Sunteți pe pagina 1din 32

LUPTATI PENTRU FAMILIILE

VOASTRE ZIDIND ZIDURILE


IERUSALIMULUI!

Apocalipsa 21:9-11 „Vino să-ţi arăt mireasa,
nevasta Mielului!”
10  Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare
şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea Sfântă,
Ierusalimul, care se pogora din cer de la
Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu.
Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o
piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era
înconjurată cu un zid mare şi înalt...
 
Hagai 1:5 Aşa vorbeşte acum
Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu
băgare de seamă la căile voastre!
6. Sămănaţi mult, şi strângeţi puţin,
mâncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi,
şi tot nu vă potoliţi setea, vă
îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi
cine câştigă o simbrie, o pune într-
o pungă spartă!
7. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor:
„Uitaţi-vă cu băgare de seamă la
căile voastre!
8. Suiţi-vă pe munte, aduceţi
lemne, şi zidiţi Casa! Eu Mă voi
bucura de lucrul acesta, şi voi fi
proslăvit, zice Domnul.”
9. „Vă aşteptaţi la mult, şi iată că
aţi avut puţin; l-aţi adus acasă,
dar Eu l-am suflat. Pentru ce?
zice Domnul oştirilor. Din pricina
Casei Mele, care stă dărîmată, pe
când fiecare din voi aleargă
pentru casa lui.
Neemia 4:13 (...)am pus, în locurile cele mai de
jos, dinapoia zidului, şi în locurile tari, poporul
pe familii, i-am aşezat pe toţi cu săbiile,
suliţele şi arcurile lor.
14  M-am uitat, şi sculîndu-mă, am zis mai
marilor, dregătorilor şi celuilalt popor:
„Nu vă temeţi de ei!
Aduceţi-vă aminte de Domnul cel
mare şi înfricoşat, şi luptaţi
pentru fraţii voştri, pentru fiii
voştri şi fetele voastre, pentru
nevestele voastre, şi pentru
casele voastre!”
David a căzut în curvie, și mai
apoi a fost pedepsit cu moartea a
4 copii,
stând acasă pe când toată lumea
era plecată la război
CARE ESTE LUCRAREA?
2 Timotei 4:1  Te rog ferbinte,
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
lui Hristos Isus, care are să
judece viii şi morţii, şi pentru
arătarea şi Împărăţia Sa:
2  propovăduieşte Cuvântul,
stăruieşte asupra lui la timp şi ne
la timp, mustră, ceartă, îndeamnă
cu toată blândeţea şi învăţătura.
1 Corinteni 4:1  Iată cum trebuie
să fim priviţi noi: ca nişte slujitori
ai lui Hristos, şi ca nişte
ispravnici ai tainelor lui
Dumnezeu.
2  Încolo, ce se cere de la
ispravnici, este ca fiecare să fie
găsit credincios în lucrul
încredinţat lui.
Fapte 5:42  Şi în fiecare zi, în
Templu şi acasă, nu încetau să
înveţe pe oameni, şi să vestească
Evanghelia lui Isus Hristos.
CINE SUNT LUCRATORII?
Fapte 8:1  Saul se învoise la uciderea
lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o
mare prigonire împotriva Bisericii din
Ierusalim. Şi TOȚI, în afară de
apostoli, s-au împrăştiat prin părţile
Iudeii şi ale Samariei.
Fapte 8:4  Cei ce se împrăştiaseră,
mergeau din loc în loc, şi
propovăduiau Cuvântul.
DUȘMANII LUCRĂRII

Neemia 4:7  Dar Sanbalat, Tobia, Arabii,
Amoniţii şi Asdodiţii, s-au supărat
foarte tare când au auzit că dregerea
zidurilor înainta şi că spărturile
începeau să se astupe. 8  S-au unit toţi
împreună ca să vină împotriva
Ierusalimului, şi să-i facă stricăciuni.

Neemia 4:17  Cei ce zideau zidul, şi cei
ce duceau sau încărcau poverile, cu o
mână lucrau, iar cu alta ţineau arma.

Fapte 4:18  Şi după ce i-au chemat, le-
au poruncit să nu mai vorbească cu
nici un chip, nici să mai înveţe pe
oameni în Numele lui Isus.

Filipeni 3:18  Căci v-am spus de multe
ori, şi vă mai spun şi acum, plângând:
Sunt mulţi, care se poartă ca vrăjmaşi
ai crucii lui Hristos. 19  Sfârşitul lor va
fi pierzarea. Dumnezeul lor este
pântecele şi slava lor este în ruşinea
lor, şi se gândesc la lucrurile de pe
pământ.
CINE SUNT DUSMANII ?
1.FIREA PAMANTEASCA – LUPTE
UNII CU ALTII
Fapte 7:26  A doua zi, când se băteau
ei, Moise a venit în mijlocul lor, şi i-a
îndemnat la pace. „Oamenilor” a zis
el „voi Sunteţi fraţi; de ce vă
nedreptăţiţi unul pe altul?”
27  Dar cel ce nedreptăţea pe
aproapele său, l-a îmbrîncit, şi i-a zis:
„Cine te-a pus pe tine stăpânitor şi
judecător peste noi?
Galateni 5:13  Fraţilor, voi aţi fost
chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi
din slobozenie o pricină ca să trăiţi
pentru firea pământească, ci slujiţi-vă
unii altora în dragoste.
14  Căci toată Legea se cuprinde într-o
singură poruncă: „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi.”
15  Dar dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi
unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi
nimiciţi unii de alţii.
16  Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul,
şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
Matei 5:23  Aşa că, dacă îţi aduci
darul la altar, şi acolo îţi aduci
aminte că fratele tău are ceva
împotriva ta,
24  lasă-ţi darul acolo înaintea
altarului, şi du-te întâi de împacă-
te cu fratele tău; apoi vino de adu-
ţi darul.
Efeseni 4:31  Orice amărăciune,
orice iuţime, orice mânie, orice
strigare, orice clevetire şi orice fel
de răutate să piară din mijlocul
vostru.
32  Dimpotrivă, fiţi buni unii cu
alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe
altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu
pe voi în Hristos.
2.DUHURI NECURATE - GÂNDURI
Efeseni 6:12  Căci noi n-avem de
luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci
împotriva căpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stăpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii care sunt în locurile
cereşti.
13  De aceea, luaţi toată armătura
lui Dumnezeu...
3.PERSOANE CONDUSE DE DUHURI
NECURATE- PERSECUTIE
10 Valuri de persecutie – primii 300 de ani
60 – Nero
90 – Domitian
120 – Hadrian (Traian)
165 Roma, 177 Lyon – Marc Aureliu
200 – Pertinax
236 – Maximilian I
251 – Decius
255 – Valerian
272 – Aurelian
Matei 5:44  Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii
voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă,
faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă
pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc
TACTICI FOLOSITE
1.Falși aliați
Ezra 4:1  Vrăjmaşii lui Iuda şi Beniamin
au auzit că fiii robiei zidesc un Templu
Domnului, Dumnezeului lui Israel.
2  Au venit la Zorobabel şi la capii de
familii, şi le-au zis: „Să zidim şi noi cu
voi; căci, şi noi chemăm ca şi voi pe
Dumnezeul vostru, şi-I aducem jertfe
din vremea lui Esar-Hadon, împăratul
Asiriei, care ne-a adus aici.”
Ezra 4:3  Dar Zorobabel, Iosua, şi
ceilalţi capi ai familiilor lui Israel,
le-au răspuns: „Nu se cuvine să
zidiţi împreună cu noi Casa
Dumnezeului nostru; ci noi
singuri o vom zidi Domnului,
Dumnezeului lui Israel, cum ne-a
poruncit împăratul Cir, împăratul
Perşilor.”
Firea pământească vrea să construiască
cu Duhul Sfânt
1 Corinteni 2:1  Cât despre mine, fraţilor,
când am venit la voi, n-am venit să vă
vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire
sau înţelepciune strălucită.
4  Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu
stăteau în vorbirile înduplecătoare ale
înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de
Duhul şi de putere,
5  pentru ca credinţa voastră să fie
întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor,
ci pe puterea lui Dumnezeu.
Iacov 4:4  Suflete prea curvare! Nu
ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie
cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să
fie prieten cu lumea se face vrăjmaş
cu Dumnezeu.
5  Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura?
Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să
locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru
Sine.
6  Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare.
De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar dă har
celor smeriţi.”
1 Ioan 2:15  Nu iubiţi lumea, nici
lucrurile din lume. Dacă iubeşte
cineva lumea, dragostea Tatălui nu
este în El.
16  Căci tot ce este în lume: pofta firii
pământeşti, pofta ochilor şi
lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl,
ci din lume.
= Căutare să împlinesti dorințele trupesti,
să atragi cu ce izbește ochii, să te lauzi
cu ce-ai făcut sau ce ești
2.Înfricoșare
Ezra 4:4  Atunci oamenii ţării au
muiat inima poporului lui Iuda; l-au
înfricoşat ca să-l împiedice să
zidească
Uneori prin îngrijorări, contexte ce par potrivnice,
sau simple închipuiri, cel rau încercă să ne
depărteze de lucrare
Filipeni 4:6  Nu vă îngrijoraţi de
nimic; ci în orice lucru, aduceţi
cererile voastre la cunoştinţa lui
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri,
cu mulţumiri.
3.Mituire cu bani
Ezra 4:5  şi au mituit cu preţ din
argint pe sfetnici ca să-i
zădărnicească lucrarea. Aşa a fost tot
timpul vieţii lui Cir, împăratul
Perşilor, până la domnia lui Dariu,
împăratul Perşilor.

Uneori prin muncă suplimentară cel rau


încercă să ne depărteze de lucrare ,,cu
preț de argint''
4.Denigrare și vorbire de rău
Ezra 4:6  Sub domnia lui Asuerus, la
începutul domniei lui, au scris o pîră
împotriva locuitorilor din Iuda şi din
Ierusalim.
Ezra 4:15  Să se facă cercetări în cartea
cronicilor părinţilor tăi; şi vei găsi şi vei
vedea în cartea cronicilor că cetatea
aceasta este o cetate răzvrătită,
vătămătoare împăraţilor şi ţinuturilor, şi
că s-au dedat la răscoală încă din
vremuri străbune. De aceea a fost
nimicită cetatea aceasta.
5.Oprire cu forța – în urma unor legi
nefavorabile
Ezra 4:23  Îndată ce s-a citit cuprinsul
scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui
Rehum, înaintea logofătului Şimşai, şi
înaintea tovarăşilor lor de slujbă, s-au dus
în grabă la Ierusalim la Iudei, şi i-au oprit
cu silă şi cu putere de la lucrările lor.
24  Atunci s-a oprit lucrarea Casei lui
Dumnezeu la Ierusalim, şi a fost oprită
până în anul al doilea al domniei lui Dariu,
împăratul Perşilor.
Să ascultăm de Dumnezeu nu de oameni

Fapte 4:18  Şi după ce i-au chemat,


le-au poruncit să nu mai vorbească
cu nici un chip, nici să mai înveţe pe
oameni în Numele lui Isus.
19  Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au
zis: „Judecaţi voi singuri dacă este
drept înaintea lui Dumnezeu să
ascultăm mai mult de voi decât de
Dumnezeu;
Aliati si resurse ce le avem la
dispoziție
1.Toată puterea Domnului Isus Hristos și
prezența lui cu noi când lucrăm -
Matei 28:18  Isus S-a apropiat de ei, a
vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-
a fost dată în cer şi pe pământ.
19  Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am
poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în
toate zilele, până la sfârşitul veacului.
Amin.
2. Puterea Duhului Sfânt și darurile Duhului
Sfânt în slujitori
Ezra 5:1  Proorocii: Hagai, proorocul, şi
Zaharia, fiul lui Ido, au proorocit Iudeilor
care erau în Iuda şi la Ierusalim, în
Numele Dumnezeului lui Israel.
2  Atunci Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi
Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat şi au
început zidirea Casei lui Dumnezeu la
Ierusalim. Şi împreună cu ei erau şi
proorocii lui Dumnezeu care-i ajutau.
Avem nevoie să știm voia specifică a
Domnului mai ales când condițiile sunt
potrivnice.
3.Oameni predati Domnului
3 Ioan 1:6  Ei au mărturisit despre
dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face
bine să îngrijeşti de călătoria lor, într-un
chip vrednic de Dumnezeu;
7  căci au plecat pentru dragostea
Numelui Lui, fără să primească ceva de la
Neamuri.
8  Este datoria noastră, deci, să primim
bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm
împreună cu adevărul.
9  Am scris ceva Bisericii, dar Diotref,
căruia îi place să aibă întâietatea între ei,
nu vrea să ştie de noi.
CUM ARATĂ LUCRAREA FINALĂ
Apocalipsa 5:9  Şi cântau o cântare nouă,
şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi
să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat, şi
ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu
sângele Tău, oameni din orice seminţie,
de orice limbă, din orice norod şi de orice
neam.
10  Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi
pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor
împărăţi pe pământ!”