Sunteți pe pagina 1din 7

Regulamentul concursului interjudețean

„Bucuriile toamnei”- Ediția a III-a

ANEXA 1
I. Secțiunile concursului:
Secţiunea I: Creaţie plastică clasică – pictură, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor,);
format A3 sau A4, sau pictura pe diferite obiecte (lemn, piatra, sticla)
Secţiunea a II-a: Colaj, afis - tehnica de lucru la alegere.
Secţiunea a III-a: Felicitări de toamnă( format A5);
Secţiunea a IV-a: Fotografii de toamnă (format 15x21cm sau 20x30cm);
Sectiunea a V-a: Handmade: origami, quilling, mici decoratiuni prin orice tehnica
cunoscuta
Sectiunea a VI-a: Creație literară - texte în versuri sau prozǎ;
Sectiunea a VII-a: Prezentari PowerPoint care respecta tematica;
Înscriere:
- În ideea de a reduce costurile financiare și de a ușura munca tuturor propunem ca persoana
desemnatǎ cu organizarea la nivelul școlii colaboratoare, numitǎ coordonator local, sǎ expedieze
un singur colet în care va introduce toate lucrǎrile, (indiferent de sectiune la care participa),
împreunǎ cu fișa/fișele de înscriere, acordul de parteneriat si un plic autoadresat (cu suma de 5 lei
pentru editarea diplomelor) pe adresa: Colegiul Tehnic ,,C.D. Nenițescu”, Șoseaua Buzăului, nr.
15, Brăila, cu menţiunea “Pentru Concursul ,,Bucuriile toamnei”- Ediţia a III-a.
Data limita de trimitere a lucrarilor : 15 decembrie 2019

II. Condiții de participare/ Realizare a lucrărilor.


- Fiecare cadru didactic poate selecta maxim 5 lucrări de la elevii îndrumaţi, indiferent de
secţiune. Fiecare lucrare de la secțiunile I, II, III, IV, V și VI va fi însoţită de câteva date
referenţiale care vor fi consemnate cu majuscule, pe verso: secţiunea, titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea,
judeţul, adresa de e-mail și numărul de telefon.
- Lucrările artistico-plastice pot fi realizate prin orice tehnică de lucru.
Lucrǎrile deteriorate (cauze: lipirea între ele datoritǎ culorii abundente, strivirea, dezlipirea
elementelor componente etc.) vor fi descalificate.
- Creaţiile literare ale elevilor să fie scrise lizibil, pe foaie format A4, maxim 2 pagini. Facultativ,
pot fi însoțite de un desen sugestiv. Cadrele didactice îndrumǎtoare vor sprijini elevii în redactarea
corectǎ a textelor (scrise cu literǎ de mânǎ- expediate în format fizic; scrise în Word, A4, Times
New Roman 12, cu diacritice, fǎrǎ numerotare – expediate în format electronic pe adresa mai jos
menționatǎ).
- Prezentarile PowerPoint vor avea maxim 10 diapozitive si vor fi salvate cu numele elevului si
trimise electronic pe adresa concursnenitescu@gmail.com.
III. Precizări privind criteriile de jurizare
1. Secţiunile I-VI urmaresc:
Respectarea tematicii - 30 puncte; Originalitatea lucrării - 30 puncte ; Aspectul îngrijit al lucrării -
10 puncte; Proporţia elementelor, tehnica de lucru - 30 puncte
2 Sectiunea a VII-a urmareste: Respectarea tematicii, Originalitatea, Aspectul, Efectele de animatie
si tranzitie, fundalul sonor.
Se vor acorda:
- diplome pentru premiu special si pentru locurile I, II, III și câte 3 menţiuni pentru fiecare secţiune.
- diplomă pentru cadrele didactice, coordonator lucrare elevi;
- adeverință pentru cadrele didactice, coordonator lucrare elevi;
- diplome de participare pentru elevii și cadrele didactice care au participat la concurs, dar care nu au
fost premiați.
- adeverinţe pentru membrii juriului, pentru organizatori, pentru persoanele care contribuie la
amenajarea expozţiei .
- Adeverință evaluator lucrări elevi.
Lucrările câştigătoare vor fi expuse la Colegiul Tehnic ,,C.D.Nenițescu" Brăila, în cadrul
expoziţiei BUCURIILE TOAMNEI.
Lucrările nu se restituie. Nu se acordă premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii.
Se pot obţine informaţii suplimentare pe adresa de email concursnenitescu@gmail.com.

Data limita de trimitere a lucrarilor : 15 decembrie 2019

Elaborarea diplomelor şi a adeverinţelor de participare: termen martie 2020.


SIMPOZION REGIONAL
“TRADITII ALIMENTARE IERI, AZI SI IN VIITOR”

Se adreseaza cadrelor didactice (cu participare indirecta).


Lucrarile vor fi trimise prin posta la adresa scolii (Colegiul Tehnic C. D. Nenitescu, sos.
Buzaului, nr. 15, Braila) si in format electronic pe adresa de email
concursnenitescu@gmail.com.
SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI:
I. Alimentatia ieri, azi si in viitor
II. Pastrarea traditiilor in biserica de-a lungul timpului

EVENIMENT ASOCIAT SIMPOZIONULUI


EXPOZITIE CU TEMA ” BUCURIILE TOAMNEI” realizata cu materiale primite la concursul
interjudetean cu aceasta tema;

REDACTAREA LUCRĂRILOR
o Cerinţe de tehnoredactare
- Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word 2003, Format A4, Margini 2 cm (stânga, dreapta, sus şi
jos), font Times New Roman.
o Titlu şi autor - Titlul va fi scris cu majuscule – font Times New Roman, 14 pt, Bold, aliniat centrat. -
La un rând sub titlu se va scrie numele şi prenumele autorului/ autorilor şi pe rândul următor şcoala de
provenienţă - font Times New Roman, 12 pt, aliniat la dreapta. Dacă autorii provin din unități şcolare
diferite, se va specifica instituţia pentru fiecare în parte.
o Conţinutul lucrării: la două rânduri după numele instituţiei se va redacta lucrarea astfel:
a. aranjarea textului în pagină - Justify
b. fontul - Times New Roman, size 12
c. distanţa între rânduri- single spacing
d. numărul minim/maxim de pagini – 2/ 4 pagini
e. paginile nu se numerotează
f. se utilizează, obligatoriu, scrierea cu diacritice
g. nu se scrie nimic în antet sau subsol
h. imaginile vor fi încadrate în text
o Bibliografia: se va trece la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică după modelul:
a) pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul cărţii (cu italice), editura, localitatea, nr. paginii/
paginilor;
b) pentru articole: nume, prenume, titlul articolului numele revistei, anul, volumul.
c) pentru surse electronice/ on-line: link-ul sau sursa paginii.

CRITERII DE VERIFICARE A LUCRĂRILOR TRANSMISE DE PARTICIPANŢI


● Respectarea tematicii aferente secţiunii pentru care optează (importanţa ştiinţifică şi practică).
● Contribuţia personală a autorului în tema abordată.
● Redactarea lucrării conform cerinţelor de paginaţie, precum şi respectarea condiţiilor de realizarea
lucrării.
● Respectarea elementelor de conţinut: 20% noţiuni teoretice, 70% noţiuni practice, 10% concluzii.
● Gradul de aplicabilitate şi transfer în activitatea din şcoală.

Data limita de trimitere a lucrarilor : 15 decembrie 2019

Elaborarea diplomelor şi a adeverinţelor de participare: termen martie 2020.


ANEXA 2
FORMULAR DE ÎNSCRIERE ELEVI
Concursul interjudețean „Bucuriile toamnei”- Ediția a III-a
An școlar: 2019- 2020
Unitatea de învăţământ:
Adresa unităţii de învăţământ:
Telefon /Fax / E –mail:
Numele şi prenumele cadrului didactic participant:
Specialitatea :
Funcţia didactică:
Telefon și E-mail pentru corespondențǎ a cadrului didactic participant:
Adresa cadrului didactic pentru expedierea rezultatelor (adresa postala va fi trecuta pe plicul
autoadresat):

Tabel pentru înscrierea elevilor:

NR. NUMELE ŞI CLASA SECŢIUNEA TITLUL LUCRĂRII


PRENUMELE
CRT.
ELEVILOR

1.

2.

3.

4.

5.

Director,
( numele și prenumele, semnǎtura, fǎrǎ ștampilǎ)

Coordonator local,
( numele și prenumele, semnǎtura)
ANEXA 3
FORMULAR DE ÎNSCRIERE PROFESORI
Simpozionul „Traditii alimentare ieri, azi si in viitor”

I. Date de identificare a autorului/ autorilor:

Nume şi prenume : …………………………………………………………………


Şcoala de provenienţă : ……………………………………………………………..
Localitatea : …………………………………………………………………………
Judeţul : ……………………………………………………………………………..
Adresa de domiciliu : ……………………………………………………………….

II. Date de contact (telefon, e-mail):


1) Tel.:
2) E-mail:

III. Doresc să particip la (scrieti secțiunea la care participati):


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............

Notă:
- Se admit maximum doi autori pentru o lucrare.
- Am luat cunoştinţă de condiţiile impuse de organizatori şi îmi asum răspunderea
pentru conţinutul lucrării, pentru corectitudinea datelor din formular, pentru
respectarea termenelor de transmitere a lucrării.

Semnatura participantului
Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Şcoala ........................................... Judeţul
.........
Str. Buzăului nr. 15, Jud. Brăila Adresa .....................................................
tel. +40/0239/684996 Tel. ..........................................................
Nr. .................. din .......................... Nr. .................. din .................................

ACORD DE PARTENERIAT

În cadrul Concursului InterJudețean “Bucuriile toamnei”


Brăila, Ediţia a II-a, an școlar :2019-2020
Încheiat astăzi, ..................2019 între:

• Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”, Brăila, reprezentat de prof. Mușat Angelica, în


calitate de director şi profesorii coordonatori : Berila Iuliana, Ghinita Constantin Simona,
Moldoveanu Oana în calitate de coordonatori al proiectului interjudețean „Bucuriille toamnei”,
Brăila, ediţia a III -a.
• Şcoala .............................................................., reprezentată de .....................................,.în
calitate de director şi ............................................................în calitate de coordonator al proiectului
„Bucuriile toamnei” Brăila, ediţia a III-a.
Durata: DECEMBRIE 2019
Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs;
 Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform planului stabilit.

Colegiul Tehnic“Costin D. Nenițescu” Brăila Şcoala.............................. Jud…….


Director, Director,
prof. Mușat Angelica ........................................................

COORDONATORI PROIECT, CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR,


prof. Berilă Iuliana ..........................................................
prof. Ghinita Constantin Simona
prof. Moldoveanu Oana