Sunteți pe pagina 1din 12

CAPITOL/REFERINŢĂ 10

„MANAGEMENTUL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE” (MIN)

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARDE MIN

STANDARD 1 MIN 1 Instituţia are o politică de diminuare a


riscului infecţios şi epidemiologic al mediului
spitalicesc
STANDARD 2 MIN 2 Specialiştii sunt implicaţi în elaborarea
programului de control privind riscul
infecţios
STANDARD 3 MIN 3 Programul instituției referitor la infecțiile
nosocomiale este coordonat
STANDARD 4 MIN 4 Acţiunile de prevenire şi educaţie pentru
sănătate ale pacienților și vizitatorilor sunt
parte componentă a programului de
prevenire şi combatere a infecţiilor
nosocomiale
STANDARD 5 MIN 5 Prescrierea şi utilizarea antibioticelor este
justificată
STANDARD 6 MIN 6 Instituţia asigură măsuri pentru protejarea
personalului împotriva infecţiilor
STANDARD 7 MIN 7 Instituţia se preocupă de sterilizarea, de
menţinerea sterilităţii şi de dezinfecţia
instrumentelor, dispozitivelor şi aparatelor
medicale
STANDARD 8 MIN 8 Instituţia protejează mediului intraspitalicesc
STANDARD 9 MIN 9 Instituţia ia măsuri pentru diminuarea
riscului de infecții nosocomiale
STANDARD 10 MIN 10 Instituţia face o evaluare constantă a riscului
de infecţie intraspitalicească

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 1 (MIN 1):

Instituţia are o politică de diminuare a riscului infecţios şi epidemiologic al


mediului spitalicesc
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- procentaj cheltuieli cu combaterea infecțiilor nosocomiale în
ultimul exercițiu bugetar calculat
- procedură privind intervenția în cazul apariției unui episod de
infecție nosocomială, limitarea efectelor acestuia, implementată
- obiectiv(e) privind depistarea precoce și controlul infecțiilor
Controlul riscului infecţios se
nosocomiale în planul de management.
01.01 bazează pe un plan anual sau
- plan de măsuri privind reducerea riscului infecțios, pentru anul în
multianual
curs, implementat.
- cost mediu lunar pentru consumabile necesare igienei primare
(săpun lichid și prosop de hârtie)
- număr angajaţi care declară că au la dispoziție săpun lichid şi
loţiune pentru îngrijirea mâinilor per număr angajaţi chestionaţi
- activităţi cu risc infecţios, identificate în cadrul monitorizării
infecțiilor nosocomiale.
- proceduri privind curățenia spațiilor secției (sală consultații,
tratament, sala de mese, culoare, toalete etc.), implementată.
- proceduri privind curăţenia saloanelor, implementată.
- rezultatele programului de prevenire şi diminuare a incidenţei
infecțiilor nosocomiale, comunicate conducerii și personalului
Planul de control al infecţiilor
angajat.
01.02 nosocomiale conţine
- proceduri privind utilizarea dispozitivelor medicale folosite în
monitorizarea epidemiologică
manevre invazive (puncţii, vasculare, spinale,osoase, endoscopii,
sondaje etc. ), implementată.
- procedură de igienă primară (spălare pe mâini, utilizare soluţii
hidroalcoolice, antiseptice şi echipament de protecţie),
implementată.
- procedură de identificare și raportare a cazurilor de IN digestive
apărute implementată.
Instituţia aplică şi alte modalităţi
01.03 pentru îndeplinirea acestui
standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 2 (MIN 2):
Specialiştii sunt implicaţi în elaborarea programului de control privind
riscul infecţios
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
Conducerea şi - protocol de prevenire al infecţiilor nosocomiale, elaborat cu participarea
specialiştii instituţiei şefilor de secţie, adoptat la nivelul spitalului, existent
02.01 elaborează - protocoale privind depistarea și diagnosticul infecțiilor nozocomiale,
metodologia de control specifice, adoptate la nivelul secţiilor, conform protocolului adoptat la nivel
a riscului infecţios de spital, implementat.
- plan sau hartă a zonelor cu risc epidemiologic crescut, existent.
Sunt definite - atribuţii specifice diminuării riscului infecțiilor nosocomiale, consemnate în
responsabilităţile fişele de post ale şefilor de secţie şi sectoare de activitate.
02.02
fiecărui sector de - responsabilităţi în controlul infecţiilor nosocomiale, stabilite la nivelul
activitate fiecărei secţii.
- responsabil pentru controlul sterilizării, nominalizat din cadrul SSCIN.
- medicului responsabil pentru supravegherea şi controlul infecţiilor
Instituţia comunică nosocomiale raportează trimestrial către autoritatea de sănătate publică
specialiştilor săi şi locală, situația infecțiilor nosocomiale
forurilor externe, - procedură de comunicare internă privind incidenţa infecțiilor nosocomiale,
02.03 episoadele de infecţii existentă.
nosocomiale, în - procedură de instituire şi comunicare a carantinei, stabilită.
vederea prevenirii - număr de comunicări, note interne, circulare, mail pe tema infecțiilor
extinderii acestora nosocomiale către departamentele spitalului, în ultimul an calendaristic
încheiat.
- număr instructaje în privinţa infecțiilor nosocomiale efectuate în ultimul an
calendaristic încheiat per număr instructaje planificat
- instructaj specific privind infecțiile nosocomiale efectuat personalului nou-
Personalul este format
angajat.
02.04 pentru prevenirea
- planul de formare continuă a personalului privind prevenirea şi
infecţiilor nosocomiale
combaterea infecțiilor nosocomiale, existent pe anul în curs.
- instructaje sau circulare privind instituirea antibioterapiei, existente.
- instructaje sau note interne privind rezistenţa microbiană.
Instituţia aplică şi alte
modalităţi pentru
02.05
îndeplinirea acestui
standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 3 (MIN 3):
Programul instituţiei referitor la infecţiile nosocomiale este coordonat
Nr. crt. Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
- procedură cu scop preventiv privind analiza și monitorizarea săptămânală a cazurilor
Instituţia a organizat
expuse la risc de IN, implementă.
serviciul de
- microbiolog, epidemiolog, specialist boli infecțioase etc., existent în structura SSCIN.
03.01 supraveghere şi control
- rezultatele activităţii SSCIN, consemnate în rapoarte de activitate, existente
al infecţiilor
- numărul infecţiilor nosocomiale raportate per număr total pacienți internați, în ultimul an
nosocomiale
calendaristic încheiat
- rezultatele privind probele pentru analize microbiologice și virusologice, recoltate pentru
Responsabilul pentru
prevenirea infecțiilor nosocomiale, centralizate.
prevenirea IN cunoaşte
03.02 - datele privind incidenţa şi prevalenţa infecțiilor nosocomiale, prelucrate lunar și
situaţia privind riscul
comunicate persoanelor responsabile.
infecţios
- evenimentele infecţioase de tip santinelă sunt înregistrate.
Este asigurată - sistem informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea
comunicarea între informaţiilor privind infecţiile nosocomiale, existent.
sectoarele de activitate - programul de analiza a evoluţiei infecțiilor nosocomiale pe secţii şi spital, respectat.
03.03
pentru prevenirea şi - situaţiile epidemiologice deosebite, obiectul al unor analize şi măsuri consecutive,în
diminuarea infecţiilor ultimul an calendaristic încheiat.
nosocomiale - procedură pentru comunicarea internă privind infecțiile nosocomiale, implementată.
- toate circuitele spitalului care au fost schimbate în ultimul an calendaristic încheiat au
Orice proiect de
avizul SSCIN.
modificare
- statutul unor spaţii sau sectoare schimbate în ultimul an calendaristic încheiat, cu avizul
administrativ-
SSCIN.
03.04 structurală a instituţiei
- schimbări de circuite ale spitalului realizate în ultimul an calendaristic încheiat, în vederea
are în vedere
reducerii riscului infecțios.
diminuarea riscului
- serviciu de catering specializat cu certificare a calităţii tip ISO, inclusiv ISO bazate pe
infecţios
principiile HACCP.
- rapoarte periodice ale SSCIN către comitetul director, înregistrate trimestrial.
- raport privind infecțiile nosocomiale redactat şi înaintat către autoritățile sanitare, în
ultimul an calendaristic încheiat.
Conducerea spitalului
- raport de evaluare anuală a situaţiei epidemiologice, existent.
asigură coordonarea
- număr de accidente de natură infecţioasă survenite în ultimele în ultimul an calendaristic
activităţilor de
03.05 încheiat, la personalul angajat
prevenire şi combatere
- număr carantine instituite în ultimul an calendaristic încheiat
a infecţiilor
- număr de plăgi operatorii infectate per număr total de intervenţii chirurgicale, în ultimul
nosocomiale
an calendaristic încheiat.
- număr de tratamente antiinfecţioase urinare instituite pacienţilor sondaţi per număr
total pacienţi sondaţi (pe an)
Instituţia aplică şi alte modalităţi
03.06 pentru îndeplinirea acestui
standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 4 (MIN 4):
Acţiunile de prevenire şi educaţie pentru sănătate ale pacienților și
vizitatorilor sunt parte componentă a programului de prevenire şi
combatere a infecţiilor nosocomiale
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- program de depistare activă a infecțiilor nosocomiale, prin recoltarea
Sectoarele de activitate cu
de probe din diferite zone ale spitalului respectat.
04.01 risc beneficiază de strategii
- procedură privind recoltarea probelor pentru depistarea infecțiilor
specifice
nozocomiale, la nivelul secțiilor, bloc operator etc..
- protocol pentru diagnosticul infecțiilor nosocomiale, implementat.
- protocol privind antibioprofilaxia, implementat.
- protocol privind antibioterapia, implementat.
Controlul riscului infecţios
- procedură de sterilizare instrumentar și material moale, cuprinzând și
04.02 se bazează pe protocoale
etapele de dinaintea sterilizării (curățare și spălare chimică),
specifice
implementată.
- dotare pentru diagnosticul rapid al infecțiilor nosocomiale, existentă.
- procedură privind controlul infecțiilor, implementată.
- echipament de protecţie pentru vizitatori, disponibil la nivelul fiecări
secţii.
- zonele care sunt interzise vizitatorilor sau în care pot fi vizitaţi
pacienţii cu respectarea unor reguli de protecţie speciale (ex.
izolatoarele), marcate vizibil.
- regulile privind spălatul pe mâini sunt afişate.
- prevederile bugetare pentru igiena primară a pacienților internați
Pacienţii şi vizitatorii sunt
(săpun și prosop) sunt acoperitoare pentru necesarul estimat.
04.03 informați cu privire la riscul
- facilităţi pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor, existente în secțiile
de contaminare
spitalului.
- informarea pacientului privind riscul infecţios al oricăror manevre
medico-chirurgicale, constant efectuată.
- afişe de educaţie pentru sănătate cu privire la riscurile de
contaminare reciprocă, existente pe secții și camera de gardă.
- posibilităţi pentru izolarea pacienţilor cu infecţii cu risc crescut (ex.
infecţia cu antrax), existente.
Instituţia aplică şi alte
04.04 modalităţi pentru
îndeplinirea acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 5 (MIN 5):
Prescrierea şi utilizarea antibioticelor este justificată
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- utilizarea antibioticelor în spital, analizată la nivelul farmaciei.
Instituţia
- rapoarte regulate ale serviciului farmacie privind tendinţele utilizării
monitorizează
05.01 antibioticelor, existente.
utilizarea
- procedură de completare și transmitere obligatorie către ANM a buletinelor de
antibioticelor
farmacovigilenţă privind antibacterienele, antifungicele, antituberculoasele.
- protocol privind prescrierea antibioticelor implementat.
- protocol privind prevenirea şi tratamentui infecţiei cu clostridium dificile la
persoanele peste 60 de ani, implementat.
- protocolul privind prescrierea antibioticelor cuprinde reguli privind în cazul
Instituţia adoptă şi
infecţiilor cu germeni multirezistenţi, implementat.
aplică protocoale
05.02 - protocolul privind prescrierea antibioticelor cuprinde reguli privind
privind utilizarea
antibioprofilaxia pentru cazurile nechirurgicale, implementat.
antibioticelor
- protocol la nivel de spital privind prescrierea antibioticelor cuprinde reguli
privind antibioprofilaxia pentru cazurile chirurgie generală, implementat.
- protocol la nivel de spital privind prescrierea antibioticelor cuprinde reguli
privind antibioprofilaxia alte specialităţi chirugicale, implementat.
- costul tratamentelor cu antibiotice la nivel de spital, în ultimul an calendaristic
Există o analiză
încheiat.
periodică a
- număr de cazuri tratate cu CARBAPENEME per total cazuri tratate cu antibiotice
consumului de
05.03 - număr de cazuri cu cu infecţii cu germeni care au devenit rezistenţi în cursul
antibiotice corelat
curei de tratament în ultimul an calendaristic încheiat
cu rezistenţa la
- testarea reacţiilor alergice la antibiotice, antituberculoase etc. consemnată în
antibiotice
FO.
Instituţia aplică şi
alte modalităţi
05.04
pentru îndeplinirea
acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 6 (MIN 6):
Instituţia asigură măsuri pentru protejarea personalului împotriva infecţiilor
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- personalul expus riscului de contaminare infecțioasă (laboratoare, persoanele
Instituţia defineşte care recoltează și manipulează produse biologice), identificat.
şi implementează - instructaje pentru protecţia personalului împotriva infecțiilor nosocomiale,
măsuri pentru existente.
prevenirea - echipamente de protecţie pentru fiecare categorie de personal, medical și de
06.01
contaminării cu îngrijiri, existente.
agenţii patogeni - circuitului de eliminare a deşeurilor biologice (sânge, părți de corp uman),
din produsele monitorizat.
biologice - registrul de evidenţă a incidentelor cu expunere la produse biologice,
actualizat.
Instituţia
monitorizează şi
utilizează
- proceduri de intervenţie în caz de expunere a personalului la agenți infecţioşi,
informaţiile cu
06.02 existente.
privire la
- procedură de analiză a evenimentelor de contaminare infecţioasă existentă.
episoadele de
contaminare a
personalului
Instituţia asigură
imunizarea - program de vaccinări personal angajat, respectat.
06.03 specialiştilor cu - numărul angajaţi lor expusi riscurilor de contaminare per numărul celor care
privire la riscul nu au fost vaccinaţi, în ultimul an calendaristic încheiat
infecţios
- echipament de protecţie complet (mască, mănuşi, ochelari, saboţi, bonetă),
purtat de personalul de la bloc operator, sală nașteri, secție nou născuți,
recoltări, secție boli infecțioase etc..
Instituţia ia măsuri
- spațiu pentru decontaminare, cu duș, existent.
pentru prevenirea
06.04 - personalul de la laborator care lucrează cu produse cu risc potenţial de
contaminării
contaminare, echipat corespunzător.
specialiştilor săi
- personalul de la blocul operator echipat corespunzător.
- număr personal medical care declară că au posibilitatea de a se spăla pe mâini
după fiecare consult per număr personal medical chestionat
Instituţia aplică şi
alte modalităţi
06.05
pentru îndeplinirea
acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 7 (MIN 7):
Instituţia se preocupă de sterilizarea, de menţinerea sterilităţii şi de
dezinfecţia instrumentelor, dispozitivelor şi aparatelor medicale
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- instrumentarul și dispozitivele medicale sterilizate, etichetate
complet.
- aparatură pentru spălare şi decontaminare, existentă la nivelul
serviciului de sterilizare.
- probe pentru verificare calităţii sterilizării, păstrate conform
prevederilor şi normativelor.
- contract service pentru echipamentele de sterilizare, existent.
- probe microbiologice din soluţiile de sterilizat, prelevate şi analizate.
- probe din calceea sodică, lichid de barbotare a oxigenului etc.,
prelevate la intervale fixe.
- cheltuială efectuată cu sterilizarea chimică (soluții și gaze), în ultimul
an calendaristic încheiat.
Instituţia asigură calitatea - registru de sterilizare chimică, existent.
07.01
sterilizării - registru de evidenţă sterilizare, existent.
- nomenclator cu instrumente și dispozitive medicale și numărul de
resterilizări admisibile pentru fiecare, existent.
- circuite pentru instrumente şi materiale sterile și respectiv nesterile,
asigurate.
- ghişeu pentru primirea instrumentelor murdare, existent.
- cameră și aparat pentru sterilizare ploşti şi alte recipiente, după caz,
existente.
- orar de primire instrumente nesterile, respectiv predare instrumente
sterile, existent.
- program de efectuare a curățeniei (pardoseală, mese, aer) în spațiile
destinate serviciului sterilizare, respectat.
- instrucțiuni pentru folosirea echipamentelor de sterilizare, afișate.
- instructaje pentru persoanele care se ocupă cu curățirea
instrumentelor și echipamentelor, efectuate în ultimul an calendaristic
Personalul este instruit cu
încheiat.
privire la utilizarea şi
- uniforme de spital de culori diferite pentru zonele cu risc.
întreţinerea
07.02 - instructaje specifice privind folosirea instrumentarului și a
instrumentarului și a
echipamentelor de multiplă folosinţă, efectuate în anul calendaristic
echipamentelor cu folosinţă
încheiat.
multiplă
- fişe de instruire pentru personalul implicat în dezinfectarea
echipamentelor cu folosinţă multiplă, existente.
Instituţia aplică şi alte
07.03 modalităţi pentru
îndeplinirea acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 8 (MIN 8):

Instituţia protejează mediului intraspitalicesc


Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- sistem de tratare și epurare a apelor uzate (filtre, tancuri septice) prealabil
deversării în canalizarea generală.
Există măsuri privind - verificarea calităţii apei cu periodicitate fixă şi în funcţie de provenienţa
diminuarea riscului de apei, efectuată
08.01 contaminare a - revizia aparaturii de aer condiţionat (service, filtre), efectuată în ultimele 3
mediului luni.
intraspitalicesc - procedură de sterilizare a sălilor de operaţie şi de naşteri, implementată.
- procedură de dezinfecţie şi sterilizare a echipamentrelor din sălile de
operaţie şi naşteri, implementată.
- nivel de zgomot (provenit de la personal, vizitatori, pacienți) în interiorul
secție, pe o scară de la 1 la 3 (unde 1 = mare, 2 = acceptabil, 3 = liniște)
Personalul este - fișă de curățenie și dezinfecție (conținând orarul și numele persoanelor care
instruit cu privire la au efectuat aceste acțiuni) pentru spațiile de investigații și de tratament,
respectarea completată la zi.
08.02
procedurilor privind - plan privind colectarea şi gestionarea separată pentru deşeurile de natură
protecţia mediului biologică, existent.
intraspitalicesc - cazurile de infecțiilor nosocomiale prelucrate cu personalul angajat.
- procedură privind manipularea substanțelor medicamentoase volatile și a
celor periculoase implementată.
Instituţia aplică şi alte
modalităţi pentru
08.03
îndeplinirea acestui
standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 9 (MIN 9):
Instituţia ia măsuri pentru diminuarea riscului de infecții nosocomiale
Nr. crt. Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
- spaţii frigorifice separate pentru legume, carne,
băuturi, existente.
- circuitul hranei preparate, stabilit.
- examen organoleptic, consemnat zilnic.
- echipament de protecţie special pentru personalul
bucătăriei, utilizat.
Bucătăria instituţiei respectă regulile de
09.01 - număr de toxiinfecţii alimentare în ultimul an
igienă şi calitate
calendaristic încheiat
- frigider(e) pentru păstrare probe din alimentele servite,
timp de 48 de ore, existent(e).
- procedură privind spălarea şi dezinfecţia periodică a
veselei, implementată.
- circuitul alimentelor nepreluctate, respectat.
- sistem sterilizare propriu pentru biberoane şi lenjerie şi
efecte nou-născuţi, funcțional.
- biberoane, lenjerie şi efecte nou-născuţi de unică
folosință, utilizate.
- bucătărie de lapte, dedicată pentru nou-născuţi şi copii
0-1 an, după caz, funcțională.
Instituţia se preocupă de igiena
09.02 - număr toxiinfecţii alimentare în secţia neonatologie, în
alimentaţiei nou-născuţilor
ultimul an calendaristic încheiat
- produsele lactate utilizate sunt în termene de
valabilitate.
- circuit separat alimente şi hrană pentru nou-născuţi şi
copii, funcțional.
- veselă separată nou-născuţi şi copii, utilizată.
Instituţia aplică şi alte modalităţi pentru
09.03
îndeplinirea acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 10 (MIN 10):
Instituţia face o evaluare constantă a riscului de infecţie intraspitalicească

Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- evidenţa evenimentelor santinelă, existentă.
- valoarea ratei infecțiilor nosocomiale în ultima lună calendaristică încheiată
- personalul care lucrează în bucătărie/bucătărie de lapte echipat corespunzător.
Instituţia are
- întrebare privind gradul de receptivitate al conducerii în privinţa ideilor noi
asigurate
enunţate de angajat, existentă în chestionarul de satisfacţie a angajaților.
mecanisme
10.01 - întrebare privind curățenia și calitatea lenjeriei și echipamentului de protecție,
pentru
existentă în chestionarul de satisfacţie a angajaților.
diminuarea
- secțiile sau departamentele medicale cu risc epidemiologic crescut, identificate
riscului infecţios
pentru anul în curs.
- analiza tipurilor de infecții nosocomiale, pe categorii de germeni și frecvență,
efectuată în anul în curs conform programării.
- pentru fiecare eveniment care priveşte prevenirea şi combaterea IN există
circulare sau note interne transmise de SSCIN.
Există un sistem
- situația IN, analizată, la nivelul comitetului director, conform unei planificări
de comunicare
iniţiale sau ori de câte ori este nevoie.
10.02 internă în privinţa
- număr angajaţi care cunosc rata infecţiilor nosocomiale, din sectorul lor de
infecţiilor
activitate per număr angajaţi chestionaţi
nosocomiale
- număr şefi de secţie care au precizat obiective sau acţiuni specifice de prevenire
a infecţiilor nosocomiale per număr şefi de secţie chestionaţi
Instituţia aplică şi
alte modalităţi
10.03
pentru îndeplinirea
acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro