Sunteți pe pagina 1din 8

FOAIE DE CAPAT

Proiect:

Nr. proiect:

Amplasament: Strada Dorobantilor nr 10A , Sibiu

Beneficiar: Demian Gabriel si Demian Roxana

Fază de proiectare: D.T.A.C.

Proiectant general:

Şef de proiect:

Memoriu de arhitectură pag.1


BORDEROU DE PIESE SCRISE

1. Foaie de capat
2. Borderou de piese scrise
3. Borderou de piese desenate
4. Anexe - Certificat de urbanism
- Extras de Carte Funciara

BORDEROU DE PIESE DESENATE

 Plan de situatie
 Releveu parter
 Releveu fatada, sectiune
 Releveu invelitoare
 Plan parter
 Plan mansarda
 Plan invelitoare
 Sectiune,fatada

Memoriu de arhitectură pag.2


MEMORIU DE PREZENTARE
conform Anexei 5 din Ord. 135/2010

I. Denumirea Proiectului

II. Titular
Demian Gabriel reprezentant persoana fizica cu domiciliul in judetul Sibiu
municipiul Sibiu.

III. Descrierea proiectului


III.01 – Obiectul proiectului
- denumire: Reabilitare, mansardare, schimbare de destinatie si imprejmuire
- amplasament: Strada Dorobantilor nr 10A Sibiu
- proiectant general:
- număr proiect:
- faza de proiectare: D.T.A.C.

III.02 – Caracteristicile amplasamentului


Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Sibiu, pe Strada
Dorobanților nr 10A. Terenul pe care urmează să fie realizată investiţia se află în
proprietatea Demian Gabriel și Demian Roxana, fiind înscris în C.F. cu numărul
topografic: C.F. Sibiu nr.121088 numărul topografic al parcelei 3771/3/2/2.
Circulația pietonilor și autovehiculelor, acceselor sunt realizate din Strada
Dorobanților.
Condiții de amplasare - distanțele construcțiilor față de trotuar rămân neschimbate,
POT existent rămâne același.

III.03.A – Caracteristicile construcţiilor propuse


- IMOBIL
- funcţiunea: locuință unifamilială
- dimensiunile maxime: 15,27 x 14,01 m
- regim de înălţime: P+M
- hmax. = 7.8m
- Sc = 247.38 mp
- Scd = 414,76 mp
- Sutil = 340 mp
- S teren = 694mp

■ categoria „C” de importanţă şi clasa „II” de importanţă

III.03.B – Bilanţ teritorial existent: POT= 35.64% CUT = 0.59


Bilanţ teritorial propus: POT= 35.64% CUT = 0.42

III.04 – Elemente de trasare


Retragerile construcţiilor faţă de aliniament şi faţă de celelalte limite de proprietate:
- faţă de aliniament: existent - neschimbat
- faţă de limita de proprietate din dreapta: existent - neschimbat
- faţă de limita de proprietate din stânga: existent - neschimbat
- faţă de limita de proprietate din spate: existent - neschimbat
Memoriu de arhitectură pag.3
Cota +0,10 este cota pardoselii finite a parterului.

Listele spaţiilor interioare:

Spatii Suprafata (mp)


Parter Hol acces 17.5
Casa scarii 5.9
Baie 3.13
Bucătărie 23.71
Baie 2.87
Sufragerie 18.96
Baie 3.123
Birou 19.493
Dormitor1 18.879
Baie 2.88
Dormitor2 19.33
Baie 3.13
Spațiu tehnic 18.87
Baie 3.13
Etaj Hol 8.36
Dormitor 3 23.735
Baie 3.13
Dormitor 4 21.259
Baie 3.17
Dormitor 5 16.39
Baie 3
Sp depozitare 7.69

III SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ


III.01 – Sistemul constructiv
- fundaţii: fundatii continue de beton sub ziduri
- structura: zidărie de cărămidă portantă
- acoperis: tigla ceramica

III.02 – Închiderile exterioare şi compartimentările interioare


- închideri exterioare: zidărie de cărămidă de 42 cm
- compartimentări: zidărie de cărămidă sau BCA de 35 cm; zidărie de cărămidă
de sau BCA 30 cm; zidărie de cărămidă sau BCA de 12,5 cm;

III.03 – Finisaje interioare


- pardoseli şi plinte:
- pardoseli reci - plăci ceramice
- pardoseli calde - parchet
- pereţi:
tencuieli 1,5 cm
zugrăveli cu vopsea lavabilă de interior – alb
placaje cu plăci ceramice (bucătărie – front de lucru, băi)
- plafoane:
Memoriu de arhitectură pag.4
 tencuieli 1,5 cm
 zugrăveli cu vopsea lavabilă de interior – alb
- scări: gresie, lemn
- tâmplării interioare: - tâmplării cu geam termopan

III.04 – Finisaje exterioare


- pereţi:
 tencuieli decorative 1 cm
- tâmplării exterioare:
 uşi şi ferestre cu tâmplărie PVC şi geam termopan

III.05 – Acoperişul şi învelitoarea


Acoperişul construcţiei este de tip șarpantă de lemn ecarisat cu învelitoare de tigla
ceramica, avand urmatoarele straturi:
- tigla ceramica
- folie anticondens
- astereală 2,5 cm
- termoizolatie vm 15 cm

Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperiş de un sistem de jgheaburi, asigurand


o panta de minim 12% spre gurile de scurgere, şi conduse spre sistemul de canalizare a
municipiului Sibiu.

III.06 – Coşurile de fum


Pentru kit-ul de admisie / evacuare gaze al centralei termice este necesară
străpungerea pereţilor exteriori.

III.07 – Descriere a impactului potențial

a. Impactul asupra populației și sănătății umane


Impactul asupra populației este unul redus având în vedere faptul că lucrările au
loc doar în interiorul parcelei. Caracterul temporar al acestuia precum și faptul că
activitatea de construcții va respecta normele și normativele legale în timpul estimat de
durată a șantierului face ca -per ansamblu- proiectul propus să aibă un impact pozitiv
asupra sănătății populației.

b. Impactul asupra faunei, florei, solului


Pe amplasament nu există faună și floră astfel aceasta nu poate fii afectată.

c. Impactul asupra calității aerului și apei


Nu există surse de poluare, altele decît coșul de evacuare al centralei termice care
va fi verificat periodic în baza standardelor ISCIR conform normelor.

d. Impactul asupra zgomotelor și vibrațiilor


Prin elementele caracteristice ale constructiei ( caramidă) nu se va produce
zgomot si vibratii.

e. Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural


Orice imbunătățire adusă clădirii va avea un impact pozitiv asupra zonei.

Memoriu de arhitectură pag.5


IV SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA
ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU.

IV.01 – Protecţia calităţii apelor


Apele uzate menajere se colecteaza separat fata de cele pluviale. Apele uzate se
vor evacua prin intermediul sistemului de canalizare. Apele pluviale potential curate
colectate de pe acoperiș și învelitoare vor fi deversate in sptiile verzi amenajate.

IV.02 – Protecţia aerului


Asigurarea calităţii aerului în spaţiile interioare se va face prin ventilaţie naturală.
Centrala termica reprezintă singura sursă de emisie în atmosferă. Evacuarea gazelor
arse se face prin coşuri de admisie / evacuare.

IV.03 – Protecţia împotriva zgomotelor și vibrațiilor


Alcătuirea construcțiilor propuse cu materiale fonoizolatoare - a pereților de
cărămidă de 40 cm, a planșeelor de beton armat, a șarpantei și învelitorii- respectă
normativele în vigoare referitoare la fonoizolarea clădiri.

IV.04 – Protecţia împotriva radiațiilor


Nu este cazul.

IV.05 – Protecţia solului şi a subsolului


Nu este cazul

IV.06 – Protecţia împotriva ecosistemelor terestre și acvatice.


Nu este cazul.

IV.07 – Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective


Organizarea de şantier şi desfăşurarea lucrărilor de construire se vor limita strict la
interiorul proprietăţii. Proprietăţile învecinate vor fi protejate prin respectarea Codului
Civil.

IV.08 – Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament


Pentru colectarea periodică a deşeurilor, se va încheia un contract de salubritate
cu o firmă de profil.

IV.09 – Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase


Nu este cazul.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI


Proiectul analizat in materialul de fata , nu are in componenta sa compartimente,
activitati sau masini care au un impact semnificativ asupra mediului, sau in care suni
substante periculoase.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE


LEGISLAȚIEI COMUNITARE
Nu este cazul.

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER


Lucrările necesare organizării de șantier au un impact redus asupra ansamblului.

Memoriu de arhitectură pag.6


Organizarea de șantier are loc în incinta parcelei. La executarea lucrărilor se vor
respecta toate măsurile de protecție a muncii prevăzute în legislația în vigoare. Accesul
în incintă se va face pe intrarea principală a construcției de pe strada Dorobanților. Dacă
sunt necesare depozitări de materiale se vor face în incinta proprietății, fără măsuri
deosebite de protecție. Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor. Se vor lua
măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA


INVESTIȚIEI
Nu este cazul

IX. ANEXE - PIESE DESENATE


conform Borderou de piese desenate

*
* *
Prezenta documentaţie, în faza de documentaţie tehnică pentru autorizaţia de
construire, este un extras din proiectul tehnic şi a fost elaborată cu respectarea
prevederilor Legii 50/1991 (republicată), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor în
construcţii şi a normativelor tehnice în vigoare.

Întocmit,

Memoriu de arhitectură pag.7


PROIECT ORGANIZAREA EXECUTIEI (P.O.E.)

Lucrările necesare organizării de șantier au un impact redus asupra ansamblului.


Organizarea de șantier are loc în incinta parcelei. La executarea lucrărilor se vor
respecta toate măsurile de protecție a muncii prevăzute în legislația în vigoare. Accesul
în incintă se va face pe intrarea principală a construcției de pe strada Dorobanților. Dacă
sunt necesare depozitări de materiale se vor face în incinta proprietății, fără măsuri
deosebite de protecție. Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor. Se vor lua
măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.

Măsuri de protecția muncii


Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte
normative privind protecţia muncii în construcţii:
- Legea 90/1996 privind protecţia muncii;
- Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protecţia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecţia şi igena muncii în construcţii -
ed. 1995;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la înalţime;
- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie
individuală;
- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI
nr.775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Întocmit,

Memoriu de arhitectură pag.8