Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA

DECLARATIE
privind confidentialitatea datelor personale, precum si prelucrarea si protectia datelor cu
caracter personal

Subsemnatul/a ..............................................................................., nascut/a la data


de......................, in calitate de salariat al ...................................... declar ca ma angajez ca voi
asigura confidentialitatea tuturor datelor cu caracter personal de care iau cunostinta, in mod
accidental sau puse la dispozitie de catre Angajator, ca urmare a executarii contractului individual
de munca.

Declar ca am fost informat ca notiunile de:

- "date cu caracter personal" sau "date personale" insemna orice informatii privind o
perosna fizica identificata sau identificabila; o perosna fizica identificabila este o perosna care
poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum
ar fi numele, un nr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice , proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale; si
- "prelucrare" insemna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter perosnal, cu sau fara utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, restrictionarea, stergerea sau
distrugerea.

In acest sens, declar ca ma angajez:

1. sa nu dezvalui tertilor orice fel de date personale ale angajatilor Scolii


Gimnaziale ...................................., precum si ale persoanelor fizice si juridice cu care intru in
contact, decat in scopul indeplinirii atrubutiilor de serviciu si in cazurile in care o astfel de
dezvaluire este permisa conform procedurilor si politicilor Angajatorului;
2. sa nu dezvalui tertilor orice fel de date perosnale apartinand clientilor persoane fizice
decat in scopul indeplinirii atributiilor si in cazurile in care o astfel de dezvaluire este permisa
conform procedurilor si politicilor Scolii Gimnaziale ........................;
3. sa nu dezvalui tertilor orice fel de date personale apartinand candidatilor la diferite
posturi deschise in cadrul Scolii Gimnaziale ......................... decat in scopul indeplinirii
atributiilor si in cazul in care o astfel de dezvaluire este permisa conform procedurilor si
politicilor interne.
4. sa nu folosesc in interes personal datele personale pe care le detin sau de care am luat la
cunostinta in orice mod in calitatea mea de salariat; sa nu uzez de astfel de informatii in folosul
membrilor familiei sau perosoanelor juridice cu care eu sau membrii familiei mele au un interes
material, cunoscand ca orice astfel de informatii intra sub incidenta conflictului de interese, eu
fiind obligat sa anunt de indata conducerea Scolii Gimnaziale ...........................;
5. sa nu constitui baza proprie de date continand datele personale ale salariatilor Scolii
Gimnaziale ..........................., ale persoanelor fizice si juridice cu care intru in contact , precum si ale
candidatilor la diferite posturi deschise in cadrul Scolii Gimnaziale ............................;
6. sa solicit si/sau sa nu obtin niciun fel de sume de bani, bunuri sau alte foloase in
schimbul transmiterii de date personale catre terti;
7. sa respect instructiunile si politicile privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter
personal de care iau cunostinta pe parcursul desfasurarii activitatii;

Obligatiile de pastrare a confidentialitatii si prelucrarii si protectiei datelor personale se


mentin si dupa incetarea contractului individual de munca, pe durata nedeterminata.

De asemenea, declar ca in cazul in care nu voi respecta obligatiile asumate prin prezenta
declaratie, voi raspunde fata de Scoala Gimnaziale............... sau fata de orice persoana fizica ori
juridica prejudiciata, restituind orice sume incasate necuvenit, platind despagubiri, daune
interese, amenzi si contravaloarea pierderilor suferite de oricare dintre aceste persoane ca urmare
a faptelor mele. De asemenea, sunt de acord sa acopar toate daunele materiale si/sau morale, pe
care le-am cauzat prin nerespectarea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ale
Regulamentului U.E. Nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), ale Legii Nr.129/2018
pentru modificarea si completarea Legii Nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Autoritatii Nationale de Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, inclusiv prejudiciul de
imagine suferit de Angajator ca urmare a faptelor mele.

In cazul in care una sau mai mute dispozitii cuprinse in prezenta declaratie vor fi invalide,
ilegale sau inaplicabile in orice privinta, valabilitatea, legalitatea si opozabilitatea restului
prevederilor continute in aceasta declaratie nu vor fi in niciun fel afectate.

Declar ca am inteles continutul prezentei declaratii, ca nu exista aspecte neclare si ca am


cunostinta de consecintele juridice ce pot interveni in cazul nerespectarii obligatiilor pe care mi
le-am asumat prin semnarea acesteia.

Nume si prenume: ..............................................................................

Semnatura:

Data: