Sunteți pe pagina 1din 36

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ – CURS DE INIȚIERE


ACREDITAT ANC – COMPETENȚE ANTREPRENORIALE
COD CPV: 80532000-2- Servicii de formare în management

PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ

Titlul proiectului POSDRU:


« D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare, calitate »
Nr. Contractului de finantare: POSDRU/176/3.1/S/150613

Achizitor : S.C. INSTORE POWER PROVIDER S.R.L.

Titlul proiectului POSDRU D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori –


management, inovare, calitate
Nr. contractului de finantare POSDRU/176/3.1/S/150613

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a


întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii


antreprenoriale”.

Calitatea achizitorului în cadrul SOLICITANT


proiectului:

Descrierea achiziției Procedură simplificată

Pagină 1
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

INFORMAȚII GENERALE

Achizitor: S.C. INSTORE POWER PROVIDER S.R.L.

Adresa sediu social: Calea Rahovei nr. 147-153, Complexul arhitectural Bragadiru Sad 5 ,
Parter,Sector 5, București
Tel. contact: 031.437.82.18

Adresa e-mail: dinamic150613@gmail.com

Titlul proiectului POSDRU: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori –


management, inovare, calitate »

Contract de finantare: POSDRU/176/3.1/S/150613, proiect finanțat prin Programul Operaţional


Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Solicitant

Denumirea contractului de achiziţie: Servicii de formare profesională – curs de inițiere acreditat


ANC – „COMPETENȚE ANTREPRENORIALE”

COD CPV: 80532000-2- Servicii de formare în management


Descrierea contractului: asigurarea formării profesionale prin curs de initiere acreditat ANC –
„Competențe antreprenoriale” (40 ore – teorie și practică), pentru un număr de 350 de persoane din
grupul țintă al proiectului

Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice


da □ nu ■
Împărţire în loturi
da □ nu ■
Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □ nu ■
Valoare estimată: 350.000 lei
PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: Procedură simplificată în temeiul Ordinului comun al Ministerului
Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.117/2170/2010 pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate
prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”.

Pagină 2
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Durata contractului de achiziţie: 5 luni începând cu data semnării contractului de către părți.

Durata de execuție a contractului: max. 11 mai 2015, cu posibilitatea de prelungire ca urmare


aprobării OIR POSDRU.

Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare:

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic

Factori de evaluare Pondere

1. Preţul ofertei 60%

2. Propunerea tehnică 40%

Punctajul total al ofertei n va fi calculat aplicând următoarea formulă:

Ptn = Ppt + Po

unde:

Ptn – reprezintă punctajul total al ofertei n:

Ppt - reprezintă punctajul obţinut de oferta n pentru factorul de evaluare


“Propunere tehnică”;

Po – reprezintă punctajul obţinut de oferta n pentru factorul de evaluare „Preţul


ofertei”.

V.1. DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL

1. Propunerile tehnice se vor evalua în baza grilei de evaluare prezentată mai jos.

Grila de evaluare propuneri tehnice

Subfactor tehnic de evaluare 1 – număr suplimentar de experți formatori față de numărul minim
prevăzut – 20 puncte

Pagină 3
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Subfactor tehnic de evaluare 2 – termen de mobilizare a organizării cursurilor de formare – 20


puncte

Determinarea punctajului ofertei n pentru subfactorul tehnic 1 – număr suplimentar de experți


formatori față de numărul minim prevăzut – 20 puncte

Punctajul se acordă astfel:

Pentru oferta care prevede 8 experți formatori suplimentari față de numărul minim
prevăzut (câte 2 pentru fiecare categorie de experți formatori conform specializării), se
vor acorda 20 puncte.

Pentru oferta care prevede 4 experți formatori suplimentari față de numărul minim
prevăzut (câte unul pentru fiecare categorie de experți formatori conform specializării),
se vor acorda 10 puncte.

Nota : Ofertele care prevad mai putin de 4 experti formatori suplimentari vor primi 0
puncte la acest subfactor de evaluare. Ofertele care prevad mai mult de 8 experți
formatori suplimentari vor primi punctajul maxim de 20 puncte.

Determinarea punctajului ofertei n pentru subfactorul tehnic 2 - termen de mobilizare a


organizării cursurilor de formare – 20 puncte

Punctajul se acordă astfel:

Pentru oferta care își asumă cel mai scurt termen de mobilizare (calculat în zile
calendaristice, de la momentul lansării comenzii achizitorului până la momentul începerii
cursului), se vor acorda 20 puncte. Nu se vor puncta termene de mobilizare mai scurte de
3 zile calendaristice.

Pentru ofertele care își asumă alte termene de mobilizare, punctajul se acordă
proporțional, conform formulei:
PT2 = Tmin/Tof x 20

Factorul de evaluare 2 – Preţul ofertei

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

Pagină 4
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Pentru oferta cu preţul cel mai mic (Pmin) se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de
evaluare (60 puncte), iar pentru celelalte oferte (Po), punctajul se va acorda după formula:

Pmin 
PF2 = 60
Po

Rezultatele astfel obţinute se adună (punctajele la propunerea tehnică şi la cea privind preţul
ofertei) pentru fiecare ofertă în parte şi cea care obţine punctajul total cel mai mare va fi declarată
câştigătoare.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

Limba de redactare a ofertei: română

Moneda în care este exprimat preţul contractului: Lei fără TVA

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele trebuie depuse la sediul solicitantului.

Data limita solicitare clarificari : 01.04.2015, ora 16

Cererile de clarificări se pot trimite prin e-mail la adresa: dinamic150613@gmail.com . Răspunsurile


la eventualele solicitări de clarificare se vor posta pe site-ul fonduri-ue.ro, la Sectiunea
«Achizitii privati», pe aceeasi pagina cu prezenta documentatie.

Data limita pentru depunerea ofertei: 06.04.2015 ora 12

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 07.04.2015, ora 14 la sediul Instore Power Provider
SRL din Calea Rahovei nr. 147-153, Complexul arhitectural Bragadiru Sad 5 , Parter,Sector 5,
București.

Numărul de exemplare solicitate : 1 exemplar original.

Plicul exterior închis corespunzător, netransparent și sigilat va conține în interior câte un plic sigilat
și ștampilat care conține după cum urmează:

Plicul 1 : Documentele de calificare;

Pagină 5
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Plicul 2: Oferta tehnică, în original;

Plicul 3 : Oferta financiară – Formularul 2, în original.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea
ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată.

Documentele ofertei vor fi tipărite/tehnoredactate si vor fi semnate si stampilate de către


reprezentanţii ofertantului. Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din
documentaţia de achizitie.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilită de către achizitor.

Oferta nu va conţine randuri inserate, sublinieri, stersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial.

Oferta va fi însoțită la depunere de: Scrisoarea de înaintare (Formularul 1), în original.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa achizitorului și cu inscripția : «OFERTA PENTRU
Servicii de formare profesională – CURS DE INIȚIERE ACREDITAT ANC – COMPETENȚE
ANTREPRENORIALE», «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE : 06.04.2014 ORA 12».

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentație sau la o
altă adresă decât aceea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor.

CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

Situaţia personală a ofertantului

Va fi exclus din procedură orice ofertant despre care achizitorul are cunoştinţă că:

- în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau
pentru spălare de bani;
- a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
- în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale,
din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă
grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

Pagină 6
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională;
- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare.
Ofertantul va depune:

1. Declarație pe propria răspundere privind situaţia personală. Se va completa Formularul 3 din


secțiunea Formulare;

2. Declaratie pe propria răspundere privind indeplinirea cerintelor prevazute in documentatia de


achizitie. Se va completa Formularul 4 din secțiunea Formulare;

3.Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese, completată în conformitate cu


Formularul 5.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul achizitorului sunt:

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția

1. Corniciuc Ionuț Valeriu Asociat Instore Power Provider

2. Corniciuc Elena Fotia Asociat Instore Power Provider

3. Corniciuc Ionuț Valeriu Manager proiect

4. Petria Paula Expert achiziții

5. Paraschivescu Anda Asistent proiect

6. Petras Catalina Responsabil financiar

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

1. Forma de înregistrare

Pentru societăţi comerciale

Prezentarea în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”/electronic


a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului eliberat cu cel mult 30 zile înainte
de data depunerii ofertei iar informaţiile cuprinse să fie reale/actuale la data limită de deschidere a

Pagină 7
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC.

Pentru ONG

Se va depune în copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” extras de la


Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are
sediul, valabil la data depunerii ofertelor, din care să reiasă că obiectului contractului are
corespondent în domeniul principal sau secundar de activitate.

Pentru instituţiile publice

Se vor prezenta în copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, documente


relevante privind înfiinţarea instituţiei, precum şi documente din care să reiasă că obiectul
contractului are corespondent în obiectul de activitate precum şi punctele de lucru. Documentele vor
în vigoare la data depunerii ofertelor.

În cazul asocierii, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele menționate mai sus, iar
obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în obiectul principal sau secundar de activitate al
cel puţin unuia dintre asociaţi, conform acordului de asociere privind repartizarea activităţilor între
asociaţi.

2. Autorizație emisă de Autoritatea Națională pentru Calificări, valabilă pe toată perioada de


derulare a contractului, pentru organizarea programului de formare profesională a adulților –
curs de inițiere Competențe antreprenoriale
3. Fișa de autoevaluare din documentația depusă pentru obținerea autorizației unde este
prevăzut numărul total de ore aferent cursului autorizat și Programa de pregătire

4. Ofertantul trebuie să facă dovada că este înregistrat ca operator de prelucrare a datelor


personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/a
întreprins demersurile necesare la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal pentru a fi în drept să gestioneze date cu caracter personal.

Pagină 8
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Situaţia economico-financiară

Cerinte minime: Documente care să demonstreze cerința

Informații generale Se va completa şi depune Formularul nr. 6–


Informaţii generale din secţiunea formulare.

Capacitatea tehnică și/sau profesională

Cerinţă minimă: Documente care să demonstreze cerința

A. Experienţa similară Formular nr. 7 – Declaraţie privind lista


principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani.
În ultimii 3 ani împliniţi la data depunerii
ofertelor, ofertantul trebuie să fi realizat servicii Pentru fiecare contract menţionat în Formularul
de formare profesională acreditate ANC în cadrul 7, care probează experienţa solicitată, se vor
unor contracte a căror valoare cumulată a fost de ataşa documente suport (copii după contracte,
minim 150.000 lei sau ale caror rezultate constau recomandări/certificări, etc.) care vor conţine
în minim 150 de persoane certificate ANC. obligatoriu date referitoare la:

 beneficiarul contractului;
 tipul serviciilor/activităţilor prestate;
 perioada în care s-a realizat contractul;
 valoarea contractului.
Pentru contractele pe care ofertantul nu le-a
prestat în procent de 100% se vor ataşa documente
suport din care să rezulte procentul, valoarea si
faptul că serviciile prestate de ofertant au fost în
domeniul solicitat.

B. Resurse tehnice Declaraţie pe proprie răspundere


privind echipamentele tehnice prin care
operatorul economic asigură achizitorul că, în
cazul în care va fi declarat câştigător, va asigura
facilităţile tehnice şi administrative
corespunzătoare cerinţelor din caietul de sarcini.

C. Resurse umane: Formular nr. 8 – Declaraţie privind personalul


implicat în proiect;

Pagină 9
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Experţi cheie Declaraţie de disponibilitate a experţilor,


semnată în original de fiecare expert formator
Toţi experţii care au un rol esențial în propus precum şi de coordonatorul de proiect.
implementarea contractului sunt numiţi „experţi
cheie". Prestatorul va furniza o echipă de experţi Contract de colaborare/angajare sau
care posedă competenţele şi experienţa angajamentul ca expertul va incheia un contract
necesare, conform descrierii de mai jos: de colaborare/angajare in cazul castigarii
prezentului contract de catre ofertant.
 Coordonarea contractului va fi
realizată de către un coordonator Ofertantii vor prezenta CV-urile coordonatorului
contract responsabil pentru proiect și ale experţilor cheie și non cheie, datate
coordonarea şi supravegherea şi semnate în original.
activităţilor proiectului în vederea
atingerii obiectivelor acestuia. Pentru fiecare dintre persoanele enumerate mai
Coordonatorul contract trebuie să sus, ofertantul va depune copii ale diplomelor de
studii.
îndeplinească următoarele condiții:

Calificări şi abilităţi: Se vor depune documente justificative pentru


demonstrarea experienței profesionale: contract
 studii superioare in absolvite cu de muncă/adeverință/recomandare etc.
diplomă de licență în orice
În cazul unei asocieri de operatori economici,
domeniu;
cerinţa minimă privind resursele umane se va
considera îndeplinită în mod cumulativ.
Experienţă profesională

 experiență relevantă în calitate de


coordonator/manager de proiect în
proiecte/contracte care sa fi
continut si organizarea de cursuri
de formare profesionala autorizate În cazul în care ofertantul propune experţi
ANC internaţionali, pentru aceştia se vor prezenta
documente de studii echivalente celor solicitate
Alți experți cheie: min. 5 experți formatori pentru experţii naţionali.

Experţii pot fi: experţi naţionali sau internaţionali.

Experţii formatori trebuie să dovedească că au


absolvit cu certificat de absolvire cursuri de
„FORMATORI”, cod COR 241205 sau FORMATOR DE

Pagină 10
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

FORMATORI cod COR 242402 sau echivalent.


Cadrele didactice care activează în învățământ
(licee, școli profesionale, universități), care nu
dețin certificat de formator vor depune după cum
urmează:

- dacă activează în învăţământul preuniversitar:


copie după certificatul tip pentru acordarea
definitivării în învățământ, precum și adeverință
de la locul de muncă care să ateste că profesează
într-o funcție didactică la nivelul învățământului
profesional, tehnic și liceal;
- dacă activează în învăţământul universitar:
adeverință de la locul de muncă care să ateste că
profesează într-o funcție didactică la nivelul
învățământului superior – (asistent/lector/
conferențiar/profesor universitar) cu
menționarea expresă a gradului didactic deținut;

Ofertantul va propune min. 5 experți formatori,


astfel:

 min. 2 experți formatori


responsabili pentru domeniul
antreprenoriat general

Experienţă profesională

 susținerea, în calitate de cadru


didactic, a cel puțin unui curs în
domeniul antreprenoriatului

SAU

 implicarea, în calitate de
formator/lector/trainer în cel
puțin un proiect de formare
profesională în domeniul
antreprenoriatului;

Pagină 11
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

 min. 1 expert formator


responsabil pentru sectoarele
 Turism şi ecoturism,
 Energie şi management de
mediu
 Industria auto şi componente
 Tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor

Experienţă profesională

 susținerea, în calitate de cadru


didactic, în calitate de cadru
didactic a cel puțin unui curs în
unul din domeniile menționate;

SAU

 implicarea, în calitate de
formator/lector/trainer în cel
puțin un proiect de formare
profesională în unul din domeniile
menționate;

 min. 1 expert formator


responsabil pentru sectoarele
 Textile şi pielărie
 Lemn şi mobilă
 Industrii creative

Experienţă profesională

 susținerea, în calitate de cadru


didactic, în calitate de cadru
didactic a cel puțin unui curs în
unul din domeniile menționate;

SAU

Pagină 12
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

 implicarea, în calitate de
formator/lector/trainer în cel
puțin un proiect de formare
profesională în unul din domeniile
menționate;

 min. 1 expert formator


responsabil pentru sectoarele
 Bioeconomie (agricultură,
silvicultură, pescuit și
acvacultură), biofarmaceutică şi
biotehnologii
 Procesarea alimentelor şi a
băuturilor
 Sănătate şi produse
farmaceutice

Experienţă profesională

 susținerea, în calitate de cadru


didactic, în calitate de cadru
didactic a cel puțin unui curs în
unul din domeniile menționate;

SAU

 implicarea, în calitate de
formator/lector/trainer în cel
puțin un proiect de formare
profesională în unul din domeniile
menționate;

Experţi non-cheie

De asemenea, pentru activităţi


administrative şi logistice în cadrul

Pagină 13
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

proiectului poate fi angajat personal cu


atribuţii tehnice sau administrative.

Informaţii privind subcontractanţii

Informatii privind subcontractorii


În cazul în care părţi din contractul ce urmează a
fi atribuit vor fi îndeplinite de unul sau mai mulţi
subcontractanţi, ofertantul are obligaţia de a
preciza partea/părţile din contract ce urmează să
fie subcontractate, precum şi datele de
recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
Informaţii privind asocierea:

În cazul unei asocieri, trebuie să se prezinte (pe lângă celelalte documente solicitate) Acord de
asociere. În cazul în care va fi declarată câştigătoare, asocierea va trebui să fie legalizată înainte de
semnarea contractului de servicii cu Autoritatea Contractantă.

IV.7) Informaţii referitoare la respectarea obligaţiilor privind condiţiile de muncă şi protecţia


muncii.

Se va prezenta Declaraţia privind faptul că ofertantul a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în original.

Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional referitoare la condiţiile de


muncă şi protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, reglementări ce trebuie respectate pe
parcursul îndeplinirii contractului pot fi obţinute de la Inspecţia Muncii, din subordinea Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:

Adresa: str. Matei Voievod nr.14, sector 2 Bucureşti, cod poştal 73222, România

Telefon: +4021/302.7030; +4021/302.7054

Adresa web: www.inspectmun.ro

OFERTA TEHNICĂ – va cuprinde specificațiile tehnice minime descrise în specificațiile tehnice, în


original,

OFERTA FINANCIARĂ, în original – Formularul 2.

Pagină 14
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

DETALII PRIVIND PROCEDURA


Toate documentele solicitate trebuie depuse în termenul limită de depunere a ofertelor. Nu este
permisă completarea documentelor depuse. La solicitările de clarificare ale comisiei de evaluare, nu
pot fi depuse documente în completare ci doar documente care clarifică documentele/informaţiile
deja prezentate.

Pe parcursul evaluării ofertelor, în cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte anumite
documente prezentate în copie, achizitorul are dreptul de a solicita ca acestea să fie depuse în
original sau copie legalizată.

Neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii de calificare duce la respingerea ofertei.

Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Numai ofertele care îndeplinesc toate cerinţele minime de calificare vor fi evaluate din punct de
vedere tehnic.

În urma evaluării tehnice vor fi considerate admisibile numai acele oferte care îndeplinesc
specificațiile tehnice precizate în caietul de sarcini.

Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de


soluţionare a contestaţiei: Decizia poate fi contestată printr-o contestaţie depusă în scris la sediul
achizitorului SC INSTORE POWER PROVIDER SRL în termen de max. 2 zile lucrătoare de la data
comunicării rezultatului aplicării procedurii.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Prezenta secțiune conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile S.C INSTORE
POWER PROVIDER SRL - Achizitor in cadrul proiectului POSDRU “D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative
pentru noii antreprenori – management, inovare, calitate”.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii.

Oferta care conţine caracteristici inferioare celor prevăzute în prezentele specificații tehnice va fi
considerată neconformă şi va fi respinsă.

Pagină 15
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

1. CONTEXTUL PROIECTULUI

Prezenta achiziție este realizat în contextul derulării proiectului “D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative
pentru noii antreprenori – management, inovare, calitate” finanțat prin POS DRU, care are ca și
obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale persoanelor cu varsta de peste 18
ani care doresc să dezvolte o activitate independentă şi subvenţionarea planurilor de afaceri ale
acestora în vederea creşterii ratei de ocupare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială;


- Implementarea de programe şi servicii inovatoare pentru încurajarea antreprenoriatului și
dezvoltarea culturii antreprenoriale;
- Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri;
- Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale în vederea îmbunătăţirii
performanţei şi formării profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul
antreprenorial şi pentru a genera un număr crescut de afaceri;
- Finantarea unor planuri de afaceri in vederea cresterii ratei de ocupare si creare a unor noi
intreprinderi

Indicatori proiect

Nr. de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri – 500 persoane

• cel puțin 250 de femei;

• cel puțin 250 persoane cu vârste între 18 și 25 de ani înmatriculate în învățământul


superior;

Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care iniţiază noi afaceri - 10%

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestarea de servicii de formare profesională:

- organizare curs de inițiere acreditat ANC în domeniul ”Competențe antreprenoriale”, pentru


350 de persoane;
- sesiuni de curs (grupe) organizate: 14

Pagină 16
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

- durată curs: 40 de ore (5 zile)

ARIA GEOGRAFICĂ ŞI PLANIFICARE

Sesiunile de formare profesională vor avea ca participanți persoane domiciliate/rezidente în


Regiunea CENTRU (județele Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures) și Regiunea NORD EST
(județele Succeva, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui)
Achizitorul este responsabil pentru identificarea grupului țintă în cadrul proiectului.

Numărul de participanți incluși intr-o grupă va fi aprox. 25 persoane. Numarul de grupe : 14

Sesiunile de formare se vor desfasura în Sibiu și în Iasi.

Pentru fiecare sesiune de curs în parte, Achizitorul va comunica Prestatorului data exactă de
desfășurare a cursului, componența nominală a grupei, documentele cursantilor (Carte de Identitate,
copie certificat casatorie daca in urma casatoriei s-a schimbat numele, certificat de nastere, ultimul
act de studii – studii medii obligatorii) precum și domeniul de activitate în care fiecare participant
dorește să devină antreprenor.

Achizitiorul va asigura cateringul participanților și multiplicarea materialelor de curs.

Prestastorul va asigura locația cursului si va suporta cheltuielile privind chiria, utilitatile si orice
cheltuieli aferente spatiului/spatiilor in care se vor desfasura sesiunile de formare.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Denumire curs: Competențe antreprenoriale

Nivel calificare: initiere

Nivel minim studii: medii

Număr cursanți/grupă: aprox. 25, dar nu mai mult de 28

Locația desfășurare: Sibiu si Iasi

Furnizorul de formare profesională se obligă să:

a) respecte graficul de implementare comunicat de Achizitor ulterior identificării grupului țintă;

Pagină 17
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

b) asigure experţii formatori conform cerintelor din prezenta documentație;


c) asigure sălile de curs. Sălile de curs trebuie să aibă o capacitate de minimum 30 locuri (28 de
locuri pentru cursanți plus 2 locuri pentru formatori). Sălile vor fi dotate cu cel puțin:
o 1 Flipchart / 1 Tablă
o 1 Videoproiector / Retroproiector
o 1 Ecran de proiecție
o 1 calculator, 1 imprimantă, software specific pentru uzul formatorului.
Se va face dovada detinerii/posibilității de închiriere a sălilor de curs corespunzătoare cerintelor
în cele 2 orașe: Sibiu si Iasi.
d) elaboreze suportul de curs și a materialele de instruire și să le transmită către Achizitor în
termen de max. 2 zile calendaristice de la data semnării contractului în vederea multiplicării,
in 3 exemplare originale; Suportul de curs va cuprinde conținuturile de bază menționate în
programa de pregătire. Informațiile despre subiectele teoretice și practice ale cursului,
structurate și detaliate astfel încât să reiasă atingerea obiectivelor. Informațiile din
suporturile de curs trebuie să fie accesibile (se va utiliza un limbaj accesibil, termenii noi vor
fi explicați, se vor oferi exemple, vor exista elemente de marcare și de sumarizare a
continuțului de reținut) ;
e) stabileasca planul de pregătire, orarul aferent cursului, formatorii și repartizarea acestora pe
subiecte curriculare, metodologia și a instrumentele de formare, evaluare și certificare.
f) asigura cheltuielile cu obtinerea certificatelor de absolvire.
g) evalueze în mod continuu a cunoștințele acumulate de către cursanți, prin teste, lucrări scrise
și comunicare orală interactivă cu formatorii care desfășoară activitatea de formare;
h) organizeze evaluarea finală a nivelului de cunoștințe teoretice și practice ale cursanților în
vederea certificării acestora și asigurarea tuturor materialelor și logisticii necesare pentru
examinare conform reglementărilor legale în vigoare.
i) elibereze certificatele de absolvire autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări
pentru cursanții care au finalizat cursurile de formare și au promovat examenul de absolvire;
j) elibereze, conform prevederilor legale, adeverințe de participare la programul de formare
profesională pentru fiecare cursant care nu a promovat examenul de absolvire sau care nu s-
a prezentat la susținerea acestuia;
k) respecte prevederile Directivei 95/46/1995/CE a Parlamentului European privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001 cu
modificările și completările ulterioare. În acest sens, prestatorul va informa participanții la
cursuri despre condițiile în care se furnizează datele cu caracter personal, în condițiile legii
și de a obține de la aceștia o declarație de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea
datelor cu caracter personal.

ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta modalitatea de organizare și metodologia


propusă pentru implementarea contractului, având în vedere următoarele aspecte:

Pagină 18
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

1 Abordare generală şi activităţi propuse

Activităţi propuse şi considerate a fi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor şi atingerea


rezultatelor proiectului respectiv descrierea de ansamblu a abordarii propuse în vederea îndeplinirii
obiectivelor, inclusiv lista activităților necesare pentru atingerea obiectivelor;

Prezentarea riscurilor şi soluţiilor propuse în vederea eliminării/minimizării efectelor acestor riscuri


ce pot afecta implementarea activităţilor proiectului şi a soluţiilor pentru evitarea acestor riscuri.

2 Metodologia propusă şi facilităţi oferite

Metodologia de pregătire a formării, planificarea în timp (orar), metodologia de organizare şi


desfăşurare a sesiunilor de formare profesională (atât partea teoretică cât şi partea practică);
eventualele facilitaţi ce vor fi acordate fiecărui cursant;

3 Abordarea propusă pentru gestionarea activităţilor desfăşurate de experţi

Descrierea strategiei de repartizare a activităţilor experţilor şi a personalului administrativ;

RAPORTAREA

La finalizarea fiecărei sesiuni de curs, prestatorul va transmite Achizitorului un raport care va


cuprinde cel puțin următoarele informații:

- Observațiile expertului formator;


- Modul de atingere a obiectivelor contractului:
- Prezența la curs
- Probleme deosebite apărute în timpul cursului
- Observații, concluzii;
- Rezultatele obținute
- Raportul va fi însoțit de:
o Condica de prezență;
o Catalogul participanților;
o Procesul verbal de examen;
o Tabel nominal cu persoanele înscrise la examen

Pagină 19
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

FORMULARE MODEL

Formularul 1

OPERATORUL ECONOMIC

…………………………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: ......................................

Ca urmare a anunțului publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro , secțiunea “Achiziții privati” privind


aplicarea Procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de Servicii de formare
profesională – curs de inițiere acreditat ANC – „COMPETENȚE ANTREPRENORIALE”, cod CPV
80532000-2- Servicii de formare în management, în vederea implementării cu succes a proiectului
„D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare, calitate”,
noi, ………………………………………………………………………... (denumirea/numele și sediul/adresa
operatorului economic) vă transmitem alaturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conţinând,
intr-un exemplar original.

a) documentele de calificare;

b) propunere ofertă tehnică

c) propunerea ofertă financiară

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele.

Data completării :

[Nume şi prenume]

[Funcţia]

[Operatorul economic]

Pagină 20
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

[Semnatură autorizată şi ştampila]

Formularul 2

OPERATORUL ECONOMIC

…………………………………

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: ………………………………….(numele achizitorului),

…………………………………(adresa completa)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul ______________________, reprezentant al


ofertantului _____________________________________________________________
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse
în documentația de atribuire mai sus menționată, să prestăm servicii în cadrul contractului de
Servicii de formare profesională – curs de inițiere acreditat ANC – „COMPETENȚE
ANTREPRENORIALE”, cod CPV 80532000-2- Servicii de formare în management, pentru
implementarea proiectului „D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori –
management, inovare, calitate” pentru suma de ___________________________________________
(suma in litere si in cifre) lei, plătibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea
adaugată în valoare de ______________________________________________________ (suma in
litere si in cifre), valoare totala inclusiv TVA _____________________________________________.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm serviciile în
graficul de timp prevăzut și în conformitate cu prevederile contractuale.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere
și cifre) și ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu


comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

Pagină 21
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

5. Precizăm că:

│_│ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";

│_│ nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent,
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

7. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor,
nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

8. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

9. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către achizitor la adresa de mail
________________ sau la numărul de fax _____________________ (se completează de către ofertant
pentru comunicare).

Data completarii: [Nume şi prenume]

[Funcţia]

[Operatorul economic]

[Semnatură autorizată şi ştampila]

Pagină 22
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Formularul 3
OPERATORUL ECONOMIC

…………………………………

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea


operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .............
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura)
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizată de ............ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor
de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Pagină 23
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii: [Nume şi prenume]

[Funcţia]

[Operatorul economic]

[Semnatură autorizată şi ştampila]

Pagină 24
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Formularul 4

OPERATORUL ECONOMIC

…………………………………

DECLARATIE

privind INDEPLINIREA CERINTELOR PREVAZUTE IN

DOCUMENTATIA DE ACHIZITIE

Catre: ………………………(denumirea achizitorului)

…………………………. (adresa completa a achizitorului)

Examinand documentatia de atribuire publicata pe site-ul la sectiunea „Achizitii privati”,


..................................................... (denumirea si sediul/adresa ofertantului), declaram ca
indeplinim conditiile descrise in specificațiile tehnice si ne oferim ca, in conformitate cu prevederile
cuprinse in documentatia de atribuire susmentionata, sa prestam serviciile
................................................................... cu respectarea cerintelor incluse in
specificațiile tehnice.

Data completarii: [Nume şi prenume]

[Funcţia]

[Operatorul economic]

[Semnatură autorizată şi ştampila]

Pagină 25
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Formularul 5
OPERATORUL ECONOMIC

…………………………………

Declaraţie privind conflictul de interese

Subsemnatul ………………… reprezentant legal al ………………………………………………………..


(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de
achiziţie privind Servicii de formare profesională – curs de inițiere acreditat ANC –
„COMPETENȚE ANTREPRENORIALE” declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii
din procedura de achizitie publica şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:
Nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii.
De asemenea, nu sunt în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, şi anume nu mă aflu în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului
Achizitorului şi Ofertant, între membrii comisiei de evaluare şi Ofertant şi nu deţin pachetul
majoritar de acţiuni în două firme participante la aceasta procedura de achiziţie.
Declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce
apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri
pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011,
imi asum raspunderea de respectare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
de Urgenta 66/2011 si imediat ce voi avea cunostinta de existenta unor nereguli si/sau fraude voi
sesiza achizitorul și autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene.
Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Pagină 26
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Declar de asemenea ca in cazul in care voi fi ofertantul castigator nu voi avea voie sa divulg
informatiile la care am acces in virtutea prestarii de bunuri sau servicii, timp de cinci ani de zile de
la semnarea procesului verbal de receptie finala.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data _____/_____/_____

___________________________(Nume, prenume reprezentant legal

Formular 6
OPERATORUL ECONOMIC

…………………………………

Informaţii generale

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/înregistrare, data)

6. Obiectul de activitate principal: (in conformitate cu prevederile din statutul


propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţa a afacerilor:

Pagină 27
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

___________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala

Anul la 31 decembrie la 31 decembrie

( lei) (echivalent euro)

___________________________________________________________________

1. 2012

___________________________________________________________________

2. 2013

____________________________________________________________________

3. 2014________________________________________________________________

Media anuală:

_____________________________________________________________________

Data completarii: [Nume şi prenume]

[Funcţia]

[Operatorul economic]

[Semnatură autorizată şi ştampila]

Pagină 28
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare,
calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

Formular 7

OPERATORUL ECONOMIC

…………………………………

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, .............................................(nume si prenume) reprezentant


împuternicit/ in calitate de ......................................................................(funcţia) al
......................................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi


înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completarii: [Nume şi prenume]

[Funcţia]

[Operatorul economic]

[Semnatură autorizată şi ştampila]

Pagină 29
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
Titlul proiectului: « D.I.N.A.M.I.C. – Directii si initiative pentru noii antreprenori – management, inovare, calitate »
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613, Cod SMIS 57913

TABEL

cuprinzând informaţii despre principalele prestări de servicii în ultimii 3 ani

Nr. Denumirea si obiectul Codul Denumirea/numele Calitatea Procent Preţul total Perioada Activităţile prestate în
Crt. contractului/proiectului CPV beneficiarului/clientului in îndeplinit al de cadrul
(dacă contract*) de contractului prestare contractului/proiectului
este + prestator (lei)/ (descriere sumară)
cazul) (%) (valuta) **)
Adresa

0 1 2 3 4 5 6 7

.....

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider
de asociaţie); contractant asociat; sub-contractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

Pagină 30
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ” Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor ”
Domeniul major de intervenţie 3.1. „PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE”
Cererea de propuneri de proiecte nr.176 “Romania Start-up”
ID proiect: 150613
Titlul cererii de finantare: POWER - Putere pentru tinerii antreprenori din regiunile Vest si Nord-Vest
Contract Nr.: POSDRU/176/3.1/S/150613

Formular 8
OPERATORUL ECONOMIC

…………………………………

Declaraţie privind personalul implicat în proiect

Numele și Funcţia Ani de Vârsta Naţionalitatea Studii Domenii de Experienţă Limbi străine şi
prenumele actuală experienţă specialitate în ţara fluenţă (FB, B, S)
beneficiară

*Se vor completa toate persoanele implicate în proiect

Data completarii: [Nume şi prenume]

[Funcţia]

[Operatorul economic]

[Semnatură autorizată şi ştampila)


Pagină 31
Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Părți contractante
..........................................................................................................................
în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
..........................................................................................................................
în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:


a. contract – reprezintă prezenta conventie şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

Pagină 32
4.1 - Prestatorul se obligă să execute Servicii de formare profesională – curs de inițiere
acreditat ANC – „COMPETENȚE ANTREPRENORIALE”, în perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2- Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor este
ferm, conform ofertei financiare a acestuia si este de __________ lei, la care se adaugă
__________ lei TVA.

6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de _______, începând de la data de ___________.
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de _________.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe la data de ___________.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
 specificațiile tehnice;
 propunerea tehnică şi propunerea financiară;

9. Obligaţiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioada prezentata în propunerea tehnică.


9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură
cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit.


10.2. - Pentru serviciile efectuate de prestator, beneficiarul va plati contravaloarea acestora in
baza facturilor emise in termen de 60 de zile de la primirea acestora, termen obiectiv justificat
de existenţa unei proceduri de recepţie şi verificare anterior uzitată precum şi de restricţiile
normative impuse de legislația aferentă proiectelor europene.

10.3. - Confirmarea la plata se va face numai dupa verificarea si acceptarea de catre beneficiar
a serviciilor.

Pagină 33
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 2% din valoarea serviciilor neexecutate
conform graficului de prestare, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu
ziua imediat următoare termenului la care serviciile trebuiau finalizate şi până la data realizarii
serviciilor inclusiv.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
2% din cuantumul sumelor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de
lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate inclusiv.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de
a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia
ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. Alte resposabilităţi ale prestatorului

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu


profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
perioada convenita. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului

13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii
contractului.

15. Recepţie şi verificări

Pagină 34
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1 – Prețul nu se ajustează.

17. Amendamente

17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni


modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.

18. Subcontractanţi

18.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie in anexe la contract.
18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va
fi notificată achizitorului.

19. Forţa majoră

19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.


19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.

Pagină 35
19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

20. Soluţionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură
cu îndeplinirea contractului.
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti din România.

21. Limba care guvernează contractul

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

Pagină 36