Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE EVALUARE A BIBLIOTECARULUI

PERIOADA......................................

UNITATEA ŞCOLARĂ...................................................................................................
NUMELE ŞI PRENUMELE BIBLIOTECARULUI ...........................................................
Postul / Funcţia …………………………. Vechimea în funcţie ……………….
Studii specifice postului …………………………………………………………

Nr. Criterii de evaluare Punctaj Punctaj Punctaj


Crt. maxim autoevaluare evaluare
I Gradul de îndeplinire al standardelor de performanţă 50
I.1 Cantitatea 20
Nr. fişe bibliografice de catalog redactate şi nr. referinţe bibliografice 2
(pentru bibliografii);
Nr. clasificări / indexări ale publicaţiilor pentru catalogul sistematic 2
Nr. orelor de inventariere (verificare) anuală (prin sondaj) a colecţiilor 2
bibliotecii, la solicitarea organelor financiare contabile;
Nr. cititori – frecvenţa în anul şcolar / anul calendaristic 2
Nr. volume împrumutate / consultate în anul şcolar / anul calendaristic 2
Volumul acţiunilor de simulare şi îndrumare lecturii elevilor, precum şi 2
de verificare a acesteia;
Volumul acţiunilor formative de îndrumare a elevilor privind utilizarea 2
lucrărilor de referinţă, a cataloagelor de bibliotecă, a serviciilor
bibliotecii, în vederea formării şi dezvoltării deprinderilor de
(auto)informare documentară, a tehnicilor biblioteconomiei şi
bibliografice, precum şi ale muncii intelectuale, de studiu individual
(autodidaxie
Volumul acţiunilor educative diverse, în colaborare cu cadrele 2
didactice, inclusiv prevenind stimularea creativităţii elevilor;
Sprijinirea elevilor prin volumul organizării şi desfăşurării activităţii în 2
cercuri diverse
Volumul activităţii de recuperare a cărţilor împrumutate; 2
I.2 Calitatea 10
Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii 2
şcolare şi a Regulamentului intern al bibliotecii şcolare, respectarea
sarcinilor bibliotecarului;
Respectarea normelor biblioteconomiei în vigoare recomandate pentru 2
biblioteca şcolară;
Respectarea normelor de conservare şi securitate a colecţiilor, a 2
normelor PCI şi ale protecţiei muncii
Gradul de efectuare completă / corectă / legală a operaţiilor 2
biblioteconomice, precum şi a proiectelor didactice privind activitatea
cu elevii
Acurateţea fişelor întocmite a operărilor în documentele de evidenţă, 2
precum şi referitoare la materiale redactate
I.3 Costuri 5
Efectuarea în bibliotecă a lucrărilor de recondiţionare / legare a unor 2
publicaţii deteriorate
Utilizarea raţională şi eficientă a alocaţiilor bugetare pentru achiziţii, 1
abonamente
Iniţiative personale privind stimularea donaţiilor şi obţinerea unor 2
sponsorizări în scopul dezvoltării colecţiilor
I.4 Timp 5
Efectuarea la timp a operaţiilor în documentele de evidenţă (RFM, RI 1
şi Fişele de evidenţă preliminară a publicaţiilor seriale);
Încadrarea în termenele stabilite pentru verificarea (inventarierea) 1
colecţiilor
Realizarea unor timpi optimi de redactare a fişelor; 1
Recuperarea la timp a volumelor împrumutate; 2
I.5 Modul de realizare a sarcinilor şi de utilizare al resurselor 10
Responsabilitate 2
Conştiinciozitate 2
Punctualitate 1
Operativitate 1
Originalitate / inovaţie; flexibilitate 2
Utilizarea maximală a resurselor puse la dispoziţia postului 2
II Asumarea responsabilităţi 25
Responsabilitatea privind gestionarea colecţiilor 10
Asigurarea securităţii colecţiilor 5
Buna păstrare / conservare a colecţiilor bibliotecii 5
Recuperarea la timp a împrumuturilor 5
Organizarea / participare la activităţi instructiv/educative, 10
informativ/formativ în şcoală
III Dificultatea / complexitatea acţiunilor / operaţiilor 15
Diversitatea acţiunilor 2
Complexitatea acţiunilor 2
Efortul fizic / psihic 3
Durata necesară efectuării acţiunilor 2
Tehnici, strategii, proceduri speciale necesare executării 2
Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale instituţiei 2
Gradul de solicitare din partea beneficiarilor: elevilor/profesorilor 2
IV Iniţiativa şi creativitate 10
Gradul de autonomie în executarea acţiunilor 3
Gradul de autonomie în anticiparea / efectuarea unor acţiuni 3
Gradul de iniţiativă în promovarea unor soluţii alternative eficiente în 4
alegerea celor mai adecvate
PUNCTAJ TOTAL 100

Numele şi prenumele titularului:

Semnătura: ________________________
Director.
Data: __________________

_______________________