Joyce Carol Oates – și un per­
ra occidentală a ultimelor două secole, Cartea lui Andrei Oișteanu este o parte a sonaj literar – Fermina Daza, protagonista
alături de Anna Karenina, Emma Bovary tabloului culturii române, pînă acum es­ romanului lui García Márquez Dragostea
și mai puțin celebra Eula Varner-Snopes camotată.” (Mircea Cărtărescu) în vremea holerei. Toți își pierd partenerii
(din trilogia The Hamlet, The Town, de viață, toți încearcă să înțeleagă moar­
The Mansion a lui William Faulkner). Cele „O explorare vastă din unghi cultural, is­ tea acestora și să facă față durerii. Deși
trei personaje menționate se sinucid. Nu și toric și antropologic aplicată dimensiu­ diferite, poveștile lor duc la aceeași con­
Molly Bloom. Toate patru își înșală soții – nii evazionist-narcotice a identității au­ cluzie: cu siguranță putem ieși din nefe­
însă numai Molly construiește o teorie a tohtone.” (Paul Cernat) ricire și suferință, dar niciodată nu vom
infidelității, pornind de la experiența prin mai fi ca înainte.
care trecuse alături de primul (și singu­ Fumigații de canabis și alte plante haluci­
rul) ei amant. Prezentul volum este, după nogene. De la Herodot la Strabon • Mateiu AURORA LIICEANU, doctor în psiholo­
știința mea, cea dintîi reconstituire «bio­ Caragiale: Opiu, canabis și hașiș la Curtea- gie, cercetător senior la Institutul de Filo­
grafică» a personajului Molly Bloom da­ Veche • Ion Barbu: „Eterul cotidian și cocai­ sofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-
torată unui singur autor.” (Mircea Mihăieș) na săptămînală” • Emil Cioran: „Calmante Motru” al Academiei Române. La Editura
să-mi domolesc indignarea” • Eugène Polirom a mai publicat, între altele: Patru
MIRCEA MIHĂIEŞ (n. 1954) este profe­ Ionesco: „Injecții să dea la cap spaimei” femei, patru povești (2010, 2011), Supuse
sor de literatură engleză și americană la • Cărtărescu în zodia narcoticului sau rebele. Două versiuni ale feminității
Universitatea de Vest din Timișoara. (2013, 2019), Soacre și nurori. La cine este
Între 2005 și 2012 a fost vicepreședinte al ANDREI OIŞTEANU este cercetător la cheia? (2014, 2018), Ea și El. Biografia
Institutului Cultural Român. Redactor- Institutul de Istorie a Religiilor (Academia unei relații (2016), Putere și sînge. O
Română) și conferențiar asociat la Univer­ aventură indiană (2018), Tînăra cu părul
șef al revistei Orizont. Alte volume pu­
blicate la Editura Polirom: Viața, patimi­ si­tatea din București. De același autor, la alb. Misterul Nabokov (2019).
le și cîntecele lui Leonard Cohen (2005, Editura Polirom au apărut: Religie, politică
2016); Metafizica detectivului Marlowe și mit. Texte despre Mircea Eliade și Ioan
(2008); Ultimul Judt (2011); Ce rămîne. Petru Culianu (2007); Grădina de dincolo.
William Faulkner și misterele ținutului Zoosophia. Comentarii mitologice (2012);
Yoknapatawpha (2012); Istoria lui Corto Imaginea evreului în cultura română (2012);
Maltese: pirat, anarhist și visător (2014); Ordine și Haos. Mit și magie în cultura tra­
Ulysses, 732. Romanul romanului (2016); dițională românească (2013), Sexualitate
Şapte zile, plus una (în dialog cu Ilie și societate (2016). De aceeaşi autoare:
Stepan, 2018). Aşteptarea Penelopei

8
◊ Seria de autor „Ion D. SÎRBU” »»» ◊ Fiction LTD »»»

Lampa Șoarecele B Dan Lungu


Povestiri petrilene și alte povestiri
Părul contează enorm
Ediția a IV-a Ediția a III-a
Ediție îngrijită și referințe critice de Toma Velici Selecție și prefață de Marius Chivu
Ediție îngrijită și referințe critice de Toma Velici
Prefață de Antonio Patraș Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Prefață de Antonio Patraș
Carte publicată și în ediție digitală eBook ISBN print: 978‑973‑46‑7998‑0, 130x200 mm,
Carte publicată și în ediție digitală eBook 264 p.
ISBN print: 978-973-46-7832-7, 130x200 mm ISBN print: 978-973-46-7833-4, 130x200 mm

„Spre deosebire de povestirile minerești, „Era și timpul. După toate succesele po­
„Povestirile din volumul de față reprezintă
ce se înscriu în tradiția bogată, la noi, sibile obținute cu romanele sale în ulti­
un segment aparte în ansamblul creației
mii ani – suplimentări de tiraj și reedi­
lui Ion D. Sîrbu, mărturisind atașamen­ a literaturii nostalgic-evocatoare, de tip
tări, de la hard cover la ediții de buzunar,
tul scriitorului față de valorile morale ale sadovenian, prozele din volumul de față
traduceri într‑o duzină de limbi și recep­
tatălui său și ale coloniei minerești în care investighează cu alt gen de mijloace artis­
tare internațională, premii românești și
s-a născut. Trebuie precizat că accentul tice, de natură livrescă și satiric-vizionară,
străine și chiar ecranizări –, era timpul ca
se va pune aici, ca atare, nu pe aspectele o lume radical diferită, a orașului modern.
o astfel de antologie să ne întoarcă la ră­
formale, de natură estetico-narativă, ci pe Fiind alcătuit, după cum am văzut, din bucăți dăcinile viguroase ale literaturii lui Dan
relevanța antropologică a descrierilor de disparate, compuse la mari intervale de Lungu: proza scurtă... Sensibil deopotrivă
oameni și de peisaje. Prelucrarea în cheie timp, volumul Șoarecele B și alte povestiri la limbajul infantil, vagabonțesc și cosmo­
ficțională a «adevărului» și «istoriei» e mai are aspectul unei antologii de texte alese, polit, colportor de exprimări pitorești, iro­
mult decît evidentă și în textele din volu­ în care autorul a adunat tot ce a scris el nii în argou și vorbe licențioase, Dan
mul de față, Sîrbu fiind nu doar arhivarul, mai bun în materie de proză. Nu întîm­ Lungu a demonstrat de la început o foarte
ci și creatorul (unic, după știința mea) al plător, aici am găsit ilustrată întreaga gamă bună priză deopotrivă la limbajul și na­
acestui univers mineresc atît de plastic și tematică și de posibilități expresive pe care tura poveștilor de viață... A venit timpul,
de limpede creionat, în care trăiesc oameni le va exersa cu o virtuozitate barocă Ion așadar, să‑l (re)descoperim pe Dan Lungu
dintr-o bucată, cinstiți, curajoși și demni. D. Sîrbu în scrierile postume, și îndeosebi în cea mai bună formă a lui de prozator.”
De aceea, lectura «povestirilor petrilene» în romanul său testamentar Adio, Europa! – (Marius Chivu)
mi se pare cu atît mai stimulativă astăzi, despre care el însuși spunea, cu o lipsă de
cînd mineritul e pe cale de dispariție, iar modestie ce nu-i prea stătea în fire, că ar DAN LUNGU (n. 1969) este unul dintre
istoria nefericită a mineriadelor a arun­ fi «tot ce s-a scris mai bun în Balcani de cei mai apreciați scriitori români, cărți ale
cat asupra bieților ortaci din Valea Jiului la Apuleius încoace». Se poate imagina oare sale fiind traduse în numeroase limbi. La
stigmatul primitivității și bestialității, fără un mai convingător îndemn la lectură?” Editura Polirom a mai publicat volume­
pic de nuanță.” (Antonio Patraș) (Antonio Patraș) le de proză scurtă Băieți de gașcă (2005,
2013) și Proză cu amănuntul (2008), pre­
cum și romanele Raiul găinilor (2004,
ION D. SÎRBU (n. 1919, Petrila – m. 1989, Craiova) a absolvit Liceul de Stat pentru 2007, 2010, 2012), Sînt o babă comunistă!
Băieți din Petroșani (1939), Facultatea de Litere și Filosofie „Ferdinand I”, Cluj (2007, 2011, 2013, 2017), Cum să uiți o
(1945), Seminarul Pedagogic Universitar, Cluj (1948) . Și-a dat doctoratul cu teza
  femeie (2009, 2010, 2011), În iad toate be­
Funcția epistemologică a metaforei (1947). A debu­tat literar cu Duminecă, o proză curile sînt arse (2011, 2014), Fetița care se
inspirată de viața minerilor (1941), editorial cu nuvela Concert (1956) și dramaturgic juca de-a Dumnezeu (2014, 2016, 2018)
cu O piatră de hotar, pe scena Teatrului Național din Craiova (1968). A primit nume­ și Pîlpîiri (2018). Tot la Editura Polirom
roase premii ale Uniunii Scriitorilor din România și a lăsat în urmă o operă vastă. a coordonat volumele colective Tovarășe
de drum. Experiența feminină în comunism
(în colab., 2008), Str. Revoluției nr. 89 (în
colab., 2009), Cărți, filme, muzici și alte
distracții din comunism (în colab., 2014)
Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm: și Cartea copilăriilor (în colab., 2016).
Matei Vişniec, Ultimele zile ale Occidentului Florin Iaru, Sînii verzi

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 9


◊ Fiction LTD »»» ◊ Ego. Proză »»»
Colecţie coordonată de Lucian Dan Teodorovici

Bogdan Suceavă Veronica D. Niculescu


Noaptea cînd cineva a Toți copiii librăresei
murit pentru tine
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
130x200 mm
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Vă mai recomandăm: ISBN print: 978-973-46-7983-6,
130x200 mm, 304 p. Silvia Albu este o tînără librăreasă întoar­
să de curînd în orașul natal, după o ab­
Liliana Corobca, Buburuza
Un grup de studenți petrece noaptea de sență forțată de aproape cinci ani. Sîntem
25 de­cembrie 1989 în clădirea Universității, în România anului 1983. Mîncarea e ra­
în centrul Bucureștiului, într-un perimetru ționalizată, nu se mai găsește aproape ni­
de siguranță aflat în interiorul Facultății mic în magazine, lumina se ia timp de o
de Geologie. În jurul clădirii, în decursul oră pe zi, avorturile sînt interzise și me­
întregii nopți, au loc schimburi de focuri. todele de contracepție inexistente, dra­
La cîteva sute de metri distanță, un grup gostea vine laolaltă cu amenințarea mor­
de militari păzește un punct strategic în ții. În cartierul de la marginea Piteștiului,
apropierea clădirii fostului Comitet Central. Complexul este un întreg univers, planete­
Nu este prima oară cînd destinele unora le ce se rotesc în jurul propriilor axe sînt
dintre acești studenți și militari se inter­ Alimentara, Măcelăria, Cofetăria, Merceria,
sectează. Odată cu apariția zorilor, aflăm Librăria, Ceasornicăria, Poșta. În viața li­
ce s-a întîmplat în acea noapte. brăresei, marcată de o traumă pe cînd avea
doar 17 ani, mișună o mulțime de copii.
De-a lungul verii, o idilă se înfiripă între
„Iată povestea revoluției din perspectiva
Doina Ruşti, Homeric ea și ceasornicar, un bărbat cu șapte ani
unui matematician în anul I de facultate,
mai în vîrstă. Apariție atrăgătoare, cea­
fiu de ofițer de miliție, pornit într-o aven­ sornicarul pare să-i promită că o va duce
tură personală spre Universitate pentru a cu el către alte orizonturi – dar poți să
participa la redactarea statutului Ligii crezi în promisiuni sau totul e scînteiere
Studenților. O nebunie, se-nțelege. Nu și fugară? Toți copiii librăresei este un cîntec
pentru proaspătul student călit în arma­ al însingurării și-al dragostei care poate
tă. Călit e un fel de a spune; în fapt, trau­ fi aducătoare de moarte, din vremurile
matizat, încarcerat în toxice suspendări trăite de cei ce-au fost tineri în anii ’80.
temporale și tembelizări pe linie. Drumul Un cîntec pe-al cărui fundal este etalat
acesta la Universitate se ramifică din pre­ un întreg evantai de povești cu copii.
zentul intens, apocaliptic, al revoltelor
din decembrie ’89, spre trecutul împărțit VERONICA D. NICULESCU este scrii­
între iubiri indecise, matematică și stagiul toare și traducătoare. La Editura Polirom
militar. Noaptea cînd cineva a murit pentru a mai publicat: Basmul Prințesei Repede-
tine este istoria unei memorii dislocate.” Repede (în colab., 2009), Cad castane din
Simona Antonescu, Ultima cruciadă (Marius Miheț) castani (în colab., 2014), Spre văi de jad
și sălbăție (2016) și O vară cu Isidor (2017).
BOGDAN SUCEAVĂ (n. 1969) este profe­ Locuiește în București împreună cu soțul
sor la California State University, Fullerton, ei, o mulțime de flori adevărate și cîteva
SUA. Este, între altele, autorul romanelor animale imaginare.
Venea din timpul diez, Miruna, o poveste,
Vincent nemuritorul, Repu­blica și Avalon.
Secretele emigranților fericiți. În aceeaşi colecţie:
Lavinia Branişte, Sonia ridică mîna

10
◊ Ego. Proză »»»
Colecţie coordonată de Lucian Dan Teodorovici

Mihai Radu Ionuț Chiva Alexandru Potcoavă


Contaminare Kids are not OK Viața și întoarcerea
unui Halle
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7982-9, 130x200 mm, ISBN print: 978‑973‑46‑7995‑9, 130x200 mm,
272 p. Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
224 p.
ISBN print: 978-973-46-7997-3,
130x200 mm, 344 p.
Anastasia se ocupă cu documentarea po­ Nimic din felul în care începe povestea
veștilor adevărate prezentate în emisiu­ lui David, a soției sale Sabine și a fiicei lor La granița Ungariei cu Reich-ul nazist, în
nea TV Vino să vezi! și se pomenește pe Sofia, mutați de curînd la țară, într-o casă curtea fabricii de bere din Kőszeg, șaizeci
neașteptate implicată într-o istorie tene­ aflată în mijlocul unui peisaj bucolic, nu-l de barăci mizere adăpostesc deținuții ce
broasă, petrecută la Orșova, în noaptea pregătește pe cititor pentru ceea ce ur­ construiesc în frigul iernii o linie de apăra­
de 18 decembrie 1989, în pragul Revoluției. mează să se întîmple cu viața celor trei. Un re în calea Armatei Roșii. Sînt evrei con­
Rareș este ofițer al Serviciului Român de prieten din tinerețe, care este și povesti­ vertiți la creștinism, pe care guvernul fas­
Informații, învingător în lupta cu kilo­ torul întîmplărilor, li se alătură în două cist maghiar i-a „împrumutat” aliaților
gramele, angajat în misiunea „Not Found vacanțe și are prilejul să-i vadă îndeaproa­ germani. Într-o baracă, înconjurat de o
404” și moștenitor al bunurilor soldatului pe în zilele lor obișnuite și să constate că mînă de oameni sleiți de muncă și de foa­
francez Claude Bourdin, mort în 1915, la sînt o familie unită și fericită. Dar toate me, mîncați de păduchi și mistuiți de
18 ani, în Primul Război Mondial. Nu se acestea sînt curmate brusc atunci cînd un boli, timișoreanul Halle Rezső își spune
cunosc. Amîndoi vor intra într-un joc al val de arestări în masă, care a cuprins povestea vieții. E povestea dramatică a
paralelelor trasate prin alte paralele, res­ aproape jumătate din sat, îi aruncă și pe unei familii ale cărei ramificații se întind
pectînd o stranie geometrie a vieții, în cei doi soți în închisoare, sub acuzația de din Banat pînă în Elveția și, într-un fel,
care toate întîmplările lumii trimit codat pedofilie, într-un caz instrumentat de un povestea unui întreg neam rătăcitor de
la toate întîmplările lumii, influențîndu-se procuror „dornic de afirmare”. Unde se secole pe drumurile Europei, în căutarea
una pe cealaltă. Contaminare. Acest joc, termină nevinovăția și unde începe fap­ unui cămin. Deși se va dovedi inutilă în
independent de voința lor, dă naștere ta? Cum convingi lumea și legea că acu­ fața înaintării sovietice, linia de apărare
unui thriller pasionant ale cărui persona­ zațiile propriului copil nu sînt adevărate? va costa viața a mii de deținuți din
je, aflate în aparență la distanță în timp și Cum supraviețuiești gîndului că ai eșuat Kőszeg. La retragerea germanilor, sute
spațiu, reușesc să dezlege o enigmă. ca părinte și în ce fel de ființă te transfor­ dintre cei rămași vor pieri în marșuri ale
Fiindcă totul se leagă cu totul, iar faptele mă acesta? Kids are not OK este un ro­ morții către alte lagăre. Dar oare ce s-a
de omor nu se prescriu niciodată. man dur despre procesul prin care oame­ întîmplat cu Halle Rezső?
nii pot deveni nefuncționali și despre
MIHAI RADU (n. 1977) a absolvit Facul­ existența care nu-și mai găsește nici o ALEXANDRU POTCOAVĂ a mai publi­
tatea de Filosofie din cadrul Universității motivație dacă valorile care o diferenția­ cat alexandru potcoavă iar bianca sta-n
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este jur­ ză de stadiul larvar sînt anihilate. alex (poezie, 2001), Pavel și ai lui (roman,
nalist la săptămînalul Cațavencii și scrie 2005), Șoimii patriei trebuie să fie întot­
pentru emisiunea Starea Nației. După vo­ IONUȚ CHIVA (n. 1978) a debutat în deauna veseli! (roman, 2011), Ce a văzut
lumul de proză scurtă Hobby și alte poves­ 2004 cu romanul 69, publicat la Editura Parisul (proză scurtă, 2012), Într-o zi nu
tiri, apărut în 2009, a publicat, împreună Polirom. Au urmat volumul de poezii in­ ne vom mai recunoaște (poezie, 2016). A
cu Simona Tache, Femeile vin de pe Venus, stituția moartă a poștei (2011, Editura fost inclus în mai multe antologii din
bărbații de la băut (2013) și Bărbații vin Casa de Pariuri Literare) și cel de povestiri România, iar o serie de texte i-au fost tra­
de pe Marte, femeile de la coafor (2015). Boddah speriat (2014, Editura Polirom). duse în engleză, franceză, germană, ita­
De același autor, la Editura Polirom au mai A lucrat ca traducător, corector, ziarist. A liană, maghiară, croată, slovacă, turcă,
apărut romanele Sebastian, ceilalți și-un publicat în revistele Vatra, Ziua literară, greacă și ebraică.
cîine (2014) și Extraconjugal (2017, 2018). România literară, Paradigma, Luceafărul,
Ziarul de Duminică, Dilema Veche, Scena9
ș.a.

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 11


◊ Ego. Proză »»» ◊ Ego-grafii »»»
Colecţie coordonată de Lucian Dan Teodorovici

Cătălin Partenie Eugen Cadaru Matei Vișniec


Vizuina de Aur Cișmigienii Cronica realităților
tulburătoare
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
130x200 mm 130x200 mm
(sau despre lumea contemporană
în fața marilor decizii)
Vizuina de Aur spune povestea unor ti­ Anul 1971, București, Grădina Cișmigiului,
neri pasionați de muzică, care își doresc cel mai frumos parc din Regatul României. ISBN print: 978-973-46-7973-7,
120x185 mm, 504 p.
să trăiască din asta în anii 1980. Pe fun­ Mircea Eliade i-a convocat degrabă pe
dalul ultimilor ani de ceaușism, cu tot gro­ prietenii săi Emil Cioran, Eugen Ionescu, La zece ani de la apariția volumului Cronica
tescul și derizoriul lor, ei obțin certifica­ Petre Țuțea și Mircea Vulcănescu pentru ideilor tulburătoare, Matei Vișniec revine
te de artiști, își fac o formație și cîntă în a le povesti despre un vis recurent bizar: cu o selecție de articole și eseuri social-po­
restaurante. Însă protagonistul romanu­ un vis în care România ar fi fost ocupată litice și culturale. Acestea ne înfățișează
lui, Paul, e un tip ciudat, care are un set de Armata Roșie în 1944 și ar fi devenit portretul unei lumi în schimbare acce­
de tobe și care nu își dorește reușita so­ o republică socialistă în perioada postbe­ lerată, dar și portretul unui om dornic să
cială. Ba chiar face tot ce poate pentru a fi lică. Avem de a face, așadar, cu o istorie înțeleagă realitățile tulburătoare din ju­
exmatriculat de la Facultatea de Filosofie contrafactuală. Pornind de la acest vis ciu­ rul său. Mereu cu un pas înaintea arma­
și pentru a trăi la întîmplare, din muzică. dat, cei cinci vor face o incursiune în lu­ tei de istorici, eseiști, sociologi, filosofi,
Totul ia o turnură neașteptată însă cînd mea miraculoasă a unei insule aflate pe politologi, jurnaliști, lumea contempora­
Paul reușește să fugă din țară, iar priete­ Dunăre, unde vor avea parte de o întîlni­ nă evoluează atît de rapid, de subtil și de
re cu totul neobișnuită și vor găsi răspun­ surprinzător, încît instrumentele cu care
nii și colegii lui sînt nevoiți să suporte
sul la o întrebare fundamentală ce decurge este studiată devin în scurt timp perimate.
consecințele, fiind concediați de la locu­
din acel vis. În paralel, unul dintre stu­ În această situație este necesar un efort
rile de muncă și urmăriți constant. Între continuu de reflecție critică pentru a în­
timp, nici lui Paul nu îi merge foarte bine, denții lui Mircea Eliade, tînărul Dragoș
Montani (fiul unui prosper om de afa­ țelege ce se întîmplă și pentru a lua decizii
trebuind să se descurce într-o lume pe privind viitorul. O întrebare tulburătoare
care nu o cunoaște. Romanul ne arată ceri, care însă se arată preocupat mai de­
grabă de metafizică), explorează ecrane­ traversează întreaga carte: oare va fi nece­
cum dorința de libertate poate fi mai pu­ sar, avînd în vedere mersul istoriei prezen­
ternică decît orice obstacole care stau în le irealității, încercînd să deslușească atît
te, să se renunțe la democrație și la liber­
calea ei, iar prieteniile adevărate pot su­ cheia unui mister ce i-a fost servit, cît și
tate în schimbul securității și al con­servării
praviețui chiar și trădării. un răspuns la o provocare erotică ce-i
mediului înconjurător?
scurtcircuitează existența. O poveste des­
pre o lume care nu a (mai) fost, dar care MATEI VIȘNIEC este poet, dramaturg,
CĂTĂLIN PARTENIE este conferențiar
ar fi putut și ar fi trebuit să fie. romancier, jurnalist și eseist. Distins cu
universitar la Facultatea de Științe Politice,
Școala Națională de Studii Politice și prestigioase premii literare, printre care
EUGEN CADARU (n. București, 1973) Premiul Academiei în 1998, Premiul
Administrative, București. A editat volu­
a absolvit Facultatea de Drept din cadrul UNITER pentru întreaga activitate în
mele: Plato’s Myths (2009), Plato. Selected
Universității din București. În 2009 a obți­ 2015, de mai multe ori Premiul Presei la
Myths (2004), precum și Heidegger and
nut doctoratul în Cinematografie și Media Festivalul Internațional de Teatru de la
Plato (în colab., 2005), Aristotel, Protrepticul
la Universitatea Națională de Artă Tea­ Avignon. La Editura Polirom a mai publi­
(în colab., 2005). Vizuina de Aur este pri­ trală și Cinematografică „I.L. Caragiale” cat: Cronica ideilor tulburătoare (2010),
mul lui roman. București. Este prezent cu povestiri în di­ Sindromul de panică în Orașul Luminilor
verse antologii. A mai publicat: A opta zi (2012), Cafeneaua Pas-Parol (2014), Negus­
e-n fiecare noapte (povestiri, 2014) și Miste­ torul de începuturi de roman (2014),
rioasa scrisoare a domnului Tesla (poves­ Domnul K. eliberat (2015), Dezordinea
tiri, 2017). preventivă (2017), Iubirile de tip pantof.
Iubirile de tip umbrelă... (2018), Ultimele
În aceeaşi colecţie: În aceeaşi colecţie: zile ale Occidentului (2018), Cabaretul
Dan Ciupureanu, Biroul de Întrebări Ridicole Mihai Buzea, Recrutorii cuvintelor (2018).

12
◊ Ego-grafii »»» ◊ eseuri & confesiuni »»»

Vasile Ernu Valeriu Gherghel Vintilă Mihăilescu


Izgoniții Porunca lui rabbi Akiba Socio-hai-hui prin
Mică trilogie a marginalilor Ceremonia lecturii de la sfîntul Arhipelagul România
Augustin la Samuel Pepys
Ediția a II-a
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7981-2, 120x185 mm, Ediția a II-a revăzută și adăugită cu cinci 106x180 mm
304 p. eseuri noi
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7875-4, 106x180 mm,
„Sîntem deja în «post-tranziție» – spun
Biblia ne povestește despre Iacov și Esau, unii. E discutabil. Cert este însă că fapte­
328 p.
fiii gemeni ai patriarhului Isaac. Esau, care, le mărunte nu mai sînt la fel de fascinan­
potrivit legii, trebuie să fie moștenitorul, te în ele însele, nu mai uimesc doar prin
„Pentru a deveni om, în deplinul sens al
pierde totul în fața lui Iacov. Acesta, cu ineditul lor, prin diversitatea frustă a în­
cuvîntului, cineva a acoperit pereții pira­
ajutorul mamei sale, fură binecuvîntarea tîmplării, ci, învăluite într-o aură simp­
midelor cu versuri. Ori și-a reprimat im­
tatălui, iar cu un blid de mîncare îi „cum­ tomatică, lasă tot mai mult loc de meditație
pulsul de a ucide și dorința de a fi crud, în jurul lor. De pe micul ecran al coti­dia­
pără drepturile” flămîndului Esau. Urma­
rea acestui „furt” este primul război civil ascultînd peripețiile personajelor din nului pe marea scenă a problemelor țării
din istorie. Izgoniții repovestește acest mit O mie și una de nopți. Mai mult: și-a trăit este un drum care se cere parcurs la fie­
fondator prin istoria unei familii de evrei experiențele fundamentale îndeosebi po­ care pas. Se cere o «privire grăitoare»,
din Chișinău de la începutul secolului XX. vestindu-le. Nu spun cine știe ce noutate. care să așeze în cuvinte cu rost observa­
Este istoria a doi frați: Sara și Aaron. Viața Dacă nu ar exista un poem erotic, precum țiile mărunte. O privire socio-hai-huie,
și aventurile lor se desfășoară în imperiul Cîntarea cîntărilor, sau poemele trubadu­ dar nu prea...” (Vintilă Mihăilescu)
țarist între 1903 – cînd la Chișinău are loc rilor, am ști mult mai puțin despre iubi­
rea-pasiune și despre frumusețea care tre­ VINTILĂ MIHĂILESCU este profesor
primul pogrom cu rezonanță globală – și uni­versitar doctor în cadrul Departa­
1917 – anul Revoluției ruse. Este și isto­ zește iubirea-pasiune. Dacă nu ar exista
Moartea la Veneția, ne-ar scăpa aproape în mentului de Sociologie al SNSPA. În
ria unui război civil modern, în condiții 2005-2010 a fost director general al
total diferite, laice și radicale. Este poves­ întregime melancolia resemnată a sfîrșitu­
Muzeului Ţăranului Român. În 1998-
tea frămîntărilor celor doi și a felului în lui. Și dacă nu ar exista Cartea lui Iov, nu am 2018 a fost colaborator permanent la re­
care reacționează cînd au de-a face cu vi­ pricepe de ce suferința și răul se acordă, vista Dilema (Veche). De același autor, la
olența și cînd li se fură drepturile socia­ pînă la urmă, cu providența divină.” Editura Polirom au apărut: Antropologie.
le, politice sau economice. Aaron și Sara (Valeriu Gherghel) Cinci introduceri (2007, 2009), Etnografii
dau răspunsuri radical diferite la aceleași urbane. Cotidianul văzut de aproape
probleme într-un debut de secol nebun. VALERIU GHERGHEL. Studii de Filosofie (coord., 2009), Scutecele națiunii și hai­
și Istorie la Universitatea „Al.I. Cuza” din nele împăratului. Note de antropologie
VASILE ERNU s-a născut în URSS în Iași. Burse de studii la Centre Européen publică (2013), Condiția romă și schimba­
1971. A fost redactor fondator al revistei Universitaire de Nancy (1985-1986) şi la rea discursului (coord. împreună cu Petre
Philosophy & Stuff și redactor asociat al Hellenic Open University din Atena- Matei, 2014), Apologia pîrleazului (2015),
Patras (2013). Redactor la Convorbiri li­ De ce este România astfel? Avatarurile ex­
revistei Idea artă + societate. A debutat
cepționalismului românesc (coord., 2017),
cu volumul Născut în URSS (Polirom, terare între 1990 și 1993. Din 1993 este
Hotel Ambos Mundos. Scurt eseu de an­
2006, 2007, 2010, 2013). A mai publicat: profesor la Universitatea „Al.I. Cuza” din tropologie borgesiană (2017), Etnogeneză
Ultimii eretici ai Imperiului (2009); Ceea ce Iași. Doctor în Filosofie, specialitatea și țuică (2018), În căutarea corpului regă­
ne desparte (în colab., 2010); Intelighenția Metafizică, cu o teză despre teologia pla­ sit. O ego-analiză a spitalului (2019).
rusă azi (2012); Sînt un om de stînga (2013); toniciană. La Editura Polirom a mai pu­
Sectanții (2015, 2017); Intelighenția basa­ blicat Breviarul sceptic. Și alte eseuri des­
rabeană azi (2016); Bandiții (2016, 2017); pre simplitate (2012) și Roata plăcerilor.
Jurnal la sfîrșitul lumii (2019); Războiul De ce n‑au iubit unii înțelepți cărțile?
pisicilor (2019). Mai multe detalii pe (2018). De acelaşi autor:
www.ernu.ro. În căutarea corpului regăsit.
O ego-analiză a spitalului

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 13


14
www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 15
◊ Biblioteca Polirom »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Leonard Cohen Mihail Bulgakov Malala Yousafzai și Liz Welch


Flacăra Corespondență ● Jurnale Sîntem dezrădăcinate
Călătoria mea și poveștile altor
Prefață de Adam Cohen Traducere din limba rusă, note şi indice de fete refugiate din toată lumea
Ediție de Robert Faggen și Alexandra Ana‑Maria Brezuleanu
Pleshoyano Prefaţă de Ion Vartic
Traducere din limba engleză de Florin Bican Carte publicată și în ediție digitală eBook Traducere din limba engleză de Bianca Alecu
Carte publicată și în ediție digitală eBook ISBN print: 978‑973‑46‑7958-4, Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7970-6, 130×200 mm, 464 p. ISBN print: 978-973-46-7971-3,
130×200 mm, 306 p. 130×200 mm, 256 p.

„Acum meditez la tot felul de lucruri şi Cîștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace
Flacăra reunește în mod excepțional ul­ am început să înţeleg limpede că trebuie
timele poeme și texte ale lui Leonard Malala Yousafzai împărtășește poveștile
să renunţ la deprinderea de a rîde. În afa­ emoționante, la limita supraviețuirii, ale
Cohen, pe care el însuși le-a strîns și le-a ră de asta, literatura este toată viaţa mea. unor tinere refugiate, împletite cu propria
pus în ordine în ultimele luni de viață. Nicicînd n-o să mă mai întorc la nici un poveste despre dezrădăcinare și adaptare
Volumul conține și o selecție amplă din fel de medicină. Ca om, Gorki îmi este la o nouă viață. Se conturează astfel cîteva
carnetele lui, incluzînd totodată texte de antipatic, dar ce scriitor uriaş şi puternic dintre fețele aflate în spatele știrilor pe
cîntece, bucăți de proză și ilustrații, căro­ este şi ce lucruri importante şi teribile care le auzim în fiecare zi despre milioa­
ra el le-a conferit o formă poetică de-a spune el despre vocaţia de scriitor.” (Mihail nele de oameni din întreaga lume ce fug
lungul întregii vieți, oferind astfel o vi­ Bulgakov) din calea conflictelor. În plină criză a
ziune intimă fără precedent asupra trăi­ migrației, Sîntem dezrădăcinate este un
rilor unui artist și gînditor unic. Consti­ MIHAIL AFANASIEVICI BULGAKOV, avertisment important care amintește că
tuindu-se într-un ultim capitol, de o născut la Kiev în 1891, fiul unui profesor fiecare dintre cei 68,5 milioane de oameni
forță impresionantă, al carierei literare de dogmatică de la Academia de Teologie ce sînt strămutați în prezent reprezintă o
legendare a lui Cohen, Flacăra ne prezin­ din oraș, absolvă strălucit Facultatea de persoană – adesea tînără – cu propriile spe­
tă deplina anvergură a liricii coheniene, Medicina a Universităţii din Kiev. Stabilit ranțe și visuri, care merită să trăiască în pace
de la dimensiunea de o splendidă tran­ definitiv la Moscova în 1921, renunță la și să-i fie respectate drepturile universale.
scendență la cea infuzată de umor negru. medicină în favoarea literaturii și publi­
cisticii. De o mare diversitate – foileton, MALALA YOUSAFZAI a devenit cunos­
LEONARD COHEN (n. 1934, Montréal) schiță, povestire, nuvelă, roman, farsă, dra­ cută inițial publicului din Pakistan sub
și-a început cariera artistică în 1956, cu pseudonimul Gul Makai, o fetiță de
mă etc. –, scrierile sale au o inconfunda­
volumul de poezii Let Us Compare 11  ani care își descria viața sub regimul
bilă unitate a viziunii. Contestat ade­sea
Mythologies. A publicat 12 cărți, printre tali­ban. În octombrie 2012, Malala a supra­
cu virulență de critica vremii, a reușit să viețuit miraculos unui atentat și, din
care două romane celebre, The Favourite publice prea puțin în timpul vieții, antologi­
Game (Joaca preferată, 1963) și Beautiful Birmingham, și-a continuat campania în
cele narațiuni fantastice Diavoliada și slujba educației. În prezent, Malala pro­
Losers (Frumoşii învinşi, 1966). A lansat Ouăle fatale, precum și romanul Garda movează accesul la educație prin inter­
14 albume, interpretările sale din concer­ albă numărîndu‑se printre excepții. Ade­ mediul Fundației Malala, organizație
te transformîndu-l în unul dintre cei mai vărata glo­rie a lui Bulgakov este postu­ nonprofit care investește în programe
aclamați artiști din lume. A primit Grammy mă. Pînă și capodopera sa,  Maestrul și comunitare și acordă sprijin militanților
Lifetime Achievement Award în 2010, Margareta, la care a lucrat și după ce și‑a pentru dreptul la educație din întreaga
Premiul Prințul de Asturias pentru Lite­ pierdut vederea, pînă în ultima zi a vie­ lume. Malala Yousafzai a fost distinsă în
ra­tură în 2011, Premiul Juno pentru me­ ții, a apărut în URSS abia în 1967, an ce 2014 cu Premiul Nobel pentru Pace.
lodia anului și albumul anului în 2016 și marchează începutul publicării masive a
a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. operelor lui Bulgakov peste graniță, in­ Jurnalistei LIZ WELCH îi place să spună
A încetat din viață în noiembrie 2016. clusiv în România. povești, cu eroi sau cu oameni obișnuiți.
Unele dintre ele au cîștigat premii, altele
s-au transformat în cărți celebre. Ea se
află în continuă căutare de noi provocări.

16
◊ Biblioteca Polirom »»» ◊ Biblioteca Polirom. Seria de autor „Albert Camus” »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Ozzy Osbourne și Chris Ayres Actuale Omul revoltat


Cronici (1939-1958)
Eu sînt Ozzy Traducere din limba franceză și note de
Marina Vazaca
Ediţie îngrijită, traducere din limba franceză, Carte publicată și în ediție digitală eBook
Traducere din limba engleză de Mircea
Pricăjan notă asupra ediţiei, cronologie şi note de ISBN print: 978-973-46-7991-1,
Carte publicată și în ediție digitală eBook Marina Vazaca 130x200 mm, 384p.
130x200 mm Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7987-4,
130x200 mm, 476 p. Omul revoltat (1951) urmărește ideea re­
De la liniile de asamblare și abatoarele voltei umane în faţa absurdului existenţei
industriale din Birmingham pînă pe cul­ în trei dintre ipostazele sale esenţiale:
„Grupîndu‑şi o parte din scrieri în cele trei
mile succesului absolut, Ozzy Osbourne metafizică, istorică şi artistică. De o vas­
volume de Actuale, Camus a urmărit, aşa
se prezintă cu maximă dezinvoltură în tă erudiţie, eseul lui Camus este o lectu­
cum se va vedea, să le înzestreze cu o pu­
această autobiografie extravagantă și emo­ ră personală a marilor etape parcurse de
tere de semnificaţie superioară celei pe care
ționantă. Înstrăinarea de suburbiile en­ spiritul de revoltă de-a lungul a două se­
o avea fiecare în parte şi să le cîştige drep­
gleze este doar începutul unei călătorii cole, de la Revoluţia franceză din 1789 la
turi egale cu ale operei sale de ficţiune şi
amețitoare de-a lungul a treizeci de ani Revoluţia rusă din 1917. Camus exami­
de reflecţie filosofică. Actualele nu repre­
de istorie a muzicii, așa cum ne-o poves­ nează şi comentează ideile despre revol­
zintă prin urmare doar o culegere de texte,
tește unul dintre cele mai controversate tă formulate în opera unor mari gînditori
ele se organizează ca relatare a unui mar­
personaje ale scenei rock, păstrînd tot revoltaţi, de la Sade la Nietzsche, trecînd
tor fidel al istoriei, angajat în primul rînd
timpul echilibrul între introspecție, au­ prin Saint-Just şi Marx, dar şi a unor mari
în slujba adevărului şi a libertăţii pentru
toironie și glorificarea mitului vedetei scriitori răzvrătiți precum Lautréamont,
toţi şi contribuie la definirea rolului ar­
rock. Printre turnee supraomenești, ex­ Baudelaire sau Rimbaud. Concluziile in­
tistului în societate, care va lua forma unei
cese delirante, nopți la răcoare, memora­ solite la care Camus ajunge în urma am­
profesiuni de credinţă... Actualele, pen­
bili tovarăși de aventură și autoanalize plului său studiu asupra revoltei au iscat
tru că o îmbrăţişează temporal, sînt ca o
mucalite, Ozzy povestește cum și-a sacri­ numeroase controverse după apariţia
plasă aruncată de autor peste întreaga sa
ficat viața pe altarul rock’n’roll-ului. Necru­ cărţii. Din acest motiv, autorul a simţit
operă, iar în nodurile acestei plase sînt
țător, emoționant și mai absurd decît fic­ nevoia să explice limpede şi tranşant
prinse toate titlurile reprezentative care o
țiunea, părintele heavy-metal-ului nu cum a luat naştere demersul său şi care
alcătuiesc. Se verifică prin aceste trei vo­
ratează ocazia de a spulbera, cu un irezis­ sînt scopurile lui într-un text intitulat
lume de Actuale coerenţa tipului de an­
tibil umor englezesc, unele legende care „Apărarea Omului revoltat” (1952), ce înso­
gajare umană şi artistică de o rară nobleţe
îl învăluie. El pune aici în scenă povestea ţeşte această ediţie a eseului lui Camus.
pe care l‑a reprezentat Albert Camus, fie
extraordinară a unui om care nu avea ni­
că a făcut jurnalism politic, că a scris tea­
mic de pierdut și care, tocmai de aceea, a
tru, roman sau eseu filosofic.” (Marina
cucerit totul.
Vazaca)
OZZY OSBOURNE (John Michael
Osbourne) s-a născut în Aston, Bir­ ALBERT CAMUS (1913-1960), romancier, dramaturg și filosof francez născut în
mingham, Marea Britanie, în 1948. A Algeria, a absolvit Universitatea din Alger și a fost cîțiva ani jurnalist la Alger répu­
vîndut peste o sută de milioane de dis­ blicain. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost membru al Rezistenței
curi atît ca membru al legendarei trupe Franceze și editor al ziarului clandestin Combat. După război a colaborat constant la
rock Black Sabbath, cît și ca multipremiat publicații prestigioase din Franța, fiind una dintre vocile cele mai influente ale stîn­
artist solo. Are cinci copii și trăiește cu gii democrate. Tot în această perioadă a publicat o serie de romane și eseuri filoso­
soția sa, Sharon, în California, SUA, și în fice cu un impact persistent, printre care Străinul (1942), Mitul lui Sisif (1942), Ciuma
Buckinghamshire, UK. (1947), Căderea (1956), Exilul și împărăția (1957). În 1957, la doar 44 de ani, Albert
Camus a primit Premiul Nobel pentru Literatură. În 2018, Editura Polirom a inau­
gurat Seria de autor „Albert Camus”, din care, pînă în prezent, au apărut Străinul,
Vă mai recomandăm:
Ciuma, Exilul și împărăția, Fața și reversul, Nunta, Vara și Moartea fericită.
Keith Richards, Viaţă

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 17


◊ Biblioteca Polirom. Seria ◊ Biblioteca Polirom. Seria ◊ Biblioteca Polirom.
de autor „Orhan Pamuk” »»» de autor „Mika Waltari” »»» Esenţial »»»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru Colecţie coordonată de Dan Croitoru Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Alte culori Tînărul Ioannis Junichiro Tanizaki


Despre viață, artă, cărți,
Traducere din limba finlandeză și note de Sigrid Istoria secretă a seniorului
orașe… și o povestire Crasnean și Andreea Niță
130x200 mm
din Musashi
Traducere din limba turcă și note de
Traducere din limba japoneză de Magdalena
Luminița Munteanu În secolul al XV-lea, Ioannis Anghelos, un Ciubăncan
ISBN: 978‑973‑46‑8000‑9, 130x200 mm, tînăr teolog, se alătură armatei creștine în Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
584p.
lupta pentru salvarea Constantinopolelui ISBN print: 978-973-46-7946-1, 130×200 mm,
200 p.
asediat de turci. Dar este capturat de sul­
Premiul Nobel pentru Literatură 2006 tanul inamic și ajunge în mîinile fiului
acestuia, viitorul cuceritor al cetății bi­ Publicat inițial în foileton între 1931 și
„Am senzația că nu există un început, că zantine. Ioannis devine astfel martorul 1932, romanul Istoria secretă a seniorului
fac același lucru de secole și că voi conti­ sfîrșitului unei lumi, moment ce marchea­ din Musashi este povestea unui personaj
nua să o fac mereu. Acesta este sensul opti­ ză totodată începutul unei noi ere, care fictiv, Terukatsu, un tînăr de familie aleasă,
mismului pentru mine…” (Orhan Pamuk) avea să fie supusă însă aceluiași demon al ce se achită conștiincios de datoria pe
violenței. Exigența lui Mika Waltari, sino­ care o are ca urmaș de nobil, constru­
O selecție a celor mai reprezentative tex­ nimă cu perfecționismul, l-a făcut să aban­ indu-și pas cu pas drumul de războinic
te de natură eseistică ale marelui cîștigă­ doneze manuscrisul romanului Tînărul ce-i fusese destinat. Motivele din spatele
tor al Premiului Nobel pentru Literatură Ioannis imediat după ce îl terminase și să multora dintre acțiunile sale au însă legă­
2006, alături de o povestire, Alte culori rescrie povestea – efort în urma căruia va tură cu secretele din viața sa particulară
dezvăluie o latură caldă, neașteptată a scri­ lua naștere celebrul roman Amanții din și cu ciudatele sale obsesii sexuale, iar
itorului Orhan Pamuk. Reflecții asupra Bizanț. De aceea, deși conceput în anii ’50, Tanizaki alege să dezvolte această parte a
momentelor vieții de zi cu zi, observații Tînărul Ioannis – prima versiune a Aman­ istorisirii, recurgînd la așa-zise cronici ce
de călătorie, amintiri de la moartea tatălui ților din Bizanț – a fost publicat postum pretind a spune adevărata poveste, cea care
sau de la marile cutremure care au zgu­ abia în 1981. Lăudat fără rezerve de cri­ nu se găsește în scrierile oficiale. Dincolo
duit Istanbulul, volumul schițează în de­ tici, Tînărul Ioannis poate fi considerat fără de reîntîlnirea cu teme preferate ale scri­
urmă de îndoială unul dintre cele mai bune itorului, precum erotismul bizar, citito­
taliu portretul intim, uman al scriitoru­
romane ale lui Mika Waltari. rul va regăsi și o construcție romanescă
lui turc, dar și al țării sale.
extrem de bine realizată, cu un ritm alert
Fiu de preot, născut în anul 1908, MIKA și cu elegante note de ironie și umor fin.
ORHAN PAMUK s-a născut în 1952, la
WALTARI se bucură de un imens succes
Istanbul, şi a crescut într-o familie nume­ la apariţia primului său roman, Marea Junichiro Tanizaki (1886-1965) a
roasă, asemănătoare acelora pe care le des­ iluzie, în 1928. Notorietatea inter­naţională fost unul dintre cei mai populari scriitori
crie în romanele Cartea neagră şi Cevdet i‑o aduce Egipteanul (1945), impresio­ ai literaturii japoneze. Obsesiile erotice dis­
Bey şi fiii săi, într-un cartier înstărit din nantă recreare a Egiptului din secolul tructive, un univers sexual adesea şocant,
Nişantaşı. La 23 de ani, Orhan Pamuk se al XIV‑lea î.Hr., care‑l propulsează printre dar şi modul în care schimbările rapide
hotărăşte să devină romancier; trăieşte re­ cei mai citiţi autori. În 1955 apare Etruscul, din sînul societăţii japoneze în secolul XX
tras în apartament şi începe să scrie. Cu un incitant roman de aventuri şi, totodată, afectează viaţa de familie se regăsesc în
excepţia unei perioade de trei ani petrecu­ o adevărată enciclopedie romanţată a civi­ multe dintre cărţile sale: Moartea lui
te la New York, a locuit numai la Istanbul. lizaţiei mediteraneene din secolul al V‑lea O-Tsuya (1915), Naomi (1924), Labirintul
Scrie romane de treizeci de ani şi nu a î.Hr. În 1957 devine membru al Academiei destinului (1928-1930), Istoria secretă a
avut niciodată altă meserie. Cărţile i-au Finlandeze, iar în 1970 primeşte titlul de seniorului din Musashi (1935), O pisică,
fost traduse în mai mult de cincizeci de Doctor Honoris Causa al Universităţii un bărbat şi două femei (1936), Surorile
limbi, iar unul dintre cele mai apreciate din Turku. Mika Waltari a murit în 1979, Makioka (1943-1948), Cheia (1956), Jurna­
romane ale sale, Mă numesc Roşu, a cîşti­ la Helsinki. lul unui bătrîn nebun (1961; Polirom,
gat în anul 2003 IMPAC Dublin Literary 2016) etc. Majoritatea romanelor sale au
Award. În 2006, Orhan Pamuk primeşte fost adaptate pentru cinematografie, iar
Premiul Nobel pentru Literatură. De acelaşi autor: în 1964 numele lui Junichiro Tanizaki s-a
Romanul aflat pe lista scurtă a Premiului Nobel.

18
◊ Biblioteca Polirom. Esenţial »»»» ◊ Biblioteca Polirom.
Colecţie coordonată de Dan Croitoru Actual »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Romain Gary (Émile Ajar) F. Scott Fitzgerald Michael Ondaatje


Regele Solomon Prăbușirea Lumina de veghe
Traducere din limba franceză şi note de Daria Ediție de Edmund Wilson Traducere din limba engleză şi note de Ariadna
Laura Bârsan Traducere din limba engleză și note de Radu Ponta
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Pavel Gheo Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7961‑4, 130x200 mm, Carte publicată și în ediție digitală eBook ISBN print: 978‑973‑46‑7967‑6,
296 p. ISBN print: 978-973-46-8001-6, 130×200 mm, 320 p.
130x200 mm, 416 p.
Ca şofer de taxi, Jean întîlneşte zilnic zeci În perioada tulbure de după încheierea
de oameni ciudaţi. Totuşi, nimeni nu-l în­ Un autoportret extrem de personal al as­ celui de-al Doilea Război Mondial, doi
trece pe Solomon Rubinstein, „regele panta­ censiunii și decăderii unui mare scriitor, adolescenți londonezi, Nathaniel și
lonilor”, care a făcut avere din prêt‑à‑porter marcat de amestecul de romanțios și re­ Rachel, rămîn să trăiască în casa familiei
şi îşi ocupă timpul sărind în ajutorul se­ alism ce reprezintă trăsătura distinctivă împreună cu un bărbat vag cunoscut, po­
menilor. Cu modestie, domnul Solomon a lui F. Scott Fitzgerald, Prăbușirea urmea­ reclit Molia, care le va fi tutore. Părinții
îşi asumă, chiar dacă temporar, rolul de ză povestea declinului său subit, la vîrsta pleacă unul după altul în Singapore, în
Mîntuitor, luîndu-şi şi un tînăr discipol, de treizeci și cinci de ani, de la succesul interes de serviciu, sau cel puțin așa par
pe Jean, un adevărat, „autodidact al an­ eclatant la disperarea pustie, precum și a să stea lucrurile. În lunile ce urmează viața
goasei”. Cei doi se străduiesc să compen­ recuperării sale îndîrjite. Această antolo­ celor doi adolescenți se modifică radical.
seze nedreptăţile vieţii şi să le dea deznă­ gie revelatoare, care include cele mai vis­ Casa lor devine un loc de întîlnire pen­
dăjduiţilor care sună la centrul de apel cerale eseuri ale lui Fitzgerald – laolaltă cu tru diverși inși stranii, iar Nathaniel și
non-stop sentimentul liniştitor că cineva scrisorile expediate sau primite de la pri­ Rachel ajung implicați în lucruri pe care
veghează mereu asupra lor. Însă nimeni etenii săi Gertrude Stein, Edith Wharton, nu le pricep pe de-a-ntregul: întîlniri
nu are mai mare nevoie de ajutor decît T.S. Eliot, John Dos Passos și Edmund misterioase, contrabandă cu ogari de
domnişoara Cora Lamenaire, interpretă Wilson (cel care a elaborat acest volum la curse, transporturi ciudate în miez de
de cîntece realiste celebră în timpul ocu­ puțin timp după moartea lui Fitzgerald) –, noapte. Peste toate planează o amenința­
paţiei germane, femeia pe care Solomon ne vorbește despre un bărbat plin de far­ re tăcută și grea, ce pare să aibă legătură
Rubinstein o iubeşte. Publicat în 1979, mec și talent, pe care exuberanța și geniul cu războiul abia terminat și cu mama lor...
sub pseudonimul Émile Ajar, romanul l-au făcut să devină un simbol al Epocii
Regele Solomon este considerat de mulţi Jazzului, iar nesăbuința l-a doborît. MICHAEL ONDAATJE s-a născut în Sri
capodopera lui Romain Gary. Lanka în 1943 şi s-a mutat în Marea
FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD Britanie, iar apoi în Canada. A studiat la
ROMAIN GARY (pseudonimul lui Roman (1896-1940) s-a născut la St. Paul, Min­ Bishop’s University din Lennoxville,
Kacew) s-a născut în 1914 la Vilnius, în nesota. A publicat primul roman, This Québec, apoi la University of Toronto şi
Lituania. La sfîrşitul celui de-al Doilea Side of Paradise (Dincoace de Paradis; la Queen’s University din Kingston,
Război Mondial a scris primul roman, Polirom, 2005, 2013), în 1920. Capodopera Ontario, unde a obținut o diplomă de
Educaţie europeană. În 1956, romanul sa Marele Gatsby a apărut în anul 1925. master în literatură. În 1971, după ce a
Rădăcinile cerului a fost distins cu Premiul Următorul mare roman, Tender Is the predat o vreme la University of Western
Goncourt. A avut o dublă carieră litera­ Night (Blîndeţea nopţii; Polirom, 2001, Ontario, London, a devenit profesor la
ră de succes sub pseudonimul Émile Ajar, 2009), a fost publicat în 1934. Fitzgerald York University din Toronto. Ondaatje
primind pentru a doua oară Premiul a mai scris The Beautiful and Damned este autorul a şapte romane, dintre care
Goncourt în 1975. Multe dintre cărţile (Cei frumoşi şi blestemaţi, 1922; Polirom, cel mai celebru, Pacientul englez (1992;
sale au fost adaptate pentru marele ecran, 2018) şi The Love of the Last Tycoon Polirom, 2011, 2013, 2018), a fost recom­
precum Clar de femeie (1979), în regia lui (Dragostea ultimului magnat, publicat pensat cu Man Booker Prize și ulterior,
Costa-Gavras, sau Ai toată viaţa înainte postum, în 1941; Polirom, 2010, 2015). în 2018, cu Golden Man Booker Prize.
(1977). S-a sinucis în 1980, la Paris. Este autorul mai multor volume de po­ Michael Ondaatje locuiește în prezent în
vestiri celebre. Canada și predă literatură engleză la
York University din Toronto.

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 19


◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Parinoush Saniee Morten Strøksnes Dolores Redondo


Cei rămaşi și cei plecaţi Cartea mării Îți voi da toate acestea

Traducere din limba persană de Cristina Traducere din limba norvegiană de Diana Polgar Traducere din limba spaniolă de Marin
Ciovârnache Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Mălaicu-Hondrari
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook 130x200 mm Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7222-6, 130×200 mm, 130x200 mm
256 p.
Insulele din arhipelagul Lofoten sînt pe
cît de izolate și sălbatice, pe atît de maies­ În Ribeira Sacra, o zonă mirifică din Galicia,
Autoarea bestsellerului internațional Spania, Álvaro suferă un accident mor­
Cel care mă așteaptă tuoase. În această poveste adevărată, doi
prieteni, scriitorul și Hugo Aasjord, un tal. Manuel, soțul lui Álvaro, este chemat
artist excentric, colindă apele înghețate de la Madrid pentru a recunoaște cadavrul,
Revoluția Islamică din 1978-1979 a gene­
ce încon­joară insulele în căutarea legen­ dar lucrurile sînt mai complicate decît par
rat în societatea iraniană un exod fără pre­
darului rechin de Groenlanda – un ani­ și el își dă seama că ancheta s-a finalizat
cedent, fenomen care a fragmentat foarte
multe familii din zonele urbane ale Iranului. mal masiv, care poate atinge pînă la opt mult prea repede. Ajutat de un preot și de
Emigrația masivă a adus cu sine schim­ metri lungime și o tonă și poate trăi un polițist pensionar, Manuel începe să
bări majore ale relațiilor familiale tradi­ aproape două sute de ani. Se spune că ochii pătrundă în hățișul întunecatelor secrete
ționale, trecerea timpului mărind, emoțio­ lui fosforescenți, năpădiți de paraziți, pot ale familiei marchizilor Muñiz de Dávila,
nal și cultural, distanța dintre cei plecați în să hipnotizeze prada, iar carnea lui e atît din care Álvaro făcea parte. Crime, tră­
străinătate și cei rămași acasă. Romanul de toxică, încît provoacă transe halucina­ dări, sinucideri, dependență de dro­
lui Parinoush Saniee spune povestea unei torii. În mica lor barcă pneumatică, înar­ guri; toate acestea se petrec la conacul
reuniuni de familie, a revederii dintre o mați doar cu o undiţă şi cu inteli­gența și As Grileiras, proprietatea marchizilor, și
mamă și cei șase copii ai săi (alături de fa­ curajul lor, Strøksnes și prietenul lui por­ sub privirile mult prea îngăduitoare ale
miliile lor), după ani buni de separare. nesc în căutarea acestui monstru enig­ autorităților. Manuel va trebui să se con­
Dar bucuria revederii este curînd umbri­ matic. De-a lungul aventurii lor, cei doi frunte cu o realitate plină de mistere,
tă de diferențele de gîndire politică și so­ discută despre probleme existențiale, trec dură, dar fascinantă, să afle lucruri incre­
cială, alături de vechi tensiuni mocnite și prin cele mai frumoase și cele mai cum­ dibile despre fostul său soț și să accepte,
resentimente, în spatele cărora se ascund plite experiențe pe care le oferă natura și pînă la urmă, că iubirea e mai presus de
povești nebănuite și drame tulburătoare. toate.
explorează bogăția vieții din adîncurile
Un roman despre familie, dezrădăcinare
oceanelor.
și experiența traumatizantă a exilului. DOLORES REDONDO (1969, San
MORTEN STRØKSNES  (n. 1965) este Sebastián, Spania) este celebră pentru ro­
PARINOUSH SANIEE  s-a născut la manele sale noir, precum cele din Trilogia
Teheran, în 1949, într-o familie de inte­ scriitor, istoric, jurnalist și fotograf nor­
vegian. După ce a studiat la Oslo și la Baztán. Din 2016, cînd a apărut Îți voi da
lectuali înstăriţi. A absolvit Facultatea de
Cambridge, a ales să urmeze o carieră jurna­ toate acestea, romanul s-a vîndut în pes­
Psihologie şi este de profesie sociolog şi
listică. A scris reportaje, eseuri, arti­cole și te 1.500.000 de exemplare, a fost tradus
psiholog. Pînă în prezent a scris mai multe
recenzii pentru cele mai importante ziare în 22 de limbi și a cîștigat mai multe pre­
romane, printre care Cartea sorţii şi Vălul
Teheranului, dar cel care i-a adus notori­ și reviste norvegiene. A publicat opt cărți mii, printre care Premiul Planeta (Spania)
etatea a fost Cel care mă aşteaptă, debu­ de reportaj literar care s-au bucurat de apre­ și Premiul Bancarella (Italia).
tul ei editorial, un imens bestseller inter­ cierea criticii. Cartea mării (2015), întîm­
național, în ciuda interdicţiei de publicare pinată cu mult entuziasm de cititori şi tra­
în ţara natală. Tatăl celuilalt copil, un alt dusă deja în numeroase limbi, a fost distinsă,
mare succes al său, s-a bucurat de apre­ chiar în anul apariției, cu premiul criticii
cierea publicului iranian. Parinoush Saniee pentru cea mai bună lucrare de nonficțiune.
are alte cîteva cărţi ce îşi aşteaptă publi­
carea, în cazul în care vor fi aprobate de
comisia de cenzură din Iran.
Vă mai recomandăm:
Kim Leine, Profeţii din Fiordul Veşniciei

20
◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Chuck Palahniuk Joan Silber


Ziua Ajustării Îmbunătățiri

Traducere din limba engleză de Alex Văsieş Traducere din limba engleză de Mihaela Ghiță
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm 130x200 mm Vă mai recomandăm:

Oamenii răspîndesc vestea pe la colțuri, Roman distins cu National Book Jesmyn Ward, Cîntec pentru
și numai celor în care au încredere: Ziua Critics Circle Award 2017 și PEN/ cei neîngropaţi
Ajustării se apropie. Au aflat dintr-o ce­ Faulkner Award 2018
lebră cărticică-manifest. Acum sînt pre­
gătiți. În acest roman de un umor caus­ Povestea Reynei, o tînără mamă newyor­
tic, primul după mai mulți ani, Chuck keză, și a mătușii sale excentrice, Kiki, dar
Palahniuk face ce știe el mai bine: o cri­ și a felului în care deciziile lor ajung să
tică usturătoare la adresa absurdităților influențeze existența celor din jur trans­
din societatea americană de astăzi. formă romanul lui Joan Silber într‑o
Politicieni bătrîni și corupți pun la cale o călătorie misterioasă peste decenii, peste
soartă cruntă pentru tinerii bărbați ai ță­ continente și culturi. Reyna este conști­
rii, muncitorii visează să-i anihileze pe entă că relația ei cu Boyd nu e perfectă,
bogați, în vreme ce profesorii expun la însă îl vizitează pe tot parcursul celor trei
cursuri teorii care anunță un viitor fără luni pe care acesta le are de ispășit la în­
speranță. Și, pe un site din ce în ce mai chisoarea Rikers, iar legătura dintre ei se
popular, un proiect macabru adună sem­ sudează și mai mult. Kiki, stabilită în East
nături în fiecare zi. Pentru că, atunci cînd Village după o tinerețe aventuroasă pe­
Ziua Ajustării va veni, nu mai încape în­ trecută în Turcia, își face griji pentru ne­ Juan Gabriel Vásquez, Forma ruinelor
doială: extremismul, presa faptului alter­ poata ei, fără să știe că Boyd, aparent bine
nativ și teoriile conspirative ce bîntuie intenționat, se pregătește să o facă părta­
societatea astăzi își vor fi arătat roadele șă la o operațiune de contrabandă cu ți­
înspăimîntătoare. gări care le peri­clitează viitorul. Cînd
Reyna îl refuză de dragul băiețelului ei de
Deși primele cărţi ale lui Chuck patru ani, gestul de împotrivire declan­
Palahniuk (n. 1962, Pasco, Washington) șează o succesiune de evenimente care le
au fost refuzate de editori, după publica­ vor afecta viețile celor dragi, dar și pe ale
rea romanului Fight Club (1996), cariera unor necunoscuți.
sa literară şi-a schimbat definitiv cursul.
A scris pînă în prezent peste douăzeci de Considerată o Alice Munro americană pen­
romane şi cărţi de non-ficţiune. La Editura tru virtuozitatea prozei sale scurte, JOAN
Polirom au apărut, unele în mai multe SILBER este autoarea a opt volume de fic­
ediţii, Fight Club, roman distins cu nu­ țiune pentru care a primit numeroase dis­
meroase premii şi ecranizat în 1999, Jurnal, tincții. Romanul ei de debut, Household
Bîntuiţii, Cîntec de leagăn, Monștri invi­ Words, a cîștigat Premiul PEN/ Hemingway. Janice Pariat, Inima cu nouă încăperi
zibili, Sufocare, Rant, Supravieţuitor, În 2018 a fost laureată a Premiului PEN/
Pygmy, Snuff, Blestemaţi, Apocalipsa şi Malamud 2018 pentru excelență în proză
Beautiful You. scurtă. În prezent locuiește la New York
și predă scriere creativă la Sarah Lawrence
College.

De acelaşi autor: Vă mai recomandăm:


Inventează ceva Andrew Sean Greer, Less

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 21


◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Paolo Giordano Mike McCormack Kamila Shamsie


Devorarea cerului Oase solare Focul căminului

Traducere din limba italiană de Cerasela Traducere din limba engleză și note de Traducere din limba engleză de Sînziana
Barbone Veronica D. Niculescu Dragoș
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm 130x200 mm 130x200 mm

Pentru Teresa, verile la Speziale nu trec Roman recompensat cu International Roman cîștigător al Women’s Prize for
niciodată. Zile nesfîrșite în care-și pri­ Dublin Literary Award Fiction 2018 și nominalizat la Man
vește bunica citind romane polițiste și ta­ Booker Prize
tăl, departe de birou și de soție, care re­ Se spune că o dată pe an, de Ziua Morților,
devine misterios și plin de viață, la fel ca cei plecați pot reveni acasă. Oase solare Focul căminului este povestea plină de
regiunea Puglia în care s-a născut. Apoi, este povestea unei asemenea vizite. Marcus suspans a unei familii de imigranți care
Conway, un inginer constructor între două se vede nevoită să pună în balanță cre­
într-o zi, îi vede. Sînt „cei de la fermă”, în­
vîrste, apare în casa sa, stă la masa din dința cu dragostea. Isma este în sfîrșit li­
conjurați de multe legende, trăiesc într-un
bucătărie și rememorează șirul de eveni­ beră. După ani de zile în care, rămasă orfa­
fel de colectivitate, nu merg la școală, dar
mente din cauza cărora a plecat de aici, nă de mamă, a trebuit să-și crească suro­rile
știu foarte multe lucruri. Trei frați, dar nu întreaga sa viață ca băiat și bărbat, tată,
de sînge, fiecare cu un tată imperfect, legați și frații mai mici, pleacă la studii în
soț, cetățean. Romanul – considerat o ca­ America. Însă este în continuare bîntuită
între ei într-un mod foarte încîlcit, avizi de podoperă stilistică – este o poveste des­
tot ce n-au avut niciodată. Treptat, pentru de grija pentru Aneeka, sora ei din Londra,
pre ordine și haos, despre iubire și pier­ și pentru Pervaiz, fratele mai mic care a
Teresa, colțul acela de cîmpie devine unicul dere, despre familie, politică și corupție,
loc din lume. Locul în care se află Bern. dispărut în încercarea de a deveni aseme­
despre cum micile noastre decizii pot nea tatălui jihadist pe care nu l-a cunoscut
Iubirea lor e estivală, însă una totală. tulbura ape adînci și pot avea consecințe
Dorin­ța îi ghidează și îi tulbură, corpul e niciodată. În acest moment își face intra­
devastatoare. rea în scenă Eamonn, fiul unei foarte pu­
vehiculul fragil și puternic al aspirației
lor intense spre cer. Pentru că Bern are o ternice familii de britanici musulmani,
MIKE McCORMACK (n. 1965), proza­
care se îndrăgostește de Aneeka. Eamonn
neliniște pe care Teresa n-o cunoaște, un tor irlandez, a scris două volume de pro­
se vede confruntat cu o dilemă morală
mod numai al lui de a-și apro­pria lucru­ ză scurtă, Getting It In the Head și Forensic
foarte puternică: eforturile lui de-o viață
rile: trebuie să le absoarbă întregi. Cîmpia Song, și trei romane, Crowe’s Requiem,
de a se debarasa de religie se izbesc de
din Puglia este teatrul acestei povești care Notes From a Coma și Solar Bones (Oase
solare). Născut în Londra, a crescut la o dragostea pentru o tînără care e la rîndul
traversează două­zeci de ani și patru vieți.
fermă din Louisburgh, Mayo, Irlanda. În ei sfîșiată între adeziunea la religia fami­
1996, a cîștigat Rooney Prize for Irish liei și o lume din ce în ce mai haotică.
PAOLO GIORDANO s-a născut la Torino,
în 1982. A absolvit un masterat în fizică Literature, iar în 2006, Notes from a
Coma a figurat pe lista scurtă a nomina­ KAMILA SHAMSIE s-a născut în 1973,
teoretică. A publicat romanele Singurătatea în Pakistan. Romanul ei de debut, In the
numerelor prime (2008, pentru care a primit lizărilor pentru Irish Book of the Year
Award. În 2016, Oase solare a fost desem­ City by the Sea (1998), a primit Premiul
Premiul Strega şi Premiul Campiello pen­ pentru Literatura în Pakistan. În 2000 a
tru debut), Corpul uman (2012) şi Il nero nat „Romanul anului” la Irish Book
Awards și a cîștigat Goldsmiths Prize, iar publicat Salt and Saffron, roman elogiat
e l’argento (2014). Toate romanele lui au de critica literară și bine primit de pu­
fost traduse sau sînt în curs de traducere în 2018 McCormack a cîștigat pentru
același roman International Dublin Literary blic. Kartography (Kartografie) a apărut în
în numeroase limbi. Paolo Giordano pu­ 2002 și s-a bucurat de un succes remar­
Award, în valoare de 100.000 de euro, cel
blică articole în Corriere della Sera. cabil, fiind tradus în numeroase limbi. În
mai mare premiu literar din lume pentru
un roman publicat în limba engleză. 2013, prestigioasa revistă Granta a inclu­
Locuiește în Galway cu soția sa, Maeve. s-o pe autoare pe lista celor mai buni tineri
romancieri britanici.

Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm: De aceeaşi autoare:


Robert Seethaler, O viaţă de om Don DeLillo, Omul căzător Kartografie

22
◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Paolo Cognetti Donatella Di Pietrantonio Anna Burns


Fără să ajungi vreodată Cea care se întoarce Lăptarul
în vîrf
Traducere din limba italiană de Mihaela Găneț Traducere din limba engleză și note de
Carte publicată și în ediție digitală eBook Mihaela Ghiță
Traducere din limba italiană de Cerasela Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm
Barbone 130x200 mm
130x200 mm
Al treilea roman al scriitoarei italiene
Roman recompensat cu Man Booker
Nepalul, o țară strivită între India și China Donatella Di Pietrantonio, Cea care se în­
Prize 2018, National Book Critics
și amenințată de progresul care, mai de­ toarce a avut un succes dincolo de orice Circle Award și Orwell Prize
vreme sau mai tîrziu, va ajunge și acolo. așteptări, fiind în scurt timp de la apariție
Pelerinajul în jurul muntelui Kailash, con­ vîndut în peste 20 de țări de pe toate con­ O adolescentă ce se străduiește să trăias­
siderat un pisc sacru. Leopardul de zăpadă tinentele. Este povestea unei adolescente că normal într-o epocă tulbure se vede
a lui Matthiessen, scriitorul pornit spre traumatizate în urma unui dublu aban­ asaltată de insistențele unui bărbat mai în
Himalaya cu speranța de a întîlni felina don și a căutării dureroase a adevărului, vîrstă, numit „lăptarul”, despre care se
zăpezilor. Toate acestea se află la rădăci­ la o vîrstă care ar trebui să fie a viselor și zvonește că ar fi unul dintre membrii de
na cărții Fără să ajungi vreodată în vîrf de a speranței. O fată se trezește peste noap­ vază ai grupărilor paramilitare ce luptă
Paolo Cognetti. Este povestea ilustrată, te și fără explicații catapultată într-o fa­ pentru desprinderea Irlandei de Nord de
caldă, detaliată a călătoriei pe care auto­ milie nouă, într-o lume nouă, aparent la Marea Britanie. Scris din perspectiva unei
rul a întreprins-o cînd se apropia de vîrsta antipozii celei anterioare. Ambele au însă femei care și-a trăit adolescența în perioa­
de 40 de ani, împreună cu prietenii lui. în comun aceeași incapacitate de accesa­ da conflictului dintre comunitatea separa­
Cititorul are astfel șansa de a retrăi nop­ re a propriilor emoții. Or, tocmai emoția tistă catolică și cea protestantă, „loialistă”,
țile nesfîrșite în cort cu Nicola, absoluta și sentimentele exprimate vor aduce sal­ susținută de autoritățile britanice, Lăptarul
măreție a muntelui contemplat cu Remigio, varea. Autoarea folosește un limbaj sim­ oferă o imagine impresionantă a unei so­
urcușul și coborîșul la mare altitudine, plu, esențial, tăios uneori, la fel ca ținu­ cietăți tulburate, în care conflictele nați­
diversitatea locurilor și a persoanelor întîl­ tul natal de pe fundal, regiunea Abruzzo, onaliste și religioase, teama, moartea și
nite. un pămînt neprietenos, dar pe care, pe conformismul constituie normalitatea. Un
neașteptate, marea îl iluminează. Însuși umor și o ironie implicite conferă un far­
titlul cărții, L’arminuta, „cea care se în­ mec suplimentar acestei povești în care
PAOLO COGNETTI s-a născut la Milano
viața cotidiană este marcată de un absurd
în 1978. Primul său roman, Sofia si veste toarce”, aparține dialectului local. 
al interdicțiilor, regulilor și atitudinilor.
sempre di nero (2012), a fost nominalizat
la Premiul Strega. În 2016 apare roma­ DONATELLA DI PIETRANTONIO este
ANNA BURNS (n. 1962) este prozatoare
nul Cei opt munţi, care a fost vîndut în de profesie medic stomatolog de copii și britanică, originară din Irlanda de Nord.
peste 20 de ţări încă înainte de publicare, scrie din pasiune. A debutat în 2011 cu A debutat în 2001 cu romanul No Bones,
creînd senzaţie în lumea editorială. A romanul Mia madre è un fiume, urmat în distins cu Orange Prize și Winifred Holtby
mai scris volumele de călătorii New York 2013 de Bella mia, inspirat de dramele Memorial Prize. În 2007 a publicat roma­
è una finestra senza tende (2010), Tutte le generate de marele cutremur care a lovit nul Little Constructions, iar în 2018 îi
mie preghiere guardano verso ovest (2014), regiunea Abruzzo în 2009 și care a fost apare Milkman (Lăptarul), pentru care i
un jurnal montan  (Il ragazzo selvatico, nominalizat la Premiul Strega. Cea care se acordă Man Booker Prize, ea devenind
2014) şi volumul de eseuri A pesca nelle se întoarce (2017) a fost încununat în astfel primul scriitor nord-irlandez lau­
pozze più profonde (2014). Romanul Cei 2017 cu Premiul Campiello și Premiul reat cu acest premiu. Lăptarul a mai fost
opt munţi a apărut sau este în curs de tra­ Napoli, a fost adaptat pentru teatru și distins cu National Book Critics Circle
ducere în peste 30 de ţări şi a fost distins este în curs de ecranizare în Italia. Award și cu Premiul Orwell și s-a bucu­
cu Premiul Strega şi Premiul Strega rat de un succes remarcabil la public. Din
Giovani. 2014 Anna Burns, locuiește în East Sussex,
pe coasta sudică a Angliei.
De acelaşi autor: Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm:
Băiatul sălbatic Matthew Weiner, Heather, cu totul Irvine Welsh, Artistul Begbie

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 23


◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Yoko Tawada Tracy Chevalier Linn Ullmann


Ultimii copii din Tokio Un singur fir Neliniștea

Traducere din limba japoneză și note de Traducere din limba engleză de Vali Florescu Traducere din limba norvegiană de Ovio Olaru
Monica Tamaș Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm 130x200 mm 130x200 mm

Yoshiro și-a aniversat cea de-a o suta zi După ce Primul Război Mondial i-a răpit Un bărbat ursuz și foarte înalt plimbîn­
de naștere cu mulți ani în urmă, dar în fi­ atît fratele, cît și logodnicul, Violet du-se cu mîinile la spate pe o insulă din
ecare dimineață, înainte să plece la mun­ Speedwell a devenit o „femeie de prisos”, Marea Baltică, vizionînd filme într-un ci­
că, se duce să alerge în parc cu cîinele său fără șansa de a avea o familie a sa. La 38 nematograf imens construit în mijlocul
de închiriat și speră să trăiască veșnic. Dar de ani, lucrează ca dactilografă pentru o cîmpului, și o fetiță de care nu îl leagă,
viața nu mai e la fel de simplă ca pe vre­ companie de asigurări. Decide însă să se
aparent, absolut nimic, dar care îi tulbură
muri și efectele contaminării radioactive mute la Winchester. Din întîmplare, într-o
viața cu mișcările ei de insectă. Un băr­
au lăsat urme adînci pe suprafața pămîn­ zi în care vizitează maiestuoasa catedrală
bat dificil și plin de idiosincrazii ca toți
tului. Cu toate acestea, singura grijă reală a din oraș, nimerește peste o slujbă la care
lui Yoshiro o reprezintă viitorul strănepo­ se sfințesc pernele de rugăciune brodate bărbații din filmele lui, pentru că el este
tului său, Mumei, care, asemenea celor­lalți de un grup de femei. Aceste voluntare, ce Ingmar Bergman, cineastul colosal, iar
copii din generația lui, s-a născut fragil și continuă o tradiție de secole, îi oferă spri­ fetița este chiar fiica lui, rezultatul iubirii
a îmbătrînit înainte de vreme. Pe măsură jin și tovărășie, dar și împlinire prin obiec­ fulgerătoare dintre Bergman și Liv Ullmann:
ce viața de zi cu zi din Tokio devine tot tele artistice pe care le creează; se împri­ actriță celebră, mamă, iubită, dar nicio­
mai grea, o organizație secretă pune la etenește cu exuberanta Gilda, lucru care-i dată soție. Linn Ullmann s-a născut în
punct un plan temerar în scopul identifică­ va testa mai tîrziu curajul, atunci cînd 1966, al nouălea copil – și singurul ilegi­
rii unui remediu pentru copiii Japoniei – aceasta își va declara public dragostea tim – al lui Ingmar Bergman, care avea
să fie oare Mumei cheia acestui leac? pentru Dorothy, una dintre cele mai ta­ 48 de ani pe atunci și se afla la apogeul
lentate brodeze. Însă și ea are propriile se­ carierei. Romanul Neliniștea sare de la
YOKO TAWADA s-a născut pe 23 mar­ crete: e atrasă de Arthur, un clopotar în­ copilăria la adolescența fiicei, urmărin­
tie 1960, la Tokio. Debutul în literatură îl surat. Cînd forțe exterioare îi amenință d-o pînă la maturitate, cînd, devenită ea
face în 1991, cu nuvela „Călcîie pierdu­ nou-cîștigata independență și la orizont însăși mamă, înregistrează cu precizie
te”, distinsă cu Premiul Gunzo, și începe apare perspectiva unui nou război, Violet autobiografică, cu frustrare, dar nu fără
să publice și în limba germană. Îi sînt trebuie să se lupte din toate puterile să duioșie, ultimii ani de viață – marcați de
acordate, pe rînd, toate premiile literare prindă rădăcini într-un loc neprielnic fe­ senilitate, neputință, revoltă – ai marelui
de referință din Japonia și Germania, meilor de prisos. regizor.
printre care Premiul Akutagawa (1992),
Premiul Tanizaki (2003), Medalia Goethe TRACY CHEVALIER, celebra scriitoare LINN ULLMANN (n. 1966) este una din­
(2005) și Premiul Kleist (2016). Un aspect britanică de origine americană, debutea­ tre cele mai cunoscute autoare norvegie­
pe care îl investighează în opera sa este ză în 1997 cu romanul Albastru pur, care
ne contemporane. Scrie rubrici pentru
legitimitatea ideologiilor politice și a sis­ devine repede bestseller. Doi ani mai tîr­
două din cotidienele centrale ale Norvegiei
temelor sociale. Astfel, în Ochiul gol ziu îi apare Fata cu cercel de perlă, „un fe­
(2004), o tînără vietnameză ajunsă în nomen editorial” care atinge în scurt timp și a cîștigat, printre altele, Premiul Gold
Franța își reanalizează convingerile poli­ cifra-record de un milion de exemplare. Pen și Premiul Amalie Skram. Neliniște,
tice prin filtrul cinematografiei, iar în În anul 2001 publică un al treilea ro­ roman publicat în 2015, s-a bucurat de o
Exerciții în zăpadă (2011), urșii polari man, Îngeri căzători, frescă a Angliei ed­ receptare extraordinar de bogată, fiind
participă la conferințe despre „clasa munci­ wardiene, aflat luni întregi pe lista de nominalizat la Premiul Consiliului
toare” și capitalism, au opinii ferme des­ bestselleruri din Anglia şi SUA. Au ur­ Nordic, precum și la Premiul Național al
pre exil și formează sindicate. mat, printre altele, Ultima fugară (2013) Criticilor.
şi La marginea livezii (2016).

Vă mai recomandăm: De aceeaşi autoare: Vă mai recomandăm:


Yan Lianke, Zile, luni, ani La marginea livezii Zeruya Shalev, Durere

24
◊ Biblioteca Polirom. Actual »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Andreï Makine David Grossman Sean Penn


Dincolo de frontiere Ce știe Nina Bob Honey care face
și drege
Traducere din limba franceză şi note de Daniel Traducere din limba ebraică și note de
Nicolescu Gheorghe Miletineanu
Traducere din limba engleză de Vlad Pojoga
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm 130x200 mm
130x200mm

Andreï Makine a dezvăluit, spre stupefacţia Noua carte a lui David Grossman are în Bob Honey, un bărbat divorțat de vîrsta
generală, într-un interviu din 2011 pentru centrul ei destinul unei femei extraordi­ a doua, își visează în fiecare noapte fos­
Le Figaro că sub semnătura romancierului nare, Vera, care s-a născut în Iugoslavia ta soție și e mereu urmărit de muzica ră­
Gabriel Osmonde se ascunde tot el. Sub într-o familie înstărită, dar și-a descope­ sunătoare a unui camion de înghețată.
primul nume, încoronat cu laurii Premiului rit de foarte tînără simpatii socialiste. Fost vînzător de fose septice în unele din
Goncourt în 1995, a publicat 18 volume, Mai tîrziu, soțul ei, Miloš, marea ei iubi­ cele mai periculoase zone ale lumii,
sub cel de-al doilea, doar patru. Romanul re, a fost învinuit de trădare a patriei, n-a Honey este exponentul alienat al unei soci­
Dincolo de frontiere îi aduce pe cei doi între putut îndura umilința de a fi acuzat pe etăți care îl face incapabil de a forma legă­
coperţile aceleiaşi cărţi, în care Osmonde nedrept și și-a pus capăt zilelor. Văduva turi cu alți oameni. Viața lui Bob ia însă o
devine personaj, mentor spiritual, mag şi lui a preferat atunci să petreacă un timp întorsură neașteptată cînd la ușa sa apare
călător prin interstiţiile lumii vizibile. îndelungat într-un lagăr titoist aflat pe o un jurnalist de investigații. Debutul literar
Complexa arhitectură a volumului, sub insulă pustie. Eliberată din lagăr, Vera a al actorului Sean Penn, dublu premiat cu
arcadele căreia se intersectează nu doar emigrat împreună cu fiica ei, Nina, și s-a Oscar, este o satiră a societății contempo­
măşti umane din toate azimuturile, ci şi stabilit în Israel, într-un kibbutz. Romanul rane și a efectelor pe care le au tehnicile de
ficţiuni diferite, ne poartă de la Paris la lui Grossman urmărește în continuare soar­ marketing și mass-media asupra indivi­
Bruxelles şi apoi într-o Abhazie edenică, ta acestei femei deosebite, a doua ei căsni­ dului. O combinație de jocuri de cuvinte,
unde sîntem pregătiţi să înţelegem rostu­ cie, cu Tuvia, un israelian văduv, existența construcții recurente și fragmente în ver­
rile celei de-a Treia Naşteri, Alternaşterea, profesională și sentimentală a lui Rafael, suri, narațiunea lui Penn provoacă adese­
adică supraviețuirea dincolo de identită­ fiul din prima căsătorie al acestui israelian, ori puternice sentimente ambivalente, în
țile noastre, biologică și socială, şi chiar și destinul Ninei, precum și viața unei ne­ timp ce singura ei certitudine e că nu
„dincolo de dispariția noastră fizică”. poate istețe și iubitoare, Ghili. Biografiile poate, în nici o circumstanță, să te lase
complicate ale acestor patru personaje se indiferent.
ANDREÏ MAKINE (n. 1957, Siberia) se împletesc strîns cu istoria politică a Europei
numără printre cei mai apreciați scriitori postbelice. SEAN PENN s-a născut în Los Angeles,
francezi contemporani, după succesul California, în 1960, într-o familie de ci­
răsunător al romanului Testamentul fran­ DAVID GROSSMAN (n. 1954) este unul neaști. A fost căsătorit cu Madonna și
cez (1995), distins cu Prix Goncourt, Prix dintre cei mai importanţi autori israeli­ Robin Wright, are doi copii, a petrecut
Médicis și Prix Goncourt des Lycéens. eni contemporani. Printre romanele pu­ treizeci și două de zile de închisoare, e
Scrise într-un stil sobru și evocator in­ blicate de Grossman de-a lungul timpului singurul actor, cu excepția lui Woody
confundabil, romanele sale au încîntat se numără Cineva cu care să fugi de acasă Allen, care a fost nominalizat la catego­
publicul cititor, fiind traduse în peste pa­ (2000), Pînă la capătul pămîntului (2008, ria Cel mai bun actor în rol principal în
truzeci de limbi. La Editura Polirom au distins în 2009 cu Premiul Albatros, filmele lui Woody Allen, și a inspirat un
mai apărut: Iubirea omenească (2007), acordat de Fundaţia Günter Grass) şi cîntec, „Sean Penn Blues”. A apărut în
Recviem pentru Est  (2008),  Viața unui Căderea din timp (2014). Dintre nume­ peste cincizeci de filme și a cîștigat mai
bărbat necunoscut (2010, 2016), Cartea roasele premii cu care a fost distins auto­ multe premii ca actor și regizor, printre
scurtelor iubiri eterne (2011, 2016), O femeie rul israelian, amintim Médicis étranger care două Academy Awards pentru cel
iubită (2013), Patria locotenentului Schreiber (2011), Man Booker International Prize mai bun actor (în Mystic River și Milk), și
(2015) și Arhipelagul altei vieți (2017). (2017) şi Israel Prize for Literature (2018). a fost de trei ori nominalizat la același
premiu pentru Dead Man Walking, Sweet
and Lowdown și I am Sam.
De acelaşi autor: De acelaşi autor: Vă mai recomandăm:
Patria locotenentului Schreiber Un cal intră într-un bar Roy Lewis, Cum l-am mîncat pe tata

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 25


◊ Junior »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Ledicia Costas Henrik Tamm Henrik Tamm


Balada unicornilor Ninja Timmy și rîsetele Ninja Timmy şi călătoria
furate spre Sansoria
Traducere din limba spaniolă de Oana-Dana
Balaș
Traducere din limba suedeză de Roxana- Traducere din limba suedeză de Roxana-
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Ema Dreve Ema Dreve
ISBN print: 978-973-46-7931-7,
ISBN: 978-973-46-7942-3, 148×210 mm, ISBN: 978-973-46-8006-1, 148x210 mm
130×200 mm, 216 p.
218 p.

La Școala de Invenții și Meserii merg cei Timmy și gașca lui de ninja au pornit în­
Pisoiul Timmy, nurca Simon și frații pur­ tr-o nouă aventură incredibilă. De data
mai străluciți tineri, capabili să invente­ celuși Jasper și Casper sînt inventatori și
ze case motorizate, pălării zburătoare și aceasta, curajoșii eroi au plecat la bordul
speră să-și vîndă fabuloasa invenție, o unui submarin spre insula Sansoria, des­
multe alte obiecte extraordinare. Agata mașină de decojit portocale, unui negus­
McLeod este una dintre cele mai bune pre care-au aflat că e bîntuită de un bles­
tor din oraș. Cu speranța că se vor îmbo­ tem îngrozitor. De cînd o maimuță josnică
eleve, dar există multe lucruri pe care nu găți, ei își cară mașinăria pe străzile din
le știe despre instituție... și despre pro­ i-a oferit împăratului cartea ei miste­rioasă,
Elyzandrium, din al căror întuneric îi nimic nu mai e la fel în Sansoria. Textul
priul trecut. Tînăra inven­tatoare va trebui atacă o bandă de porci mistreți cam pros­
să pornească într-o călătorie spre începu­ cărții i-a fermecat pe împărat, dar și pe
tănaci, dar puternici. Cu ajutorul priete­ toți locuitorii, astfel încît acum nimeni
turile lumii, plină de aventuri și de primej­ nilor Alfred, un bătrînel fabricant de jucă­
dii. Fantezia și știința se întrepătrund în­ nu mai poate gîndi cu mintea limpede.
rii magice, și Flores, o superbă pisică-pilot, Orașul și-a pierdut farmecul, iar copacii
tr-o confruntare necruțătoare ce aduce Timmy și gașca lui pun din nou mîna pe
față în față corbi și unicorni. și florile s-au ofilit. Singura care a rezis­
invenția pierdută. Doar că, în focul lup­ tat blestemului este fosta profesoară de
tei, ei află că nu sînt singurele victime ale magie a lui Alfred, cea care i-a chemat pe
Ledicia Costas (n. 1979, Vigo) a stu­ porcilor bandiți. Copiii din întregul oraș
diat dreptul la Universitatea din Vigo, aventurierii ninja în ajutor. Misiunea lor
par să-și fi pierdut veselia. Ce ar putea face este să fure cartea înainte ca vorbele ei în­
însă deja de mulţi ani se dedică în între­ Timmy și banda lui ca să-i ajute? Într-o
gime literaturii. Nu-și ascunde predilec­ șelătoare să se răspîndească în toate col­
poveste de aventuri plină de suspans și ac­ țurile lumii. Vor reuși prietenii temerari
ţia pentru vrăjitoare, fantome și morţi, țiune, încercînd să lupte cu răul care pîn­
care au inspirat-o să scrie, de exemplu, să scape insula de puterea malefică a căr­
dește în întunericul nopții, curajosul Timmy ții sau vor deveni chiar ei victime?
Escarlatina, a cociñeira defunta (Vineţica, și prietenii lui cutezători devin luptători
bucătăreasa moartă, 2014), roman re­ ninja și, fără să se gîndească măcar, eroi.
compensat cu Premiul Merlín (2014) și
cu Premiul Naţional de Literatură pentru
Copii și Adolescenţi (2015). Romanul
Balada unicornilor a primit unele dintre
cele mai prestigioase premii de literatură
pentru copii, printre care Premio Lazarillo HENRIK TAMM este ilustrator și scriitor. S-a născut în Halmstad, Suedia, iar după
2017, Premio Fervenzas Literarias 2018 împlinirea vîrstei de 3 ani familia sa a decis să se mute în Tanzania. Apoi în Pakistan
şi Premio Kelvin 505 al Festivalului și în Perú. La 19 ani se mută în Los Angeles pentru studii, la Art Center College of
Celsius 232 pentru cel mai original ro­ Design, pe care le termină în 1995. De atunci își împarte viața între proiecte personale și
man pentru copii în anul 2019. Hollywood; a conceput, printre altele, ilustrația unor filme celebre ca Shrek și Narnia,
dar și celebra serie ce îi are ca personaje pe Timmy și prietenii săi, ajunsă la al patru­
lea volum și tradusă în unsprezece limbi.

26
◊ Junior »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Jennifer Chambliss Bertman Massimo Vacchetta Alberto Moravia


Codul perfect Inimă de arici Istorii preistorice

Cu ilustrații de Sarah Watts Traducere din limba italiană şi note de Traducere din limba italiană de Corina Anton
Traducere din limba engleză de Irina Iacob Anamaria Gebăilă 130x200 mm
130x200 mm Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm Acum un miliard de ani, lumea în care
Vînătorii de cărți se întorc! Emily și James, trăim era un loc cu totul diferit. Mama
cei doi prieteni pasionați de cărți, ghicitori În Inimă de arici, Massimo Vacchetta de­ Na Tura, o femeie uriaşă care dormea cu
și mistere, sînt în alertă. Domnul Quisling, taliază experienţa de medic veterinar care capul pe un munte, plăsmuia tot felul de
profesorul lor de științe sociale, pare că alege să se dedice exclusiv salvării şi în­ animale în vis. Ba Lena era un peşte mi­
pune ceva la cale. După ce primesc un in­ grijirii aricilor schiţată în volumul 25 de titel şi necăjit foarte din această pricină.
diciu de la acesta, cei doi descoperă o se­ grame de fericire. Cum îţi poate schimba Rino Cer era un căluţ zvelt, jucăuş şi zglo­
rie de mesaje cifrate în cărțile lui Mark un pui de arici viaţa, scris la patru mîini biu, care toată ziua sălta pe pajişti cu pi­
Twain ascunse prin Vînătorii de cărți. Dar cu Antonella Tomaselli. Dincolo de în­ cioarele sale lungi. Că Milă avea o pere­
și mai îngrijorător este că fiecare carte as­ tîmplările autobiografice gravitînd în ju­ che de coarne falnice, spre invidia lui Cer
cunsă pare să fie legată de un incendiu rul relaţiei autorului cu mama sa, se în­ Bu, care arăta ca o vietate oarecare. La
trezăreşte duioşia cu care acesta priveşte Polul Nord era atît de frig, încît gînduri­
criminal. Oare indiciile îi pot ajuta să
viaţa aricilor în vreme ce nu conteneşte le îţi îngheţau într-un norişor deasupra
descopere cine este autorul? Cei doi pri­
să lupte împotriva spectrului morţii şi a capului, ca în benzile desenate. Peştoaica
eteni detectivi investighează misterul și Do Rada, care trăia în mare, şi sălbaticul
descoperă că domnul Quisling este în indiferenţei semenilor. O carte educativă
ce propovăduieşte respectul pentru natu­ Mis Treţ, care locuia în inima pădurii,
căutarea unei ghicitori legendare: Codul s-au îndrăgostit lulea unul de celălalt. Iar
perfect. Acest nou mister este irezistibil, ră, făcîndu-ne să reflectăm la frumuseţea
A Dham şi E Vha erau doi hipioţi care le­
dar în același timp Emily și James nu pot firii şi la responsabilitatea pe care fiecare neveau toată ziua cîntînd la chitară, spre
ignora semnele ce îl indică pe domnul dintre noi o are în menţinerea echilibrului supărarea bătrînului Ie Ho Vha, care se
Quisling drept autorul incendiilor.  În fragil prin care, răbdătoare, lumea noas­ vedea silit să se îngrijească singur de fru­
timp ce numărul acestora crește, cuprin­ tră ne ocroteşte zi de zi, chiar dacă, ade­ moasa lui grădină. Acestea şi multe alte
zînd chiar și librăria lor preferată și pu­ sea, noi uităm s-o admirăm şi s-o preţu­ povestiri amuzante au fost strînse pentru
nîndu-i viața în pericol lui Emily, cei doi im. prima oară în 1982 într-un volum care şi
prieteni sînt prinși într-o cursă contra­ astăzi îşi va delecta, fără doar şi poate, ci­
cronometru ca să descifreze un cod cu MASSIMO VACCHETTA  trăiește la titorii.
care te întîlnești o dată în viață. Novello, în provincia Cuneo. De peste
douăzeci de ani lucrează ca veterinar ALBERTO MORAVIA, pseudonimul lui
JENNIFER CHAMBLISS BERTMAN pre­ specializat în bovine. Acum doi ani a des­ Alberto Pincherle (1907-1990), scriitor
dă creative writing și pînă la debutul ei chis Centrul de reabilitare pentru arici La prolific, eseist şi ziarist, a fost una din
din 2015 cu romanul Vînătorii de cărți a Ninna, o filială a Centrului de reabilitare a cele mai însemnate personalităţi ale lu­
animalelor sălbatice (CRAS) din Bernezzo. mii culturale italiene din secolul XX. În
lucrat într-o editură pentru copii. În 2016
Massimo este şi președintele asociației La scrierile sale a explorat, într-un stil realist,
a publicat o continuare a Vînă­to­ri­lor…, de mare impact narativ şi pătrundere psi­
Codul perfect, iar în 2018 ultima parte a Casa dei ricci, ce are scopul de a proteja
aricii şi natura. hologică, teme precum alienarea, coru­
trilogiei, Evadare din Alcatraz. Vînătorii pţia morală, ipocrizia. Printre romanele
de cărți este una dintre cele mai vîndute şi povestirile sale traduse în limba româ­
cărți pentru copii în anul 2015 și a fost fi­ nă se numără Iubitul nefericit (1943), Amorul
nalistă la numeroase premii. Întreaga serie conjugal (1949), Dispreţul (1954), Povestiri
este tradusă în douăsprezece limbi. din Roma (1954), Noi povestiri din Roma
(1959), Ciociara (1957).

De aceeaşi autoare: De acelaşi autor: Vă mai recomandăm:


Vînătorii de cărţi 25 de grame de fericire A. Volkov, Urfin şi soldaţii săi de lemn

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 27


◊ Junior »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Oliver Scherz Alice Pantermüller Sophie Green


și Daniela Kohl
Un prieten ca nimeni altul Potkin&Stubbs
Jurnalul Lottei
Traducere din limba germană de Iulian Bocai Volumul 1
130x200 mm Cît de oaie să fii Traducere din limba engleză de Maria
Ghiurțu
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Habbi este un pui neastîmpărat de veveri­ Traducere din limba germană de Raluca
130x200 mm
Trușcanu
ță: în loc să facă provizii de mîncare pen­ Carte publicată și în ediție digitală eBook
tru iarnă, cutreieră pădurea în căutare de 130x200 mm Într-o metropolă sumbră și coruptă nu­
comori: o cochilie, o pană, o aripă de li­ mită Peligan City, tînăra Lip Potkin stă
belulă. Se aventurează chiar și-n locurile Cel de-al doilea volum al aventurilor tot timpul cu ochii în patru, în căutarea
de care mama l-a avertizat să nu se-apro­ Lottei Peterman unei piste care s-o transforme într-un ade­
pie. Pînă cînd, într-o zi, dă nas în nas cu vărat jurnalist de investigații, asemenea
un lup. Mare, negru, fioros, dușman de Astăzi, la școală, s-a întîmplat ceva sen­ idolului ei, A.J. McNair. Într-o noapte plo­
temut al veverițelor. Dar nemișcat. Oare zațional. Berenike von Bödecker a înființat ioasă, la capătul uneia dintre explorările
o gașcă numită SUPERFETELE. Aproape ei obișnuite prin oraș, îl întîlnește pe Nedly
o fi rănit? În culcușul său, Habbi se tot
toate fetele din clasă fac parte din gașcă, Stubbs, fantoma amnezică a unui băiețel
frămîntă: nu-l poate lăsa pe lup neajuto­
numai cea mai bună prietenă a mea și cu pe care numai ea îl vede. Cu ajutorul lui
rat. Așa începe această stranie amiciție.
mine nu. Pentru că noi le spunem mereu Abe Mandrel, un detectiv cîndva celebru
În fiecare zi, Habbi fuge de lîngă frații săi SUPEROILE. Dar nu contează, Cheyenne
ca să-i ducă de mîncare lui Yaruk – fruc­ căzut în dizgrație, cei doi protagoniști în­
și cu mine avem acum propria noastră cearcă să dezlege misterul morții lui Nedly,
te, nuci și ce mai poate fura din rezerve­ gașcă, IEPURAȘII SĂLBATICI. Și, pen­
le familiei. Stau împreună și povestesc. Pe dar sfîrșesc prin a scoate la lumină o po­
tru că două persoane sînt cam puține veste cu mult mai sumbră și cu ramificații
măsură ce Yaruk își recapătă puterile pentru o gașcă, l-am inclus repede și pe
însă, crește și foamea lui de carne. Prietenia mai importante decît se așteptau.
Paul, cu căsuța lui din copac. Ce e rău
dintre lup și puiul de veveriță va fi greu este că acum, în afara SUPEROILOR, SOPHIE GREEN scrie proză scurtă și li­
pusă la încercare, și nu doar o dată, atunci avem pe cap și gașca ROCKERILOR. teratură pentru copii. A absolvit Facultatea
cînd familia lui Habbi află întreaga tără­ Oare reușim să scăpăm de ei cu ajutorul de Zoologie și este pasionată de folclor și
șenie și alertează locuitorii din pădure. flautului meu indian? Sau se vor întîmpla legende urbane. S-a născut în Suffolk,
și mai multe lucruri ciudate? Regatul Unit, unde locuiește încă și lu­
OLIVER SCHERZ (n. 1974) este scriitor crează ca bibliotecară. Primul ei roman,
german de literatură pentru copii și ac­ ALICE PANTERMÜLLER s-a format ca
The Last Giant, încă nepublicat, s-a aflat
tor. A studiat la Universitatea de Muzică profesor, a predat germana ca limbă străi­
pe lista scurtă a concursului de literatu­
și Teatru din Leipzig, apoi a jucat în mai nă în Scoția și a absolvit un curs de librar,
ră pentru copii Times/Chicken House în
multe spectacole de teatru, filme și pro­ iar astăzi trăiește cu familia sa în regiunea
2011. Povestirile sale au fost luate în con­
ducții TV. A descoperit literatura pentru Lüneburger Heide. A devenit cu­noscu­tă
siderare pentru Bridport Prize în 2012,
copii odată cu nașterea fiicei sale. A de­ prin cărțile pentru copii pe care le-a scris,
respectiv BBC Opening Lines în 2013 și
butat în 2013, cu volumul Ben, urmat ra­ în special prin seriile Bendix Brodersen și
2015. În 2014, a obținut locul II în com­
pid de încă șase cărți. A fost premiat cu Jurnalul Lottei.
petiția Words with Jam. Potkin&Stubbs,
Leipziger Reading Compass la Tîrgul de romanul ei de debut, a plasat-o pe lista
DANIELA KOHL a studiat comunicare și
Carte de la Leipzig, în 2014, și cu Reading scurtă pentru premiul Bath Children în
design la Fachhochschule München, iar
Artist of the Year, de la Börsenverein des 2016. Cea de-a doua parte a trilogiei de­
din 2001 lucrează cu plăcere ca grafician
Deutschen Buchhandels, în 2015. În pre­ dicate orașului fictiv Peligan, intitulată
și ilustrator freelancer. Împreună cu so­
zent, este considerat unul dintre cei mai țul, cîinele și broasca sa țestoasă locuieș­ The Haunting of Peligan City, a apărut la
de succes autori tineri de literatură pen­ te deasupra acoperișurilor din München. Piccadilly Press în septembrie 2019.
tru copii.
Vă mai recomandăm:
De aceleaşi autoare: Philip Reeve, Sarah McIntyre,
Jurnalul Lottei. O droaie de iepuraşi Mopşi la Polul Nord

28
www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 29
◊ Chic »»»
Colecţie coordonată de Dan Croitoru

Sophie Kinsella Sophie Kinsella


La cumpărături de Crăciun Îți rămîn datoare
Vă mai recomandăm:
Traducere din limba engleză de Vali Florescu Traducere din limba engleză de Alina Aviana
Sophie Kinsella, Surprinde-mă Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
106x180 mm 106x180 mm

Becky Brandon (născută Bloomwood) se „Îți rămîn datoare e povestea neașteptată


dovedește și în al nouălea roman al seri­ a doi străini, Fixie și Seb, care se întîlnesc
ei același personaj adorabil, care iubește într-un coffee shop și își fac, fără să vrea,
cumpărăturile (chiar și online) și pe cele mai multe favoruri: favoruri mici, mari,
pentru Crăciun în mod special. Viața ei, cîteodată salvatoare.” Mă tot gîndesc la ide­
care curge lin și agreabil în fermecătorul sat ea asta de ceva vreme, dar n-am găsit o
Letherby, unde Becky lucrează împreună cale să-i fac pe cei doi să se întîlnească pînă
cu prietena ei Suze în magazinul de su­ cînd… stînd într-un coffee shop, un tip a
venire al acesteia, e dinamitată însă de venit la mine și m-a rugat să am grijă de
vestea dată de părinții ei, care o anunță laptopul lui. Atunci am știut că găsisem
că se mută o vreme la Shoreditch (cea mai răspunsul (Bărbate, îți rămîn datoare!). Îmi
hipsterească zonă a Londrei) și că sarci­ place să descriu eroine nu tocmai perfec­
Lauren Weisberger, Tenis cu diavolul na de a organiza petrecerea de Crăciun a te, iar Fixie e o fată care o ține langa „re­
familiei îi revine ei. Din acest moment, parînd” lucruri pe ici pe colo, cîteodată
începe o cursă nebună după cele mai po­ cu rezultate dezastruoase. Dar, pe măsu­
trivit cadou pentru Luke (sursa unora ră ce firul cărții se deșiră, începe să-și dea
dintre cele mai comice și mai emoționan­ seama că poate să facă și pentru ea cîte
te pagini ale cărții), pentru Minnie și ceva, să uite de ceilalți.
pentru toți cei dragi, întretăiată cu efor­ Sper să vă placă,
turile disperate ale lui Becky de a ține to­ Sophie x
tul sub control și, într-un final, de a le
oferi invitaților săi cea mai frumoasă pe­
trecere de Crăciun posibilă.

SOPHIE KINSELLA a studiat ştiinţele politice, filosofia şi economia la Oxford. A lu­


Allison Pearson, Cît de greu poate fi? crat o vreme ca ziaristă specializată în domeniul financiar, însă succesul romanului
ei de debut a convins-o să se dedice în exclusivitate scrisului. La Editura Polirom au
mai apărut: Mă dau în vînt după cumpărături (2004), La cumpărături în rochie de mirea­
să (2005), Goana după cumpărături la New York (2005), Poţi să ţii un secret? (2006), La
cumpărături cu sora mea (2006), Supermenajera (2007), La cumpărături cu bebe (2008), Îţi
aminteşti de mine? (2008), Fata fantomă (2009), La cumpărături cu Minnie (2010), Am
numărul tău (2012), Noaptea nunţii (2013), La cumpărături pentru vedete (2014), La
cumpărături în Las Vegas (2016) şi În căutarea lui Audrey (2016), Eu și Mami-Zînă
(2018), Eu și Mami-Zînă. Zînă-în-devenire (2018), Eu și Mami-Zînă. Zînă-în-devenire.
Dorințe de unicorn (2019).

De aceeaşi autoare: De aceeaşi autoare:


La cumpărături în Las Vegas Viaţa mea nu chiar perfectă

30
Titluri care vor apărea în această iarnă în colecția Top 10+

Albert Camus, Ciuma • Ian McEwan, Coajă de nucă • H.P. Lovecraft, Chemarea lui Cthulhu și alte povestiri •
Friedrich Dürrenmatt, Pana de automobil • Florina Ilis, Viețile paralele • Vladimir Nabokov, Mașenka • Haruki
Murakami, 1Q84 (I, II, III) • Amin Maalouf, Periplul lui Baldassare • Charles Bukowski, De duzină • Truman
Capote, O vară de răscruce • Jack Kerouac, Vagabonzii Dharma • L.N. Tolstoi, Adolescența. Tinerețea

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 31


◊ cinema »»» ◊ HORS COLlECTION »»»

Andrei Gorzo Eric R. Kandel Shane O’Mara


Viața, moartea și iar viața Mintea tulburată Elogiul mersului
criticii de film Ce ne spun ciudățeniile creierului
despre noi înșine Traducere de Anacaona Mîndrilă-Sonetto
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
130x200 mm
ISBN print: 978‑973‑46‑7965-2, 130x200 mm,
288 p. Traducere de Lucia Popovici
Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm
Cînd ne gîndim la ceea ce ne definește ca
„Admir multe lucruri la Andrei Gorzo, oameni, trecem de multe ori cu vederea
dar în primul rînd faptul că își șlefuiește, o caracteristică esențială, și anume mer­
Apelînd la cercetările sale inovatoare și la
din nou și din nou, opiniile despre idei­ sul biped. Este capacitatea care ne-a per­
lucrările a numeroși experți, Eric R. Kandel
le, cineaștii și autorii lui de suflet. Din mis să părăsim Africa și să ne răspîndim
abordează în acest volum una dintre cele
această deprindere rezultă tot felul de ca­ în toată lumea, de la îndepărtații ghețari
mai dificile întrebări cu care se confruntă
lități, cum ar fi o tot mai mare relaxare a din Alaska pînă în deșerturile toride din
omenirea: cum apare conștiința de sine din
raportării la noțiuni teoretice complexe Australia. Însă mersul biped ne oferă avan­
materia fizică a creierului? Cei 86 de mi­
(precum realismul lui André Bazin) sau taje mai numeroase și mai diverse decît
liarde de neuroni ai creierului comu­nică am fi tentați să credem la o prima privi­
o plăcere molipsitoare de a omagia artiști între ei prin cele mai fine conexiuni, însă re. Această carte spune o poveste capti­
admirați încă de la începuturi (precum uneori aceste conexiuni ajung să fie afecta­ vantă, purtîndu-ne deopotrivă prin isto­
Humphrey Bogart sau Graham Greene). te. Ca urmare, procesele din creier care dau ria evolutivă și prezentul omenirii, de la
E o bucurie să parcurgi unele pasaje pe naștere minții noastre pot avea de sufe­ dezvoltarea și mecanica mersului pînă la
care Andrei le dedică acestor oameni și e rit, provocînd tul­burări precum boala mersul în orașe (Shane O’Mara ne arată,
o inspirație să constați că, indiferent de Parkinson, autismul, depresia sau schizo­ de exemplu, că mergem cu atît mai repe­
tonul critic pe care îl adoptă – fie el po­ frenia. Studiul acestor boli şi explorarea de cu cît un oraș este mai mare) și sur­
lemic, didactic sau autobiografic –, aten­ potenţialelor lor tratamente ne pot ajuta să prinzătoarele relații care există între mers
ția minuțioasă la detalii și intenția pro­ dezlegăm misterele felului în care creie­rul și sănătatea mintală, creativitate ori coe­
gramatică de a fi onest și transparent în produce experiențele și capa­citățile noastre ziunea socială.
redarea propriilor judecăți de valoare fundamentale – gîndurile, sentimentele,
sînt întotdeauna prezente. Unele dintre comportamentele, memoria și creativita­ SHANE O’MARA este profesor de neu­
paginile acestui volum se numără, în opi­ tea. roștiințe la Trinity College Dublin. Este
nia mea, nu numai printre cele mai cap­ cercetător principal și fost director al
tivante publicate de autor pînă acum, ci ERIC R. KANDEL, unul dintre pionierii Trinity College Institute of Neuroscience,
și printre cele mai valoroase fragmente științei cognitive moderne, este profesor unul dintre cele mai importante centre
de critică de film scrise în limba româ­ la Columbia University și activează în ca­ de cercetare în domeniul neuroștiințelor
nă.” (Andrei Rus) drul Howard Hughes Medical Institute. din Europa. A mai publicat Why Torture
În anul 2000 a cîștigat Premiul Nobel pen­ Doesn’t Work: The Neuroscience of
ANDREI GORZO, doctor în cinemato­ tru Fiziologie și Medicină datorită studii­lor Interrogation (Harvard University Press,
grafie și lector universitar, cercetează și sale privind învățarea și memoria. Autor 2015) și A Brain for Business: A Brain for
al lucrărilor The Age of Insight (2012) și Life (Palgrave Macmillan, 2017).
predă la UNATC istoria cinematografu­
Reductionism in Art and Brain Science
lui și a ideilor despre cinema. Prima lui
(2016) și coautor al volumului Principles
carte, Bunul, răul și urîtul în cinema, a
of Neural Science (1981).
apărut în 2009 la Editura Polirom. A mai
publicat Lucruri care nu pot fi spuse altfel.
Un mod de a gîndi cinemaul, de la André
Bazin la Cristi Puiu (2012) și Imagini în­
cadrate în istorie. Secolul lui Miklós Jancsó
Vă mai recomandăm:
(2015). Vă mai recomandăm: Yuval Noah Harari, Homo deus. Scurtă
Ian McEwan, Maşinării ca mine istorie a viitorului

32
◊ HORS COLlECTION »»»

Alexandru Muraru, Andrei Ursu, Anneli Ute Gabanyi, Alexandru


Andrei Muraru (coordonatori) Roland O. Thomasson, Muraru, Andrei Muraru, Daniel
în colaborare cu Mădălin Hodor Șandru (coordonatori)
Întoarcerea Regelui
23 august 1944: controversata Trăgători şi mistificatori După 30 de ani: 1989
istorie a unei zile care a schimbat Contrarevoluţia Securităţii Învinși și învingători
soarta României în decembrie 1989
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Prefață de Dennis Deletant 160x235 mm
160x235 mm Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
145x225 mm
Moment controversat al istoriei României,
Nici un eveniment din istoria României
Recent, Secția Parchetelor Militare a tri­ evenimentele din decembrie 1989 stîrnesc
nu a generat atîtea discuții și interpretări,
mis în instanță trei inculpați, fără a numi și astăzi, în societatea românească și în
fiind dezbătut deopotrivă în tomuri sa­
vreun ofițer de Securitate sau implicarea comunitatea științifică, dezbateri aprinse
vante ori în presă, mediul politic etc., dar
acestei instituții în represiunea de la Revo­ cu privire la caracterul lor – a fost revo­
și contaminat masiv de exagerări și mis­
luție. Studiind multă vreme evenimente­ luție, revoltă populară sau lovitură de stat?
tificări. La distanță de 75 de ani, actul de
le din decembrie ’89, inclusiv în calitate Acest volum colectiv propune noi abor­
la 23 august 1944 continuă să fie, de de­
de cercetători CNSAS, cei trei autori în­ dări, aprofundate, menite să clarifice as­
parte, cel mai controversat subiect al is­
cearcă să restituie, printr-o amplă și so­ pectele legate de interpretarea acelor eveni­
toriografiei românești contemporane, el
lid documentată lucrare de analiză isto­ mente din urmă cu trei decenii, reunind
devenind în timp granița dintre două re­
rică, măcar o parte a adevărului despre contribuții din diverse domenii: istorie
gimuri politice și totodată dintre două lumi.
Revoluția din decembrie 1989, în opinia politică, istorie militară, analiză juridică
Întoarcerea Regelui analizează teme pre­
lor principalii vinovați pentru victimele și drept comparat, istorie socială, relații
cum evoluțiile socio-politice și militare
de la Revoluție fiind membri și afiliați ai internaționale etc.
în perioada 1941-1944, operațiunile mi­
litare ante și post 23 august 1944, conse­ Securității ceaușiste. Sursele utilizate sînt
multiple, de la depoziții ale martorilor și ANNELI UTE GABANYI este cercetător
cințele interne ale actului de la 23 august
participanților la evenimente, ale medici­ politic, jurnalist și filolog şi activează de
1944, actul de la 23 august 1944 în con­
lor care au tratat victimele și ale rudelor mai multe decenii în Germania. La
text internațional, falsificarea sau ocultarea
acestora, ale ofițerilor și procurorilor care Editura Polirom a mai publicat Cultul lui
evenimentului în timpul regimului comu­
au participat la investigațiile din anii 1990, Ceaușescu (2003).
nist, dar și reinterpretările sale în postco­
munism. la documente din arhiva CNSAS și din
unele dosare de anchetă, inclusiv unele ex­ ALEXANDRU MURARU, doctor în şti­
trem de relevante găsite recent, precum și inţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru
ANDREI MURARU, doctor în istorie. A
alte materiale istorice și documentare. didactic la Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi.
fost preşedinte executiv al IICMER, iar
în prezent este consilier al preşedintelui
ANDREI URSU, cercetător CNSAS, fiul ANDREI MURARU, doctor în istorie. A
României. La Editura Polirom a mai pu­
disidentului Gheorghe Ursu. fost preşedinte executiv al IICMER, iar
blicat Vișinescu, torționarul uitat (2017).
în prezent este consilier al preşedintelui
ROLAND O. THOMASSON, cercetător, României.
ALEXANDRU MURARU, doctor în şti­
inţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru doctor în științe politice.
DANIEL ȘANDRU este profesor doctor la
didactic la Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi.
MĂDĂLIN HODOR, publicist, cercetă­ Facultatea de Științe Politice și Admi­
La Editura Polirom a mai publicat Regele,
tor CNSAS. nistrative a Universității „Petre Andrei”
comuniştii şi Coroana (coord., în colab.,
din Iași.
Polirom, 2018).
Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm:
Marius Oprea, Moştenitorii Securităţii Daniel Şandru, Ipostaze ale ideologiei în
teoria politică

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 33


◊ HORS COLlECTION »»» ◊ Historia »»»
Colecţie coordonată de Mihai‑Răzvan Ungureanu

Jacques Verger Keith Lowe Douglas A. Howard

Universitățile în Evul Mediu Frica și libertatea O istorie a Imperiului


Al doilea război mondial şi lumea Otoman
Traducere de Simona Ilieș pe care a făurit‑o
130x200 mm Traducere de Irina Vainovski-Mihai
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Traducere de Cornelia Marinescu 160x235 mm
Instituții autonome de învățămînt supe­ Carte publicată și în ediție digitală eBook
rior, universitățile sînt una dintre creați­ ISBN print: 978‑973‑46‑7626-2, 160x235 mm,
O istorie exhaustivă acoperind peste șase
ile cele mai originale ale civilizației me­ 448 p.
secole, de la fondarea Imperiului Otoman
dievale occidentale. Primele universități în Eurasia postmongolă pînă după primul
europene au apărut în secolele al XI-lea O istorie politică și militară a lumii de după război mondial, cînd s-a semnat ultimul
(Bologna) și al XII-lea (Oxford, Modena), al doilea război mondial, dar și o isto­rie tratat de pace și s-au consfinţit hotarele
iar de atunci încoace numărul lor nu a în­ socială şi culturală, Frica şi liber­tatea ana­ Turciei moderne sub Kemal Atatürk, acest
cetat să crească. Ele au jucat un rol esen­ lizează toate schimbările determinate de volum ne arată ce a fost, cum s-a format şi
țial în elaborarea culturii savante și în această conflagraţie. Deo­potrivă o catas­ cum s-a destrămat Imperiul Otoman.
formarea elitelor ce au modelat statul trofă şi o sursă fără precedent de inovaţii, Accesibil și bine organizat, cu numeroa­
modern. Dacă nu au creat figura intelec­ al doilea război mondial a dus la consa­ se ilustrații, volumul tratează nu doar is­
tualului, ele au permis cel puțin recu­ crarea ideii de drepturi ale omului şi la toria politică a imperiului, începînd cu sul­
noașterea socială a competențelor inte­ naşterea ONU şi a prefaţat produ­cerea în tanul și curtea lui, ci și istoria lui eco­nomică,
lectuale și promovarea oamenilor de masă a penici­linei, dezvoltarea calcula­ religioasă, culturală și mai ales socială, cu
mare erudiție. Cartea reputatului medie­ toarelor sau trimiterea primelor rachete în viața elitelor, dar și a oame­nilor de rînd,
vist Jacques Verger oferă în primul rînd spaţiu. Însă, dincolo de aceste valuri înnoi­ în capitală, ca și în provincii. În acest
o istorie a funcționării instituțiilor uni­ toare, Keith Lowe surprinde şi temerile scop, autorul analizează evoluţia politicii
versitare și a oamenilor care le frecven­ legate de globalizare, groaza de bomba ato­ fiscale, literatura, spiritualitatea, raporta­
tau, o analiză a bazelor sociale și instituțio­ mică, precum şi nos­talgia după un trecut rea la spaţiu şi timp, migraţia, violenţa,
nale ale activității intelectuale, contribuind pierdut pentru totdeauna. Bazată pe cerce­ flagelurile şi dezastrele care au lovit
astfel inclusiv la cunoașterea mentalităților tări realizate pe cinci continente, Frica şi Impe­riul din 1300 pînă în 1924, la des­
din epocă. libertatea spune povestea reconfigurării trămarea sa.
lumii de după război şi a modului în care
JACQUES VERGER (n. 1943) este pro­ ne gîndim la noi înşine. Fondarea Imperiului Otoman (1300-1397) •
Global și local (1688-1785) • Cooperări și
fesor emerit de istorie medievală la Uni­
KEITH LOWE a studiat literatură engleză eșecuri (1785-1882) • Destrămarea (1882-
versitatea Paris IV și director de studii la
la Manchester University, după care s-a 1924)
Ecole pratique des hautes études. Printre
alte lucrări publicate: Naissance et premi­ dedicat istoriei, fiind deja o autoritate
recunoscută în domeniu. A publicat mai DOUGLAS A. HOWARD este profesor
er essor de l’Occident chrétien (1975),  La la Calvin College, Michigan, unde predă
Renaissance du xiie siècle (1996), Culture, multe cărți și a avut un remarcabil succes
din 1988. Specializat în istoria Imperiului
enseignement et société en Occident cu Inferno: The Devastation of Hamburg
Otoman și a Orientului Mijlociu, este auto­
aux xiie et xiiie siècles (1999), Des nains 1943 și Savage Continent: Europe in the
rul volumului The History of Turkey şi a
sur des épaules de géants. Maîtres et élèves Aftermath of World War II (2013), care a
semnat articole avînd ca temă istoria milita­
au Moyen Âge (împreună cu Pierre Richer, fost best­seller internațional și cîștigător ră şi istoria literaturii Imperiului Otoman în
2006). al Pre­miului Hessell-Tiltman pentru isto­ publicaţii precum Acta Orien­talia, Archivum
rie (2013) și al prestigiosului premiu ita­ Ottomanicum, Fides et Historia, Journal of
lian Cherasco pentru istorie (2015). Asian History şi Journal of Turkish Studies.
Vă mai recomandăm:
Alexandru-Florin Platon, Laurenţiu
Rădvan, Bogdan-Petru Maleon, O istorie În aceeaşi colecţie:
a Europei de Apus în Evul Mediu Orlando Figes, Vorbind în şoaptă

34
◊ Historia »»»
Colecţie coordonată de Mihai‑Răzvan Ungureanu

Robert Service John Lewis Gaddis Bogdan Murgescu, Andrei


Florin Sora (coordonatori)
Lenin Despre marea strategie
O biografie România Mare votează
Ediţie cartonată
Traducere de Dan Sociu Alegerile parlamentare din 1919
Traducere de Marius-Adrian Hazaparu Carte publicată şi în ediţie digitală eBook „la firul ierbii”
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook ISBN print: 978-973-46-7218-9, 160x235 mm,
ISBN print: 978-973-46-7824-2, 160x235 mm, 312 p.
480 p. Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7993-5,
Istoricul John Lewis Gaddis sintetizează 160x235 mm, 480 p.
Cartea lui Robert Service urmărește în
detaliu viața lui Vladimir Ilici Lenin, a cărui în această carte lecțiile de gîndire stra­
influență asupra istoriei secolului XX nu tegică perfecționate timp de aproape „Alegerile din noiembrie 1919 au fost pri­
poate fi subestimată, de la copilăria din două decenii în cadrul cursurilor despre mele alegeri parlamentare desfășurate la
Simbirsk pînă la moartea sa. Anecdoticul marea strategie pe care le-a predat la Yale nivelul României Mari după terminarea
și evenimente dintre cele mai bogate în University și la US Naval War College. Primului Război Mondial și realizarea Marii
consecințe, precum execuția fratelui, Cu un simț deosebit pentru contextul is­ Uniri din 1918. Adoptarea la nivel națio­
revoluția și comunismul și portretele me­ toric, dar și pentru detaliile semnificati­ nal a votului universal masculin a permis
morabile ale celor din jurul lui Lenin ori ve, Gaddis analizează momente cruciale o foarte consistentă lărgire a dreptului de
din Rusia epocii se împletesc în biografia din istoria occidentală, de la invazia per­ vot. În toată istoria Regatului României,
acestui personaj excepțional. Cu ajutorul sană a Greciei pînă la Declarația de Inde­ ele au fost singurele alegeri generale, re­
arhi­velor desecretizate recent, autorul pendență americană și la încheierea celui lative libere, care nu au fost cîștigate de
oferă astfel prima imagine completă asu­ de-al doilea război mondial. Examinînd partidul aflat la guvernare. Rezultatele
pra vie­ții private și publice a lui Lenin și, scrierile și faptele unor personalități dife­ oficiale, în multe privințe surprinzătoare
prin prisma carierei lui, analizează eveni­ rite, precum Sfîntul Augustin, Machiavelli, pentru contemporani și pentru istoricii
mente precum Revoluția din Octombrie Abraham Lincoln, Tolstoi și Isaiah Berlin, de mai tîrziu, indică prevalența la acea
și ideile marxist-leniniste, statul partidu­ Gaddis relevă importanța punerii în ba­ dată, în acel context istoric a forțelor po­
lui unic, modernizarea economică, dicta­ lanță a realismului și idealismului, a mij­ litice care doreau schimbarea și aspirau
tura și politica Europei interbelice. Dînd loacelor finite și scopurilor nemărginite. ca România Mare să fie un stat reînnoit,
la iveală originile Uniunii Sovietice, adu­ Erudiția istoricului este completată de
mai drept și mai democratic decît fusese­
ce la lumină natura statului și societății reflecțiile sale despre hybris, libertate și
ră Vechiul Regat și imperiile vecine care
pe care Lenin le-a lăsat în urmă și care nu moralitate, ce evidențiază profunzimea
stăpîniseră înainte de 1918 Basarabia,
au dispărut în totalitate după prăbușirea lecțiilor pe care ni le poate oferi trecutul.
Bucovina sau Transilvania.” (Bogdan
regimului sovietic în 1991. Deopotrivă studiu istoric și tratat de stra­
tegie, volumul prezintă deciziile care au Murgescu, Andrei Florin Sora)
Apare rebelul • Copilăria în Simbirsk • schimbat cursul istoriei, schițînd totoda­
Căile către revoluție • A doua emigrare • tă calitățile marilor lideri. BOGDAN MURGESCU, profesor doctor,
Lenin pune mîna pe putere • Apărarea revo­ Universitatea din București, Facultatea de
luției • Poste­ritatea lui Lenin JOHN LEWIS GADDIS este profesor de Istorie. La Editura Polirom a mai publi­
istorie la Yale University, renumit pentru cat Revoluția română din decembrie 1989.
ROBERT SERVICE este profesor la St Istorie și memorie (2007), România și
Antony’s College, Oxford, membru al Aca­ lucrările sale despre Războiul Rece. Dintre
cele mai influente volume despre acest Europa. Acumularea decalajelor economice
demiei britanice. Expert în istoria Rusiei și (1500-2010) (2010) și Țările Române între
Uniunii Sovietice, a publicat, între altele, subiect, menționăm: Strategies of Contain­
ment (1982), We Now Know (1997) și The Imperiul Otoman și Europa creștină (2012).
Stalin: A Biography și Comrades: A History
of World Communism. Cea mai recentă Cold War (2005). Studiul său George
F. Kennan: An American Life a fost dis­ ANDREI FLORIN SORA este conferen­
carte a sa este o biografie a lui Lev Troțki.
tins cu Premiul Pulitzer pentru biografie țiar doctor, Universitatea din București,
în 2012. Facultatea de Istorie.

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 35


◊ HORS COLlECTION »»» ◊ document »»»

Dan Carlin Cosmin Budeancă, Radu Ioanid


Dalia Báthory (coordonatori)
Sfîrșitul e mereu aproape Holocaustul în România
Momente apocaliptice Istorii (ne)spuse
Prefață de Dennis Deletant
de la colapsul Epocii Bronzului Strategii de supraviețuire ISBN: 978-973-46-7879-2, 160x235 mm
pînă la atacurile nucleare și integrare socioprofesională
în familiile foștilor deținuți politici Coeditare cu Institutul „Elie Wiesel”
Traducere de Miruna Andriescu din Europa Centrală și de Est România
145x225 mm în anii ’50-’60
În noua sa carte-document, Radu Ioanid
Momentele dificile îi fac pe oameni mai ISBN: 978-973-46-7986-7, 160x235 mm
prezintă detaliat Holocaustul evreilor din
puternici? Poate umanitatea să susțină, fără
România, bazîndu-se atît pe mărturiile
a se autodistruge, puterea armelor pe care Volum apărut sub egida Institutului de supraviețuitorilor, cît și pe cercetări amă­
ea însăși le-a creat? Tehnologia sau abilită­ Investigare a Crimelor Comunismului şi nunțite. De asemenea, volumul nu se li­
țile oamenilor vor ajunge vreodată la un Memoria Exilului Românesc mitează la ororile prin care au trecut evreii,
maximum ori vor regresa? Nu se știu răs­ ci analizează și felul în care au fost perse­
punsurile la astfel de întrebări, însă nimeni Măsurile represive directe sau indirecte cutate alte minorități etnice și religioase,
nu pune aceste probleme la fel de interesant luate împotriva celor considerați de regi­ cum ar fi minoritatea romă. Holocaustul în
ca Dan Carlin. Inspirat de podcast-urile murile comuniste inamici sau a familii­ România reușește să ofere una dintre cele
sale, ne provoacă să privim altfel trecutul lor acestora și efectele derivate din ele fac mai documentate și mai clare perspecti­
și pe noi înșine. În această carte captivantă, parte dintr-o realitate cu care sute de mili­ ve asupra acestui genocid care a afectat
începe un set de povești pline de suspans, oane de oameni au fost nevoiți să se con­ profund Europa și România mijlocului de
care îi vor captiva pe cititori. Deosebită frunte. De la istoriile unor foști deținuți secol XX și a consecințelor sale vizibile și în
și erudită, ciudată și profundă, Sfîrșitul politici și ale familiilor lor, efectele (fizi­ prezent.
ce și psihice) pe termen lung ale repre­
e mereu aproape analizează problemele
siunii și supraviețuirea profesională pînă la Statutul legal al evreilor în România (1800-
care sînt rareori prezentate publicului și
victimele „colaterale” ale sistemelor repre­ 1944) • Masacrele de la începutul războ­
face dintr-odată trecutul să devină im­ sive din Europa Centrală și de Est în anii
portant pentru prezentul nostru foarte iului • Supravieţuirea în rîndul evreilor ro­
’50-’60, volumul reconstruiește – bazîn­ mâni • Izvoare publicate între 1942 şi 1989
turbulent. du-se pe numeroase documente de arhi­ referitoare la uciderea de evrei români în
vă și interviuri de istorie orală, în capito­ timpul celui de-al doilea război mondial
DAN CARLIN (n. 1965) este comentator le semnate de autori români și străini din
politic și podcaster american. Are o diplo­ țări foste comuniste – poveștile (ne)spu­ RADU IOANID, istoric, a studiat în
mă de licență în istorie de la University of se ale unor destine dramatice. România şi Franţa, stabilindu-se în SUA
Colorado, Boulder. La sfîrșitul anilor ’80
în 1987. La Editura Polirom a mai publi­
și-a început cariera în mass-media, lu­ COSMIN BUDEANCĂ este doctor în isto­ cat: Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ,
crînd ca reporter de știri, editorialist și rie (2008) la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Moscova, 1944-1946. Documente din arhiva
prezentator de talk-show-uri radiofoni­ Cluj‑Napoca, și expert în cadrul IICMER. FSB (ed., 2006), Dosarul Brucan. Docu­
ce. Din 2005 și-a mutat activitatea pe in­ Dintre volumele coordonate de el la Editura men­te ale Direcţiei a III-a Contraspionaj a
ternet, lucrînd ca blogger și începînd să Polirom menționăm: Expe­riențe carcerale Depar­ta­mentului Securităţii Statului (1987-
facă podcast-uri pe teme istorice, care au în România comunistă (6 vol., 2007-2012), 1989) (coord., 2008, 2013), Tragedia romi­
devenit foarte populare. Sfîrșitul e mereu După 25 de ani (2017). lor deportaţi în Transnistria, 1942-1945
aproape este prima sa carte. (în colab., 2009) şi Securitatea şi vînzarea
DALIA BÁTHORY este doctor în studii evreilor. Istoria acordurilor secrete dintre
europene și relații internaționale (2013) la România şi Israel (ed., 2015).
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,
Vă mai recomandăm: și expert în cadrul IICMER. A mai coor­
Yuval Noah Harari, 21 de lecţii donat alături de Cosmin Budeancă volumul
pentru secolul XXI Vieți în umbra trecutului (2017).

36
◊ HORS COLlECTION »»»

Radu Preda, Ion Vicovan Ernő Borbély


(editori)
Academia politică
Martiriu şi memorie de la Aiud
din România comunistă Deținuți politici în România anilor
’80 Vă mai recomandăm:
Acta Simpozionului Internațional
„Dumitru Stăniloae” 2017 Eugen Negrici,
Ediție îngrijită și studiu introductiv de Dalia
Báthory şi Andreea Cîrstea Literatura română sub comunism
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook Cuvînt-înainte de Szőcs Géza
ISBN print: 978‑973‑46‑7862-4, 160x235 mm 160x235 mm

Volum apărut sub egida Institutului de Volum apărut sub egida Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Investigare a Crimelor Comunismului şi
Memoria Exilului Românesc Memoria Exilului Românesc

Volumul cuprinde comunicările prezen­ Academia politică de la Aiud este rezulta­


tate la a V-a ediție a Simpozionului Inter­ tul celei mai ample campanii de culegere
de interviuri cu foști deținuți politici din
național „Dumitru Stăniloae”, organizat la
România anilor ’80, inițiată de Borbély
Iași în 2017.
Ernő, el însuși încarcerat la Aiud în aceeași
perioadă. Mărturiile reunite aici sînt înso­
„Simpozionul Internațional «Dumitru țite de o analiză a contextului care a făcut
Stăniloae» din 2017 a adus împreună pen­ posibilă detenția politică, astfel încît citito­
tru cîteva zile clerici și laici, profesori și rul are posibilitatea să înțeleagă pe deplin
cercetători, tineri născuți după 1989 și evenimentele relatate. Un volum necesar, Liliana Corobca (editor), Panorama
martori ai istoriei, din temnițele detenți­ care constituie o sursă documentară de pri­ comunismului în Moldova sovietică
ei anticomuniste sau din exil, teologi și mă mînă pentru clarificarea unei părţi im­
istorici, sociologi și jurnaliști, diplomați portante a istoriei recente.
și pedagogi, psihologi și muzeografi,
pasionați de prezervarea locurilor memo­ DALIA BÁTHORY este doctor în studii
riei și exploratori neobosiți ai arhivelor.” europene și relații internaționale (2013) la
(Radu Preda, Ion Vicovan) Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,
și expert în cadrul IICMER. A mai coor­
RADU PREDA este președinte al Insti­ donat alături de Cosmin Budeancă volumul
tutului de Investigare a Crimelor Comu­ Vieți în umbra trecutului (2017).
nismului și Memoria Exilului Românesc
(IICCMER), conferențiar universitar la ANDREEA CÎRSTEA a făcut parte din
Cate­dra de teologie socială a Facultății de numeroase proiecte editoriale și de cer­
Teologie Ortodoxă din Cluj și director fon­ cetare vizînd rezistența și represiunea
dator al Institutului Român de Studii Inter­ din perioada 1945-1989.
ortodoxe, Interconfesionale și Inter­reli­
gioase (INTER). Cristina Văţulescu, Cultură şi poliţie
secretă în comunism
ION VICOVAN este decanul Facultății
de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”,
Universita „Al.I. Cuza”, Iași, și titularul dis­
ciplinei istoria Bisericii Orto­doxe Române. Vă mai recomandăm:
Din 1 decem­brie 1994 este preot paroh la Andrei Muraru, Vişinescu, torţionarul
Parohia Cuvioasa Parascheva din Iași. uitat

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 37


◊ PsihologiE clinică şi psihoterapie »»» ◊ profesorul
Colecţie coordonată de Ion Dafinoiu de succes »»»
Colecţie coordonată de Ion‑Ovidiu Pânişoară
Gavin Andrews, Alison E.J. Șerban Ionescu,
Mahoney, Megan J. Hobbs, Marie-Madeleine Jacquet, Ion‑Ovidiu Pânişoară,
Margo R. Genderson Claude Lhote Marin Manolescu (coordonatori)

Tratamentul tulburării Mecanismele de apărare Pedagogia învăţămîntului


de anxietate generalizată Teorie și aspecte clinice
primar şi preşcolar
Ghid pentru terapeuți și pacienți 2 volume
Ediția a III-a Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Traducere de Andrei-Paul Corescu ISBN print: 978-973-46-7876-1 (vol. I-II),
Traducere de Dan Bălănescu Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook 978‑973‑46‑7877-8 (vol. I),
130x200 mm
130x200 mm 978‑973‑46‑7878-5 (vol. II),
160x235 mm, 688 p. (vol. I), 440 p. (vol. II)
Volumul este consacrat unuia dintre con­
Tulburarea de anxietate generalizată este ceptele-cheie ale psihanalizei, psihologi­
caracterizată de îngrijorări excesive şi in­ Reușind să fie deopotrivă un tratat și un
ei clinice, psihopatologiei și psihiatriei. La
controlabile legate de evenimente din via­ manual de pedagogie, această lucrare în
peste un secol de la descoperirea lor, me­
ța cotidiană: serviciu, familie, sănătate. canismele de apărare continuă să suscite două volume reunește contribuțiile a nu
Îngrijorarea durează luni sau chiar ani întrebări din partea clinicienilor și se dove­ mai puțin de 41 de specialiști în psiholo­
întregi şi este însoţită de nervozitate, iri­ desc indispensabile în înțelegerea funcțio­ gie, științele educației și didactica specia­
tabilitate, oboseală, tensiune musculară, nării psihice normale și patologice. În pri­ lității. Capitolele din primul volum se
dificultăți de concentrare și insomnie. ma parte a lucrării sînt analizate definițiile axează pe fundamentele educației, pro­
Tratamentul tulburării de anxietate gene­ noțiunii (așa cum a fost ea utilizată de blemele sistemului educațional româ­
ralizată este un ghid practic de trata­ Freud), precum și terminologiile adia­ nesc, curriculumul educațional, instrui­
ment, accesibil atît psihoterapeuţilor, cît cente folosite, realizîndu-se un bilanț al rea și evaluarea în educație, toate văzute
şi pacienţilor. Autorii volumului reco­ cercetărilor actuale cu privire la apariția, din perspectiva unor abordări de ultimă
mandă ca terapia să înceapă cu trasarea evoluția, evaluarea și utilizarea acestor oră. Al doilea volum continuă drumul
istoricului bolii și analizează eficiența mecanisme defensive, în special în psi­ deschis de primul, oferind cititorilor săi
tratamentelor medicamentoase, dar și a hoterapie. A doua parte a volumului pre­ o excelentă bază de reflecție pentru acti­
terapiei cognitiv-comportamentale, sus­ zintă o serie de mecanisme de apărare, vitatea zilnică de la catedră. Aici sînt ofe­
ținînd-o pe cea din urmă. ilustrate cu numeroase exemple. rite informații utile despre didactica di­
verselor discipline studiate în școală.
GAVIN ANDREWS, profesor de psihiatrie ȘERBAN IONESCU, psihiatru, psiholog,
la School of Psychiatry de la University profesor emerit de psihopatologie la
of New South Wales şi director la Clinical Université Paris-VIII Saint-Denis și la ION-OVIDIU PÂNIŞOARĂ este profe­
Research Unit for Anxiety and Depression Université du Québec à Trois-Rivières. La sor doctor, director al Departamentului
din cadrul St. Vincent’s Hospital, Sydney. Editura Polirom a mai publicat Paisprezece de Formare a Profesorilor şi conducător
abordări în psihopatologie (1998, 2006). de doctorat în ştiinţele educaţiei, Univer­
ALISON E.J. MAHONEY, MEGAN J. sitatea din Bucureşti. A publicat numeroase
HOBBS şi MARGO R. GENDERSON lu­ MARIE-MADELEINE JACQUET, doc­ lucrări și este coordonatorul colecțiilor
crează la Clinical Research Unit for tor în psihologie, profesor și cercetător în „Carieră. Succes. Performanţe” şi „Pro­
Anxiety and Depression din cadrul St. cadrul Universității din Nanterre. fesorul de succes” ale Editurii Polirom.
Vincent’s Hospital, Sydney.
CLAUDE LHOTE, doctor în psihologie, MARIN MANOLESCU este profesor eme­
a lucrat la Institutul de Psihologie de la rit la Universitatea din Bucureşti, Depar­
Université René Descartes – Paris-V. tamentul de Formare a Profesorilor, şi
conducător de doctorat în ştiinţele edu­
caţiei. A îndeplinit funcţii manageriale în
În aceeaşi colecţie: În aceeaşi colecţie: învăţămîntul universitar, preuniversitar
B. Geary Brent, K. Zeig Jeffrey (coord.), Mircea Lăzărescu, Ce este tulburarea şi în Ministerul Educaţiei.
Manual de psihoterapie ericksoniană mentală

38
◊ COLLEGIUM. ◊ COLLEGIUM. Metodică »»» ◊ bios »»»
Ştiinţele educaţiei »»»
Serie coordonată de Constantin Cucoş

Simona Sava, Ramona Paloș Emanuela Ilie Ursula Stănescu (editor),


(coordonatoare) Monica Hăncianu,
Didactica limbii Cerasela Elena Gîrd
Educația adulților și literaturii române
Baze teoretice și repere practice Farmacognozie
Ediția a II-a revăzută şi adăugită
Carte publicată și în ediție digitală eBook Produse vegetale cu substanțe
Ediția a II-a revăzută și adăugită bioactive
160x235 mm
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-3330-2,
160x235 mm, 472 p. Volumul vine în sprijinul cadrelor didac­ Ediție cartonată
Carte publicată și în ediție digitală eBook
tice care doresc să susțină examenele de
„Educația adulților își propune să ofere ISBN: 978-973-46-7996-6, 160x235 mm
definitivare sau de obținere a gradului di­
fiecărui student, masterand, doctorand,
dactic II, precum și al studenților care
practi­cian sau specialist în domeniu ac­ „În ultimele două decenii, cunoștințele ști­
urmează modulul pedagogic, oferind in­
cesul la o sursă de informare comprehen­ ințific relevante în domeniul farmacog­
sivă, care aduce clarificări teoretice nece­ formații complete și actualizate cu privi­
noziei s-au acumulat razant; aceasta da­
sare și constituie o imagine coerentă și re la predarea limbii și literaturii române,
torită, pe de o parte, reintroducerii în
actuală a elaborărilor științifice și episte­ dar totodată folositoare în orice altă arie
tera­peutică a unui mare număr de prepa­
mologice, a problematicilor în domeniu, de studiu. Prezentările teoretice ale curri­
rate din plante, identificării unor noi și
contribuind la o mai bună înțelegere a culumului, ale metodelor de predare și
importante domenii de utilizare pentru
acestora, la o necesară compatibilizare ter­ de evaluare sînt completate de scheme,
produse și substanțe naturale de mult cu­
minologică, ideatică și disciplinară. Am tabele sintetice și exemple practice, cu un
noscute, iar pe de alta, datorită elucidării
abordat o problematică vastă, pentru a accent special pe noile stiluri de abordare
celor mai importante mecanisme de ac­
acoperi viziuni diferite ale cadrelor di­ a actului didactic. În anexe, cei interesați
țiune a acestora în organismul uman...
dactice universitare asupra a ceea ce este găsesc programa școlară pentru discipli­
Din acest motiv ne-am propus prezenta­
necesar să cunoască viitorii specialiști na opțională „tehnici de redactare a unor
rea acestui material, care încearcă să adu­
educaționali care vor lucra cu adulții, dar compuneri” și modele de proiecte didac­
că sub formă compactă esențialul din far­
și pentru a veni în întîmpinarea diversi­ tice pentru limba și literatura română.
macognozia momentului şi caută să explice
tății nevoilor de informare ale practicie­
(avînd în vedere larga interdisciplinarita­
nilor care interacționează cu adulții în di­ EMANUELA ILIE este conferențiar doc­
te a domeniului) pe cît posibil procese și
ferite sectoare ale educației pentru adulți tor la Facultatea de Litere din cadrul Uni­
mecanisme cu care cititorul este poate mai
și la diferite paliere.” (Coordonatoarele) versității „Al.I. Cuza”, Iași. Este membru
puțin familiarizat.” (Ursula Stănescu)
al Uniunii Scriitorilor din România și al
RAMONA PALOȘ este conferenţiar doc­ ALGCR, redactor la revistele Poezia,
tor la Catedra de Psihologie a Facultății de URSULA STĂNESCU a fost decan și pro­
Contact international, Zon@ literară si
Sociologie și Psihologie a Universității rector științific la Facultatea de Farmacie
Revista română, colaborator la Convorbiri
de Vest din Timișoara. A publicat artico­ a UMF „Gr.T. Popa”, Iași. A publicat nu­
literare și Epifania. A primit mai multe
le în reviste de specialitate și în volume meroase lucrări de specialitate, inclusiv
premii pentru critică literară, iar pentru
colective din domeniul educației adulți­ volume cu caracter didactic, dar și studii
activitatea didactică, Alianța Națională a
lor și al psihologiei educației și învățării. experimentale.
Organizațiilor Studențești din România
i‑a decernat în 2014 distincția de Profesor
SIMONA SAVA este profesor doctor, di­ MONICA HĂNCIANU este profesor
Bologna.
rector al Departamentului de Științe ale uni­ver­sitar doctor și prorector al U.M.F.
Educației, Facultatea de Sociologie și „Gr.T. Popa”, Iaşi.
Psiho­logie, Universitatea de Vest din
Timișoara. A condus Institutul Român În aceeaşi serie: CERASELA ELENA GÎRD este profesor
de Educație a Adulților din Timișoara Constantin Petrovici, Didactica universitar doctor la U.M.F. „Carol Davila”,
(2000‑2013). matematicii pentru învăţămîntul primar București.

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 39


◊ Hexagon »»»

Martin Rees James Lovelock Gelu Bourceanu


Despre viitor Novacenul Dumnezeu, universul și
Perspectivele umanității Viitoarea epocă a hiperinteligenței viața

Traducere de Ștefan Bolea Traducere de Anacaona Mîndrilă-Sonetto Carte publicată și în ediție digitală eBook
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook ISBN print: 978-973-46-8004-7,
ISBN print: 978-973-46-7951-5, 135x200 mm 135x200 mm
135x200 mm, 288 p.
James Lovelock, unul dintre cei mai mari Universul a fost creat, are un început, sau
Omenirea a ajuns într-un punct critic. gînditori ecologiști ai timpurilor noastre, a fost dintotdeauna așa cum îl vedem?
Lumea în care trăim e tot mai instabilă și formulează o nouă teorie uimitoare pri­ Cum au fost posibile apariția și evoluția
într-o rapidă schimbare, confruntată cu vind viitorul vieții pe Pămînt. El spune că speciilor biologice, pînă la cea mai evo­
riscurile existențiale ale noului secol. epoca în care oamenii au dobîndit tehno­ luată dintre ele, omul? Ordinea ce guver­
Efectele, bune sau rele, sînt oricînd posi­ logii la scară planetară se apropie de fi­ nează întregul Univers a fost oare deter­
bile. Continuăm să gîndim viitorul doar nal, după 300 de ani. A început deja o altă minată de prezența unei rațiuni? Sînt
pe termen scurt, prin dezbateri sterile și eră, Novacenul, în care sistemele inteli­ întrebări pe care marii gînditori și le-au
contradictorii, folosind o retorică alar­ genței artificiale existente vor fi sursa unor pus încă din vechime și la care, afirmă
mistă și pesimistă. În această carte pe cît ființe noi, care vor gîndi de 10.000 de ori profesorul Bourceanu, știința actuală ne
de succintă, pe atît de captivantă, bine- mai rapid decît oamenii. Aceste ființe hi­ poate ajuta să găsim unele răspunsuri.
cu­noscutul om de știință și autor de best­ perinteligente vor depinde însă de sănă­ Dacă prima parte a cărții analizează pro­
selleruri Martin Rees susține că șansele tatea planetei în aceeași măsură ca noi și
blemele legate de nașterea și evoluția
omenirii depind decisiv de modul diferit vor avea nevoie de sistemul de răcire pla­
Universului prin prisma rezultatelor ob­
în care vor fi abordate problemele zilei de netară al Terrei pentru a se proteja de căl­
ținute de fizică, cosmologie și astrofizică,
mîine. Punctele de vedere fascinante asu­ dura tot mai mare a soarelui. Oamenii și
hiperinteligența vor fi parteneri în acest cea de-a doua își propune să răspundă la
pra unor științe de ultimă generație pe întrebări privind apariția și evoluția vie­
care această carte accesibilă publicului larg proiect. Tot el susține că e crucial ca ori­
ce ființă inteligentă de pe Pămînt să su­ ții pe Pămînt. Partea a treia tratează suc­
le oferă vor captiva orice cititor care vrea cint starea actuală a biosferei, care se de­
să înțeleagă problemele critice ce vor de­ praviețuiască și să prospere, pentru că
Novacenul ar putea fi chiar începutul gradează continuu ca urmare a activităților
fini viitorul omenirii, atît pe Pămînt, cît umane, multe dintre ele lipsite atît de ra­
unui proces care să ducă în cele din urmă
și dincolo de acesta. țiune, cît și de morală. Punînd laolaltă
la răspîndirea formelor de viață inteli­
gente în întregul univers. perspectivele științei, ale gîndirii filoso­
Pericole și perspective • Amenințări nucle­ fice și religiei asupra acestor probleme
are • Schimbarea climatică • Biotehnologiile JAMES LOVELOCK, ecologist și futuro­ fundamentale, conchide autorul, vom în­
• Cibertehnologie, robotică și IA • Ce se log, autorul teoriei Gaia, este fellow al țelege că, departe de a se exclude în mod
va întîmpla cu locurile de muncă? • Royal Society din 1974 și i s-au decernat necesar, ele pot converge.
Omenirea în perspectivă cosmică • Spre numeroase distincții pentru contribuțiile
o eră postumană? • Inteligență extrate­ sale în domeniul chimiei și al științelor Profesor de chimie fizică la Universitatea
restră? • Limitele și viitorul științei mediului. Dintre volumele publicate, „Al.I. Cuza” din Iași (1993-2012), GELU
menționăm: Gaia: A New Look at Life on BOURCEANU este în prezent Professor
MARTIN REES, astrofizician, a fost pro­ Earth (1979), Gaia: Medicine for an Ailing Emeritus. Alte cărți publicate: Evoluție și
fesor la Cambridge University și preșe­ Planet (2005),  The Vanishing Face of autoorganizare în sisteme departe de echi­
dinte al Royal Society. De același autor: Gaia: A Final Warning (2009) și A Rough libru (1989), lucrare pentru care i s-a de­
Before the Beginning – Our Universe and Ride to the Future (2014). cernat Premiul Academiei în 1991,
Others (1997), Just Six Numbers: The Deep Fundamentele termodinamicii chimice
Forces That Shape the Universe (1999), (1998, 2005, 2009), Termodinamica evo­
Our Cosmic Habitat (2001), From Here to luției și dinamica neliniară (2004).
Infinity: Scientific Horizons (2011). Vă mai recomandăm:
Bill Bryson, Despre toate, pe scurt.
De la Big Bang la ADN

40
◊ Hexagon.
Cartea de călătorie »»»

Robert Macfarlane
Sylvain Tesson Mike Horn
Munţii din minte
Berezina Latitudine zero
Istoria unei fascinații
Pe urmele lui Napoleon într-o 40.000 de kilometri pentru a
motocicletă cu ataș descoperi lumea Traducere de Cătălina Staicu
Carte publicată și în ediție digitală eBook
Traducere de Nicolae Constantinescu Traducere de Nicolae Constantinescu 135x200 mm
Carte publicată și în ediție digitală eBook Carte publicată și în ediție digitală eBook
135x200 mm ISBN print: 978-973-46-8005-4, Odată oamenii credeau că în munți trăiesc
135x200 mm, 312 p.
monștri. În Epoca Luminilor au început
În 2012, Sylvain Tesson a hotărît să mar­ să escaladeze culmile ca să intre în con­
cheze în stilul său cei două sute de ani care Latitudine zero este povestea unei mari tact cu măreția. Curînd au pornit într-o
trecuseră de la retragerea lui Napoleon în provocări: aceea de a face singur încon­ cursă a cuceririi crestelor în numele mîn­
urma dezastruoasei campanii din Rusia. A jurul lumii pe linia Ecuatorului. Pe jos, driei naționale. În această carte devenită
refăcut într-o motocicletă cu ataș itinera­ cu bicicleta, cu piroga sau pe micul său clasică, Robert Macfarlane explorează fas­
rul armatei franceze: a plecat din Moscova trimaran cu vele, pornind în iunie 1999 cinația care îi determină pe oameni să-și
și a străbătut în 21 de zile întreaga distan­ din Gabon, exploratorul și aventurierul riște viața escaladînd munții și cum s-a
ță pînă la Paris, cu popasuri în orașe bi­ Mike Horn va urma acest fir invizibil de schimbat percepția asupra lor de-a lungul
ne-cunoscute, de la Smolensk și Vilnius 40.000 de kilometri fără să se abată nici­ secolelor. Capitolele despre ghețari, atracția
la Varșovia și Berlin. „În urmă cu două odată mai mult de 40 de kilometri de la necunoscutului și dorința de a ajunge pe
secole”, conchide el, „oamenii se gîndeau el. Va traversa trei oceane, va escalada culmi sînt completate de relatări ale expe­
la cu totul altceva decît la internetul de două vîrfuri de 6.000 de metri, se va con­ dițiilor montane ale autorului și de poves­
mare viteză. Erau gata să-și dea viața ca frunta cu pericolele junglei, cu trafican­ tea tragicei încercări a lui Mallory de a
să vadă strălucirea cupolelor bisericilor ții de droguri în Columbia și cu ororile cuceri Everestul. Munții din minte a fost
din Moscova”. războiului civil în Africa, trecînd de cîte­ distins cu premiul pentru debut acordat
va ori la un pas de moarte. La capătul de The Guardian și premiul Somerset
„Tesson surprinde tragismul acelor vre­ acestui periplu, în octombrie 2000, își va Maugham.
muri sîngeroase, dar și partea lor amu­ reîntîlni soția pe aceeași plajă unde se
despărțiseră cu 17 luni înainte. „O lectură de-a dreptul înălțătoare!”
zantă. Se simte că e în elementul lui.” (Ranulph Fiennes)
(Libération)
Născut în 1966 la Johannesburg, MIKE ROBERT MACFARLANE este fellow la
SYLVAIN TESSON (n. 1972) este geo­ HORN părăsește Africa de Sud în 1990 Emmanuel College, Cambridge, și mem­
graf, jurnalist şi scriitor. Membru al și se stabilește în Elveția. Lucrează mai bru al Royal Society of Literature. Autor
Societăţii Exploratorilor Francezi, îşi îm­ întîi ca instructor de schi și ca ghid de a numeroase bestselleruri, a primit pre­
parte viaţa între expediţii, scris şi realizarea rafting și canyoning, apoi se consacră ex­ miul pentru cel mai bun tînăr scriitor al
de documentare de aventură. Volumul său plorărilor și aventurii. Printre altele, a fă­ anului 2003 acordat de Sunday Times și
La Panthère des neiges (2019) a fost dis­ cut singur ocolul lumii pe la Ecuator, a EM Forster Prize for Literature decernat
tins cu Premiul Renaudot. parcurs Cercul Polar arctic și a ajuns la de American Academy of Arts and Letters.
Polul Nord pe schiuri în timpul nopții A mai publicat: The Old Ways (2012),
polare. Alte cărți publicate: Connquering Landmarks (2015), The Lost Words: A Spell
the impossible (2005), Objectif: Pôle Nord Book (2017, în colaborare cu Jackie Morris)
de nuit (2007), Aventurier de l’Extrême și Underland: A Deep Time Journey (2019).
(2016), Antarctique, Le rêve d’une vie
(2018).

De acelaşi autor: În aceeaşi colecţie: În aceeaşi colecţie:


Axa lupului. Din Siberia pînă în India pe Levison Wood, Pe jos în Himalaya Robert Birkby, O viaţă trăită pe înălţimi.
urmele evadaţilor din gulag Scott Fischer şi Everestul

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 41


◊ Limbi străine »»» ◊ Reviste şi publicaţii »»»
Colecţie coordonată de Emanuela Stoleriu

Alina-Antoanela Revista de Asistență Psihologia Socială


Crăciun-Ștefaniu Socială Nr. 44(II)/2019
Anul XVIII, Nr. 4/2019
Ready to Study and Work Redactor-șef: Mihai Dinu Gheorghiu
Abroad Redactor-şef: Doru Buzducea
ISSN: 1454-5667, 160x235 mm

The Applicant’s Guide ISSN: 1583-0608, 160×235 mm


Revistă editată de Universitatea „Al.I.
Editată de Facultatea de Sociologie și Asis­ Cuza”, Iași
ISBN: 978-973-46-7902-7,
160x235 mm tență Socială a Universității din București
O revistă deja cunoscută studenților și spe­
Cei care doresc să studieze sau să lucre­ Editorial • The Grand Challenges as a cialiștilor în domeniu, preocupată de adu­
ze în Marea Britanie sau SUA și se pregă­ Macro Practice Approach for Social cerea la zi a cercetărilor și cunoștințelor
tesc să susţină un test de limbă engleză Workers to Address Societal Problems • de psihologie socială, în vederea formării
cu recunoaştere internaţională – IELTS The Profile of Social Services Workers unei perspective asupra realităților con­
Academic, Cambridge, TOEFL sau IELTS Employed by the Local Councils and temporane. Ea se adresează atît comuni­
General Training – găsesc în această carte their Perception over the Job of a Social tății științifice de psihologie socială, cît și
toate materialele necesare: 1) un ghid prac­ Worker. An Exploratory Research in
tic pentru realizarea unei aplicaţii, cu exer­ publicului cultivat, abordînd teme pre­
Brașov County • Social Policies for the cum antropologia socială, comunicarea
ciţii şi modele de redactare pentru urmă­
Prevention of Pathological Alcohol socială, psihologia maselor, psihologia
toarele tipuri de texte: Resume/CV, Letter
of application, Cover letter, Personal state­ Consumption. Empirical Research on socială aplicată sau cogniția socială.
ment, Letter of recommendation/Reference Prevention and Action Services •
letter; 2) un îndrumar pentru două teste Indicatori de reușită în cazul tinerilor Editorial: Psihologia socială în dialog cu
internaţionale de limba engleză cerute de care au părăsit sistemul de protecție a co­ medicul psihiatru Vasile Chiriță.
universităţi europene pentru admitere, pilului în România în perioada 1976- Psihiatria ieșeană și modelul bio-psi­
un test cerut de universităţi ame­ricane şi 2018 • Despre bullying – în școală sau în ho-social • Perse­verența în credințe •
un test cerut pentru angajarea persona­ familie? • Modele de practică, roluri și Evolution and Refinements of Conceiving
lului calificat cu studii medii. În a doua standarde profesionale în asistența socia­ and Measuring Justice Sensitivity •
secțiune sînt incluse, pentru fiecare din­ lă școlară, în contextul european actual • Preliminary Psychometric Evidence for
tre cele patru teste: prezentarea testului Migration from Eastern Europe to the Romanian Versions of the Attitudes
(probe, secţiuni, tipuri de itemi pentru Western Europe: Negative Effects on towards Prisoners Scale and Attitudes to­
fiecare probă, sistemul de notare şi rezul­ Mothers and Daughters • Children’s wards Sexual Offenders Scale • Enzo
tatele conform Cadrului european al lim­ Outlook on Violence and Help Traverso, istorie socială și știință politică
bilor – nivelurile A1-C2); un test complet • Relecture des notes de terrain concer­
cu îndrumar de abordare a fiecărui tip de nant les sciences sociales en Roumanie
item (trainer), două teste pro­puse pentru (1990-1992). Avec une brève présentati­
rezolvare, mostre şi modele de texte pen­ on du contexte et de l’auteure par Ioana
tru partea de Writing, răspun­suri însoțite
Cîrstocea • Les intellectuels roumains à
de explicaţii pentru testele propuse.
l’ère numérique. Elitisme, essentialisati­
on et violence des prises de position et
ALINA-ANTOANELA CRĂCIUN-
ŞTE­FANIU, profesoară de limba engleză des discours • International Conference
la Colegiul Național din Iași. Dintre cărți­ on Applied Psychology and Educational
le publicate la Polirom: Ready for Exams. Sciences (ediția a VIII-a, Iași, 17-20 oc­
For Baccalau­reate and Students’ Contests tombrie 2019) • Recenzii
(în colab., 2001), Welcome! Manual de
conversație în limba engleză (2005), Limba
engleză. Simplu și eficient. Caiet de exer­
ciții (în colab., 2010, 2013).

42
e-BOOK-uri POLIROM
• 1.100 de titluri prezente în oferta noastră
• 1.500 de titluri disponibile pînă la finalul iernii 2019-2020

Pe o nouă platformă:

Cărți semnate de prestigioși autori români, dar și opere ale clasicilor


literaturii universale, în cele mai noi și mai valoroase traduceri. Alături
de acestea, colecția de cărți digitale a editurii include titluri de interes
pentru lumea universitară.
Cărțile noastre pot fi descărcate și de pe Google Play, Apple iBookstore,
Barnes & Noble (Nook Books) și Librăriile Humanitas, în format ePub
și PDF, și pot fi citite pe următoarele tipuri de dispozitive:
• Computer, prin programul Adobe Digital Editions
• iPad și iPhone, prin aplicația iBooks
• Dispozitive Android, prin aplicațiile Aldiko sau Bluefire
• Toate eReaderele compatibile Adobe DRM (Kobo, Nook, Sony etc.)

„Nu cred că mijloacele electronice de comunicare pot


ucide lectura și cartea. Va crește însă colaborarea
dintre ele.” (David Lodge)

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 43


44
INDEX DE autori

Andrews, Gavin................................................................ 38 Manolescu, Marin............................................................ 38


Ayres, Chris...................................................................... 17 Mason, John........................................................................ 4
Báthory, Dalia................................................................... 36 McCormack, Mike........................................................... 22
Bertman, Jennifer Chambliss......................................... 27 Mihăieș, Mircea.................................................................. 8
Borbély, Ernő.................................................................... 37 Mihăilescu, Vintilă........................................................... 13
Bourceanu, Gelu............................................................... 40 Moravia, Alberto.............................................................. 27
Brumaru, Emil.................................................................... 7 Muraru, Alexandru.......................................................... 33
Budeancă, Cosmin........................................................... 36 Muraru, Andrei................................................................ 33
Bulgakov, Mihail.............................................................. 16 Murgescu, Bogdan........................................................... 35
Burns, Anna...................................................................... 23 Naum, Gellu....................................................................... 6
Cadaru, Eugen.................................................................. 12 Niculescu, Veronica D. ................................................... 10
Camus, Albert.................................................................. 17 Oişteanu, Andrei................................................................ 8
Carlin, Dan....................................................................... 36 O’Mara, Shane.................................................................. 32
Cassin, Barbara.................................................................. 3 Ondaatje, Michael............................................................ 19
Chevalier, Tracy............................................................... 24 Orwell, George................................................................... 5
Chiril al Alexandriei.......................................................... 4 Osbourne, Ozzy............................................................... 17
Chiva, Ionuț...................................................................... 11 Palahniuk, Chuck............................................................. 21
Cognetti, Paolo................................................................. 23 Paloș, Ramona.................................................................. 39
Cohen, Leonard................................................................ 16 Pamuk, Orhan.................................................................. 18
Costas, Ledicia................................................................. 26 Pantermüller, Alice.......................................................... 28
Crăciun-Ștefaniu, Alina-Antoanela............................... 42 Partenie, Cătălin............................................................... 12
Dumitru, Mircea................................................................ 3 Pânişoară, Ion‑Ovidiu..................................................... 38
Ernu, Vasile....................................................................... 13 Penn, Sean........................................................................ 25
Figes, Orlando.................................................................... 5 Pietrantonio, Donatella Di.............................................. 23
Fitzgerald, F. Scott............................................................ 19 Potcoavă, Alexandru........................................................ 11
Gabanyi, Anneli Ute........................................................ 33 Preda, Radu...................................................................... 37
Gaddis, John Lewis.......................................................... 35 Prideaux, Sue...................................................................... 3
Gary, Romain (Émile Ajar)............................................. 19 Radu, Mihai...................................................................... 11
Genderson, Margo R. ..................................................... 38 Redondo, Dolores............................................................ 20
Gherghel, Valeriu............................................................. 13 Rees, Martin..................................................................... 40
Giordano, Paolo............................................................... 22 Saniee, Parinoush............................................................. 20
Gîrd, Cerasela................................................................... 39 Sava, Simona..................................................................... 39
Gorzo, Andrei................................................................... 32 Scherz, Oliver................................................................... 28
Green, Sophie................................................................... 28 Service, Robert................................................................. 35
Grigorie de Nazianz........................................................... 4 Shamsie, Kamila............................................................... 22
Grossman, David............................................................. 25 Silber, Joan........................................................................ 21
Hăncianu, Monica............................................................ 39 Sîrbu, Ion D........................................................................ 9
Hobbs, Megan J. .............................................................. 38 Sora, Andrei Florin.......................................................... 35
Hodor, Mădălin................................................................ 33 Stănescu, Ursula............................................................... 39
Horn, Mike....................................................................... 41 Steinhardt, N...................................................................... 6
Howard, Douglas A. ....................................................... 34 Strøksnes, Morten............................................................ 20
Ibn Rušd (Averroes).......................................................... 4 Suceavă, Bogdan.............................................................. 10
Ilie, Emanuela................................................................... 39 Șandru, Daniel.................................................................. 33
Ioanid, Radu..................................................................... 36 Tamm, Henrik.................................................................. 26
Ionescu, Șerban................................................................ 38 Tanizaki, Junichiro........................................................... 18
Jacquet, Marie-Madeleine............................................... 38 Tawada, Yoko.................................................................... 24
Kandel, Eric R. ................................................................ 32 Tesson, Sylvain................................................................. 41
Kinsella, Sophie ............................................................... 30 Thomasson, Roland O. ................................................... 33
Kohl, Daniela.................................................................... 28 Ullmann, Linn.................................................................. 24
Lhote, Claude................................................................... 38 Ursu, Andrei..................................................................... 33
Liiceanu, Aurora................................................................ 8 Vacchetta, Massimo......................................................... 27
Lovelock, James................................................................ 40 Verger, Jacques................................................................. 34
Lowe, Keith....................................................................... 34 Vicovan, Ion..................................................................... 37
Lungu, Dan......................................................................... 9 Vișniec, Matei................................................................... 12
Macfarlane, Robert.......................................................... 41 Waltari, Mika.................................................................... 18
Mahoney, Alison E.J. ...................................................... 38 Welch, Liz......................................................................... 16
Makine, Andreï................................................................ 25 Yousafzai, Malala.............................................................. 16

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 45


INDEX DE TITLURI

Academia politică de la Aiud......................................... 37 Lăptarul............................................................................. 23


Actuale.............................................................................. 17 Lenin................................................................................. 35
Alte culori......................................................................... 18 Lumi ale gîndirii................................................................ 3
Balada unicornilor........................................................... 26 Lumina de veghe.............................................................. 19
Berezina............................................................................ 41 Martiriu şi memorie din România comunistă.............. 37
Bob Honey care face și drege.......................................... 25 Mecanismele de apărare.................................................. 38
Cartea mării...................................................................... 20 Mintea tulburată.............................................................. 32
Ce știe Nina...................................................................... 25 Munţii din minte.............................................................. 41
Cea care se întoarce......................................................... 23 Narcotice în cultura română............................................. 8
Cei rămaşi și cei plecaţi................................................... 20 Neliniștea.......................................................................... 24
Cișmigienii....................................................................... 12 Ninja Timmy şi călătoria spre Sansoria......................... 26
Codul perfect.................................................................... 27 Ninja Timmy și rîsetele furate........................................ 26
Contaminare..................................................................... 11 Noaptea cînd cineva a murit pentru tine...................... 10
Corespondență • Jurnale................................................. 16 Novacenul......................................................................... 40
Cronica realităților tulburătoare.................................... 12 O istorie a Imperiului Otoman....................................... 34
Cuvînt hotărîtor privind stabilirea legăturii O noapte cu Molly Bloom................................................. 8
dintre filosofie și legea revelată................................... 4 Oase solare........................................................................ 22
Cuvîntarea a IV-a, Cuvîntarea a V-a • Împotriva lui Omul revoltat................................................................... 17
Iulian (I, II)................................................................... 4 Opere IV. Varia................................................................... 6
Despre adevăr..................................................................... 5 Opere VI. Ne îndepărtăm din ce în ce de viaţă... .......... 7
Despre libertate.................................................................. 5 Opere VII. La ruinurile galanteriei ................................. 7
Despre marea strategie.................................................... 35 Părul contează enorm........................................................ 9
Despre viitor..................................................................... 40 Pedagogia învăţămîntului primar şi preşcolar.............. 38
Devorarea cerului............................................................ 22 Porunca lui rabbi Akiba.................................................. 13
Didactica limbii și literaturii române............................ 39 Potkin&Stubbs................................................................. 28
Dincolo de frontiere........................................................ 25 Prăbușirea......................................................................... 19
Dumnezeu, universul și viața......................................... 40 Psihologia Socială............................................................ 42
După 30 de ani: 1989....................................................... 33 Ready to Study and Work Abroad................................. 42
Educația adulților............................................................. 39 Regele Solomon................................................................ 19
Elogiul mersului............................................................... 32 Revista de Asistență Socială............................................ 42
Eu sînt Ozzy...................................................................... 17 România Mare votează.................................................... 35
Farmacognozie................................................................. 39 Să-mi trimiți un cuvînt din cînd în cînd......................... 5
Fără...................................................................................... 8 Sfîrșitul e mereu aproape................................................ 36
Fără să ajungi vreodată în vîrf........................................ 23 Sînt dinamită!..................................................................... 3
Flacăra............................................................................... 16 Sîntem dezrădăcinate...................................................... 16
Focul căminului .............................................................. 22 Socio-hai-hui prin Arhipelagul România..................... 13
Frica și libertatea.............................................................. 34 Șoarecele B și alte povestiri............................................... 9
Holocaustul în România................................................. 36 Toți copiii librăresei......................................................... 10
Inimă de arici................................................................... 27 Tratamentul tulburării de anxietate
Istoria secretă a seniorului din Musashi........................ 18 generalizată................................................................. 38
Istorii (ne)spuse............................................................... 36 Trăgători şi mistificatori.................................................. 33
Istorii preistorice.............................................................. 27 Trei ani în Turcia................................................................ 4
Izgoniții............................................................................. 13 Tînărul Ioannis................................................................. 18
Îmbunătățiri...................................................................... 21 Ultimii copii din Tokio.................................................... 24
Întoarcerea Regelui.......................................................... 33 Un prieten ca nimeni altul.............................................. 28
Îți rămîn datoare.............................................................. 30 Un singur fir..................................................................... 24
Îți voi da toate acestea...................................................... 20 Universitățile în Evul Mediu........................................... 34
Jurnalul Lottei. Cît de oaie să fii..................................... 28 Viața, moartea și iar viața criticii de film...................... 32
Kids are not OK............................................................... 11 Viața și întoarcerea unui Halle....................................... 11
La cumpărături de Crăciun............................................. 30 Vizuina de Aur................................................................. 12
Lampa.................................................................................. 9 Vocabularul european al filosofiilor................................ 3
Latitudine zero................................................................. 41 Ziua Ajustării.................................................................... 21

46
◊ ECHIPA »»»

Editura POLIROM S.A. Grafică Director editorial:


Carmen Parii Dan Croitoru
Iaşi e-mail: carmen.parii@polirom.ro e-mail: dan.croitoru@polirom.ro
Cornelia Păduraru (prepress)
e-mail: cornelia.paduraru@polirom.ro Redactor-șef: Alin Croitoru
B-dul Carol I nr. 4;
e-mail: alin.croitoru@polirom.ro
P.O. Box 266, 700506, ROMÂNIA DTP
Tel.: 0232-21.41.00; 0232-21.41.11; 0724574355
Șef DTP: Daniel Scurtu Asistent director editorial: Ioana Moroşan
Distribuție: 0232-21.74.40; 0232-21.83.63
e-mail: office.bucuresti@polirom.ro
Fax: 0232-21.41.11, e-mail: office@polirom.ro
Gabriela Ghețău (secretariat),
Radu Căpraru, Irina Lăcătușu, Redactori:
Director general: Silviu Lupescu Sânziana Cotoară, Raluca Furtună,
Constantin Mihăescu, Luminița Păun
(tehnoredac­tori), Bogdan Enache Ada Gabriela Tanasă
Secretariat & relații cu publicul:
(grafician), Vasilica Zevoi (operator)
Mihaela Vieru e-mail: dtp@polirom.ro; Director vînzări: Cristian Petrescu-Omocea
e-mail: office@polirom.ro dtp2@polirom.ro e-mail: cristian.petrescu@polirom.ro

Vînzări: Viorica Tocari, Valentin Dumitrache


Direcția producție editorială Promovare & Relații cu Presa
Secretariat: Simona Toanchină
Director de producție: Paul Păduraru Director de promovare și PR: e-mail: simona.toanchina@polirom.ro
e-mail: paul.paduraru@polirom.ro Claudia Fitcoschi
e-mail: claudia.fitcoschi@polirom.ro
Director editorial: Adrian Șerban Timișoara
e-mail: adrian.serban@polirom.ro Redactori:
Ionela Luminița Mihai Tel.: 0721364722
Director de programe editoriale: Cătălina Staicu e‑mail: ionela.mihai@polirom.ro Redactor: Radu Pavel Gheo
Mihaela Răileanu Vînzări: Sorin Văcaru
e-mail: catalina.staicu@polirom.ro
e‑mail: mihaela.raileanu@polirom.ro e-mail: sorin.vacaru@gmail.com
Redactori-șefi: Tel.: 0722548785
Ioana Aneci
Direcția comercială
e-mail: ioana.aneci@polirom.ro
Adrian Botez Chișinău
Director comercial: Viorel Cordun
e-mail: adrian.botez@polirom.ro e-mail: viorel.cordun@polirom.ro
B-dul Ștefan cel Mare 200
Redactori coordonatori: Tel.: 00373-22-224849
Director vînzări: Vlad Vînătoru
Fax: 00373-22-295425
Tereza Culianu-Petrescu e-mail: vlad.vinatoru@polirom.ro
Distribuție: Alexandru Solcan
(Biblioteca „Ioan Petru Culianu”),
e-mail: asolcan@gmail.com
Octavian Nicolae (limbă și cultură germană) Vînzări: Radu Drugescu, Lucian Ferariu,
Eduard Oloiniuc, Şerban Silistru
Consilieri editoriali:
Dan Petrescu, Adrian Muraru Cartea prin poștă:
Lucian Dan Teodorovici Laura Iacomi, Anamaria‑Ionuța Topor
e-mail: lucian.teodorovici@polirom.ro e-mail: sales@polirom.ro
Emanuela Stoleriu
Secretariat: Maria Bunduc
e-mail: ema.stoleriu@polirom.ro
e-mail: comercial@polirom.ro
Mădălina Ghiu
e-mail: madalina.ghiu@polirom.ro
Direcția economică www.suplimentuldecultura.ro
Redactori:
Ramona Lupu, Cezar Petrilă, Director economic: Cristian Calancea
Anca Sandu, Giuliano Sfichi, Proiect realizat de Editura Polirom
e-mail: cristian.calancea@polirom.ro
Raluca Tolcev, Vasilica Turculeţ în colaborare cu Ziarul de Iași.
Suplimentul se distribuie gratuit
Contabilitate, evidențe: Ionela-Simona
împreună cu Ziarul de Iași.
Corectori: Edith Pop , Lucia Răducea Astratinei, Ana Epure, Vasile-Liviu Ichim,
Adelina Olaru, Raluca Suchar
Colegiul de redacție:
Secretariat: Monica Scurtu
George Onofrei (redactor-șef)
e-mail: secretariat.redactie@polirom.ro Radu Cucuteanu (redactor-şef adjunct)
București
Adina Arnăutu (DTP)
Director artistic: Radu Răileanu e-mail: supliment@polirom.ro
e-mail: radu.raileanu@polirom.ro Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A,
sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53
Tel.: 021-313.89.78
e-mail: office.bucuresti@polirom.ro

www.polirom.ro iarna 2019-2020 Noutăți editoriale Editura Polirom 47