Sunteți pe pagina 1din 3

I.

Urografia – este o metodă radiologică de examinare a rinichilor şi căilor urinare cu ajutorul


substanţei de contrast.Scopul: evidenţierea conturului rinichilor, cavităţilor pielocaliciale ale
acestora precum şi a căilor urinare, prezenţa calculilor sau a tumorilor,
malformaţiilor congenitale.

Indicaţii:

- Pielonefrită;
- litiaza biliară;
- tumori;
- patologii congenitale.

Contraindicaţii:
- insuficienţă renală;
- cardiovasculară;
- alergii;
- boala Bosedov;
- hipersensibilitate la iod;
- anemii hemolitice.

Pregătirea materialelor:
1)s ubs tanţa de contras t:
a)verografin 60 – 76 %
b)urografin 76%
2)trusa antişoc
3)neces arul pentru injecţ ii i/v
4)materiale necesare pentru clismă evacuatoare

Pregătirea psihică a pacientului:


1.Se anunţă şi se explică importanţa tehnicii pentru stabilirea diagnosticului.
2.Se explică pacientului tehnica investigaţiei şi regimul alimentar
n e c e s a r pentru reuşita acesteia.

Pregătirea alimentara pacientului:


1.C u 2 - 3 z i l e î n a i n t e a e x a m i n ă r i i , p a c i e n t u l v a c o n s u m a u n r e g i m
f ă r ă alimente care conţin celuloză şi dau reziduri multe ( fructe, legume,
peşte,făinoase, etc) şi ape gazoase.
2.Se reduce cantitatea de lichide consumate, iar în ziua examinării bolnavul nu m a i
mănîncă şi nu mai bea ( pentru reducerea volumului urinei).
D u p ă examen bolnavul poate consuma regimul său obişnuit.

Pregătirea medicamentoasa:
1.C u două zile înainte pacientului s e adminis trează per os 15-20
picături tinctură valeriană de 3 ori pe zi sau 1 tab. valeriană x 3ori /zi; carbolen 2 tab.x 3 ori /zi.
2.D acă pacientul s uferă de cons tipaţi i pe parcurs ul zilelor de pregătire, s e
vaa d m i n i s t r a l a x a h i v e ( u l e i d e r i c i n , e x t r a c t d e s e n ă , p u r g h e n ,
e t c ) . Î n constipaţii rebele se fac clisme evacuatoare.

Testarea sensibilităţii faţă de substanţa de contrast


1.Se efectuează proba de toleranţă faţă de iod.
2.Se comunică pacientului (să nu se sperie) unele simptome ce pot să apară ( a m e ţ e l i ,
g r e ţ u r i s a u d u r e r i a b d o m i n a l e ) ş i c a r e d i s p a r r e p e d e f ă r ă consecinţe.
Se administrează 1-2 ml substanţă de contrast i/v lent. Dacă
p a c i e n t u l prezintă o reacţie hiperergică, atunci se va întrerupe administrarea şi sea n u n ţ ă
m e d i c u l . A / m f i x e a z ă e f e c t u a r e a p r o b e i ş i r e z u l t a t u l e i î n f i ş a medicală de
observaţie.
3.Dacă pacientul tolerează substanţa de contrast, seara, în ajunul investigaţiei, se va
administra per os 30 g ulei de ricin.
4.La 22.00 s e va face o clis mă evacuato are.
5.În dimineaţa zilei examinăr ii , cu 2 ore pînă la inces tigare s e va mai face
o clismă evacuatoare.
6.Pînă la investigare se va goli vezica urinară spontan sau prin sondaj.
7.P acientul es te îns oţit în cabinetul radiologic de către a/m, care alături
de biletul de trimitere va lua şi fişa medicală de observaţie a bolnavului.

Participarea la examen:
1.A / m a j u t ă p a c i e n t u l s ă o c u p e p o z i ţ i a î n d e c u b i t d o r s a l p e
m a s a d e radiografie, se eliberează abdomenul de îmbrăcănminte.
2.Se execută un clişeu (în funcţie de el se poate regla regimul
e x p u n e r i l o r radiologice, se observă dacă intestinul a fost bine pregătit).

3.Substanţa de contrast se administrează i/v pe masa radiologică, foarte încet, cu multă


precauţie (20 ml timp de 5 min.), viteza excesivă poate să provoacedureri de-a lungul venei.
Medicul efectuează o serie de pelicule radiologice: peste 1 min.; 3-5 min.; 7-10 min.; 20-30 min.
a)Ce permit testarea funcţională a căilor urinare, se
a p r e c i a z ă capacitatea care în mod normal este bilaterală, simetrică, egală.
b)Asigură determinarea morfologică a întregului sistem vezicouretro- pielocalicial bilateral.La
necesitate se va face un clişeu în poziţia verticală.Îngrijirea pacientului după tehnică1.Va fi
ajutat să se îmbrace, condus în salon şi instalat comod în pat. 2.P es te 2 ore poate s ă
s erveas că mas a.
3.Examenul va fi notat în foaia de obs ervaţie.

Complicaţii posibile:
1.Hipersensibilitatea la substanţe de contrast (senzaţie de arsură, furnicături, tehicardie,
ameţeli, stare de rău general).
2.Şoc anafilactic (frison, vertij, greaţă, vomă, cefalee, T.A)

C is tos copia - e s t e o m e t o d ă i m a g i s t i c ă i n v a z i v ă d e e x a m i n a r e a
m u c o a s e i vezicii urinare prin intermediul unui sistem optic introdus prin uretră în
vezicaurinară.Scopul:-identificar ea proces elor patologice endovezicular e-
identificar ea inflama ţii lor s pecifice, tumorilor -identificar ea malforma ţii lor
anatomice, calculilor - i d e n t i f i c a r e a c o r p i l o r s t r ă i n i

Pregătirea instrumentelor şi materialelor :


1.cos olete cu materia le s terile
2.cos tum s teril pentru medic, mănuş i s terile
3.soluţie de Novocaină 0,5 % sau soluţie de Lidocaină 2 %
4.s eringă cu capacitat ea de 20 ml
5.pense sterile
6.tampoane de vată sterile
7.cis tos copul cu acces oriile s ale s terile
8.sonde uretrale sterile
9.s onde uretrovezical e s terile
10.soluţii dezinfectante
11.tăviţe renale
12.alcool etilic 70*С13.soluţie alcoolică de iod de 5 %

Pregătirea psihică a pacientului:


1.Se anunţă pacientul, explicîndu-i-se necesitatea tehnicii.
2.La nevoie, cu 30 min. Înainte de explorare i se administrează un sedativ.
3.Cu o oră înainte de examen va ingera 500 ml lichid (pentru a asigura fluxul urinar
necesar).
4.P acientul îş i va goli vezica urinară.
5 . Va f i c o n d u s î n s a l a d e e x a m i n a r e ş i a j u t a t s ă s e d e z b r a c e ( î n
r e g i u n e a inferioară a trunchiului).
6.Este ajutat să se urce pe masa specială ( de cistoscopie sau ginecologică).
7.P acientul s e aş ează în poziţie ginecologică.
8.I s e fixează picioarel e pe s uporturile mes ei.
9.Se efectuează toaleta organelor genitale externe şi a perineului cu
a p ă ş i săpun.
10.S e acoperă membrele inferioare cu cîmpuri s terile, lăs îndu-s e
acces ibilă regiunea perineului.

Participare la tehnică:
1.Cistoscopia se execută în condiţii de o asepsie perfectă.
2.Prelucrarea mîinilor (vezi Pielografia).
3.Se dezinfectează meatul urinar.
4.Pentru anestezie locală se introduc în uretră 20 ml sol.Novocaină 0,5 %.
5.A nes tezia locală s e mai poate efectua prin badijonarea meatulu i ş i
ins tilaţie de Xilocaină sau Lidocaină.
6.S e oferă cis tos copul medicului.
7.D upă efectuarea cis tos copiei s e efectuează o s pălătură a vezici i urinare
ş icistoscopul se extrage.

Îngrijirea pacientului:
1.Pacientul va fi ajutat să se îmbrace şi transferat pe brancardă în salon.
2.S e adminis treaz ă la nevoie calman te.
3.s e notează examenul în foaia de obs ervaţii.

Reorganizarea locului de muncă:


1.S e aruncă deş eurile, iar ins trumente le s e s pală bine cu o perie moale cu
apă şi săpun;
2.Se demontează sistemul optic şi se dezinfectează cu alcool etilic de 96*C
3. Dezinfectiv : Profic 0, 25 % - 1 orăProfic 0, 5 % - 30 min.Profic 1 % - 15 min.
4.Sterilizare chimică : Peroster 1 % - 1,5 ore (fără activaror) Peroster 1 % - 30 min. (cu
activator)
5.C is tos copul s e păs trează pe măs uţa s terilă.