Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE EVALUARE A SECRETAREI

PERIOADA......................................

UNITATEA ŞCOLARĂ...................................................................................................
NUMELE ŞI PRENUMELE SECRETAREI ...........................................................
Postul / Funcţia …………………………. Vechimea în funcţie ……………….
Studii specifice postului …………………………………………………………

Nr. Criterii de evaluare Punctaj Punctaj Punctaj


Crt. maxim autoevaluare evaluare
I Gradul de îndeplinire al standardelor de performanţă 70
I.1 Cantitatea 50
Nr. de diplome completate / eliberate 3
Nr. registre matricole completate 5
Nr. lucrări arhivate 2
Nr. state de plată 4
Nr. state de funcţii 2
Nr. registre de evidenţă elevi 2
Nr. dosare personale, cărţi de muncă 2
Nr. lucrări dactilografiate / calculator / stenografiere 4
Nr. acte de studii completate şi eliberate 5
Nr. dosare elevi înscrişi la examene naţionale 2
Nr. dosare pensionare 2
Nr. dosare burse şi ajutor financiar 2
Nr. documente de acordare a alocaţiei de stat 2
Nr. carnete de CEC-uri, completate şi distribuite 2
Nr. situaţii şcolare şi statistici 2
Volumul produselor software utilizate 3
Volumul corespondenţei / nr. de scrisori, cereri, fax-uri, e-mail-uri etc., 2
situaţii de contabilitate etc
Volumul informaţiilor în baza de date specifice, inclusiv presa zilei 2
(selecţie adecvată);
Volumul traducerilor dintr-o / într-o limbă străină. 2
I.2 Calitatea 5
Nr. lucrări efectuate complet şi corect; 3
Respectarea legalităţii / reglementărilor în vigoare 2
I.3 Timp 5
Durata execuţiei fiecărui tip de lucrare în raport cu durata medie; 2
Efectuarea lucrărilor în timp util 2
Comunicarea în timp util a informaţiilor solicitate la nivelul instituţiei 1
(intern), la niveluri ierarhic superioare acesteia, la nivelul publicului
I.4 Modul de realizare a sarcinilor şi de utilizare al resurselor 10
Responsabilitate 2
Conştiinciozitate 2
Punctualitate 1
Operativitate 1
Originalitate / inovaţie; flexibilitate 2
Utilizarea maximală a resurselor puse la dispoziţia postului 2
II Asumarea responsabilităţi 10
Responsabilitatea privind întocmirea documentelor 5
Buna păstrare şi organizarea documentelor 2
Participarea la cursuri de formare 3
III Dificultatea / complexitatea acţiunilor / operaţiilor 10
Diversitatea acţiunilor 1
Complexitatea acţiunilor 1
Efortul fizic / psihic 1
Durata necesară efectuării acţiunilor 1
Tehnici, strategii, proceduri speciale necesare executării 2
Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale instituţiei 2
Gradul de solicitare din partea beneficiarilor: elevilor/profesorilor 2
IV Iniţiativa şi creativitate 10
Gradul de autonomie în executarea acţiunilor 3
Gradul de autonomie în anticiparea / efectuarea unor acţiuni 3
Gradul de iniţiativă în promovarea unor soluţii alternative eficiente în 4
alegerea celor mai adecvate
PUNCTAJ TOTAL 100

Numele şi prenumele titularului:

Semnătura: ________________________
Director.
Data: __________________

_______________________