Sunteți pe pagina 1din 105

GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL

MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara: “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/36525
Domeniul major de intervenţie: 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „DE LA DEBUT LA SUCCES” – program naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice”
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naționale, Partener 1: Universitatea Politehnica din București

„DE LA DEBUT LA SUCCES – program naţional de mentorat de


inserţie profesională a cadrelor didactice”

KITUL MENTORULUI DE INSERȚIE


PROFESIONALĂ

București, 2013
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Această lucrare a fost elaborată de echipa de experți ai Univesității Politehnica


din București, în cadrul proiectului „DE LA DEBUT LA SUCCES – program
naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice”, cofinanțat
din Fondul Social European.

Laura Șerbănescu – coordonator partener 1, Universitatea Politehnica din


București
Simona Găbureanu – asistent coordonator partener 1, Universitatea Politehnica
dn București

Autori:
Prof.univ.dr. Liliana Ezechil (coordonator volum)
Prof.univ.dr. Mușata Bocoș
Conf.univ. dr. Mihai Mircescu
Conf.univ.dr. Michaela Moldoveanu
Conf. univ.dr. Gabriela Carmen Oproiu
Lector univ.dr. Claudiu Langa
Lector univ.dr. Ramona Pachef
Lector univ.dr. Emanuel Soare
Lector univ.dr. Ioana Stancu
Asistent univ.dr. Sorina Chircu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a


Uniunii Europene.

Nicio parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al


Ministerului Educației Naționale.
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

PREAMBUL

KITUL MENTORULUI îndeplinește funcția pedagogică de manual, de


instrumentar complex și necesar pentru profesorul care își asumă rolul de
formator de profesori.

El este însoțit de GHIDUL MENTORULUI care funcționează, de asemenea, ca


un îndrumar, un vademecum ce îi relevă acestuia importante aspecte
psihologice, pedagogice și tehnice care pot influența într-un sens pozitiv
calitatea activităților asociate perioadei de stagiatură.

MAPA DEBUTANTULUI – constituie un alt îndrumar necesar și util, de


această dată - profesorului debutant. Ea aduce în memoria stagiarului unele
informații fundamentale dobândite pe durata formării inițiale și îi deschide
calea către mediul educațional concret, către organizația școlară.

KITUL MENTORULUI și MAPA DEBUTANTULUI se află într-o autentică


complementaritate. Unele documente se regăsesc, în mod firesc, în ambele
manuale pentru că ele servesc atât mentorului cât și debutantului - fiecare
folosindu-le într-o manieră proprie.

Nutrim convingerea că documentele pe care le propunem își relevă cu


adevărat valoarea atunci când devin pretextul pentru un autentic dialog
profesional între maestru și discipol, între expert și novice. Departajarea unor
astfel de roluri este specifică oricărui debut profesional.

1
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

CUPRINS
A. PORTOFOLIUL MENTORULUI DE INSERȚIE PROFESIONALĂ
I. DOCUMENTE PRELIMINARE
1.1. Legislație și acte normative fundamentale
1.2. Profilul de competențe al mentorului de inserție profesională [PCMIP]
1.3. Profilul de competențe al debutantului [PCD]
1.4. Fişa de evaluare de către profesorul mentor a competențelor debutantului la
începutul programului de inserție profesională (pe baza PCD)
1.5. Fişa de autoevaluare de către debutant a propriilor competențe la începutul
programului de inserție profesională (pe baza PCD)
1.6. Fișa postului de profesor
1.7. Fișa postului de mentor
1.8. Codul deontologic al profesorului
1.9. Codul de conduită al mentorului de inserție profesională
II. DOCUMENTE NECESARE ÎN PROCESUL DERULĂRII STAGIULUI DE INSERȚIE
PROFESIONALĂ
2.1. Planul managerial asupra stagiului de inserție profesională – componentă a
Planului strategic instituțional
2.2. Planul de acțiune anual
2.3. Calendarul anual al activităților profesorului mentor Anexa 3b.1 din OM 5485
2.4. Programul de stagiatură stabilit prin Anexa 3b2 din OM 5485
2.5. Fişa de evidență a lecțiilor/activităților observate și Fişa de monitorizare a
lecțiilor/activităților asistate
2.6. Fişa de dialog profesional (model Anexa 3e OM 5485)
2.7. Fișă de observare a mentorului

III. DOCUMENTE FINALE


3.1. Fişa de evaluare de către profesorul mentor a competențelor debutantului la
finalizarea programului de inserție profesională (pe baza PCD)
3.2. Fişa de autoevaluare de către debutant a propriilor competențe la finalizarea
programului de inserție profesională (pe baza PCD)
3.3. Raport final asupra activității cadrului didactic stagiar (Anexa 3f OM)
3.4. FIŞĂ de (auto)evaluare a activității anuale a profesorului mentor (Anexa 3g din
OM 5485)
3.5. Recomandarea făcută debutantului de către mentor pentru înscrierea la
examenul de definitivat (Anexa 3h OM 5485)
3.6. Analiză SWOT asupra stagiului de inserție profesională finalizat – abordare
criterială
B. FIȘE DE OBSERVARE A ACTIVITĂȚII MENTORULUI/DEBUTANTULUI
(alte activități decât cele didactice)
1. Fișă de observare a comportamentului mentorului de către debutant în
organizarea unei activități educative (AE)

2
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

2. Fișă de observare a comportamentului mentorului de către debutant în


organizarea unui eveniment cultural
3. Fișă de observare a comportamentului mentorului de către debutant în
organizarea și desfășurarea unei ședințe cu părinții
4. Fișă de observare a comportamentului mentorului de către debutant în
organizarea unei activități extracurriculare
C. INSTRUMENTE PENTRU CULEGEREA FEED-BACKului
1. Chestionar de satisfacție a debutantului la finalul stagiului de inserție
profesională
2. Chestionar de satisfacție a mentorului de inserție profesională la sfârșitul
stagiului de inserție profesională
3. Chestionar de satisfacție a conducerii unitații școlare de învățământ (a
directorului) față de activitatea debutantului
4. Chestionar de satisfacție a conducerii unitații școlare de învățământ față de
activitatea mentorului de inserție profesională

3
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

A. PORTOFOLIUL MENTORULUI DE INSERȚIE PROFESIONALĂ


I. DOCUMENTE PRELIMINARE

1.1.Legislație și acte normative fundamentale (Mihai Mircescu)

Pe lângă calitățile personale și profesionale pentru care a fost selectat, mentorul de inserție
profesională trebuie să fie bun cunoscător al legislației și actelor normative fundamentale
pe baza cărora se realizează pregătirea profesională a profesorilor, precum și documentele
care reglementează în mod specific activitățile de mentorat.

Este recomandabil ca, din acest punct de vedere, în portofoliul mentorului să se regăsească:

 Legea Educației Naționale nr.1/2011 - http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/14847

 Standard Ocupational Mentor, Bucureşti 1999 -


http://www.anc.gov.ro/uploads/so/m/Mentor.pdf
 O.M. Nr. 5.400 / 25.11.2004 privind Statutul cadrului didactic-mentor -
http://administraresite.edu.ro/index.php/legaldocs/3241
 Standard Ocupațional Inspector şcolar pentru mentorat, 10/10/2011 -
http://www.anc.gov.ro/uploads/so/m/Inspector.mentorat.pdf
 O.M. Nr. 5.485 / 29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea
corpului profesorilor mentori,
http://www.dsclex.ro/legislatie/2011/octombrie2011/mo2011_739.htm
 Documente și instrumente elaborate în contextul proiectului POSDRU
57/1.3/S/36525, cu titlul „De la debut la succes”, program național de mentorat de
inserție profesională a cadrelor didactice.

Informații de detaliu cu privire la activitatea de mentorat de stagiatură se regăsesc în


Ordinul nr. 5485/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului
profesorilor mentori pentru coordonarea stagiului practic, în vederea ocupării unei funcţii
didactice, publicat în Monitorul Oficial nr. 739 / 20.10.2011.
Sintetizăm, mai jos, câteva aspecte care ar trebui să stea în mod deosebit în atenția
mentorului:

 Cap. II: Dobândirea funcției didactice de profesor mentor:


o art. 3: prin promovarea unui concurs specific;
o art. 6: selecția profesorilor mentori pentru inserția profesională a profesorilor
stagiari;
o art.8: condiții pentru ocuparea funcției de mentor: titular, grad didactic I, a
urmat un program de formare continuă, calificativul „FB” etc.
 Cap. III: Competențe şi responsabilități specifice profesorilor mentori (... răspunde
nevoilor de formare ale profesorului debutant, alcătuieşte programul de stagiatură, ...

4
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

sprijină dezvoltarea capacității de predare; ... formarea capacităților de autoevaluare; ...


constituie resursă informațională ... etc.)

 Cap. IV: Drepturi şi îndatoriri ale profesorilor mentori:

o art. 22: ... beneficiază de reducerea cu 2 ore pe săptămână a normei


didactice..., respectiv pentru învățământul preşcolar / primar - plata cu ora;

o art. 23: coordonează activitatea a 1 -2 profesori stagiari;

o art. 25: alcătuieşte prortofoliul, planul de acțiune anual, calendarul ... şi


programul de stagiatură..., fişele de evidență, monitorizare, dialog
profesional; raportul final; fişa de (auto) evaluare; fişa de feed back etc.

o art. 29: ...privitor la responsabilitățile profesorului mentor.

1.2. Profilul de competențe al mentorului de inserție profesională [PCMIP]

Competențe generale Competențe specifice

Competențe de  Competența (capacitatea) de a se informa asupra


documentare celor mai noi tendințe naționale și internaționale
din domeniul formării profesionale a personalului
didactic
 Competența (capacitatea) de a compara și
selecta diferitele surse de informare pentru a le
adapta nevoilor de organizare și monitorizare a
stagiului de inserție profesională
 Competența (capacitatea) de a folosi sursele
informatice în documentare

Competențe pedagogice  Competența (capacitatea) de a aplica cele mai noi


teorii pedagogice și orientări de politică
educațională din domeniul formării profesionale a
profesorilor
 Competența (capacitatea) de a aplica
metodologii de predare-învățare-evaluare
specifice educației adulților pentru a stabili bune
relații profesionale cu profesorii debutanți
 Competența (capacitatea) de a-i iniția și pe
debutanți în lucrul cu adulții (pentru ca ei să

5
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

învețe să stabilească bune relații de comunicare


cu părinții elevilor, cu membrii comunității, cu
partenerii instituționali)
 Competența (capacitatea) de a implementa
principiile mentoratului și coachingului pe durata
stagiului de inserție profesională pe care îl
gestionează
 Competența (capacitatea) de a consilia din punct
de vedere curricular debutantul atunci când se
află în momente critice
 Competența (capacitatea) de a sprijini debutantul
în asigurarea unui management eficient al
activităților curriculare și extracurriculare

Competențe psiho-sociale  Competența (capacitatea) de a se manifesta


empatic și în spiritul orientării helping
 Competența (capacitatea) de a stabili relații de
comunicare de apropiere și încredere cu
profesorii debutanți
 Competența (capacitatea) de a consilia profesorii
debutanți și de a le oferi sprijin/suport atunci
când se află în dificultate

Competențe de  Competența (capacitatea) de a iniția debutantul


management al grupului în asigurarea unui management eficient al
educațional grupului educațional
 Competența (capacitatea) de a oferi debutanților
modele relevante privind gestionarea proceselor
și fenomenelor de grup

Competențe profesional-  Competența (capacitatea) de a transfera către


ştiințifice debutant experiența pe care o deține în domeniul
predării - învățării-evaluării, într-o manieră
flexibilă, creativă
 Competența (capacitatea) de a analiza procesele
educaționale în contexte multi- și interdisciplinare
 Competența (capacitatea) de a a-l iniția pe
debutant în realizarea unor studii și cercetări cu
caracter metodic

6
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Competențe tehnologice  Competența (capacitatea) de a folosi noile


tehnologii informaționale și de comunicare în
procesele de predare-învățare-evaluare și de a-l
consilia pe debutant în folosirea acestora la
momentul potrivit
 Competența (capacitatea) de a elabora și folosi
materiale/suporturi de învățare diverse pe care să
le ofere debutanților ca modele

Competențe de evaluare  Competența (capacitatea) de a verifica măsura în


care debutantul a realizat progrese în activitatea
sa profesională
 Competența (capacitatea) de a oferi debutantului
feed back ori de câte ori este nevoie pentru ca el
să își optimizeze comportamentul profesional

Competențe de  Competența (capacitatea) de a proiecta și


management al carierei şi al conduce procesul integrării profesionale a
dezvoltării personale debutantului
 Competența (capacitatea) de a facilita procesul
integrării profesorului debutant în mediul
organizațional școlar și în comunitatea
profesională
 Competența (capacitatea) de a monitoriza
procesul integrării profesionale a debutantului
 Competența (capacitatea) de a analiza și de a
emite judecăți despre
 progresele personale și profesionale realizate de
către debutant pe durata stagiului de debut în
cariera didactică
 Competența (capacitatea) de a oferi debutantului
modele de comportament profesional și sisteme
de valori relevante pentru profesiunea de
profesor

7
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

1.3. Profilul de competențe al debutantului (Claudiu Langa, Liliana


Ezechil, Mușata Bocoș)

Desigur, stabilirea unui profil al debutantului este o sarcină dificilă care ar putea
părea chiar inutilă.

Identificarea unui profil generic al debutantului ar putea fi însă de folos pentru


elaborarea unui demers în spirală de devoltare profesională, care ar lua drept referință
nivelul de plecare şi care ar viza dobândirea de competențe cu complexitate crescândă. De
aceea, în literatura de specialitate se operează cu conceptele de: profil profesional - în
legătură cu profesorul cu experiență şi despre competenţe de bază - pentru profesorul
debutant.

Din perspectiva procesului de formare pentru cariera didactică care are în vedere
necesitatea introducerii debutantului într-un stagiu asistat de integrare profesională, există
o întrebare fundamentală asupra căreia merită să ne aplecăm cu interes: Ce fel de
competențe trebuie urmărite şi... pentru ce fel de profesor?! (The Flemish teacher educator
development profile, 2012)

Într-o astfel de abordare, accentul cade pe două elemente distincte:

1. debutantul – ca individ care este introdus într-un program sistematic de formare


profesională asistată/monitorizată;
2. referenţialul profesional adoptat la nivel de politici educaţionale, care devine modelul
în raport cu care se stabilesc proiecțiile secvențiale ale programului de formare.
Având în vedere modul de realizare, în România, a procesului formării inițiale pentru
cariera didactică, pot fi evidențiate patru profile de competență, după cum urmează:

1. COMPETENŢELE DE BAZĂ ALE PROFESORULUI DEBUTANT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREŞCOLAR
Precondiții:

- studii de licență sau echivalente


- motivație bine argumentată pentru a îmbrățişa cariera didactică
- dicție

C1 Proiectarea activităților educaționale

8
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte, decodifică, - Identifică nevoile de - Îşi asumă modul de


identifică elemente de învățare ale preşcolarilor şi organizare a unui demers
curriculum (modele de stabileşte obiective didactic
proiectare curriculară, educaționale informative şi
tipologia activităților şi formative în funcție de
strategiilor didactice etc.) în particularitățile de grup şi
activitatea instructiv- individuale
educativă în grădinița de
copii

- Utilizează un limbaj
psihopedagogic ştiințific.

C2 Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaște în mod - Asigură adecvarea - Se adaptează flexibil la


elementar modul de strategiilor de instruire la condițiile curriculare
organizare şi conducere a caracteristicile individuale și concrete.
activităților instructiv- de grup ale preşcolarilor.
educative.

C3 Evaluarea activităților educaționale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte funcțiile evaluării - Elaborează probe și - Manifestă disponibilitate


precum și unele metode şi instrumente de evaluare de îmbunătățire a
instrumente de evaluare simple. instrumentarului de
specifice învățământului evaluare folosit.
preşcolar.

C4 Integrarea şi utilizarea TIC în educație

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

9
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

- Cunoaşte terminologia - Identifică unele activități - Proiectează, în condiții de


specifică TIC şi înțelege rolul sau secvențe de activitate autonomie restrânsă, unele
interacțiunii dintre preşcolar care pot fi realizate cu secvențe de învățare care
– computer ajutorul TIC presupun utilizarea TIC

C5 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a preşcolarilor

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte unele metode și - Reflectează asupra - Manifestă deschidere


tehnici de consiliere şi consecințelor ce decurg din pentru a experimenta noi
tratare diferențiată a copiilor aplicarea diferitelor metode metode şi tehnici de
preşcolari și tehnici de consiliere şi de cunoaştere şi consiliere a
tratare diferențiată a copiilor preşcolarilor
preşcolari

C6 Managementul grupei de preşcolari


CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte diferite teorii cu - Creează un mediu ambiant - Este dispus să accepte


privire la asigurarea plăcut pentru grupa de sfaturi pentru mai buna
managementului grupei de preșcolari care i-a fost organizare a mediului de
preșcolari încredințată învățare și a grupei de
- Antrenează copiii în preșcolari
organizarea sălii şi a
mediului curricular

C7 Dezvoltarea instituțională a unității de învățământ preşcolar şi dezvoltarea de


parteneriate grădiniță - comunitate

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte unele instituții - Realizează un schimb - Se implică în stabilirea


din comunitatea locală care minimal de informații, prin unor legături între grădiniță
se află în legătură cu diferite canale de și comunitatea locală
unitatea de învățământ comunicare, cu diferiți
preşcolar parteneri educaționali

C8 Managementul carierei şi al dezvoltării personale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte şi înțelege cu Își elaborează proiecte de - Manifestă o conduită

10
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

obiectivitate nivelul propriei dezvoltare personală și (auto)reflexivă


pregătiri profesionale profesională asupra activităților
profesionale şi personale

C9 Cercetare educațională aplicativă

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte unele modele de - Elaborează micro-proiecte - Manifestă o atitudine


elaborare a design-ului unei de cercetare educațională în favorabilă față de cercetarea
cercetări educaționale condiții de asistență şi educațională
consiliere metodologică

2. COMPETENŢELE DE BAZĂ ALE PROFESORULUI DEBUTANT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PRIMAR
Precondiții:

- studii de licență sau echivalente


- motivație bine argumentată pentru a îmbrățişa cariera didactică
- dicție

C1 Proiectarea activităților educaționale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte și înțelege - Proiectează procesul de - Manifestă interes pentru


documentele curriculare instruire în funcție de optimizarea procesului de
corespunzătoare modelului particularitățile de învățare proiectare curriculară
centrat pe ale elevilor de vârstă școlară
obiective/rezultate/ mică.
performanțe

C2 Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte metodologia - Analizează şi depistează Manifestă disponibilitate


organizării şi desfăşurării puncte tari şi puncte slabe pentru a îmbunătăți propriul
lecțiilor ale activităților de instruire mod de a organiza și
- Utilizează corect limbajul pe care le organizează el conduce un proces de

11
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

specific educației școlarului însuși instruire


mic
- Cunoaşte rolul şi
metodologia activităților
extracurriculare

C3 Evaluarea activităților educaționale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte şi explică tipurile - Foloseşte o varietate de - Manifestă interes pentru


de evaluare, funcțiile instrumente de evaluare a îmbogățirea
evaluării, metodele şi rezultatelor obținute în instrumentarului utilizat în
instrumentele de evaluare învățare de elevii de vârstă evaluarea rezultatelor
utilizabile în educația școlară mică obținute în învățare de elevii
școlarului mic de vârstă școlară mică

C4 Integrarea şi utilizarea TIC în educație

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte terminologia - Identifică unități de - Manifestă autonomie


specifică învățării cu ajutorul învățare care implică restrânsă în utilizarea
TIC şi explică unele avantaje utilizarea TIC la diferite resurselor TIC în predare-
ale interacțiunii elev – discipline învățare-evaluare
computer – conținut al
învățării.

C5 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte și înțelege - Aplică cu precauție unele - Manifestă interes pentru


importanța diferitelor metode de consiliere şi dezvoltarea propriilor
metode și tehnici de tratare diferențiată a elevilor competențe din domeniul
consiliere şi tratare cu dificultăți în învățare, cu consilierii elevilor de vârstă
diferențiată a elevilor de cerințe educative speciale şcolară mică
vârstă şcolară mică sau cu performanțe
deosebite

C6 Managementul clasei de elevi

12
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte şi utilizează - Încearcă să aplice unele - Manifestă disponibilitate


limbajul specific cunoştințe privind de a colabora cu elevii şi
managementului clasei organizarea ergonomică a părinții în organizarea clasei
- Cunoaște unele metode de sălii de clasă. de elevi
organizare a clasei de elevi - Antrenează elevii în
organizarea sălii de clasă

C7 Dezvoltarea instituțională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală -


comunitate

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte unele instituții - Încearcă să comunice cu - Manifestă deschidere și


din comunitatea locală aflate partenerii educaționali, disponibilitate de a colabora
în legătură cu şcoala şi rolul folosind diferite canale de cu comunitatea locală în
lor social-educativ comunicare rezolvarea unor probleme
- Proiectează şi organizează ale clasei de elevi
activități didactice şi
educative specifice
învățământului primar în
colaborare cu comunitatea

C8 Managementul carierei şi al dezvoltării personale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaște importanța - Aplică unele tehnici de -Manifestă interes pentru


analizei autoreflexive privind autocunoaştere personală şi dezvoltare personală și în
stadiul şi nivelul propriei autoevaluare a carieră
pregătiri profesionale competențelor profesionale

C9 Cercetare educațională aplicativă

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte unele modele de - Elaborează micro-proiecte - Manifestă interes pentru


elaborare a design-ului unei de cercetare educațională în cercetarea educațională
cercetări educaționale condiții de asistență şi
consiliere metodologică

13
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

3. COMPETENŢELE DE BAZĂ ALE PROFESORULUI DEBUTANT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL


GIMNAZIAL
Precondiții:

- studii de licență în domeniul specialității vizate


- absolvirea modulului pedagogic (nivel I)
- motivație bine argumentată pentru a îmbrățişa cariera didactică
- dicție

C1 Proiectarea activităților educaționale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte - Realizează în mod corect - Manifestă deschidere


documentele proiectarea pentru a fi consiliat în
curriculare şi modul de anuală/semestrială la domeniul unei mai bune
elaborare a planificării disciplina de specialitate proiectări didactice
calendaristice
anuale şi pe unități de
învățare

C2 Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte aspectele - Încearcă diferite modele de - Manifestă interes pentru a


definitorii privind conducere și monitorizare a experimenta modele noi de
organizarea şi desfăşurarea proceselor de conducere și monitorizare a
activităților didactice predare-învățare-evaluare proceselor de
predare-învățare-evaluare

C3 Evaluarea activităților educaționale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte metodologia de - Aplică diferite instrumente - Manifestă disponibilitate


elaborare a instrumentelor standard de evaluare a pentru îmbunătățirea
de evaluare specifice rezultatelor şcolare obținute instrumentarului pe care îl
(chestionare, fişe de de elevi în învățare folosește în evaluarea
evaluare, teste etc.) rezultatelor și
performanțelor şcolare ale
elevilor

14
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

C4 Integrarea şi utilizarea TIC în educație

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte diferite resurse - Corelează unitățile de - Responsabilitate în raport


software şi echipamente TIC învățare cu diferite tipuri de cu regulile deontologice de
necesate procesului didactic resurse TIC, utilizabile în utilizare a resurselor
şi activităților desfășurarea lecțiilor electronice
extracurriculare

C5 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaște diferite - Aplică diferite tehnici de - Manifestă disponibilitate


modalități de planificare a colectare și consemnare a de cunoaștere și folosire a
consilierii şi de tratare informațiilor despre elevi noi metode și tehnici de
diferențiată a elevilor de consiliere a elevilor
gimnaziu

C6 Managementul clasei de elevi

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Descrie caracteristicile Aplică diferite metode de -Conduce clasa de elevi în


clasei de elevi ca grup organizare a clasei de elevi mod autonom, cu precauție
psihosocial ca grup psiho-social
- Descrie tipologia situațiilor
conflictuale şi strategiile
rezolutive posibil de adoptat
pentru rezolvarea
conflictelor şi crizelor
educaționale

C7 Dezvoltarea instituțională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală -


comunitate

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte unele atribuții ale - Proiectează şi organizează - Manifestă încredere în


instituțiilor din comunitatea activități extraşcolare în relațiile cu comunitatea
locală şi rolul lor în a sprijini colaborare cu colegii care au locală
procesul educațional din mai multă experiență şi cu
școli reprezentanții comunității

15
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

locale

C8 Managementul carierei şi al dezvoltării personale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte stadiul actual al - Aplică unele metode și - Manifestă disponibilitate


propriei pregătiri tehnici de autoevaluare a față de sugestiile primite
profesionale nevoilor proprii de formare şi referitoare la propria
dezvoltare profesională formare profesională
- Solicită feed-back asupra
propriei activități
profesionale de la colegi,
elevi, părinți
C9 Cercetare educațională aplicativă

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Numeşte şi descrie - Elaborează micro-proiecte - Manifestă o atitudine


caracteristicile principalelor de cercetare educațională în favorabilă față de cercetarea
metode de cercetare condiții de asistență şi educațională
educațională consiliere metodologică - Se implică în echipe de
cercetare educațională

4. COMPETENŢELE DE BAZĂ ALE PROFESORULUI DEBUTANT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL


LICEAL

Precondiții:

- studii de licență în domeniul specialității vizate


- absolvirea modulului pedagogic (nivel I)
- absolvirea unui program de master în domeniul specialității vizate
- absolvirea modulului pedagogic (nivel II)
- motivație bine argumentată pentru a îmbrățişa cariera didactică
- dicție

Precizare. Profesorul care intră ca debutant în învăţământul liceal se află într-una din următoarele
două situaţii:

a. are o minimă experienţă de predare în învăţământul gimnazial (fiind deja absolvent al unui
program de licenţă și al modulului pedagogic-nivel I)
b. nu are deloc experienţă de predare (atunci când, după programul de licenţă, intră direct
într-un program de master în specialitate și în programul de extindere a competenţelor
psihopedagogice - Nivelul II).

16
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Pentru astfel de considerente, în definirea competențelor debutantului în învățământul liceal,


sunt prezentate două niveluri de competență: 1 și 2.

C1 Proiectarea activităților educaționale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte - Analizează modalitățile de - Manifestă maturitate și


documentele proiectare a lecțiilor de către interes pentru optimizarea
curriculare şi modul de alți profesori procesului de proiectare
elaborare a planificării educațională
calendaristice
anuale şi pe unități de
învățare
- Explică relația dintre
programa şcolară,
planificarea anuală, unitățile
de învățare, resursele
existente şi finalitățile
educaționale ale disciplinei
de specialitate

C2 Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

-Cunoaște unele aspecte - Conduce cu precauție - Demonstrează o atitudine


generale privind procesele de flexibilă şi disponibilitate
conducerea și monitorizarea predare-învățare-evaluare. pentru rezolvarea operativă
unui proces didactic - Gestionează cu atenție a unor situații neprevăzute
- Cunoaşte unele sporită resursele materiale, care apar în organizarea și
reglementări interne privind umane, informaționale şi de monitorizarea unui proces
organizarea şi desfăşurarea timp ale procesului de didactic
activităților didactice din instruire - Manifestă o anumită
şcoală autonomie în organizarea și
monitorizarea unui proces
didactic.

C3 Evaluarea activităților educaționale

17
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaște unele metode și -Aplică cu precauție diferite Manifestă interes pentru


tehnici de evaluare instrumente de evaluare a optimizarea propriului
utilizabile la disciplina pe rezultatelor școlare ale comportament ca evaluator.
care o predă. elevilor. 2. Este deschis pentru
- Cunoaște și explică - Elaborează el însuși unele îmbunătățirea
valoarea teoretică și practică probe și instrumente de instrumentarului de
a unor instrumente evaluare. evaluare pe care îl cunoaște
utilizabile în evaluarea și îl aplică.
rezultatelor școlare ale
elevilor.

C4 Integrarea şi utilizarea TIC în educație

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaște unele modalități - Integrează, cu precauție, -Manifestă disponibilitate


de integrare a TIC în noile tehnologii pentru integrarea TIC în
procesul didactic informaționale în desfășurarea lecțiilor.
- Cunoaște și explică rolul - desfășurarea lecțiilor. - Manifestă interes pentru
dar și unele limite - ale -Folosește TIC în vederea adaptarea TIC pentru
utilizării noilor tehnologii facilitării procesului de atingerea unor scopuri
informaționale în procesul predare. didactice diverse.
educațional.

C5 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaște unele teorii și – Consemnează unele date - Manifestă interes pentru


metode de consiliere a personale despre elevi. cunoașterea
elevilor cu dificultăți în – Analizează și particularităților de
învățare. interpretează unele date manifestare ale elevilor.
- Cunoaște unele modele, personale despre elevi și - Manifestă dorință de
metode, tehnici de consiliere despre familiile lor. îmbunătățire a
şi de tratare diferențiată a competențelor de consiliere
adolescenților. și tratare diferențiată a
adolescenților.

C6 Managementul clasei de elevi

18
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte unele tipuri de - Aplică intrumente simple - Manifestă disponibilitate


relații interpersonale care se de cunoaștere a relațiilor pentru dialog în relațiile cu
stabilesc într-o clasă de interpersonale ce se elevii.
elevi. stabilesc la nivelul grupului - Este deschis către
- Cunoaște diferite teorii și clasă școlară (de ex., testul dezvoltarea competențelor
metode de gestionare a unor sociometric) proprii privind asigurarea
fenomene de grup. - Creează şi menține în sala unui management eficient al
de clasă o atmosferă clasei de elevi.
plăcută, favorabilă
comunicării și colaborării cu
elevii.

C7 Dezvoltarea instituțională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală -


comunitate

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte importanța - Analizează modalitățile de - Adoptă o atitudine


parteneriatului școală- stabilire a parteneriatelor deschisă în relațiile cu
comunitate. școală –comunitate deja diferiți parteneri sociali ai
– Cunoaște unele modalități existente în organizația din unității școlare de
de stabilire a parteneriatelor care face parte. învățământ din care face
școală-comunitate. - Încearcă să inițieze pe cont parte.
propriu unele parteneriate - Manifestă interes pentru
școală-comunitate. stabilirea unor parteneriate
școală-comunitate.

C8 Managementul carierei şi al dezvoltării personale

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte stadiul propriei – Este atent la feed-back-ul – Manifestă interes pentru


sale pregătiri profesionale. pe care i-l oferă colegii, dezvoltare și evoluție
- Cunoaște și înțelege elevii, părinții privind profesională.
necesitatea optimizării performanțele sale - Se informează asupra
propriului său profesionale. posibilităților de a evolua în
comportament profesional. - Își evaluează în mod realist carieră.
nevoile proprii de formare şi
dezvoltare profesională.

C9 Cercetare educațională aplicativă

19
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

CUNOŞTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI

- Cunoaşte importanța - Analizează diferite - Valorizează cercetarea


cercetării pedagogice. modalități de optimizare a educațională și se
- Cunoaște unele modele de procesului didactic, a interesează de rezultatele
elaborare a design-ului unei rezultatelor în învățare ale unor cercetări consacrate în
cercetări educaționale . elevilor. domeniu.
- Elaborează micro-proiecte - Manifestă interes pentru a
de cercetare educațională în aplica unele rezultate ale
condiții de asistență şi cercetării pedagogice.
consiliere metodologică

1.4. Fişa de evaluare de către profesorul mentor a competențelor debutantului la


începutul programului de inserție profesională realizată pe baza PCD (Claudiu Langa)

Motto:Dacă aş vrea să reduc toată psihologia la un singur


principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel mai mult
învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la
plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie la plecare şi instruiţi-l
în consecinţă” (Ausubel, D.P., Robinson, F.S., 1981)

Aprecierea făcută de Ausubel asupra rolului evaluării inițiale este valabilă, firește, pentru
orice program de formare, indiferent de vârsta sau experiența persoanelor introduse într-un proces
de învățare.

În acest sens este important ca mentorul de inserție profesională să realizeze evaluarea


nivelului general al competențelor debutantului la începutul stagiului de inserție profesională.
Recomandăm ca acest chestionar să fie completat în primele două luni pentru ca mentorul să aibă
timpul necesar identificării unor constante comportamentale relevante pentru profilul profesional al
debutantului.

Fişa de evaluare se completează prin încercuirea numărului corespunzător nivelului de


performanță apreciat de către mentor pe o scală cu 5 trepte, unde 1 reprezintă punctajul minim, iar
5 punctajul maxim.

Criteriul specific 1 2 3 4 5
Proiectarea activităților educaționale
Cunoaşte și înțelege documentele curriculare
1 2 3 4 5
corespunzătoare modelului centrat pe obiective
Identifică nevoile de învățare ale grupului țintă şi 1 2 3 4 5

20
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

stabileşte obiective educaționale informative şi


formative în funcție de particularitățile de grup şi
individuale
Manifestă deschidere pentru a fi consiliat în domeniul
1 2 3 4 5
unei mai bune proiectări didactice
Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire
Cunoaște modul de organizare şi conducere a
1 2 3 4 5
activităților instructiv-educative.
Asigură adecvarea strategiilor de instruire la
1 2 3 4 5
caracteristicile individuale și de grup ale elevilor.
Manifestă interes pentru a experimenta modele noi de
conducere și monitorizare a proceselor de 1 2 3 4 5
predare-învățare-evaluare
Evaluarea activităților educaționale
Cunoaşte funcțiile evaluării precum și unele metode şi
instrumente de evaluare specifice nivelului de 1 2 3 4 5
învățământ unde activează.
Elaborează probe și instrumente de evaluare simple. 1 2 3 4 5
Apreciază în mod corect rezultatele în învățare ale
1 2 3 4 5
elevilor
Manifestă disponibilitate pentru îmbunătățirea
instrumentarului pe care îl folosește în evaluarea 1 2 3 4 5
rezultatelor și performanțelor şcolare ale elevilor
Integrarea şi utilizarea TIC în educație
Cunoaşte terminologia specifică învățării cu ajutorul
1 2 3 4 5
TIC
Identifică unități de învățare care implică utilizarea TIC 1 2 3 4 5
Cunoaște regulile deontologice de utilizare a
1 2 3 4 5
resurselor electronice în procesul instructiv-educativ
Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor
Cunoaşte și înțelege importanța diferitelor metode și
1 2 3 4 5
tehnici de consiliere şi tratare diferențiată a elevilor
Aplică diferite tehnici de colectare și consemnare a
1 2 3 4 5
informațiilor despre elevi
Manifestă disponibilitate de cunoaștere și folosire a noi
1 2 3 4 5
metode și tehnici de consiliere a elevilor
Managementul clasei de elevi
Cunoaşte caracteristicile clasei de elevi ca grup
1 2 3 4 5
psihosocial
Identifică în mod corect unele situații conflictuale 1 2 3 4 5

21
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Cunoaște unele strategii de rezolvare a conflictelor şi


crizelor educaționale
Aplică diferite metode de cunoaștere a clasei de elevi
1 2 3 4 5
ca grup psiho-social
Este deschis către dezvoltarea competențelor proprii
în domeniul asigurării unui management eficient al 1 2 3 4 5
clasei de elevi
Dezvoltarea instituțională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală - comunitate
Cunoaşte unele atribuții ale instituțiilor din
comunitatea locală şi rolul lor în a sprijini procesul 1 2 3 4 5
educațional din școli
Proiectează şi organizează activități extraşcolare în
colaborare cu colegii care au mai multă experiență şi cu 1 2 3 4 5
reprezentanții comunității locale
Adoptă o atitudine deschisă în relațiile cu diferiți
parteneri sociali ai unității școlare de învățământ din 1 2 3 4 5
care face parte.
Manifestă interes pentru stabilirea unor parteneriate
1 2 3 4 5
școală-comunitate.
Managementul carierei şi al dezvoltării personale
Apreciază în mod realist stadiul actual al propriei
1 2 3 4 5
pregătiri profesionale
Aplică unele metode și tehnici de autoevaluare a
1 2 3 4 5
nevoilor proprii de formare şi dezvoltare profesională
Manifestă disponibilitate față de sugestiile primite din
1 2 3 4 5
partea MIP referitoare la propria formare profesională
Cercetare educațională aplicativă
Cunoaşte unele modele de elaborare a design-ului unei
1 2 3 4 5
cercetări educaționale
Elaborează micro-proiecte de cercetare educațională în
1 2 3 4 5
condiții de asistență şi consiliere metodologică
Manifestă interes pentru cercetarea educațională 1 2 3 4 5

1.5. Fişa de autoevaluare de către debutant a propriilor competențe la începutul


programului de inserție profesională realizată pe baza PCD (Claudiu Langa)

Profesorul debutant va realiza autoevaluarea nivelului general al competențelor deținute la


începutul stagiului de inserție profesională (primele două luni).

22
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Fişa de evaluare se completează prin încercuirea numărului corespunzător nivelului de


performanță apreciat de către mentor, pe o scală cu 5 trepte unde 1 reprezintă punctajul minim,
iar 5 punctajul maxim.

Criteriul specific 1 2 3 4 5
Proiectarea activităților educaționale
Cunoaşterea documentelor curriculare şi a modului de
1 2 3 4 5
elaborare a planificării anuale şi pe unități de învățare.
Identificarea nevoilor de învățare ale grupului țintă 1 2 3 4 5
Stabilirea de obiective educaționale în funcție de
1 2 3 4 5
particularitățile de grup şi individuale
Deschidere pentru consiliere în domeniul proiectării
1 2 3 4 5
didactice
Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire
Cunoaşterea reglementărilor interne privind
organizarea şi desfăşurarea activităților didactice în 1 2 3 4 5
şcoala respectivă.
Asigurarea adecvării strategiilor de instruire la
1 2 3 4 5
caracteristicile individuale și de grup ale elevilor.
Interes pentru experimentarea de modele noi de
conducere și monitorizare a proceselor de 1 2 3 4 5
predare-învățare-evaluare
Evaluarea activităților educaționale
Cunoaşterea unor strategii de evaluare specifice
1 2 3 4 5
nivelului de învățământ unde activează.
Elaborarea de probe și instrumente de evaluare
1 2 3 4 5
simple.
Aprecierea obiectivă a rezultatelor în învățare ale
1 2 3 4 5
elevilor
Disponibilitate pentru îmbunătățirea instrumentarului
pe care îl folosește în evaluarea rezultatelor și 1 2 3 4 5
performanțelor şcolare ale elevilor
Integrarea şi utilizarea TIC în educație
Cunoaşterea unor resurse software şi echipamente TIC
1 2 3 4 5
necesare procesului didactic
Alegerea secvențelor din curriculum care pot fi
1 2 3 4 5
abordate prin utilizarea TIC
Cunoașterea regulilor deontologice de utilizare a
1 2 3 4 5
resurselor electronice în procesul instructiv-educativ

23
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor


Cunoaşterea unor modalități de planificare a consilierii
1 2 3 4 5
şi tratării diferențiate a elevilor
Aplicarea unor metode şi tehnici adaptate nevoilor
1 2 3 4 5
individuale de consiliere a elevilor
Disponibilitatea de cunoaștere și folosire a unor
1 2 3 4 5
metode și tehnici noi de consiliere a elevilor
Managementul clasei de elevi
Cunoaşterea caracteristicilor clasei de elevi ca grup
1 2 3 4 5
psihosocial
Cunoaşterea cerințelor ergonomice privind amenajarea
1 2 3 4 5
sălii de clasă.
Cunoașterea unor tipologii ale situatiilor conflictuale si
o serie de strategii rezolutive ale conflictelor şi crizelor 1 2 3 4 5
educaționale
Deschidere către dezvoltarea competențelor proprii în
domeniul asigurării unui management eficient al clasei 1 2 3 4 5
de elevi
Dezvoltarea instituțională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală - comunitate
Cunoaşterea structurii unui proiect de dezvoltare
1 2 3 4 5
profesională
Proiectarea şi organizarea de activități extraşcolare 1 2 3 4 5
Interes pentru stabilirea unor parteneriate școală-
1 2 3 4 5
comunitate.
Managementul carierei şi al dezvoltării personale
Identificarea în mod realist a propriilor nevoi de
1 2 3 4 5
formare
Aplicarea de tehnici de autocunoaştere personală şi de
1 2 3 4 5
autoevaluare a competențelor profesionale actuale
Disponibilitate față de sugestiile primite din partea
MIP şi a colegilor cu experiență referitoare la propria 1 2 3 4 5
formare profesională
Cercetare educațională aplicativă
Cunoaşterea unor modele de elaborare a design-ului
1 2 3 4 5
unei cercetări educaționale
Cunoaşterea caracteristicilor principalelor metode
1 2 3 4 5
cantitative şi calitate
Interes pentru cercetarea educațională 1 2 3 4 5

24
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

1.6. Fișa Postului de profesor

Este dezirabil ca debutantul să cunoască, de la început, care sunt rolurile și atribuțiile ce îi


revin din momentul în care a pătruns în școală ca profesor. Aceste roluri și atribuții sunt
menționate în Fișa postului - instrument managerial pe baza căruia este analizată și
evaluată activitatea unui cadru didactic.

Având în vedere importanța acestui document pentru reglementarea relațiilor profesionale


dintre angajat/profesor ( pe de o parte) și director/corp profesoral (pe de altă parte) - fișa
postului poate face obiectul unor preocupări speciale în cadrul programului de inserție
profesională.

Este motivul pentru care fișa postului este inclusă atât în Kitul mentorului, cât și în Mapa
debutantului. O fișă a postului – cadru este oferită ca model în ANEXA 1.

1.7. Fișa postului de mentor de inserție profesională (Michaela Moldoveanu)

Rolurile și atribuțiile specifice care îi revin mentorului de inserție profesională sunt


precizate într-o fișă a postului – document cu care se poate opera la nivelul instituției în
care se desfășoară programul de stagiatură.
Pe baza unui asemenea document managementul instituțional poate urmări îndeaproape
măsura în care sunt respectate rolurile și atribuțiile asumate de către profesorul – mentor.
Această fișă a postului de mentor de inserție profesională este prezentată în ANEXA 2.

1.8. Codul deontologic al profesorului (Emanuel Soare)

În vederea asigurării unui proces educațional de calitate şi adaptat celor mai


importante direcții de politică educațională prezente la nivel internațional, recomandăm
atât viitorilor profesori cât şi cadrelor didactice care activează în rețeaua sistemului de
învățământ românesc, cunoaşterea şi respectarea codului deontologic al profesiunii de
profesor.
Codul deontologic al profesorului (ANEXA 3) trebuie raportat la toate dimensiunile
sistemului şi ale procesului de învățămât şi reprezintă un normativ moral la care trebuie să
se raporteze toate persoanele implicate în activități didactice din cadrul instituției şcolare.
Acesta contribuie la creşterea prestigiului moral al instituției, la consolidarea coeziunii
membrilor ei precum şi la dezvoltarea unui climat adecvat mediului şcolar, bazat pe
coexistență, cooperare şi competitie.
Iată, în continuare, câteva argumente care evidențiază valoarea unui astfel de
referențial:

Relevanța psihopedagogică  Construirea relației profesionale mentor-


debutant
 Facilitarea dezvoltării încrederii între

25
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

mentor şi debutant
 Asigurarea unui climat socio-emoțional
propice dezvoltării profesionale
 Creşterea respectului pentru profesia şi
statutul cadrelor didactice
 Îndrumarea permanentă în direcția
stabilirii şi urmăririi obiectivelor
profesionale ale stagiului de inserție
 Autoresponsabilizare şi autodezvoltare
profesională
Modalități de operare  Prezentarea şi discutarea codului
împreună cu debutantul la începutul
stagiului
 Raportarea stagiului de inserție la
principiile codului deontologic
 Planificarea activităților debutantului în
spiritul codului
Relevanță practică  Feedback constructiv
 Dezvoltarea autonomiei profesionale a
debutantului
 Facilitarea luării deciziilor profesionale
corecte, a motivației
 Îndrumar în abordarea situațiilor de
indisciplină, conflict

1.9. Codul de conduită al mentorului de inserție profesională (Emanuel Soare)

Codul de conduită al mentorului de inserție profesională (ANEXA 4) reprezintă un


instrument util în procesul de îndrumare a debutantului în direcția achiziției
comportamentelor profesionale specifice carierei didactice.
El este popularizat prin O.M. 5.485/29.11.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în
vederea ocupării unei funcții didactice (anexa 4 .din ordin)
În procesul de asistare a debutanților, cadrul didactic mentor trebuie să gestioneze
instrumentele specifice activității debutantului dintr-o triplă perspectivă: psihologică,
pedagogică şi practică. Astfel, procesul de inserție profesională va putea răspunde
aşteptărilor instituției şcolare şi comunității privind eficiența, relevanța şi calitatea
educației.

26
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Relevanța psihopedagogică  Construirea unei relații de încredere


reciprocă mentor-debutant
 Asigurarea unui climat socio-emoțional
propice dezvoltării profesionale
 Creşterea respectului pentru profesia şi
statutul cadrelor didactice
 Evidențierea punctelor forte şi a
punctelor slabe ale activității
debutantului
 Autoresponsabilizare şi autodezvoltare
profesională
Modalități de operare  Prezentarea şi discutarea codului
împreună cu debutantul la începutul
stagiului
 Raportarea stagiului de inserție la
principiile codului deontologic
 Planificarea activităților debutantului în
spiritul codului
Relevanță practică  Oferirea şi primirea de feedback
 Clarificarea scopurilor şi obiectivelor
profesionale
 Clarificarea sarcinilor, oferirea de modele
de bune practici
 Modelarea unor situații profesionale

II. DOCUMENTE NECESARE ÎN PROCESUL DERULĂRII STAGIULUI DE


INSERȚIE PROFESIONALĂ

2.1. Planul managerial asupra stagiului de inserție profesională – componentă a Planului


strategic instituțional (Mihai Mircescu)

Într-o abordare sistemică, mentorii de inserție fac parte din echipa managerială.
Planurile de dzvoltare, obiectivele şi strategiile propuse de mentorii de inserție
profesională se corelează cu prognoza capacității organizaționale în cadrul sistemului
managementului calității.
Planul managerial strategic concretizează planificarea pe termen lung, ilustrând
previziunea fundamentată a viitorului organizației, structurii, a instituției de învățământ.
Acest plan etapizează activitățile, manifestările, responsabilitățile mentorilor, în
perspectiva a 4 ani şi se concretizează în planuri operaționale anuale.

27
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

În structura Planului managerial strategic vor fi abordate particularizat următoarele


elemente componente:
 Misiunea programului mentoral
 Viziunea asupra inserției profesorilor debutanți şi promovarea succesului;
 Obiectivele strategice;
 Acţiuni propuse pe domenii de activități eşalonate pe durata stagiaturii;
 orientarea profesorilor debutanți pentru eficientizarea formativă a procesului de
învățământ şi înnoirea permanentă curriculară;
 facilitarea procesului de modernizare a tehnologiilor didactice interactive în practica
profesorilor debutanți;
 asigurarea - în parteneriat cu instituțiile abilitate - condițiilor de participare la
programele de formare continuă a profesorilor debutanți;
 elaborarea unei strategii pe termen lung privind antrenarea profesorilor debutanți în
programul de cercetare ştiințifică, participarea la manifestări ştiințifice, consfătuiri,
simpozioane etc. la nivel instituțional, local, județean, național, internațional;
 modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi a patrimoniului prin angajarea
profesorilor debutanți în activități de modernizare a cabinetelor şi laboratoarelor
Cu valoare orientatiivă detaliem şi concretizăm componentele Planului managerial
strategic în activitatea mentorală.
În Planul managerial strategic se definesc cele două componente esențiale: misiunea
şi viziunea asupra resurselor umane, a nivelului de performanță, pentru asigurarea evoluției
de la debutant la profesorul de succes.
Misiunea instituției mentorale defineşte:
- viitorul organizației;
- nivelul de performanță şi
- țintele specifice
Viziunea reflectă filozofia asupra:
- resurselor;
- contextului;
- expectațiilor şi
- politicilor promovate
A treia componentă este reprezentată de definirea obiectivelor strategice ce
concretizează misiunea organizaţională.
Obiectivele şi opțiunile strategice, finalitățile şi obiectivele proiectelor de dezvoltare
instituțională precum şi a planurilor operaționale de acțiune anuale sunt derivate din
misiunea organizațională; ele sunt corelative într-o taxonomie logică coerentă, cu diverse
grade de generalitate.
Cu valoare orientativă formulăm câteva obiective strategice:
- promovarea unui proces de învățământ şi a educației de calitate, potrivit unor
standarde de performanță;
- valorificarea resurselor umane şi a bunelor practici în vederea unei integrări socio-
profesionale a profesorilor debutanți şi evoluția acestora spre succes;

28
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

- furnizarea unor programe de formare continuă la nivel instituțional intern, la nivel


județean şi național;
- realizarea unor parteneriate cu universitatea ce asigură formarea inițială pentru
cariera didactică;
- constituirea unor echipe de cercetare ştiințifică metodologică incluzând profesorii
debutanți în proiecte vizând calitatea şi excelența.

În cadrul strategiei managementului resurselor umane, un loc distinct în Planul


managementului strategic îl ocupă analiza piramidei vârstei şi calificării personalului, în
vederea promovării unei politici coerente în recrutarea şi promovarea cadrelor, în asigurarea
programelor de formare continuă şi perfecționare, de formare sistemică, evolutivă a
debutanților.
Planul managerial se constituie pe baza unei temeinice documentări privind:
- contextul, oportinitățile, punctele tari potențiale, riscuri etc. în temeiul unei analize
SWOT;
- analiza de marketing educațional şi a tendințelor în promovarea unui veritabil
management al calității în domeniul educațional.
Planul managerial strategic de perspectivă ilustrează spiritul creativ previzional /
anticipativ de armonizare sincretică a metodelor, procedurilor, cu resursele materiale şi
umane, cu formele optime de organizare în vederea realizării obiectivelor propuse la cote
valorice şi de eficiență maximă în activitatea procesuală de evoluție de la debutant la
profesorul de succes.

2.2. Planul de acțiune anual (Ioana Stancu, Sorina Chircu)

Elaborarea Planului de acțiune anual reprezintă o activitate complexă la care ar trebui să își
aducă aportul toți actorii implicați în realizarea procesului instructiv din școală, în speță:
conducerea școlii, profesorul mentor de stagiatură, corpul profesoral – prin comisia
metodică din școală - și, desigur, profesorul stagiar.
Prezentăm , în continuare, un model posibil de Plan de acțiune anual:

Profesor mentor...
Unitatea şcolara...
Specialitatea...
Anul şcolar...
Termen de Data
Obiective Acțiuni Indicatori de rezultat Resurse
realizare revizuirii
1. Realizarea unei relații Întâlniri de 2 Resurse de timp; Începutul
oneste, de încredere şi ori/săptămână. Prezența la întâniri cabinet destinat Prima lună semestrului
suportive cu profesorul Comunicare conform orarului. întâlnirilor de al II-lea

29
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

debutant deschisă şi Punctualitate la consiliere;


suportivă. întâlnirile de lucru. resurse
emoționale ale
mentorului

2. Familiarizarea Prezentarea şcolii, Capacitatea Timp alocat Primele două Începutul


debutantului cu întâlniri cu debutantului de discuțiilor luni semestrului
particularitățile şcolii directorul şi echipa stabilire a unor relații al II-lea
de cadre didactice colegiale optime

Discuții
3. Identificarea nevoilor structurate; Interpretarea Resurse de timp, Începutul
de formare ale aplicarea chestionarului de chestionar de Prima lună semestrului
debutantului chestionarului de nevoi nevoi al II-lea
nevoi
4. Proiectarea
strategiilor de Începutul
Realizarea unui plan Plan de intervenție Resurse de timp,
satisfacere a nevoilor de Prima lună semestrului
de acțiune personalizată materiale
formare ale al II-lea
debutantului
5. Stabilirea Intâlniri cu stagiarul Programul de Timp alocat Prima lună
programului de şi conducerea stagiatură respectă discuțiilor
stagiatură pentru confirmarea orarul şcolii
etapelor de
formare cuprinse în
programul de
stagiatură

6. Implementarea
Realizarea nivelului
strategiilor de Începutul
Implementarea de competențe Resurse de timp, Întregul an
satisfacere a nevoilor de semestrului
planului de acțiune dezirabil pentru un materiale şcolar
formare ale al II-lea
profesor
debutantului
Oferire de
consultanță privind
7. Îndrumarea proiectarea Resurse de timp,
debutantului în documentelor modele de
proiectarea, curriculare. proiecte
Fişe de observare a Întregul an Începutul
organizarea şi Asistență la didactice,
activității şcolar semestrului
desfăşurarea diferitele activități planificari
debutantului al II-lea
activităților didactice în didactice ale calendaristice,
concordanță cu nevoile debutantului. modele probe de
identificate Oferire feed-back evaluare
referitor la prestatia
didactică.
8. Dezvoltarea Susținerea unor Stagiarul identifică Timp alocat Pe parcursul
capacității de predare a lecții model pentru paşii, strategiile discuțiilor. întregului an
debutantului stagiar utilizate de mentor în Debutantul
predare asistă la orele

30
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

susținute de
mentor.
9. Familiarizarea Prezentarea Respectarea Timp alocat Intâlniri
debutantului cu documentelor termenelor de discuțiilor bilunare
documentele şcolare şcolare care trebuie întocmire a
completate documentelor şcolare
Asistență la orele
10. Îndrumarea debutantului;
Debutantul Începutul
debutantului în privința discuții pe baza Întregul an
gestionează Resurse de timp semestrului
managementului clasei unor aspecte legate şcolar
probleme disciplinare al II-lea
de elevi de gestionarea
clasei de elevi
11. Îndrumarea
Asistență la orele
debutantului privind Capacitatea
debutantului; Începutul
abordarea diferențiată debutantului de Întregul an
discuții asupra Resurse de timp semestrului
a elevilor în funcție de abordare diferențiată şcolar
abordării unor elevi al II-lea
particularitățile a elevilor
cu cerințe speciale
acestora
Întâlniri cu
12. Îndrumarea
stagiarul, Plan de dezvoltare Resurse de timp, Începutul
debutantului privind Întregul an
chestionar de nevoi, profesională a chestionar de semestrului
formarea şi dezvoltarea şcolar
analiza SWOT, profesorului debutant nevoi al II-lea
profesională continuă
discuții structurate.
Întâlniri cu
13. Stimularea
stagiarul; discuții Inițiativă în realizarea Începutul
inițiativei şi Întregul an
structurate; diverselor acțiuni Resurse de timp semestrului
independenței şcolar
consiliere şcolare şi extraşcolare al II-lea
debutantului
individuală
Inițiativă în realizarea
14. Îndrumare în
Întâlniri cu diverselor acțiuni Mijlocul
privința realizării Semestrul al II-
stagiarul; discuții extraşcolare. Resurse de timp semestrului
activităților lea
structurate Propuneri activitati al II-lea
extraşcolare
extrascolare.
15. Pregatirea Intâlniri cu stagiarul Fişa de pregătire Timp alocat Pe parcursul
debutantului pentru pentru consultarea pentru examenul de discuțiilor întregului an
examenul de programei pentru definitivat
definitivare în examenul de
învațământ definitivat/
planificarea paşilor
necesari pregătirii
examenului
Întâlniri cu Capacitate de
16. Sprijin în formarea
stagiarul; discuții autoevaluare realistă. Începutul
capacității de Întregul an
structurate; Interpretarea Resurse de timp semestrului
autoevaluare a şcolar
consiliere chestionarului de al II-lea
debutantului
individuală autoevaluare.
Capacitatea
debutantului de a
17. Sprijin în formarea Întâlniri cu Începutul
selecta materiale şi Întregul an
deprinderii de a selecta stagiarul; discuții Resurse de timp semestrului
informații. şcolar
materiale şi informații structurate al II-lea
Fise de documentare
(liste bibliografice).

31
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Debutantul are
18. Suport pentru Întâlniri cu Începutul
ințiativă şi abordează Întregul an
creşterea încrederii în stagiarul; consiliere Resurse de timp semestrului
cu încredere diverse şcolar
sine a debutantului individuală al II-lea
activități profesionale

2.3. Calendarul anual al activităților profesorului mentor (Liliana Ezechil)

Stabilirea unui calendar anual al activităților este o operațiune necesară care permite
corelarea activităților debutantului cu cele ale mentorului pe baza unui program agreat de
către amândoi.
Calendarul acestor activități este preluat prin anexa 3b1din OM 5485/29.11.2011 și este
integrat în acest material ca ANEXA 5.
Iată, mai jos, câteva argumente privind relevanța unui astfel de document:

Relevanța psihologică  Favorizează realizarea unor proiecții


mentale şi o dozare a eforturilor pe
termen lung
 Contribuie la declanşarea stării de
pregătire pentru momentele de întâlnire
cu stagiarul (atât de importantă pentru ca
activitatea să fie bine făcută)
Modalități pedagogice de  Calendarul activităților comune este
operare discutat/analizat de către mentor şi stagiar
la debutul programului, pentru
evidențierea importanței pedagogice a
activităților planificate
 Cei doi actori planifică împreună activități
ce se vor derula în sistem de mentorat
(asistare), coaching (antrenament), team-
teaching (predare în echipă)
 Se stabilesc, de comun acord, sesiuni de
follow-up
Aspecte practice  Ajută la corelarea activităților mentorului
cu cele ale stagiarului
 Favorizează asigurarea unui management
eficient al timpului
 Contribuie la corelarea programului de
mentorat cu programul (orarul) şcolii
 Ajută debutantul în planificarea eficientă a
stagiului

32
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

2.4. Programul de stagiatură (Emanuel Soare )

Stabilirea unui program detaliat al activităților , defalcat pe luni (chiar pe zile) va permite
celor doi actori (debutant și profesor-mentor) să pregătească din timp fiecare secvență de
învățare/asistare/monitorizare.
Modul de organizare a programului de stagiatură este preluat prin anexa 3b2 din OM
5485/29.11.2011 și se regăsește în acest material ca ANEXA 6.
Iată, mai jos, câteva semnificații psihologice și pedagogice ale elaborării unui program
detaliat de stagiatură:

Relevanța psihologică  Contribuie la anticiparea activităților şi a


efortului necesar pentru realizarea lor
 Are un rol important în consilierea
personală şi profesională a debutanților
Modalități pedagogice de  Mentorul analizează împreună cu
operare debutantul tipurile de activități ce vor fi
desfăşurate
 Se vor organiza periodic sesiuni de
reflecție asupra activităților derulate
 Vor fi realizate activități demonstrative de
către mentor
 Promovează buna cunoaştere şi operare
cu documentele curriculare oficiale
 Oferă o grilă pentru analiza relevanței
pedagogice ale activităților ce se vor
derula
Aspecte practice  Ajută la corelarea activităților instituției cu
cele ale stagiarului
 Contribuie la gestionarea eficientă a
timpului
 Ajută debutantul în organizarea eficientă a
stagiului de inserție

2.5. Fişa de evidență a lecțiilor/activităților observate și Fişa de monitorizare a


lecțiilor/activităților asistate (Emanuel Soare)

Activitățile didactice constituie un punct forte al programului de stagiatură. În ciuda


faptului că pe durata programului de licență practica pedagogică ocupă un loc important în
cadrul procesului formării inițiale a viitorilor profesori, exercițiul profesional de predare-
evaluare realizat în acea perioadă se dovedește, întotdeauna, a fi insuficient.

33
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Debutantul are încă nevoie de o atentă asistare și consiliere până la instalarea unor
deprinderi didactice necesare unei bune organizări și gestionări a procesului didactic.
În ANEXA 7 și ANEXA 8 a acestui material prezentăm două importante instrumente care
pot facilita acest proces: Fișa de evidență a lecțiilor/activităților observate (preluată prin
anexa 3c din OM 5485/29.11.2011) și Fişa de monitorizare a lecțiilor/activităților asistate
(preluată prin anexa 3d din OM 5485/29.11.2011).
Aceste fișe îndeplinesc semnificative funcțiuni psihologice și pedagogice:

Relevanța psihologică  Contribuie la o mai bună gestionare a


eforturilor necesare pentru realizarea
activităților de inserție profesională
 Asigură criterii relevante pentru oferirea
unui feedback formativ pentru debutant
 Facilitează analiza calităților personale şi
profesionale ale debutantului
 Contribuie la dezvoltarea autonomiei
personale şi acționale a debutantului
Modalități pedagogice de  Mentorul poate corela planificarea
operare activitățiilor pe termen lung, mediu şi
scurt
 Permite actualizarea permanentă a
documentelor specifice stagiului de
inserție
 Asigură relevanța planificării/proiectării
lecțiilor/activităților
 Acoperă cele mai importante aspecte ale
activității profesionale a debutantului
 Asigură echilibrul între diferitele tipuri de
activități realizate.
 Ghidează cadrul didactic mentor în
procesul de urmărire a activităților
debutantului
 Facilitează dezvoltarea abilităților de
(auto)evaluare a debutantului
Aspecte practice  Asigură evidența la zi a activităților
realizate de către debutant
 Facilitează identificarea puntelor
forte/slabe ale activității debutantului şi a
posibilităților de îmbunătățire
 Asigură o bună gestionare a criteriilor
utilizate în observarea/aprecierea
activităților debutantului

34
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

2.6. Fişa de dialog profesional (Emanuel Soare )

Desigur, dialogul dintre debutant și profesorul mentor se derulează liber și spontan. Cu


toate acestea, având în vedere că în urma acestor discuții trebuie lămurite aspecte
fundamentale ale relațiilor profesionale care îi leagă pe cei doi parteneri, este util să se
stabilească obiective clare ale acestor întâlniri, iar rezultatele dialogului să fie consemnate în
documente-martor care pot fi revăzute ulterior de către discipol.
Modelul de Fișă de dialog profesional prezentat în cadrul acestui material ca ANEXA 9 este
preluat prin anexa 3e din OM 5485/29.11.2011.
Prezentăm, în continuare, câteva dintre funcțiunile psihologice și pedagogice pe care le
poate îndeplini un astfel de document.

Relevanța psihologică  Ghidează mentorul în procesul de


identificare a nevoilor de consiliere
personală şi profesională a debutantului
 Evidențiază aspectele relevante ale
procesului de integrare a debutantului în
organizația şcolară
Modalități pedagogice de  Fişa va fi discutată cu debutantul atât la
operare începutul stagiului cât şi pe tot parcursul
derulării acestuia
 Este important ca mentorul să prezinte
debutantului categoriile de activități ce
vor trebui realizate
 Se constituie într-un inventar al
activităților debutantului
 Orientează debutantul în ierarhizarea
activităților ce vor fi derulate din
perspectiva stagiului de inserție
Aspecte practice  Asigură planificarea eficientă a întâlnirilor
dintre mentor şi debutant
 Asigură corelarea instrumentelor utilizate
de către debutant cu cele folosite de către
mentor

35
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

2.7. Fișă de observare a mentorului ( Michaela Moldoveanu , Gabriela Carmen


Oproiu)

În anumite împrejurări, când există suspiciuni sau plângeri asupra calităților personale și
profesionale ale mentorului de inserție profesională, se recomandă recursul la instrumente
de observare a activității acestuia de către o terță persoană (situată pe o poziție superioară
din punct de vedere ierarhic, în situații în care mentorul și stagiarul interacționează în
mod direct.

Iată, în continuare, o fișă de observare a activității mentorului care poate servi în


împrejurările amintite:

Unitatea școlară Anul școlar


......................................................... .......................................

Numele și prenumele
mentorului.......................................................................................................
Observator…………………………………………………………………………………………..
Numele și prenumele
debutantului....................................................................................................

Tipuri de competente Responsabilitati Nivele


Competente de Comunica frecvent cu FB Bine Mediu Suficient Insuficient
comunicare debutantul
Variaza modalitatile de
comunicare in functie
de situatia concreta
Foloseste un feed-back
constructive,
stimulativ
Dovedeste empatie
Foloseste adecvat
modalitatile de
comunicare non-
verbala si paraverbala
Competente de Identifica nevoile de
proiectare a formare ale
programului de insertie debutantului
profesionala Stabileste obiectivele
programului de
formare
Propune debutantului
un calendar al
activitatilor
Proiecteaza activitati
de invatare adecvate

36
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Competente de Stapaneste
specialitate, didactice isi continuturile stiintifice
metodice ale disciplinelor
Manifesta deschidere
fata de nou in
domeniul sau
Desfasoara activitati
didactice variate
bazate pe strategii
moderne de predare
invatare evaluare
Integreaza in lectie
noile mijloace de
invatamant
Foloseste calculatorul
in
activitatea didactica
Competente de Il familiarizeaza pe
indrumare si consiliere a debutant cu cultura
debutantului organizatiei scolare
Sprijina debutantul in
elaborarea
documentelor
curriculare
Sprijina debutantul in
depasirea unor
dificultati
Asista debutantul in
activitatea didactica in
scopul ameliorarii
acesteia
Analizeaza proiectarea
si desfasurarea
activitatilor sustinute
de debutant
Incurajeaza debutantul
in dobandirea
autonomiei
profesionale
Motiveaza debutantul
pentru cariera
didactica
Incurajeaza debutantul
sa se implice in
activitati
extradidactice
Sprijina debutantul in
asumarea unor
responsabilitati la
nivelul institutiei de
invatamant

37
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Competente de Utilizeaza metode si


evaluare si autoevaluare intrumente variate de
evaluare
Stabileste si comunica
debutantului criteriile
de evaluare
Implica debutantul in
activitatea de evaluare
si autoevaluare
Competente de Foloseste autoreflectia
dezvoltare profesionala in dezvoltarea
profesionala personala
Reprezinta un model
de perfectionare
profesionala

Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătățite

III. DOCUMENTE FINALE


3.1. Fişa de evaluare de către profesorul mentor a competențelor debutantului la
finalizarea programului de inserție profesională realizată pe baza PCD
(Claudiu Langa)

Mentorul de Inserție Profesională realizează evaluarea nivelului general al


competențelor debutantului la sfârșitul stagiului de inserție profesională.
Fişa de evaluare se completează prin încercuirea numărului corespunzător nivelului
de performanță apreciat de către mentor, pe o scală cu 5 trepte unde 1 reprezintă
punctajul minim, iar 5 punctajul maxim.

Criteriul specific 1 2 3 4 5
Proiectarea activităților educaționale
Cunoaşte și înțelege documentele curriculare
1 2 3 4 5
corespunzătoare modelului centrat pe

38
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

obiective/rezultate/ performanțe

Explică relația dintre programa şcolară, planificarea


anuală, unitățile de învățare, resursele existente şi 1 2 3 4 5
finalitățile educaționale ale disciplinei de specialitate
Proiectează procesul de instruire în funcție de
1 2 3 4 5
particularitățile de învățare ale elevilor.
Realizează proiectarea didactică în funcție de feed-
back-ul primit de la mentor, de la conducerea şcolii sau 1 2 3 4 5
de la elevi.
Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire
Cunoaște şi explică modul de organizare şi conducere a
1 2 3 4 5
activităților instructiv-educative.
Asigură adecvarea strategiilor de instruire la
1 2 3 4 5
caracteristicile individuale și de grup ale elevilor.
Stimulează manifestările de independență ale grupului
1 2 3 4 5
educațional
Reglează pe parcurs activitățile în vederea realizării
1 2 3 4 5
obiectivelor stabilite.
Gestionează eficient resursele folosite în activitate 1 2 3 4 5
Aplică modelele oferite de MIP pentru conducerea și
monitorizarea proceselor de predare-învățare- 1 2 3 4 5
evaluare
Evaluarea activităților educaționale
Cunoaşte şi explică metodologia de elaborare a
instrumentelor de evaluare specifice (chestionare, fişe 1 2 3 4 5
de evaluare, teste etc.)
Elaborează el însuși unele probe și instrumente de
1 2 3 4 5
evaluare.
Apreciază în mod corect rezultatele în învățare ale
1 2 3 4 5
elevilor
Manifestă interes pentru optimizarea propriului
1 2 3 4 5
comportament ca evaluator.
Monitorizează periodic rezultatele elevilor şi adaptează
1 2 3 4 5
în mod responsabil conținutului procesului
Integrarea şi utilizarea TIC în educație
Folosește TIC în vederea facilitării procesului de
1 2 3 4 5
predare
Corelează unitățile de învățare cu diferite tipuri de
1 2 3 4 5
resurse TIC, utilizabile în desfășurarea lecțiilor
Respectă regulile deontologice de utilizare a 1 2 3 4 5

39
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

resurselor electronice în procesul instructiv-educativ


Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor
Cunoaşte și înțelege importanța diferitelor metode și
1 2 3 4 5
tehnici de consiliere şi tratare diferențiată a elevilor
Aplică diferite tehnici de colectare și consemnare a
1 2 3 4 5
informațiilor despre elevi
Analizează și interpretează unele date personale
1 2 3 4 5
despre elevi și despre familiile lor.
Utilizează în mod responsabil a informațiilor culese cu
ajutorul diferitelor metode şi tehnici de consiliere şi 1 2 3 4 5
tratare diferențiată a elevilor
Managementul clasei de elevi
Cunoaşte caracteristicile clasei de elevi ca grup
1 2 3 4 5
psihosocial
Identifică în mod corect unele situații conflictuale 1 2 3 4 5
Cunoaște unele strategii de rezolvare a conflictelor şi
1 2 3 4 5
crizelor educaționale
Aplică intrumente simple de cunoaștere a relațiilor
interpersonale ce se stabilesc la nivelul grupului clasă 1 2 3 4 5
școlară (de ex., testul sociometric)
Creează şi menține în sala de clasă o atmosferă
1 2 3 4 5
plăcută, favorabilă comunicării și colaborării cu elevii.
Dezvoltarea instituțională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală - comunitate
Cunoaște unele modalități de stabilire a parteneriatelor
1 2 3 4 5
școală-comunitate.
Proiectează şi organizează activități extraşcolare în
colaborare cu colegii care au mai multă experiență şi cu 1 2 3 4 5
reprezentanții comunității locale
Adoptă o atitudine deschisă în relațiile cu diferiți
parteneri sociali ai unității școlare de învățământ din 1 2 3 4 5
care face parte.
Manifestă interes pentru stabilirea unor parteneriate
1 2 3 4 5
școală-comunitate.
Managementul carierei şi al dezvoltării personale
Cunoaşte stadiul propriei sale pregătiri profesionale 1 2 3 4 5
Cunoaște și înțelege necesitatea optimizării propriului
1 2 3 4 5
său comportament profesional.
Își evaluează în mod realist nevoile proprii de formare şi
1 2 3 4 5
dezvoltare profesională.
Manifestă disponibilitate față de sugestiile primite din 1 2 3 4 5

40
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

partea MIP referitoare la propria formare profesională


Cercetare educațională aplicativă
Cunoaşte modele de elaborare a design-ului unei
1 2 3 4 5
cercetări educaționale
Elaborează micro-proiecte de cercetare educațională în
1 2 3 4 5
condiții de asistență şi consiliere metodologică
Valorizează cercetarea educațională și se interesează
1 2 3 4 5
de rezultatele unor cercetări consacrate în domeniu.

3.2. Fişa de autoevaluare de către debutant a propriilor competențe la finalizarea


programului de inserție profesională realizată pe baza PCD (Claudiu Langa)

Profesorul debutant/stagiar va realiza autoevaluarea nivelului general al


competențelor la sfârșitul stagiului de inserție profesională.
Fişa de evaluare se completează prin încercuirea numărului corespunzător nivelului
de performanță apreciat, pe o scală cu 5 trepte unde 1 reprezintă punctajul minim, iar 5
punctajul maxim.

Criteriul specific 1 2 3 4 5
Proiectarea activităților educaționale
Cunoaşterea și înțelegerea documentele curriculare
1 2 3 4 5
corespunzătoare modelului centrat pe obiective
Proiectarea procesul de instruire în funcție de
1 2 3 4 5
particularitățile de învățare ale elevilor.
Reconsiderarea proiectării activității didactice în
funcție de feed-back-ul primit de la mentor, de la 1 2 3 4 5
conducerea şcolii sau de la elevi.
Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire
Cunoașterea şi explicarea modului de organizare şi
1 2 3 4 5
conducere a activităților instructiv-educative.
Adecvarea strategiilor de instruire la caracteristicile
1 2 3 4 5
individuale și de grup ale elevilor.
Gestionarea eficientă a resursele utilizate în activitate 1 2 3 4 5
Rezolvarea contradicțiilor create între proiectul inițial şi
1 2 3 4 5
realitatea educațională.
Evaluarea activităților educaționale

41
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Cunoaşterea şi explicarea tipurilor de evaluare, a


1 2 3 4 5
metodelor şi instrumentelor de evaluare.
Elaborarea instrumentelor de evaluare, a baremelor de
1 2 3 4 5
corectare şi notare cu respectarea principiilor evaluării
Aprecierea obiectivă a rezultatelor în învățare ale
1 2 3 4 5
elevilor
Monitorizarea periodică a rezultatele elevilor şi
1 2 3 4 5
adaptarea în mod responsabil a conținutului procesului.
Integrarea şi utilizarea TIC în educație
Cunoaşterea tipurilor de resurse care pot fi folosite în
activitățile de învățare şi comunicarea cu ajutorul 1 2 3 4 5
uneltelor multimedia
Identificarea unităților de învățare care implică
1 2 3 4 5
utilizarea TIC la diferite discipline
Respectarea regulilor deontologice de utilizare a
1 2 3 4 5
resurselor electronice în procesul instructiv-educativ
Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor
Planificarea activităților de consiliere şi tratare
diferențiată a elevilor în funcție de problemele 1 2 3 4 5
individuale şi/sau de grup identificate
Aplicarea diferitelor tehnici de colectare și consemnare
1 2 3 4 5
a informațiilor despre elevi
Analiza critică a diferitelor strategii de consiliere a
1 2 3 4 5
elevilor aspectul eficienței.
Utilizarea în mod responsabil a informațiilor culese cu
ajutorul diferitelor metode şi tehnici de consiliere şi 1 2 3 4 5
tratare diferențiată a elevilor
Managementul clasei de elevi
Cunoaşterea caracteristicilor clasei de elevi ca grup
psihosocial şi a cerințelor ergonomice ale spațiului de 1 2 3 4 5
învățare
Aplicarea strategiilor optime de rezolvare a conflictelor
1 2 3 4 5
şi crizelor educaționale
Aplicarea instrumente sociometrice de cunoaştere a
stadiului dezvoltării relațiilor interpersonale dintre
elevii clasei în vederea proiectării activităților comune 1 2 3 4 5
şi a responsabilităților ce revin elevilor clasei în
activitățile şcolare şi extraşcolare
Crearea în cadrul grupului educațional a unui climat
psihosocial pozitiv, favorabil comunicării și colaborării 1 2 3 4 5
cu elevii.

42
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Dezvoltarea instituțională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală - comunitate


Cunoașterea modalităților de realizare a proiectului de
dezvoltare instituțională şcolii şi a parteneriatelor 1 2 3 4 5
școală-comunitate.
Proiectarea şi organizarea activităților extraşcolare în
colaborare cu colegii care au mai multă experiență şi cu 1 2 3 4 5
reprezentanții comunității locale
Atitudine proactivă în identificarea oportunităților de
colaborare cu partenerii educaționali în beneficiul 1 2 3 4 5
elevilor şi al comunității.
Managementul carierei şi al dezvoltării personale
Cunoașterea și înțelegerea necesității optimizării
1 2 3 4 5
propriului comportament profesional.
Identificarea ofertelor de programe si activități de
1 2 3 4 5
formare continuă
Stabilirea priorităților propriului traseu de formare
profesională şi dezvoltare în carieră, în funcție şi de 1 2 3 4 5
sugestiile primite din partea MIP
Cercetare educațională aplicativă
Cunoaşterea modelelor şi normelor de elaborare a
1 2 3 4 5
design-ului unei cercetări educaționale
Elaborarea de micro-proiecte de cercetare
1 2 3 4 5
educațională în colaborare cu MIP
Valorificarea rezultatelor cercetării în comunicări
1 2 3 4 5
ştiințifice şi articole.

3.3. Raport final asupra activității cadrului didactic stagiar (Emanuel Soare)

Întocmirea unui raport final asupra activității realizate de către cadrul didactic stagiar are
menirea de a pune „în oglindă” intențiile programului de stagiatură cu rezultatele obținute.
Modelul de Raport final prezentat în acest manual este integrat ca ANEXA 10 , fiind preluat
prin anexa 3f din OM 5485/29.11.2011 .
În detaliu, documentul îndeplinește următoarele funcțiuni psihologice și pedagogice:

Relevanța psihologică  Contribuie la identificarea competențelor


psihosociale şi profesionale ale
debutantului ce au fost formate prin
stagiul de inserție

43
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Modalități pedagogice de  Raportul de evaluare trebuie discutat


operare împreună cu debutantul pentru a se
evidenția punctele forte și punctele slabe
ale activității acestuia și pentru mai buna
conștientizare a gradului de stăpânire a
competențelor vizate
 Oferă debutantului feedback constructiv/
formativ prin analiza activității acestuia.
 Oferă o modalitate eficientă de a corela
activitățile propuse/realizate cu categoriile
vizate în cadrul raportului
 Evidențiază relevanța instrumentelor de
evaluare prin raportarea cerințelor
raportului la trăsăturile personale și
profesionale ale debutantului, la
strategiile și competențele vizate
Aspecte practice  Contribuie la crearea unei perspective
unitare asupra comportamentelor
profesionale ale debutantului
 Asigură verificarea nivelului de formare a
competentețor profesionale ale
debutantului
 Se constituie într-un inventar al eficienței
activităților în formarea competențelor
debutantului

3.4. FIŞĂ de (auto) evaluare a activității anuale a profesorului mentor (Liliana Ezechil)

O asemenea Fișă va putea fi utilizată atât de către mentor care - cu detașare și spirit
autocritic - va dori să afle care sunt aspectele activitățile sale care trebuie îmbunătățite,
cât și de către Inspectorul cu activitățile de mentorat care este responsabil cu procesul de
selecție a personalului didactic ce alcătuiește corpul de mentori. Cel din urmă este
interesat și preocupat să cunoască până la detaliu modul de derulare a activităților,
performanțele dobândite de către debutanți pe durata perioadei de stagiatură, gradul de
satisfacție al debutanților față de programul parcurs. Și de această dată avem în vedere un
comportament „în oglindă” : modul în care își percepe mentorul activitatea și modul în care
aceeași activitate este percepută de o instanță ierarhic superioară.
Modelul de fișă integrat în acest material ca ANEXA 11 este preluat prin anexa 3g din OM
5485/29.11.2011.
Reținem, mai jos, câteva dintre funcțiunile psihologice și pedagogice îndeplinite de un astfel
de document:

44
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Relevanța psihologică  Mentorul are posibilitatea să reflecteze


asupra unora dintre manifestările și
acțiunile sale;
 Mentorul poate obține un feed-back
asupra randamentului cu care își
îndeplinește rolurile și atribuțiile asumate;
 Inspectorul responsabil cu activitățile de
mentorat obține temeiuri de declanșare a
unui dialog profesional cu profesorul-
mentor;
Modalități pedagogice de  Inspectorul responsabil cu activitățile de
operare mentorat obține criterii unitare de analiză
a activității mentorilor cărora le-au fost
încredințate astfel de atribuții;
 Mentorul obține o grilă de analiză a
activității sale, ceea ce îi permite să
anticipeze aspectele fac fac obiectul
evaluărilor specifice;
Aspecte practice  Cadrul didactic mentor obține o
informație cu un grad crescut de
obiectivitate asupra activității sale;
 Inspectorul responsabil cu activitățile de
mentorat poate compara activitatea
profesorilor mentori pe baza unor criterii
obiective, cunoscute mai înainte de
derularea programului de stagiatură.

3.5. Recomandarea făcută debutantului de către mentor pentru înscrierea la examenul


de definitivat (Liliana Ezechil)

Performanțele profesionale ale profesorului debutant/stagiar sunt consemnate în


recomandarea pe care o face profesorul-mentor. Aprecierile nu sunt haotice, vagi și cu
grad mare de generalitate ci, dimpotrivă, au caracter precis fiind făcute prin raportarea la
cele mai importante criterii de analiză a comportamentului profesional al unui bun profesor:
comunicare, curriculum, dezvoltare profesională, evaluare, formarea elevilor, relația familie
- şcoală - comunitate.
Este necesar ca aceste aprecieri să se înscrie la polul pozitiv al tabelei de valori menționate
pentru ca debutantul să poată participa la examenul de definitivare în învățământ și să
dobândească drept de liberă practică.
Elementele de bază ale unei astfel de recomandări se regăsesc în acest material în ANEXA
12, prin preluarea anexei 3h din OM 5485/29.11.2011.

45
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

3.6. Analiză SWOT asupra stagiului de inserție profesională finalizat – abordare


criterială (Liliana Ezechil)

Realizarea analizei SWOT de către mentorul de inserție profesională asupra stagiului


parcurs de către debutant are menirea de a-i atrage atenția în legătură cu unele aspecte
vulnerabile ale activității sale și de a releva unele căi de intervenție cu sens ameliorativ cu
prilejul unor reluări ulterioare.

Este recomandabil ca analiza SWOT – cu cele patru secvențe ale sale: puncte tari, puncte
slabe, amenințări și oportunități - să se facă prin raportarea la câteva criterii de bază,
relevante pentru specificul activității de mentorat de stagiu, respectiv:

 Strategia generală de realizare a stagiului de inserție profesională


 Planificarea activităților
 Conținutul activităților
 Maniera/modul de organizare a activităților
 Modul de derulare a activităților
 Coordonarea activităților
 Controlul activităților
 Reglarea din mers a activităților
 Resursele folosite (materiale, umane, informaționale)
 Gradul de implicare a actorilor (debutant/debutanți, conducerea instituției şcolare,
comunitatea profesională, comunitatea locală...)
 Sistemul de relații (mentor-debutanți, debutanți – elevi, debutanți-conducerea
şcolii, debutanți – membrii comunității profesionale, debutanți – membrii
comunității locale)
 Analiza gradului de satisfacție a actorilor implicați: debutant/debutanți, elevi,
conducerea instituției şcolare, comunitatea profesională, comunitatea locală...[1]

Notă: [1] Pentru evidențierea gradului de satisfacție a actorilor implicați vor fi folosite
următoarele metode: analiza fișelor de (auto)evaluare de către debutant a propriilor
competențe la începutul și la sfârșitul stagiului de inserție profesională, chestionarea
conducerii școlii, a membrilor corpului profesoral, a unor membri ai comunității locale (dacă
e posibil).

46
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

B. FIȘE DE OBSERVARE A ACTIVITĂȚII


MENTORULUI/DEBUTANTULUI
(alte activități decât cele didactice)

Fișele ce vor fi prezentate în continuare, au menirea de a atrage atenția asupra unor


importante activități ce se derulează în școală și care sunt neglijate, de obicei, în procesul
formării inițiale a profesorilor.

Din acest punct de vedere, fiecare profesor își amintește, desigur, de debutul lui
profesional și despre cât de greu i-a fost să organizeze astfel de activități. Este principalul
motiv pentru care mentorul de inserție profesională ar trebui să folosească experiența
personală pe care a dobândit-o în domeniu și să îl inițieze pe stagiar în buna organizare și
gestionare a acestora.

Fiecărei fișe îi este atașată o anexă care îl provoacă pe mentor să reflecteze asupra
propriilor sale competențe privind organizarea respectivelor activități. Este un exercițiu de
reflecție necesar, având în vedere că el este un formator de formatori, ceea ce înseamnă să
știe să transfere stagiarului competențe pe care cel din urmă să le asimileze și să le
interiorizeze. Din acest punct de vedere – într-o logică simplă! - nimeni nu poate transfera
competențe pe care el însuși nu le deține.
1. Fișă de observare a comportamentului mentorului de către debutant în organizarea
unei activități educative (AE) - Mușata Bocoș

O instruire strategică presupune atingerea obiectivelor educaționale nu doar în


contextul activităților didactice, ci şi prin intermediul diferitelor activități educative, care au
finalități educaționale complementare. Diversitatea formelor de organizare a acestora oferă
posibilitatea construirii de contexte şi situații de învățare generatoare de experiențe de
învățare benefice pentru formarea şi informarea elevilor.
Dintre activitățile educative care pot fi organizate în învățământul preuniversitar,
amintim: activități nonfomale, activități educaționale recuperatorii, activități educaționale
de dezvoltare, activități în centre de documentare şi informare, activități în biblioteci,
serate/seri culturale, matinee, activități de recreere, jocuri (distractive), dansuri sportive,
conferințe, vizite, excursii etc.

Iată, în continuare, două instrumente orientative de observare a comportamentului


mentorului în ipostaza sa de cadru didactic care organizează şi desfăşoară o activitate
educativă.

47
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

a. Repere pentru observarea de către debutant a unei activităţi educative organizată de


profesorul mentor

ASPECTE URMĂRITE CRITERII DE OBSERVARE


ETAPELE Proiectarea Alegerea formei de organizare a activității educative şi
ORGANIZĂRII activității a denumirii ei
ACTIVITAȚII educative Stabilirea scopului şi obiectivelor activității educative
Luarea în considerare a particularităților
copiilor/elevilor (interesele educaționale, nevoi
educaționale prezente şi viitoare, experiențe de
învățare anterioare, preocupări, nivelul intelectual,
stilurile de învățare etc.)
Interrelațiile obiective – conținuturi curriculare –
strategii didactice şi de evaluare – timp de instruire au
fost corect determinate în raport cu specificul
situațiilor educative
Pertinența selectării resurselor curriculare din cele
existente şi a conceperii altora noi
Implicarea în activitatea educativă a altor persoane
(alte cadre didatice, părinți, copii/elevi)
Desfăşurarea Calitatea mediului curricular al grupei/clasei, măsura
activității în care el este activizant/ stimulativ/ motivațional
Repartizarea rolurilor şi atribuțiilor pentru copii/elevi,
în vederea influențării lor formative
Existența unui climat afectiv-emoțional adecvat,
favorabil exprimării opiniilor şi atitudinilor personale
Utilizarea de metode şi tehnici eficiente, în vederea
stimulării şi facilitării procesului de socializare
Încurajarea şi orientarea comportamentelor pro-
sociale ale copiilor/elevilor
Valorificarea experiențelor elevilor dobândite în
contexte formale, nonformale şi informale
Gestionarea activității (informarea şi sprijinirea
copiilor/elevilor, reducerea factorilor generatori de
conflict cognitiv-afectiv; gestionarea conflictelor,
adaptarea la situații noi etc.)
Valorizarea aptitudinilor copiilor/elevilor şi contribuția
la dezvoltarea trăsăturilor lor de personalitate
Manifestă conduită autoreflexivă, eficientă
Evaluarea Corelația metodele, tehnicile şi instrumentele de
activității evaluare – obiective vizate – conținuturi vizate
Eşalonarea probelor de evaluare în diferite momente
ale activității educative, funcție de obiectivele

48
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

evaluării
Monitorizarea şi consemnarea datelor despre
activitatea educativă
Oferirea de feed-back partenerilor implicați,
conducerii şcolii, familiilor copiilor

b. Competenţe necesare pentru organizarea unor activităţi educative

COMPETENȚELE CALIFICATIVE
INDICATORI
MENTORULUI BINE F. BINE EXC.

 Proiectează eficient activitatea

Competenţe
 Valorifică aptitudinile copiilor/elevilor
psihopedagogice
 Manifestă creativitate în adaptarea
modalităților de desfăşurare la
situațiile concrete
 Comunică în diferite forme cu
copiii/elevii
 Adaptează modalitățile de
Competenţe de comunicare la particularitățile
comunicare copiilor/elevilor
 Transmite informații corecte,
complete, clare

 Manifestă atitudine empatică

 Implică şi alte persoane în


activitatea educativă
 Încurajarea comportamentele pro-
Competenţe de sociale ale copiilor/elevilor
relaţionare  Promovează şi stimulează relațiile
armonioase, pozitive în grup, lucrul în
echipă, spiritul de echipă
 Gestionează conflictele interumane
 Colaborează eficient cu partenerii
Competenţe
implicați în activitatea educativă
psihosociale şi
manageriale  Promovează un climat de încredere şi
respect reciproc, securizant

49
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

 Gestionează corespunzător resursele


curriculare (conținuturile curriculare,
resursele spațiale, materiale,
temporale, financiare)
 Manifestă capacitate de decizie în
activitatea educativă

Desigur, asemenea calități (competențe) ar trebui să posede orice profesor care are între
responsabilitățile sale pe acelea de organizare a unor activități cu caracter educativ. Este
motivul pentru care toți profesorii stagiari trebuie să fie pregătiți pentru a face față cu
succes unor astfel de situații.

3. Fișă de observare a comportamentului mentorului de către debutant în


organizarea unui eveniment cultural (Ramona Pachef)

Complexitatea obiectivelor procesului de învățământ, dorința de diversificare a


experiențelor de învățare organizate de către cadrul didactic, precum şi nuanțarea
diferențelor dintre elevi (atât din punct de vedere intelectual, cât şi din punctul de vedere al
intereselor, aptitudinilor acestora) a necesitat apariția altor forme de organizare a
procesului de învățământ, în afara lecției.

Oferim, în continuare, două modele de fişe de observare de către debutant a


modului de organizare de către mentor a unui eveniment cultural. Una dintre ele vizează
etapele organizării evenimentului şi comportamentele profesorului mentor în acest context,
cealaltă vizează competențele manifestate de către profesorului mentor, în organizarea şi
desfăşurarea evenimentului.

a. Repere pentru observarea de către debutant a unui eveniment cultural organizat de


profesorul mentor

ASPECTE URMĂRITE CRITERII DE OBSERVARE


ETAPELE Proiectarea Alegerea tipului şi numelui evenimentului cultural
ORGANIZĂRII (pregătirea) Precizarea scopului activității
EVENIMENTULUI evenimentului Precizarea obiectivelor activității
Comportamentul mentorului, în calitate de organizator
al activității:
 Organizarea colectivului şi a evenimentului;

50
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU


Crearea climatului afectiv-emoțional adecvat;

Motivarea elevilor pentru activitate;

Luarea în considerare a experiențelor anterioare
ale elevilor;
 Distribuirea corespunzătoare a sarcinilor,
responsabilităților;
 Formularea unor directive, ordine, comenzi;
Modul de activizare a elevilor:
Desfăşurarea  Captarea atenției, trezirea interesului elevilor
evenimentului pentru a participa la respectiva activitate;
(activității)  Concordanța între tipul de solicitare adresat
elevilor şi particularitățile lor de vârstă şi
individuale;

Conținutul activității
 Caracterul formativ al acestui conținut;
Evaluarea Comportamentul mentorului:
manierei în care  Laudă, evidențiază, recunoaşte meritele elevilor;
s-a desfăşurat  Amenință, acuză, critică, jigneşte;
evenimentul

b.Competenţele profesorului mentor necesare organizării profesioniste a unui eveniment


cultural

COMPETENȚELE CALIFICATIVE
INDICATORI
MENTORULUI BINE F. BINE EXC.

 Proiectează eficient activitatea;

Competenţe  Manifestă creativitate în organizarea


psihopedagogice şi desfăşurarea activității;
 Exprimă respectul şi încrederea în
potențialul elevilor, conform
caracteristicilor acestora.
 Comunică facil şi expresiv;
Competenţe de
 Îmbină eficient comunicarea verbală
comunicare
cu cea nonverbală;
 Dovedeşte ascultare activă.
Competenţe de  Cultivă relații pozitive în grup;
relaţionare  Stimulează lucrul în echipă,
colaborarea între elevi.

51
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

 Manifestă interes pentru menținerea


un climat stimulativ şi plăcut;
 Manifestă capacități decizionale;
Competenţe  Manifestă capacități regizorale;
psihosociale şi
 Utilizează corespunzător timpul
manageriale
disponibil;
 Gestionează corespunzător resursele
disponibile (materiale, financiare,
spațiale).

4. Fișă de observare a comportamentului mentorului de către debutant în organizarea


și desfășurarea unei ședințe cu părinții (Michaela Moldoveanu)

Realizarea unei colaborări eficiente cu familiile elevilor, într-un climat de parteneriat,


constituie o garanție a realizării unor finalități educative comune. În acest sens, profesorului
diriginte îi revin sarcini pe linia organizării, responsabilizării și antrenării colectivului de
părinți al clasei, în cadrul unei varietăți de forme de activitate, precum: ședințele cu părinții,
lectoratele, discuțiile individuale, întâlnirile cu specialiști din diferite domenii, etc.

Propunem, în continuare, două instrumente orientative de observare a


comportamentului mentorului în ipostaza lui de profesor – diriginte care organizează și
desfășoară o sedință cu părinții.

a. Repere pentru observarea de către debutant a unei sedinţe cu părinţii organizată de


profesorul mentor

ASPECTE URMĂRITE CRITERII DE OBSERVARE


ETAPELE Pregătirea Stabilirea scopului si obiectivelor activității
ORGANIZĂRII activității Fixarea datei,orei și locului de desfășurare
ACTIVITĂȚII Mobilizarea părinților
Pregătirea materialelor pentru activitate

Antrenarea altor persoane în desfășurarea activității (


părinți, cadre didactice, elevi)

Desfăşurarea  Prezentarea obiectivelor și a conținutului


activității activității

52
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

 Cointeresarea părinților în rezolvarea


problemelor clasei.
 Antrenarea părinților în luarea deciziilor.

 Stabilirea unui plan concret de acțiuni și


responsabilități
 Adecvarea deciziilor la particularităților clasei

Valorificarea  Comunicarea deciziilor tuturor factorilor


activității interesați ( directori, profesori, elevi).
 Urmărirea ulterioară a modului în care se aplică
deciziile.

b. Competenţe asociate rolului de profesor-diriginte

CALIFICATIVE
COMPETENȚELE
INDICATORI F.
MENTORULUI BINE EXC.
BINE
 Proiectează eficient activitatea
Competenţe
psihopedagogice  Manifestă creativitate în adaptarea
modalităților de desfășurare a
activităților la situațiile concrete.
 Transmite informații corecte și
complete
 Folosește diferite canale de
Competenţe de
comunicare
comunicare
 Dovedeşte empatie

 Adaptează mesajul la particularitățile


interlocutorilor.
 Implică părinții în rezolvarea
problemelor clasei
Competenţe de  Stimulează lucrul în echipă.
relaţionare  Negociază cu părinții sarcinile și
responsabilitățile

 Rezolvă eficient situațiile conflictuale

53
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

 Promovează un climat de încredere și


respect reciproc.
 Dovedește o bună cunoaștere a
elevilor și a familiilor acestora
 Colaborează eficient cu ceilalți

Competenţe factori implicați, din interiorul și din


psihosociale şi afara școlii
manageriale
Consiliază părinții în rezolvarea unor
probleme educaționale.

 Manifestă capacitate decizională

 Gestionează corespunzător resursele


disponibile (materiale, financiare, de
timp).

4. Fișă de observare a comportamentului mentorului de către debutant în organizarea


unei activități extracurriculare (Emanuel Soare)

Activitățile extracurriculare reprezintă astăzi un element de bază al proiectării


curriculumului şcolar. Ele devin o preocupare importantă a cadrelor didactice şi fac parte din
repertoriul comportamentelor profesionale specifice cadrelor didactice.

Activitățile extracurriculare se înscriu într-un registru variat, fiind deopotrivă


activități educaționale, sportive, artistice, culturale etc. care se organizează la nivelul unității
de învățământ - de regulă, la nivel de clase. Ele au un caracter suplimentar în raport cu
disciplinele din planurile-cadru de învățământ şi din curriculumul la decizia şcolii, fiind
plasate - de obicei! - în afara orarului pentru activitățile didactice.

Observând astfel de activități care sunt organizate de către profesorul mentor,


debutantul/stagiarul dobândește o perspectivă profesională asupra acestora.

De obicei, în organizarea unor activități extracurriculare, mentorul parcurge


următoarele etape:

- elaborează planul de activități extracurriculare;

- solicită responsabilului cu activități extracurriculare documentele necesare


întocmirii dosarului activității pe care o propune;

54
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

- prezintă partenerilor (conducerea şcolii, părinți, elevi etc.) activitatea propusă,


condițiile de organizare și – eventual - de participare pentru a obține acceptul acestora;

- instruieşte elevii participanți la activitate, comunicându-le obligațiile şi sarcinile ce


le revin;

- realizează activitățile şi evaluează contribuția participanților;

- realizează raportul activității şi îl înaintează responsabilului cu activitățile


extracurriculare.

a. Repere pentru observarea de către debutant a unei activităţi extracurriculare (AExC)


organizate de către profesorul mentor

ASPECTE URMĂRITE CRITERII DE ANALIZĂ

ETAPELE Proiectarea Comportamentul mentorului:


ORGANIZĂRII activității
ACTIVITĂȚII  Stabilirea obiectivelor activității
 Formularea clară a cerințelor activității
EXTRACURRICULARE
 Adecvarea conținutului activității la
particularitățile de vârstă şi psihosociale ale
elevilor
 Organizarea corespunzătoare a grupului de elevi
 Stabilirea rolurilor/sarcinilor participanților
 Motivarea elevilor pentru implicarea în activitate;
 Crearea climatului afectiv-emoțional adecvat

55
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Desfăşurarea Comportamentul mentorului:


activității

Utilizarea unor metode didactice adecvate
specificului activității
 Stimularea interesului elevilor pentru implicarea
în activitate
 Valorificarea abilităților elevilor în cadrul
activităților derulate
 Oferirea de sprijin şi feedback imediat elevilor
 Asigurarea participării tuturor elevilor la activitate
 Crearea climatului afectiv-emoțional adecvat
desfăşurării activității
 Sprijinirea elevilor în depăşirea obstacolelor în
învățare
 Gestionarea adecvată a metodelor,
instrumentelor şi a materialelor didactice
 Claritatea explicațiilor şi a cerințelor formulate
față de elevi
 Utilizarea eficientă a timpului şi a spațiului
derulării activității
Evaluarea Comportamentul mentorului:
activității
 Proiectarea strategiilor de evaluare
 Selectarea eficientă a modalităților de
recompensare a celor implicați;
 Relevanța activității din perspectiva
competențelor urmărite

b. Competenţele mentorului necesare pentru organizarea unei activităţi extracurriculare

Calificative
Competențe Indicatori
Bine F.Bine Excelent

 Proiectează eficient activitatea


Competenţe
 Manifestă creativitate în adaptarea
psihopedagogice strategiilor de instruire în funcție de
context
 Valorifică particilaritățile de vârstă ale
copiilor în proiectarea şi realizarea
activităților
 Transmite informații corecte și
Competenţe de
complete
comunicare
 Folosește diferite canale de comunicare

56
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

 Adaptează mesajul educațional la


particularitățile elevilor şi ale clasei
 Stabileşte relații de încredere şi respect
cu elevii
 Implică diverşi actori din comunitate în
Competenţe de
realizarea activității
relaţionare
 Negociază cu elevii sarcinile și
responsabilitățile
 Rezolvă eficient situațiile conflictuale

 Oferă consiliere şi îndrumare elevilor


 Promovează un climat de încredere și
respect în cadrul grupului de elevi
 Dovedește o bună cunoaștere a elevilor
Competenţe
și a mediului lor de viață
manageriale  Colaborează cu colegii şi cu conducerea
instituției de învățământ
 Manifestă capacitate decizională
 Gestionează corespunzător resursele
disponibile (materiale, financiare, de
timp)

57
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

C. INSTRUMENTE PENTRU CULEGEREA FEED-BACKului


Așa cum se știe, cea mai potrivită modalitate de a afla care este impactul real pe care îl
generează orice tip de activitate asupra celor implicați în realizarea ei, este aceea de a
cunoaște gradul de satisfacție atât al celor care o organizează, cât și al celor care îi suportă
efectele.

Iată de ce, vă propunem, în continuare, un set de instrumente care pot fi folosite pentru a
cunoaște gradul de satisfacție a debutantului la finalul stagiului de inserție profesională, gradul
de satisfacție a mentorului la sfârșitul stagiului de inserție profesională, gradul de satisfacție a
conducerii unității școlare de învățământ (a directorului) față de activitatea debutantului, dar și
gradul de satisfacție a conducerii unității școlare de învățământ față de activitatea mentorului de
inserție profesională.

1. Chestionar de satisfacție a debutantului la finalul stagiului de inserție


profesională (Claudiu Langa)

Unitatea de învățământ...........................................
Profesor/cadru didactic stagiar.................................
Specialitatea...........................................................
An şcolar....................

1. În ce măsură considerați că a fost adecvat calendarul programului de mentorat pentru


îndeplinirea sarcinilor vizate (bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului dvs.):
 În foarte mare măsură
 În mare măsură
 În mică măsură
 În foarte mică măsură

2. Relația dvs cu mentorul a fost benefică pentru dezvoltarea dvs. profesională? (bifaţi căsuţa
corespunzătoare răspunsului dvs.)
 În foarte mare măsură
 În mare măsură
 În mică măsură
 În foarte mică măsură

3. Timpul pe care mentorul l-a alocat relației cu dvs. în cadrul programului de mentorat a fost
suficient pentru atingerea obiectivelor vizate (bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului dvs.):
 În foarte mare măsură
 În mare măsură
 În mică măsură

58
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

 În foarte mică măsură

4. În ce măsură conducerea instituției de învățământ v-a oferit sprijin în derularea programului


de mentorat (bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului dvs.):
 În foarte mare măsură
 În mare măsură
 În mică măsură
 În foarte mică măsură
5. Apreciați gradul dvs de satisfacție asupra următoarelor activități derulate pe parcursul
programului de mentorat (bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului dvs. pentru fiecare item):
Activități Într-o f Într-o Într-o Într-o f.
mică mică mare mare
măsură măsură măsură măsură
(1) (2) (3) (4)
1. Programarea activității de învățare
2. Utilizarea materialelor didactice care
facilitează învățarea
3. Alegerea modalităților de comunicare
adecvate cu elevii
4. Facilitarea comunicării elev-elev
5. Stabilirea curriculumului opțional în
concordanță cu necesitățile elevilor şi
resursele existente în şcoală
6. Elaboarea instrumentelor de evaluare
relevante pentru obiectivele fixate
7. Evaluarea obiectivă a cunoştințelor elevilor
8. Managementul grupului educațional
9. Gestionarea situațiilor conflictuale din clasa
de elevi
10. Coordonarea activităților extracurriculare în
funcție de potențialul elevilor
11. Organizarea şedințelor cu părinții
12. Coordonarea activităților extraşcolare
13. Implicarea familiei în activitățile formativ
educative
14. Participarea la lucrările comisiei metodice
15. Identificarea nevoilor proprii de formare şi
dezvoltare

6. Vă rugăm să enumerați cîteva propuneri de îmbunătățire a programului de mentorat:


Propuneri

59
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

2. Chestionar de satisfacție a mentorului la sfârșitul stagiului de inserție


profesională (Ioana Stancu)

Apreciați gradul satisfacției dumneavoastră în Într-o f Într-o Într-o Într-o f.


privința următoarelor aspecte: mică mică mare mare
măsură măsură măsură măsură
(1) (2) (3) (4)
A. Tipul de relaţie realizată cu profesorul debutant

1. Realizarea unei relaţii oneste, de încredere


şi suportive cu profesorul debutant
2. Adoptarea unei atitudini deschise,
stimulative şi pozitive faţă de debutant
3. Adoptarea unei atitudini empatice faţă de
debutant
4. Adoptarea unei atitudini flexibile faţă de
debutant
5. Realizarea unei comunicări permanente şi
adecvate particularităţilor personalităţii
debutantului
6. Utilizarea feed-backului descriptiv în
comunicarea cu debutantul
7. Utilizarea unei varietăţi de tehnici de
comunicare în relaţia ce debutantul
B. Modul de realizare a activităţii de planificare, organizare şi implementare a stagiului de inserţie
profesională a debutantului

8. Sprijinirea debutantului în vederea


familiarizării cu cultura organizaţionala a
şcolii
9. Identificarea corectă a nevoilor de formare
a debutantului
10. Proiectarea şi implementarea activităţilor
didactice în concordanţă cu nevoile de
formare ale debutantului
11. Sprijinirea debutantului în vederea
realizării documentelor de proiectare
curriculară
12. Incurajarea debutantului pentru utilizarea
unor strategii interactive de predare-
învaţare.
13. Îndrumarea debutantului în privinţa
folosirii mijloacelor şi materialelor
didactice adecvate în activitatea didactică

60
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

14. Incurajarea debutantului în privinţa


utilizării noilor instrumente informaţionale
în activitatea didactică
15. Sprijinirea debutantului în vederea aplicării
unei game variate de metode, tehnici şi
instrumente de evaluare în activitățile
didactice
16. Îndrumarea debutantului privind
abordarea diferenţiată a elevilor în funcţie
de particularităţile (individuale, de vârstă
sau speciale) ale acestora.
17. Îndrumarea debutantului în privinţa
managementului clasei de elevi.
18. Îndrumarea debutantului pentru realizarea
activităţilor extraşcolare.
19. Stimularea iniţiativei şi independenţei
debutantului.
20. Îndrumarea debutantului privind formarea
şi dezvoltarea profesională continuă.
C. Tipul de sprijin acordat debutantului

21. Sprijin informaţional (resursă


informaţională)
22. Sprijin instrumental (formarea deprinderii
de a selecta materiale şi informaţii)
23. Sprijin evaluativ (formarea la debutant a
competenţei de autoapreciere)
24. Sprijin emoţional (suport şi înţelegere
pentru creşterea încrederii în sine a
debutantului)
D. Gradul de profesionalism în relaţia cu debutantul

25. Respectarea principiului obiectivităţii în


relaţia cu debutantul
26. Respectarea principiului individualizării

27. Respectarea principiului confidenţialităţii

28. Respectarea principiului responsabilităţii

29. Respectarea principiilor etice

E. Tipul de satisfacţie obţinut în activitatea de mentorat

30. Satisfacţie datorită remuneraţiei primite

61
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

31. Satisfacţie rezultată din prestigiul asociat


acestei activităţi
32. Satisfacţie datorită rezultatelor obţinute
(îndeplinirii obiectivelor propuse)
33. Satisfacţie datorită provocărilor asociate
activităţii de mentorat
34. Satisfacţie datorită oportunităţii de
creştere şi dezvoltare profesională

3. Chestionar de satisfacție a conducerii unității școlare de învățământ (a


directorului) față de activitatea debutantului (Gabriela Carmen Oproiu)

Numele si prenumele debutantului…………………………………………………………………………….

Specialitatea……………………………………………………………………………………………………

Profesor mentor……………………………………………………………………………………………..…

Observator (director)…………………………………………………………………………………………..

Unitatea şcolară………………………………………………………………………………………………

An şcolar……………………………………………………………………………………..

Apreciați gradul satisfacției dumneavoastră în Într-o f Într-o Într-o Într-o f.


privința următoarelor aspecte: mică mică mare mare
măsură măsură măsură măsură
(1) (2) (3) (4)
A. Integrare în colectivul şcolii

Participarea la acțiunile inițiate de mentor de


cunoaşterea şcolii, a colegilor.

Acomodarea la normele şi valorile şcolii.


Interacțiunea cu ceilalți colegi.
Asumarea de responsabilități la nivelul instituției
de învățământ (membru în comisiile de asigurare a
calității).
Se achita de sarcini în relația cu colegii.
B. Relația cu mentorul
Respectă calendarul activităților agreate împreună
cu mentorul.

62
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Participă la activitatea de identificare a propriilor


nevoi de formare.
Participă la programul de formare inițiat de
mentor.
Asistă la activitățile demonstrative ale profesorului
mentor.
C. Proiectarea şi desfăşurarea activităților didactice
Stăpâneşte conținuturile ştiințifice ale disciplinei
predate.
Întocmeşte corect şi la timp documentele de
proiectare curriculară.
Desfăşoară activități didactice variate bazate pe
strategii moderne de predare învatare evaluare.
Integrează în lecție noile mijloace de învățământ.
Foloseşte calculatorul în activitatea didactică.
Utilizează metode şi intrumente variate de
evaluare.
D. Participare la activități educative

Implicat în organizarea de vizite, excursii şcolare.

Implicat în activitățile desfăşurate la nivelul şcolii


(culturale, festive).
D. Participarea dezvoltarea profesională

Participă la cercuri şi activități metodice.

Manifestă inițiativă şi independență în activitățile


didactice.
Implicare in comisia metodică.

Participă la cercuri pedagogice.

Participă la cursuri de formare continuă.

Manifestă deschidere față de nou în domeniul său.

Capacitate de autoevaluare realistă

63
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

4. Chestionar de satisfacție a conducerii unității școlare de învățământ față de


activitatea mentorului de inserție profesională (Liliana Ezechil)

Vă rog să bifați varianta de răspuns care vi se pare că se potrivește opiniei pe care dv o aveți
despre calitatea și eficiența stagiului de inserție profesională gestionat de către mentorul....x.

Activități apreciate Într-o f Într-o Într-o Într-o f.


mică mică mare mare
măsură măsură măsură măsură
(1) (2) (3) (4)
1 Mentorul a tratat cu seriozitate sarcina de
a-l asista pe debutant în procesul inserției
lui profesionale
2 ...a colaborat cu conducerea unității școlare
de învățământ pentru integrarea
programului de mentorat în programul
școlii
3 ...a solicitat sprijinul conducerii școlii
pentru facilitarea accesului debutantului la
activități, procese, structuri relevante
pentru formarea profesională a
debutantului
4 ...a prezentat periodic informări despre
stadiul parcurgerii stagiului de inserție
profesională de către debutant
5 ...a facilitat în mod evident procesul
introducerii debutantului în diferite tipuri
de activități specifice școlii
- Comisie metodică

- Activități educative

- Activități extracurriculare

- Evenimente culturale

- Exercitarea rolului de profesor de


serviciu

- Realizarea unor ședințe și lectorate


cu părinții

- Consiliul profesoral

64
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

6.Vă rugăm să enumerați cîteva propuneri de îmbunătățire a programului de mentorat:


Propuneri

Precizare: Chestionarul va fi completat de către directorul unității școlare de învățământ în care s-a
derulat stagiul de inserție profesională.

Bibliografie generală:
1. Ausubel, D.P., Robinson, F.S., (1981) - Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia
pedagogică,Bucureşti: EDP;
2. Ezechil, L., Neacşu M.(2007), Vademecum în practica pedagogică, Piteşti: Editura
Paralela 45;
3. Ezechil; L., (coord.), (2008) - Calitate în mentoratul educaţional, Bucureşti: Editura
V&I Integral;
4. Ezechil; L., (coord.), (2009) - Ghidul mentorului, Piteşti: Editura Paralela 45;
5. Gherguț A. (2007), Management general şi strategic în educaţie, Iaşi: Ed. Polirom;
6. Jinga, I., (2009), Bazele managementului educaţional, Bucureşti: Editura A.S.E.;
7. Mathis R., Panaite C. Nica, Costache Rusu (1997), Managementul resurselor umane,Bucureşti:
Ed. Economică;
8. Voiculescu F., (2004), Analiza resurse – nevoi şi managementul strategic în învăţământ,
Bucureşti: Ed. Aramis;

65
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa 1

FIȘA POSTULUI DE PROFESOR

 Model de Fişa postului (Teodora Popescu)

Fisa postului de profesor pentru învățământul primar

 Denumirea instituției angajatoare ............................................................

 Numele și prenumele titularului.................................................................

 Denumirea postului ....................................................................................

 Poziția în COR /Cod:234101

 Nivel de învățământ: Învățământul primar

 Relatii ierarhice...........

 Descrierea postului

 Scopul general al postului


Practicanții unei astfel de ocupații desfășoară activități de instruire a elevilor din
învățământului public sau privat, la toate obiectele de studiu prevăzute de curriculum
pentru acest nivel de învățământ.

 Descrierea sarcinilor/ atribuțiilor/activitățile postului


Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază, corespunzătoare
unei părți de 100% din salariu de bază:

66
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor


sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fișă.
 Este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe
care le are în gestiune.
A. Atribuții:

 Planifică, evaluează și revizuiește curriculumul, conținutul lecției, materialele


didactice și strategiile de instruire;
 Selectează și utilizează manuale, materiale didactice, echipamente/
instrumente/mijloacele didactice necesare lecției și proiectelor didactice desfășurate la
clasă;
 Stabilește obiectivele operaționale ale lecției în raport cu scopul vizat și în funcție de
timpul de instruire afectat;
 Stabilește conținutul activității în conformitate cu programa școlară și cu manualele
alese și realizează proiectul didactic al lecției;
 Determină cerințele de pregătire ale elevilor, alege strategii didactice adecvate și
creează situații interactive de învățare.
 Transmite informații cu caracter instructiv- educativ, selectate și adaptate la
obiectivele stabilite în programă, precum și la posibilitățile de învățare și nivelul de
pregătire al elevilor;
 Monitorizează și evaluează progresul elevilor și acordă calificative;
 Organizează activitățile extracurriculare/planul de pregătire suplimentară a elevilor
în raport cu nevoile de dezvoltare ale acestora;
 Stabileste potențialul de excelență al elevilor și propune teme individuale de studiu
pentru elevii care manifestă interes față de materia predată;
 Verifică însușirea corectă de către elevi a informațiilor transmise prin administrarea
de teste orale, scrise sau de performanță și analiza rezultatelor obținute;
 Revizuiește metodele și strategiile de învățare în raport cu progresul realizat de
către elevi și dezvoltă strategii alternative de învățare;
 Consiliază elevii în legătură cu alternativele educaționale și/sau profesionale în
funcție de interesele, abilitățile și opțiunile individuale;
 Dezvoltă și susține activități în afara programei școlare;
 Participă la cursuri și programe de formare care au ca obiectiv dezvoltarea
personală și a activităților instructiv educative;
 Să mențină curățenia ;
 Să anunțe de îndată conducerea despre orice neregulă constatată;
 Să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relațiile de
serviciu;
 Să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea
unor sarcini conforme fișei postului;
 Să manifeste grijă deosebită în mânuirea și utilizarea materialelor și echipamentelor
pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

67
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

 Să fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine


civilizată și corectă față de toate persoanele cu care vine în contact;
 Angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucțiunilor de utilizare a substanțelor
periculoase, instalațiilor, utilajelor, mașinilor, aparaturii și echipamentelor de lucru;
 Să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricui alt salariat, aflat într-o situație
de pericol;
 Angajatul va desfășura activitatea în așa fel încât să nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alți angajați, în
conformitate cu pregătire și instruirea în domeniul protecției muncii primită de la
angajatorul său.

B. Descrierea responsabilității postului:

- este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor


sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fișă;

- este direct răspunzator de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natura pe care
le are în gestiune.

În acest scop, angajatul are următoarele obligații:

-să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și


măsurile de aplicare a acestora;

- să aducă la cunoștință de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de


propria persoană sau de alți angajați;

- este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu


sau pe timpul serviciului.

C. Condițiile de lucru ale postului

Norma didactică de predare învățare pentru profesorii din învățământul preuniversitar


secundar este de 18 ore/săpt. personalul didactic de predare cu o vechime de peste 25 de ani
și cu gradul didactic I este de 16 ore/ săpt.

 Desfășurarea activității
Profesorul își desfășoară activitatea într-un mediu organizat, instituționalizat, în școli
publice sau particulare.
Unele activități în aer liber, dincolo de spațiul gradiniței.

68
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

 Condițiile de formare profesională : Participă la diverse traininguri,


conferințe.

D. Gradul de autonomie

Profesorul are libertatea de decizie în ceea ce privește alegerea manualelor, materialelor


didactice și strategiilor de învățare utilizate la clasă;

Profesorul are libertatea de decizie în ceea ce privește selectarea metodelor de evaluare


relevante pentru materia predată și în conformitate cu obiectivele stabilite prin programă;

Prin specficul activității sale, profesorul interacționează în permanență cu elevi, părinți și


alte cadre didactice.

E. Perioada de evaluare a performanțelor: Anual

3. Specificațiile postului

 Nivelul de studii
 Superioare
 Dezvoltarea profesională – competențe de dezvoltare
2a. Identificarea nevoilor de formare și planificarea activităților metodice

-Identifică nevoile proprii de formare;

-Identificarea necesarului propriu de formare, în functie de dinamica informației din


domeniu;
-Manifestarea unei atitudini obiective în autoevaluare;

-Planifică activități metodice;

-Planificarea activității metodice zilnice, ținând cont de nevoile proprii identificate,


de activitățile metodice și de perfecționare comunicate la nivel național, la nivel de
județ sau la nivel de unitate de învățământ.

2b. Participarea la propria formare și valorificarea achizițiilor

-Participarea la propria formare și dezvoltare personală și profesională;

69
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

-Manifestarea unui interes constant pentru activități ce conduc la propria dezvoltare,


atât în plan profesional cât și în plan personal;

-Valorifică informațiile achizitionate;

-Aplicarea, în activitatea didactică, a informațiilor obținute în cadrul întâlnirilor


metodice, a cursurilor de formare sau prin studiu individual.

4. Caracteristici personale :

 Seriozitate/responsabilitate
 Loialitate
 Hotarare
 Adaptabilitate
 Atitudine pozitiva
 Spirit de opservatie
 Rabdare
 Viteza de reactie
 Capacitate de comunicare
 Inițiativă, creativitate, receptivitate,
 Asumarea responsabilităților
 Rezistență la stres etc.

5. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora:

Dacă este cazul

Data,

Numele și semnătura titularului............................

Director,

Prof. ........................................

70
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa 2

FIȘA POSTULUI DE MENTOR DE INSERȚIE PROFESIONALĂ


(Michaela Moloveanu)

1. DENUMIREA POSTULUI: profesor mentor


2. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:
3. RELAȚIONARE:
 Relații ierarhice:
o se subordonează directorului unității de invățământ - pentru activitatea
didactică
o se subordonează inspectorului școlar pentru mentorat – pentru activitatea
de mentorat
 Relații funcționale: colaborează cu responsabilii comisiilor metodice din școală
 Relații de reprezentare: reprezintă școala, pe probleme de mentorat, în relațiile cu
alte intituții care desfășoară activități în domeniul educației
4. PREGĂTIRE ȘI EXPERIENȚĂ:
- Este titular în învățământul preuniversitar.
- Are gradul didactic I.
- Este membru al corpului profesorilor mentori / are atestată calitatea de profesor –
mentor .
- Are aceeași specialitate cu profesorul stagiar, sau, în cazuri justificate, predă
discipline din aceeași arie curriculară.
5. RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:
- Primește, la începutul anului școlar, 1-2 cadre didactice stagiare.
- Elaborează un plan de acțiune pentru perioada de stagiatură.
- Stabilește împreună cu profesorul stagiar un set de reguli pentru buna desfășurare a
activității comune.
- Discută cu stagiarul atribuțiile care-i revin acestuia, conform fișei postului.
- Identifică nevoile de formare ale profesorului stagiar.
- Sprijină stagiarul în elaborarea documentelor școlare.
- Oferă modele variate pentru activitatea școlară și extrașcolară.
- Consiliază stagiarul în identificarea unor modalități eficiente de soluționare a
eventualelor disfuncționalități din activitatea acestuia,
- Asistă stagiarul în proiectarea și desfășurarea activităților școlare și extrașcolare.
- Răspunde prompt solicitărilor stagiarului, oferindu-i sprijin pentru problemele cu
care se confruntă acesta.
- Asigură accesul profesorului – stagiar la resursele de care dispune școala, în vederea
desfășurării în bune condiții a activității profesionale.
- Facilitează integrarea stagiarului în cultura organizațională a unității de învățământ.
- Comunică permanent cu profesorul stagiar, oferindu-i un feed-back constructiv.

71
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

- Analizează rezultatele obținute în activitate de profesorul stagiar și stimulează


progresul profesional al acestuia.
- Evaluează activitatea stagiarului în conformitate cu standarde anunțate la începutul
perioadei de stagiatură.
- Încurajează stagiarul în dobândirea autonomiei și în manifestarea inițiativei și
creativității în activitate.
- Elaborează raportul final asupra activității cadrului didactic stagiar și, după caz, a
recomandării pentru înscrierea la examenul de definitivare în învățământ.
- Respectă codul de conduită al profesorilor mentori.
6. MENȚIUNI SPECIALE
Profesorul mentor beneficiază, în anul școlar respectiv, de o reducere a normei didactice
cu două ore pe săptămână sau este remunerat suplimentar la plata cu ora ( în învățământul
preșcolar sau primar).

Data: Semnătura:

72
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa 3
Codul deontologic al profesiunii de profesor
(preluat din Ghidul mentorului, L. Ezechil, coord., 2009, Ed. Paralela 45)
Principii:
1. Angajamentul față de elevi
2. Angajamentul față de profesiunea didactică
3. Comportamentul etic față de colegii de profesie
4. Angajamentul față de comunitatea şcolară şi socială.

1. Angajamentul față de elevi


Cadrul didactic se străduieşte în permanență să ajute elevii cu care lucrează în a-şi realiza
potențialul de care dispun pentru o completă integrare în viața şcolară şi socială.
De aceea, acesta lucrează pentru a stimula spiritul de investigație al elevilor, achiziția
cunoaşterii, realizarea înțelegerii şi dezvoltarea scopurilor personale pe termen scurt şi lung.

În vederea realizării acestor obligații statutare față de elevi, cadrul didactic:


1. Nu va împiedica elevii în acțiunea independentă privind realizarea învățării
2. Nu va împiedica elevii să formuleze şi să exprime diverse puncte de vedere
3. Nu va îndepărta de elev temele sau disciplinele relevante pentru progresul acestora
4. Va face tot posibilul pentru a nu leza în vreun fel sănătatea şi siguranța elevilor
5. Nu va crea situații stânjenitoare sau umilitoare pentru elevi
6. Nu va exclude elevii din vreun program de studii şi nu va face nici o discriminare între
aceştia din nici un fel de motiv (rasă, religie, sex, vârstă, etnie, vederi politice, statut
social, etc)
7. Nu se va folosi de relația profesională pentru a-şi atrage vreun avantaj personal
8. Nu va face publice informații personale despre elevi în măsura în care acestea nu servesc
diverselor scopuri profesionale sau nu sunt solicitate de instanțele desemnate prin lege.

2. Angajamentul față de profesiunea didactică


Profesiunea didactică este investită de sociatate cu încredere şi responsabilitate privind cele
mai înalte standarde.
În ideea că, încrederea în calitatea serviciilor oferite influențează în mod direct societatea în
ansamblul său, cadrul didactic va face tot posibilul pentru a contribui la ridicarea standardelor
profesionale, pentru a crea un climat propice exersării profesiei şi pentru a crea acele condiții de
calitate care vor atrage către cariera didactică persoanele potrivite pentru o astfel de carieră. Se
asigură, totodată, de prevenirea intrării în această profesie a persoanelor necalificate în acest sens.

73
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

În vederea realizării acestor obligații statutare față de profesiunea didactică, cadrul didactic:
1. În situația participării la concursuri pentru ocuparea unor funcții, nu va face declarații
false şi nici nu va ascunde date referitoare la competențe şi calificări
2. Nu va contribui la intrarea în domeniu a nici unei persoane despre care ştie că nu are
calificările şi atributele necesare
3. Nu va face vreo declarație falsă, în cunoştință de cauză, privind calificările vreunui
candidat pentru diverse poziții profesionale
4. Nu va sprijini nici o persoană în procesul predării neautorizate
5. Nu va face publice date despre colegi obținute în decursul activității dacă acestea nu fac
obiectul diverselor scopuri profesionale sau nu sunt solicitate de instituțiile autorizate de
lege în acest sens
6. Nu va face declarații răutăcioase, în cunoştință de cauză, despre nici un coleg
7. Nu va accepta nici o atenție, cadou sau favoare care ar putea influența deciziile
profesionale sau acțiunile specifice
8. Va fi caracterizat de sinceritate în toate chestiunile legate de profesia didactică
9. Nu va discrimina din nici un punct de vedere (rasă, religie, sex, vârstă, etnie, vederi
politice, statut social, etc), vreun coleg, dacă este calificat, privitor la beneficii sau
participare la orice formă de organizare profesională.

3. Comportamentul etic față de colegii de profesie


Cadrul didactic, în realizarea relațiilor etice cu ceilalți colegi, îi tratează în mod corect şi
echitabil pe toți membrii profesiei didactice.

1. Nu va face publice informații confidențiale privitoare la colegi decât dacă sunt solicitate
de lege.
2. Nu va face, în mod intenționat, declarații false despre vreun coleg sau despre sistemul
şcolar.
3. Nu va afecta libertatea de alegere a colegilor şi va acționa pentru a îndepărta forțele ce
obligă educatorii să suporte acțiuni şi ideologii care încalcă integritatea profesională
individuală.

4. Angajamentul față de comunitatea şcolară şi socială


Ca şi educatori suntem răspunzători de participarea la dezvoltarea programelor şi politicilor
educaționale şi de interpretarea acestora pentru comunitatea şcolară şi cea socială.
În vederea realizării acestor obligații statutare față de comunitatea şcolară şi socială, cadrul
didactic:
1. Are responsabilitatea îmbunătățirii oportunităților educaționale pentru toți

74
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

2. Recunoaşte faptul că orice instituție educațională are o persoană autorizată să


interpreteze politicile educaționale oficiale
3. Recunoaşte dreptul şi responsabilitatea publicului de a participa la formularea politicilor
educaționale
4. Evaluează prin intermediul procedurilor profesionale potrivite, condițiile de realizare a
activităților educaționale din interiorul instituției, face cunoscute deficiențele majore şi
acționează pentru a rezolva situațiile respective
5. Foloseşte facilitățile educaționale pentru scopurile prevăzute, în concordanță cu politica,
legile şi reglementările specifice
6. Îşi asumă responsabilități politice şi cetățeneşti dar se fereşte de la utilizarea privilegiilor
şi pozițiilor profesionale pentru a promova candidați politici sau activități partizane
7. Îşi ia măsurile de precauție necesare pentru a face distincția între punctele de vedere
personale şi cele ale instituțiilor educaționale la care este afiliat
8. Nu va distorsiona sau interpreta necorespunzător fapte privind probleme educaționale
în public sau prin intermediari
9. Nu va folosi privilegiile instituționale pentru câştiguri sau avantaje personale
10. Nu va oferi cadouri sau favoruri pentru a obține avantaje speciale.

75
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa 4 (preluare anexa 4 din O.M. 5485/29.11.2011)


COD DE CONDUITĂ
al profesorilor mentori
Art. 1. -
(1) Prezentul cod reglementează principiile fundamentale şi normele de conduită profesională ale
profesorilor mentori.
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru profesorii
mentori şi au ca scop asigurarea calității serviciilor de mentorat prin crearea cadrului etic necesar
desfăşurării acestor activități, astfel încât profesorii mentori să îşi îndeplinească toate obligațiile cu
profesionalism şi corectitudine pentru a nu aduce prejudicii profesorilor/cadrelor didactice
stagiari/stagiare sau instituției în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod se adaugă normelor de
conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative valabile la nivel național sau în cadrul
sistemului de învățământ, privind:
a) drepturile copilului şi drepturile tinerilor;
b) drepturile minorităților;
c) evitarea discriminării de orice fel;
d) accesul cetățenilor la informațiile de interes public;
e) statutul personalului didactic.
Art. 2. -
Prezentul cod asigură creşterea calității serviciilor de mentorat prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi
profesionale corespunzătoare creării şi menținerii la nivel înalt a prestigiului instituției în care
profesorul mentor îşi desfăşoară activitatea şi a funcției pe care o ocupă;
b) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între profesorul mentor şi profesorul/cadrul
didactic stagiar.
Art. 3. -
Principiile care guvernează conduita profesională a profesorilor mentori sunt:
1. supremația Constituției şi a legii, principiu conform căruia profesorii mentori au îndatorirea de a
respecta Constituția şi legile țării în exercitarea activității lor;
2. prioritatea interesului public, principiu conform căruia profesorii mentori au îndatorirea de a
considera interesul comunitar general mai presus decât interesul personal;
3. imparțialitatea, principiu conform căruia profesorii mentori au îndatorirea de a aplica aceleaşi
reguli în situații similare, de a avea o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic,
economic sau de altă natură. În acest sens, aceştia au următoarele obligații:
a) să nu se implice în activități sau în relații care ar putea afecta activitatea de mentorat pe care o
desfăşoară;
b) să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante pentru profesorul/cadrul didactic
stagiar care l-ar putea ajuta în dezvoltarea profesională;

76
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

c) să nu se lase influențați de interese personale sau ale unor terți în formularea propriei opinii, ci să
îşi fundamenteze opiniile exclusiv pe documente verificate, pe date provenite din surse neechivoce;
d) să nu trateze cu superficialitate nevoile profesorului/cadrului didactic stagiar;
e) să nu omită, cu bună ştiință, informații, date şi documente utile dezvoltării profesionale a
profesorului/cadrului didactic stagiar;
4. profesionalismul, principiu conform căruia toate activitățile desfăşurate de profesorii mentori sunt
realizate cu responsabilitate, competență şi eficiență, pe baza cunoştințelor şi aptitudinilor proprii.
În acest sens, cadrele didactice care desfăşoară activități de mentorat au următoarele obligații:
a) să cunoască legislația specifică activității desfăşurate, să se preocupe în mod constant şi continuu
de creşterea nivelului de pregătire, conform standardelor recunoscute în domeniu;
b) să îşi dezvolte permanent competențele profesionale cerute de procedurile de evaluare, prin
participarea la programe de formare, seminare, conferințe şi la alte activități specifice de dezvoltare
profesională;
5. integritatea morală, principiu conform căruia activitatea profesorilor mentori este exercitată cu
onestitate şi corectitudine, în deplină concordanță cu principiile etice asumate. În acest sens,
profesorii mentori trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:
a) să îşi exercite atribuțiile de serviciu cu onestitate, corectitudine şi responsabilitate;
b) să respecte reglementările legale în vigoare şi să acționeze în conformitate cu cerințele activității
pe care o desfăşoară, în interesul profesorului/cadrului didactic stagiar;
c) să evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea şi obiectivitatea;
d) să nu se folosească de calitatea de mentor în alte circumstanțe sau situații decât cele pentru care
au fost desemnați;
e) să evite furnizarea de informații sau date false în timpul şi/sau după efectuarea activităților de
mentorat;
f) să evite exercitarea activităților de mentorat sub influența băuturilor alcoolice sau a altor
substanțe care le-ar putea afecta comportamentul;
g) să evite agresarea fizică, verbală, psihică sau emoțională a persoanelor implicate în procesul de
mentorat;
6. libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia profesorii mentori pot să îşi exprime şi
să îşi fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri, cu respectarea
unor opinii diferite de a lor formulate de către profesorii/cadrele didactice stagiari/stagiare;
7. confidențialitatea, principiu conform căruia profesorii mentori trebuie să păstreze
confidențialitatea în legătură cu datele, informațiile şi documentele la care au acces, să nu utilizeze
sau să facă publice aceste informații fără autorizare clară şi expresă din partea profesorului/cadrului
didactic stagiar sau fără avizul şcolii:
a) să evite utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor dobândite în cursul
desfăşurării activității de mentorat;
b) să trateze în mod adecvat toate informațiile şi documentele obținute cu ocazia exercitării
atribuțiilor şi obligațiilor de serviciu;
c) să nu facă publice informații sau documente care ar putea aduce atingere prestigiului şi imaginii
publice a profesorului/cadrului didactic stagiar şi/sau a unității de învățământ în care îşi desfăşoară
activitatea.

77
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa 5 (preluare anexa 3b.1 din O.M. 5485 / 29.11.2011)

Calendarul anual al activităţilor profesorului mentor

ANUL ŞCOLAR:

Activitatea SEMESTRUL I SEMESTRUL II


desfăşurată
Septem Octomb Noiemb Decem Ianuari Februar
Martie Aprilie Mai Iunie
brie rie rie brie e ie

A1. Consultarea
legislaţiei

A2. Planificarea
şi proiectarea
activităţilor/consi
liere individuală

A3. Asistenţă la
orele
profesorului
mentor

A4. Asistenţă la
orele
profesorului/cadr
ului didactic
stagiar

78
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa 6 (preluare anexa 3b2 din O.M. 5485 / 29.11.2011)

Programul de stagiatură

Nr. de
Nr. ore
Luna Tipul activităţii Tematica abordată
crt. alocat
e
1. Septembrie 6 Ateliere de lucru pentru consultarea Curriculumul naţional pentru disciplina predată
legislaţiei specifice învăţământului de profesorul/cadrul didactic stagiar: studiul
preuniversitar/pentru proiectarea şi documentelor oficiale: planul-cadru, programa
planificarea activităţilor didactice şcolară, proiectarea activităţii didactice -
documente specifice: planificarea
calendaristică, proiectarea unităţilor de
învăţare, proiectul de lecţie, documentele
şcolare
2. 2 Susţinerea unor lecţii cu model de Eficienţa strategiilor didactice utilizate:
către profesorul mentor/Workshop caracterul real- activ al metodelor, susţinerea
de reflecţie a lecţiilor observate învăţării cu mijloace de învăţământ, utilizarea
eficientă a timpului
3. Octombrie 4 Ateliere de lucru pentru consultarea Evaluarea rezultatelor învăţării: standardele
legislaţiei specifice învăţământului naţionale de evaluare pentru disciplina
preuniversitar/pentru proiectarea şi predată, portofoliul educaţional al elevului,
planificarea activităţilor didactice în proiectarea probelor de evaluare
echipă cu profesorul/cadrul didactic
stagiar
4. 2 Susţinerea unor lecţii-model de Eficienţa strategiilor didactice utilizate:
către profesorul mentor în echipă cu caracterul real- activ al metodelor, susţinerea
profesorul/cadrul didactic învăţării cu mijloace de învăţământ, utilizarea
stagiar/Workshop de reflecţie a eficientă a timpului
lecţiilor observate
5. 2 Observarea lecţiilor predate de Calitatea proiectării didactice, concordanţa
profesorii debutanţi/Workshop de dintre activitatea proiectiv-conceptuală şi cea
reflecţie a lecţiilor practic- aplicativă, caracterul formativ al
asistate/consiliere individuală evaluării, modul în care elevii percep învăţarea
6. Noiembrie 2 Ateliere de lucru pentru consultarea Structura şi caracteristicile evaluărilor:
legislaţiei specifice învăţământului instrumente de evaluare unică, evaluările
preuniversitar naţionale
7. 2 Susţinerea unor lecţii-model de Eficienţa strategiilor didactice utilizate:
către profesorul mentor în echipă cu caracterul real- activ al metodelor, susţinerea
profesorul/cadrul didactic învăţării cu mijloace de învăţământ, utilizarea
stagiar/Workshop de reflecţie a eficientă a timpului
lecţiilor observate
8. 4 Observarea lecţiilor predate de Calitatea proiectării didactice, concordanţa
profesorii debutanţi/Workshop de dintre activitatea proiectiv-conceptuală şi cea
reflecţie a lecţiilor practic- aplicativă, caracterul formativ al
asistate/consiliere individuală evaluării, modul în care elevii percep învăţarea
9. Decembrie 2 Ateliere de lucru pentru consultarea Statutul personalului didactic din învăţământul
legislaţiei specifice învăţământului preuniversitar: formarea continuă, funcţiile
preuniversitar didactice - condiţii de ocupare, forme de
angajare a personalului didactic

79
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Evaluarea activităţii personalului didactic


(criterii şi descriptori de performanţă)
10. 4 Observarea lecţiilor predate de Calitatea proiectării didactice, concordanţa
profesorii debutanţi/Workshop de dintre activitatea proiectiv-conceptuală şi cea
reflecţie a lecţiilor practic- aplicativă, caracterul formativ al
asistate/consiliere individuală evaluării, modul în care elevii percep învăţarea
11. Ianuarie 4 Ateliere de lucru pentru proiectarea Curriculum la decizia şcolii. Elaborarea
şi planificarea activităţilor didactice programei pentru disciplinele opţionale
în echipă cu profesorul/cadrul
didactic stagiar
12. 4 Observarea lecţiilor predate de Calitatea proiectării didactice, concordanţa
profesorii debutanţi/Workshop de dintre activitatea proiectiv-conceptuală şi cea
reflecţie a lecţiilor practic- aplicativă, caracterul formativ al
asistate/consiliere individuală evaluării, modul în care elevii percep învăţarea
13. Februarie 2 Ateliere de lucru pentru proiectarea Activitatea de consiliere şi orientare şcolară
şi planificarea activităţilor didactice specifice funcţiei de diriginte: documente
legislative în vigoare, proiectarea activităţii
14. 6 Observarea lecţiilor predate de Calitatea proiectării didactice, concordanţa
profesorii debutanţi/Workshop de dintre activitatea proiectiv-conceptuală şi cea
reflecţie a lecţiilor practic- aplicativă, caracterul formativ al
asistate/consiliere individuală evaluării, modul în care elevii percep învăţarea
Eficienţa strategiilor didactice utilizate:
caracterul real- activ al metodelor, susţinerea
învăţării cu mijloace de învăţământ, utilizarea
eficientă a timpului
15. Martie 4 Ateliere de lucru pentru proiectarea Învăţarea în contexte nonformale: planificarea
şi planificarea activităţilor şi proiectarea activităţilor extraşcolare
16. 4 Observarea lecţiilor predate de Calitatea proiectării didactice, concordanţa
profesorii debutanţi/Workshop de dintre activitatea proiectiv-conceptuală şi cea
reflecţie a lecţiilor practic- aplicativă, caracterul formativ al
asistate/consiliere individuală evaluării, modul în care elevii percep învăţarea
Eficienţa strategiilor didactice utilizate:
caracterul real- activ al metodelor, susţinerea
învăţării cu mijloace de învăţământ, utilizarea
eficientă a timpului
17. Aprilie 8 Observarea lecţiilor predate de Calitatea proiectării didactice, concordanţa
profesorii debutanţi/Workshop de dintre activitatea proiectiv-conceptuală şi cea
reflecţie a lecţiilor practic- aplicativă, caracterul formativ al
asistate/consiliere individuală evaluării, modul în care elevii percep învăţarea
Eficienţa strategiilor didactice utilizate:
caracterul real- activ al metodelor, susţinerea
învăţării de către mijloace de învăţământ,
utilizarea eficientă a timpului
18. Mai 4 Ateliere de lucru pentru consultarea Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică -
programei pentru examenul scris de examenul naţional de definitivare în
definitivat învăţământ: examinarea scrisă
19. 4 Ateliere de lucru pentru proiectarea Pregătirea portofoliului personal şi a cel puţin
şi planificarea activităţilor două inspecţii la clasă
didactice/consiliere individuală
20. Iunie 4 Ateliere de lucru pentru consultarea Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică -
programei pentru examenul scris de examenul naţional de definitivare în

80
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

definitivat învăţământ: examinarea scrisă


21. 4 Ateliere de lucru pentru proiectarea Pregătirea portofoliului personal şi a cel puţin
şi planificarea activităţilor două inspecţii la clasă
didactice/consiliere individuală

81
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa 7 (preluare anexa 3c din O.M. 5485 / 29.11.2011)

FIŞĂ
de evidenţă a lecţiilor/activităţilor observate

Numele şi prenumele profesorului mentor .....................................


Unitatea şcolară ....................................................
Specialitatea ....................................
Anul şcolar ........................................

Numele şi prenumele
Nr. Unitatea Tipul Conţinutul Semnătura profesorului/
profesorului/ cadrului didactic Data Clasa
crt. şcolară lecţiei învăţării cadrului didactic stagiar
stagiar
1.

2.

3.

4.

5.

82
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa 8 (preluare anexa 3d din O.M. 5485 / 29.11.2011)

FIŞĂ
de monitorizare a lecţiilor/activităţilor asistate

Profesor/cadru didactic stagiar: Lecţia 1: Clasa/Grupa ............ Data .........


Unitatea şcolară: Disciplina de studiu ..........
Specialitatea: Tema/Subiectul lecţiei ..........
Profesor mentor: Tipul lecţiei ..........
Lecţia 2: Clasa/Grupa .......... Data ..........
Disciplina de studiu ..........
Tema/Subiectul lecţiei ..........
Tipul lecţiei ..........
Lecţia 3: Clasa/Grupa .......... Data ..........
Disciplina de studiu ..........
Tema/Subiectul lecţiei ..........
Tipul lecţiei ..........
Lecţia 4: Clasa/Grupa .......... Data ..........
Disciplina de studiu ..........
Tema/Subiectul lecţiei ..........
Tipul lecţiei ..........
Lecţia 5: Clasa/Grupa .......... Data ..........
Disciplina de studiu ..........
Tema/Subiectul lecţiei ..........
Tipul lecţiei ..........

OBSERVAREA LECŢIILOR/ACTIVITĂŢILOR

Lecţia/Activitatea
Elemente observate
1 2 3 4 5
I. Calităţi personale şi profesionale
Atitudine profesională
Flexibilitate
Limbaj (discurs didactic accesibil, coerenţă, tonalitate)
Stil de predare
1. Abilităţi de
Relaţionare
Comunicare
Management al grupului
2. Cunoştinţe de specialitate
Ştiinţifice

83
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Metodice
II. Planificarea lecţiei
1. Obiective/Competenţe
Conform curriculumului
Operaţionalizare/Derivare (clar, concis)
Adecvare la particularităţile grupului de elevi
2. Conţinuturi
Adecvare la obiective/competenţe
Eşalonare
Utilizarea achiziţiilor anterioare
Adecvare la particularităţile grupului
3. Strategii
a) Metode şi procedee
Diversitate
Compatibilitate cu obiective/competenţe - conţinuturi - resurse umane şi
materiale
b) Resurse materiale
Locaţie
Diversitate
Surse informaţionale
Provenienţă (existente/confecţionate special)
Fişe anexe
c) Resurse umane
Adaptare la particularităţile individuale
Tratare diferenţiată
d) Organizarea clasei
Forme de organizare
e) Dozarea timpului
f) Evaluarea
Forme de evaluare a elevilor
III. Desfăşurarea lecţiei
Respectă scenariul didactic propus.
Explică în mod clar scopul (motivează învăţarea), metodele şi obiectivele
lecţiei.
Adaptează mersul activităţilor la situaţia concretă din oră pentru a-şi
atinge obiectivele.
Oferă informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi pentru a promova
egalitatea şanselor pentru elevi.
Identifică şi utilizează cunoştinţele şi experienţa anterioară a elevilor.
Respectă alcătuirea/nevoile/capacităţile grupului/elevilor.
Adaptează lecţia pentru a răspunde nevoilor elevilor.
Împarte sarcina de învăţare în paşi mici de realizare, urmărind succesiunea
logică a secvenţelor.
Promovează angajamentul, concentrarea şi eforturile elevilor.
Promovează învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea în grup şi
învăţarea în diferite contexte.
Foloseşte strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de
învăţare şi nevoilor elevilor.
Management eficient al timpului şi al clasei de elevi

84
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Prezintă informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi semnificative.


Verifică înţelegerea şi formulează în mod clar întrebările.
Oferă la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul elevilor.
Asigură o evaluare formativă regulată, adecvată, riguroasă, corectă şi
exactă.
Furnizează elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare care să răspundă
nevoilor lor.
Obţine feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării.
Exploatează eficient situaţiile neanticipate.
IV. Autoevaluarea profesorului/cadrului didactic stagiar

COMENTARII ASUPRA LECŢIILOR OBSERVATE

Lecţia 1
Aprecieri generale, recomandări:

Puncte forte:

Aspecte care pot fi îmbunătăţite:

Lecţia 2
Aprecieri generale, recomandări:

Puncte forte:

Aspecte care pot fi îmbunătăţite:

Lecţia 3
Aprecieri generale, recomandări:

Puncte forte:

Aspecte care pot fi îmbunătăţite:

85
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Lecţia 4
Aprecieri generale, recomandări:

Puncte forte:

Aspecte care pot fi îmbunătăţite:

Lecţia 5
Aprecieri generale, recomandări:

Puncte forte:

Aspecte care pot fi îmbunătăţite:

Semnătura profesorului mentor ....................................

86
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa.9 (preluare anexa 3e din O.M. 5485 / 29.11.2011)

FIŞĂ DE DIALOG PROFESIONAL

Profesor/Cadru didactic stagiar ....................................


Unitatea şcolară .....................................
Profesor mentor .....................................
Data ..........................

Domeniul/Domenii
Observaţii Măsuri de remediere
abordat/abordate

Data următorului dialog profesional ........................

Profesor mentor, Profesor/Cadru didactic stagiar,


........................... ...........................
NOTĂ:
Fişa de dialog profesional se completează la fiecare întâlnire profesor mentor - profesor/cadru didactic stagiar.
În funcţie de nevoile de consiliere identificate de profesorul mentor sau de profesorul/cadrul didactic stagiar, se
pot aborda oricare din domeniile de mai jos:
• integrarea profesorului/cadrului didactic stagiar în şcoală;
• activitatea metodică a profesorului/cadrului didactic stagiar;
• activitatea educativă a profesorului/cadrului didactic stagiar;
• consilierea şi orientarea în învăţământul preuniversitar;
• managementul conflictului;
• comunicarea - repere fundamentale;
• managementul clasei de elevi;
• proiectarea didactică;
• modalităţi de evaluare;
• TIC;
• proiecte europene;
• metode active de predare-învăţare.

87
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa. 10 (preluare anexa 3f din O.M. 5485 / 29.11.2011)

RAPORT FINAL
asupra activităţii profesorului/cadrului didactic stagiar
Profesor/Cadru didactic stagiar ....................................

Unitatea de învăţământ .....................................

Profesor mentor .....................................

Perioada de stagiatură ...........................


DOMENIUL A: COMUNICARE

a) Comunicarea cadru didactic-elev


Competenţa 1: Alege modalităţile de comunicare
Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU
Modalităţile de comunicare identificate sunt adecvate situaţiilor concrete în vederea
realizării scopului educaţional.
Modalităţile de comunicare sunt alese în raport cu conţinutul comunicării.
Modalităţile de comunicare alese ţin seama de particularităţile de vârstă ale elevului.
Competenţa 2: Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ
Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU
Discuţiile sunt iniţiate într-un limbaj adecvat, astfel încât să se atingă obiectivele
propuse.
Informaţiile esenţiale sunt selectate în funcţie de obiectivele stabilite de programă.
Transmiterea cu caracter instructiv-educativ se face gradat, urmărindu-se interacţiunea cu
elevii.
Competenţa 3: Utilizează feedbackul în comunicare
Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU
Însuşirea corectă a mesajului transmis este verificată prin reacţia elevilor în diferite
situaţii special create.
Acurateţea şi integritatea mesajului receptat de către elev sunt verificate prin comparare
cu mesajul transmis în scopul depistării eventualelor deficienţe de receptare.
Mesajul transmis se compară cu cel receptat de elev în scopul verificării acurateţei şi
integrităţii conţinutului informativ.
Deficienţele constatate în lanţul comunicării sunt remediate cu promptitudine.
Competenţa 4: Facilitează comunicarea elev-elev
Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU
Situaţiile de comunicare construite permit facilitarea schimbului de informaţii elev-elev
şi profesor-elev.
Însuşirea unui protocol de comunicare necesar dezvoltării elevilor este asigurată prin
diferite situaţii de comunicare.
Medierea comunicării între elevi se realizează prin construirea de situaţii de lucru.

88
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

b) Comunicarea dintre cadrele didactice


Competenţa 1: Identifică posibilele domenii conexe de colaborare
Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU
Identificarea domeniilor conexe se face prin discuţii cu alte cadre didactice.
Posibilităţile de lucru în echipă sunt stabilite prin discuţii profesionale în vederea
realizării legăturii interdisciplinare, după caz, şi transcurriculare.
Competenţa 2: Se informează despre elevi
Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU
Observaţiile făcute asupra elevilor şi desprinse în diferite momente ale activităţii lor
şcolare sunt cumulate în vederea analizei şi interpretării lor de către persoanele abilitate.
Posibilele cauze de perturbare a procesului instructiv-educativ sunt identificate în timp
util.
Informaţiile privind elevii mai puţin cunoscuţi sunt obţinute pentru a determina o
apreciere obiectivă şi o activitate instructiv-educativă corespunzătoare.
Competenţa 3: Discută aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice
Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU
Remedierea perturbărilor survenite se face prin stabilirea de strategii şi tactici comune.
Creşterea eficienţei demersului didactic se face prin identificarea celor mai potrivite
metode.
DOMENIUL B: CURRICULUM

a) Dezvoltarea curriculumului opţional


Competenţa 1: Stabileşte curriculumul opţional
Îndeplinirea condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU
Curriculumul opţional este propus în conformitate cu resursele existente în şcoală.
Gradul de acceptare a curriculumului opţional este determinat de corespondenţa dintre
curriculumul opţional şi necesităţile elevilor
Competenţa 2: Stabileşte conţinutul pentru curriculumul opţional
Îndeplinirea condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU
Conţinutul curriculumului opţional este stabilit în concordanţă cu obiectivele propuse.
Conţinutul stabilit răspunde nevoilor şi timpului disponibil al elevilor.
Competenţa 3: Dezvoltă curriculumul opţional
Îndeplinirea condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU
Resursele informaţionale identificate sunt adecvate conţinutului stabilit.
Activităţile din cadrul temelor stabilite au caracter antrenant.
Motivele, situaţiile de lucru şi activităţile respectă obiectivele.
b) Elaborarea proiectului didactic
Competenţa 1: Stabileşte obiectivele operaţionale ale lecţiei
Îndeplinirea condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

89
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Obiectivele operaţionale sunt formulate în termeni de performanţă şi adecvat


scopului urmărit.
Obiectivele propuse sunt stabilite conform timpului de instruire afectat.
Ierarhizarea obiectivelor este în concordanţă cu tipul de obiective vizat.
Obiectivele sunt stabilite astfel încât să poată fi realizate la niveluri diferite.
Obiectivele sunt stabilite astfel încât să existe un raport adecvat între ele şi
conţinut.
Competenţa 2: Stabileşte conţinutul activităţii de învăţare
Îndeplinirea condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU
Elementele de conţinut sunt identificate conform programei şcolare şi
manualelor.
Competenţa 3: Alege strategii didactice
Îndeplinirea condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU
Strategiile didactice alese sunt de tip activ, participativ, formativ.
Situaţiile de învăţare sunt construite astfel încât să solicite participarea cât mai
multor elevi.
Competenţa 4: Realizează proiectul didactic
Îndeplinirea condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU
Structura proiectului didactic este concepută adecvat nevoilor de predare.
Proiectul didactic este redactat clar şi explicit pentru a putea fi utilizat în echipă
de cadrele didactice.
Competenţa 5: Adaptează informaţia la posibilităţile de învăţare şi nivelul de pregătire a elevilor
Îndeplinirea condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU
Informaţia este selectată pe criterii de esenţialitate.
Detaliile informaţionale sunt selectate în funcţie de interesul manifestat de elevi
pentru acestea.
c) Elaborarea temelor transdisciplinare
Competenţa 1: Stabileşte teme transdisciplinare
Îndeplinirea
condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Zonele de vecinătate sunt identificate cu atenţie în vederea unei alegeri adecvate a temelor
transdisciplinare.

Sunt selectate zonele de interes în funcţie de obiectivele operaţionale curriculare.

Responsabilităţile individuale în cadrul echipei de profesori care urmează să trateze o temă


sunt stabilite astfel încât tema să fie tratată corespunzător.

Competenţa 2: Dezvoltă teme transdisciplinare


Îndeplinirea
condiţiilor din
Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

90
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Contribuţia de conţinut a fiecărei discipline vizează asigurarea armonizării disciplinelor.

Lecţiile care permit dezvoltarea temei propuse prin programă sunt stabilite astfel încât să fie
atinse toate obiectivele.

Activităţile şi situaţiile de învăţare propuse în cadrul temelor transdisciplinare sunt


redactate într-o formă accesibilă sau ţinând cont de nivelul elevilor, pentru ca experienţa
dobândită să poată fi folosită în zone de vecinătate.
d) Programarea activităţii de învăţare
Competenţa 1: Analizează planul de învăţământ şi programa şcolară
Îndeplinirea condiţiilor din
descriptori
Descriptori Observaţii
DA NU

Aspectele interdisciplinare sunt identificate în cadrul ariei curriculare specifice.


Timpul de învăţare este estimat în funcţie de programul obligatoriu şi opţional.

Conţinutul disciplinei de învăţământ este corelat cu obiectivele urmărite.

Activităţile de învăţare selectate sunt conforme prevederilor programei.

Competenţa 2: Alege manualul şi materialele auxiliare

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii

DA NU

Oferta de manuale (materiale auxiliare) este identificată în timp util.

Manualele şi materialele auxiliare sunt selectate pentru a corespunde cerinţelor


legislative în vigoare.
Manualele şi materialele auxiliare sunt alese astfel încât să fie adecvate
conţinutului.
Competenţa 3: Întocmeşte planificările

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Activităţile de învăţare sunt defalcate pe semestre în funcţie de durata semestrelor.

Tipurile de lecţii sunt stabilite în conformitate cu sarcinile de învăţare şi curba de


efort al elevilor.

Strategiile didactice sunt stabilite urmărindu-se asigurarea unei instruiri eficiente.

Competenţa 4: Revizuieşte planificarea

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Gradul de realizare a planificării este apreciat periodic prin compararea situaţiei


reale cu cea proiectată.

91
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Activităţile şi obiectivele de învăţare sunt replanificate conform situaţiei reale şi


sarcinilor de învăţare existente.
e) Utilizarea de materiale didactice
Competenţa 1: Identifică situaţiile care necesită folosirea materialelor didactice
Îndeplinirea condiţiilor din
descriptori
Descriptori Observaţii
DA NU

Situaţiile de învăţare sunt analizate pentru a se identifica necesarul de folosire a


materialelor didactice.

Materialele didactice se verifică periodic.

Materialele didactice se actualizează ţinând cont de noutăţile ce apar în domeniul


respectiv.

Competenţa 2: Selectează materialele didactice complementare

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Sursele de materiale complementare sunt identificate pentru alegerea celor mai


adecvate conţinuturi de învăţare.

Materialele didactice complementare selectate constituie suport în procesul


instructiv.

Competenţa 3: Utilizează materiale didactice

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Materialele didactice alese în mod adecvat facilitează învăţarea.

Materialele didactice sunt adaptate situaţiilor concrete din clasă.


DOMENIUL C: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Dezvoltare profesională

Competenţa 1: Identifică nevoile proprii de dezvoltare

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Necesarul de autoinstruire se stabileşte pe baza autoevaluării şi a recomandărilor


obţinute în urma inspecţiilor.

Necesarul de autoinstruire este identificat ţinând cont de noutăţile ce apar în


domeniu.

Competenţa 2: Dezvoltă cunoştinţe proprii

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori Observaţii
descriptori

92
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

DA NU

Selectarea publicaţiilor de specialitate se face cu discernământ.

Planul de studiu individual este stabilit astfel încât să acopere nevoile personale de
dezvoltare profesională.

Cunoştinţele achiziţionate prin studiu individual sunt integrate în sistemul de


cunoştinţe existent.

Competenţa 3: Dezvoltă deprinderi proprii

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Deprinderile sunt exersate pentru atingerea unor parametri de funcţionalitate


adecvaţi.

Deprinderile dobândite se regăsesc într-un stil de muncă îmbunătăţit.


DOMENIUL D: EVALUARE

a) Elaborarea instrumentelor de evaluare

Competenţa 1: Stabileşte obiectivele evaluării


Îndeplinirea condiţiilor din
descriptori
Descriptori Observaţii
DA NU

Tehnicile de evaluare selectate sunt relevante pentru obiectivele fixate.

Conţinuturile ce urmează a fi evaluate sunt stabilite în concordanţă cu obiectivele


evaluării.

Tipurile de itemuri stabilite sunt adecvate atât obiectivelor, cât şi conţinutului.

Competenţa 2: Elaborează instrumentele de evaluare

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Formatul ales este adecvat vârstei elevului.

Formatul ales este adecvat obiectivelor şi conţinuturilor evaluării.

Baremul şi condiţiile de evaluare sunt stabilite astfel încât să asigure realizarea


unei evaluări cât mai obiective.
b) Evaluarea cunoştinţelor elevului

Competenţa 1: Administrează instrumentele de evaluare


Îndeplinirea condiţiilor din
descriptori
Descriptori Observaţii
DA NU

Condiţiile materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare sunt asigurate


înainte de începerea evaluării.

93
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Obiectivitatea evaluării este asigurată prin aplicarea aceloraşi criterii de apreciere


pentru toţi elevii evaluaţi.

Competenţa 2: Apreciază cantitativ şi calitativ rezultatele elevilor

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Rezultatele evaluării elevilor sunt analizate ierarhic pe colectivul de elevi şi


procentual pe itemuri în vederea valorizării lor.

Aprecierea rezultatelor evaluării elevilor are, după caz, rol de diagnoză, prognoză
sau selecţie.

Competenţa 3: Valorifică rezultatele evaluării

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Activitatea de remediere a procesului instrucţional este organizată în funcţie de


rezultatele înregistrate la evaluare.

Rezultatele evaluării elevilor constituie punct de plecare în stabilirea strategiilor


didactice adecvate colectivului de elevi.
c) Evaluarea parametrilor psihopedagogici
Competenţa 1: Estimează posibilităţile de învăţare ale elevilor

Îndeplinirea condiţiilor din


descriptori
Descriptori Observaţii
DA NU

Observarea atentă a elevilor în diverse situaţii se face pentru a identifica stilul de


învăţare al fiecăruia.

Stilul de învăţare al fiecărui elev este identificat pentru proiectarea corespunzătoare


a unor lecţii cât mai eficiente.

Competenţa 2: Valorifică evaluarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Lecţiile sunt construite astfel încât să valorifice toate stilurile de învăţare existente
într-un grup de elevi.

Cele mai eficiente tehnici sunt selectate pentru a facilita învăţarea.

Reglarea procesului instructiv-educativ se bazează pe posibilităţile elevilor şi pe


ritmul de asimilare.
DOMENIUL E: FORMAREA ELEVILOR
a) Coordonarea activităţilor extracurriculare
Competenţa 1: Stabileşte potenţialul de excelenţă al elevilor

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii

94
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

DA NU

Potenţialul de excelenţă al elevilor este stabilit pe baza evaluărilor.

Potenţialul de excelenţă al elevilor este relevat de comportamentul elevilor în cazuri


excepţionale.

Competenţa 2: Organizează activităţile extracurriculare

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Formele de pregătire alese sunt adecvate zonei aptitudinale.

Sursele informaţionale indicate elevilor în vederea pregătirii individuale sunt


pertinente şi răspund nevoilor de dezvoltare a acestora.

Planul de pregătire suplimentară este stabilit astfel încât să ţină seama de economia
de timp al elevilor şi al profesorului.

Temele de studiu sunt propuse pentru a acoperi nevoile de dezvoltare.


b) Dezvoltarea comportamentului social
Competenţa 1: Mediază procesul de interiorizare a sistemului de valori al societăţii

Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU

Modelele sociale oferite sunt relevante pentru sistemul de valori al societăţii.

Situaţiile de familie şi societate în care apar astfel de modele sunt valorizate pentru
crearea unui sistem propriu de valori.

Competenţa 2: Asigură cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea regulilor sociale

Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU

Regulile sociale sunt prezentate şi explicate potrivit particularităţilor de vârstă ale


elevilor.

Sancţiunile posibile sunt aduse la cunoştinţa elevilor în vederea evitării încălcării


regulilor sociale.

Formele prin care se manifestă autoritatea în şcoală, familie şi societate sunt analizate
continuu cu elevii, pentru ca aceştia să le cunoască şi să le respecte.

Competenţa 3: Promovează un comportament social dezirabil

Îndeplinirea condiţiilor
Descriptori din descriptori Observaţii
DA NU

Comportamentele sunt evaluate din perspectiva regulilor existente în familie, şcoală şi


societate.

Elevii sunt motivaţi pentru comportamente corecte prin aplicarea obiectivă a


recompenselor şi sancţiunilor.

95
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Se încearcă corectarea comportamentelor reprobabile prin măsuri aplicate consecvent.

c) Organizarea activităţii de dezvoltare fizică a elevilor


Competenţa 11: Dezvoltă potenţialul fizic al elevilor

Îndeplinirea condiţiilor din


descriptori
Descriptori Observaţii
DA NU

Spaţiul destinat activităţii de educaţie fizică este astfel organizat încât să asigure
desfăşurarea controlată a acesteia.

Aparatura sportivă este menţinută în stare de funcţionare pentru a putea fi utilizată


corespunzător nevoilor de pregătire fizică a elevilor.

Gradul de dificultate şi complexitatea exerciţiilor fizice sunt adaptate vârstei şi


condiţiei fizice ale elevilor.

Toate activităţile din cadrul orei de educaţie fizică sunt organizate în vederea
dezvoltării armonioase şi recreerii elevilor.

Competenţa 2: Educă şi dezvoltă un stil de viaţă igienic şi sănătos

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Respectarea regulilor de igienă este consecvent urmărită în vederea întăririi


deprinderilor de igienă ale elevilor.

Eventualele situaţii de nerespectare a normelor de igienă sunt rezolvate cu tact, prin


metode adecvate.
1
Se aplică pentru disciplina Educaţie fizică
d) Organizarea activităţilor de învăţare
Competenţa 1: Organizează procesul de transmitere de cunoştinţe

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Cunoştinţele de transmis sunt organizate astfel încât să fie accesibile elevilor.

Forma de transmitere cea mai adecvată este aleasă cu scopul de a facilita receptarea.

Competenţa 2: Transmite cunoştinţe

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Receptarea optimă a cunoştinţelor este asigurată prin crearea unor condiţii propice
acestui scop.

Cunoştinţele sunt transmise gradat, într-o succesiune logică, evitându-se excesul de


detalii, în vederea facilitării înţelegerii.

Competenţa 3: Formează şi dezvoltă deprinderi

96
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Situaţiile de învăţare sunt construite adecvat tipului de deprinderi care trebuie


formate/dezvoltate.

Situaţiile de învăţare sunt construite astfel încât să stimuleze gândirea elevului.

Activitatea didactică este astfel concepută şi organizată încât să conducă la formarea


deprinderilor de muncă şi studiu.
e) Organizarea activităţilor practice complementare procesului de transmitere de cunoştinţe2
Competenţa 1: Stabileşte obiectivele activităţii de laborator

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Activitatea experimentală desfăşurată ilustrează faptul că teoria prezentată este în


corelaţie cu aceasta.

Tipul de experiment este stabilit în mod adecvat obiectivului lecţiei.

Competenţa 2: Pregăteşte activitatea experimentală

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii Observaţii

DA NU

Planul de desfăşurare a activităţii este stabilit în funcţie de tipul experimentului.

Echipamentele şi materialele necesare sunt pregătite astfel încât să asigure


desfăşurarea activităţii de laborator în condiţii corespunzătoare.

Competenţa 3: Îndrumă şi supraveghează elevii în activitatea de laborator

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Echipamentele şi modul lor de utilizare sunt prezentate pentru a facilita folosirea


lor în condiţii de siguranţă.

Instrucţiunile de lucru sunt date pas cu pas pentru a asigura desfăşurarea


controlată a experimentului.
2
Se aplică pentru disciplinele ce au şi activitate de laborator.
DOMENIUL F: RELAŢIA FAMILIE-ŞCOALĂ-SOCIETATE
a) Coordonarea activităţilor extraşcolare
Competenţa 1: Organizează activităţi extraşcolare

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Obiectivele activităţilor extraşcolare urmăresc realizarea cerinţelor educaţionale.

Formele cele mai adecvate pentru atingerea obiectivelor sunt selectate în funcţie de
tipul activităţii.

97
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Responsabilităţile factorilor implicaţi sunt stabilite astfel încât activitatea să se


desfăşoare în condiţii bune.

Activitatea este supravegheată pe tot parcursul desfăşurării ei pentru atingerea


obiectivelor propuse.

Competenţa 2: Valorifică rezultatele activităţilor

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU
Feedbackul solicitat despre activitatea organizatorică urmăreşte validarea
activităţii.
Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor pune în evidenţă stabilirea rolului
formativ-educativ al activităţii.
Rezultatele activităţilor extraşcolare conduc la identificarea altor activităţi
didactice.
b) Implicarea familiei în activităţile formativ-educative
Competenţa 1: Realizarea unităţii de cerinţe şcoală-familie

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Obiectivele educaţionale sunt comunicate cu regularitate familiei în scopul


implicării ei ca partener în educaţia copilului.

Strategia educativă stabilită este corelată cu opiniile formulate de familie.

Obiectivele formativ-educative se stabilesc ţinându-se cont de cerinţele


educaţionale.

Competenţa 2: Determină implicarea familiei

Îndeplinirea condiţiilor din


Descriptori descriptori Observaţii
DA NU

Domeniile de responsabilitate a familiei în educaţia realizată de şcoală urmăresc


armonizarea strategiilor informative.

Modalităţile de conlucrare stabilite cu familia sprijină dezvoltarea elevului.


c) Menţinerea relaţiei familie-unitatea şcolară
Competenţa 1: Informează familia
Îndeplinirea
condiţiilor
Descriptori din Observaţii
descriptori
DA NU

Contactele familiale stabilite sunt adecvate astfel încât să aducă informaţii relevante.

Ritmul comunicării cu familia este stabilit în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi de


problemele apărute.

Informaţiile oferite familiei sunt relevante pentru situaţia elevului.

Competenţa 2: Solicită informaţii

98
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Îndeplinirea
condiţiilor
Descriptori din Observaţii
descriptori
DA NU

Tipurile de informaţii solicitate permit o cât mai completă cunoaştere a elevului.

Informaţiile solicitate sunt relevante pentru demersul didactic.

Ritmul de solicitare a informaţiilor este determinat de necesitate.

Informaţiile obţinute sunt verificate.

Competenţa 3: Consiliază familia elevului


Îndeplinirea
condiţiilor
Descriptori din Observaţii
descriptori
DA NU

Aspectele din activitatea elevului care solicită consilierea sunt identificate corespunzător situaţiei
acestuia.

Aspectele care ţin de competenţa profesorului sunt selectate cu responsabilitate pentru ca sfaturile
şi recomandările date familiei să fie pertinente.

Situaţiile care necesită consilierea specializată sunt identificate cu discernământ pentru a îndruma
familia către surse specializate.
Profesor/Cadru didactic
Profesor mentor,
stagiar,
.............................
.............................
Avizat
Directorul unităţii de învăţământ,
.............................

99
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa 11(preluare anexa 3g din O.M. 5485 / 29.11.2011)

FIŞĂ
de (auto)evaluare a activităţii anuale a profesorului mentor
Profesor mentor ..............................................
Specialitatea ...................................................
Unitatea şcolară .............................................
Anul şcolar ...........................

Punctaj
Competenţe Activităţi specifice/Îndatoriri Autoevaluare Evaluare
maxim
1. Capacitatea de comunicare Comunică şi cooperează eficient cu profesorul/cadrul didactic stagiar. 1p
interactivă
(maximum 8 p) Creează şi menţine o atmosferă favorabilă colaborării dintre cadrele 1p
didactice prin identificarea barierelor de comunicare şi relaţionare cu
profesorul/cadrul didactic stagiar.
Cunoaşte particularităţile individuale şi de grup şi foloseşte mijloacele de 2p
comunicare adecvate realizării scopurilor educaţionale.
Receptează, asimilează şi comunică permanent informaţii. 1p

Demonstrează flexibilitate şi are un comportament empatic şi 2p


corespunzător "orientării helping" în relaţia cu profesorul/cadrul didactic
stagiar.
Utilizează în comunicare un registru lingvistic expresiv, specific profesiei, 1p
şi îşi asumă rolul de a comunica în mod deschis şi obiectiv.
2. Comunicarea profesor Selectează şi comunică informaţii esenţiale la solicitare, în funcţie de 2p
mentor-profesor/cadru obiectivele activităţii de stagiatură.
didactic stagiar (maximum 6 p)
Respectă opiniile şi drepturile celorlalţi colegi. 1p

Foloseşte comunicarea asertivă, fiind model pentru profesorul/cadrul 1p


didactic stagiar.
Verifică receptarea corectă a mesajului, folosind feedbackul de 1p
verificare.
Descoperă eventualele deficienţe în receptarea mesajului. 1p

3. Menţinerea echilibrului în Reacţionează cu profesionalism ori de câte ori identifică o eroare sau 1p
cadrul grupului de lucru atunci când constată o inadvertenţă ori o abatere de la principiile
(maximum 7 p) morale.
Promovează valorile pozitive autentice; calităţi personale: atenţia 1p
distributivă, capacitatea de analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare,
precum şi capacitatea de a le prezenta obiectiv.
Adaptează modul de comunicare la situaţiile concrete întâlnite. 1p

Dovedeşte abilitate pentru a lucra în echipă. 1p

Repartizează sarcini şi îl susţine pe profesorul/cadrul didactic stagiar în 2p


rezolvarea lor.
Încurajează utilizarea muncii pe grupe ca formă de activitate la clasă. 1p

4. Dezvoltarea capacităţilor de Selectează şi comunică informaţii esenţiale, în funcţie de obiectivele 2p


predare a cunoştinţelor activităţii de stagiatură.

100
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

şi de formare a deprinderilor Utilizează adecvat cunoştinţele din domeniul pedagogic, cu accente pe 2p


(maximum 7 p) metodologia predării- învăţării-evaluării.
Selectează aspectele relevante ale lecţiei observate, în funcţie de scopul 3p
propus, şi le valorifică în momentul feedbackului.
5. Îndrumarea Îl informează şi îl instruieşte pe profesorul/cadrul didactic stagiar în 2p
profesorului/cadrului didactic legătură cu folosirea mijloacelor de învăţământ pe parcursul perioadei
stagiar în vederea observării de stagiatură.
procesului de predare-învăţare Îl încurajează pe profesorul/cadrul didactic stagiar în elaborarea 2p
(maximum 8 p) mijloacelor de învăţământ proprii, adecvate activităţilor didactice pe
care le susţine.
Îl pregăteşte pe profesorul/cadrul didactic stagiar pentru găsirea de 2p
soluţii rapide şi adecvate în cazul ivirii unor disfuncţionalităţi legate de
utilizarea mijloacelor de învăţământ.
Îl implică pe profesorul/cadrul didactic stagiar în activităţi 2p
extracurriculare (serbări şcolare, vizite, excursii, activităţi cu grupuri de
performanţă, proiecte educaţionale, parteneriate).
6. Îndrumarea Îl sprijină pe profesorul/cadrul didactic stagiar în elaborarea proiectului 2p
profesorilor/cadrelor didactice didactic.
stagiari/stagiare/practicanţilor
în alcătuirea proiectului Deţine cunoştinţe de specialitate, de metodică a predării disciplinei şi de 3p
didactic (maximum 22 p) psihopedagogie generală, precum şi capacitatea de a le explica şi de a le
pune în practică.
Urmăreşte rigurozitatea ştiinţifică şi didactică a proiectelor didactice. 2p

Verifică concordanţa dintre obiectivele propuse, conţinutul ce trebuie 2p


predat, strategiile didactice, structura lecţiei şi instrumentele de
evaluare.
Urmăreşte dozarea corectă a timpului necesar fiecărei activităţi din 1p
proiectul didactic, în funcţie de vârsta şi de cunoştinţele elevilor.
Asigură asistenţă în elaborarea proiectului (aceasta scade treptat, pe 2p
măsură ce profesorul/cadrul didactic stagiar câştigă experienţă).
Propune variante care îl ajută pe profesorul/cadrul didactic stagiar să îşi 1p
îmbunătăţească tehnicile de predare.
Îi oferă profesorului/cadrului didactic stagiar posibilitatea de a-şi 2p
exercita libertatea de a proiecta conţinuturile instructiv-educative, în
funcţie de obiectivele didactice pe care le urmăreşte.
Regândeşte un proiect din perspectiva altor resurse umane. 1p
Îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar să observe lecţia ca un 2p
ansamblu de componente interdependente.
Dezvoltă la profesorul/cadrul didactic stagiar capacitatea de a face 2p
analiza critică a lecţiei.
Urmăreşte dezvoltarea gândirii critice a profesorului/cadrului didactic 2p
stagiar prin găsirea de metode alternative în vederea realizării
obiectivelor lecţiei.
7. Analiza performanţelor Analizează şi evaluează activitatea didactică a profesorului/cadrului 2p
profesorilor/cadrelor didactice didactic stagiar pe baza unor standarde minime de competenţe
stagiari/stagiare profesionale pe care acesta le cunoaşte de la începutul perioadei de
(maximum 20 p) stagiatură.
Prezintă observaţiile sale obiectiv, fără prejudecăţi şi comentarii 3p
subiective, focalizate pe activităţile didactice care vizează dezvoltarea în
profesie a profesorului/cadrului didactic stagiar.

101
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Îi oferă posibilitatea profesorului/cadrului didactic stagiar de a ajunge la 1p


propriile concluzii şi soluţii prin intermediul reflectării.
Sprijină identificarea de către profesorul/cadrul didactic stagiar a 2p
următorilor paşi pe care îi are de parcurs pentru dezvoltarea sa.
Realizează colectarea corectă a datelor/informaţiilor care îl ajută să facă 2p
o evaluare adecvată a performanţelor celui evaluat.
Sprijină identificarea de către profesorul/cadrul didactic stagiar a căilor 2p
de îmbunătăţire pe viitor a procesului de evaluare şi/sau a
instrumentelor de evaluare folosite.
Utilizează evaluarea cu rol constructiv şi formator, dezvoltă metacogniţii 2p
pentru dezvoltarea autoevaluării.
Raportează performanţele fiecărui profesor/cadru didactic stagiar la 2p
standardul corespunzător.
Încurajează autoevaluarea ca formă de autoreflecţie asupra activităţii 1p
didactice.
Încurajează dezvoltarea unui stil personal de lucru. 1p

Întocmeşte rapoarte de analiză a activităţii profesorului/cadrului didactic 2p


stagiar.
8. Organizarea activităţii de Stabileşte, la începutul perioadei de stagiatură, un set de reguli care să 3p
practică prevină disfuncţionalităţile ce pot apărea la un moment dat
(maximum 8 p)
Elaborează strategii proprii de culegere a datelor relevante pentru 2p
calitatea activităţii de îndrumare şi sprijin.
Efectuează cu uşurinţă activităţi demonstrative care sunt analizate de 3p
profesorul/cadrul didactic stagiar.
9. Planificarea activităţii de Capacitatea de a întocmi un orar al activităţilor de practică pedagogică în 2p
practică pedagogică a funcţie de orarul şcolii, ţinând cont de nevoile profesorilor/cadrelor
profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare.
didactice stagiari/stagiare
Asigurarea unei varietăţi de activităţi didactice pentru fiecare 3p
(maximum 5 p)
profesor/cadru didactic stagiar (diversitatea de niveluri de studiu, ore de
predare-învăţare, de exersare a deprinderilor formate, de verificare, de
recapitulare, de elaborare şi prezentare proiecte).
10. Dezvoltarea profesională a Capacitatea de a reflecta asupra activităţii proprii. 1p
profesorului mentor
(maximum 9 p) Capacitatea de a-şi formula planurile de remediere şi autoperfecţionare. 3p

Activităţi în vederea dezvoltării profesionale (participarea la conferinţe, 3p


elaborarea de lucrări ştiinţifice, implicarea în proiecte).
Cunoaşte conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei (IT) şi utilizează 2p
accesorii ale sistemului de operare Windows.
TOTAL: 100 p

Calificativ:
" Foarte bine" (91 p-100 p)
" Bine" (81 p-90 p)
" Satisfăcător" (75 p-80 p)
" Nesatisfăcător" (sub 75 p)
NOTĂ:
Rămân membri în corpul profesorilor mentori cei care obţin calificativul "Foarte bine".

102
GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
Fondul Social European Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI OIPOSDRU
POS DRU 2007 - 2013
PERSOANELOR VÂRSTNICE
2007-2013
AMPOSDRU

Anexa. 12 (preluare anexa 3h din O.M. 5485 / 29.11.2011)

Unitatea de învăţământ a profesorului/cadrului didactic stagiar ..........................................


Nr. de înregistrare ...............................

Avizat

Director,

................................

RECOMANDARE
pentru înscrierea la examenul de definitivare în învăţământ
Prin prezenta, subsemnatul, ............................................, membru al Corpului profesorilor mentori din
judeţul ......................, titular la ............................., certific parcurgerea stagiului practic în anul şcolar
................. de către domnul/doamna .........................., realizat în unitatea de învăţământ
.................................... .
Activitatea profesorului/cadrului didactic stagiar se reflectă în raportul final în care au fost analizate
competenţele necesare exercitării profesiei de cadru didactic pe următoarele domenii: comunicare,
curriculum, dezvoltare profesională, evaluare, formarea elevilor, relaţia familie - şcoală - comunitate.
*
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................
Prezenta recomandare a fost eliberată pentru a-i servi domnului/doamnei ............................... la înscrierea
pentru examenul de obţinere a definitivării în învăţământ.

Profesor mentor,
Data .............................
..................................

___________
Se va realiza o scurtă caracterizare a profesorului/cadrului didactic stagiar, având în vedere competenţele identificate,
dezvoltate, formate în perioada de stagiatură: competenţe profesionale, competenţe şi abilităţi sociale, competenţe şi
aptitudini organizatorice etc., evidenţiind potenţialul său ca profesor cu drept de practică.

103

S-ar putea să vă placă și