Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET şi SPORT din mun. Chișinău


Instituția Publică Liceul Teoretic „Hyperion”
APROBAT COORDONAT
Directorul Liceului Teoretic "Hyperion " Directorul adjunct al Liceului Teoretic "Hyperion "

_____________________ _________________ ______________________ ________________

din "____" ____________________ 2016 din "____" ____________________ 2016

Teză semestrială la matematică

Sesiunea de vară

Anul de studii: 2015-2016

Clasa a 10-a, profilul real

Discutat la şedinţa catedrei din __ mai, 2016

Şeful catedrei __________ ______________________

Teză elaborată de:

Cojoc Elena, profesor de matematică, grad didactic I,

Liceul Teoretic „Hyperion”,

mun. Chișinău, or. Durlești, Republica Moldova


Subcompetenţe
1.4. Aplicarea în calcule a proprietăţilor operaţiilor matematice cu numere reale: adunarea, scăderea,
înmulţirea, ridicarea la putere cu exponent număr raţional, real, operaţii cu radicali de ordinul n, n∈N, n ≥ 2,
logaritmul unui număr pozitiv.
1.7. Justificarea şi argumentarea rezultatului obţinut în calcule cu numere reale.
3.5. Explorarea unor proprietăţi cu caracter local şi/sau global al unor funcţii în situaţii reale şi/sau
modelate.
3.10. Rezolvarea tipurilor de ecuaţii, inecuaţii, sisteme de ecuaţii studiate.
3.12. Analiza rezolvării unei ecuaţii, inecuaţii, sistem în contextul corectitudinii, simplităţii, clarităţii şi al
semnificaţiei rezultatelor.
4.5. Determinarea unor proprietăţi ale funcţiilor trigonometrice prin lecturi grafice şi/ sau analitice.
4.7. Clasificarea după diverse criterii a tipurilor de ecuaţii trigonometrice studiate şi rezolvarea acestora.
5.4. Utilizarea în diferite contexte a proprietăţilor figurilor geometrice studiate.
5.6. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii problemă de geometrie în contextul corectitudinii, al simplităţii,
al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
5.8. Calcularea de lungimi de segmente, măsuri de unghiuri, perimetre, arii în situaţii reale şi/sau modelate,
utilizînd instrumentele şi unităţile de măsură adecvate.
Obiective de evaluare
La sfârșitul semestrului elevul va fi capabil:
- Să înțeleagă și să utilizeze în calcule proprietăţile operaţiilor matematice cu numere reale: adunarea,
scăderea, înmulţirea, ridicarea la putere cu exponent număr raţional, real, logaritmul unui număr
pozitiv.
- Să argumenteze rezultatul obţinut în calcule cu numere reale.
- Să înțeleagă și să utilizeze proprietățile funcției radical,exponențiale, logaritmice, ale funcțiilor
trigonometrice;
- Să utilizeze operații algebrice cu funcții elementare;
- Să recunoască ecuațiile și inecuațiile exponențiale și logaritmice;
- Să utilizeze diverse metode de rezolvare a ecuațiilor și inecuațiilor exponențiale și logaritmice;
- Să utilizeze cercul trigonometric la rezolvarea unor exerciții și probleme;
- Să utilizeze diverse metode de rezolvare a ecuațiilor trigonometrice;
- Să aplice elemente de trigonometrie în diverse domenii;
- Să recunoască și să utilizeze relațiile metrice în diferite figure geometrice în diverse contexte;
- Să recunoască și să utilizeze la rezolvarea problemelor relațiile dintre laturi, unghiuri și alte elemente
ale figurilor geometrice studiate
- Să calculeze ariile dreptungiului, triunghiului, trapezului.
Matricea de specificaţii, clasa X – a, profil real.
Rezolvări de
Domenii Cunoaştere şi Aplicare probleme,rezolvări Total
cognitive înţelegere de situaţii-problemă
Conţinuturi (Integrare)
Funcţii. Monotonia
funcțiilor. Funcția radical.
Funcția exponenţială.
Ecuaţii iraționale,
inecuaţii exponenţiale.
Numere reale.
Logaritmul unui număr
pozitiv.
Elemente de
trigonometrie. Ecuaţii,
inecuaţii trigonometrice.

Planimetrie.

Total
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Numele __________________________
Direcţia Generală Educație, Tineret şi Sport
Prenumele ________________________
Liceul Teoretic „Hyperion”
Clasa: ______ Data: _ ______ 2016

MATEMATICA
Clasa a 10 – a
Profil real
Teză semestrială
anul de studii 2015 – 2016
Sesiunea de vară, __ mai 2016
Timp alocat - 90 minute

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră, creion, riglă, radieră.

Instrucţiuni pentru elev:


 Citeşte atent fiecare enunţ şi efectuează operaţiile (sarcinile) solicitate.
 Lucrează independent.

Mult succes !

Numele şi prenumele evaluatorului ____________________ Semnătura ___________

Numele şi prenumele asistentului _____________________ Semnătura ___________

Scor total acumulat ________________ Nota ________________

Teză semestrială la matematică, V - I


Clasa a X-a Semestrul II

Scrieți în casetă unul dintre semnele „ > ”, „ < ”𝑠𝑎𝑢 „ = ”, astfel încît
1 propoziţia obţinută să fie adevărată. 2p

3 4
𝑙𝑜𝑔3 𝑙𝑜𝑔3
4 3

Se consideră rombul ABCD cu 𝑚(∡𝐴) = 60°. B


2 Stabiliți natura triunghiului BCD. 2p

A C
∆𝐵𝐶𝐷 𝑒𝑠𝑡𝑒 ___________________________
D
1 𝑥
3 Fie funcția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, f(x) = (2) . 2p
Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor popoziții și încercuiți litera 𝔸,
dacă propoziția este adevărată, sau litera 𝔽, dacă propoziția este falsă:

a) Funcția f este descrescătoare pe R. A F

b) Funcția f este impară pe R. A F

Calculați 𝑐𝑜𝑠 2 45° + 𝑠𝑖𝑛2 135°.


4 4p

4𝑥
Să se afle domeniul maxim de definiție al funcției 𝑓: 𝐷 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = .
5 √𝑥−1−2 5p

𝜋
6
Calculați valoarea expresiei 𝑠𝑖𝑛 (2𝛼 − 2 ), dacă 𝑐𝑜𝑠𝛼 = −0,8 . 5p

7
Calculați suma soluțiilor reale ale ecuației 1 + 8 ∙ 2𝑥 − 9 ∙ 22 = 0 6p

Lungimea a două laturi ale unui paralelogram se raportă ca 4 : 5, iar


8 perimetrul lui este egal cu 18 cm. Calculați aria paralelogramului, dacă se știe 7p
că un unghi al paralelogramului are măsura de 30°.

1
Rezolvați ecuația 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 = 4
9 6p

Să se rezolve inecuația 𝑙𝑜𝑔𝑥 (𝑥 2 + 3𝑥 − 3) > 1


10 8p
Teză semestrială la matematică, V- I

Clasa a X-a Semestrul II

1. Scrieți în casetă unul dintre semnele „ > ”, „ < ” 𝑠𝑎𝑢 „ = ”, astfel încît propoziţia
obţinută să fie adevărată. L
0
3 4 2
𝑙𝑜𝑔3 𝑙𝑜𝑔3
4 3

2. Se consideră rombul ABCD cu 𝑚(∡𝐴) = 60°. B


Stabiliți natura triunghiului BCD. L
0
A C 2
∆𝐵𝐶𝐷 𝑒𝑠𝑡𝑒 ___________________________

D
1 𝑥
3. Fie funcția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, f(x) = ( ) .
2 L
Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor popoziții și încercuiți litera 𝔸, dacă 0
propoziția este adevărată, sau litera 𝔽, dacă propoziția este falsă: 1
2
a) Funcția f este descrescătoare pe R. A F

b) Funcția f este impară pe R. A F

4. Calculați 𝑐𝑜𝑠 2 35° + 𝑠𝑖𝑛2 145°.


Rezolvare: L
0
1
2
3
4

Răspuns: ____________

5. Să se afle domeniul maxim de definiție al funcției 𝑓: 𝐷 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 4𝑥 .


√𝑥−1−2 L
Rezolvare:
0
1
2
3
4
5

Răspuns: ____________
6. Calculați valoarea expresiei 𝑠𝑖𝑛 (2𝛼 − 𝜋), dacă 𝑐𝑜𝑠𝛼 = −0,8 . L
2 0
Rezolvare: 1
2
3
4
5

Răspuns: ____________

7. Calculați suma soluțiilor reale ale ecuației 1 + 8 ∙ 2𝑥 − 9 ∙ 2𝑥2 = 0 L


Rezolvare: 0
1
2
3
4
5
6

Răspuns: ____________

8. Lungimea a două laturi ale unui paralelogram se raportă ca 4 : 5, iar L


perimetrul lui este egal cu 18 cm. Calculați aria paralelogramului, dacă se știe că un 0
unghi al paralelogramului are măsura de 30°. 1
Rezolvare: 2
3
4
5
6

Răspuns: ____________
9. Rezolvați ecuația 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 = 1
4
L
Rezolvare:
0
1
2
3
4
5
6

Răspuns: ____________

10. Să se rezolve inecuația 𝑙𝑜𝑔𝑥 (𝑥 2 + 3𝑥 − 3) > 1.


Rezolvare: L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Răspuns: ____________

Anexă:
𝑏
log a b c  c  log a b; a loga x  x; loga(b·c) = logab + logac; loga = logab- logac;
𝑐

𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 + 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 = 1; 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 − 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 = 2𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 − 1 = 1 − 2𝑠𝑖𝑛2 𝛼

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑔. = 𝑎𝑏𝑠𝑖𝑛𝛼
Barem de corectare , V - I

Item Scor Răspuns corect Etapele rezolvării Punctaj


maxim acordat

1. 2p Punctele se acordă numai pentru completarea


<
corectă a casetei.
2. 2p Echilateral Punctele se acordă numai pentru completarea
corectă a casetei.
3. 2p a)A Punctele se acordă numai pentru încercuirea
b)F corectă a răspunsului.
4. Calcularea 𝑠𝑖𝑛2 145° 1p
4p Obținerea expresiei 𝑐𝑜𝑠 2 35°+𝑠𝑖𝑛2 35° 1p
1
Calcularea valorii expresiei 1p
Răspuns corect 1p
5. Scrierea condițiilor: 1p
5p 𝑥−1≥0 1p
{
[1; 5) ∪ (5; ∞) √𝑥 − 1 − 2 ≠ 0
𝑥≥1 2p
Obținerea sistemului: {
𝑥≠5
Răspuns corect 1p
6. 𝜋 1p
Obținerea 𝑠𝑖𝑛 (2𝛼 − 2 ) = −𝑐𝑜𝑠2𝛼 =
5p −0,28 1p
−𝑐𝑜𝑠2𝛼 = −(2𝑐𝑜𝑠 2 ∝ −1)
Aflarea valorii expresiei pentru 𝑐𝑜𝑠𝛼 = −0,8 2p
Răspuns corect 1p
7. Scrierea condiției DVA: xϵR 1p
6p 𝑥 2 𝑥
Scrierea ecuației 8 ∙ (22 ) − 9 ∙ 22 + 1 = 0
𝑥
1p
Notarea 2 = 𝑡, 𝑡 > 0
2 1p
-6 1 1p
Aflarea soluțiilor 𝑡1 = 8 ș𝑖 𝑡2 = 1
1p
Aflarea soluțiilor 𝑥1 = −6 ș𝑖 𝑥2 = 0 1p
Aflarea sumei soluțiilor
8. Desenul 1p
6p 𝑎 4 1p
Scrierea 𝑏 = 5, unde a și b - laturile paralelogram.
1p
Aflarea a + b = 9
10 cm2 1p
Aflarea lungimii unei laturi
1p
Aflarea lungimii laturii a doua
1p
Aflarea ariei paralelogramului
9. Obținerea ecuației 4𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 4𝑠𝑖𝑛𝑥 − 3 = 0 1p
6p 𝑘+1
𝜋 Notarea 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑡, 𝑡 ∈ [−1; 1] 1p
{(−1) ∙ 1 3
6 Aflarea 𝑡1 = − 2 ș𝑖 𝑡2 = 2 1p
+ 𝜋𝑘, 𝑘𝜖𝑍} 1p
Selectarea soluției
1 1p
Rezolvarea ecuației 𝑠𝑖𝑛𝑥 = − 2 1p
Răspuns corect
10. Scrierea condiției DVA 1p
8p −3 + √21 Determinarea DVA 1p
( ; 1) Rezolvarea inecuației pentru 𝑥 ∈ (0; 1) 2p
2
Rezolvarea inecuației pentru 𝑥 ∈ (1; ∞) 2p
∪ (1; ∞)
Scrierea soluției inecuației 2p
Total 46 puncte
Teză semestrială la matematică, V - II

Clasa a X-a Semestrul II

Scrieți în casetă unul dintre semnele „ > ”, „ < ”𝑠𝑎𝑢 „ = ”, astfel încît
1 propoziţia obţinută să fie adevărată. 2p

6 5
𝑙𝑜𝑔5 𝑙𝑜𝑔5
5 6

Se consideră rombul ABCD cu 𝑚(∡𝐵) = 120°. B


2 Stabiliți natura triunghiului ABD. 2p

A C
∆𝐴𝐵𝐷 𝑒𝑠𝑡𝑒 ___________________________
D

Fie funcția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, f(x) = 2𝑥 .


3 Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor popoziții și încercuiți litera 𝔸, 2p
dacă propoziția este adevărată, sau litera 𝔽, dacă propoziția este falsă:

c) Funcția f este crescătoare pe R. A F

d) Funcția f este pară pe R. A F

Calculați 𝑐𝑜𝑠 2 50° + 𝑠𝑖𝑛2 130°.


4 4p

15𝑥
Să se afle domeniul maxim de definiție al funcției 𝑓: 𝐷 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = .
5 √2𝑥−3−5 5p

𝜋
6
Calculați valoarea expresiei 𝑠𝑖𝑛 (2𝛼 + 2 ), dacă 𝑠𝑖𝑛𝛼 = −0,6 . 5p

7
Calculați produsul soluțiilor reale ale ecuației 14 + 7𝑥 − 9 ∙ 72 = 0 6p

Perimetrul unui paralelogram este egal cu 90 cm, iar unghiul al ascuțit are
8 măsura de 60°. Diagonala paralelogramului împarte unghiul său obtuz în două 6p
unghiuri, raportul măsurilor cărora este 1 : 3. Să se afle lungimile laturilor
paralelogramului.

Rezolvați ecuația 2𝑐𝑜𝑠𝑥 + 2𝑠𝑖𝑛2 𝑥 = 1


9 6p

Să se rezolve inecuația 𝑙𝑜𝑔2𝑥 (𝑥 2 − 5𝑥 + 6) < 1.


10 8p
Teză semestrială la matematică, V- I

Clasa a X-a Semestrul II

1 Scrieți în casetă unul dintre semnele „ > ”, „ < ” 𝑠𝑎𝑢 „ = ”, astfel încît propoziţia
obţinută să fie adevărată. L
0
3 4 2
𝑙𝑜𝑔3 𝑙𝑜𝑔3
4 3

2 Se consideră rombul ABCD cu 𝑚(∡𝐴) = 60°. B


Stabiliți natura triunghiului BCD. L
0
A C 2
∆𝐵𝐶𝐷 𝑒𝑠𝑡𝑒 ___________________________

D
3 1 𝑥
Fie funcția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, f(x) = (2) .
L
Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor popoziții și încercuiți litera 𝔸, dacă 0
propoziția este adevărată, sau litera 𝔽, dacă propoziția este falsă: 1
2
c) Funcția f este descrescătoare pe R. A F

d) Funcția f este impară pe R. A F

4 Calculați 𝑐𝑜𝑠 2 50° + 𝑠𝑖𝑛2 130°.


Rezolvare: L
0
1
2
3
4

Răspuns: ____________

5 4𝑥
Să se afle domeniul maxim de definiție al funcției 𝑓: 𝐷 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = .
√𝑥−1−2 L
Rezolvare:
0
1
2
3
4
5

Răspuns: ____________
6 𝜋 𝜋 L
Calculați valoarea expresiei 𝑠𝑖𝑛 (2𝛼 − 2 ), dacă 𝑐𝑜𝑠𝑥 = −0,8 și 2 < 𝛼 < 𝜋.
0
Rezolvare: 1
2
3
4
5

Răspuns: ____________
𝑥
7 Calculați suma soluțiilor reale ale ecuației 1 + 8 ∙ 2𝑥 − 9 ∙ 22 = 0 L
Rezolvare: 0
1
2
3
4
5
6

Răspuns: ____________

8 Perimetrul unui paralelogram este egal cu 90 cm, iar unghiul al ascuțit are măsura de L
60°. Diagonala paralelogramului împarte unghiul său obtuz în două unghiuri, 0
raportul măsurilor cărora este 1 : 3. Să se afle lungimile laturilor paralelogramului. 1
Rezolvare: 2
3
4
5
6

Răspuns: ____________
9 1
Rezolvați ecuația 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 = 4
L
Rezolvare:
0
1
2
3
4
5
6

Răspuns: ____________

10 Să se rezolve inecuația 𝑙𝑜𝑔2𝑥 (𝑥 2 − 5𝑥 + 6) < 1.


Rezolvare: L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Răspuns: ____________

Anexă:
𝑏
log a b c  c  log a b; a loga x  x; loga(b·c) = logab + logac; loga = logab- logac;
𝑐

𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 + 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 = 1; 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 − 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 = 2𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 − 1 = 1 − 2𝑠𝑖𝑛2 𝛼

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑔. = 𝑎𝑏𝑠𝑖𝑛𝛼
Barem de corectare , V - II

Item Scor Răspuns corect Etapele rezolvării Punctaj


maxim acordat

1. 2p Punctele se acordă numai pentru completarea


<
corectă a casetei.
2. 2p Echilateral Punctele se acordă numai pentru completarea
corectă a casetei.
3. 2p a)A Punctele se acordă numai pentru încercuirea
b)F corectă a răspunsului.
4. Calcularea 𝑠𝑖𝑛2 130° 1p
4p Obținerea expresiei 𝑐𝑜𝑠 2 50°+𝑠𝑖𝑛2 50° 1p
1
Calcularea valorii expresiei 1p
Răspuns corect 1p
5. Scrierea condițiilor: 1p
5p 𝑥−1≥0 1p
{
[1; 5) ∪ (5; ∞) √𝑥 − 1 − 2 ≠ 0
𝑥≥1 2p
Obținerea sistemului: {
𝑥≠5
Răspuns corect 1p
6. 𝜋 1p
Obținerea 𝑠𝑖𝑛 (2𝛼 − 2 ) = −𝑐𝑜𝑠2𝛼 =
5p −0,28 1p
−𝑐𝑜𝑠2𝛼 = −(2𝑐𝑜𝑠 2 ∝ −1)
Aflarea valorii expresiei pentru 𝑐𝑜𝑠𝛼 = −0,8 2p
Răspuns corect 1p
7. Scrierea condiției DVA: xϵR 1p
6p 𝑥 2 𝑥
Scrierea ecuației 8 ∙ (22 ) − 9 ∙ 22 + 1 = 0
𝑥
1p
Notarea 2 = 𝑡, 𝑡 > 0
2 1p
-6 1 1p
Aflarea soluțiilor 𝑡1 = 8 ș𝑖 𝑡2 = 1
1p
Aflarea soluțiilor 𝑥1 = −6 ș𝑖 𝑥2 = 0 1p
Aflarea sumei soluțiilor
8. Desenul 1p
6p Aflarea măsurii unghiului obtuz 1p
Aflarea măsurilor unghiurilor determinate de 1p
diagonală
10 cm2
Aplicarea teoremei „ < 30°” 1p
Aflarea lungimii unei laturi 1p
Aflarea lungimii laturii a doua 1p
9. Obținerea ecuației 4𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 4𝑠𝑖𝑛𝑥 − 3 = 0 1p
6p 𝜋 Notarea 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑡, 𝑡 ∈ [−1; 1] 1p
{(−1)𝑘+1 ∙ 1 3
6 Aflarea 𝑡1 = − 2 ș𝑖 𝑡2 = 2 1p
+ 𝜋𝑘, 𝑘𝜖𝑍} 1p
Selectarea soluției
1 1p
Rezolvarea ecuației 𝑠𝑖𝑛𝑥 = − 2 1p
Răspuns corect
10. 1 Scrierea condiției DVA 1p
8p (0; ) ∪ (1; 2) Determinarea DVA 1p
2
∪ (3; 6) Rezolvarea inecuației pentru 2𝑥 ∈ (0; 1) 2p
Rezolvarea inecuației pentru 2𝑥 ∈ (1; ∞) 2p
Scrierea soluției inecuației 2p
Total 46 puncte

S-ar putea să vă placă și