Sunteți pe pagina 1din 6

Metode de verificare a informației

stabilirea compararea datelor care


identificarea
diferențelor dintre vizează cauza cercetată
aprecierea veridicității datelor coincidențelor în planificare obținerii
informații și a cu datele din modelul
obținute în funcție de sursă informații primite datelor suplimentare
cauzelor acestor criminalistic al infr. de
din diferite surse
diferențe categoria dată

Principii
în baza datelor obținute pe cale generale Existența unei fapte deosebit de
operativă de evitare periculoase pentru societatea
a greșelilor
la
elaborarea
respectarea permanentă a versiunilor Trebuie să existe date care ar
principiului conspirativității demonstra că fapta cercetată conține
semnele infracțiunii prevăzute de
articolul al Codului penal
are loc o examinare logică a
datelor de care dispune ofițerul
de UP
Existența datelor privind lipsa
împrejurărilor ce ar împiedica
sunt formulate propuneri cercetarea versiunii formulate
referiotoare la evenimentul
cercetat

Elaborarea versiunilor de UP
Versiunile • caracterizează fapta într-un ordin general
• contribuie la integrarea faptei într-o componență de infracțiune ținându-se
cont de prevederile Codului penal
• se iau în considerare recomandările organului de UP și experința persoanei
generale puse în funcția descoperirii infracțiunii

• caracterizează nemijlocit fapta comisă


Versiunile •


reliefează cauza care a condus la urmările periculoase
caracterizează conținutul acțiunilor făptuitorului
clarifică timpul și locul comiterii faptei periculoase pentru societate

particulare •

contribuie la depistarea persoanelor vinovate în săvârșirea faptei concrete
stabilesc gradul de vinovăție a făptuitorilor implicați în săv. infracțiunii

stabilirea succesiunii, coordonarea


stabilirea cercului de
termenelor, a locului chestiunilor care
acțiuni de urmărire
studierea tuturor clarificarea direcției și și a executorilor implică eforturi întocmirea și
penală și de măsuri
datelor disponibile concretizarea acțiunilor procesuale conjugate ale aprobarea planului în
speciale de
despre infracțiune sarcinilor de cercetare planificate, precum și subdiviziunilor scris al cercetării
investigație asupra
a măsurilor speciale operative de UP, iar
cauzei
de investigație uneori și de altă natură

Elementele planificării cercetării


Sarcini ce necesită a fi rezolvate

Obiective Subiective Clarificarea situației


reale și adoptarea la
Contracararea imediată
timp a hotărârilor
a infracțiunii și
localizarea
calificate cu privire la
urmărirea penală a
Conținutul
consecințelor posibile
persoanelor concrete
organizării
Îndeplinirea măsurilor
Stabilirea corectă a de profilaxie și eforturi depuse ți operativitatea operațiunilor săvârșite

complexului de acțiuni preventive în legătură


procesuale necesare și cu depistarea și
a măsurilor speciale de cercetarea infracțiunii
eforturi depuse și
investigației în situația concrete operativitatea
creată operațiunilor
săvârșite
existența în cumul a
Asigurarea rezolvării
sarcinilor procedurii circumstanțelor
penale, menținerea obiective și subiective
ordinii de drept și referitoare la fapta
apărarea securității
interne a statului comisă

cunoștințele ofițerului de urmărire


penală în criminalistică, drept penal,
drept proc penal, psihologie etc.
Situații de Organizarea cercetării cauzei penale în
organizare:
legătură cu reținerea infractorilor în
momentul săvârșirii infracțiunii (în
flagrant);
include
recomandările Organizarea investigației asupra cauzei
tezelor științifice penale pornite pe baza materialelor speciale
de investigație;

activitatea în conformitate cu Organizarea cercetării cauzei penale pornite


ofițerului de UP legislația penală și pe baza materialelor disjunse din alte
(procuror) cea proc. penală
dosare;

Componentele Organizarea investigației cauzei penale


pornite în urma constatării infracțiunii
organizării săvârșite, când făptuitorul nu este cunoscut.

coerența logică a
informații operațiilor de Sarcini a organizării:
primare gândire și a
acțiunilor  Definirea corectă a complexului de acțiuni de UP pentru
identificarea, confirmarea și ridicarea probelor infracțiunii;
 Aplicarea oportună a măsurilor de contracarare, care nu ar da
soluție optimă posibilitatea infractorului să se eschiveze de răspundere și de
judecată, și nu ar afecta stabilirea adevărului;
 Verificarea prin mijloace procesuale și prin alte mijloace a
probelor existente;
 Obținerea unor date suplimentare despre infracțiune;
 Realizarea unor acțiuni speciale și de cercetare necesare în
scopul identificării și reținerii tuturor infractorilor
participanți la faptele comise;
 Stabilirea relațiilor criminale de persoane bănuite, învinuite,
precum și a locurilor de păstrare și de comercializare a
bunurilor acaparate în urma activității infracționale.
Acțiuni procesuale Acțiuni non-procesuale
Recomandări ale teoriei și practicii
Norme concrete a legislației organelor de drept, pe instrucțiuni,
penale și procesual-penale pe norme de etică și pe experiența
proprie a lucrătorilor acestor organe
pornirea cauzei penale
obținerea, acumularea, aprecierea informațiilor
luarea măsurilor de contracarare în raport cu depre investigare
persoanele bănuite/învinuite/reținute elaborarea versiunilor de UP și de ivestigație
specială
acțiuni de obținere a probelor
planificarea cercetării și măsurilor speciale
identificarea și ascultarea de investigație
martorilor/victimelor/bănuitului/învinuitul
ui realizarea interacțiunii și a coordonării ei

formularea și punerea sub învinuire analiza materialelor obținute


verificarea probelor controlul asupra activității
desfășurate

Tipurile organizării Organizarea de 2 sau


Organizarea de un cercetării infracțiunii mai mulți ofițeri de UP
ofițer de urmărire în dependeță de (procurori),
penală complexitatea cazului lucrătorilor operativi a
penal cercetării
Organizarea cercetării infracțiunii:
Ofițerul de
Subiect Urmărire Penală  Un complex de decizii și activități procesuale,
(Procurorul) tactice și orgaziționale care au drept scop depistarea
și colectarea probelor necesare cu privire la
existența sau inexistenței infracțiunii, identificarea
făptuitorului și stabilirea vinovăției/nevinovăției
Organizarea Obiect Fapta ilicită,
infracțiunea acestuia (în sensul metodicii criminalistice);
cercetării
infracțiunii  O activitate a ofițerului de UP (procurorului), care-i
direcționată spre stabilirea tuturor circumstanțelor
infracțiunii săvârșite, acumularea probelor faptei
comise, contracarării și cercetării infracțiunii.
Scop Obținerea informației Aceasta înseamnă organizarea optimală a muncii
veridice, complete ofițerului UP, ordonarea ei, acumularea informației
referitoare la faptă despre cazul infracțiunii, dispunerea faptelor și a
mijloacelor într-un anumit sistem, precum și
realizarea procesului ca atare de stabilire a
adevărului obiectiv care vizează dosarul în cauză
(sens criminalistic).

Etapele organizării cercetării infracțiunii


Sesizarea de către org. Etapa acțiunilor
UP a comiterii inițiale Condamnarea
infracțiunii

Etapa de Etapa
pregătire acțiunilor
ulterioare