Sunteți pe pagina 1din 2

35

A g e n þ i a E u r o p e a n ã p e n t r u S e c u r i t a t e º i S ã n ã t a t e î n M u n c ã
ISSN 1681-2123

Comunicarea informaþiilor privind substanþele periculoase


În plus, angajatorul va asigura informarea lucrãtorilor în privinþa
eventualelor schimbãri intervenite în condiþiile de utilizare.
În cazul lucrãtorilor ce pot fi expuºi la agenþi cancerigeni ºi mutageni
(4) sau la agenþi biologici (5), angajatorii trebuie sã þinã evidenþe
incluzând informaþii privind expunerea ºi controlul medical.
Lucrãtorilor trebuie sã li se asigure accesul la datele personale.
Aceste reglementãri trebuie transpuse în legislaþiile naþionale. La
rândul lor, Statele Membre au latitudinea de a adopta dispoziþii
suplimentare sau chiar mai stricte pentru protecþia lucrãtorilor,
þinând seama de faptul cã directivele stabilesc numai cerinþele
minimale.
REACH, viitorul sistem al Uniunii Europene pentru înregistrarea,
evaluarea ºi autorizarea produselor chimice, urmãreºte
îmbunãtãþirea disponibilitãþii informaþiilor relevante privind
proprietãþile produselor chimice, efectele asupra mediului ºi
sãnãtãþii, utilizãrile prevãzute, precum ºi mãsurile pentru reducerea
riscurilor.
Se recomandã consultarea prevederilor specifice aplicabile
din cadrul legislaþiei naþionale în vigoare, privind utilizarea
substanþelor periculoase la locul de muncã.

Etichetarea produselor chimice


Dacã o substanþã sau un produs chimic sunt clasificate ca
periculoase, producãtorul sau importatorul sunt obligaþi sã aplice pe
Prin amabilitatea Autoritãþii Daneze pentru Mediul de Muncã, Danemarca
ambalaj o etichetã de avertizare asupra pericolului, din care sã
rezulte cel puþin urmãtoarele informaþii:

Introducere Q denumirea sau marca înregistratã sub care este comercializat(ã)


produsul sau substanþa, precum ºi numele ºi adresa persoanei
Cu ocazia Sãptãmânii Europene a Securitãþii ºi Sãnãtãþii în Muncã responsabile pentru introducerea acestora pe piaþã;
2003, Agenþia prezintã o serie de fiºe informative cuprinzând Q numele componentei (componentelor) periculoase, care a (au)
informaþii despre securitatea ºi sãnãtatea la locul de muncã, sub determinat clasificarea de pericol;
aspectul utilizãrii substanþelor periculoase. Comunicarea eficace cu Q numerele de înregistrare ale Comunitãþii Europene pentru
privire la riscurile pentru sãnãtatea lucrãtorilor ºi la managementul substanþe, de exemplu numãrul EINECS (6) sau ELINCS (7);
respectivelor riscuri la locul de muncã reprezintã o provocare
Q indicaþii standardizate privind pericolul, simboluri grafice de
adresatã deopotrivã angajatorilor, lucrãtorilor ºi reprezentanþilor
acestora. Aceastã fiºã abordeazã principalele aspecte care trebuie avertizare asupra pericolului (8), indicaþii privind natura riscului
luate în considerare pentru a asigura succesul comunicãrii. (fraze-R (9)) ºi instrucþiuni privind securitatea (fraze-S (10)). Mai sunt
prevãzute ºi dispoziþii aplicabile preparatelor care conþin mai
Legislaþie multe substanþe periculoase ºi care necesitã mai multe simboluri
Reglementãrile Uniunii Europene cu privire la clasificare ºi etichetare ºi fraze privind natura riscului.
(1) stabilesc cadrul obligaþiilor producãtorilor de substanþe chimice. Simbolurile de risc, frazele privind natura riscului (R) ºi frazele privind
Aceste reglementãri precizeazã informaþiile importante (2) care securitatea (S) reprezintã indicaþii referitoare la pericolul pe care-l
trebuie puse la dispoziþia utilizatorilor, în mod standardizat, prin prezintã substanþa ºi la mãsurile de securitate legate de respectiva
intermediul etichetelor de securitate, simbolurilor grafice de substanþã. Atât frazele-R, cât ºi frazele-S sunt stabilite prin directivele
avertizare împotriva riscurilor ºi fiºelor tehnice de securitate. Comunitãþii Europene (11). Acestea sunt utilizate la etichetarea
Directiva privind agenþii chimici (3) prevede cã angajatorul va obþine, ambalajelor ºi în fiºele tehnice de securitate, pentru a avertiza ºi a da
de la furnizor sau din alte surse imediat disponibile, informaþiile instrucþiuni în legãturã cu utilizarea produselor ºi preparatelor
suplimentare necesare pentru evaluarea riscului. De asemenea, periculoase. Frazele de risc sunt prezentãri standardizate ale
angajatorul trebuie sã asigure informarea ºi instruirea lucrãtorilor pericolelor potenþiale pe care produsul le prezintã pentru sãnãtate ºi
ºi/sau reprezentanþilor acestora în legãturã cu: securitate, în condiþii obiºnuite de manipulare ºi utilizare, cum ar fi
de exemplu: R21 „Nociv în contact cu pielea“. Frazele de securitate
Q proprietãþile periculoase ale agenþilor chimici pe care-i ºi combinaþiile acestora prezintã mãsurile de prevenire care trebuie
manipuleazã; adoptate, cum ar fi: S15 „A se pãstra departe de sursele de cãldurã“.
Q nivelul, tipul ºi durata expunerii, precum ºi condiþiile în care se În cazul utilizãrii la locul de muncã, fiºele tehnice de securitate
desfãºoarã munca ce implicã agenþi chimici; trebuie sã conþinã informaþii suplimentare detaliate ºi standardizate
Q mãsurile de prevenire adecvate pentru asigurarea atât a propriei privind efectele asupra sãnãtãþii, componentele produsului, mãsurile
de protecþie adecvate ºi echipamentul individual de protecþie
protecþii, cât ºi pe cea a celorlalþi lucrãtori de la locurile de muncã; prescris.
Q efectele ce derivã din procedurile de management al riscurilor deja
adoptate sau din cele care urmeazã a fi aplicate; Fiºe tehnice de securitate (FTS)
Q valorile-limitã de expunere profesionalã sau valorile-limitã
biologice; Producãtorii ºi furnizorii de substanþe chimice au obligaþia de a pune
Q concluziile reieºite în urma oricãrui control medical sau oricãrei la dispoziþia utilizatorilor profesioniºti fiºe tehnice de securitate (12),
care asigurã – în funcþie de necesitate – informaþii privind
evaluãri a expunerii desfãºurate în prealabil, acolo unde acestea proprietãþile substanþei, riscul pentru sãnãtate ºi mediu, pericolele
sunt disponibile.

(1) Este vorba de Directiva Consiliului 67/548/CEE din 27 iunie 1967, cu amendamentele ulterioare aduse acesteia, care specificã cerinþele privind testarea, clasificarea, ambalarea ºi etichetarea
substanþelor periculoase, respectiv Directiva 1999/45/CE privind clasificarea, ambalarea ºi etichetarea preparatelor periculoase.
(2) Directiva Comisiei 91/155/CEE din 5 martie 1991, împreunã cu amendamentele aduse acesteia, care definesc ºi stabilesc aranjamentele detaliate cu privire la sistemul de informare specificã
privind preparatele periculoase (fiºe tehnice de securitate).
(3) Directiva Consiliului 98/24/CE din 7 aprilie 1998 privind protecþia sãnãtãþii ºi securitãþii lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de utilizarea agenþilor chimici la locul de muncã.
(4) Directiva Consiliului 90/394/CEE din 28 iunie 1990 cu privire la protecþia lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenþi cancerigeni la locul de muncã, cu amendamentele
aduse acesteia.
(5) Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 18 septembrie 2000 cu privire la protecþia lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenþi biologici la locul
de muncã.
(6) Inventarul european al substanþelor existente cu caracter comercial (EINECS), inventar cuprinzând 100.195 de substanþe - vezi http://ecb.jrc.it/new-chemicals/
(7) Lista europeanã a substanþelor chimice noi - vezi http://ecb.jrc.it/new-chemicals/
(8) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/symbols/index.htm
(9) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/riskphrs/index.htm
(10) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/sftyphrs/index.htm
(11) Directiva Comisiei 2001/59/CE din 6 august 2001 prin care se adapteazã la progresul tehnic, pentru a 28-a oarã, Directiva 67/548/CEE a Consiliului.
RO http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32001L0059&model=guichett

h t t p : / / a g e n c y . o s h a . e u . i n t
A g e n þ i a E u r o p e a n ã p e n t r u S e c u r i t a t e º i S ã n ã t a t e î n M u n c ã

legate de proprietãþile fizico-chimice, depozitarea, manipularea,


transportul ºi eliminarea finalã, precum ºi instrucþiunile de Informaþii suplimentare
protecþie a lucrãtorilor, combaterea incendiilor, mãsurile ce trebuie La adresa http://osha.eu.int/ew2003/ sunt disponibile ºi alte exemple
adoptate în caz de rãspândire accidentalã ºi mãsurile de prim de succes privind comunicarea eficientã a informaþiilor, precum ºi
ajutor. Rolul principal al fiºelor tehnice de securitate este acela de alte fiºe informative din aceastã serie referitoare la substanþele
a permite angajatorilor sã determine dacã la locul de muncã sunt periculoase. Aceastã sursã de informaþii este dezvoltatã ºi actualizatã
prezente substanþe chimice periculoase ºi, respectiv, sã evalueze în mod continuu.
eventualele riscuri pe care utilizarea acestora le prezintã pentru
sãnãtatea ºi securitatea lucrãtorilor ºi/sau pentru mediu. Lucrãtorii Organizaþia Internaþionalã a Muncii a alcãtuit un modul de instruire
sau reprezentanþii lor trebuie sã poatã avea acces la fiºele tehnice ce se adreseazã comitetelor pentru securitate ºi sãnãtate în muncã ºi
de securitate. care abordeazã metodele de comunicare dintre angajator ºi angajaþi
privind aspectele de securitate ºi sãnãtate în muncã, inclusiv riscurile
Informaþiile conþinute în fiºele tehnice de securitate pot constitui legate de utilizarea substanþelor chimice la locul de muncã.
punctul de plecare în demersul de identificare a pericolelor la care
sunt expuºi lucrãtorii ºi a mãsurilor de þinere sub control care se Acest modul este disponibil în mod gratuit la adresa:
impun. Cu toate acestea, producãtorul nu poate prevedea toate http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/com/comain.htm/.
condiþiile posibile de utilizare. De aceea, mãsurile de securitate
recomandate în fiºele tehnice de securitate trebuie adaptate
condiþiilor specifice ale fiecãrui loc de muncã. Lista de control pentru informaþiile
necesare lucrãtorilor
Alte surse de informaþii Aveþi cunoºtinþã despre:
 rezultatele evaluãrii riscurilor pe care a efectuat-o
Pentru unele produse, cum sunt cele farmaceutice (spre exemplu: angajatorul Dvs.?
medicamentele citostatice) sau cosmetice (produsele pentru
coafurã), furnizorii nu sunt obligaþi sã furnizeze fiºe tehnice de riscurile la care sunteþi expus?
securitate. care ar putea fi efectele acestora asupra Dvs.?
 mãsurile care trebuie adoptate pentru a vã proteja
Chiar atunci când sunt disponibile fiºe tehnice de securitate, în atât pe Dvs., cât ºi pe cei din jur (cu alte cuvinte,
unele cazuri sunt necesare informaþii suplimentare. În asemenea în ce mod pot fi þinute riscurile sub control)?
cazuri, pentru culegerea informaþiilor necesare evaluãrii riscurilor ºi modul în care trebuie efectuate controalele ºi
adoptãrii mãsurilor de prevenire, este necesar: identificate situaþiile necorespunzãtoare ºi cui trebuie
Q sã se utilizeze ºi alte surse de informare (documentaþie tehnicã, sã vã adresaþi pentru a raporta astfel de situaþii?
instrucþiuni de utilizare, lucrãri de referinþã ºi publicaþii tehnice ºi rezultatele oricãror monitorizãri ale expunerii sau
controale medicale?
ºtiinþifice);
 mãsurile de prevenire ce trebuie adoptate în cadrul
Q sã se solicite informaþii producãtorilor ºi furnizorilor;
lucrãrilor de întreþinere?
Q sã se consulte serviciile de prevenire;
 procedurile de prim ajutor ºi cele care trebuie urmate
Q sã se solicite consiliere din partea organizaþiilor profesionale în situaþii de urgenþã?
(asociaþii profesionale, camere de comerþ, sindicate, instituþii
pentru protecþia socialã ºi altele);
Q sã fie contactate autoritãþile.
Listã de control pentru comunicarea eficace
Agenþii biologici sunt clasificaþi în funcþie de riscul pe care-l dintre angajator ºi lucrãtori:
prezintã pentru sãnãtate. În consecinþã, este recomandabil sã se
consulte reglementãrile cuprinse în legislaþia naþionalã referitoare Existã o listã a substanþelor sau produselor periculoase
la manipularea agenþilor biologici la locul de muncã, care ar trebui utilizate în fiecare loc de muncã?
sã includã tabele de clasificare a agenþilor biologici periculoºi Este disponibilã câte o fiºã tehnicã de securitate
(microorganisme ºi paraziþi), în funcþie de nivelul de periculozitate, pentru fiecare substanþã chimicã utilizatã, clasificatã
ca bazã pentru evaluarea riscurilor ºi stabilirea mãsurilor de ca periculoasã?
prevenire care trebuie adoptate. Informaþiile din fiºele tehnice de securitate au fost
transpuse în instrucþiuni la locul de muncã, astfel încât
Exemple ale unor sisteme utile de informare sã ofere informaþii practice, în munca de zi cu zi,
privind modul în care trebuie manipulate aceste
Site-ul web interactiv „COSHH Essentials“( 13 ), gãzduit de substanþe?
Departamentul pentru Sãnãtate ºi Securitate din Marea Britanie S-a prevãzut pentru fiecare recipient destinat unor
(Health and Safety Executive) a fost conceput cu scopul de a oferi substanþe periculoase (cum sunt cuvele, sticlele,
întreprinderilor mici un ghid simplu, de urmat pas-cu-pas, pentru rezervoarele de depozitare, etc.) câte o etichetã
evaluarea ºi þinerea sub control a substanþelor periculoase utilizate specificând identitatea produsului ºi cuprinzând
la locurile de muncã. avertizãri adecvate cu privire atât la riscurile de
Baza de date GESTIS (14) pentru substanþe, realizatã de instituþiile naturã fizicã (cum este riscul de explozie), cât ºi la
de asigurare obligatorie ºi prevenire a accidentelor, furnizeazã riscurile pentru sãnãtate?
informaþii despre aproape 7.000 de substanþe. Sistemul este A fost efectuatã o evaluare a riscurilor ºi au fost
conectat la o bazã de date privind expunerea (DOK - MEGA (15)) ºi comunicate rezultatele acesteia?
la o bazã de date cu fiºe tehnice de securitate (ISI (16)), care permit Lucrãtorii sunt consultaþi cu regularitate în legãturã
legãturi la peste 410.000 fiºe tehnice de securitate, provenind de cu problemele potenþiale legate de sãnãtate ºi
la 200 de producãtori. În plus, acestea sunt completate cu o bazã securitate în muncã?
de date conþinând caracteristicile privind combustia ºi explozia Au fost asigurate lucrãtorilor toate informaþiile,
(GESTIS-Dust-Ex ( 17)) a peste 4.000 de eºantioane de pulberi instrucþiunile, precum ºi instruirea necesarã privind
provenind din majoritatea sectoarelor industriale. substanþele periculoase prezente la locul de muncã,
Fiºele Internaþionale de Securitate Chimicã (International Chemical inclusiv mãsurile de prevenire pentru a se proteja pe
Safety Cards - ICSC) ( 18), dezvoltate prin colaborare între trei ei înºiºi ºi ceilalþi angajaþi?
organizaþii internaþionale, respectiv Programul Naþiunilor Unite Cunosc toþi angajaþii:
pentru Mediul Înconjurãtor, Organizaþia Internaþionalã a Muncii ºi cum sã utilizeze în totalitate ºi în mod adecvat
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, în cadrul unei cooperãri cu mãsurile puse la dispoziþie pentru þinerea sub
Comisia Comunitãþilor Europene, oferã informaþii referitoare la control a riscurilor?
peste 1.200 de substanþe. O fiºã ISCS cuprinde un rezumat al cui sã se adreseze când apar probleme sau deficienþe
datelor fundamentale necesare lucrãtorilor ºi angajatorilor, legate de mãsurile de þinere sub control a
referitoare la utilizarea substanþelor chimice la nivel de atelier, sub riscurilor?
aspectul sãnãtãþii ºi securitãþii în muncã. Fiºele sunt disponibile în ce ar trebui sã facã în caz de accident, incident
mai multe limbi. sau urgenþã implicând substanþe periculoase?

(12) http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/sds/sdsdir.htm
(13) www.coshh-essentials.org.uk
(14) http://www.hvbg.de/bia/gestis-database
(15) http://www.hvbg.de/d/bia/fac/mega/megae.htm
(16) http://www.hvbg.de/d/bia/fac/ISI/isi.htm
(17) http://www.hvbg.de/d/bia/fac/expl/exple.htm
(18) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/
TE-AE-03-S35-RO-D

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã


Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spain
Tel. (34) 944 79 43 60, Fax: (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int
© Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Reproducerea este autorizatã cu condiþia specificãrii sursei.Tipãrit în România, 2003.

h t t p : / / a g e n c y . o s h a . e u . i n t F a c t s