Sunteți pe pagina 1din 15

Elaborarea documentaţiilor necesare desfăşurării activităţii de

prevenire şi protecţie

Evidente şi raportari în domeniul securităţii şi sănătăţii în


munca

Notă: Acest material nu este şi nici nu poate fi considerat un substitut al reglementarilor legale sau al.standardelor.

El este elaborat în vederea formării de securitate şi sănătate în muncă, in baza prevederilor legale, reflectand experienta şi bunele practici cunoscute de trainer.
Legislaţia terţiară

Emitent : ANGAJATORUL
 Fişe de evaluarea riscurilor
 Plan de prevenire si protecţie
 Politica SSM Program de
 măsuri Contract colectiv de
 muncă Regulament intern
 Contracte individuale de muncă + carnet de muncă + registru angajaţi
 Contract de şcolarizare, ucenicie, voluntariat
 Dosar medical
 Fişa postului
 Contracte comerciale + protocoale SSM
 Instrucţiuni de lucru

 Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă
 Programa de instruire
 Tematici şi teste pt instruire
 Fişe individuale/colective de instruire SSM/SU + Fisa de aptitudini
Legislaţia terţiară

Emitent : ANGAJATORUL
 Tematici şi chestionare de control intern
 Actele CSSM, corespondenţa cu ITM
 Lista EM autorizate (ISCIR, Ex, gaz, ...) cu scadenţele la verificare
 Lista personalului care necesită competente, autorizări Lista
 grupuri sensibile la riscuri specifice + azbest, noapte Programul
 anual de revizi şi reparaţii + evidenta ore functionare Verificarea
 initiale si periodica in vederea punerii in functiune a EM Registrele
 cu evidenţa evenimentelor
 Dosarele de cercetare ale evenimentelor
Legislaţia terţiară

Emitent : ANGAJATORUL
 Cărţile tehnice,
 Fişe tehnice de securitate ale SPChP
 Planul de evacuare în caz de pericol grav şi eminent (afişat la loc
vizibil) + scenariile de securitate la incendiu
 Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific (nominalizarea, localizarea
şi măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone)
 Normativul intern de semnalizare SSM
 Buletinele cu rezultatele determinărilor de noxe
 Buletinele PRAM de verificare a rezistenţei de dispersie
 Verificari periodice instalatii electrice, gaz, etc.
Acte din legislaţia terţiară - dosarul medical
Acte din legislaţia terţiară - dosarul medical
Acte din legislaţia terţiară - dosarul medical
Acte din legislaţia terţiară - dosarul medical

Art. 81....
din NM de aplicare a L319/2006

(4) Fişa de instruire individuală


va fi păstrată de către
conducătorul locului de muncă şi
va fi însoţită de o copie
a fişei de aptitudini,
completată de către
medicul de medicina muncii
în urma examenului medical
la angajare
Acte din legislaţia terţiară – Fişa individuală SSM
Acte din legislaţia terţiară – Fişa individuală SSM
Acte din legislaţia terţiară – Fişa individuală SSM
Acte din legislaţia terţiară – Fişa individuală SSM
Acte din legislaţia terţiară – Fişa individuală SSM
Acte din legislaţia terţiară

NM de aplicare a Legii 319/2006


Art. 82
(1) Pentru persoanele aflate în unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul
stabileşte, prin regulamentul intern sau ROF, reguli privind instruirea şi însoţirea acestora
în întreprindere şi/sau unitate.

(2) Pentru lucrătorii din unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi CPS
-angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice
unităţii respective, riscurile pentru SSM, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi
protecţie la nivelul unităţii, în general.

(3) Instruirea de la alin. (1) şi (2) se consemnează în fişa de instruire colectivă

(5) Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei


referitoare la SSM vor fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a
se întocmi fişă de instructaj.
Acte din legislaţia terţiară – Fişa colectivă SSM

Art. 82 (4) NM aplicare a L 319/2006


Fişa de instruire colectivă se
întocmeşte în două exemplare,
-un exemplar se va păstra de către
angajator/lucrător desemnat/SIPP
care a efectuat instruirea şi
-un exemplar se păstrează de către
angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în
cazul vizitatorilor, de către
conducătorul grupului.