Sunteți pe pagina 1din 6

Referateok.

ro – cele mai ok referate

Tipuri de Acizi RiboNucleici

În celulelediferitelororganismeaufostevidenţiatetrei tipuri deaciziribonucleici:mesager[ARN–m],solubil(detransfer)[ARN–s]şi


ribozomal[ARN–r].

ARN– mestesintetizatîn timpultranscripţieimesajuluigenetic(procesuldetranscriereainformaţieigeneticeconţinutădecatenadeADN


într-o secvenţăcomplementarădeARN– m)şi serveştecatiparpentrusintezaproteinelor.Pelângăfaptulcă ARN– mpreiainformaţia
geneticădela ADNareşi rolul dea transmiteaceastăinformaţieprin translaţieorganitelorcitoplasmice(ribozomi)cu rol în sinteza
proteinelor.

Laribovirusuriexistăunalttipdeacidribonucleicşi anumeARNviralcareareacelaşirol biologiccuADNcelularsauviral.

Acidul ribonucleic MESAGER


E.Wol k i nşi L.Ast r ahan(1958)audescoperitprimiiexistenţaunuiacidribonucleicdeuntipspecial,denumitmesager.Cercetările
lorefectuatelaEschichiacoliaupusînevidenţăcaacestARN-marecaracteristiciproprii,astfelcăelpoatefi diferenţiatdealtefracţiideAR
N.Pentrupunereain evidenţăaARN-ms-afãcuturmătoareaexperienţăbacteriideE.coilaufostinfectatecuunbacteriofag,jardupădouă
minuteaufosttrecutepeun mediucu fosforradioacfiv *’&!# Dupătrei minutebacteriilesuntspălatedemediulradioactivşi apoise
realizeazăunextractbacterian,careestesupusactiunţi dezoxiribotiucleazeicehidrolizeazăADN.Extrasul bacterianestecentrifugatin
gradientdedensilatecuosoluţiedezaharozăşi în prezenţaionilordemagneziu(Mg++) în concentraţiede10–4 M.În tubulcentrifugeise
obţin astfelmaimultestraluri conţinindARNceauvitezedesedimentarediferite,caresuntseparateprin găurireafunduluitubuluisi
recoltareaconţinutuluipicătură cupicătură, numerotindu-sepicăturile.Primelesuntrecuperatestraturilecuvitezădesedimentaremai
mare.Lafiecarestratîn partesemăsoarădensitateaopticăin U.V.culungimeadeundăde2 600A,pentruaobţineconcentraţiaîn acizi
nucleici,şi totodatăsemăsoarăradioactivitatea.

Studiulin U.V.al densităţii opticearatpexistenţaadouămaximecorespunzătoarevitezelordesedimentare50Sşi 30S,caracteristice


particulelorribozomlalebogateînARN.Acestestraturiprezintăotadioactivitateredusă.

Măsurarearadioactivităţii diferitelorstraturiaratăcă maximulserealizeazăpentrustratul20S.ARNcorespunzătoracesteivitezede


sedimen
tare

reprezintănumaiomicafracţiedincantitateatotalădeARN,sintetizatăin timpscurtin prezentaP32. Prinhidrolizauşoarăaacesteifracţii


şi examenulsăucromatografic,s-aconstatatcăARNceconţinenucleotideradioactiveareocompoziţiein bazesimilarăcuADN,darîncare
timinaesleînlocuitădeuracil.
Acestfenomenpoatefi evidenţiatşi prinrealizareaunorhibrizimoleculariADN— ARN– m,prinseparareaîn gradientcuclorurăde
cesium.S-aobservatcă40— 60%dinARN-mparticipălaformareahibriduluimolecularrespectiv.

TAB!!??

Studiulcantitatival bazelorazotateaflatein moleculadeARN-m,prezentatin tabeluldemaisus,aratăcă citozina+ guaninavariază


procentualladiferitespeciiînlimiterelativmari,însăaceastăvariaţieestefoarte asemănătoarecuceasuferitădebazelecorespunzătoare
dinADN.Acestaesteunargumentimportantînsprijinultezeică acesttipdeARNestecomplementarADNşi purtătorulmesajuluigenetic.
Unaltargumentîi constituieraportuldintrebazelepuriniceşi pirimidinicecareesteaproximativ1,lafelcalaADN.

Într-oaltă seriedeexperimentesimilares-amarcatARN-r dinribozoimicuP32, pusladispoziţiacelulelorbacterienetimpmailungînainte


deîncepereaexperienţei,darARN-ms-amarcatcnuridină)%(untimpscurt,înprezenţaionilordemagneziu(Mg++ ) înconcentraţiede%$"&
. Curbaradioactivităţii ARNdinribozomi(P32) prezintăunmaximumcorespunzătorfracţieidesedimentare70S,datorită faptuluică
ribozoimiişi polisomiinusuntdistruşiînaceastăexperienţă.În ceeacepriveşteARN-m,studiulradioactivităţii C14aarătatcaacesttipde
ARNnousintetizatsegăseştelegatîn marepartederibozomi.AceastăfracţiedeARNtotalestecapabilădehibridarecnADN,faptcare
demonstreazăcăestevorbadeARN-mrapidsintetizatînprezenţacarbonuluiradioactiv(C14).

ARN-mareurmătoarelecaracteristici:estesintetizatrapidin celulă,faptevidenţiatprinexperimenteleamintite,esteheterogenprivind
vitezadesedimentareşi respectivgreutateamoleculară,estecapabildehibridarecuo

catenădeADNacăreisecvenţădenucleotidăocopiează,esteresponsabilde
asocierearibozomilor70Sînpolisomişi areunrol importantînsintezaproteinelor.

Inceeace priveştevitezadesedimentare,ARN-mdelaE.coliasociatcuribozomifacepartedintr-ofractiesuperioarä70S,insă ARN-m


liberareogreutatemolecularämairedusăşi ovitezădesedimentarecuprinsăîntre7Sşi 15S,fiinddeciheterogen.Separecă
heterogenitateasedatoreştemăririi genelorcopiatedinADN.PrinseparareacelordouăcatenedeADNs-areuşitrealizareadehibriziARN-
m ADNnumaicuunadincatene,faptcareindicăposibilitateadecopiereamesajuluigeneticnumaiauneiadintrecatene.LaE.coli,depildă,
moleculadeARN-mconţineintre900—1500nucleotidedincauzăcăproteineleauînmedieîntre300—500aimnoacizi.

ARN-mesteresponsabilcuasocierearibozomilor70Sîn polisomicuo vitezădesedimentarecaredepăşeşteuneorichiar100S.S-a


constatatexperimentalcăblocareaformăriipolisomilorîmpiedicăsintezaproteicădincelulă.

În sfirşit,rolulARN-mîn sintezaproteicăafostdemonstratexpetimental,prinadausuldeARN-mdela ADNbacteriofagicla unsisterm


acelulardeE.coliconţinândmetaboliţişi ribozomi.S-aobservatosintezărapidădeproteinespecificebacteriofagului.

ARNdinribovirusuriesteconsideratunfeldeARN-m,elavândcapacitateadeaprovocasintezaproteineiviraleatâtîntr-unsistemacelular
câtşi încelulag- azdă.

SintezaARN-mesteinhibatădeuniiantibiotici,printrecareşi actinomicinaDatât,,invivo”câtşi „in vitro”.Mecanismuldeacţiuneal


antibioticuluinuestebinecunoscut,seconsiderăînsăcă actinomicinaintră încormpetiţiecuenzimapolimerizantă,astfelcă sintezaARN-
mesteblocată.

GreutateamolecularăaARN-mestefoartevariabilă,înfuncţiedecantitateadeinformaţiegeneticăagenelorrespective.Eavariazăîntre
100000şi câtevamilioane(delaunorganismlaaltul).

CantitateadeARN-mîncelulăestedenumaicirca2%dintotalulARNcelular,fiiddecicelmairedusîncantitate.

ARN-mareogreutatemolecularăşi ovitezădesedimentarelaultracentrifugarefoartevariabilă(8S- 45S).Elestecormplernentarunei


cateneamoleculeideADN,faptpentrucareseproducuşorhibrizimoleculariADN- ARN-m.

In celule,ARN-msegăseşteadeseaasociatcuribozomiiformândpoliribozomisaupolisomi.Studiulin vitroal vitezeiproteiceparesă


aratecămoleculeledeARN-mconţinunasaumaimulteregiunicareinitiazăsinteza

lantuluipolipeptidicşi carearfi reprezentatädcotriplelăiniţiatoarecearcodificaaminoacidulN-formilmetionina.AceşticodonisuntAUG,


GUGşi UUG.Acesteregiunispecificearactionaselectivîncitireamesajuluigenetic.

Labacteriis-aconstatatîn generalcă prezenţainductoruluişi respectivcorepresoruluideterminpmodificărirapideîn sintezaenzimatică.


Pebazaobservţieiprivindrapidaadaptareabacteriilorlaschinibăriledemedius-astudiatstabilitateamoleculelordeARN-m,constatindu-se
că eleauo viată foartescurtă, denumaicircadouă minute,după caresunthidrolizate.Deşinu secunoaştemecanismulprin care
moleculeledeARN-msuntdescormpuse,seconsiderătotuşică eleîşi păstreazăstabilitateaatâtatimpcâtsegăsescataşatederibozomi.
Deexemplu,adăugareasaueliminarealactozeiînmediu(inductor)determinărapidamodificareacantităţii deARN-m,laE.coli.

Laanimalelesuperioares-aconstatatînsăcă încelulelediferenţiateARN-mestemetabolicstabil.Depildă,în globuleleroşii alesângelui


caresintetizeazăhemoglobinas-aconstatatcănuarelocunprocesdesintezăaARN.Dincauzamediuluifoarteconstantalorganismului,s-a
constatatcă în acestecelulenuestenevoiedesintezasi hidrolizacontinuaa ARN-m,deasemn eeaceluleletrebuiesă producăaproape
continuuhemoglobină.ÎncercărileexperimentalecuajutorulprecursorilorARNmarcaţicutritiu(H3) audemonstratcă ARN-mexistentîn
celuleestemetabolicstabil,avândoviaţă lungă.Acelaşifenormenalstabilităţii ARN-ms-aconstatatşi înceluleleficatului.
RolulARN- mînsintezaproteinelor– alimentelor

Proteinelesuntcomponenteesenţialealeorganismelorvii. Elereprezintăcirca50%dinnsubstanţauscatăacelulelor.Uneleproteine,cum
estecolagenulaurolînrealizareastructurilororganismului,iaraltelecumsuntenzimeleauroluldeacatalizareacţiilemetabolice.

Sintezaproteinelor„in vivo”serealizeaăpebazainformaţieigeneticedinaciziinucleici.

Pict!!??
Rezultatulcercetărilorprivindfunţiilematerialuluigenetic
potfi sintetizateînrelaţia
ADN ARN proteine.Conformacesteiainformaţia
genetică se reproduceprin replicaţie şi estedecodificată (transformatăîntr-o proteină sauenzimăspecifică) prin transcriţie şi
translaţie.

Printranscripţieseînţelegeprocesuldecopierea informaţieiînregistratăîn ADNdecătremoleculeledeADN,iar printranslaţie,un


complexdeproceseprincaresedeccaodificăinformaţiacuprinsăînARN- m.

Primaetapăînprocesuldesintezăproteică0coflstituetranscripţiainforrnaţieigeneticedinADNinARNm.
-

Fenomenuldetranscripţiea iniormaţieigeneticedela ADNla ARNserealizeazăcuajutorulenzimeiARN-


polimeraza.ARN-
mcopiază
informaţiageneticănumaiauneicatenedinmacromole cutadeADN.

În celuleleprocariotelor,ARNm- copiazăinformaţiageneticăa maimultorgeneadiacentecarealcătuiescunoperon.Caurmare,se


sintetizeazăconcomitentmaimulteproteine,decarecelulaarenevoielaunmomentdat.PemăsurăcesesintetizeazămoieculeledeARN-
m,
începeşi sintezacatenelorpolipeptidice.

Pict!!??

Deosebrea dintre replicaţie şi transcripţie


Laeucariote,ARN- mcopiazăderegulăinformaţiageneticăauneisinguregene.Acest ARN- m,dupăcesuferăunelemodificări prin
eliminareasecventelornoninformationale,migreazăîncitoplasmă,undearelocsintezaproteică.

PrintranscripţiainformaţieigeneticeseînţelegenunumaisintezaARN-
m,ci şi acelorlaltedouătipurideaciziribonucleici(ARNrşi ARNt),
caresuntnecesaripentrurealizareasintezeiproteice.
Etapaurmătoarea sintezeiproteiceestereprezentantădetranslaţie,în urmacăreiao secvenţă denucleotidedin ARN- m este
transformatăîntr-o secvenţădeaminoaciziîn moleculaproteică.ARN- msecupleazăcuribozomiidin citoplasmăformândpoliribozomi.
Concomitentarelocactivareaaminoacizilor(AA)dincitoplasmăprinlegarealordeATP(adenozintrifosfat),substanţăchimicăceserveşteca
donatordeenergie.

Pict!!??
Decodificarea informaţiei genetice în celula
eucariotă

Cele3fazealebiosintezeiproteicepotfi redatesinteticastfel:

1.AA+ATPaminoacil AA~ AMP+ P~ P,adicăunaminoacidoarecare


sintetaze

esteactivatîn urmareactieicu moleculadeATPdonatoaredeenergiesubinfluenţaenzimelordenumiteaminoacilsintetaze.Caurmare,


aminoacidulseleagădeAMP(adeno zinmonofosfat),iardouăgrupărifosfatsuntpuseînlibertate.

aminoacil
2. AA~ AMP+ ARNt AA~ ARNt+ AMP.
sintetaze

În aceastăfazăareloctransferulaminoaciziloractivaţilaARNt,subinfluenţaaceloraşienzimedinetapaprecedentă.Cuajutorul
moleculelordeARNt,aminoaciziisunttransferaţilaloculsintezeiproteicein ribozomi.
3.Înultimafază(atreia)arelocasamblareapolipeptidelorcuajutorulribozomilor,astfel:

peptid
AA1~ ARNt1+ AA2 ~ ARNt2 AA1 ~ AA2+ ARNt
1+ ARNt
2.
polimeraze

În aceastăfază,aminoacizii,depibdăAA1 şi AA2, seunescîntreei prinlegături peptidicecuajutorulenzimetorpeptidpolimeraze.Se


formeazăastfelcatenepolipeptidice,iar moleculeledeARNtsuntpusein libertateşi suntreciclate,adicărefobositeîn procesulsintezei
proteice.Deasemeneaşi robozomiisuntreciclatiîncursulsintezeiproteice.

Proteineleavândunrol plastic,casubstanţealimentaresegăsescatâtîn produsealimentaredeorigineanimalăcâtşi vegetală.Carnea,


peştele,ouăle,mezelurile,brânzeturileetc.suntbogateîn proteineanimale.Leguminoaseleuscate(mazărea,fasolea,lintea),cartofii,pâinea
etc.conţinproteinevegetale.
www.eReferate.ro -Cea mai buna inspiratie…

Bibliografie
AnghelI., TomaV.– CtologieVgetală/ E.D.P.

BenzerS. – Geneticfinestructure/NewYork,Ed.AcademicPress

BurnsG.W. – TheScienceofGenetics/Ed.TheMagmillanco.

CrăciunT. – MecanismeleEredităţii/Ed.Albatros

GavrilăL. – CursGenetică

Ionescu– VaroM. – BiologieCelulară

RaicuP. – Genetică/E.D.P.

MicrosoftEncartaDeluxe2001

WorldBookEncilopedia1999
Referateok.ro – cele mai ok referate