Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU


CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 BACĂU
Str. Henri Coandă, Nr. 17, Tel./Fax 0234-552044 E-mail: centrulscolarbc@yahoo.com
Nr. din

Avizat, Avizat,
Director, Responsabil Comisie metodică,

„EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE”


Opţional la nivelul mai multor arii curriculare

CLASA: a III-a
DURATA: an şcolar .......................................
Nr. ore alocat săptămânal: 1 oră / 34 ore anual
Varianta de curriculum: Curriculum la decizia şcolii
ARII CURRICULARE:
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe ale naturii
Arte
Tehnologii

PROPUNĂTOR: profesor MELINCIANU GABRIELA

1
„EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE”
Opţional la nivelul mai multor arii curriculare

CLASA: a III-a
DURATA: An şcolar______________
PROPUNĂTOR: profesor MELINCIANU GABRIELA
Nr. ore alocat săptămânal: 1 oră/34 ore anual
Varianta de curriculum: Curriculum la decizia școlii
ARII CURRICULARE:
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe ale naturii
Tehnologii
Arte

ARGUMENT:
Educaţia pentru sănătate din şcoală este inclusă în domeniul larg al promovării sănătăţii,
reprezentând un ansamblu de experienţe de învăţare iniţiate în unităţile şcolare, în scopul informării
și formării de atitudini şi comportamente pozitive precum şi adoptării unui stil de viaţă sănătos.
Iată de ce, colectivitatea şcolară în cadrul căreia elevul vine în contact, cu reguli ce trebuie
respectate, cu un program de cele mai multe ori impus, solicită pe acesta să se adapteze, să fie activ,
creativ, să răspundă aşteptărilor. Disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate” propusă, cu o
abordare transdisciplinară, vine în sprijinul micului şcolar, să-l ajute în efortul său de adaptare şi de
integrare, să-i ofere instrumente de lucru cu ajutorul cărora să poată răspunde cerinţelor exprimate
de şcoală, familie, societate, să-i ofere cadrul unde să poată exprima un punct de vedere, să afle
răspunsuri la întrebările care-l frământă.
Conform normelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, educaţia pentru sănătate, integrată în
sistemul național de educaţie a elevilor, are următoarele obiective: (O.M.S., 1984):
- Formarea şi dezvoltarea interesului pentru problemele de sănătate, pentru cunoaşterea
organismului uman, a mijloacelor de prevenire a îmbolnăvirilor;
- Instruirea elevilor, transmiterea de cunoştinţe elementare biomedicale, de acţiuni de igienă,
în vederea înţelegerii fenomenelor legate de sănătate şi boală, a relaţiei dintre aplicarea regulilor de
igienă şi starea de sănătate;
- Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi şi obişnuinţe igienice corecte;
- Formarea unei atitudini pozitive faţă de sănătate, a unui comportament igienic corect;
- Pregătirea elevilor pentru asumarea de responsabilităţi în ceea ce priveşte sănătatea proprie
şi sănătatea mediului;
- Dezvoltarea capacităţii copiilor de a se adapta la mediu şi de a se integra în societate.
În concluzie, de la cea mai fragedă vârstă, preocuparea pentru o viaţă sănătoasă se cultivă, se
educă. Disciplina opţională propusă, pentru acest an şcolar, vine să continue un drum deschis de
familie pentru a conduce copilul pe calea cea mai bună a vieţii, pentru sănătatea trupului, a minţii,
pentru o viaţă armonioasă în societate.

OBIECTIV TRANSDISCIPLINAR:
Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale.

I. OBIECTIVE CADRU:
1. Familiarizarea cu termenii specifici educaţiei pentru sănătate.
2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului.
3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii.
2
II. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Familiarizarea cu termenii specifici educaţiei pentru sănătate.

Obiective de referință Exemple de activităţi de învăţare

1.1 să identifice principalele părţi ale - exerciţii joc de descoperire a părţilor componente
organismului, utilizând termeni simpli de ale corpului uman, utilizând mulaje, planşe,
anatomie imagini, studiul propriului corp;

1.2. să identifice transformările corpului prin - exerciţii de recunoaştere pe bază de imagini.


creştere, folosind termeni simpli de anatomie

2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului.

Obiective de referință Exemple de activităţi de învăţare

2.1. să recunoască comportamentele - descrierea unor comportamente sănătoase;


sănătoase şi comportamentele de risc - identificarea alimentelor sănătoase;
- exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi imaginare;
- exerciţii de raportare la reguli standard;
- povestiri orale;
- întocmirea unui program zilnic;
- exerciţii de recunoaştere a unor substanţe toxice şi
agenţi nocivi pentru organism.
- exerciţii de luare a deciziilor.

2.2. să aplice corect normele igienico- - exerciţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi
sanitare a vestimentaţiei prin simularea unor situaţii;
- realizarea unor expoziţii cu materiale create sau
procurate de elevi;

- aprecierea timpului acordat activităţii fizice şi odihnei;


2.3. să identifice rolul activităţii fizice şi - stabilirearea unui program zilnic;
odihnei în menţinerea sănătăţii - studierea cazurilor reale şi precizarea regulilor
respectate/nerespectate.
2.4. să recunoască situații de violenţă și - analiza unor situaţii de violenţă, de accidente;
accidente şi sentimentele asociate cu acestea

2.5. să utilizeze corect noţiuni privind - exemple de observare şi evaluare a valabilităţii


calitatea produselor alimentare, a proceselor produselor alimentare;
din mediul înconjurător - modalităţi de evitare a folosirii substanţelor toxice, a
accidentelor;
- povestiri.

2.6. să-şi formeze reprezentări corecte asupra - descrierea propriei persoane în relaţiile cu ceilalţi;
sinelui şi a celorlalţi - diferenţe şi asemănări în reprezentările asupra
oamenilor

3
3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii.

Obiective de referință Exemple de activităţi de învăţare

3.1. să utilizeze modalităţi de comunicare - identificarea persoanelor potrivite pentru a


eficientă; comunica o situaţie de criză şi de a cere ajutor;
- exersarea abilităţilor de comunicare în grup.

3.2. să observe şi să exerseze abilităţi de - evitarea atitudinilor negative faţă de ceilalţi;


relaţionare pozitivă cu ceilalţi; - dramatizare;
- joc de rol.

3.3. să recunoască rolul responsabilităţii - exemplificarea responsabilităţii rolului de


sociale; elev/coleg/prieten;
- cunoașterea responsabilităţilor în familie şi în
şcoală; rolul de prieten.

3.4. să manifeste adaptabilitate în diferite - discutarea unor cazuri reale sau imaginare şi
situaţii. alegerea unor soluţii corecte;
- expoziţii de desene.

III. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE


1.1. Corpul uman: părţi componente, localizarea organelor interne
1.2. Organele de simţ
1.3. Starea de sănătate şi boala. Ce înseamnă să fii sănătos?
1.4. Creşterea şi dezvoltarea în perioada copilăriei.
1.5. Abilităţi personale cu rol de protector pentru sănătate
(autonomie în igienă şi autoîngrijire la fete şi băieţi).

2. IGIENA PERSONALĂ
2.1. Igiena cavităţii bucale.
2.2. Igiena mâinilor şi a unghiilor.
2.3. Igiena părului.
2.4. Igiena corpului.
2.5. Igiena îmbrăcămintei.
2.6. Igiena încălţămintei.
2.7. Boli cauzate de lipsa de igienă (diareea, hepatita, parazitozele, etc.)
2.8. Gripa şi virozele respiratorii.
2.9. Importanţa igienei pentru sănătate (în prevenirea îmbolnăvirilor:TBC, etc.)

3. ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ
3.1. Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei.
3.2. Timpul liber: activităţi şcolare şi extraşcolare.

4. SĂNĂTATEA MEDIULUI
4.1. Mediul înconjurător, mediul sănătos.
4.2. Curăţenia în clasa şi şcoala mea.
4
5. SĂNĂTATEA MINTALĂ
5.1. Autocunoaşterea.
5.2. Eu şi ceilalţi, locul meu în colectiv.
5.3. Diferiţi şi, totuşi, la fel. Solidaritatea cu persoanele din jurul nostru.
5.4. Identificarea şi controlul emoţiilor.

6. SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI
6.1. Tipuri de alimentaţie.
6.2. Termenul de valabilitate al alimentelor. Reguli de păstrare a acestora.
6.3. Diversitatea alimentelor - condiţie a sănătăţii (importanţa: vitamine și minerale, etc.)

7. ACCIDENTE, VIOLENŢĂ, ABUZ FIZIC


7.1. Modalităţi de prevenire a accidentelor.
7.2. Forme de agresivitate frecvente în mediul şcolar.
7.3. Drepturile mele/drepturile colegilor.

IV. SUGESTII METODOLOGICE - MODALITĂŢI DE EVALUARE


Prezentul opţional se adresează elevilor, dorind să contribuie la:
- formarea unor comportamente sociale adecvate bazate pe respectarea mediului
înconjurător, condiţie esenţială pentru păstrarea sănătăţii;
- dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii sociale, de adaptare
la mediu, de integrare în societate;
- formarea unei atitudini pozitive faţă de sănătate şi a unui comportament igienic corect.
Pentru formarea şi consolidarea competenţelor specifice, disciplina opţională „Educaţia
pentru sănătate” utilizează metode complementare, moderne și tradiţionale, precum:
*analiza unor situaţii din viaţa copiilor;
* jocul de rol;
* discuţii libere;
* fişe individuale;
* autoevaluarea;
* observarea sistematică a comportamentului;
* portofoliul;
* probe practice.

V. BIBLIOGRAFIE:
1. www.edu.ro – Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate” –
clasele I- a XII-a, 2003.
2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii - Programe şcolare pentru disciplină
opţională „Educaţie pentru sănătate” – Clasele I - a XII-a (variantă modulară aprobată cu Ordinul
Ministrului nr. 4496/2004);
3. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Concursul pentru sănătate şi prim ajutor
„Sanitarii pricepuţi”, Bucureşti, 2002;
4. Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Fundaţia „Tineri pentru Tineri” – Programul naţional de
educaţie pentru sănătate în şcoala românească – Formarea profesională – Caietul participantului,
conform Protocol colaborare 32092MEdC/608TnT/2004;
5. Goran, Teodora - „Fii inteligent! Mănâncă sănătos!”, 2011, Casa de Editură „Viaţă şi sănătate”,
Bucureşti;
6. Kraft Cares – „Şi eu mănânc sănătos!” – Iniţiativă Şcolară Kraft Foods România, editura Prais
Corporate Communications, 2006.

5
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONAALE Avizat, Director,
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 BACĂU

Responsabil Comisie metodică,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Disciplina de învăţământ: EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
Clasa: a III-a
Varianta de curriculum: Curriculum la decizia şcolii
Nr. ore alocat săptămânal: 1 oră

Nr. Unitatea de învăţare O.R. Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs.


crt. ore
Semestrul I
1. Noţiuni elementare de 1.1 - Relaţia fiinţă-obiect 4 I-IV
anatomie şi fiziologie 1.2 - Corpul uman
2.3 - Creşterea şi dezvoltarea în perioada
2.6 copilăriei
2. Igiena personală 2.1 - Apa şi săpunul-prietenii noştri 9 V-XIII
2.2 - Igiena cavităţii bucale
3.1 - Igiena mâinilor şi a unghiilor
3.2 - Igiena părului
3.3 - Igiena corpului. Lenjeria intimă
3.4 - Igiena îmbrăcămintei
- Igiena încălţămintei
- Boli cauzate de lipsa de igienă
- Importanţa igienei pentru sănătate
3. Activitate şi odihnă 2.2 - Ne jucăm şi învăţăm. Locul de joacă. 2 XIV-
2.3 Când şi cum ne jucăm? XV
3.1 - Când şi cum ne odihnim? Programul
3.2 somnului de noapte
4. Sănătatea mediului 2.1 - Curăţenia în clasa şi în şcoala mea 1 XVI
2.2 Unde pun gunoiul?
2.5 - Să trăim într-un mediu sănătos
2.6
3.1
3.2
Evaluare semestrială 1 XVII
5. Sănătate mintală 2.6 - Învăţătoarea-prietena mea 5 XVIII-
3.1 - Cine sunt? Cum sunt? XXII
3.2 - Ce îmi place, ce nu îmi place?
3.3 - Eu şi ceilalţi, locul meu în clasă/colectiv
3.4 Solidaritatea cu persoanele din jurul nostru
6. Sănătatea alimentaţiei 2.1 - Orarul meselor. 8 XXIII-
2.2 - Alimentele. Tipuri de alimente XXX
2.3 - Spălatul fructelor şi al legumelor
2.5 - Ce şi cum mâncăm la şcoală?
- Cum ne potolim setea?
7. Accidente, violenţă, abuz 2.4 - Modalităţi de prevenire a accidentelor 2 XXXI-
fizic 2.6 - Violenţă-accidente XXXII
3.1
3.2
Evaluare semestrială 1 XXXIII
Evaluare finală 1 XXXIV
Programă: Disciplina opțională ”Educatie pentru sănătate”, clasa a III-a
Propunător, profesor MELINCIANU GABRIELA

S-ar putea să vă placă și