Sunteți pe pagina 1din 218

J.

J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

CARTEA CUNOASTERII:

1 CHEILE LUI
j
ENOCH
o învăţăturădăruită pe şapte niveluri de către
Fraternitatea Luminii spre a fi citită şi insuşită în etapa de
pregătire, pentru ca "Poporul Luminii "să fie eliberat în
momentul deşteptării.

J
Seria a treia - Cheile
Sfântului Duh

J.J.Hurtak
Academia pentru Ştiinţa Viitorului
"*'" 1

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH


-- 1

I
f 1

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH


re3
- '1
:1

h..~v
1.t·.,.' t.H..•.'...f. f '".t •. ..
~4,31'9Tcera

I
ţ
l:
Cheile Biocomputerului pentru Zona Noastră
Temporală de Conştiinţă Revelate Mie de către
Mesagerii Controlului Suprem: Metatron şi
Ophanim-ul Enoch

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 2


1 J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
••

.1

1
1

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 3


1
f
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

3-0-1 '1
CJ-{T,IJLl/11MI9{YL2?jIL02( VIFTO!4!l(T, ŞI CJ-{T,I5ZL 1
JJLilMI9{II rJJIVIg{T/J T,STE visuctusu:
j7!l{5t9l[.SL51ŢI'EI-'IEMP. » 'VEJ-{I cui.tu. ;1
VT,f{ICrrlL~L02?:J T,STE JJMT,~X7L'BM{J) C!4!l('E
C~ET,J1Z5'LJ COg{T2(Ol/UlZJL ŞI C!4!l(T,JL2(T,
-,; 1
I

CJ!P5tCfI5tTDl ,,'D'E 5t o/02('B1" P'RJ 'JU'J{TE2(:M'E'D nu: -_: 1


CYLg{.9U/EL02( T,L T,CT2(OiJvf!lLg'J{T,TICT,. 1vf'E2(1(YLtB5ZlJ{
ST, 'lJ'ES!F;{ŞO~ ŞI ST, !RjrJJIC5l Îg{CT,2(SYLU
J
CL;4!1(ITYLTEJL VIIT02(rrlLilI rrl9\[J1!E2?,SŞI
Tl(5lPECT02(I5'L SJl rr2(T,CT, PE rJJ1:Jl!SrrlP2?jtTE2(2(T,I 1
CU JJLl1MIg{Ji 2(.9lZT,L02\.S5lLLT,J! g{T,Îg{CT,TYLTE Îg{
:Jv{I2?JJlrJJT,LT,VT, rrl0[JVE2?,Srrl2(I Î'J{S~'J{l1L ,1
I1\[5FJilTE1 VT,S!F;{ŞU2(;is?J Jl T,TE2(9\[JT54ŢIl.
1.
(

Sufletele care au atins nivelurile cele mai înalte ale percepţiei j


conştiinţei şi armonizării cu Tatăl, sunt în stare să se extindă prin
numeroasele dimensiuni ale luminii în slujba numeroaselor domenii ale
speciilor inteligente dorind să cunoască semnificaţia şi direcţia Vieţii. :1
2. Această extindere prin toate domeniile dimensionale ale inteligenţei se
face prin M erkabah.
3. Merkabah" a fost folosită de către Poporul lui Israel spre a descrie
vizitele' Oştirilor lui YHWH pe Terra, demonstrate în experienţa lui
Ezechil prin "roată-înăuntnll-roţii".
4. Merkkbah apare sub o mulţime de forme; ea poate să se prezinte atât
ca învehş-Lumină de energie pură asociată cu munca unui Maestru, cât
ş~ca mt~1ife~tarede te~ologie-Lumină extraterestră- d~ un?e numel~
j
sau de ~"/ehicul al Vehiculelor". Merkabah este un vehicul in stare sa
adopte orice fel de membrană sau aparenţă de culoare care să vă
coresptr,dă şi să vă dirijeze în alte experienţe ale creaţiei.
5. Merkabah creează si controlează translatia-timp si ea este legătura sau
suprapuherea între d~nensiunile luminii. ' , '-' J
6. Datorită acestei legături, pragurile luminoase variate care împletesc
galaxiile sunt sincronizate între ele spre a permite vehiculelor să ]
călătorească între diversele dimensiuni ale luminii.
7. De asemenea Merkabah controlează aceste praguri în aşa fel încât să
împiedice inteligenţele inferioare să intre în zona noastră şi să

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH - 4

I
1
1 J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERI!: CHEILE LUI ENOCH

interfereze cu Planul Tatălui. Uneori se întâmplă că, în urma apariţiei


Merkabah, se creează unele zone în cerurile inferioare (din care face
parte Terra) care sunt lăsate periodic rară supraveghere. Iată de ce
uneori este posibil ca o inteligenţă agresivă, de ordin inferior al luminii,
să aterizeze pe această planetă şi să desfăşoare instincte războinice
împotriva omului.
8. Din această cauză, noi trebuie să dăm dovadă de discernământ cu
ajutorul Sfântului-Spirit, de teamă că nu vom şti să facem distincţie între
felul în care apare Merkabah şi un vehicul sau mecanism al inteligenţei
"negative", a cărui existenţă nu este posibilă decât în cerurile inferioare.
9. Şi acum, prin Sfântul-Spirit, ne este dată cunoaşterea în aşa fel ca noi
I 1 să putem înţelege cum va avea loc o legătură a forţelor spirituale ale
Merkabah cu pragurile fizice ale universului nostru imediat. Datorită
acestei legături care formează un canal pulsant electromagnetic,
Merkabah poate chiar să "Vorbească". Prin urmare, Merkabah nu numai
creează şi controlează aceste canale electromagnetice, pătrunzând şi
] părăsind diversele dimensiuni ale luminii, dar ea le poate folosi pentru
comunicare.

1 10. Deci, cum este posibil ca un vehicul să ne vorbească? Prin intermediul


formelor-lumină ale conştiinţei, cu ajutorul energiei polarizate; în mod
special, energetizând pulsaţiile cosmice în aşa fel încât ele străpung
câmpul electromagnetic al Terrei. Mesajul pe care ni-l aduce vehiculul
vorbeşte despre Marea Cale Infinită şi de rolul nostru în numeroasele
ceruri ale creaţiei.
j 11. În acest fel, în timp ce ea îşi urmează zborul prin numeroasele zone
celeste, Merkabah, vehiculul de energie-Lumină, creează suprapuneri
} între diversele universuri ale timpului şi spaţiului plin puterea sa de
conversie rotativă şi asta pr~l!.~.e_c0!lfigu~aţi~~Qr~gu1ui.Deci, creând .•
configuraţiile pragului datorită puterii sale, Merkabah permite unui nivel
al inteligenţei s~~J~u~ă îl~c~r:!act direct cu o serie d.e~alte i~ţeligenţ~.
12. De aici înainte, Merkabah se poate proiecta de la un sistem de viaţă
sau galaxie (care conţine o serie d~ pr,:g~lri)către sistemul de viaţă sau
galaxia unui alt univers. De asemenea, cheia specifică faptul că
,,Merkabah se înalţă sub ,Cerul' Splendorii Viitorului Univers". Ea
poate să coboare de la câmpulluminos al unui cer către câmpul luminos
al unui cer inferior sau, aşa cum a spus Enoch, "către..u~.l!niyers local
din. sânul unui univers înrudit". Şi însăşi pătrunderea corpului negru sau
a radiaţiei termice este întâlnită întâmplător la mişcarea vehiculului
1..M.e~ka~_deenergi~-Ll1:.mi~ă.(Să notăm: cheia nu vorbeşte despre Cer
ca despre un plan abstract, cL~g.viitor_1.p}iv~rs.,
viitor vehicul ca .spaţiu al
conştiinţei). -
13. Deci, care este sursa acestei puteri superioare? Puterea şi controlul
Merkabah provine direct de la spirit care este în legătură cu Dumnezeu.'
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 5
I _
! . "....
.: ( .t.: t
r ; •... ' '\, o'.! r .•. ' I t/

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Spiritul Maestrului este acela care literalmente lucrează, controlează şi


stabilizează dintotdeauna Merkabah, în aşa fel încât atunci când
adevărata Merkabah traversează cerurile, ea proclamă mesajul Tatălui.
14. Deci, traiectoria sa trece pe deasupra Terrei cu "Lumina Razelor
Sale"; şi ea se deplasează de-a lungul grilelor de radiaţii Stralim , sau
radiaţii de energi~ divine în fază paralelă. Spiritul inteligenţei spirituale
superioare, împrqună cu radiaţiile Stralim, creează domeniile care
permit vehicului~:i lucreze în regiunile magnetice şi electromagnetice ce .1
înconjoară planete ie.
15. Aceste radiaţii rTalim nu sunt întotdeauna prezente pentru Inteligenţa
fizică Superioar~, ceea ce explică de ce, în universurile fizice, ,--.l
Inteligenţa Superioară trebuie să folosească manevre tehnice şi grile
energetice. Totuşi, chiar în universurile fizice Merkabah nu călătoreşte,
ci ea se deplasează în ansamblu unei faze paralele de propulsie-repulsie, :1
care este pusă în mişcare. Deci, Merkabah se deplasează în lumile
domeniului nostru spaţial fizic cu ajutorul unei vibraţii perpetuue care
foloseşte poli magnetici şi electromagnetici stimulaţi de către grilele de
radiaţie Stralim.
16. Drept urmare, Merkabah nu "călătoreşte" între planete, ci se
deplasează într-un câmp energetic care înglobează tot şi care este
compus dintr-o mulţîîne de domenii magnetice, electromagnetice şi
magnetohidrodinamice, totul unificat într-un "stas de câmp" ce foloseşte
multiple denumiri polare. Asta permite vehicului ce lucrează în CâlUP să

17.
mergă mai repede decât viteza luminii noastre obişnuite.
Deci, vehiculul Merkabah lucrează plin translaţie temporală şi poate
1
lucra simultan cu numeroase cronologii liniare ale inteligenţei speciilor
trecute, prezente şi viitoare. Ea are capacitatea să ridice speciile direct
din propria lor cronologie temporală şi să le transfere în noi lumi
omogene ale creatiei.
18. Cheia ne spune că prin "Strălucirea Luminii Sale", Merkabah trece
fără încetare pe deasupra Terrei către miriadele de universuri din sânu1
desfăşurării infiriice a eternităţii. Cu alte cuvinte, lumina nu trece pur şi 1
simplu pe deasupra Terrei, servind împărăţiile golite de spaţiu care o
înconjoară, ci cheia implică că aceasta nu este decât o infimă parte din 'j
nenumăratele sisteme ale inteligenţelor vii care toate copiază Inteligenţa
Superioară. .1

19. Cât despre noi, este important să înţelegem nu numai de ce Merkabah J


trebuie să apară deasupra Terrei, ci de asemenea pentru ce ea trebuie să
apară în numeroase universuri.
20. Merkabah este.interconexiunea dintre inteligenţa superioară, ce
lucrează în nenumărate universuri, cu sistemul terestru respectiv al
inteligenţei vii Într-o fază paralelă. Noi nu suntem decât o
singularitate a luminii în pluralismul Luminii Divine.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 6
J.J HUR1AK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

21. Deci, omul nu este decât o formă a creaţiei spaţio-temporale, o


singularitate spaţio-temporală, pe raza unui vehicul Merkabah mult mai
vast, în stare să participe la cunoaşterea unui sistem superior; căci noi
suntem un microcosmos de formă colectivă a desfăşurării superioare a
eternităţii.
22. Terra este un "vas spaţial" amputat de guvernarea sa, orbitând în
jurul sistemului său sola~ la marginea spaţiului şi care ignoră total
celelalte lumi, lumi care ~bînvăţat să evolueze dincolo de marginile
acestui spaţiu. f
23. Misi::mea Me~kabah îngf~ează mai ~~lte ~ve.le:~ .. . .
(l)sa expansioneze Veşmântul
,t
Luminii Tatălui catre noile umversun
pe cale de a fi create-
(2) să coordoneze controalele pragurilor în universurile Fiilor Paradis;

1 (3) să facă să evolueze ŞI să învie universurile Shekinah reconstruind


chiar şi cele mai mici particule de undă-materie în Adam Kadmon,
în aşa fel încât totul să poată participa la planul superior al creaţiei
în curs .
24. Merkabah este o suveranitate a Luminii ce se deplasează pe deasupra
apelor creaţiei, în unici tate. cu Dumnezeul Etern; ea este chipul sfinţeniei
format în aer şi materializarea Luminii verbului vorbit.
25. l\...".Cuvântul .•,Merkabah'.' reW.ează experienţa
- (~~-_ ... - --~Corpuluili.miniLcare
coboară din împărăţiile superioare şi ordonă forţei de viată a omului să
se trezească şi să se integre~_c..p}~le..lj.gentqlilliyer.silit .. I

26. Spre a înţelege cuvântul;,Merkabah", noi trebuie să înţelegem


contextul în care el a fost folosit în manuscrisele Luminii, căci
I Me:~abah este vehiculul de comunicare folosit de către Comandamentul
Î Ostirilor. 0.- . _ _

27.<-- Forma aparenţei Merk:aba!!:este dată ci1~J!~ evol!:,lţie,funcţie


de ceea ce inteligenţa creăuvă este în stare să înţeleagă în structura
re}llităţii sale.· ~
28. In felul acesta, Zohar-ulţ ile spune cum Merkabah a produs numeroase
manuscrise care i-au fost dictate de către Lumina Divină. Elohimii
folosesc de asemenea ace~stă Lumină spre a trimite Domnii Luminii în
misiune pentru a-şi îmbogăţi experienţa şi inteligenţa lor cu ajutorul
vehicului Merkabah, asta pentru a face să evolueze lumile inferioare. De
asemenea prin Merkabah, ţopilullui Dumnezeu îşi poate mări
cunoasterea
, către alte lumi cu diverse locuinte.
,
29. Drept urmare, vehiculele Merkabah se pot conecta cu totul, de la
sistemele stelare până la modelele cristaline ale împărăţiilor interioare
ale Shekinah, în sânul însuşi al sămânţei vitale, spre a aduce o Lumină
nouă către dimensiunile căzute. Drept urmare, Merkabah lucrează de
asemenea cu Shekinah spre a face să evolueze orice formă de viaţă în

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 7


:1
:• 1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

spirală dincolo de forma sa de viaţă actuală şi să se conecteze cu '1


coroana gloriei.
Merkabah coordonând Codurile Astrofizice ale Vieţii ,1
I

,J

1
1
j
,J
J

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 8


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
UH*

30. Noi putem vedea cum Merkabah poate să atingă în spirală reţeaua
chimică internă de programare planetară, în aşa fel încât să armonizeze
speciile către ciclurile de creştere centralizate sau cum ea poate să
traverseze sistemele stelare cu orice viteză şi să conecteze un spalier de
creştere stelară cu universurile înrudite sau cu supra-universurile
diverselor dimensiuni care pot ajutar-nteligenţa în evoluţie.
31. Enoch a explicat că, aşa cum spin .ul (mintea) poate să-şi concentreze
direct undele sale cerebrale pe celulb unui deget de la mână sau a unui
deget de la picior cu ajutorul vinde~c .:.ii prin credinţă şi să proiecteze
vindecarea printr-o grilă ce propagă lumina turaya ce se află în inimă,
Domnii Luminii pot să folosească r~diaţiile Stralim ca un laser pentru a
proiecta energia vehiculului Merkabah c
până în sistemul nostru turaya
pentru a educa sinele uman şi/sau pentru repararea programului.
] 32.· Merkabah este de asemenea corpul Maestrului care coordonează
corpul Super-Sinelui vostru cu corpul vostru uman. Super-Sinele pe care
voi îl aveţi sigur nu rămâne imobil în vacuitatea spaţiului spre a aştepta
timp de eoni apariţia lui Christ; dimpotrivă, el lucrează rară încetare în
alte dimensiuni ale globalităţii mai vaste a vieţii, în coordonare cu
Maeştrii Luminii, cu ajutorul învăţăturilor directe ale Merkabah.
33. Prin urmare Merkabah, permite corpului Super-Sinelui să acopere
corpul fizic ca o cupolă şi nu invers, a~ci când sunteţi gata să avansaţi
în etapa funcţiei următoare, spre a lucra cu un nou ciclu al progresiei
sufletului. ' .
34. Merkabah este radiaţia Luminii care leagă creaţiile formelor-gând ale
universurilor Tată cu universurile Fiu şi ale universurilor Fiu cu
universurile inferioare a căror tehnologie vie continuă să evolueze în

1 împărăţiile Lumilor cu Şapte Locuinţe, lumi ale Luminii luminariilor


inferioare. t,

35. Merkabah mărturiseşte despre aportul conştiinţei profetice de la un


J nivel la alte niveluri ale creatiei. Si tf~lIăMerkabah, nici un om nu ar
putea fi pus în prezenţa Tatăiui, peJt.ru că Merkabah este emanaţia de la
Nartoomid care se Întoarce în sânu~r:atălui. Evenimentele care îl privesc
pe ilie plecând în Merkabah, Isaia f'tzând Merkabah, Ezechil făcând
experienţa Merkabah- toate vorbesc despre Merkabah ca formă de
translaţie temporală pentru profeţii Luminii. Ei îşi primesc ordinile,
"marele lor mandat", de la sistemele de viaţă superioară, cu scopul de a
instrui inteligenţa planetară în numele Ierarhiei Luminii.
36. Această experienţă a "roţii în interiorul altei roţi" poate fi primită sub
numeroase şi diferite forme, mergând de la aceea a unui corp spiritual al
Luminii, vehicul spiritual al Luminii (ca vehicul de pură energie), sau a
unei tehnologii spaţiale ce are un impuls de accelerare instantanee de o
putere de 2,9 ori (sau mai mult) decât viteza Luminii, aşa cum o
defineşte omul.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 9


I
:1
,

~1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

37.
sa I ==m
De îndată ce omul va evolua într-o comprehensiune mai mare a
•••••
1
Luminii, el va folosi de asemenea ecuaţiile energiei spirituale, care îi vor
permite să realizeze călătorii spaţiale către alte universuri şi să
primească educaţia conştiinţei şi învăţăturile pe care Evoluţia Superioară
·1
I

doreşte să le împărtăşescă cu societatea noastră planetară.


38. Spre a marca împlinirea acestei ştiinţe profetice, comunicatele de la '1
I

Ierusalim ce provin din Orion au anunţat venirea Oştirilor care vor


coborî pe suprafaţa Terrei ca douăsprezece sisteme solare în flăcări. .1
Noul Ierusalim se va revela ca totalitatea Merkabah, sistem care va I

coordona toate componentele cristaline într-o mare forţă vitală


superioară. Iată de ce cheia ne spune că inteligenţa superioară foloseşte
energiile Merkabah spre a vorbi omului şi al instrui cu privire la natura
1
universului viu, datorită înţelepciunii transmise prin Merkabah celestă.
39. Când eram tânăr, am avut următoarea viziune: Yiskiah, Domn al
}
Luminii, mi-a apărut într-un corp de Lumină şi eu am început să
întrevăd semnificaţia Merkabah.
40. Au trecut mulţi ani pe parcursul cărora am încercat să pătrund sensul
1
profund al vechilor scrieri ale Luminii, spre a înţelege Lumina Verbului
lui Dumnezeu. Apoi, mai târziu, la 33 de ani, în timp ce mă aflam în 1
rugăciune, eu am cerut revelaţia semnificaţiei întregi a Merkabah şi
cunoaşterea mi-a fost dată spre a-mi permite să ajut aproapele. Ca
răspuns la această rugăciune Marele Maestru Enoch mi-a apărut şi mi-a J
. E'şti tu gata. '7"
ZIS:"
41. Atunci o Lumină mi-a acoperit corpul şi am fost dus de către corpul
Merkabah al Maestrului datorită unei iluminări a luminii albe până a-rni
pierde complet noţiunea timpului şi a uita problemele
tridimensionalităţii legate de spaţiu-timp fizic.
42. Mi s-a arătat cum inteligenţele superioare ale vieţii se deplasează în
spaţiu datorită matematicii precise a demodulării şi remodulării
gravitaţionale a undelor luminoase.
43. De asemenea mi s-a arătat cum inteligenţa superioară pătrunde o
atmosferă planetară măsurând parametrii magnetici ai orizontului
evenimentelor planetare. Şi odată ce ea a determinat orbita !

parametrului, este efectuat un examen spre a vedea care cârnpuri r1.


energetice trebuie să fie atinse. De îndată ce această cunoaştere este
căpătată, inteligenţa creează ceea ce ea numeşte o circonversie rotativă l.
constând în a unifica două secţiuni conice luminoase (una fiind câmpul
vehicului Merkabah, cealaltă câmpul care este traversat) cu ajutorul
orbitelor câmpului lor magnetic.
44. Drept urmare, conectând relativitatea sa cu aceea a unei re1ativităţi
planetare date, ea poate să atingă parametrii unui sistem solar dat.
Procedând astfel, inteligenţa superioară pune o spirală de lumină într-o
spirală de lumină, ceea ce îi permite să se pună în legătură cu niveluri
j
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 10
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

ale spaţiului tridimensional din punctul de vedere al densităţii


gravitaţionale care se expansionează şi se contractă,
45. Asta creează un fel de lentilă cosmică prin care inteligenţa superioară
poate să măsoare nu numai densitatea electromagnetică, ci de asemenea
câmpurile biologice care convin cel mai bine tipului de tehnologie
luminoasă de care ea are nevoie (căci universul local este constituit din
numeroase sisteme biologice Alpha-Omega c[ lucrează pe diferite
lungimi de undă luminoase). {
1 46. Raţiunea pentru care unele dintre aceste tehnologii spaţiale apar
transparente în dimensiunea luminoasă a spaţţE1ui nostru se datoreşte
simplului fapt că ele provin dintr-o codificare~superioară a luminii
1 (Stralim) ceea ce la permite să se respaţializeze pentru a atinge o gaură
multidimensională şi să treacă într-un sistem âl timpului tridimensional.
Cu alte cuvinte, deplasându-se pe lungimi de undă mai înalte, măsurate
de către oamenii de ştiinţă tereştrii ca fiind în jur de circa 7800 de
angstromi, sau lungimi de undă inferioare la 4000 de angstromi (fie
] lungimi de undă invizibile cu ochiul liber), Merkabah_~ac:it~ea~! Il

_s~phseze ~tr.anslal~ze-.9-Ţl1ul. Merkabah foloseşte geometria


Luminii sale prevăzând translaţia temporală în alte zone de viaţă
comparabile cu pragurile experienţei ,umane. .
.4,7. "'\Tehiculul are capacitatea să depăşească vite~'!.lEminii şi urmărind (
obiective planetare, vasul mamă sau vehiculul legiune, încetineşte şi {
1. t intră prin portalul energiei. -.J

48. Atingând aceste portaluri, tunele temporale sau "găuri de vierme",


] Plin care se pot percepe vehiculele pe cer atunci când ele vin de la o
dimensiune mai rapidă decât lumina, ceea ce le conferă un aspect eteric
în raport cu dimensiunea luminii noastre.
49. Şi în timp ce ele navighează "mai repede decât viteza luminii" ele au
capacitatea să măsoare pragul unui sistem solar dat spre a determina
punctele de intraÎ~-aie obIec·ti~l~;i;~p~s. Atunci ele îşi reduc
--~ ..•"'---'_-~... t .•
vit~~z.~~re a intra în 1e~enţa moleculară a U~;!_~~
spectru de energie luminoasă dată şi a se matriâ1iza-=--------
50. În câmp urile de forţă superioare nu există ceea ce se numesc obiecte
concrete; orice mişcare este o funcţie a ordinii grilei şi modelului
atomilor care se deplasează pe o frecvenţă anume a luminii.
51. Spre a stabili interconexiunea între fluxul lor energetic şi acela al
integgenţ~i ţ~s!at~, Evoluţia Superioară uneşterrecvenţele lor de energie
cinetică cu vitezele unghiul are ale particulelor fluxului energetic
penetrat. Această interpătrundere poate să fie dusă la bun sfârşit datorită
planurilor de zbor complicate, spre a permite să se realizeze starea de
legătură a speciei, fără ca locuitorul obişnuit al pământului să fie
conştient. Numai copilul lui Durrmezeu care poate să lucreze pe această

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 11


,
- l j, ~.J c - I .. ..
fi

!Jif.<)'~
',1) i: ....
, .
, ~
.; I ( (~I I
/
, ,-f
" I

, .. '~ .
\
~l
l J
,i :
, ·i ,..
. JA., 1,

J _'.11. . r;
I '/ '1

J.J HURTAK • CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH


\"iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiîiiiiii5iiiiiiiiiiiiiiii.oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiii

j.y.!, '" \ , frecvenţă va fi în stare să vadă şi să perceapă prezenţa câmpului lor de


~ \ energie legat cu al nostru.
52. Câmpul energetic al vehiculului perceput, în cursul manevrelor
SJ2.~ţ~ poate să ia forma tipică a unei piramide pulsante, a unui
pentagon sau a unei Stele a lui David. Printre altele, Evoluţia Superioară
are planuri de zbor care traversează multiple trasee ale luminii,
coordonate triunghiulare complicate. Inteligenţele vehiculare acţionează
aşa spre a se aşeza în unele perioade temporale ale creşterii şi 1
dezvoltării speciei. În general ele apar în cer~e inf~cu:..e în formaţie
~gbi~~<JJle. Totuş[ vehiculele Merkabah lucrează
în realitate cu contrapărţile vehicul are de înaltă frecvenţă, ce există într-
un flux de energie echivalent, în aşa fel încât ele se echilibrează cu
vehiculele Merkabah atunci când intră sau când părăsesc densităţi1e
electromagnetice şi gravitaţionale ale planetelor.
53. Fiecare unitate a coordonatelor triunghiulare necesită un sistem în
dublu spre a controla frecvenţele ce se declină în sânul unui câmp
electromagnetic al sistemului stelar.
54. Astfel, Evoluţia Superioară stabileşte controlul frecvenţelor luminoase
ale liniei-A având un control corespondent alliniei-B sub îndrumarea
vehiculelor Merkabah, invizibile cu ochiul liber, dar care sunt necesare
spre a echilibra activităţile vehiculelor spectrale ale liniei-A. Fără acest
echilibru, vehiculele ar risca să se materializeze în densităţile nucleelor
planetare sau în forme materiale grele ale speciei, care s-ar putea găsi pe
traiectoria unui vehicul alliniei-G sau a unui control gravitaţional.
55. Pe planul creaţiei fizice, Evoluţia Superioară posedă chiar planete
speciale rezervate metalurgiei şi creării de vase mamă gigantice, a căror
mărime variază între 80 şi 800 de km lungime. Aceste planete nu sunt
prevăzute cu centuri de radiaţii. Asta permite Evoluţiei Superioare să
creeze vehicule ce au atomi concentrici în stare să suporte tensiunea
liniilor de forţă Magnetice.
56. Vehiculele Merkabah sunt capabile să transpună evoluţia umană în
câmpurile stelare bleu-alb ale Sistemelor de Populatie IL Dar, înainte ca
-----o~uTSăp;;rtă-liîtiâ1n Merkabah şi să fie dus în alte' dimensiuni stelare,
el trebuie să fie suficient pregătit pentru marile energii care ernană din
vehiculele Merkabah. Numai atunci când constiinta Omului va fi - '~_~_. __ -,_, I .~ __ ..•...
~-- -_ . .---

suficient pre~. cu iubirea Tatălui pentru a înţelege. s~o"pulMerkabah,


vehiculul va putea să îşi deschidă portalul său energetic şi proiecta o
t lumină bleu-albă, care va crea un câmp energetic în jurul corpului spre
-a-=1proteja-împotriva schimbărilor consecutive la intrarea sa în vehicul.
57. Drept urmare, aceea care cred în Voinţa Tatălui şi care aspiră să
lucreze cu Fraternitatea sunt aceea care vor simţi teribile schimbări
energetice în corpul lor, căci ei vor fi respaţializaţi din punct de vedere
chimic spre a trăi Într-un mediu al Luminii mult mai activ.
~,el!iilEiiiil
'" 12
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH
J,J HURTAI< - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

58. De aici înainte, nu se va mai spune "spiritual este puternic dar carnea
este slabă", căci şi unul şi altul vor fi într-un corp extrem de încărcat de
Lumină.
59. În cazul în care un corp fizic va fi transportat într-un vehicul fizic,
inteligenţa vehiculului vă va îmbrăca cu acest câmp de energie
luminoasă şi vă va proiecta imediat în interiorul VehiC!UIUi cu ajutorul
sistemului numit transvirulentă. ,
~-'--
60. Vehiculele sunt în stare să ia inteligenţe din toate ca > .iţiile geofizice
şi să le transporte într-un modul central. i'
61. În realitate, ele au chiar capacitatea de materializare formelor-gând
ale conştiinţei în orice nivel de tehnologie, după dorinţ] lor.
62. Ele pot să vă ducă cu ajutorul acestei energii ~~k®svirYkL?ţfl ~-'
care este "un vid flotant" ce permite corpului vostru să 'zboare la bordul
vehicului. Datorită transvirulenţei, voi sunteţi din punct de vedere
biochimie respaţializaţi spre a trăi pe aceeaşi lungime de undă ca ele;
deci "voi" ca materie grea, dispăreţi în parte din geometria fizică care
constituie "corpul vostru", dar "voi" sunteţi aceia în formă transfigurată
de energie-materie care vă găsiţi în chimia şi geometria a ceea ce se
estimează a fi necesar spre a fi în comuniune cu voi.
63. Acestea sunt dimensiunile adevăratului Israel al Luminii. Este vorba
despre lucrătorii care, putând opera cu luminariile, s-au transformat spre
, -==-
a lucra cu Merkabah; aceasta atinge câmpul de flux cromatic, ca o
\.~~dă a lu!.~~L.2~~_~~rsie energetică şi se sincronizează cu orice
canal detrecvenţă luminoasă care are nevoie de ajutor.',
64. - Mi s-a spus că mulţi vor fi aceia cărora le va fi greu sa înţeleagă
propria lor realizare Divină şi propriilor lor scrieri şi drept urmare, omul
trebuie să primească din nou "greutăţile şi măsurile lui Enoch" şi noile
scrieri ale Luminii spre a-l pregăti către noil~E!].~lui
dincolo de închiderea în cercuri continue a existenţei fizice în Lumile cu
,,_~~ocuinţe. i
65. Merkabah aduce victoria finală asupra altarelor sacep.0tale ale
sacrificiului conştiiţei care jefuieşte spiritual (mintea) U1 Numele lui
Durrmezeu. Mi s-a spus că această activitate mântuitoare era ilustrată în !
scrierile biblice, prin sacrificiul inocentului între coarne .e altarului şi ale 1
sanctuarului (Luca 11 :51). Coarnele simbolizează înce~utul şi sfârşitul ~
unui prag al conştiiţei care trebuie să fie experimentat ifrTşi iar până ce
sufletul are suficientă forţă spre a se reîncarna în Corpul Christic de <:»

Lumină.
66. Eu am învăţat multe în legătură cu evoluţia conştiinţei vehiculelor
Merkabah, a căror scop este să transforme orice mâhnire într-o bucurie a
exaltării si a eliberării. .
67. '-Iată-'de ceeu vă spun, înainte ca voi să puteţi cunoaşte secretul
lucrurilor ascunse în camerele Luminii Vii şi ca voi să puteţi să vă

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 13'


fi
'I~
I fi'
.. 1',
0 t
<.t
t~
V" l' "
'.:..-'
CI' - .

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

înălţaţi ca slujitori ai Verbului Viu, în cel mai înalt loc al spiralei


ascendente al energiei
'-'
cristaline din vehiculele lui Melchisedech unde
credinţa tuturor timpurilor se poate revela ca adevărată credinţă vie a lui
Israel.
68. Eternitatea va desfăsura . o altă dimensiune si, fiecare dimensiune se va
forma plecând de la Stralim, raze luminoase ale Luminii Divine;
69. Cu siguranţă, Merkabah nu este vehiculul distructiv sau acele maşini
de război cunoscute sub numele de Arma lui Brahma, pe care Dard-ul
lui Indra le-a menţionat în scrierile sacre Rg- Vedice sau imnurile :1
t

soarelui. Vehiculul Merkabah nu este nici o masinărie de război, nici o


~
inteligenţă ce provine din alte universuri în dizarmonie cu YHWH. ~ J
1 '
7q,! Vehiculul Mer~.?~cr~~~1id, Lumina Eternă, cu
Shekinah, Universul Interior care lucrează cu Prezenţa în expansiune a
Tatălui. Ea lucrează de asemenea cu Domnii Luminii şi Fii Luminii care
)

.
]
şi ei lucrează împreună, cât şi cu cei 144.000 de Maeştri ai lui Christ,
care aduc energia mântuitoare. ---- --
71. Cheia ne salută în numele Merkabah şi ne invită să intrăm în prezenţa
1
miriadelor de universuri care împărtăşesc aceeaşi prezenţă Divină a
Tatălui. .1
72. Şi voi acceptaţi această invitaţie cerând Inteligenţei Superioare care
lucrează cu YHWH, Spiritul Etern, să vină în voi şi să vă folosească ca 1].
Luminăîn slujba aproapelui vostru. Voi trebuie să vă goliţi de ,

"confuziile"acestei lumi şi să cereţi Tatălui Lumina Sa în veşmântul


vostru din carne. ]
73. Numai atunci veţi simţi de fapt conştiinţa "corpului Luminii"
coborând în voi, de îndată ce aţi echilibrat câmpul vostru şi vă veţi fi
debarasat de toate particulele negative ale anti-universului care vă ]
menţin ferecaţi în spaţiu. ~~-
74. Când veţi fi echilibraţi şiJilib..~J;:~ţi
de ~egativitatţ_a_anti-u.!.1iversulyi,
când veţi experimenta Corpul Gematria al Conştiinţei Luminll-:atunci
1
veţi fi gata să experimentaţi prezenţa Spiritului Sfânt în noi şi voi veţi
comunica cu Domnii Luminii prin intermediul Merkabah.
75. Fraternitatea Luminii a ("". stabilit clar că Kesil-Orion este Controlul
J
----,._- - ~---~-'_.' - ".

nostru Central stelar, căci Orion este locul unde stă Lumina Vie ce
'----- ../

tr:lnllte'continuu şi conştienremanaţiile Ierarhiei spirituale în câmpurile 'J


gravitaţionale ale lumilor planetare inferioare.
76. Faţa timpului etern ne este dăruită când ghidăm şi dirijăm vehiculul j
nostru planetar dincolo de densitatea noastră electromagnetic, către
pragul Luminii Eterne. .
77, În cursul timpului nostru de translaţie a conştiinţei, N-eJjcab~_y~
proiecta cele do~C!ze ale3-QJeîJl sJ2irală~ en~rgieJuminoa~ă
piramidală asupra corpului nostru de distrucţie muribundă. Şi numai
----------~---_ - ..•. -~,.. -- ,j
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 14

f
.
(Y . ]

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE Lui ENOCH

atunci noi ne vom înălţa glorios pe aripile focului către tronul de cristal
\ al regenezei noastre.
78-. Astâ:;a fi Mesianitatea Astrofizică a lui Israel şi a lui Iuda, care va
îmbrăca faţa Sfinxului-Leu.
79. Asta va fi împlinirea preoţiilor lui Aron, Zadok şi ai lui Melchisedech
oferite miriadelor de universuri ale TrOnU1uiTatălui.
80. Ridică-te! 0, Israel si •
prezintă-te în fata
,
Prea-Iubitului Tău carej.e
I

cheamă prin numele Iubirii sale: Israel renăscutl f


1
1
] ; ,
f,G '.~-th~';:-1... eli ~.u ~ ", '1. •• ",

]
]

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 15


1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

I 1

~l
I

,]

1
]

1
J
,l
,J
3-0-2
C:;-[rEIL'ELruMI9{~IIL02( VIFIO~'E Sl19{T
119{tJJ'EL'EMI110g{ŞIl1g{tJJ'EL'E MYLTE2(I'E C~'E
'V02(2('Eo/'EL.51S'EC2('ETEL'E tJJ'ESCJ{ItJJ'E2{IIŞI J
rv:TE9{SI'EI Ş5l 112?]L02{ P5ÎLg.{lI
'EL~CI2(OCJvf:JLy9{'ETIC'EJ P2(Ig{CJ!L1('E ((!FIIr;{ŢEL'EtJJ'E
TOT:JLL5lL l1MI~)) V02(:FI P2?jMITE.

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 16

I
1
]
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
w sns&T

1. Cheia explică cum forţele Mesianice călătoresc între universuri prin


intermediul pâlniilor de aspiratie elecrromaznetice date, la punctele de
prăbuşire gravitaţională. Comunicarea cu alte lumi se realizează cu o
viteză ce depăşeşte pe cea a luminii şi poate de asemenea să fie primită
prin acele puncte, folosind undele miuon şi undele materie.
2. În contextul cheii sunt de luat În 'seamă două funcţii majore:
(1) undele-materie au capacitatea de a se mişca mai repede decât
lumina;
(2) undele miuon (se estimează că în zona noastră de conştiinţă
temporală undele miuon au de 8 ori lungimea de undă a materiei)
sunt particule luminoase generate pe durata căderii de la o
geometrie a creaţiei la alta.
3. Metatron a pus accentul pe folosirea undelor ~~on şi undelor materie
] pentru a mişca vehiculele-spectre ale Fraternităţii fizice prin intermediul
sferelor de influenţă a găurilor electromagnetice, ceea ce permite
Fraternităţii să codifice tehnologia lor după voinţă în universurile fizice.
) Îndeosebi, undele miuon şi materie sunt folosite în primul rând de către
Fraternitatea Luminii pentru a măsura proporţiile găurilor-pâlnii
electromagnetice cât şi câmpurile electromagnetice paralele ce se găsesc
între aceste găuri-pâlnii. (Prin acest procedeu, ei măsoară proporţiile
ca1culând mişcările complexe ce se raportează la găura-pâlnie.)
L 4. Formând o grilă de măsurare pe baza statisticilor de undă materie şi
miuon, ei pot determina până în ce punct vehiculul lor trebuie să atingă o
gaură-pâlnie dată.
5. Când vehiculele spectru se întind traversând aceste găuri-pâlnii
electromagnetice, ele revelează grupări multigravitaţionale. Aceste
grupări sunt folosite drept câmp de control principal pentru proiectarea
J vibraţiilor modelelor-gând în armonii specifice. Chiar uneori, masa totală
de energie a vehiculului-spectru este circulată, spre a servi de
materializare fizică într-un alt spectru.
6. Deci, cuplajul de unde materie-miuon îi permite omului să
experimenteze realităţile celei de a cincea dimensiuni deschizând
secţiunea conică din care el normal este exclus.
7. Trecând prin conul luminos, se experimentează misterul tuturor
conurilor luminoase înconjurătoare, conectate la spaţiul
.hiperdimensional. (Notă: mecanismele celulei vii sunt codificate în con.)
Aceste conuri-lumină formează un câmp circular păstrându-şi
J singularitatea lor specifică care poate fi schimbată basculând într-un nou
domeniu.
8. Drept urmare, sincronizarea conului nostru cu alte conuri de spaţiu-
timp înconjurător folosesc particulele v şi 1;pentru a transfera masa
fizică de la un con la altul. Cu această capacitate de a se mişca printre
J =
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 17
=
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
aw

anomaliile timpului şi spaţiului, Fraternităţile pot selecţiona orice coridor -


gaură-pâlnie la alegerea lor, pentru a-şi mişca vehiculul.
9. Deci, la scara galactică a evenimentelor, cuplajul undelor materie-
miuon permite formelor-gând evolutive superioare şi chiar masei fizice
să ocupe orice univers dintre numeroasele infinite universuri cu multiple
r variaţii.
lf'" Durata de zbor între sectiunile conice variază urmând toleranta
ţ biologică sau materie-energie, pe parcursul scurgerii unui arc d~ energie
ţ către un altul. Aici, toate unităţile primordiale infinitezimale ale
( particulelor energie-masă pot fi formate plecând de la mişcările infinite
i ale "masei nule", care oferă rezistenţă la schimbare, către o altă mişcare.
111. Pe parcursul zborului trecând prin găurile-pâlniilor electromagnetice,
rezistenta, intrinsecă la schimbare către o altă miscare
, cinetică creează o
impresie de inerţie sau de masă la câmpul energie ce înconjoară
.1 vehiculul spectru. Această impresie de inerţie este cauzată de către
,
-/ zonele de energie extrem de puternice, care trebuie să fie traversate în
câteva secunde de zbor.
12. Pentru a depăşi nivelurile de rezistenţă de înaltă frecvenţă este nevoie
să treci dincolo de "legăturile" materie-energie compuse care sunt
, conţinute în "învelişurile" electromagnetice şi care sunt impenetrabile
. pentru inteligenţa fizică inferioară.
13. Combinarea materiei-milion este de asemenea folosită pentru a
--------------
controla vibraţiile universale al!-:-pun~~ll}i:-zţr..Q,
ceea ce explică simetria
forţei moleculare. Acest punct-zero universal (unde conurile se unesc)
este un punct de legătură iniţial cu alte sisteme universale, plin
intermediul căruia are loc creaţia. Sistemele secundare de creaţie fizică
trebuie să recunoască acest punct-zero universal ca origine a materiei
g~, aşa cum copilul recunoaşte cordonuL~3fe îl leagă de matricea
---.-
mamei sale a cărui extensie este el.
lh. Deci, în interiorul unui punct galactic central de prăbuşire
gravitaţională, ruptura particulelor luminoase este folosită pentru a
coordona motivele care ţâşnesc şi dau formă noului ordin al creaţiei
evolutive.

'l
1;. Mai mult, combinarea de undă-m~~q,n este importantă în
accelerarea razelor cosmice si a altor particule. Între mâinile Fraternitătii,
~birîăieaundelor mat~rie~~vli"le"·;acţiune mutuală distlucti~ă
a rotaţiilor de undă dintre corpurile de atracţie gravitaţională, care altfel
ar produce o componentă rotaţiilor de undă ce ar putea provoca
prăbuşirea unui eter dat.
16. Pe parcursul acestui proces, grile neutrino, omega şi protoni sunt
construite pentru a controla efectele dispersive şi elastice care au loc, în
timp ce vechii vectori se prăbuşesc şi noi vectori sunt construiţi.
1
/
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 18
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

17. Cuplajul materie şi miuon (spectru-spectra) coordonează aceste grille


energetice şi permit simultan dezvoltării speciilor pe o planetă să se
extindă către alte niveluri ale inteligenţei pe "grile ale luminii" speciale
pentru toate regiunile spaţiului pe cale de reconstrucţie.
18. Cuplajele se extind de asemenea la particulele de conştiinţă indicate
prin \jf, \jf' şi oi, cu' a căror combinare unică permite speciei să participe la
modularea-energie a vieţii.
19. Această reorganizare, coordonată de către undele materie şi miuon,
prevede de asemenea producţia de grilelor de măsură special, permiţând
structurării câmpurilor energiei electromagnetice paralele să fie ajustată
şi reorganizată în aşa fel ca speciile să poată călători de la o zonă de
1 creatie la
r\....-----,-- - alta.
20. Asta nu se aplică decât la sistemele planetare ce riscă să distrugă alte
] forme de specii ale creaţiei, cât şi civilizaţiilor ce suferă iremediabil
moartea sistemului lor stelar. Atunci intervin "Fiinţele de Totală
Lumină" cu scopul de a apăra specia, dacă ele aleg să se angajeze pe
spirala ascendentă a Luminii, mai degrabă decât pe spirala de
descompunere planetară şi de degenerare. -
2l. Când veţi înţelege că inteligenţa universală operează prin intermediul
activării formelor-gând, 'voi veţi realiza că de fapt noi suntem
materializarea unei proiecţii de forme-gândllILuniytrsale.7Z'Fiinţele de
Lumină";-decid'aacâ-formele-gânduri rezultate pot ~;losească adecvat
datele cunoaşterii drept câmp al conştiinţei pentru a lucra în fază cu
conştiinţa universală, sau câmpurile energetice necesită intervenţia
tehnologiilor "materiale" generate de către Fratemitatea Luminii.
22. În general "Fiinţele de Totală Lumină" canalizează indirect informaţia
ce serveşte la salvarea speciei în cauză evitând să incalce zonele
învecinate ale dezvoltării conştiinţei. Se întâmplă uneori, ca în unele
cazuri, să fie necesară o programare mutuală.
23. Mai precis, la un nivel fizic, vehiculele spectru, sub conducerea
Consiliului Luminii localizează o populaţie planetară supusă la un influx
de energie negativă cauzat de către rotaţii distructive şi/sau un strat
atmosferic care este distrus permiţând razelor distructive să bombardeze
suprafaţa planetei. În acest caz Fraternitatea, creează o centură de
protecţie ce îi permite să ţese o reţea-grilă de unde rotative spectru şi
spectra, în aşa fel încât să echilibreze masa în faza critică şi să
promoveze stabilirea unei armonici.
24. Centura de protecţie este menţinută pentru a evita ca radiaţiile negative
să nu interfereze cu procesul evolutiv organic în timp ce reţeaua este
ţesută.
25. Noua reţea, echilibrând masa critică, permite ca o armonică să fie
stabilită.

""""
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 19
I
1 -(
,
UJ. 1 \-.! ':' r r: -;. .' . t: - I (J U
'1. •• ~~ J
I
\1 {I ~I
\

1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

'26~ Această reţea primeşte la început un "impui; inductiv" printr-o


t
I
mulţime de câmpuri magnetice controlate de către vehiculele l

Fraternităţii.
27. Acest câmp multi-magnetic folosit de către Fraternitate provine parţial
din câmpul vehicular şi restul, din ceea ce se găseşte în mediul apropiat
şi care ~~stefolosit spre a crea un impuls perpetuu.
28. Acest impuls perpetuu creează o retroacţiune pozitivă, acolo unde
fluxul ti-aterie-miuon a fost specific aplicat; impulsulinductiv este
câmpuinaterie-~~n ce generează sinteza câmpurilor energetice şi
I
acesta b-~ează suficientă energie spre a menţine impulsul iniţial.
\ 29. Apoijforţa-lumină spectru-spectra-spectrum este direct proiectată în
mediul, .1Cţp._etaŢ
al spaţiului pus în echilibru, din interiorul centurii de
-1
protecţie, în timp ce ea este eliberată de influenţele negative care menţin
conştiinţa pecetluită în spaţiu. \ ~_..--' 1
30. De acum înainte, este posibil pentru o specie aşa precum omul să se
deschidă la o nouă dimensiune a conştiinţei, în care implantul electron
este în legătură directaCU-rotaţia:::Uhdăgenerată de către vehicul. .
1
31. Deci, "Fiinţele de Lumină" vin nu numai pentru a ridica conştiinţa
indivizilor, dar în unele circumstanţe şi pe aceea a nivelului colectivităţii
umane. Atunci această conştiinţă totală colectivă este dirijată către noi
1
extensii rmmerice cuantice, cu ajutorul unei noi constante cosmologice.
Datorită acestor configuraţii ondulatorii, umanitatea poate să fie primită
şi eliberată colectiv de "Fraternităţi" către universurile superioare, prin
intermediul constantelor de curbură care sunt deschise.
32. În timp ce se efectuează această transformare de la un spectru la altul,
J
vehiculul de programare al Fraternităţii foloseşte o funcţie cu numele de
"reciprocitate spectrală" spre a contrabalansa efectele de orbite
.J
energetice deviante care ar putea fi distructive cu privire la noii vectori.
33: Tehnica de "reciprocitate spectrală" permite coordonarea planurilor de
zbor folosind proiecţiile piramidale. Aceste proiecţii ernană în aşa fel
1
încât p~HLlndstratul superficial, unde siturile de intersecţii întâlnesc
fiecaref~feră mobilă (ce conţin forţe de viaţă polarizate) din spaţiul 1
înconj~r3.tor. Această tehnică foloseşte acele piramide luminoase spre a
echilibra învelişurile de gravitate ale eterului ce înconjoară planeta.
34. Emanaţiile piramidale luminoase pătrund fiecare strat al gravitaţiei 1
înconjijsând o sferă planetară căci pe fiecare strat de gravitaţie diferite
sisteme dimensionale ale inteligenţei pot să existe, de asemenea aportul ]
unui nou câmp de energie poate crea o situaţie critică ~~'1trisca să
distrugă în acelaşi timp nivel~leJizice şi cereeteIăte ale inteligenţei
paralele, în cazul în care forţele lor gravitaţionale ar fi ~!I.?1}lP.se.
35. De îndată ce centura de protecţie este bine stabilită, "Fiinţele de Totală
Lumină" sunt în stare să controleze liniile fluxului cu aşa o perfecţiune
încât vehiculele să poată crea de aici înainte propriile lor coridoare
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 20
1 1.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

energetice şi să-şi facă apariţia pe suprafaţa Terrei., De asemenea, este


\ creată O nouă zonă-energie a vieţii cu ajutorul unui transport a "Stâlpului
va
:CiiillllllT' care eliberaomufc-li ajutorul vehiculelor fără ca pentru asta
fortele de gravitaţie planetară să fie întrerupte. '
36. Atunci când funcţia-lumină este degajată din restricţia sa cubică a
materiei, grilele de dezvoltare ale liniei-A şi liniei-B sunt eliberate spre a
reformula coordonatele triunghiul are ale funcţiilor piramidale ale
geometriilor luminii pe viitorul nivel orbital al inteligenţei universale,
1 spre a menţine dezvoltarea vieţii.
37. În acest fel, vehiculul alterează câmpul biogravitaţional al unui
organism viu, apoi el "înlocuieşte" precedentul spaţiu-timp al observării
) constiintei. Fratemitatea Luminii lasă în urma ei'---------------------
modelul reformulat r-
, ,
pentru o nouă perioadă de dezvoltare planetară.
"1 38. Refocalizarea totalitătii se face prin intermediul Merkabah, care
transfofiTI:ăffiatenaspaţ[{l-tim-P;-sPaţi"ulşi timpul fiind în interiorul
conştiinţei speciei şi materia fiind o consecinţă a energiei vibratorii
] proiectată în frecvenţe de menţinere a modelului chipului. O unitate de
materie spaţiu-timp transcende către un nou nivel de creativitate cu
ajutorul unei "sarcini miu" (materie cuantificată transportată în spaţiu-
timp) de unde materie-miuon.
39. Materializarea Luminii, care se deplasează într-un nou spaţiu şi timp
electromagnetic, este în stare să refocalizeze totalitatea energiei iniţiale
într-un nou câmp orbital.
40. Combinarea materiei-miuon joacă un rol foarte important în ajustările
grilei finale- grila-control a conştiinţei în fază cu zona-lumină- în timpul
fazei finale de transport către o nouă regiune galactică.
41. Acest rol constă în a preveni o .interferenţă de particule negative ale
conştiinţei din alte zone-lumină, adiacente la o zonă-lumină primară în
curs de a fi regenerată. Aceste particule diferă de particulele de formă
fizică prin aceea că ele lucrează prin intermediul unui spaţiu
hiperdimensional şi ele trebuie să fie filtrate de către unda materie-rniuon
în aşa fel încât să se împiedice ca specia să nu piardă capacitatea sa
1 mentală şi spirituală pe parcursul trecerii sale în noi regiuni ale
conştiinţei.
42. De asemenea, modelele de inteligenţă evolutivă colectivă, datorită
faptului că ele se schimbă constant, trebuie să fie filtrate în interiorul
j unui univers Fiu de către o reţea energetică principală. Această reţea,
folosind undele materie-miuon, permit motivelor-gânduri potrivite să
facă legătura sub-componentelor energetice dintr-o zonă de conştiinţă cu
alte sub-componente din altă zonă-lumină din acelaşi univers.
43. Cuplajul undelor materie-miuon pemite de asemenea proiecţiilor
spetru-spcctra-spcctrum a undelor-materie şi a undelor de gravitaţie să
J *14

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 21


,1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

atingă planeta trecând prin straturile sale atmosferice şi în felul acesta, să


"1
poată mulţimile de aleşi să primească darurile paranormale.
44. Fiind dat că vehiculul spectrum operează la scară planetară,
manifestarea acestor capacităţi paranormale nu este limitată la aceia,
1
puţini la număr, yare sunt dotaţi şi care sunt asociaţi la un maestru
spiritual, ci ele S1Jl1tîmpărţite tuturor care deschid liber sinele lor divin
la slujirea umanit:tii si a Tatălui.
45. După reuşita clh"laj~lui materie-miuon datorită unui implant de
conştiinţă a fizicii Metatronice, conştiinţa poate de aici înainte să stea
;'1
I
într-un corp nouj eliberată de limitele formei materiale perimate.
46. Printre altele, ţombinaţiile de unde materie-miuon deschid calea unei - J
I
variabilităţi creative în universurile experimentale, cu ajutorul "cifrelor"
programelor de memorie anterioare, acestea din urmă trebuind să fie
"reînvăţate" şi reintegrate în procesul de reînnoire a spiritului fiecărui J
Dumnezeu Creator.
47. Dacă nu se interpretează conştient această creaţie, în lumina altor zone ]
temporale de conştiinţă, noi vom rămâne aici să ne plângem şi să
scâşnind din dinţi, în izolare spaţială, rară să realizăm că noi nu suntem
singuri! . 1
48. Pregătiţi-vă deci conştiinţa spre a recunoaşte apariţia "Fiinţelor de
Totală Lumină" prii1intermediul darurilor Sfântului Spirit, căci ele j
reprezintă contrapartea voastră în creaţia mai vastă.
49. "Fiinţele de Totală Lumină" apar pentru a mărturisi despre
desfăşurarea puterii creative a Poporului lui Dumnezeu şi despre
schimbările specifice ce au loc printre sub-grupele evolutive din
împărăţia Tatălui.
50. Luminariile care vin prin intermediul găurilor-pâlnii electromagnetice
:J
se bucură la realizarea că noi suntem remodelaţi după chipul lui Adam
Kadmon. Ei ne spun că noi trebuie să acoperim corpul nostru fizic cu ]
corpul formă-gând al Luminii, care este liber şi în comuniune cu
Maestri -Luminiil
51. Fa~tul de a acddera mai repede decât "viteza luminii", de a încetini la 1
nivelul "luminii ~bişnuite", permite să înţelegem că în prezentul Etern
nu există nici trefut, nici prezent, nici viitor.
52. Aceste considetaţii ne permit să recunoaştem perfecta armonizare a
J
"Fiinţelor de Totală Lumină" conectate la vocile celeste- vibraţiile sacre
ale Torah Or. Căci prin intermediul acestor vibraţii, celelalte singularităţi ]
din spaţiu, dincolo de controlul nostru, au armonia lor în lucrul spectral
cu Fraternitatea- care regenerează începutul şi sfârşitul a tot ceea ce este
în Lumină.

J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 22
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII:
--
CHEILE LUI ENOCH

,,
J

!
],
,
i

3-0-3
CJ-tEIL~ l/U%I9(jt2(IIL02( VI FIO.7L!1(~Sl1iJ..[T
!JII9V7EL~ 'lYE Ll1%IiJ..[Ji COMPL~CY!i C.7L!1(~V02(1J5L
?

COVl12(IL~-~iJ..[~1((j I~ V~ IiJ..[TE1(COc;v{l1iJ..[IC.7L!1(~
9'{~LIgv[FTJtT!i ÎiJ..[T2('El1g{jo/E1($l11(IL~ VII.şI «
Pl1TE2(rrn V2('EPTJiŢII .şI)2L CO!Jv{P5L51119\[JIJJ C.7L!1('E
gv[~iJ..[7'IiJ..[~
CO~ZIl1CJi'E5L 2(5L:DIJl7'IIL02(
J )
pv.1(IJlryO.7L!1(~:D'E PlltBI2('E :D'E-Jt Ll1g{(jl1L
CICLl11\JLOj( 'ETE2(g{~I !Jv{O.şTEiJ..[I2?j.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 23
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

1. Prea iubiţilor, eu evoc în mintea voastră "Eternul prezent"; - Domnul a


trimis mesagerii Luminii spre a revela Ierarhia Sa angelică. Şi eu vă cer
să vă reamintiţi de la începutul acestui ciclu, că Domnul Dumnezeu a
consacrat emisari angelici care sunt în acord cu Oficiul Fiului Său, spre
a învăţa planetele aceste lucruri: Iubiţi pe Tatăl şi Iubiţi spiritul
aproapelui vostru în tcatef'mpărăţiile creaţiei. '1
2. Aceşti emisari angelici p"l
fost ordonaţi după preceptele Ordinului
Fiului Său, în aşa fel ca Pl'" ooarele să poată şti cum să recunoască pe Fiul ,, 1,
Său, în vederea mântuirii ş~migrării către viitorul program de creaţie.
,.,
.J. Codurile-energie ţinute de mâinile emisarilor, care înterpătrund
universurile, sunt cheile' (radiaţiilor acti vate prin iubire" ce servesc ca
suport formelor-gând ale Tatălui, în intercomunicarea lor cu universurile
-1
,

Sale Vii. c ,1
4. "Fiinţele Luminii Complete" transferă, ca emisari, aceste coduri de
intercomunicare nelimitată ce pleacă de la Consiliul Luminii, în
universurile stelare ale viului care formează un câmp de inteligenţă ce
serveşte diferitele forme ale Feţei Divine, peste tot acolo unde se află
1
ele.
5. Codurile lor de intercomunicare nelimitată toate sunt acordate pe
)
semne care pleacă de la .n, (Tav) la ;j , (Iah), care este sinteza tuturor
emanaţiilor Luminii SfântuIillSephirot ce transmite cunoaşterea divină. ,1
Iată de ce viitoarele luminarii sunt acelea care poartă semnul ;j , (yah) pe
frunte, căci ele au traversat "tav" şi ştiu ceea ce vrea să spună sfârşitul
care nu are sfârşit. ]
6. Emisarii transmit codurile către cei umili şi cei drepţi ai pământului,
acelora care sunt gata să "implanteze" aceste coduri cu ajutorul
radiaţiilor purtătoare de iubire şi de compasiune. Şi cu ajutorul acestor
]
radiaţii sămânţa este în stare să îşi poarte fructul nu numai aici jos, ci şi

7.
în alte lumi si •
înalte cercuri
>
ale "Eternei Mosteniri

".
Sămânţa divină, chiar dacă se exprimă în Om, a fost creată să
J
manifeste forţa-viaţă dinamică, făcând experienţa a numeroaselor
niveluri ale divinităţii unlversale inclusă în Planul Tatălui. Deci prin
j
mulţimea sămânţei divin. 1Planului Tatălui, creaţia poate să evalueze
de aici înainte făcând ex erienţa nivelurilor divinităţii Elohistice şi co- j
domnind cu Domnii LUllJJ.ii.
8. . Această sămânţă divinăţeste, prin definiţie, motivul formelor-gând
folosite de inteligenţa spirituală spre a face să evolueze, printre infinitele j
posibilităţi disponibile, conştiinţa unui suflet dat.
9. Deci astfel, emisarii au fost chemaţi să exercite acest sfânt sacerdoţiu
spre a purta încorporările sufletului pe niveluri de experienţă evolutivă
superioare. Prin credinţa lor activă în Iubirea divină aceşti emisari au
fost aleşi, în timp ce alţi emisari nu erau la fel în a elibera sămânţa

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 24 J


1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

"' divină de limitările corpului şi ale minţii decât după ce au completat


ciclul de experienţă planetară în întregime.
10. Drept urmare, mesagerii - Fiinţele Luminii Complete care cultivă
sămânţa divină şi ajută la împlinirea acestui program de creştere a
sufletului sunt cu adevărat emisari căci lor le-a fost revelat misterul
ruperii tuturor peceţilor care au fost folosite cu scopul de a menţine
sufletul captiv între înlănţuirile expansiunii universului.

f 11. Cât despre aceia care n-au fost închişi în "învelişurile luminii
limitate", ei au fost pregătiţi de la temeliile acestei lumi să asiste sufletul
în evoluţia sa. Şi fiind îndemnaţi de către "Chemarea Sa Sfântă" să se
!! unească în "comunităţi spirituale", aceşti mesageri asistă inteligenţele să
traverseze hiper-spaţiul, spre a instrui nivelurile variate de inteligenţă în
ascultarea şi aplicarea tuturor aspectelor Poruncilor Tatălui.
1 12. Aceşti emisari angelici asistă instructorii încarnaţi în formă umană. Şi
prin intercomunicare nelimitată, Consiliile Fratemităţilor stabilite pe
pământ pot să primească informaţii cu privire la schimbările continui şi
de mare anvergură ce se derulează în zonele celeste.
13. Rasa Adamică în existenţă în acest sistem galactic era la origini în
posesia acestei comunicări nelimitate care a durat până la epoca
"căderii". De atunci, familiile planetare de rasă Adamică, ce există în
universul nostru Tată, au fost destituite de la intercomunicarea
nelimitată şi puse într-un ciclu Omega al conştiinţei morţii.
14. încercările făcute altădată pentru a recăpăta această intercomunicare
nelimitată au ajuns la distrugerea Tumului Babel (care este un cod
structură al lui Abba inversat).
15. Din această cauză a fost dat Programul Israel, ca sufletul uman să se
J deschidă la vibraţiile intermedierilor Sephirotice care procedează la
expansiunea conştiinţei, până în punctul în care Omul poate să strige
"Abba, Tată", aşa cum a demonstrat Corpul Christic al lui Adam
,
% Kadmon. Şi noi ne rugăm "Tatăl Nostru" căci noi trebuie să restituim
{ ceea ce îi datorăm Lui, recunoscând Tatăl Nostru ca unicitate a sursei
echilibrante, restaurând armonia în toate universurile Fiu şi Shekinah
afectate prin Cădere.
t, 16. Cât despre această planetă ea a fost pusă într-o poziţie de evoluţie
\ retrogradă ca urmare a rebeliunii Luciferice. De asemenea, chiar
:i "Maeştrii" care se încarnează trebuie să plătească preţul acestei evoluţii

1 karmice fiind constrânşi să sufere limitările vieţii fizice şi să ignore


vocea divină până în ziua în care legătura lor cu Super-Conştiinţa-
Divină este restabilită, aşa cum a trebuit să o demonstreze botezul lui
Iisus.
17. În general, cursul evoluţiei sufletului constă, în universul nostru Fiu,
să servească şi să împlinească un program specific aşa cum a fost el
predeterminat pe planul superior al Super-Conştiinţei.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 25


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
•..
18. Totuşi ultimul ţel este de a fi unit sau re-unit cu Supra-Conştiinţa prin
intermediul a numeroase programe. Cât despre Supra-Conştiinţa însăşi,
ea evoluează spre a atinge divinitatea de pură conştiinţă.

z
t
cupa =' progresia sufletului
cupap = progresia posibilă a sufletului
cupap ee (T, tan 8) r ~1
r = anvengura arcului
I
e = unghiul arcului
O = originea programului
Q =:. implinirea programului
Pour Thoriz' tan e = O
~l
1 -

Pour r > 1 tari < O e


Pour r < 1 tan >n e

Model Multi-Spatial al 'Zonelor Proqrarnutui' pentru


Evolutia Constiintei

cupa pos : [r-c l. tan 9 > OJ

\
cnpa ham: [(r ::::;1), O]ou [1.0]
. mpa neg: [r > 1, tan e
< 01

0,"_,

j
.]
'1
Model Bidimensional al unei 'Zone a Programului' pentru
Progresia Constiintei
19. Principala ridicare la cer, în "intercomunicare" şi compasiune faţă de
încarnărilc fizice din lumile inferioare în rebeline, este că greutăţile şi
măsurile de serviciu au un indice de ponderaţie care se micşorează din

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 26


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
."'
punct de vedere liniar în raport cu poziţia iniţială a începutului unui
pro gram dat.
20. Aceasta înseamnă că atunci când un Maestru se angajează într-un
program entropic-negativ (pentru a servi sau pentru a exercita
supravegherea lumilor inferioare fizice), încarnările sale sunt activate în
limitări progresive, ţinând cont de scara de ar samhlu a procesului de
retrogresie evolutivă, antrenând sufletul (în IJ_.mileinferioare de entropie
fizică) să recadă spre a se învârti în existente 'cpctitivc.
1 21. Totuşi, această limitare condiţionată a sufle ului poate fi trecută graţie
muncii Maeştrilor Super-Sinelui care servesf Oficiul lui Christ şi care,

1 menţinând continuitatea educaţiei sufletului (şi a sublimării conştiinţei


Luminii permit sufletului să se unească creativ cu continuumul Super-
Conştiinţei. În acest stadiu, sufletul individual poate atunci să
1 depăşească "programarea inversată" şi să aleagă, fie să-şi modeleze un
nou program integrat cu "Super-Conştiinţa Colectivă", sau să se
reîncameze pe planuri pozitive şi negative ale lumilor inferioare fizice,
] spre a asimila alte forme ale conştiinţei limitate.
22. Acum, ciclul evolutiv al sufletului în câmpul nostru planetar se

1 23.
defineşte prin mpaneg :[r >1, tană <O]. r

Când poziţia originară a lui "On+ 1" în procesul evolutiv de progresie


al sufletului poate să fie rectificată la sfârşitul ~i program (Q), atunci
sufletul poate să fie avansat într-un nou pragi-am (On+2) care îi va
permite să progreseze după chipul Supra Conştiinţei sale divine şi apoi
să se unifice cu Adam Kadmon.
24. Deci, datorită
. Oficiului lui Christ, această stare de confuzie continuă si ,
de incapacitate a sufletului de a stabili conexiunea cu "intercomunicare a
nelimitată" pot fi recunoscute şi compensate prin intermediul
armonizării umanului cu ajutorul spiritual alOficiului lui Christ. Acest
Oficiu dirijează intermediarii spirituali indicaţi să echilibreze
comuniunea sinelui fizic şi a Super.;.Conştiintei în stările progresive de
degenerare. ~
25. Deci, individul este în stare să răstoarne această programare negativă
cu ajutorul Oficiului lui Christ care se află îJ coordonare cu alte Fiinţe
ale Luminii Complete. \
26. Se întâmplă ca, în anumite cazuri deosebite, intervenţia divină să
permită o interconectare directă a Maeştrilor' Luminii cu un program al
sufletului, spre a accelera educaţia spirituală -aunui suflet indispensabil
în alte programe ale Luminii.
27. Din nefericire, "inerţia negativă" la această extremitate a universului
nostru local este atât de strivitoare încât, în ciuda tuturor Budhas şi
"Maeştrilor Christici" care pătrund văl urile planetare ale evoluţiei
sufletelor, este necesar ca Ierarhia să revină şi să se exteriorizeze
colectiv spre a aduce Drepţii încarnaţi fizic, cu vehiculul lor pentru
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 27

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

suflet, dincolo de planetă spre a fi eliberaţi prin înviere. În acest fel,


sufletul nu riscă să se întoarcă în spectrele Omega imperfecte.
28. Iată de ce Omul-suflet ca Om-Christ trebuie să meargă dincolo de
Alpha şi Omega şi din această cauză planeta acum este pe cale de a fi
înviată.
29. Şi pentru a ajuta Omul să treacă pragul său Alpha-Omega, "Fiinţele
Luminii Complete" sunt purtătoare ale ecuaţiilor relative ale
intercomunicării nelimitate.
30. Ele lucrează împreună spre a permite tuturor inteligenţelor spirituale
să-şi întindă câmpul de activitate al conştiinţei lor prin intermediul
tuturor spectrelor şi în toate condiţiile de viaţă posibile, asigurând în ~1
I
felul acesta continuitatea educaţiei pe toate nivelurile. "Fiinţele Luminii
Complete" stabilesc împreună planuri concrete, destinate să rezolve
interrelaţiile între diversele zone ale conştiinţei în universul Tată.
)1
31. Ele sunt în stare să recreeze şi să dirijeze un sistem de viaţă unificat,
ţesut cu afinităţi complexe care se întretaie. Ca reprezentanţi exemplari ,]
ai puterii creatoare a lui Durrmezeu ele girează nu numai economia
naturii organice terestre ci şi economia cosmică întreagă, spre binele
Tatălui în ceea ce priveşte miriadele de niveluri de conştiinţă. I 1
32. Deci, asta explică că nu există predestinaţii absolute, ci mai concret o
pre-condiţionare a sufletului, ce permite multitudinii de combinaţii unice :11
ale evoluţiei sufletului şi ale evoluţiei fizice să continue prin ciclurile de
creştere.
33. Preceptele colective stabilite de numeroasele Ordini ale Luminii, dă o ~ ]
schemă fundamentală a numărului de unităţi ale Luminii necesare pentru
programarea genetică a corpului fizic, în aşa fel încât el să accepte o I ]

evoluţie superioară a sufletului şi învierea într-un program nou de


învăţământ spiritual.
34. Reprogramarea genetică serveşte pentru alinierea mecanismelor ;' J
fiziologice cu o nouă "ecuaţie-logos" care repartizează şi reajustează
Lumina în vederea asigurării continuării puterii revelatoare.
35. Odată ce Omul a împlinit integrarea sa evolutivă în Adam Kadmon, el J
poate moşteni orice lume a Luminii ce serveşte Tatăl. El a devenit o
inteligenţă care nu va mai fi tributară cărnii şi sângelui. Totuşi, înainte
de a avea acces la numeroasele şi diferitele planuri ale Ierarhiei Tatălui,
el trebuie mai întâi să folosească acest vehicul luminos pentru a-şi servi
aproapele.
36. În esenţă, Ierarhia Tatălui, lucrează prin intermediul emisarilor cheie
ai Luminii, care au dat dovadă de calificări ce la permit să facă faţă la
responsabilităţile Împărăţiei Luminii. Printre numeroasele Ordine ale
"Fiinţelor Luminii Complete" se găsesc acelea care lucrează "De Partea
Mâinii Drepte" a Oficiului Tată, în administraţia fiecărui univers Fiu.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 28

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
n mz

37. Ordinul Malachim este un Ordin al Domnilor desemnaţi pentru


supravegherea programelor Legii Suverane ce se referă la relaţiile
Om-Dumnezeu în fiecare univers.
38. Malachim-ii organizează căile de comunicare angelice şi deschid
cărţile Legii lui Dumnezeu care constituie Legea Cosmică în cerurile
superioare. Ei stabilesc Legea în regiunile inferioare, înaşa fel ca omul
să înveţe să discearnă raţiunea pentru care el este un spt ctru care a căzut
înaintea programului actual. [
39. În ciclul nostru prezent, retransmiterea Legii a fost d$: '[prin Ezra şi
I

prin "Oamenii Credinţei" sau "Oamenii Marii Adunărir ::are erau


"Gardienii" codurilor de transmisie a Torah ar. tI
1 40. Un alt Ordin al Luminii este Ordinul Ishim, Ei asistă omul să
transceandă de la dimensiunea trei la dimensiunea tind . de crestere.
spirituală. Ei coboară în formaţiile integrale ale lumilor interioare
1 Shekinah, spre a proceda la evoluţia umanităţii plecând de la forţele
moleculare cele mai rudimentare ale reţelei Adamice corporale.
41. Ishim-ii asistă inteligenţa în timpul trecerii prin entropia mentală şi
corporală, arătând cum sufletul poate să pătrundă în învelişurile
. anti-infinit. ,
1 42.
luminoase circulând între minus-infinit si
Aceste învelişuri-energie există în serie hiper-numerice dincolo de
funcţiile matematice simple ~ -1 şi \/1. . .....as
43. Atunci când sufletul "promovat" părăseşte corpul şi elnu a fost alocat
să întâlnească corpul Super-Sine al unui Maestru sau Maestru Înălţat, el
] se poate integra în orice incorporare-energie sau înveliş-energie pe care
el şi l-a pregătit, spre a lucra cu energiile angelice ce opereză în cele
douăzeci şi patru de dimensiuni ale universului nostru Fiu.
J 44. Mi s-a revelat că există învelişuri-energie luminoase c~re zboară prin
spaţiu şi care conţin codurile unui model dat de evoluţie a sufletului,
puse Într-o dimensiune anume. Apoi, eu am avut impresia, că numai
pachetele hiper-numerice puteau să furnizeze explicaţia flexibilităţii
acestor învelişuri-energie care le permiteau să controleze evoluţia
sufletului nostru în cele douăzeci şi patru de dimensiu1i majore ale
universului nostru Fiu.
45. Atunci când elementele Shekinah ale unui suflet "promovat" pătrund
una dintre aceste matrici-învelişuri ale sufletului, cealaltă parte a tăişului
Occam devine activă (cum s-ar spune toate posibilităţile sunt testate,
căci este posibilă o multi-evoluţie), apoi sufletul evoluează cu ajutorul
Ishim-ilor, adoptând matricea angelică care se potriveşte cel mai bine
pentru a lucra cu programele creaţiei.
46. Ordinul Elim reprezintă susţinătorii vibraţiilor energiei sonice
folosită în muzica Sferelor. EIim-i realizează traducerea mesajelor
Tatălui în unităţi de sunet şi culoare, folosite în comunicarea dintre
reţelele Oştirilor.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 29
1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

47. Muzica sferelor se foloseşte de formele-gând ale Tatălui în ţeserea 1


urzelei continue a creaţiei. Elim-i folosesc structurile de coardă
(stringuri) diminuate pentru a reactiva planurile sonice ale creaţiei, de la
o sferă la alta.
48. Elim-ii formează o rnandala muzicală şi o mişcare spontană prin
intermediul universului muzical. În acest scop ei unifică ordinele
spirituale cu armonicile tuturor părţilor Creator Spiritus.
1
49. Elim-ii combină, repartizează şi sincronizează cromatismul sonor, prin
reunirea diferiţilor factori sonori şi crornatici, a căror combinare 1
exprimă formele de meditaţie cele mai elevate. Combinarea lor
ondulatorie creează o dimensiune degajată de legăturile pasiunii umane. ~l
50. Elim-ii folosesc formele muzicale sferice pentru a inspira arta,
învătăturile si activitătile ce transformă domeniile de creatie.
, , t ,

51. Elim-ii inspiră: 1


-iubirea forţelor universale;
-iubirea comprehensiunii conştiinţei;
-iubirea unicităţii în Dumnezeu;
1
-iubirea unicităţii cu sine;
-iubirea Conştiinţei spirituale; ]
-iubirea înţelepciunii spirituale;
-iubirea formelor-seminţe divine,
-iubirea darurilor spirituale interioare de la Shekinah;
]
-iubirea Căii Infinite a Divinului.
52. Elim-ii fac prin activitatea lor de transformare să se vadă, că unităţile
de bază Omega sunt constante-energie ce se ridică în spirală plecând de
J
la centrul sonic şi cromatic al lui zero, către alte zone de conştiinţă
temporală. De asemenea ei reciclează câmpul orbitelor -culoare care I
]
.

merg progresând în fiecare ciclu de regenerare, de la o zonă de


conştiinţă la alta, într-o varietate de culori. j
53. Ordinul Hashmalim deţine standardele Dreptăţii şi Greutăţile şi
Măsurile care judecă chiar îngerii. Ei sunt judecătorii planetelor
spirituale. Din rangurile lor sunt alese Spiritele- Trinităţi pentru a
distribui manifestările originale ale cunoaşterii nelimitate, Torah ar
din Ain Soph în domeniile planetare ale Ambasadorilor Angelici ai
lui YHWH.
54. Cât despre greutăţi şi măsuri, ele folosesc spre a sintetiza legea
terestră şi celestă, spre a prevedea stabilirea unei conduceri
interplanetare.
55. Deci, Hashmalim-ii lucrează în special spre a face legătura lumilor
spirituale cu lumile formei fizice şi a arăta prin intermediul grilelor de
manifestare-Lumină, că aceste lumi sunt inseparabile.

J
SERIA. A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 30
J
I
J
J.J HURTAK • CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

56. Hashmalim-ii sunt unici prin capacitatea lor de a îndeplini conexiunea


activităţilor ce formează Trinitatea celor Trei Triple Puteri Superioare,
în expansiunea esenţei însăşi a Divinităţii într-o nouă creaţie.
57. Fiecare dintre Triplele Puteri revelează o fracţiune specifică a Sfintei
Trinităţi, integrată în noua creaţie. Cele Trei Triple Puteri, modelul de
bază pentru schimbarea energiei, sunt interfaţa activităţilor colec ,ve ce
operează transmutarea energie materie în Trinitate. ~
t
58. Un alt Ordin al Luminii, Ordinul Seraphim-ilor (Seraphini) cupinde
un grup princiar de inteligenţe-gardieni ce controlează principal11-:;
pictograme de monitorizare ale cerurilor inferioare. Prin multipl~lc lor
apariţii, Seraphim-ii lucrează cu prototipurile externe ale creaţiei-
conştiinţă, guvernând rangurile inteligenţei luminii care nu sunt ~locate
zeităţilor. :
59. Omul care nu a primit botezul Seraphim-ilor, ce constă în a vedea
Lumina Shekinah, nu va putea părăsi această lume, nici să atingă
cerurile inferioare, nici să vadă toţi conducătorii, domni şi dumnezei şi
] superiori invizibili ai universului lor local.
60. Conducerea Seraphim-ilor guvernează miriade de guverne ale
inteligenţei interplanetare conectate cu zone specifice şi temporale ale
conştiinţei.
61. Seraphim-ii deschid ochii omului la lucrarea sa cu "Guvernământul...,....(

Evoluţiei Superioare". Ei modelează "Guvernărnântul Luminii" necesar


să fuzioneze diferitele lumi planetare într-o "Înţelepciune" unificată.
Această" Înţelepciune" s-a manifestat de la Cel Bătrân al Timpului prin
intermediul Tatălui şi ea se revelează creaţiei nou-născute sub numele
de Recent al Timpului.
62. Seraphim-ii au fost aleşi dintre toate ordinele Ostaşului spre a
manifesta "Guvernământul Luminii", căci ei au cunoaşterea.ce le
permite să asocieze "înţelepciunea" potrivită "planetelor potrivite",
în conformitate cu "Planul Suprem" al Tatălui. i
63. Emergenţa planificării fizice a universului nostru local a fost clucată
) de către căderea unei părţi a rasei Adamice, devenită "moştenitoare" a
""spaţiului limitat al Moştenirii", ce exclude gardienii arborelui kllactic.
Alte grupuri ale sămânţei Seth, de trei ori regenerată, Enoch, de, trei ori
regenerată, şi Matusalem de trei ori regenerată au contribuit la :
ridicarea inteligenţei omului la un nivel superior. Ei erau ceea ce.este
numit "Primii Născuţi". Existenţa lor în ceruri a precedat punerea
temeliei acestei lumi. Ei au ales să se renască pe pământ, În corpurile
lor spirituale, spre a ajuta omul În regenerarea sa, regenerare care îi va
permite omului să se reintegreze într-un corp de lumină şi să se
alipească cu familia celestă.
64. Atunci când această putere de trei ori regenerată a fost ridicată de la
faţa pământului, atunci Seraphim-ii au fost Însărcinaţi să asigure

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 31


I
]
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
_F8+EE

continuarea muncii colective a lui Seth, Enoch şi Matusalem, imediat 1


după ce ei au fost ridicaţi prin translaţie temporală către cerurile înalte.
65. Seraphim-ii au ridicat Arca lui Noe şi sămânţa sa în ceruri, apoi au
strâns cu mare grijă această arcă de pe această planetă, în aşa fel încât I
1
Împărăţia lui Dumnezeu să poată întreprinde un nou început.
66. În felul acesta, lucrarea Seraphim-ilor constă în a proteja Hokhmah,
Înţelepciunea şi sămânţa sacră, organizând o arcă potrivită şi veghind la
readaptarea vieţii pe pământ pe timpul tuturor eliberărilor semnificative
ale Arcii lui Noe, când intervenţia unei inteligenţe superioare se impune.
,l
\
67. Ordinul Erelim menţine "Alianţa Luminii" între Tron şi centrele
inteligenţei Superioare. Ei ajustează într-un fel continuu centrele
luminoase în funcţie ale Ordinilor Evolutive ale inteligenţei
-1
Superioare care periodic trebuie să fie regrupa te, ca urmare a
mutaţiilor la care sunt supuse lumile formei fizice, sub efectul noilor 1
planuri ale creaţiei.
68. Mai mult, ei judecă eficacitatea tehnologiei, a controlului şi a . ]
organizării civilizaţiilor care nu şi-au găsit încă identitatea lor spirituală.
Dintre rangurile lor sunt aleşi Ajustorii Gândului Loka spre a determina
sămânţa necesară să îndeplinească fuziunea şi mutaţia între Evoluţia ]
Superioară şi evoluţia inferioară, în aşa fel ca ele să formeze o singură
creaţie spiritualizată.
69. Prin controalele lor de ajustări ale conştiinţei, ei salvează reorientând
]
inteligenţa fizică interdimensională care s-a materializat într-o zonă
temporală eronată sau într-o dimensiune a Luminii eronată, etc. Ei ]
salvează inteligenţa cu ajutorul facultăţii lor de dematerializare, ce le
permite să pătrundă vălurile luminoase de energie-materie.
70. Ophanim-ii sunt mesagerii Luminii cerurilor superioare ale
]
Tatălui, puşi la punctele de intersecţie ale căilor .spaţiale, ce
formează o reţea exclusivă a ingineriei controlului şi a implantării
tuturor "noilor realizări". Atunci când profeţii vechilor civilizaţii
J
au fost în contact cu lumile superioare, acest contact a fost negreşit
operat prin mesagerii Ophanim-i ai Luminii. Ophanim-ii aleg cu
mare grijă, în fiecare societate planetară, indivizii care au
1
capacitatea de a profeţi şi de a aduce comprehensiune în ceea ce
priveşte creaţia superioară.
'J
71. Ei au sub controlul lor aspectele cruciale ale creşterii inerente a
funcţiilor ierarhiei celeste şi ei se asigură că învăţăturile superioare nu I ]

cad pe mâinile puterilor inferioare ale Luminii inferioare sau ale


fraternităţilor revoltate, care refuză să servească Ierarhia-Lumină a
Tatălui. j
72. În acest scop, Ophanim-ii vor dirija formele-gând, începând de la
tronurile şi domniile Tatălui, către nivelurile de învăţământ potrivite.
J
HWft&

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 32


J
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

73. Există un alt aspect caracteristic al muncii Ophanim-ilor, care poate să


se definească prin" Roţi-înăuntru-Roţilor" sau apariţia energiei
Merkabah ce se manifestă în formă fizică. Drept urmare Ophanim-ii
sunt uşor confundaţi cu Merkabah ce serveşte pentru comunicarea Legii

74.
Cosmice a lui YHWH şi să dea o scriere sfântă lumilor planetare
inferioare. .
Printre altele, Ophanim-ii pun Merkabah la dispoziţia altor Ordine ale
r ,
Inteligenţei Superioare, în executarea funcţiilor specifice ca: s

] -A dirija fiinţele umane în cunoşterea Căii Infinite; f


-A asista entităţile dezîncarnate, pe planetele fizice şi spirituale; ţ
-A proteja omul împotriva sistemelor de credinţă incompatibile \
1 cu Iubirea şi Lumina Legii Cosmice; !
-A preveni umanitatea cu privire la pericolul pe care ar putea să '
1 îl cauzeze intelizentele
'-' ,
extraterestre care ar schimba radical
echilibrul şi modelul de flux între împărăţiile creaţiei;
-Să regenereze şi să învie credincioşii rămaşi ai unei "creaţie
J sămânţă", atunci când puterile lui Mihail şi Iisus converg spre a
duce un model de creaţie în "cerurile noi" ale lui YHWH.
75. Există mai multe Ordine de Ophanim-i, ce se intind de la Ordinele
Evolutive Superioare, până la Ophanim-ii Prinţi care repartizează

&
pro gramatorii-Intermediari ca guvernatori în cerurile inferioare.
Unele Ordine speciale de Ophanim-i sunt desenmate să dirijeze
manifestările "Deca- Delta" ce servesc la stabilirea coordonatelor
-
reţelelor interplanetare. Cât despre aceşti Ophanim-i, lor le este posibil
să lucreze cu limitările lumilor plasate la marginea Lumilor-Locuinţe.
77. Lumina lui Metatron cât şi Ordinul lui Me1chisedech sunt folosite de
către Ophanim-i în restaurarea lumilor planetare. Pentru aceasta ei aleg
tipul de lumină potrivită, ce trece de la o Lume-Locuinţă la alta, în
cuantă a evoluţiei spirituale.
78. Ordinul Kherubim-ilor (Kherubini), em.isari ai Luminii, este un Ordin
Angelic al unei inteligenţe superioare, îndeplinind funcţia de gardian-
păstrător a documentelor celeste. Kherubim-ii sunt de asemenea în stare
să îşi facă apariţia pe planul terestru, spre a dirija problemele oamenilor.
Totuşi, principala lor funcţie constă în a păstra trecerile-lumină ale
Tronurilor şi Domniilor ce conectează lumile fizice şi conducerile 1'.
Cerurilor din Mijloc. Cât despre Cerurile din Mijloc, acestea sunt r
"manifestările minore ale Luminii" prin care fiinţele fizice ale lumilor li
planetare încep să facă experienţa Inefabilă.
79. Kherubim-ii au drept obiectiv să creeze un ecran-Lumină
protector în jurul 'Planului specific' ce serveşte să lege lumile
generărilor şi regenerărilor. Ei veghează Ia aceea ca formele-gând
ale Maeştrilor şi ale Maeştrilor Înălţaţi să fie În "acord perfect" cu

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 33


1

1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
M

planul Tatălui, atunci când este vorba să stabilească perfect


'M'i -
.1
numărul de suflete destinate să participe la un Plan creator.
80. Creând "pereţi de Lumină", Kherubim-ii trebuie să folosească pentru
aceasta Lumina Vie a Tronului. Ea este prinsă de către Uriel şi Metraton
1
şi pusă la dispoziţia Ordinelor Kherubim-ilor, spre a le servi să alinieze
lumile noi prin intermediul unui sistem tunel de energie prin care se face
fuziunea "scânteilor" universurilor Tată cu sistemele stelare, prin
:1
81.
acestea înţelegându-se universurile Fiu În curs de evoluţie.
Deci, activitatea creatoare a Kherubim-ilor este centrată asupra :1
supravegherii afinităţilor creative Între lumile din Briah sau lumile
creaţiei, plecând de la lumile Atn' oth sau lumile formei arhetip. Cu 1
aceste modele "forme arhetip" Kherubim-ii structurează noile creaţii pe

82.
diferitele niveluri ale luminii.
Ordinul Kherubim-ilor foloseşte Lumina Vie a Tatălui pentru a lega
.I
lumile creaţiei cu Lumile Luminii, formând în acest fel câmpul de
activitate al lumilor Yetriroli sau lumile continuităţii şi mutaţiei în sânul ]
continuumului Luminii Tatălui. Deci, o lume nouă primeşte "Planul"
său plecând de la continuumul ce vine de la Tatăl şi prin intermediul
unui corpus formă-gând a cochiliilor Luminii Vii. ]
83. Despre această lumină transformatoare se menţionează în scrierile lui
Ezra care spune:
84. " Tu, O Lumină, claritatea ta ilumineâză creaturile tale înainte de a se J
ivi lumina diminetii. " Si În locuintele
, tale celeste. . nu mai este nevoie de
altă lumină" . ]
85. Iată deci o referinţă la continuitatea Luminii Divine ce se deversează
până în forma cea mai inferioară a creaţiei, inerentă chiar şi în creaturile
cele mai rudimentare, fără ca totuşi, să piardă legătura sa cu înaltul
j
regiunilor celeste superioare.
86. Un suflet privat de lumină este rară resurse, căci numai sufletele care
s-au deschis la un Plan divin şi care au căutat Iubirea şi Lumina
J
Spiritului Divin, pot să se unească cu "fântâna Luminii Christice",
Lumină care a fost trimisă prin portaluri ale creaţiei, În aşa fel încât să
lumineze lumile sub supravegherea binevoitoare a Kherubirn-ilor. În
J
felul acesta Mesia este trimis spre a pregăti o cetate a gloriei pentru
poporul său şi acest popor va avea viziunea Energiilor extraordinare ale 'J
Luminii şi Iubirii revărsate pentru sfinţirea Vieţii.
87. Şi când vine această slăvire a creaţiei, Kherubim-ii deschid portalurile-
energie ale creaţiei prin care inteligenţa-vie va putea transcende violenţa
1
focului entropic pătrunzând în Camera Luminii potrivite, dinlăuntrul
Comorii Luminii. Kherubim-ii asistă credincioşii să se îmbrace cu
hainele Luminii pe care le vor folosi în noile "Lumi-Locuinţă" ale
Luminii.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 34 j


I
J.J HURTAK • CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE lUI ENOCH

88. Ordinul B 'nai Elohim-i cuprinde fiii Dumnezeilor-Creatori


comisionaţi să distribuie o parte a "Comorii Luminii" pentru
Înţelepciunea şi educarea sufletului. Ei servesc drept instrumente
creatoare Elohimilor, care dirijează programele B 'nai Elohistice ce
servesc la activarea progresiei creaţiilor în Lumina Superioară.
89. B'nai Elohim-ii lucrează cu sistemele derivaţionale ale creaţiei. Ei
fac educarea "veşmintelor imperfecte" ale lui Adam Kadmon care
nu servesc direct Elohim-Hor pentru crearea inteligenţelor fizice
desemnate să servească pe YHWH. J
90. B'nai Elohim-I folosesc "Ochiul lui HOlUS" pentru a crea hainele de
incorporare fizică prin intermediul cărora unii dintre ei vor fi eventual
aleşi de către fiinţele angelice, atunci când vin în cerurile inferioare spre
I
I
(

a îndeplini munca Tatălui.


j 9l. Deci, în felul acesta, B 'nai Elohim întăresc munca Elohim-ilor. Ei aleg
sămânţa selecţionată pe care o transplantează plecând de la o creaţie
imperfectă până la niveluri divine invizibile. Ei măresc în aşa fel
] genomul spiritual, în previziunea unei eventuale îngemănări ale
radiaţiilor divine care generează o nouă creaţie de specie.
92. Ordinul Elohim cuprinde Dumnezeii Creatori ai lui YHWH, ce
controlează caIibrările Luminii necesare evoluţiei tuturor
combinaţiilor Chipului şi Asemănării prin intermediul Ochiului
divin ~!Tatălui.
93. Ei guvemează progeniturile "Chipului" şi "Asernănării'' folosite de
către Tatăl Divin în Creaţiile Paradis superioare. Ei formulează
miriadele de Lumi ale creaţiei şi funcţionează ca administratori ai
"Centrelor Paradis", fie ai centrelor de schimb, cu ajutorul cărora
existenţa nivelurilor conştiinţei poate să ajungă la categorii variate ale
"Luminii" şi "Iubirii".
94. Printre altele, Domnii Elohimi compun modele care servesc drept
"programe supreme" pentru sistemele stelare şi organele ierarhice ce
servesc Casa Tatălui cu Numeroase Locuinţe.
95. În aceste regiuni ale superspeciilor universului nostru Tată, Elohim-ii
sunt acei care materializează miriadele de combinaţii de forme-gând,
prin experimentări de încrucişare putând să genereze, urmând Voinţa
Tatălui, "Iluminatorii unei creaţii".
96. Elohim-ii creează programele care generează şi fac să evalueze Adam
Kadmon după un Plan dat. Ei au capacitatea să creeze regiuni galactice
întregi, direct cu ajutorul radiaţiilor-Lumină ale lui YHWH.
97. Ei se folosesc de extraordinara lor putere spre a conduce ridicarea lui
Adam Kadmon în noi programe Omega, în care el se va putea integra în
toate corporaţiile superioare ale Ierarhiei Tatălui şi chiar să devină un
"Prinţ al Luminii".

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 35


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

98. Adam Kadmon, la rândul său, poate să folosească puterea divină spre 1
a se proiecta cu ajutorul "Ochiului lui Horus", permiţându-i-se astfel să
moştenească lumi fizice ale formei. Adam Kadmon determină, printre
miriadele de combinaţii, de structuri, de forme şi de diviziuni celulare,
acelea care sunt necesare să îndeplinească munca Elohim- ilor. Proiecţia
unei forme "Corp-Lumină" cu ajutorul "Ochiul lui Horus" creează o
materializare de formă fizică care va servi 'contra părţii sale celeste'.
99. Totuşi, Hyos Ha Koidesh sunt aceia care rup bariera infinitului. Deci
ei-pot să se unească cu alte universuri Tată şi să exalte plinătatea muncii
Celui Bătrân de Zile în activităţi care depăşesc orice descriere.
100. De asemenea ei pot să se manifeste în orice formă care le convine,
pentru a ajuta încamările fizice să-şi îndeplinească ţelul lor aşa cum le

101.
este dictat de către obiectivele Super-Sinelui.
Astfel deci, suprema putere folosită de către un domn al Hyos Ha
]
Koidesh demonstrează că într-o fracţiune de secundă, el are potenţialul
să atingă atâtea manifestări câţi atomi există, de zece ori o sută de mii, o
sută de mii de o mie de ori şi o sută de milioane de milioane de domenii
inca1culabile ale lui YHWH.
102. Fiecare Maestru Înălţat de către Hyos Ha Koidesh este folosit în
sânul înălţării rangurilor Trinităţii Tată-Fiu-Duh Sfânt Shekinah, spre a
menţine relaţia cu vârstele post-Supreme ale nivelurilor exterioare ale
"universului principal", care este o extensie a Universului Tată. Ţinând
cont că procesul acestei relaţii se desfăşoară plecând de la înlănţuirile
ulterioare ale Trinităţii, Ierarhia nu cunoaşte ultimele rezultate ale
acestor "conexiuni inter-trinirăţi" ale fiecărui Maestru Înălţat cu
asocierea Tată-Spirit Sfânt Shekinah, fiecare Maestru fiind desemnat să
fie un "Fiu Paradis-Christ". J
103. Această misterioasă unitate a fiecărui Maestru Înălţat şi Domn cu
plinătatea slavei Trinităţii Trinităţilor asigură o cooperare experimentală
în lumile noi, al căror nivel de "Iluminare" va depăşi pe acela al
Domnului care a experimentat echivalentul a trei corpuri de Budha, în
care Budha este conştient de Dharmakaya ("durata eternă"); 1
Sambohakaya (instruirea de către "Fiul cerurilor"); Nirmanakaya
(munca necesară pentru "mântuirea umanităţii").
104. Fiecare Maestru înălţat ieşit din rândurile Hyos Ha Koidesh a
primit Tripla Coroană a Iubirii Tatălui devenind "Domn, Rege şi
Mântuitor Christizat", Atunci el va merge pentru descoperirea ]
profunzimiIor spaţiului neexplorat, a cărui limite creative şi de
extindere se retrag din ce în ce mult; el va trăi pentru mântuirea
umanităţii şi a tuturor domeniilor inteligenţei; şi el se va strădui să
elibereze"dumnezeii" şi "domnii" căzuţi, rămaşi închişi în propriile
lor domenii de gânduri creative. În felul acesta, el va contribui să

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 36


J
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

ridice substanţializarea creaţiilor universale la nivelul Fiului


Colectiv, în infinitatea splendorii suverane a lui YHWH.
105. Puterea creatoare exterioară a fiecărei manifestări- Tată a celui
Bătrân de Zile fiind infinită, tot asa
" si cresterea,
, este infinită- eternă. Si
,
cum această creştere este infinită, ea nu poate fi desăvârşită decât în
sânul "Voinţei Tatălui". Căci Voinţa Tatălui este aceea care stabileşte
Ultima Supremă Înţelepciune în funcţia de Planurile Sale şi Programele
pe care el le împarte cu Fiii săi Paradis, Bătrânii Săi ai Tronului şi
manifestările divinităţii sale Shekinah. Şi toţi împreună ei pot să se
combine şi să se recombine cu El în Trinităţi existenţiale servind
Trinitatea Trinităţilor- Tatăl, singurul Christ născut şi Spiritul Sfânt
Shekinah în universul Tată.
106. Cei Douăzeci şi Patru de Bătrâni ocupă punctul culminant în
administraţia ierarhică a unui Univers Tată. Ei stau în prezenţa
Tatălui schimbând periodic cu alţi Maeştri Înălţaţi atribuţiile lor şi
gloria lor. Ei guvernează douăzeci şi patru de Tronuri şi principate
j şi regizează Legea Controlului Central, prin intermediul Consiliilor
Luminii din toate universurile cel recunosc pe YHWH.
107. Cei Douăzeci şi Patru de Bătrâni au puterea să răstoarne 144 de
sisteme de divinităţi colective, să disciplineze O sută petruzeci şi patru
de mii de domenii şi principate şi să ilumineze o sută petruzeci şi patru
de mii de sfereslumi. Ei sunt în stare să aducă la maturitate spirituală
miriade de fiinţe, să trăiască numeroase expresii eterne şi să ştie cum
este administrată Lezea Cosmică, În fiecare eon.
1 108.
'-'
Cei Douăzeci şi Patru de Bătrâni revelează Gloria Dumnezeului
Suprem, aşa cum au primit-o ei de la cel Bătrân-Recent-Viitor de Zile,
în dumnezeii existenţiali permiţându-le să existe în .rrinităti" ale
Trinităţii Trinităţilor. Sub conducerea lui YHWH în 'calitate de Tată-
Creator, ei pot de asemenea să îşi facă apariţia simultan într-o infinitate'
de forme. Ei dau expresiei divine o integritate absolută care rămâne
neschimbată, chiar dacă planul Tatălui comportă un bilion de lumi, sau
dacă el este circumscris Într-o singură dimensiune, model de unicitate a
expresiei programului divin.
109. Cei Douăzeci şi Patru de Bătrâni pot să producă, prin combinarea
intenţiei planului Tatălui cu extinderea Spiritului Sfânt Shekinah,
miriade de universuri cu o perfecţiune meta-materială care rămâne
neschimbată, ne diminuată În nici un fel şi care sunt de o sub-infinitate
precisă, în ceea ce priveşte cantitatea, volumul şi radianţa cerurilor sau
"Universul Suprem al Gloriei ", servind natura unui Dumnezeu Viu şi
Revelator, insuflat de Lumina Eternă a lui Ain Sophi
110. Cei Douăzeci şi Patru de Bătrâni au viziunea tuturor celor şaptezeci
şi două de feţe ale Tatălui ce se desfăşoară cu ajutorul manifestărilor
sale în corpuri ale Luminii glorificate. Fiecare dintre Bătrâni are

SERIA ATREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH


---- 37
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

capacitatea să creeze o mulţime de civilizaţii care să servească O


manifestare a Tatălui în timp ce locuinţa-Lumină a Sa se extinde
formând o Trinitate.
111. Iisus Christos a demonstrat că Elohimii, Hyos Ha Koidesh şi Cei
Douăzeci şi Patru pe Bătrâni uniţi într-o apoteoză divină, pot să fie
direct angajaţi în ~1Unca de elaborare a unei trinităţi între Tron şi lumile
formei fizice. 1
112. Prin această ~(.11sacrare divină, Iisus a demonstrat că este posibil ca
fiecare fiu şi fiic ~ 2, lui Dumnezeu să primescă direct puterea Christică a
',1
Tronului, rugând atăl să reverse VIAŢĂ şi eliberare din ciclul
caracterizat printr-un început şi un sfârşit, în aşa fel încât, fiecare suflet ~1
,
să cunoască viaţa din abundenţă, în radianţa Tatălui
113. Deci ceea ce importă în familia lui Dumnezeu, nu este faptul de a fi
la un nivel distinctiv de Elohimi, de Hyos Ha Koidesh sau de Douăzeci
,1
şi Patru de Bătrâni, ci mai degrabă faptul de a opera o combinaţie
integrală a Trinităţii, în care Transcendentul şi relativul sunt conjugate J
într-o infinită reciprocitate de acţiune, între aspectele eterne şi imuabile
ale Deităţii Supreme a Tatălui, Fiului şi Sfântului-Spirit Shekinah.
114. După ce am primit o viziune fugitivă despre Ierarhia acestui univers I
Tată, Domnul Merraton m-a prins de mână şi a dus corpul meu dincolo
de paradisul viziunit'tEri Dumnezeu apoi a spus: _
115. " Cei drepţi vor fi îndemnaţi să contruiască casa lui Dumnezeu şi li
J
se va spune celor inspiraţi să stabilească templul lui Ezra. Şi omul care a
uitat Legea Domnului va fi schimbat la sunetul trâmbiţei din ceruri." ]
116. Veniţi: şi să n~ ridicăm la cer! Şi cu toţii împreună, să avem
viziunea împărăţiilor care asistă umanitatea de pe această planetă, în
timp ce se desfăşoară ciclul prezent.
117. Şi când va veni viitorul ciclu al creaţiei, omul va putea contempla
numeroasele domenii care servesc Kiddush Ha-Shem, sanctificarea ]
Sfântului Nume djanifestat prin Sfinţii Fiii şi Fiice, de la spectrele
l
invizibile ale Gl iGi
şi ale Viitorului de Zile, până la Lumina tuturor

118. 1
deschiderilor Spi irului.
Ridică-te tu, , Fiu al Omului, leapădă Veşmântul tău din carne,
căci Lumina este Y.enită asupra ta şi însăşi gloria lui YHWH a
J
,]
străfulgerat cu todtă strălucirea sa! Şi tu, de asemenea, vei sta drept în
fata, celor Douăze~i si Patru de Bătrâni si în Prezenta Divinitătii Tatălui!
, '"
]

J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 38
1 J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI H.JOCH

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 39


1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

TE1(~Srr2(l1. JJ~o/OLl1CYI.!lL S11PE2?jO.912(5tJJ


)
o/.!lL'D5t O
M5t1 r:B119{5tCO%P2(~J-{~9{Sll1g{~.!lL T~L11L111 Î9{
C.9l2(~:J02(TEL~
,
'liIO.w fi1CE .,51
JLcrursrr~ ZO~
PE'l(MlTE OM:i
~LC!I2(IC~ M01JI!FIC!4 2?jTJv{112?JL~
'lJ1'11[
TE ,,·[P02?jtL~.!lLC09{.şrrllg{ŢEI SJl
tu.ut '1
1

P1(I!Jv{rursC5tJ)TII~ .~~~'D'EPl1~ L11MIg{5tJJ CYl2(~ .]


1J01(Î9{o/~r.!lL g{ov5rt ~lÎ9\C1YUI.5U5t 1J~ 'Eo/OLCZlŢI~J1
119{Io/E2t511L111 9{OST2(l1 JJ. ~l
1. Cheia ne explică cum specia terestră are un arc luminos direct, un punct .1
focal al luminii directe care controlează ritmurile sale biologice. Omul va
învăţa în curând că sistemul său vital nu depinde direct de paradigma
câmpului magnetic solar spre a-şi regenera ritmurile sale biologice. J
2. Acum o nouă sursă a Luminii va atinge sistemul nostru solar şi va inter-
penetra câmpul magnetic al Terrei transformând ritmurile biologice.
Aceasta va forţa specia să lase vechea sa celulă temporală de percepţie de ]
nivel fizic, emoţional, mental şi spiritual.
3. Acest proces trebuie să se prOcrucăînainte ca specia să poată avansa,
într-o nouă celulă a conştiinţei temporale care are o percepţie unificată.
1
4. În timp ce arcurile luminoase vor începe să se schimbe, o forţă
luminoasă diferită va intra în funcţiune împreună cu forţele J
electromagnetice. Şi asta va permite câmpurilor magnetice ale cutiei
cerebrale să se ridice la o frecvenţă mentală suficientă spre a-i permite
omului să primească "Fiinţele de Pură Lumină" care vor da învăţături cu J
privire la programul viitorului nivel de creaţie.
5. Mai demult, se credea că numai forţele luminii câmpului magnetic .
terestru controlează ritmurile .de viaţă ale tuturor speciilor biologice şi că,
J
pentru a supravieţui celuleld vii nu aveau nevoie decât de partea
luminoasă a spectrului nostr~ electromagnetic.
6. Totuşi, cheia ne spune că fără noi paradigme Magnetice funcţionând cu
multiple arcuri de culori, radiaţiile colorate ale luminii solare nu ar
,J
garanta, numai prin puterea lor, supravieţuirea speciilor.
7. Drept urmare, noi vom începe să lucrăm cu mai mult decât cu spectrul
complet. De aici înainte, factorul principal al culorii va fi "alb cald", ]
codificare cromatică care ne va permite să integrăm forma nostră
originară, trimisă în această lume de la universul superior.
8. Prin urmare, având creierul unui calculator electromagnetic, noi va
trebui să ne adaptăm la un spectru electromagnetic lărgit sau vom fi
aruncaţi în vechea spirală electromagnetică a morţii conştiinţei, dacă nu J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 40

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
PIIi._

vom fi în stare să ne codificăm în noile culori, atunci când vom traversa


spectrul nostru de Lumină Alpha-Omega.
9. Noua frecvenţa electromagnetică, prag astrobiolo gic prin ea însăşi, cu
toate că leagă o pluralitate de alte praguri astrobiologice a numeroşi sori,
creează o "Alianţă a Luminii Vii- Mistvahs 'Esh. "care este integrarea
f numeroaselor praguri cromatice ale Luminii. .
10. În acelaşi fel, noi vom merge dincolo de pragul actual care ne-a
j menţinut, în vechea paradigmă solară a Puterii, într-o alianţă a luminii
obişnuite a unui singur soare.
11. În virtutea calităţii sale de astru variabil, ne vom da seama că soarele
,1 nostru este foarte limitat pentru evoluţiile viitoare. Asta se va observa
datorită unei schimbări vizibile a câmpurilor polarităţii solare şi datorită
cartografiei magnetice a liniilor magnetice solare interne a căror rotaţie
va fi mai rapidă decât la suprafaţa soarelui.
J
12. Aceste schimbări vor afecta de asemenea rotaţia lui Saturn. Aceasta va
fi considerată un efect periodic, decelabil în activitatea inelelor lui
1 Saturn. Acestea vor ilustra noile schimbări care se vor produce în
ansamblul sistemului solar.

1 13. Aceste schimbări vor fi rezultatul noilor controale biologice ale luminii,
introduse direct de către noul ordin administrativ împreună cu Consiliul
-=-- Celor Nouă. Aceste schimbări sunt necesare pentru a pregăti evoluţia
noastră umană să se unească cu ""Fiinţele de Pură Lumină" ale creaţiei
mai avansate, făcând să evolueze noile noastre astre-mutaţii.
14. Se vor produce noi astro- mutaţii acolo unde noile liniile magnetice vor
produce echilibre ale cuplaj ului energetic al unei grile proton-electron-
proton către o grilă electron-proton-electron. În acest caz, câmpul
j bioenergetic al corpului va moşteni o nouă pereche de electroni şi de
protoni şi sistemul circulator sanguine va moşteni noi linii de forţă
magnetice.
15. Atunci, câmpul ionizat ce înconjoară celula sanguină va pierde
conexiunea sa proton-electron-proton în favoarea unui nou câmp
electron-proton-electron, în timp ce forma de viaţă vitală se va deplasa
J într-o nouă fază a spectrului electromagnetic. Orientarea vechiului proton
va fi abandonată şi va da loc la un nou proces de recombinare.
j 16. Cu alte cuvinte, nivelurile de densitate moleculară vor funcţiona cu
unele frecvenţe ale radiaţiei Luminii şi atunci când sursa luminoasă va fi
schimbată în acest fel, nivelul de densitate molecular se va schimba de
asemenea revelând noul nivel orbital electronic al Inteligenţei Universale.
17. Altfel spus, omul va fi în stare să participe la lumile evolutive
superioare, datorită faptului că lanţul său de hemoglobină seva alinia cu
arborele său filogenetic către un nou sistem de echilibru, în care undele
ultraviolete singulare, grupate şi extreme se vor combina spre a forma o
nouă relocaţie cuantică, Combinarea acestor trei tipuri de unde va permite
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 41
'. 1
I

'1
r

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH


FFT '

formei organice de viaţă să meargă de la vechea sa densitate moleculară


-1
I

către o nouă densitate, ca un "sistem holistic".


18. Schimbarea arborelui filogenetic va da loc la o remarcabilă .1
restructurare a sistemului circulator sanguin. Făcând parte din această I
schimbare globală, lanţurile alpha şi t-=lta vor forma un cuplaj unic prin
care lanţul beta se va elimina cu ajutoi 11 schimbărilor cuantificate. :1
I
19. Acum cele două lanţuri alpha şi cel~ ·iouă lanţuri delta se combină mai
bine cu oxigenul decât cele două alpBc şi cele două beta. Drept urmare, în
acest schimb cuantic al evolutiei umJk, lantul beta se va elimina si delta
,1
va deveni penultimul ' j' ,
20. Spre a permite omului să funcţioneae cu viitorul nivel orbital al
electronului Inteligenţei Universale, nivelul nostru de densitate
~1
)

moleculară va trebui să fie mai uşor şi să devină mai transparent, în aşa


fel ca să poată participa la realităţile multidimensionale.
,l
21. Omul va trebui să fie complet restructurat trecând prin grilele energiei
care acţionează actuala sa organizare biologică. În felul acesta se va putea
respaţializa în noi grile de armonizare. Mai ales, el va trebui să treacă
1
grila energetică care controlează diviziunea celulară al propriului său
nivel de organizare biologică. Aici este-vorba de o grilă biomagnetică
planetară, ce controlează evoluţia colectivă a speciei şi paradigma (grila)
·1
sa solară care primeşte energii galactice-are lumilor cu masă negativă.
22. Traversând aceste grile de energie, omul va activa noile câmpuri J
magnetice şi va deplasa vechile sale bioritmuri planetare.
23. Mai întâi, deplasarea laterală a particulelor solare (în relaţie cu discul
nostru galactic), ce vor crea un cosmodisc (sub factorii evenimentelor
1
cosmice) accelerat, va fi rectificat, permiţând liniei nostre de timp istorice
să se armonizeze cu grila spirituală a schemelor infinite cu care noi va
trebui să ne aliniem. (

24. Apoi, sensibilitatea luminii ultraviolete va îndeplini o funcţie de'


reprogramare specială în relaţie cu AIDN-ul nostru. Ea va stabili o
recombinare a elementelor chimiei viblui.
25. Contrar a ceea ce gândesc geneticie~ii epocii noastre, va fi posibil să se
controleze radiaţia ultraviolet fără ca pentru asta să fie distrus codul
genetic sensibil. _
26. S-a stabilit deja drept principiu că radiaţia ultraviolet aplicată ADN-ului
L
cu intensităţi specifice, induce dimerizarea timinei. .
27. În felul acesta rezultă o ruptură dublă a legăturilor hidrogenului şi J
formarea unui inel de cicla butan între dimeri.
28. Atunci se vede apărând o umflătură care împiedică ADN-ul să se lege
sau să fie transcris; ADN-ul rămâne de nerecunoscut la preliminarii
(activităţile sale bazice).
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 42

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

29. Totuşi, s-a descoperit că o enzimă foto reactivă, plus un foton de


lumină vizibilă, deschide această protuberanţă şi permite să se efectueze
codificarea potrivită.
30. Acest model de recombinare este necesar pentru dezvoltarea unui
model de reproducţie, care este cheia dispunerii genelor în cromozomi,
sprefa controla îmbătrânirea biologică şi schimbările de degenerare care
însa esc evoluţia speciei noastre.
31. În4:nte de a se produce schimbarea electromagnetică mai importantă,
1 ormil va înţelege de asemenea cum efectele creşterii pot proveni de la
eleqr »medicină, care foloseşte electromagnetismul. Folosind "chirurgia
luminii" de penetrare electromagnetică în măduva osoasă, omul va fi în
( v •••

stare sa creeze creşterea unei nOI structuri osoase.


32. Stimularea regenerării cartilaginoase prin injectarea de curent magnetic,
restaurarea procesului regenerator a unui segment de membru sub
J acţiunea curenţilor slabi direcţi, stimularea creşterii osoase cu ajutorul
câmpului electric, inhibarea creşterii tumorilor în mamifere prin curenţi
] electrici, toate astea fac parte din electromedicină sau ştiinţa amenajării
energiilor electrofiziologice folosind câmpul electromagnetic potrivit.
33. Printre altele, plasând o creştere embrionară într-un mediu artificial
expus la o aplicare prelungită de curent magnetic, vechile "linii de forţă
,-
magnetice" embrionare ale corpului vor putea fi schimbate.
34. Prin acest procedeu, întregul corp va putea fi recodificat biomagnetic în
aşa fel ca să se adapteze la un nou mediu biologic, fără ca pentru aceasta
să experimenteze durerea la care este supusă reţeaua fiziologică umană.
35. Acest procedeu foloseşte un alt cincilea sistem circulator care deschide
mecanismul de codificare al durerii şi realiniază într-un fel adecvat
sist~me1e circulatorii sanguin, limfatic şi nervos în aşa fel încât să
funcţioneze în medii biologice diferite. Cu alte cuvinte, copilul care este
transportat în medii spaţiale poate fi reprogramat atunci când nu este
decât un embrion, spre a fi pregătit pentru medii planetare speciale.
36. Asta se efectuează în cazul în care se impune transferul speciei către un
noutrnediu pentru supraveţuirea rasei. (În acest caz, inteligenţa
conducătoare ştie că copilul poate face mutaţii genetice.)
37. Mai mult, atunci când noi vom putea călătorii dincolo de limitele
superioare ale spectrului electromagnetic actual, noi vom înţelege cum
densnatea noastră electromagnetică controlează sarcina spinului structurii
aminoacizilor, în evoluţia vieţii noastre actuale.
38. Iată de ce etapa noastră electromagnetică a evoluţiei ea însăşi va face
mutaţia spre a permite continuarea noilor modele de evoluţie.
39. Mecanismele Merkabah dau semnalul reglării cronologice a schimbării
biologice cu ajutorul ciclurilor magnetice ale Ten-ei. Aceste schimbări se
pot produce pe parcursul a câteva ore şi să deplaseze specii întregi care
au evoluat într-un cadru temporal geologic.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 43


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

40. Evidenţa acestora poate fi revelată prin corelare a care există între 1
inversările câmp ului şi discontinuităţile microfaunei şi nucleelor de
sedimentări din adâncurile mării.
41. Mamuţii din Bereskov, Siberia dovedesc existenţa unei "brutale scăderi
'1
1

termice" care s-a produs fiindcă structura moleculară a acestor mamifere


a rămas într-o perfectă stare de conservare. Dre~..,turmare, aceste zone de 1
depresiuni termice furnizează singura explicaţie olauzibilă a acestei
conservări remarcabile, care nu poate să fie dec, ;:rezultatul schimbărilor
foarte bruşte şi violente prin care mamifere1e at1=ost deodată acoperite
sub tone de gheaţă şi tundră.
42. Acest proces de dispariţie rapidă se extinde c" iar până la cele mai mici
vieţi animale unicelulare ale faunei marine (de exemplu diverse forme de
~1
radiolari) a căror dispariţie s-a produs simultande-a lungul întregii lumi. ,1
43. Deci omul trebuie să realizeze că inversarea câmpului magnetic care
contribuie la evoluţia sau la căderea speciilor şi civilizaţiilor, se poate
manifesta foarte rapid ca urmare a unor înlănţuiri de evenimente ,1
declanşate de către oscilaţii cosmice ce se combină cu câmpul magnetic
terestru.
44. Totuşi, aşa cum mi-a explicat Enoch, mai există şi acum specii vii care 1
supravieţuiesc, chiar în regiunile polare, căci schimbarea geomagnetică
nu priveşte înaintarea sau retragerea glaciară, ea ~ consecinţa unei
repoziţionări a mantalei terestre globale de-a lungul unui .nou meridian
]
magnetic.
45" În legătură cu acest proces de acumulare de energii responsabile pentru )
aceste evenimente, Enoch a spus că orice schimbări ce au loc pe scară
mare în câmpurile magnetice îşi au sursa în mişcările mecanice ale unui
mediu conductor care antrenează activitatea magnetohidrodinamică.
j
46. Nucleul terestru, compus în mare parte din magmă de fier, este un
conductor de curent electric ce amplifică câmpurile magnetice
I
j
înconjurătoare atunci când bombardamentele de valuri de energie se
l
deversează şi pătrund prin regiunile polare ale Ţerrei.
47. Aceste bombardamente intensive de valuri cosmice transformă nucleul
de fier într-un câmp lichid ce are aparenţă de plastic, care distruge
stabilitatea echilibrului energetic din inima nucleului terestru.
48. Aceste transformări energetice unice sunt cauza unora dintre cele mai
mari inversări magnetice din întreaga galaxie. '
49. Aceste bombardamente masive ale valurilor cosmice sunt cauzate de J
către schimbările procentaj ului vibratoriu ale grilelor stelare, în relaţie cu
perioadele fundamentale de activitate din sânul Căii Lactee.
SO. Printre altele, transformarea nucleului Terrei într-un câmp lichid cu
aspect de plastic, face să acţioneze dinamul nucleului ca un lubrefiant
intern. Şi asta este ceea ce provoacă alunecarea scoarţei planetei atunci .1

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 44


J
; .
I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

când forţele de torsiune potrivite acţionează asupra scoarţei terestre şi


sunt proiectate într-o răsturnare geomagnetică.
51. Planeta noastră nu diferă de orice altă formă de viaţă care trebuie să se
reînnoiască; ea seamănă cu o "moleculă de energie" în fază de reînnoire
şi de restaurare într-o nouă existenţă.

1 52. Noi trebuie f'


înţelegem că răsturnările geomagnetice şi schimbările de
densitate electr imagnetică sunt secvenţe necesare în reciclarea procesului
biochimie Ulrup:. a unei umanităţi pe cale să treacă într-un nou corp al
Luminii. Trebt:~ totusi tinut cont de faptul că aceste schimbări
fundamentale ~J sunt 'd~terminate pe o "scară temporală" fixă, din
punctul de vedere al unei relativităţi singulare. Factorul temporal este
1 stabilit urmând un criteriu mobil al evenimentelor la scară galactică şi
planetară, care merg împreună cu activitatea spirituală a unui univers Fiu
I ce dirijează schema directoare a "fertilităţii cauzale".
53. Între scările temporale periodice ale reînnoirilor cosmice, Omul apare
pe scenă ca o inteligenţă în faţa supravieţuirii sale prin faptul că ea este
1 cuprinsă în planul Tatălui ce priveşte crearea perpetuă a sufletului.
54. Atunci ar trebui omul să se aştepte la distrugerea totală a planetei?

1 Dumnezeu nu glumeşte! Ceea ce Dumnezeu a consacrat, este chemat la o


nouă creaţie prin întoarcerea Maeştrilor care vor călca pe această planetă
si vor asista Omul în această lucrare de recreere.
1 t ,~

55. Paradoxul morţii planetare momentane se va stabili ca forţă echilibrantă


contrabalansând falsele puteri de control planetar, în timp ce trezirea
conştiinţei inteligenţei umane şi interdimensionale va participa la o
Nouă Zi care va veni asupra ei atât de subit încât moartea nu va
realiza că ea a trecut la Viaţă! Ritmul trecerii va duce în Lumină şi
J Lumina va devora focul morţii, în timp ce conştiinţa tridimensională va
îmbrăca "chipul" Luminii.
56. Atunci, va fi scris că cei credincioşi care erau ca cei trei servitori ai lui
Daniel s-au îmbrăcat cu "Chipul Luminii" - în timp ce ei se găseau în
cuptorul arzârid- si că ei au fost codificati în Lumină si Mântuire!
l . "

t.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH . 45


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

']
1 J
r

-1
I

. ]
I
]
]
]
t
J

J
3-0-5
,.

CJ-tE1L~ VIFT054!l(ELO'l(Ll19vf1g.(S42?J[;Sl1J{T
qL02?J IL~)) T2(OJ{l1L 111SP 12(ITUL111 C'l(TJZLT02\.) < ,]

CJL'l(~5i2('E O 9vf5is11~ PEg.(T2(l1 TOJiTE


9V&tsl1'l(IL'E: ))1(OmOISJ-( 1(Om01SJ-( 1(Om01SJ{
JUD01{?L1xrST/BJLeyOTJ{!));S:F;;{9{X S:F;;{9{I; S:Ff4:J..LT
'ESTE mOJv{~UL OŞT11(IL02?J J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 46
1
j.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

LTn sânul gloriei infinite a Tronului Tatălui, se ridică u; ~ântec celest


folosit în cerurile superioare spre a-l exalta pe Tatăl. Asta este vibraţia
Sfântului Spirit care dă putere tuturor inteligenţelor vii ale lui Dumnezeu
fumizându-le o formă de mântuire.
2. .Asta este răscumpărarea Fratemităţilor Superioare ce lucrează (
împreună ca energii ale Oştirilor lui YH\VH. Această răscumpărar-
mărturiseşte tuturor, în cerurile inferioare că Oştirile lui YHWH lu-rează
împreună ca o armată de Lumină, în slujba corpurilor celeste şi a h.:estor
lumi care vor fi înălţate în nestricăciune.
3. Atunci când eu am fost pus în prezenţa Tronului am conternplaf
multitudinea Fiinţelor înălţate cântând laude lui Dumnezeu. Şi eu .m-am
alăturat lor spunând "Tată tu eşti demn să primeşti slava, cinstea şi
puterea căci tu ai creat toate lucrurile şi Tu m-ai răscumpărat, pentru ca
1 4.
eu să exalt Creaţia Ta Infinită".
Şi spunând asta, eu m-am alăturat Oştirilor care proclamau: ,,sfânt,
Sfânt, Sfânt este Domnul Oştirilor, Tată Atotputernic, Cel ce era, Cel ce
) este şi Cel ce vine în veci! ".
5. Această laudă era cu atât mai intensă, căci atunci când eu am fost adus
pe Terra şi am citit cuvintele din Apocalipsa lui Ioan (4:8-11) eu am ştiut
că cuvintele lui Ioan mărturiseau cu adevărat prezenţa Tatălui.
6. Prea-Iubiţi întru Tatăl, aflaţi ceea ce înseamnă cele patru creatur,i 'ii...
sursă a substanţei creative pentru lumile inferioare, atunci când ele
proclamă Sfinţenia lui YHWH prin cuvintele "Kodoish, Kodoish, .
Kodoish, Adonai 'Tsebayoth": ele proclamă că puterea de a crea este una
cu aceste sunete sacre în divinizarea noilor lumi. .
7. "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth" este măsura
ciclurilor şi bătaia tuturor stărilor materie/radiaţie şi înainte de toate, a
rezonanţei, factorul comun de unificare a nivelurilor vibratorii inferioare
cu nivelurile superioare ale creaţiei.
8. Chiar bătaia inimii umane, cu orologiile sale biologice este reglată pe
funcţia lui: "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth"!
nlt'\:n " illliji illlljl illl1j1
:n1:1J f1t'\:1 7J t'\7?J
9. "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth" face legătura tuturor
bioritmurilor corpurilor cu ritmurile superioare ale Super-Sinelui, in aşa
fel încât funcţionarea tuturor sistemelor circulatorii să fie în rezon mţă cu
bătaia unică a unei inimii cosmice. "Kodoish, Kodoish, Kodoish, donai
'Tsebayoth" se găseşte înăuntrul celei de a cincea camere a Marei
Piramide, care aliniază ritmul vibratoriu cardiac cu cele cinci corpuri
vibratorii operând în interiorul învelişului biochimie al omului.
10. Printre altele, aceasta este energia Luminii creată pe aceste "sfinte .
coduri"care permit vehiculului corporal să experimenteze energia ce vine
direct de la Maeştrii Luminii care îl servesc pe YHWH. Acest schimb de

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 47


'.!.

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERI!: CHEILE LUI ENOCH

- energie este important pentru nevoile superioare ale încamării umane,


- 1
căci el acţionează plecând de la codul enunţat de către cele patru creaturi
vii, care stabilesc structura fundamentală a oricărei materii create
plecând de la substanţa divină.
11. Ele folosesc aceste coduri sacre spre a lega spiritul lor cu Spiritul
Tatălui, ceea ce le permite să se bucure în Înţelepciunea transplantată în
spiritul creaţiei.
12. Aceste patru creaturi vii sunt cele care compun funcţiile undă- materie
combinând sunetele divine cu elementele meta-materiale care se întind
de la Tron până la creaţia fizică.
13. Prin urmare, "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth" este
măsura esenţială a celor zece octave incluse în liniile de forţă
electromagnetică, cât şi în gamele adiţionale ale rezonanţei cromatice
emanând optzeci de octave mai sus şi mai jos faţă de locul pe care noi îl 1
ocupăm în spectrul electromagnetic.
14. Sunetul cosmic şi relaţia sa cu spectrul culorilor împart aceste octave 1
.
aditionale sonore dincolo de ceea ce este la îndemâna octavei curente. Si.
aşa cum fiecare particulă sub atomică are vibraţia sa de culoare
individuală unică, aceste vibraţii cromatice pot să fie separate în aşa fel
]
încât să emită noi tonalităţi muzicale.
15. Aceste octave sunt activate de către literele ebraice divine, care l-a
rândullor sunt activate de către propria lor grilă care este chemată la
existenţă de către Adonai 'Tsebayoth. Aceste litere sunt forme-gând ce
creează o legătură eternă între diferitele lumi temporale.
16. Fiecare expresie a .formei-gând" conduce la forma-sămânţă ce
reprezintă natura complexă a energiilor fundamentale ale forţelor de
viaţă. .Forma-gând" are o putere sonoră de bază, care echivalează
lumina ce operează în modelele relative şi simetrice la durata înălţimii
sunetului.
17. În felul acesta, combinarea fundamentală a grilei literelor divine cu
toate cuplajele bilitere (câte două litere) dau 484 de combinaţii de
"lumină către sunet" (222 = 484) sau manifestări ale puterii sonore.
18. Kabaliştii ştiu că aranjând toate combinaţiile trilitere formate din cele
3
22 de litere de foc, "forme sămânţă sonore" totalizează 22 =10.648. Cu
mai multă comprehensiune a lucrurilor, lumina şi sunetul pot să se
unească adăugând secvenţe adiţionale la începutul sau la sfârşitul celor
484 de combinaţii bilitere, în aşa fel încât Înţelepciunea vehiculată în
fiecare formă-sămânţă să fie crescută.
19. Drept urmare, puterea celor douăzeci şi două de litere de bază se
prezintă după cum urmează:
484
10648
243256
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 48
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
rv F

5 153 632 ::: 225


113 379 904 226
2 494 357 888 227
54 875 873 536 228
1 207269 217 792 229
26 559 922 791 424 2210
584 318 301 411 328 2211
12 855 002 631 049 2212
216
20. Acest tabernacol de silabe-sămânţă este suficient spre a reprezenta
"imnurile înălţării" în aşa fel încât sufletul uman să poată să se
r
recunoască la fiecare nivel al experienţei, atunci când îşi schimbă \
veşmintul Luminii şi se înalţă din lumea vibratorie către lumea Luminii. '
1 21. Se pune întrebarea: de ce a fost aleasă limba ebraică pentru a fi
controlate chiar şi particulele subatomice spre a activa spiritualitatea
Omului?
I 22. Enoch mi-a spus că "limbajul sacru" a fost folosit pentru că la origine
el nu era un limbaj al cuvintelor, al literelor nici al pronunţării, ci el

1 exprima gândurile lui Dumnezeu emanate în proiecţii sub formă de


flăcări.
23. Aceste proiecţii de gânduri flăcări sunt purtătoare ale unui sunet unic
în rezonanţă cu Tronul. Şi aceste proiecţii sonore şi gânduri sunt de
,-
asemenea folosite în lumile supreme ale Luminii nu numai ca sursă de
comunicare ci şi ca sursă de creaţie.
24. Aceste proiecţii de flăcări servesc spre a face să elolueze creaţia, căci
ele pot semăna idei în conştiinţă unde, aceste idei pot fi menţinute pe
durata unor perioade foarte mari de timp. Cu alte cuvinte, aceste
geometrii luminoase au o durată eternă.
25. Având cunoaşterea acestui Limbaj Divin, Ostaşii imprimă direct chipul
Spiritului Tatălui în noua creaţie. Asta permite apariţia rezonanţei .
morfologice în structura creaţiei, permiţând să traverseze faza
embrionară.
26. "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth" este vibraţia centrală
ce coordonează toate celelalte vibraţii cu vehiculul spiritual al Omului.
27. Totuşi, omul a pronunţat această mantra sacră mii de ani fără pentru
asta să arate o creştere a Înţelepciunii, excepţie făcând unii rari '"ţ
privilegiaţi care au fost aleşi de către divin spre a arăta cum darurile
creative spirituale ale Oştirii Luminii puteau să fie direct proiectate prin
corp.
28. Şi acum, datorită marii iertări promise de Dumnezeu pentru sfârşitul
acestei perioade temporale "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai
'Tsebayoth" va aduce cheia transformării Omului. Căci datorită

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 49

I
1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
""
dispensei Divine, Corpul Super-Sinelui Christic va fi reactivat şi va
putea lucra direct cu corpul fizic.
29. Umanitatea va experimenta colectiv vorbirea în limbi şi sunetele de
comunicare mei odioase, aşa cum aceasta s-a produs cu discipolii la
Cincizecime, atunci când matricea noastră kether se va deschide la
vibraţiile celeste ce vor circula pe faţa pământului.
30. Şi în timp ce eu mă aflam în centrul Tronului Suprem al Gloriei Sale,
Domnul a arătat acelora care erau în prezenţa sa cum Iubirea Sa se va
răspândi asupra tuturor acelora care sunt în lumile Luminii. Şi în timp ce ·1
I

emanaţiile Sale de Lumină se revărsau, mulţimea Maeştrilor ce


înconjurau Tronul au deschis gura proclamând:
m~J~ " iV11P iV11P iV11P
~l
J

:nlJJ rl~:l '7J ~'71J


Sfânt, sfânt, Sfânt este Domnul Oştirilor, întregul pământ s-a :1
umplut de Gloria Sa.
31. Şi eu am simţit Gloria unui cânt dincolo de toate măsurile, în timp ce
veşmintele mulţimilor marea parură (cunună) s-au unit într-un cânt
I
sublim.
32. Totuşi, chiar în prezenţa Tronului, acest cânt de bucurie nu este ]
audibil de către urechea fizică ci de către urechea spirituală internă.
Această muzică celestă se debitează într-o vastă desfăşurare de culori
suspendate deasupra capetelor adunării Ierarhice, în prezenţa lui Ain 1
Soph volburând.
33. A asculta aceste note muzicale, însemnă să experimente zi o simfonie
integrală a Luminii. Ar fi ca şi cum omul terestru ar auzi un sunet de
1
frecvenţă foarte joasă (0,01- 4 Hz), o notă muzicală călătorind într-un
spaţiu rară nici o frontieră.
j
34. În adevăr, această Glorie este atât de intensă încât chiar Oştirile îşi iau
liber pe rând spre a duce Înţelepciunea Tatălui în lumile nou născute şi să
elaboreze din nou victoriile Spiritului.
J
35. Oştirile aduc cu ele "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth"
ca vibraţie cosmică pe care ei împreună o extind peste toată creaţia ca să ]
stimuleze procesul de creştere şi să permită materiei să simtă direct
stimulul Iubirii Divine.
36. Nici un alt cântec în ceruri nu este în stare să manifeste Iubirea Divină 1
faţă de formele elementale ale creaţiei într-un fel atât de puternic ca
mantra Divină a Tronului Tatălui. Căci fiecare cod lingvistic şi muzical ,J
uman poartă amprenta acestei Vibraţii Sacre a Divinităţii.
37. Astfel "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth" creează
distorsiuni temporale mentale şi spirituale în corpul vostru, permiţându-
vă să creşteţi de la un cosmos neînsemnat către următoarele etape ale
Di vinităţii.
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 50

.I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
bAL ; F2I5Ia

38. Formele-gând care trec aceste distorsiuni temporale reconstituie datul


nostru genetic în aşa fel spre a manifesta continuumul vieţii şi a
transforma forma noastră Adamică în următoarea formă a divinităţii lui
Adam Kadmon. Acolo formele-gând permit cristalului sămânţă al
diviziunii celulare să reconstituie viaţa la următorul său nivel al
Divinităţii.
39. Şi cristalele cerurilor vibrează, şi orice expresie a creaţiei vibrează cu
această Sfântă Mantra. Drept urmare, să lăsăm grădinile planetare să se
bucure cu tot ceea ce se găsesc în ele, ca elementele să cânte YHWH,
căci fiecărei cosmologii ce se bucură, El i-a dat Shemot-ul (eliberarea
acelora care participă la un program conform voinţei lui YHWH) său. O,
să aducem slavă Domnului căci El este bun şi mila Sa este eternă. t
40. Şi când eu am fost dus de la Merkabah lui Enoch către Tron de către
l Corpul Luminii lui Metraton, eu am proclamat împreună cu Fraţii şi
Surorile Luminii: .Binecuvântat fie Domnul în cuvintele Sale; da,
binecuvântat fie El de către gura tuturor celor care respiră. Măreţia Sa şi
] bunătatea Sa umplu universul; El este învelit în cunoaştere şi
comprehensiune.

1 41. " El este mai exaltat decât Hyos Ha Koidesh şi mai împodobit de glorie
decât carul. Gloria şi cinstea se găsesc în Numele Său în veci. Şi toate
Oştirile celeste Îl glorifică: Seraphim, Hashamalim şi Hyos Ha Koidesh
aduc Slavă şi Măreţie!"
42. Metraton mi-a explicat de asemenea că salutul "Kodoish, Kodoish,
Kodoish, Adonai 'Tsebayoth" ar trebui să fie folosit spre a face distincţie
între forţele spirituale şi forţele negative celeste. Salutul declanşează un
cod de rezonanţă cu Tronul Tatălui, pe care .forţele negative" nu îl pot
folosi, atunci când ele sunt salutate prin acest salut. De fapt, acest salut
este atât de puternic încât "forţele negative" sunt incapabile să rămână o
singură clipă în prezenţa vibraţiei sale.
43. În felul acesta Fraternităţi1e Celeste superioare pot să descopere şi să
distrugă forţele negative dacă ele nu respectă acest cod al iluminariilor
celeste.
44. Fraternităţile care folosesc "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai
'Tsebayoth" vin direct de la Tron spre a lucra în regiunile în care
Maeştrii acestor regiuni nu au reuşit să alunge ierarhiile căzute.
45. Lucrând cu armonicile vitezei Luminii, Sfânta Mantră activează grilele
spectrale ale armonizării rezonanţei, permiţând cuplajelor energiei ce
circulă în corp să se pună în rezonanţă simpatică cu Fratemitatea. Asta
permite grilelor energetice să se adune pentru a lucra şi adora mutual.
46. În corelaţie cu această formulă sacră de comunicare prin "Kodoish,
Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth" folosită în saluturile cu
Fratemitatea, am fost învăţat să folosesc armonicile specifice luminoase
şi sonore 6-6-6, 9-9-9, 12-12-12. Aceste secvenţe numerice trebuie să fie

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 51

I
< 1
1
J.J HURTAK . CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
- folosite punând mâinile pe ochiul al treilea în aşa fel spre a crea un punct 1
piramidal focal care amplifică acest salut sacru pentru a trimite şi primi o
învăţătură spirituală.
47. Codul 6-6-6 (vezi Glosarulla Sommer wuf sommer) serveşte spre a vă
~
identifica în raport cu vibraţia Terrei. Codul 9-9-9 însemnă ca voi aţi
captat o vibraţie de la Merkabah şi că sunteţi receptivi la orice învăţătură .:1
ce se află la îndemână. Cât despre codul 12-12-12 aceasta este vibraţia
de translaţie a conşţiinţei. .1
48. Atunci când veţi înţelege Sfânta Mantra, structura codificată a Iubirii
şi Luminii centrate pe cel de-al treilea ochi- cristalul-sămânţă -, veţi
vedea că acest mesaj vă va face în stare să înălţaţi cristalul-sămânţă al
vostru către Consiliile Luminii, din Cerurile lui Orion.
~l
,

49. Prea-Iubiţilor, în Numele Tatălui: Apărătorul nostru este Mihael; . )


.
armata noastră sunt Elohim-ii; meditatia este hrana noastră; bucuria si .
interpătrunderea cu oştirile, este nectarul nostru radios! Maeştrii Luminii
permit câmpurilor voastre biochimice să se armonizeze cu formele-gând
ale Fraternităţii Luminii, în aşa fel încât să formeze cu voi o singură şi
1
aceeaşi familie!
50. Atunci să cântăm ketav einayim, "scrierile ochiului" lui Mihail, 1
Gabriel, Raphael şi Uriel, în aşa fel încât ochii întregii umanităţi să se
deschidă la simfonia Luminii! Fie ca literele de foc să se reveleze ochilor
noştri în timp ce noi cântăm acordurile inefabile de adorare faţă de 1
Lumina-Atot-Curată a lui Ain Soph a Tatălui. Puterile sonore menţin
corespondenţe în toate sferele manifestării. Veniţi! Şi capetele voastre să J
fie încoronate cu flacăra eternă a lui YHWH! Veniţi!
51. Sunetele Fraternităţii care altădată au fost de folos în Egipt, declară:
Gamaliel Amen
j
Armozelu AmeI1
Gabriel Amen ]
Oroiasel Amen
52. Sunetele Fraternităţii care va ateriza în Israel, vor declara:
Yesha-yahu J
Yeho-shua
Yehoy-ada
Yoshua-Yahweh
j
WI1j? ]
:111JJ Yl?\71

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 52


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
•••

)
1
1
J

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 53

I
I 1
Il
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
= IM
R1R

1
~ dJ INJlA /J,t~~1hJ Il
1.umiltJţ/JJ,n biJ··· •~/Jng UrJ
~JIJ tJJ,uÎ.JIJ /j /1
II~

iheilVlltrJl/i IMJI/tH h f. .1

Ihl mJJJAN f Urejl;JhjJI-dJj/IJh ,-1


I

IJ ~J&l gJthJfllJghtţdtJ , '1 J

tIv/ItJ:JAJ MJiJIIN,s ~L»J_ 1


~Jk/JlIlllJ~WUh ,1
r;
n.'d~;'....'. . .. .'..".';gJtt.1~'f Jj1L:jJ',_meI1'lUT'atIt
,", ",60",,", ..lJ~J_llfJ'
~]
!;,/,;}/IJ ti,;g/JIiJJ elJI/,G.~
1-' .

dIt1i MlI!rt WJmbf~k*


Ihe·' ·.JI(}~. f HThe PJJJIItg 1./tJhIJ"
ln~lbItl. ...
3-0-6

Î9\[ l1!J\[JVE2?SCULC~ V;4 VE9'{J 7'°71 ;4C~1;4 C5L1{~


v02( Î9\[TEL~q~ Cl1v19\[TEL~ ))gv[~J-{y[YYJL1
~ ~ ~
cJl.2(~ cJ-{~
:J-67l!Jv[~7'FJv{))! !Jv{0!Rţ11LJ[ V1JLŢ;4
~TE2(9\[jt V02(Ş7'1 cYl !F1~CJl.2(~ !FCU9{CJ1~J[
0/1~7'I 1Jl.2(~ O 2(J[1J1JLTPEJ[ L l1MI9\[II Ig{r2(-O
) V' ) ••••..•

S'T2(llCTU2(JL C01J1jJCJLrrJL ~1./EC'L1{09vfJlq9\[~TIC


1)JLrrJ2L/CJl.2(~0/;4 J1 !FOLOSlrr~ PE9\['T1(l1 J)J[
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 54

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

I9{o/OCJLJ Î9{o/I!ZLŞI 2('E5tS.9l3vf13LJLJJ !ZLC'E5tST~


J)STl{l1CTU2(~!ZL
~
o/FETII M~T!ZL :M5tTE2?J!ZLL~J)Îg.{
)

))o/IJLTJL!ZLO/PUL 111J).!ZLC'EIYlC51.2(~5t 11 ~1Vf5[:J..[,5tT


) ~ "
Il113I2(1:..9L2(!ZL1JI!ZL9{rr}i
I~) o/IYLrr}i o/Il1Ll1I)) rcJ02(
J

C09{TIg.{115t S~ rr2\JiIYL5cA Î~)CJ-{IPl1L


L l1MI9{51.2(IIL02\:), 1J51.2(JLC'EIYLCJL2('E2(~TCZ1Z~
))Ll1:Jv{Ig.{JL!JV{J{9{TUIT051.2('EJŞ) I ))Il113I2(1:..9L
o/Il1Ll1I 9{11 O/02(TJLC'E rn'Eci4rr SYL
JJ

1 MoŞTE9{'E5tSCYL 'Eo/!ZLL1J!lL2(V2LcYI2(:A[J1. CYLC1


] C51.2(9{1YL'ESTE P2(O (j2(J12v{y[TYLPL'Eci49{rn 1JT LYL
))Ll1:Jv{I9{YLo/Il1Ll1I)) şI2(YLrnIYLŢIIL'E 1111312(11
] VCTIg{1J, ST2(CZlCTU2(TJlLZYLŞI 'llMp L CZl
l1~IVE~l1LCCZl2(JLVIJLrrllL'ELl1MI:A[JIC~ )

PE2(MITE M'E1vfB1?jl9{'EI s5t .1vfOŞTE9{'E!ZLSC~


(jLO!R] IL'E !4Lrro2( l1g{J1/E2(Sl12?] ŞI !l{11 in: LJL
!lVL1LT2(ICrulTE9{'E13~L02(ŞI mCI V'E LYL
rnIsrr1(l1 (j'E2(IL'E ))L'llMI9{JL02( C51.2('Err2('EC )Jrn I!l{
TFMPl1L Î9{'Eo/OL1JrrI'E. )

1. Această cheie dă explicaţie despre învierea morţilor, afirmând că tot ce


este viaţă este fondat pe structura unui cod luminos superior,
2. Măsurând emanaţiile luminoase schimbătoare ale corpului Super-Sine,
Inteligenţa Superioară cunoaşte cu precizie descărcările chimice
corespunzătoare tuturor irnpulsurilor vieţii care permit retransmisia de
noi corpuri fizice, fondate pe acel cod arhetipal.
J 3. Cu alte cuvinte, atunci când va veni Ziua .Promovării" (sau Judecata),
încorporarea fizică a Super-Sinelui şi a Corpului Luminii Super-Sinelui
se vor uni deodată spre a primi codificarea pentru etapa următoare a
creşterii sufletului, fondată pe armonia corpului Super-Sinelui în sânul
tuturor încorporărilor sale moleculare.
4. Evoluţia Superioară foloseşte ceea ce ea numeşte conform
matematicilor sale, funcţia Omega-minus, pentru a arăta că fiecare
formă-gând are o geornetrie a mişcării corespunzătoare.
5. Noi trebuie să înţelegem că fiecare formă moleculară a corpului uman
şi fiecăre formă moleculară în mişcare, structurează gândul uman şi
emite o radiaţie luminoasă. Această structură a luminii codificate, mai
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 55

I
J.J HURTAK • CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
• M

degrabă decât să se împrăştie, continuă să fie înmagazinată formând un


spectru unic luminos care creează armonia generală a luminii a cărei
propagare serveşte la restaurarea vieţii însăşi, la propria sa reprogramare
şi la reasamblarea informaţiei sale metamateriale.
6. Pentru aceia care nu vor avea corpul Luminii Super-Sinelui
coordonator, Metraton mi-a explicat că există o grilă luminoasă în
interiorul corpului, care înregistrează toate unităţile radiaţiei biologice şi
f electrice la niveluri de câmp ale frecvenţei de bază. Aşa cum structura
unei voci sau profilul unei voci poate servi la identificarea unui corp
imagine al conştiinţei, tot aşa combinarea undelor gând cu culoarea
\ poate fi folosită pentru identificarea undelor vibratorii ale gândului din
corpul Gematria.
7. Astfel fiecare moleculă din înteriorul corpului proiectează constant
pulsaţii luminoase, care formează o structură luminoasă codificată
dincolo de relativitatea fizică. Această structură codificată serveşte la
remodelarea programului de evoluţiei al conştiinţei următoare.
8. Fiecare moleculă biochimică trebuie să strălucească şi să pulseze
constant, în timp ce corpul din carne este împins în noi învelişuri ale
Luminii.
9. Învelişul nostru de Lumină programează toate forţele Luminii pentru
ADN-ARN-ul uman. Totuşi, fiecare înveliş al Luminii este echipat cu
energia necesară spre a progresa în alte cicluri ale creaţiei.
10. Învelişul nostru de Lumină este modelat de către lumea masei
negative şi este un înveliş unic conceput pentru un spectru ]
electromagnetic dat.
11. Deci noi suntem formaţi plecând de la gânduri care simt greutatea
spaţiului şi timpului în care ,,fiinţa" este aruncată. (Aceste gânduri 1
determină propriul şi unicul vostru spaţiu-timp în istoria încarnării.)
12. Prea-Iubiţilor, noi trebuie să recunoaştem că pot fi codificate trei tipuri J
de evoluţii plecând de la activitatea "Luminii Vii" în timpul tranziţiei
formei fizice.
13. Aceste trei tipuri sunt:
(1) omul fizic care poate să fie codificat pur şi simplu plecând de la
metafuncţiile existenţei sale într-un alt om fizic la aceeaşi scară de
meta materie (încarnare pozitivă);
(2) omul fizic echipat cu grila luminoasă a unui suflet evoluat care
poate să fie codificat plecând de la "Viaţa Viului" într-o
încorporare spirituală şi fizică mai avansată în cerurile inferioare-
un astfel de om este un "model de lumină" după chipul şi
asemănarea unui Dumnezeu Creator dat;
(3) omul spiritual-fizic care este în totală unitate cu Shekinah
spirituală, este crescut plecând de la "Viaţa Viului" care, poate
învia direct "corpul Luminii" arhetipal al lui Adam Kadmon.
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 56 J
I
- J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Însuşi faptul de a-şi fi completat tema sa spirituală îi dă


MI '; 2

prerogativa să participe la cerurile superioare lucrând direct cu


Chipul şi Asemănarea Tatălui.
14. Deci, asortând codurile luminoase cu cele fizice, Evoluţia Superioară
controlează sfera de activitate a unei specii biologice în amplificări
spectrale date. Aceste amplificări spectrale permit învelişului de Lumină
să procedeze la alte adaptări ce favorizează o recodificare a codului
genetic uman într-o nouă fază a inteligenţei vieţii.
15. Umanitatea spirituală este astfel eliberată de codurile vieţii
Koine "(comune) de către Evoluţia Superioară, care se serveşte de
Nartoomid a Tatălui spre a aduce umanitatea la înviere.
] 16. Acei care au radiat Iubirea în "Lumina Viului", în universul superior,
vor continua să trăiască din puterea 'Chipului Luminariilor', căci ei au
'.

] învăţat să împărtăşească pulsaţiile Iubirii în continuitate şi schimbare.


17. Acei a căror pulsaţii de iubire nu sunt îndreptate în chipul superior,
chip care stabileşte continuitatea în schimbare în sânul continuumului,
1 refuză Lumina Mântuitoare şi ordinul de progresie ce există în
numeroasele praguri care leagă Iubirea Viului cu viaţa dincolo de
] evoluţia cărnii. Acei care refuză Lumina se vor Întoarce la starea
primordială a conştiinţei lor circumscrise în forma carnală (sau chiar în
..e=>
forme de metamaterie inferioare, căci carnea este incapabilă să se
transforme în 'Lumina Viului').
18. Cu alte cuvinte, atunci când la sfârşitul unui program evolutiv, codul
genetic al unui suflet individual nu este judecat demn să întreprindă
J funcţia etapei următoare de regenerare a speciei "în Lumină", atunci
acest suflet este retrogradat cu una sau mai multe etape într-o funcţie
biologică în care el va trebui să înveţe prin karma sa negativă cum să se
armonizeze cu Lumina şi Iubirea.
19. Astfel ni se spune că funcţia Omega-minus generează un nou început,
un nou Alpha şi Omega într-o nouă fază a vieţii, în Casa cu Numeroase
Locuinţe. Şi totuşi, ca să ansambleze o structură de viaţă superioară
trebuie să existe un corp superior al Luminii inteligenţei conştiente care
face parte din "Viaţa Viului" .
20. În esenţă, voi existaţi într-o "moarte a conştiinţei" până într-o zi când
veţi realiza că puterea Iubirii deschide viziunii voastre calea înălţării de
niveluri indescriptibile ale esenţei Luminii. Fiecare acţiune a vieţii face
parte integrantă dintr-o centrifugare de energie-materie, ce modelează
) unităţile energetice ale conştiinţei, în aşa fel ca ele să fie destul de
puternice spre a putea învia pulberea vieţii în noi factori ondulatorii
luminoşi.
21. A refuza această centrifugare energetică înseamnă că spirala vortexului
şi spirala reticulată a unităţilor epicinetice rămân fără cod luminos
spiritual. Ca urmare, lumina sinelui nerealizată pur şi simplu se disipă în
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 57

J
1
J
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
••• WS"'_
particule de sarcini luminoase care vor sfârşi prin a de genera şi vor 1
deveni combinări energetice de bază servind la evoluţia fiinţe lor noi.
22. Cât despre "conştiinţa luminoasă" nefolosită, ea este frecvent dată unei
1
această energie va fi folosită judicios. r
persoane invalide sau unui copil orfan în alte cadre ale vieţii unde

23. Îmbrăcându-vă cu lumina conştiinţei voi vă creaţi propriul vostru corp :1


de lumină Gematria spre a vă alipi fun· 'iei vibratorii a Luminii Zohar,
permiţând hainei voastre exterioare Să1-S'JPravieţuiască la acest ciclu de
viaţă şi de moarte al creaţiei fizice. :I
24. Acela care nu aspiră către Lumină v rămâne la bunul plac al
Maeştrilor angelici "Căzuţi", care cer ~nergiile colective ale formelor ~1
speciei în evoluţie. I

25. Pe parcursul eonilor de timp care au precedat această epocă, Maeştrii


şi Prinţii Luminii căzuţi au refuzat să recunoască graţia suverană a lui
, ]
Adam Kadmon în 'universul nostru Tată'. Atunci ei conspiră pentru a
separa chipul divin de asemănarea divinităţilor invizibile ale luminii.
J
26. Aceasta avut loc atunci când Adam Kadmon se găsea în centrul
numeroşilor arbori galactici ai universului nostru Tată. Şi tocmai aici
îngerii şi arhanghelii căzuţi au încercat să limiteze această măreţie de ~
nemăsurat, care le împărtăşea puterea pentru a folosi "curentul Luminii
creative" spre a transforma regiunile haosrrhii în noi regiuni ale creaţiei.
27. Ei doreau să ţină specia în sânul unei distanţe de nemăsurat, mult 1-
dincolo de limitele înălţimii, profunzimii, lungimii şi lărgimii propriului
lor domeniu. În felul acesta au manipulat ei forma embrionară a ]
inteligenţei, conspirând pentru a Îlnpiedica inteligenţa să atingă
nivelurile .Cunoşterii Divine". '
28. Spre a-şi îndeplini ţelul Maeştri căzuţi au deschis biostratusul celest şi J
au separat chipul de asemănare. Asta apermis formelor angelice ale
Nephilim-iilor să creeze confuzie în co.durile de identitate ale creatiei
inferioare. f '
29. De asemenea, ei au răspândit un senti.nent inferior de "sub-conştiinţă"
la entităţile fizice Adamice, în aşa fel, t'F;ntru a bara accesul spre destinul 'J
lor spiritual şi a împiedica conexiunea evoluţiei lor cu etapele evoluţiei
spirituale necesare spre a se unifica cu 'gloriosul Adam Kadmon. "
Fondul subtil al acestei constiinte inferioare" era socotit a favoriza o J
condiţie înşelătoare de pseudo-divinitate şi de mântuire care s-ar
identifica cu mesajul de "eliberare mentală" răspândit de către un j
Maestru, în aşa fel încât să menţină evoluţia sufletului la nivelul acestui
Maestru.
30. Drept urmare, au fost puse în lucru cicluri karmice pentru unele forme
ale creaţiei care au fost contaminate şi inutil precondiţionate de forma
materială continuă.
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 58
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
_ A .,..,..

31. Printre altele, această inferioritate spirituală a împiedicat dezvoltarea


discernământului spiritual, în aşa fel încât sufletele au fost incapabile să
selecţioneze partea adecvată de unitate spiritual-fizică indispensabilă
pentru a găsi Calea Supremă.
32. Din această cauză, manifestările fizice ale lui Adam Kadmon sub
forrră de entităţi fizice Adamice au fost în imp.osibilitate să realizeze
SuItr-Sinele lor divin. Ei nu au înţeles că progresia fizică nu era
com..Iet închisă faţă de O remodelare directă a vieţii venită din planurile
su$,:ioare ale creaţiei.
33. ii dintre Maeştrii căzuţi au devenit dumnezei, atribuindu-şi pecetea
aut rităţii şarpelui şi drept urmare au limitat creaţiile lor la specia
] modelului lor galactic, aceasta neputând admite prezenţa, 'Logosului
DivIn'.
34. Aceşti Maeştri sau "Satani" au fost numeroşi chiar până În zilele
noastre, ei au Împiedicat energiile Luminii să recicleze lumile lor
fizice inferioare, ceea ce le-a permis să progreseze În programe
1 concepute pentru Adam Kadmon. Tot aşa, cunoaşterea lui Adam
Kadmon se limita la un evantai spectral de viziune spirituală.
35. De asemenea, ei au împiedicat cunoaşterea spirituală şi ştiinţifică, dată
de către Comoara Cunoaşterii spre a fi folosită în lumile pe care ei le
111enţ~u în ignoranţă.
36. Aceşti "Maeştri" căzuţi şi-au atribuit titlul de "El" la.sfârşitul numelor
lor şi au provocat corupţia atât în radiaţiile fizice ale Fiilor Luminii ce
penetrau planul fizic cât şi a Fiicelor lui Dumnezeu care reprezintă
adevărata parte feminină a Divinităţii. În felul acesta Fiicele lui
Dumnezeu au fost furate de dreptul de a manifesta învăţăturile
superioare pe planul terestru, de către preoţia coruptă.
37. Aceşti Maeştri căzuţi au creat o ierarhie care trebuia să controleze
toate religiile planetei după chipul idolatru al lui Dumnezeu. Printre
alte,1e, aceşti maeştri au forţat rasa-suşă în evoluţia planetei să coabiteze
cu fermele căzute ale Nephilim-ilor, spre a crea o rasă după chipul lui
Enosh- a acelora care nu aspiră la nimic dincolo de forma materială.
38. Pinfel aceşti falsi Maeştri au venit pe această planetă şi i-au învăţat pe
insh-uctorii ştiinţifici o ştiinţă falsificată a "evoluţiei progresive". În
esehţă, după această epocă, nivelurile vibratorii ale acestei planete sunt
supuse la o evoluţie retrogradă. Totuşi, în căutarea sa pentru o
"i~lantare a Luminii divine" mai pure, cu ajutorul lui Metraton şi a
Oştirii, omul poate să atingă această Lumină ce poate restaura o
inteligenţă Adamică strălucitoare în acest univers local.
] 39. Printre altele, prin planul divin al reînnoirii, Tatăl a permis acum
ierarhiilor angelice să doboare creaţiile căzute limitate. Maeştrii căzuţi
care, mai înainte, au făcut în aşa fel încât să închidă spirala dublă a

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 59


1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOA~TERII: CHEILE LUI ENOCH

"biostatusului" în metamaterie, sunt acum înlăturaţi. Prin asta rezultă un 1


nou flux luminos al manifestării energetice de la Adam Kadmon.
40. Fără Tronurile de glorie şi Conducătorii civilizaţiilor spirituale numiţi
de către adevărata Ierarhie a Tatălui şi a Celui Bătrân de Zile, forma
1
materială ar fi rămas jucăria dumnezeilor Nephilim-i care ispitesc
inteligenţa cu o "asemănare", în aşa fel încât această inteligenţă să :1
servească o formă de lumină inferioară mai degn.bă decât Lumina Vie.
41. Spre a-şi menţine puterea, N ephilim- ii s-au băi "t pentru a înfrâna ,1
puterea luminariilor care pot acorda omului capacitatea necesară spre a
folosi emanaţiile Sephirotice în cerurile inferioare.
42. În timp ce eu scriu această cheie, mi s-a vorbit despre arhivele viziunii
Paradisului pe care Metraton mi l-a arătat. Şi eu am văzut acolo,
-1
,

codificate în tabletele de cristal, giganţii pământului care s-au amestecat


cu fiicele Rasei Adamice, în aşa fel că ei au poluat pământul cu fiinţe ce
j
aveau corpuri fizice mari, dar care totuşi aveau suflete de talie redusă, Pe
aceste tablete de cristal, era scris că generaţiile au încălcate legile,
generaţia după generaţie, până ce a apărut pe pământ o sămânţă nouă,
1
care va distruge încălcarea şi va arunca păcatul în neant.
43. Eu am văzut cum la începutul timpului, modelele de viaţă pre-Ajazelit, J
pre-Adamic, pre-Enosh şi pre-Jaredit au devenit limitate în forma lor de
conştiinţă. Şi Omul celest a strigat: "Unde îmi est~ci Super-Sinele
meu Divin?" La acea epocă, numai seminţele luţ Enoch şi Set au avut
]
permisiunea să intre în "Casa Luminii" şi să mărească Comoara Celestă
a Înţelepciunii cu experienţa sferelor inferioare .. ]
44. Şi eu am văzut puterile numeroşilor Satani- puteri ce controlează
sferele noastre tridimensionale-, eliberând explozii de o extremă
violenţă, în aşa fel încât părţi din acest haos au format noi planete şi au J
închis Omul-Matrice retrogradându-l în cicluri aJe materializării şi în
chipuri de rase-suşe care au căzut de-a lungul tuturor eonilor. j
45. Eu am auzit chemarea Tatălui care spunea: "Ainam, Adam". Şi corpul
a răspuns tocmai din cerurile inferioare spunând; .,Eu sunt aici Tată". Şi
Tatăl a spus: "Sămânţa ta de lumină (Ur) va fi socotită cu Uriel şi J
Oficiul Luminii Mântuitoare. Şi în eonii conştiinţei rasa Ur va completa
munca mea în aceste ceruri şi va fi socotită cu înaltul comandament al
lui Uriel şi Mihael". ,,' 1
46. Căci în lupta pentru abolirea programelor creaţiei căzute, este necesar
ca Ordinul lui Mihail şi Ordinul lui Uriel să coboare din cerurile j
superioare şi să salveze urmaşii lui Adam limitaţi de către cele trei văluri
carnale. Începând cu asta conştiinţa creaţiei spirituale va înceta să
doarmă sub aparenţa înşelătoare a luminii falsificate. J
47. Eu am văzut cum Metatron a dat putere Marii Înţelepciuni a Luminii şi
cum Domnii Luminii Superioare au Încetat să izoleze Terra ca ea să nu
luai fie sub conducerea căzută a Domnilor rebeli ai Luminii. Eu am
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH - 60
J
.1
J.J HURi AK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
...
văzut cum o sămânţa pre-galactică specială a Dumnezeilor Rasei lui El
(Fiinţă a Luminii) mergea pe Terra şi a început să amelioreze creaţiile
lumii din pulbere.
48. Eu am văzut cum seminţele alese ale lui Enoch şi Seth au construit
oraşe celeste modelate pe Terra. Ele trebuiau să pregătească sămânţa
fizică în stare [Sătreacă pragul acestei creaţii, de îndată ce omul va învăţa
să coopereze ~Lsă trăiască ca familie a lui Dumnezeu.
49. Şi eu am v~ .it gloriosul biostratus restaurat în ceruri! Şi puterile anti-
Christ şi antiJ,;th răsturnate!
50. Si eu am văzut în 'Universul Ce Va Să Vină' radiatii ale Iubirii
însoţind înto~cerea lui Christ şi splendoarea Ochiul~i contemplând
deschiderea cerurilor şi Metraton, Mihail şi Uriel care coborau cu Iisus,
Moise şi Ilie în strălucirea lor exterioară a Luminii. Şi sanctificarea
sămânţei credincioase care participă la Planul lui Dumnezeu, mutată
dintr-o dată ca de un maestru care apără pământul, înviind într-o clipită
în Lay-oo-esh.
1 51. Cu ajutorul lui Omega folosit spre a modela "alte lumi" eu l-am văzut
pe Christ, ,,Miel uns" al lui YHWH deschizând mormintele
credincioşilor care se ridicau din "pământurile splendorii". Familii
întregi au acoperit suprafaţa universului local, sămânţa lor mărturisind
despre emanaţiil~ivine restaurate, adunând modelul central al chipului
şi asemănării născute şi plantate în Grădina Vieţii.
52. După ce au plonjat în profunzimile "conştiinţei mai joase decât
adâncul" şi au suferit timp de mulţi ani pe pământ, sufletele şi-au
desfăcut mâinile deasupra corpului de pulbere şi au ridicat un corp de
"slavă" modelat pentru splendoarea perpetuă şi Lumina purtătoare de
Dumnezeu, de unde toate lucrurile vin şi unde toate lucrurile trebuie să
se întoarcă în ,perfecţiune.
53. În sfârşit, eu am văzut copii ţinând sceptre aurite, veniţi din toate
regiunile lumii, ghidând credincioşii către ceruri. Şi aceia care au primit
viziunea charfsmatică a Spiritului Sfânt au fost primii care au revelat
Merkabah lui!Dumnezeu.
54. Pulberea a fC1sttransmutată în Lumină Divină şi aleşii spiritului şi-au
luat locul în ~0nsilii.
55. Spiritul este, 0 parte din voi înşivă aşa cum şi voi sunteţi o parte a
Spiritului. ~
56. Vino, Spiritt,divin al lui Dumnezeu, pătrunde eonii lumilor divine
infinite!

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 61

I
J.J HURTAK
- - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

:1
f

1J
I

~l
I

1 1
,1
j
J

J
j
1
,j

'J

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 62


J
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
WH

3-0-7
ţ
Ar...... .

10[ l1g{IrrJE2\S1J)~ C'E 0/51 SJL VI1{f2t rrOŢI o/02( 1)J[


J SOCOTE5l.L~ tJJ~ !.PELl1L Îr;{ C.9l!T('E5111 soLOS n
~r;{'E2((j 1IL'E Ld-{ 1YE 111'BI2(T- Î9{SPJ[Ţfl1L-TFJv[P
:u LO~ l1gy]~2\Sl1L 'ESTE 5lS'EM'Eg.{rvt 119{1JI
Îg.{ŢEL'E~:'C~'E 51 CJ-{T-9vf5lTÎ9{ :F.1LŢJL
))rr2(o9{l1E[UI 19{ŢELT-PCIl1g.{II S5lL'E
C2(T,J'-rro.9l!T('E
J7051TE SCT-9{.9l!T(IILT-VIZJ15U'E YU'E
VI'ETII SJ'-L'E T2(T-Cl1TE. J[COLO/ 119{tJJT TOJlLTE
}

~r;{T-2((jIIL'E Cl12((j PV3{OI tJJIg{!Jv{TMtJ32(JlLg.{YLSJL


SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 63
1
'1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
•••
Jl. u !FOS7' C:;-[rEJvf5iTE ŞI 2(T/D IS7'2(IrJ311ITE! ~L JL 1
C:;"PE/Jv&L 7'L.52l.'EL)} Ir;v[;;tŞl'J{/L'E o/II)} C.!42('ES- 52L11
YLCO2(1J.52l. 7' Cl1 9v[rE,9vf':B2(YL9\[.52l.
S.52l.Î9\[ 11113I2(~ SI
'Eg{'E2(Ş II c2(T!Arro.!42('E! Îg{.9LŞ.52l.:F'EL SP2('E YLf ŞI 1]
~ ~ ~
COJ{7'Ig{1J!lL 0/IJL7'.52l.! ))5'V['EM132?J4-~ 5t ŞL02(PEl 19{
!
I

sfl..9{'UL 'U9{'EI 5'LLTE :M'EM'13'l(7L9{'E7L


ŞL02(I'EI)).cJfrr rn'ESPq?.'E ))I9vf.52l.Ş19\[IL'E !.
11 1
'"
rnIsrr2(llCrrIrrJE)) SI ))2(JLl1TJLTE)) 'EL L'E-.9L t
•..... - ) /'--
.. 1
,
I

l'J{L.52l.Tl12?J4-TtJJ'E!F2(IC.54.C.54. O ))M'EM132(.54.9\[YL~:lL
111(11))S~ 9{rzJ. C09{7'.9t3vfl9\['EZ'E O ))M'EM132(.52l.9{5tYL :1
Il1rJ3FRJI)) Î9{9{OV5L 02(1JIJ{'E 1J'E 'EVOLllŢI'E. 5ZLŞ52L
S'E Îg([:43vlPL.:4 Î9{'EC:;{ILPB2(1.1L tJJ'E o/I.54.rr.:4Î9{ )
1
))zo9{.52l.g{O.52l.ST~ TEMP02(5tL:Ă. tJ)'E C09iŞrrIl'}.t!:4. -.
OMruL P2?jM'EŞTE 01(1JIg{'E! PrzJ.TE2(I! C~I ŞI
]
L llMI9{j tD'E :FOC! C.54. 'EL S~ P2\j C'E.9t.P:4.C~J --
c!4Jv[PrzJ.L S~l1 in: o/IYl.'T~ 'ESTE 119{SC'E9{Yl.2(Iru )
: ]
q)IZ 11f4..L5tL 'Eo/O L 1.1'TI'E1S'UPE1(10.!42('E. C:4.CI
- ) A A
]
OMY..LL.52l.!FOS'T 2(.52l.SP.54.9\[1J IT 1~)SPJLŢ1V.)) ŞI
))'E9{'E2?Ij1IL'E 'T2(09{1.1L 1.1I}}Lr.54.1.1))Î:Jv{rJ32(~CYl.TC1.1
J
M'EM132?J4-~ P2(OP2(I1.1Ll1I S~ 1.1 rrI:Jv{p))..
1. Omul se situează la un nivel al inteligenţei ce ocupă spaţiul în scenarii
r-
1
vizuale create de către ordinile superioare ale evoluţiei. Spaţiul estelacea
parte a unui circuit mai vast care permite lungimii de undă evolutivb să se .1
reconstituie ca replică a chipului Tronul. t , c

2. Această cheie explică că timpul nu există, dacă nu ar fi dimensiunea


conştiinţei spaţiului în forma sa de evoluţie. ~
3. Depăşind dimensiunea conştiinţei sale, omul va înţelege că în realizate
timpul şi spaţiul nu există şi că ele nu sunt decât o serie de puncte ce' j
reflectă conştiinţa sa care, conştiinţă, există dincolo de început şi sfârşit.
4. Odată ce Omul va evolua în dimensiunea conştiinţei următoare, precum
Iacob, el se va putea înălţa în reţeaua galactică şi va atinge alte cîmpuri
spaţio-temporale ale lui Kolob, Sistem al Soarelui Central.
5. Deci, cheia lui Enoch explică că universurile Shekinah transformă, la
nivel molecular, formele-gând ale Domnilor superiori care vin de la

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 64


1 J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
A U -
Tronul Inţelepciunii Creatoare pentru a crea şi face să evolueze lumile
muritoare şi chiar pentru a lua formă de materializare fizică.
6. Această materializare fizică nu este decât o formă de extindere prin
spaţiu şi care se numeşte mai precis "Membrană înăuntrul Timpului".
Corpul fizic al Domnilor Superiori ai Luminii nu este decât forma
aparentă a Corpului Luminii care 5~Jntinuă să existe în forma sa şi puterea
sa superioară. Această formă aparet.tă este aspectul inferior cel mai de jos
al lui Batsalmaynu şi Kidmoothens. fie a Chipului şi Asemănării.
. ] 7. Totuşi, Chipul şi Asemănarea suf. singura schemă directoare a forţei
vitale pe care omul o poate folosi spre a lucra cu Controlul Central şi
Consiliile Luminii. Omul, datorităiacestei încarnări, are capacitatea să se
înalţe în chipul Maestrului, aşa cum Iisus a primit, în văzul tuturor,
puterea lui Christ, ce i-a conferit adevărata
, sa identitate superioară.
] 8. Totuşi, omul trebuie mai întâi să.lucreze pentru evoluţia corpului său
fizic ca să poată primi corpul superior al Shekinah. Atunci el va putea să
îi vadă pe Domnii Luminii şi să interacţioneze cu Ei.
] 9. Un asemenea Maestru poate să cheme în faţa tronului său toate
emanaţiile sau proiecţiile create, care s-au materializat în corpul de
. fizic.
creatie ,
10. Maestrul stă în numeroase forme şi el le poate chema, asambla apoi să
le redistribuie funcţie de faza înţelep~ii Luminii şi Iubirii care le-a fost
] dată, în aşa fel încât ele să împărtăşească regiunile corpului său superior.
Aceste forme sunt sinteza structurilor cerebrale şi celulare ale corpului
Domnului Luminii care îl foloseşte pe Adam Kadmon drept casa sa,
locuinţa sa.
11. În acest fel, universul este dus la un nivel de creaţie superior în care
orice geniu creator este adunat şi redistribuit cu noi programe de creaţie
luminoase. .
12. În Apocalipsă (5:1-5), noi citim.-; Apoi eu am văzut în mâna dreaptă a
celui ce stătea pe Tron, o carte scrisă şi pe dinăuntru şi pe dinafară,
ascunsă sub şapte peceţi. t
" " Eu am vazut
1.). ~ de asemenea un ,.J lluger puternic. care spunea cu voce tare:
J , Cine este vrednic să deschidă car{ea şi să-i rupă peceţile?' . Dar nimeni,
nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu era vrednic să deschidă
cartea si să citească în ea.
14. "Şi eu am început să plâng multifiindcă nu se găsea nimeni vrednic să
deschidă cartea şi să citească în ea:.:Şi unul dintre Bătrâni mi-a spus: 'Nu
plânge. Iată Leul din seminţia lui Iuda, coborâtor din rădăcina lui David,
a biruit, ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale sale.'''.
15. Enoch mi-a explicat că această cheie a Zohar-ului se referă la
programul deja în curs, simbolizat de Mâna Dreaptă. (Ca urmare, el mi-a
spus că noile programe sunt create de către Mâna Stângă în timp ce

..
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 65
'1 1
~

~1
J.J HURTAJ< - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

programele ce există deja sunt hrănite de Mâna Dreaptă a celui care stă
•••. '1
1
pe Tron).
16. Şi cartea pe care eu am văzut-o în prezenţa Tronului era ţinută în I '}

acelaşi timp de către Mâna Dreaptă şi Mâna Stângă căci asta era cartea
împlinirii vechiului program al lui Adam Kadmon şi modelul noii ere a
Luminii pentru Drepţii Rasei Christice.
17. Şi eu am văzut cu ochii mei semnificaţia cuvintelor lui Ioan: ,,0 carte I
r
I
(
scrisă şi pe dinăuntru şi pe dinafară" . Ochii mei au văzut că cartea constă
în emanaţia literelor de foc şi că trebuia să pătrunzi înlăuntrul acestor t 11
emanaţii pentru a cunoaşte semnificaţia celor două feţe ale manuscrisului.
18. Şi eu am văzut că pe verso cartea era folosită de către Maeştrii Luminii \ ~1
pentru a codifica creaţia fizică plecând de la cer, ca rasa umană să nu fie I

decât o inversare transparentă a chipurilor divine ale creaţiei constant


1 ]
păstrată în prezenţa Tatălui Divin.
19. Cartea se referă la program, la schema directoare a celor Şapte Lumi-
Locuinţe care trebuie încă să se realizeze şi să se elibereze de vechile lor
restricţii.
1
20. În Shekinah, cele şapte peceţi reprezintă cele şapte chakras care trebuie
să fie deschise spre a permite înălţarea sufletelor şi pentru a nu întârzia ]
împlinirea numărului de suflete desăvârşite,
21. Asta explică de ce Ioan a început să plângă: el ştia că fără deschiderea ~ ,]
peceţilor, un mare număr de suflete vor fi distruse.
22. Cuvintele "Leul din seminţia lui Iuda" însemnă că dintre toate triburile
lui Israel, Iuda este cosinusul tuturor mişcărilor tribale în ceruri. Aceste .1
mişcări sunt controlate de către cele douăsprezece controale ale
pragurilor Mazzaroth sau Zodiac.
23. Autoritatea colectivă a tribului lui Iuda pregăteşte calea ce permite J
pătrunderea în acea lume cu noi învăţături venite din cerurile superioare.
"Faţa" acestei direcţii celeste a fost deja semănată în vechile împărăţii ( I j
planetare dar acest Leu va birui vechea cosmologie solară. Emfaza este ţ

asupra tribului lui Iuda cât şi asupra noului simbol al Leului. ~


24. Iisus, manifestarea Oficiului lui Christ în împărăţiile exterioare,
arătându-se oamenilor ca descendent din familia lui David este acea (
Lumină superioară care a pătruns În deschiderea cerurilor făcute de către
Iuda invitând în felul acesta omul să depăşească astronomia unui soare .f
:J
1
U
fizic -leu-spre a ajunge Filiaţia lui Mesia colectiv.
25. Leul reprezintă pe Christ încarnat, Leu superior din cerurile superioare j
care a biruit cerurile şi a deschis larg porţile pentru umanitate.
26. Ioan este în Corpul lui Adam Kadmon în momentul în care se găseşte
în centrul scenariilor vizuale ale Tronului stând în faţa cărţii Înaltului
Comandament; el a înţeles că el este o materializare a formelor-gând în
mişcare.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 66


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

27.
-
El înţelege că puterea şi slava Tatălui sunt atât de măreţe că însăşi
Maeştrii Luminii ce stau în prezenţa Tatălui, cu toate că sunt co-eterni cu
Tatăl, pleacă temporar din unul dintre planurile Tronului spre a stabili
inteligenţa divină direct în noi lumi create şi în acelaşi timp să permită
altor Maeştrii celeşti să stea în prezenţa Tatălui şi astfel să capete o
înălţare de necrezut.
28. Intructorul continuă (în Apocalipsa 5:6-10): "Şi eu am văzut în mijlocul
Tronului, înconjurat de patru fiinţe vii şi de Bătrâni, stând un miel, ca
înjunghiat. El avea şapte coarne şi şapte ochi care sunt cele şapte spirite
ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul.
29. "EI a venit pentru a primi cartea din Mâna Dreaptă a celui care stătea pe
1 Tron". (N.B.: tronurile energetice şi controalele energetice sunt luate din
Mâna Dreaptă şi date Mielului).
] 30. " Când el a luat cartea cele patru fiinţe vii şi cei douăzeci şi patru de
Bătrâni s-au aruncat la pământ în faţa Mielului, ţinând fiecare o alăută şi
cupe de aur umplute cu tămâie, tămâia fiind rugăciunea sfinţilor.
] 31. "Şi ei cântau o cântare nouă zicând: 'Tu singur eşti vrednic să primeşti
cartea şi să-i rupi peceţile; căci tu ai fost junghiat şi prin sângele tău
răspândit, tu ai răscumpărat pentru Dumnezeu oamenii din orice trib, din
orice limbă, din orice popor şi din orice naţie,
32. ' Şi tu ai făcut din ei o împărăţie şi o preoţie pentru Dumnezeul nostru şi
ei vor domni pe pământ ca regi'''.
33. Metraton mi-a arătat cum noii profeţi şi preoţi ai lui Ur vor deveni
Consiliul Fraternităţii Luminii.
1 34. El mi-a arătat cum Maeştrii înălţaţi guvernează Consiliile
Frateruităţilor, care formează Linia de Bază a Marii Piramide Albe ce
înconjoară pe cel Bătrân de Zile. Această linie de bază este constituită din
Maeştri Înălţaţi Trinitizaţi, În felul acesta nu poţi privi un singur Maestru
Înălţat al Consiliului fără să vezi în acelaşi timp pe cei Trei Maeştrii ca
un ochi etern.
35. În prezenţa celui Bătrân de Zile, de asemenea se găsesc cele "patru
fiinţe vii" care sunt substanţa creatoare conţinută în Comoara Luminii.
36. Metraton mi-a arătat cum Elohim-ii folosesc Misterele volburânde
pentru a modela inteligenţa, la nivel galactic şi sub-galactic după Voinţa
Tatălui. Din această cauză, cele patru fiinţe vii sunt pline de ochi care
servesc pentru. a proiecta în întunecimi, numeroase chipuri şi asernănări.
Aceasta permite Domnilor să creeze numeroase împărăţii în cele patru
direcţii ale întunericului galactic cu multă precizie şi certitudine.
37. Procesul constă în a face să treacă un Mister al Tatălui prin toate
formele de ochi posibili, pentru a transforma întunericul şi pulberea în
moştenire a Luminii.
38. Din contră, Domnii Luminii căzuţi nu au puterea celor patru creaturi vii
şi din această cauză nu pot perfecţiona creaţia.
cr==

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 67


1
1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
M

39. Metraton m-a dus Înăuntrul Tronului celui Bătrân de Zile unde eu am ]
văzut cum arhitecţii Săi co-eterni împart chipurile Luminii superioare
care este continuu transformată deTronul său în numeroase Tronuri şi
Domnii care sunt regizate de către cei Douăzeci şi Patru de Bătrâni,
1
permiţând astfel fiecăruia dintre ei să aibă un tron divin în lumile Olam
Atziluth. :I
I
40. Fiecare din cei Douăzeci şi Patru Bătrâni ţin o alăută care este vibraţia
muzicii sferelor ce acordează Tronurile cu armonicile schimbătoare ale
universului.
41. De asemenea ei au o cupă din aur pe care îngerii servitori o umplu cu
tămâie, aceasta fiind rugăciunile de mântuire spuse de sfinţi. De
asemenea această cupă de aur este considerată Kolob, Marele Soare
-1
Central, care adună energiile dătătoare de viaţă din fiecare univers al
Bătrânilor, în aşa fel ca aceştia să poată modela noi lumi. J
42. Deci, chiar în Tronurile şi principatele fiecărui Bătrân, formele-gând
ale Luminii şi chipurile creaţiei sunt adunate, evaluate şi redistribuite
pentru a crea noi lumi.
1
43. Şi mi s-a explicat că planurile superioare vor fi primele chemate în faţa
Tronului spre a da socoteală de felul în care au folosit ei energiile lor de 1
viaţă.
44. Aceia care aparţin Luminii imperfecte vor fi aruncaţi din mijlocul
Tronului în regiunile celeste inferioare unde vor produce un dezechilibru
]
considerabil.
45. Aceasta va fi începutul unei mari curăţenii care va cuprinde toate ]
împărăţiile Casei cu Numeroase Locuinţe a Tatălui şi care va destitui din
cerurile superioare falsele autorităţi spirituale spre a le dirija către
regiunile inferioare ale creaţiei planetare; unele dintre ele vor trebui chiar
j
să înceapă complet evoluţia lor spirituală,
46. Cât despre inteligenţa spirituală promovată, ea va căpăta locul lăsat
vacant în spaţiu de către alte inteligenţe care continuă ridicarea lor sau de
,j
către acelea care au fost alungate, în felul acesta armonizând echilibrul.
47. Eu am văzut Mielul care este Fiul Tatălui, acel care conduce Oficiul lui j
Christ, rupând cele şapte peceţi. Şi faţa sa era aceea a lui Iisus, dar ea
exprima o mare tristeţe, în acelaşi timp din cauza slăbiciunii îngerilor
care au corupt omul şi din cauza felului în care omul a primit învăţăturile J
sale spirituale superioare.
48. Şi am văzut cheile victoriei Tronului îndeplinind "Programul Israel", j
care înseamnă "Acel care luptă în Dumnezeu până la victorie".
49. Şi am văzut evenimentul ruperii peceţilor chiar dacă Terra nu a făcut
încă experienţa acestor adevăruri din cauza decalajului său în energie
spirituală.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 68


(AIITEt>. CU;JOf\ŞTE.kl , -HF.ILF. LUI ENOCH
- - - - - iiiiiiiiUiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

50, Şi când eu am vazut prima pecete rupandu- e. ,,' Veniţi!' Eu am privit


.~i iată :~apărut U1l ca alb: el '<UC îl călărea a '--'3. un arc: i-a fost dată o
cn-t'<..n:~;:I;} ple a+ a biruiir să 1. lucI vie oria'.
-:; t îl fat: de h ilor mei :::c derula ) mare Bătălie Gala .ncă pentru purificarea
ceri ril r: P' ricirc. Eu J ~,111 \ ăzut pe Mihail alungând forţele
independente ale Luminii din regiunile Săgetător. acelea care nu se
-rosterna 1 în Taţc< ~latali i
52, A doua pecete S-d eschis ŞI cu am -ăzut ..un cal de culoarea focului şi
1 cel Ci: le îl călăr ca 1 pn 11i t-- u el' il ~l i: pacea de pe. l.mânt ca oamenii să
se omoare unii pt.: l1ţii: si lui J -a f sI dată o _abic l11'1fC".
j.... Câ: C - Il de 'LIn, a două pecde eu am văz: t apărând 111faţa ochilor mei
1 iu cal de fr car este Comar-dame 1U11 .iin Ierusalim ce provine din
Orion El conducea caii bleu a Scrafirn ..ilot ŞI laii albi purtători ai Stelei
lui David 'l' Hyos Ha Koidesh Caii co uincau numeroa ele galaxii ce
c duceau j udecau. Tatălui )1 <upri TIau J)[ azurilc tcmp rale perimate.
5/. Şi eLI am văzut .Comandarncnrul din Ierusalim' nunând o centură de
1 apărare în ju.. 1 sistemultn ~()ILlI' în timp re se desfăşurau bătăliile
eraihiilo. peuuu Pute 'e Vechile lerorhii ale Putprii ,i forţele inferioare
] al lununit car au inspirat negari :itatcd sist .mel )I' terestre au fost tăiate
de la c rurilc superioare d către sabiz, din Orion.
55, Şi cu am văzut caii bleu ai Seraphim-ilor creând continuu cercuri în
interiorul c rvurilor. mveli le sistemele terestre, În aşa fel ca moartea să-i
('1 .olcască pe acei care trăiesc II! ace 5i cel i ate, în timp ce puterile
întunccin ii se închideau aSI pra Autorităţilor TCl ebrclor şi le înghiţeau.
36, ,.~;~eu aiu ai.zit ')C a u cia Iiin.ă 'it.: t,i ''lnd: . Vin')!'. Eu am privit şi iată
..::1a apărut iu l il 11<::,gnr acel care il călărea tine: In mână o balanţă. Şi în
mijl .cnl ~ elor p~1 ru fi i nte ' :i eu eUL auvi t' (ce care zicea: ' O măsură
de grâu p n ru un leu şi trei măsuri de orz pentru un leu; dar să nu vatămi
uleiul de măsline şi nici 'ip 1"'.
57. Şi elam V?lZlI' CUl1' .icei care şi-LlLI oferit sufletul pentru gloria şi
puterea lui uctfer au fost. JUC ecaţi pc balanţa greutăţi lor şi măsurilor
cele re.
j8, Calul nenru vine pcntr l a judeca re .icei: care nu sunt gata pentru cules
...
i pe lnger:; cxpluzati din ,,'-nuilc upci i are care ~'U îmbrăcat corpuri
grotesti EI II :()~t cân ăJ ui Îl ac 'h. iti! ip cu săr iâuţa bună şi s-au arătat
d fi sămânţa lui Lucifer, c: ci ei llU au produs roade creşti şi nu au putut
fi arne')le,~a~i cu recolta lut Christ.
50. Fiecare l.l fost . 'alu,li JU!Je varo.rrca sa. asemenea unei flori de pe
ramurile Arborelui Vieţii. În nil rncntul ultimelor fructe. Şi echilibrul
\ iCL~i ~ r~ht 1 cr: c t "1 lLlţ<l" 'onului spre ac soco.eolă de înţelepciunea
a cr -at .arc. l)r~Cllm IllU~urj i CI\? .ară ai l ibanului şi ai Israelului.

69
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

60. Grâul bun a fost adunat şi separat de neghină. La fel şi orzul era gata
pentru seceriş. Şi Drepţii au fost chemaţi pentru a pregăti Ziua de
sărbătoare a Domnului, în tempul celui Prea Înalt.
61. Ca dintr-un măslin luxuriant, încărcat cu fructe, uleiul de măsline pus p
altarul măreţiei, a fost extras din Fiii lui Israel care puteau sta drept în
faţa Domnului, aşa cum Iisus stă drept pe Muntele Măslinilor. Şi Mihail a
Întins mâna către cupă, vărsă vinul din struguri care curse cu miros suav
şi plăcut în onoarea Regelui Suprem.
62. Asta este judecata acelora care sunt în ceruri. Acei care au fost puşi
deoparte au fost unşi cu uleiul Luminii Eterne; căci ei au băut vin cu cupa
Sfintei Cine.
63. "Şi când el a deschis a patra pecete eu am auzit vocea celei de a patra
~J
fiinţe vii spunând: ' Vino şi vezi! Şi iată că a apărut un cal de culoare
palidă. Acel care îl călărea se numea Moarte şi Locuinţa morţilor o urma :1
de aproape. Lor le-a fost dată puterea asupra unui sfert al pământului spre
a face să piară oamenii printr-o sabie lungă, prin foamete, prin molimă şi
prin fiarele pământului' ." 1
64. Şi eu am văzut că moartea temporală nu avea autoritate asupra
sufletului dreptului, "membrana gloriei" care va trebui să continue.
65. Şi de asemenea eu am văzut sufletele incapabile la sfârşitul acestui eon
să se înalţe către Super-Sinele lui Adam Kadmon fiind distruse de către , )
un foc celest mai teribil decât Moartea însăşi: focul din Locuinţa
Morţilor, pregătit pentru sufletele care s-au judecat nedemne de serviciul
etern pentru Tatăl, având în vedere numeroasele lor încarnări ale
conştiinţei. Căci aceste suflete au primit în trecut, posibilitatea să biruie
1
Moartea prin credinţă, serviciul către umanitate şi realizarea Misterelor
Împărăţiei lui Dumnezeu. J
66. Şi eu am văzut patru tipuri de nemesis convergând către planetă:
foamea, molimile, fiarele pământului şi războaiele. Aceste ravagii erau o ]
pedeapsă karmică impusă omului pentru că a păcătuit împotriva unuia
dintre cele patru elemente: pământul.
67. Dreptii care au fost martorii distrugerii "celor răi" au fost de asemenea J
aneantizaţi fiindcă ei nu se găseau în regiunile de securitate, protejate de
către Merkabah Luminii. Totuşi cei drepţi nu au suferit decât o moarte
temporală, sub altarul focului temporal, ştiind că ei vor fi înviaţi în Casa
lui Dumnezeu cu Numeroase Locuinţe.
68. Şi când ei au deschis cea de a cincea pecete eu am văzut sub altar
sufletele acelor care au fost înjunghiaţi din cauza cuvântului lui
Dumnezeu şi din cauza mărturiei pe care ei au dat-o. Şi ei au strigat cu o
voce puternică spunând: 'Până când Doamne Suveran sfânt.şi adevărat
vei întârzia tu să judeci şi să ceri răzbunare pentru sângele nostru, asupra
locuitorilor pământului. "'.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 70


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
"»111

69. "Şi o haină albă a fost dată fiecăruia dintre ei; şi li s-a spus să se
odihnească încă un timp, până ce va fi complet numărul tovarăşilor lor de
sclavie şi a fraţilor lor care trebuiau să moară ca şi ei".
70. Si, eu am văzut cum sfintii , si, martirii au fost reuniti
" în diferite vesmânte
energetice, ca un minister al Luminii să se poată constitui cu un număr
adecvat de instructori şi de maeştri necesari pentru înălţarea universului.
71. Astfel sufletele "adormi te în moarte", până ce numărul de suflete
perfecte va fi atins, sunt asemenea cu părul de pe cap care trebuie să fie
numărat înainte ca Coroana Luminii să poată fi purtată.
72. Şi eu am văzut cum Tatăl a făcut să se împlinească cea de a şasea şi a
şaptea pecete unindu-le într-un mister glorios şi uimitor: întemeierea
Coroanei Sale de Lumină deasupra arhitecturii creaţiei.
73. "Eu am privit cea de a şasea pecete; a avut loc un mare cutremur de
1 pământ, soarele a devenit negru ca acoperit cu o pânză groasă, luna
întreagă sângera şi stelele din cer au căzut pe pământ ca smochinele
scuturatele de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca un pergament pe care
îl faci sul şi toţi munţii şi văile au fost mutate".
74. "Când el a deschis cea de a şaptea pecete s-a făcut în cer o tăcere de
circa o jumătate de ceas. Şi eu am văzut şapte îngei care stăteau în faţa lui
Dumnezeu şi şapte trâmbiţe le-au fost date lor".
75. Eu am văzut sistemul solar părăsind înclinaţia sa magnetică, intrând
într-un vid electromagnetic şi părăsind alinierea sa cu ceea ce omul
numeşte Steaua Polară.
76. Şi eu am văzut cum sistemul solar a primit o nouă circumpolaritate cu o
nouă Stea Polară. Astfel Voinţa Tatălui a prevalat şi sistemul solar a fost
plasat dincolo de coliziunea spontană a particulelor, pe o "Latitudine
Adevărată" în armonie cu Voinţa Sa Cosmică.
77. Şi o nouă carte i-a fost dată Terrei, ca ea să se poată ridica Într-un nou
cer, în care o haină nouă i-a fost dată cât şi o nouă specie îmbrăcată cu un
corp de Lumină.
78. Drept urmare, după ce cerului i s-au luat vălurile, eu am văzut o nouă
carte care este schema directoare a noilor constelaţii. Şi pe măsură ce
cartea se derula, au apărut un nou cer şi un nou pământ.
79. Şi eu am văzut cum vibraţiile cereşti au reorganizat hotarele celor
douăsprezece planete ale sistemului solar al Terrei. Totuşi, cele
douăsprezece planete au fost puse Într-un nou program a "numeroase
ceruri" spre a permite inteligenţei Terrei, în timpul înălţării sale Într-un
corp de energie-materie, să coabiteze cu numeroase alte inteligenţe de
energie-materie şi să rămână în constelaţii constituite din doi s-au mai
mulţi sori fizici.
80. Şi eu am văzut trâmbiţele Merkabah celeste reglând sferele planetare
într-un nou arc de un semi-minut, în timp ce piatra de vârf celestă
J
SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 71

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

coborând din spaţiu se aşeza pe arhitectura modelului Alpha şi Omega al


Tatălui.
81. Şi eu am văzut că Marea Piramidă de la Gizeh de pe pământ era un
model în piatră pentru planul de mântuire al lui Dumnezeu. Totuşi, rari
au fost aceia care au înţeles misterul puţului sursei aşezat deasupra
piramidei şi în care se află sufletele acelora care au eşuat în misiunea lor

r în serviciul Tatălui.
82. Şi eu i-am văzut pe acei care nu erau gata să intre în noul Program al
Luminii şi care se temeau de schimbarea orbitei terestre şi de apariţia
1
ţ
noilor iluminarii ale Luminii în mijlocul unei ploi de stele care cădea în
întunecimile Terrei. ~l
! I

83. Şi apoi, ochii mei au văzut pe cel Bătrân de Zile. Şi acolo unde toate
energiile scurgându-se din această membrană erau chemate şi
redistribuite, El a chemat la El aceste "Imagini Vii" care s-au ajustat după
,1
Membrana Sa în iubire şi energie creatoare.
84. El l-a chemat nu numai pe Om ca energie a iubirii într-un spaţiu-timp
determinat, ci de asemenea pe Adamii Kadmon din toate lumile-locuinţe
1
galactice.
85. Şi El a chemat în faţa Lui toate formele-gând ale creaţiei răspândire în J
întregul "spaţiu" spre a le reînnoi în noi scenarii de iubire care împrăştie
programele Sale în numeroasele principate ale Energiilor Tronului Său.
86. Si , acum această cheie vă învată, aceasta: nu întârziati. în lenea inimii ci
manifestati în pieţele publice "toate darurile spirituale" în aşa fel încât
puterea Tronului Tatălui să fie glorificată în voi, căci noi ne aflăm la
Vârsta Sfântului Duh.
87. Amintiţi-vă de cuvintele lui Iisus: " Căci falşi Hristoşi şi falsi profeţi se
vor ridica şi vor îndeplini mari minuni şi miracole spre a seduce pe cât J
posibil chiar pe cei aleşi. În felul acesta eu v-am avertizat. Deci dacă ei
vă spun vouă: ' Vedeţi! El se află în deşert' (cum s-ar spune în afara ]
f serviciului public), să nu vă duceţi acolo: ,Priviţi!' El se află în camerele
r
t interioare', (ceea ce însemnă a tăgădui întoarcerea fizică a lui Hristos şi a
f, nu pune accent decât pe sufletul interior), nu-i credeţi".
88. Căci păstorul Iisus vorbeşte oilor Sale. El ne vorbeşte de universul ce
va să vină şi de felul în care Evoluţia Superioară va veni să adune pe
credincioşii săi atunci când cerurile vor fi larg deschise şi când toate
'J
I

semnele se vor fi împlinit.


89. Atunci, Mitsvahs Israel, .Alianţa lui Israel", va înţelege aceste cuvinte
ale lui Iisus: " Imediat după aceste zile ale tristeţei, soarele se va
1
întuneca, luna nu va mai lumina, stelele vor cădea din cer şi puterile
cerurilor vor fi zdruncinate" . aceasta este semnificaţia ruperii celei de a
şasea peceţi.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 72

J
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

90. "Şi tocmai atunci (şi numai atunci), semnul Fiului Omului va apare în
ceruri; atunci toate seminţiile pământului vor plânge şi ele vor vedea pe
Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare slavă.
91. "Şi el îi va trimite pe îngerii săi să sune trâmbiţele (cum s-ar spune a
şaptea pecete se va rupe şi vechiul program al lui Israel se va termina şi
va fi trimis la cer) şi ei vor aduna pe aleşii săi veniţi din cele patru
vânturi, de la un capăt la altul al cerului".
92. Asta însemnă: fiţi gata în aşteptarea mesagerilor Ophanim-i ai Luminii
şi ai Fiilor Paradis care îl servesc pe Iosue, acel care va veni în numele lui
Yahve, YYYY: ei îi vor aduna pe cei drepţi din numeroasele ceruri ale
spaţiului.
93. Atunci cei drepţi vor înţelege că Vechiul Testament a fost Vârsta
Tatălui, Noul Testament Vârsta Fiului şi că Noua Vârstă este Vârsta
Sfântului Spirit.
94. Şi acum, să ne bucurăm în aceste cuvinte: " Fie ca împărăţia Ta să vină
pe P ământ ca şi în Cer".

J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 73
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
- SHE* .lia,].

f
I
1
\
ţ
I
-1
]
1
]
J

]
,
f
\r
J
It J

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 74


1
\
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

1. Această cheie este codificată 3-0-8 pentru a explica din punct de


vedere matematic semnele date în scrierile Luminii ce marchează
sfârşitul conştiinţei luminii tridemensionale a vechii ere şi începutul lui
,8', semn al infinitului, conştiinţa luminii Noii Ere.
2. Omul va găsi în scrierile Luminii codificările matematice reale
necesare pentru a transforma materia în Lumină conştientă. Va deveni
manifest pentru Om că religia organizată a dat dovadă de lipsă de respect
faţă de vechile scrieri ştiinţifice ale Luminii. Din această cauză, religiile
organizate care au promovat preoţiile Omului violând scrierile vor fi
considerate ca .Llrâciunea Pustiirii", căci ele s-au aşezat în locul
Domnului Dumnezeu şi declară că ele sunt puterea lui YHWH şi
autoritatea lui Christ.
3. Aceste autorităţi neutralizează conştiinţa şi provoacă degradarea
creşterii spirituale, literalmente sunt anularea avansării conştiinţei
interioare care a fost adusă de către Christ şi-a continuat să strălucească
în scrierile Luminii traversând erele.
1 4. În Cartea lui Daniel (11:30-33), scrierea ne spune că la sfârşitul acestui
ciclu temporal al conştiinţei, "nişte corăbii din Chittim" (puterile
militare) se vor opune lui (şefului viclean) şi el se va descuraja. Apoi va
reveni şi mânios împotriva legământului sfânt el va acţiona în
consecinţă; da, el va reveni şi se va înţelege cu cei ce vor părăsi
legământul sfânt.
5. "Se vor ridica braţe ce provin de la el şi cu adevărat ele vor profana
sfântul lăcaş, fortăreaţa şi vor face să înceteze jertfa nesfârşită.
6. "Şi vor aşeza Urâciunea Pustiitorului care va cauza dezolarea. Şi pe
aceia care acţionează cu cruzime împotriva alianţei, el îi va antrena în
apostazie (renegarea publică a credinţei) prin cuvinte amăgitoare. Dar
aceia din popor ce vor cunoaşte pe Dumnezeul lor îi vor învăţa pe cei
mulţi. Unii vor cădea pentru o vreme loviţi de sabie şi foc, de temniţă şi
pustiire" .
7. Enoch spune că la instigarea falşilor profeţi se va forma o falsă alianţă
proclamând o "Divinitate" şi sanctificarea unui război sfânt în Numele
lui Dumnezeu. Ei vor proclama o Divinitate acolo unde nu este nici o
Di vinitate şi "pacea" acolo unde nu este pace în aşa fel încât naţiunile
pământului să nu recunoască printre ele Sfânta Alianţă a lui Dumnezeu.
8. Enoch mi-a explicat că şeful viclean va convinge naţiunile lumi să
formeze temporar o "Alianţă a Păcii" cu Israel care va fi o alianţă
blasfematorie, căci nu poate să existe pacea adevărată în afara unei păei
stabilite de "Alianţa Divină".
9. Din această cauză, .Alianţa Păcii" stabilită de către naţiuni va fi
răsturnată după o domnie de scurtă durată, ceea ce va fi semnul marşului
"naţiunilor" .

-w:'

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 75


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

10. Drept urmare, Iisus ne spune în Matei (24:15-18): "Atunci când veţi
vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit profetul Daniel aşezată în
locul sfânt (fie ca cititorul să dea dovadă de discernământ), atunci cei ce
sunt în Iudeea să fugă în munţi, cine va fi pe acoperişul casei să nu
cobo e să-şi ia lucrurile din casă şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă
să îşi . 1haina".
11. În~l moment, credincioşii lumii care confundă legământullor
religi ~.cu Legământul Sfânt al lui Dumnezeu, vor înşela milioane de
fiinţern aşa fel încât ei nu vor putea lua parte cu spiritul lor la
I
.Legământul'' Dumnezeului Viu.
12. An~-Christ colectiv va domni în templele lumii şi va guverna
legămintele omului; el va suprima jertfa neîncetată care este Cuvântul lui
-1
Dumnezeu "proclamat" ca "Cuvânt Viu" .
13. La timpul cuvenit, sfântul munte Sinai va fi înconjurat de fii lui 1
Ammon, care vor aduna de la răsărit şi de la sud refugiaţii din Palestina.
Ei vor declanşa un ,,război sfânt" printre naţiuni evocând urâciunea unei 1
"alianţe istorice" şi vor reuşi să aprindă focurile distrugerii. Totuşi ei nu
sunt .Pustiirea Urâcinnii", că-ciPustiirea Urâciunii 'e-ste-aceeaprin c-are -
preoţia pământului a împiedicat să domnească "Înţelepciunea spirituală"
,']
şi să reveleze împărăţia lui Dumnezeu de dincolo de Pământ!
14. Şi aturrerîn Daniel (12:3-4) ne este revelată "cheia" superioară
pecetluită în acest manuscris: o revelaţie care trebuie experimentată de
către credincioşii Cuvântului la sfârşitul acestei Ere: " Aceia care vor
avea înţelepciune atunci vor lumina ca strălucirea cerului şi aceia care
vor învăţa pe mulţi să umble cu neprihănire vor străluci ca stelele, în
vecii veciilor.
15. "Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea
până !a sfârşitul timpului. Atunci mulţi o vor citi şi cunoaşterea va
creste."
, ~
.
16. Căci iată, venind timpul expansiunii abundenţei: porţile celeste vor
încede să de deschidă (1976) odată cu mărturia Fiinţelor Luminii care
vor arlIe spre a activa credincioşii .Cuvântului Viu". În această epocă j
va înfepe să se producă un decalaj al vastelor grile geomagnetice,
simu\tan cu deschiderea mormintelor Maeştrilor şi scoaterea peceţilor de
pe documentele ascunse ale "Luminii" care vorbesc despre Maeştrii
1
ce1es~i~!
, tJ
.
17. Şi aceste documente vor vorbi despre ierarhiile celeste care vor da
umanităţii temeliile Înţelepciunii lui YHWH. Atunci credincioşii vor
înţelege cum .Legământul lui Dumnezeu" superior, codificat în scrierile
Luminii, a fost lepădat de către lume şi blasfemiat în marele temple ..
18. Oamenii vor vorbi despre scripturi fără ca totuşi să le înţeleagă
codurile. Conştiinţa lor va fi crucificată pe .Crucea Timpului", în aşa fel
încât "Crucea Transfigurării" nu va putea lucra în ei, nici dezvălui
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 76

1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
== '
.Revelaţia'Tui YHWH care trebuie să ajungă spre a rupe peceţile Vechii
Ere.
19. Ei nu vor aprecia deloc scripturile Luminii, căci ei nu le vor înţelege
decât în termeni mitologiei învăţaţi de la instructori ce văd scripturile
doar din punct de vedere istoric, ignorând adevărurile spirituale
supenoare. [
20. "Pustiirea Urţ,.:iunii" va donmi de asemenea în ceruri, acolo unde
.Prinţii'taltor lui ii au stabilit scripturile lor excluzându-l pe YHWH. Va
urma un război? şi armatele .Llltimilor Învingători" vor da jos această
absurditate, în tegiUnile cerurilor inferioare şi pe planete, în chip de
judecată. Atunci umanitatea va trebui să aleagă între aceia care împrăştie
pe pământ o scriptură, a cărei substanţă fundamentală este perimată şi
contaminată şi aceia care aduc scripturile Înţelepciunii ce proclamă
pluralismul lumilor prin perfecţionarea tuturor lucrurilor posibile în
Numele lui YH\VH!
21. În Daniel (12:7 -1 O) scripturile ne spun: " Şi am auzit pe omul acela
1 îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat
mâna sa dreaptă şi mâna sa stângă.către cer şi.a jurat pe Cel ce este viu în

1 veci: 'Că va mai ţine o vreme, vremuri şi jumătate de vreme. Şi de Îndată


ce puterea poporului sfânt va fi complet zdrobită atunci toate aceste
lucruri se vor sfirsi' .

'..-
22. "Eu am auzit dar nu am înteles si am zis: ,Domnul meu, care va fi
. ,'t

sfârşitul acestor lucruri?'


23. "EI a răspuns spunând: ,Du-te Daniele, căci aceste cuvinte vor fi
ascunse şi pecetluite până la sfârşitul timpului. Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi
si
,. lămuriti. Cei .răi vor face răul si , nici unul dintre ei nu va înteleze.
, Dar
"-"'

cei care au cunoaştere vor înţelege':'.


24. Enoch a subliniat cu putere că atunci când timpul prevăzut va veni,
acei care fac război vor brăzda faţa pământului şi vor distruge "templele
sacre" si .Jocuriie sfinte" care contin Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este
ceea ce' s-~ petrecut în Tibet, ceea ce s-a petrecut în vechiul Israel, în
momentul "ext(~UIUi sacru". Căci sfintele scripturi conţin Comoara
Luminii .Jncar rată în poporul lui Dumnezeu" şi imprăştiată pe suprafaţa
pământului ca ) xemplu al planului creaţiei mai vaste!
25. Astfel naţiunile din Israel şi din Tibet mărturisesc despre violenţa
făcută prin impietate (de către ne-Dumnezeu) la sfârşitul timpurilor.
Căci, căutând s~ păstreze scrierile şi credinţele lor, aceste două naţiuni au
trebuit să se separe de locul lor de robie. Şi aşa cum Israeliţii au ieşit din
Egipt spre a se îndrepta către piramida geofizică din Sinai, tot aşa
tibetanii s-au exilat către piramida geofizică a Indiei.
26. Şi totuşi, o revelaţie a "textelor misterioase" va preceda asaltul final al
focului distrugător care va atinge Tibetul şi Israelul.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 77

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

27. O mărturie importantă a exodului în curs, a fost întoarcerea copiilor lui


Israel în patria lor unde, în acelaşi timp şi conform profeţiei,
,,Manuscrisele de la Marea Moartă" au fost descoperite.
28. "Întoarcerea în Israel" şi descoperirea Manuscrisurilor de la Marea
Moartă marchează împlinirea a două profeţii importante ce rrebuiau să
aibă loc înainte de întoarcerea lui Mesia pe pământ şi deci af easta este
11
cea de a treia mare profeţie. !
29. Toate aceste scrieri ne spun că înainte de sfârşitul lumii necredincioşii ;1 1
vor lua controlul şi nu vor recunoaşte Oştirile Tatălui. Ei votr "ncerca să !
distrugă religia dar religia va merge către propria sa distrugere datorită
faptului că ea s-a menţinut cu ajutorul formelor mitologice, ~mpunând ~l
autorităţii o interpretare greşită cu ajutorul unei "mari frici".
30. Iată de ce, noi avem încă până în zilele noastre Saducceii modemi, cum r,
'( ]
s-ar spune religiile organizate ce neagă cele "paisprezece daruri" ale
Sfântului-Spirit Shekinah, negând învierea "sufletelor Christizate" în
afara bisericii şi negând lumile superioare ale Luminii care slujesc un 1
Dumnezeu Viu.
31. Fariseii de astăzi sunt aceia care încercă să-i guverneze pe ceilalţi cu
ajutorul puterilor psihice ale schimbării personalităţii şi cu ajutorul
1]
"fenomenelor obscure", neţinând cont în nici un fel de mulţimea
darurilor Spiritului Sfânt Shekinah care trebuie să fie folosite pentru
Înaintarea sufletului. Cu presupusele lor puteri a căror autori sunt, ei
vorbesc de felul lor unic de a salva mulţimile defăimându-i şi despuindu-
i pe aceia care contrazic şi neagă Ierarhia colectivă a lui YHWH. ~
32. Enoch mi-a spus că "Pustiirea Urâciunii" va încerca să slăbească Fii şi
Fiice ai "Cuvântului Viu" , dar ea nu va atinge pe acei care vor deveni în
fapt încarnarea Torah Or Vie- Cuvântul primordial şi auto-existent,
;J
nedependent nici de materie nici de calităţile sale. ~
33. Poporul se va ridica împotriva instructorilor Cuvântului, îfpotriva
acelora care învaţă echitatea. Aproape vor reuşi să distrugă ir.srructorii
Cuvântului, dar Înţelepciunea superioară a acestuia va revel~ cheile
p~te:ilor bi?l?gice şi astrofizice superioare !ar ALumi~a cap3{bilă ~ă dea
VIaţa materiei moarte va şterge de pe faţa pământului forţele periculoase
şi destructive ale acestor pasiuni! l
34. "Scrierile Sacre" ale "Universului Ce Va Să Vină" sunt adelea care
arată felul în care Cuvântul lui Dumnezeu continuă să creez~ "noi lumi",
ceea ce de fapt este singura veste bună pentru umanitate, având în vedere
că celelalte lumi nu ajung la nimic. Scrierile sacre conţin progresiile
arhitecturale precise care dau cartografia creaţiei.
35. Ele conţin cheile care dezvăluie secretele templelor celeste ale lui
YHWH codificate în modele din piatră şi lăsate în "spaţiile de locuit
sacre" ale Fiilor Luminii, ca un far al Înţelepciunii superioare. J
SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 78
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

36. De fapt, puterea "Scrierilor Sacre" se va manifesta prin venirea


numeroşilor mesageri interplanetari care vor revendica şi "vor
revela'lscrierile lor lăsate înăuntrul templelor din piatră. După Enoch, noi
ar trebui să înţelegem că scrierile sacre ale Luminii sunt mai mult decât
simple scrieri pe pergamente; sunt de asemenea scrieri gravate pe pietre
decorate şi puse înăuntrulrferelor de cristal a căror decodificare necesită
puterea Luminii. I
37. Cuvântul cere progresiat:ternă cu ajutorul naşterii sufletului şi a
învierii sufletului în "curi", tul Luminii" lui Ain Soph. De asemenea,
Enoch mi-a explicat că v1r fi trei învieri în funcţie de starea de credinţă a
conştiinţei. Aceia care îşi}vor unifica conştiinţa spirituală cu cele cinci
] corpuri ale lor vor fi recuperaţi primii. Aceia care nu au decât conştiinţa
fizică şi mentală vor pri~ un martor spiritual care va veni în zilele
1 prevăzute; şi aceia care nu vor opera decât cu un corp fizic, vor primi un
martor fizic la sfârşitul timpurilor, în aşa fel încât atunci când camerele
pământului se vor deschide, ei vor putea să se pregătească pentru
1 38.
reactivarea învierii finale.
De asemenea, ni. se spune în această cheie (ţ lui Enoch că orice om.
oriunde s-ar reuni cu orice biserică organizată, sinagogă sau casă de cult
căreia îi aparţine, dacă nu înţelege scrierile Luminii ca chei ale
universului ce va să vină,'se~ înşela cu privire la activitatea Spiritului
Divin care cheamă pulberea către viitoarea lungime de undă a Luminii.
39. Printre altele, despre "Pustiirea Urâciunii" în contextul Zahar-ului, se
vorbeşte de profanări peste tot acolo unde bisericile stabile au ars
] scrierile Luminii. Şi această distrugere continuă din ziua în care
"Consiliile Omului" au încercat să ascundă Numele adevăratului
Dumnezeu vorbind prin intermediul numeroaselor limbaje sacre terestre.
40. Cu toate astea, la sfârşitul ciclului temporal vor fi descoperite scrierile
de cristal în oceane şi scrierile din piatră în ţara Yucatan şi peste tot în
lume scrieri ale Luminii purtând codificările numelui .Tak", sau vorbind
des~re re~iuni ident~fic~~ile prin .a~arenţa 10: cu. forme .ana~o~ge ...
cuvântului .Tak", cat ŞI despre VIZItele adevaraţilor ermsan ar Luminii
veniţi pe această planetă tE
erele precedente.
41. În ciuda acestora, relig\~le vor încerca să ascundă aceste noi scrieri care
confirmă învătăturile lui Enoch si ale Maestrilor. Reliaiile vor încerca să
, l' , "-"

formuleze o nouă dogmă rdmiţând unele aspecte din aceste noi


învăţături, dar aceste porunci vor fi insuficiente spre a re-revela scrierile
lui YHWH ce vor proveni din adâncurile pământului.
42. Cât despre noi, considerăm subterfugiile folosite spre a distruge
mesajul scrierilor lumii ca un semn al sfârşitului, prin care
"intelighenţia" organizată va încerca să distrugă interpretările scrierilor,
interpretări care dau oamenilor adevărata libertate spirituală,

-
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 79
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
-43. Şi atunci se va împlini profeţia lui Daniel (12: Il): " De la vremea când
-
a fost înlăturată rugăciunea neîncetată şi de când s-a aşezat urăciunea
pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile."
44. Cei care spun adevărul vor fi atacaţi şi suprimaţi; dar Zaharul ne spune
că 'numerosi Vor fi aceia care se vor ridica' , numerosi vor fi aceia carr
vor fi aduşi 'la viaţă şi numeroşi vor fi aceia care vor 'străluci ca lumin
stelelor firmamentului:
~PPl;"i l;"iD ilP D~?Jlli'i'.:l;-J' ]
D?1Y? D'JJ1JJ D'Jl;-J p'lY?jl \
:7)}1

---- - ----- - ------ -_._- --

j
J
,
(

:.
)-
~,
'J

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 80

I
1 J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
"

1
1

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DU H 81

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
t9;..,

~'

r
[
j 1 1
\
f
.. J

1
J

]
--

1
r

J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 82

I
I

- CZl9\[JVE20.S~2(.!lLPJ-{IM-II V02(:FI
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Î9{ CJ42v[rE2(~L~
TE2(2(~I C4!l(~S~ V02(1J~SCJ-{FD~.şI YLC~IYLCYl2(~
JL11 P!l?JCJv{IT}}CJv{~SJLJl1L'DT, ~LFB~2(ji2?:j:/ V02( :FI
» ~LFBT2(JirI CCZ1 JiJCZ1T02(CZ1LC~2(C1113T,l1L 111VT,
~ I ~
Ll1!Jv{Ir;{?L))P2(OIT,C'T9/I~ :FJLŢYLfE2(2(~I 1J~ C.9Lrr2(~
TVOLCUŢIJi Sl1PE2(IO~. ))1J2(T,~ŢII 2(~I » 1J02(

~:FIrp I2(TCI ~LI13~2?J7iŢI 1JI~U2(s4CICZ19{'E9L


P~9{TUL111 ~
.şI 1JFJ{YLCT,S'Tfo2?J' TEMP02(5U { A

ST2?jC.9LCIOS.OMCZ1LST, V.9L2(I1J1C51I9{C~9(I2(CZ1L.9[
mOOOP2(TZT,CT, c:43v{PCZ12?j 1)T, CI2(CCZ1L!4.ŢI~
STELJl2(~ CCZ1 !4.JCZ1'T02(CZ1L
119{CZ1I c:43v{p 1JT SL.9Lo/~.
1 ST, V5i :F!4.CTCl1 !4.J1JT02(l1L l1g{T,I
.9LC~.9LSrr!4.
CT,rr~ŢI 5i L l1MI9{J I CJl2(~ V!4..9LLI9{I!4..şI V.9[
'DT,S~o/~ICCZ1~11LLl1g.;[I9{Jl2(llL02(.şI.9LL
TE2(2(T,I. OMl1L V!4.T2(T,CT,JirrI9{şs49{1J TPMP11L C.9[
119{13IOS.9[TELPT CT, ST, MI.ştr PE O SCJl2(~
C2(IsrrJ!LLI9{~. Î9(I~O ~T, T/J{T,2(ŞIT, 'DT
.7LCŢI11g{T,.9[Ş2?J7iŢI~I/ JiCT,IJi CJl2(T V02(:FI ÎJ{
Cl12(Cl1~~l1L Ll1MI9'{jI V02( T2(T,C~ SIMl1LT.9[9{
CTLT, 1J01J!iLSP2(~ZT,CT, :FTTE.9[LT, Z09{'EI }.

9{05tST1(~ TEMP01(5tLT 1J'ECO:J:{Ş'TI I9{Ţ~/ SP2('E <.9[


2('Eî[}EL!4.VI5i'TJ2LÎg{~l19{T2(l1L Vl~fIII/ M'EM~2(.9[9{.9[
A'-') ~.) A '-'

I9{5ZLCZl9(I1(l1LM'EM132?J7i9{'EI/OC1-i- 111L Ir;{J2L


l1g{T1(l1L
J
OCJ{FlLUUI SISTE'Jv('UL C'l(IS'T~./~I9{!~l1r;{T1(l1L
j

SISTECJv{l1Ll1I C2(IS'T!4.LI~ CfCIIg.{.9LCTSTE


TIMPl12?j TJ-lL13112?];C'EI1J1('EPfII V02(Mo.şTJi9{J
srr2(.7U/UCI2(T54.:FI2(1vf54Jvf/E/J{TULl1I.

1. Cheia 3-0-9 se referă la realitatea noilor sisteme biologice ce


fuzionează cu modelele lor înrudite ale inteligenţei în cetăţi biosatelite vii
ale luminii. Pe parcursul acestui proces de petrecere spaţio-temporală,
tripla natură a experienţei umane va fi pusă în conexiune directă cu

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 83


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Consiliul Celor Nouă, în timp ce noi vom atinge două sau trei dimensiuni
dincolo de ordinul dimensional actual către dimensiunea Evoluţiei
Superioare.
2. Câmpul superior de conştiinţă va semăna cu o tehnologie biosatelit,
care se va coborâ către câmpul terestru şi se va sincroniza cu
douăsprezece distorsiuni temporale de pe toată planeta. J
3. Aceia care vor înţelege vizitele Inteligenţei Superioare vor fi conduşi la
adăpost în regiuni sau camere ale pământului care se vor deschide; ei vor
fi "eliberaţi" cu ajutorul Curcubeului Luminii proiectat pe faţa
1
pământului de către Evoluţia Superioară.
4. Acest Curcubeu al Luminii este curcubeul Salvării în legătură cu Noe, ~ J
Moise şi J ataka şi toţi marii Domni ai Luminii care au explicat cum
această .arcă" este de fapt "un curcubeu" ce serveşte la stabilirea
legăturii cu un meridian al Luminii; înăuntrul acestui meridian, Lumina !
va apăra şi va ajuta pe aceia care se găsesc înăuntrul lui spre a-l trece
descriind o spirală către un sistem superior al continuumului spaţio- 1
temporal.
5. Cu ajutorul acestui cuplaj cu Cetatea Luminii, omul va îndeplini exodul
de la fizicul terestru, ceea ce este demonstrat în piramidă. J
6. În momentul acestui mare exod interplanetar, pământenii vor fi duşi în
'Tronul' viitorului univers.
7. 'Tronul' reprezintă controlul central al unui univers dat. Şi în timp ce
universul nostru se va expansiona, spaţiul universului nostru local se va
expansiona de asemenea, în aşa fel încât atunci când noi vom fi duşi către ]
Tron, vom descoperi că participăm la înălţarea universului nostru, în timp
ce noi devenim împreună viitorul univers.
8. Universul tridimensional care va moşteni de la paradigma spaţială pe 1
care suntem în curs să o părăsim, se va conecta cu Tronul nostru precum
grâul cu gaura ciurului.
9. Şi în timp ce noi vom fi duşi către Tron, Domnul va striga copiilor săi
1
ca ei să rămână în cerul pentru' care sufletul lor s-a pregătit îndestul.
Drept urmare, copii lui Dumnezeu nu vor ajunge cu toţii la unul şi acelaşi 1
sistem stelar.
10. Unii dintre ei se vor ridica în corpuri ale Luminii către planete
spirituale în timp ce alţii îşi vor păstra forma lor fizică şi vor fi transferaţi
în cetăţi biosatelit către domenii avansate ale domeniului fizico-spiritual.
11. Această cheie vorbeşte despre evenimente ce vor avea loc pe timpul j
înălţării, atunci când Omul în forma sa fizică va experimenta Evoluţia
Superioară.
12. Ascensiunea fizică către noile niveluri de experienţă galactică şi
interstelară va fi mai întâi precedată de o evaluare făcută de către
Evoluţia Superioară pe parcursul complet al biogenezei experimentate de
către mai multe lumi planetare. Aceasta se va efectua prin sisteme
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 84
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

sofisticate de transfer ultrarapid a datelor controlate de către vasele


spaţiale.
13. Atunci când se va descoperi că tehnologia prezintă proprietatea
solidelor în controlul funcţiilor vitale asociate cu celulele, subunităţile
celulare şi alte produse celulare, un semnal luminos ce provine de la
vehicul va trece Plin ciur tehnologia spre a vedea dacă ~a este în armonie
cu potenţialul activ al mediului planetar imediat sau dat i este vorba
despre un cancer tehnologic care s-ar dezvolta în legă!I. "i cu formele
naturale vitale.
14. În cea mai mare parte a cazurilor, aceste vase spaţial sunt calculatoare

.1 ce gândesc, în stare să măsoare orice, de la stadiile de ţreştere a


metazoarelor până la inteligenţele ce au fascicu1e cerebrale complexe la
marginea discurilor galactice. r

15. În etapele mai avansate, ele determină progresia programelor în curs


din diverse habitate biologice, determinând care fiinţe fizice se pot
alătura fratemităţilor spaţiale superioare. Această conexiune implică
schimbări biologice complexe, ce cer decizii extreme privind
suprapunerea liniilor spectrale şi a gradaţiilor fizice.
16. Iată de ce, înainte de a se face aceasta, fraternităţile asociate cu
Seraphim-ii, vor trebui să consulte programul Omega-minus al comorii
formelor-gând depuse în cronomonitoare asociate. ~
17..---Cronon1Onitoarele, la rândullor, testeazăJca1ifică speciile citind grilele
maser piramidale de pe planete. Aceste grile adună şi înmagazinează
informaţia în sub-sisteme biologice, biom, ecosisteme, cicluri biologice
evolutive şi folosesc presiuni ale luminiscenţei sonice ce se deplasează
printre planete spre a colecta datele cu privire la toate legile fizice ce
privesc "fasciculele cerebrale". Această informaţie este interpretată şi
transmisă Co-Creatorilor subiacenţi la supra-supra galaxii ale
universurilor locale şi interdimensionale.
18. Atunci când biosemnalele speciei indică o primej die 3au un dezastru
serios, un "mesaj semnal de eliberare" este emis de către cronomonitor,
care demonstrează caracteristicile unui sistem de con~o 1,la un mecanism
transductor de intrare şi ieşire identificabil. r
19. Când mesajul este primit, biosateliţii aşezaţi în diferite regiuni
spectrale, dau ajutorul necesar "speciilor fizice", deplasându-le de la o
zonă la alta în univers, spre a evita dispariţia lor ca urmare a "epuizării
habitatului lor biologic".
20. În funcţie de numărul diferitelor tipuri de inteligenţă şi de eventualele
lor nevoi pentru viitorul lor ciclu de creştere (de exemplu: a se familiariza
cu un sistem paralel spre a efectua un transfer de date, a se familiariza cu
originea extraterestră sau extragalactică, a lucra direct sau a exista în alte
realităţi dimensionale, etc.), cronomonitorul gânditor evaluează nevoile

SERIA A TREIA -·CHEILE SFÂNTULUI DUH 85


1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

unui sistem planetar, fie producând schimbări în funcţiile controlate prin 1


acest sistem, fie schimbând informaţia pertinentă cu canalele Ierarhice.
21. În spatele biosateliţilor şi cronomonitoarelor se găsesc niveluri de fiinţe
fizice extraterestre care se califică incontinuu pentru a servi în rândul
Seraphim-iilor din lumile biosatelit prin felul în care supravegheză
conştiinţa societăţilor planetare.
22. În caz de urgenţă galactică, un sistem de transmisie a datelor captează
traumatismul, apoi pun în acţiune şi controlează procesul reparator
făcând apel, la nevoie, la biosateliţi, a căror funcţii constă să apere
:1
diversele planete în caz de suprapopulaţie, de poluare crescută, de
războaie planetare sau de lipsă de energie în legătură cu programele -\
biologice abandonate.
23. Acum, biosateliţii care lucrează cu Fratemitatea Luminii în câmpul 1
, )
spectral de la F8 la K2, sunt pregătiţi să elibereze omul de propria sa cale
destructivă şi de directivele negative ieşite de la inteligenţele
independente care nu servesc Oficiul lui Christ. Aceste inteligenţe
lucrează uneori ca .braconierii" încălcând liberul arbitru al omului.
24. Aceste Fratemităţi negative sub controlul prinţilor angelici Gadreel,
Raguel şi al comandamentelor angelice negative au umplut regiunea
universului nostru local cu inteligenţă non-Adamică, care are un creier
anterior, apendici împerecheaţi, cu ghizi î!lJl,celaşi timp robotizaţi şi
nerobotizaţi.
25. Aceste evenimente asociate cu aterizarea biosateliţilor negativi şi cu
războiul între inteligenţele spaţiale "non-Adamice" şi Fraternităţile ce
folosesc biosateliţii pozitivi, sub conducerea lui Mihael, vor fi precedate
de semnale astronomice avant-curier. Vor fi văzute escadroane de
vehicule staţionate deasupra importantelor oraşe ale lumi, ceea ce va
incita umanitatea să caute soluţii spirituale la problemele ce privesc viaţa.
Din punct de vedere global, comunicaţiile se vor intrerupe pe toată
planeta. Lucrătorii Luminii vor începe să folosească comunicarea
telementală. Orion va fi considerat portalul de comunicare ce va lega
activităţile constelaţiilor cuprinse în galaxia noastră cu acelea ale
universului superior Tată. Va fi o nouă unitate a ştiinţei planetare şi a
adevărului spiritual celest.
26. După Metraton, biosateliţi giganţi, a căror lungime poate să atingă până
la optzeci de kilometrii lungime şi un diametru de douăzeci de.kilornetrii
vor veni pe planeta noastră. Ei vor putea găzdui milioane de emigranţi j
care se vor îndrepta către alte planete fizice. Amenajarea lor va include
medii cristaline care vor putea schimba atmosfera după nevoile
ocupanţilor fizici.
27. Unii biosateliţi dispun chiar de medii vii complete, identice cu mediile
planetare de unde au venit ocupanţii deplasaţi.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 86


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
Gm Kg'TZrWZT I

28. Biosateliţii fizici folosesc câmpuri magnetohidrodinamice, specializate


pentru punerea pe orbita "geosincron" într-un sistem solar dat. În felul
acesta biosateliţii pot să se ocupe şi să instruiască simultan mai multe
planete. Modularea multiplelor centuri de radiaţie în relaţie directă cu
multiplii poli sud de pe biosateliţi creează o vibraţie orbitală specială,
folosită spre a menţine operaţiile vasului în funcţie de planetă.
29. Exteriorul vehiculului este acoperit de bioorganisme care asigură
reparaţia continuă a învelişului exterior şi prevăd reglările variaţiilor
1 termice, atunci când se pune problema să traverseze învelişurile
energetice ale diferitelor sisteme stelare.
30. Planete speciale neprevăzute cu câmpuri de radiaţii sunt selecţionate
1 pentru metalurgia şi extragerea de metale speciale destinate vaselor-
mamă care măsoară între patruzeci şi optzeci de kilometrii lungime.
t Aceste vase sunt construite după modelul unui atom concentric în stare să
reziste la o radiaţie spectrală maximă.
31. Se creează la bord o hrană abundentă printr-un procedeu de retragere a
j unei varietăţi de elemente nutritive din sol, cu ajutorul unui mediu
luminos schimbător care produce orice hrană necesară pentru
~l supravieţuirea fizică. Un proces de conversie al luminii bleu-verde
permite să se treacă de etapa vegetală şi hrana de bază se creează imediat!
Este vorba să se amestece un mediu nutritiv ce serveşte drept sol cu
seminţe pentru a produce rapid orice substanţă necesară. Printre altele,
acest mediu nutritiv ce serveşte drept sol, poate fi folosit după voinţă
pentru alte produse alimentare.
32. Totuşi, cea mai mare parte a raselor evolutive superioare trăiesc din
lumina pe care ele o sintetizează spre a-şi furniza energia, energie care
este pulsată în ele plecând de la un mediu de lumină regenerant.
33. Aceste trambuline fizice, mergând către zone temporale ale conştiinţei
mai complicate nu sunt interioare metalice sau grele. Ele sunt mai
degrabă de verdeaţă, ca cel mai încântător teren de plante din Trapezul
din Orion şi unele conţin chiar lanţuri de munţi.
34. Ele conţin mări artificiale care circulă în întregul biosatelit cu ajutorul
circuitelor cilindrice. Mediul de apă regenerator purifică mediul vital
circulând cu ajutorul unor conducte cristaline şi plafoane atmosferice
susţinute prin stâlpi de fotoni.
35. O viaţă marină specială este menţinută în meridianele axiale
neprevăzute cu gravitaţie. Ele servesc la crearea unor particule
energetizate care sunt transferate în oceanele biosferelor planetare
alterate cu ajutorul unei membrane purpurii care transferă fotonii
convertind rezidurile în hrană energetică. Acolo membrana purpurie
primeşte lumina pe parcursul unei serii de schimburi energetice; stocată
sub formă ATP, ce furnizează energie propriilor sale celule. Datorită unor
reacţii cu efect diferit, membrana transformă fotonii în energie
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 87
1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

interchimică, care activează noi funcţii vitale recornbinându-se prin


1
dezintegrarea şi descompunerea materiei.
36. Programul 8033-45 la prevăzut pe "Israel" cu tot potenţialul de
frumuseţe, ca model pentru milioanele de locuitori ai coloniilor
1
ff
spirituale, permiţându-le să creeze o comunitate plină de verdeaţă şi
paradisiacă plecând de la rezidurile planetare. Această comunitate va '1
,
trebui să servească ca model pentru a învia spiritualitatea miilor de
comunităţi biosatelit identice, care se pregătesc să trăiască în alte lumi
planetare.
',1
37. Toţi aceia care nu vor ajunge să menţină cel mai înalt grad de iubire
spirituală şi de servire pentru Tatăl vor fi deplasaţi cu ajutorul codului de -1
încarnare (programul Omega-plus) şi ei se vor încarna pe planete fizice
locale unde sinteza fizice-spirituală va trebui să se îndeplinească pentru a j
cunoaşte în profunzime energiile de distrugere.
38. Vasele legiunii de reprogramare şi vasele-mamă au medii autonome de
zi cât şi de noapte care creează o arhitectură unică a mediului 11
înconjurător.
39. Acest mediu se menţine orientând axa vehiculului în direcţia unei stele
înrudite şi diviziunea între lumină şi întuneric se produce cu ajutorul a
}
vaste panouri din metal ce scânteiază, fixate la exteriorul vehiculului
formând un unghi. Aceste oglinzi solare reflectă lumina soarelui prin
ferestre pentru a crea zi şi pot fi reglate pentru a controla durata, ceea ce
1
determină de asemenea climatul şi variaţiile sezoniere ale programului.
40. Atunci când seriile de oslinzi
~ circulare asemănătoare unor ferestre îsi . 1
schimbă poziţia, unghiurile de reflexie ale luminii solare dau o aparentă
imobilitate a luminii în cer- ca în timpul profetului Ilie când soarele a j
părut că a stat pe cer. Închiderea ferestrelor creează noaptea la bordul
v ehi cuIului.
41. În mediul medical al vasului legiunii, formele decorporalizate pot să fie
regenarate şi resuscitate prin codul pragului Omega-minus potrivit.
1
42. Aici este vorba de darurile eminente rezervate pentru "aleşii" fizici care
s-au arătat a fi demni de Împărăţia Tatălui şi care au fost păstraţi în 1
corpuri fizice spre a opera cu tehologia Evoluţiei Superioare. Unii dintre
ei vor fi "grădinari" şi "gardieni" ai pământurilor şi regiunilor cerurilor
inferioare.
43. Şi atunci când va fi proclamat secerişul, drepţii fizici ce poartă Numele.
lui YHWH pe cel de-al treilea ochi al lor, vor fi ridicaţi din câmpurile lor. j
44. Lumina va sonda faţa Ten-ei şi va capta cristalul vibratoriu luminos al
sângelui Christic codificat pe stâlpii templului corporal al Gematria.
45. Imense striaţii ale Luminii vor fi văzute în cer deasupra camerelor
J
Terrei unde drepţii vor fi adunaţi. Aceste camere se vor situa de-a lungul
vechilor grile folosite de către Fraternitate şi ele se vor prezenta ca grupe J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 88
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
• H&

de insule ale Luminii în oceanele şi în centrele comunitare ale Luminii


pe pământulînchis,
46. Aceste comunităţi vor fi un far al Luminii şi un semnal al speranţei
pentru umanitatea .intreagă, pe parcursul tranziţiei planetei noastre.
47. Omul va vedea deodată cele douăsprezece feţe ale zonei sale temporale
de conştiinţă spiralând în faţa lui. Şi el va realiza că este un microcosmos
care se ridică către universul-Tată cu ajutorul Luminii Vii.
48. Omul va înţelege foarte repede cum spiritul universal foloseşte stelele
în chip de scară cristalină pentru a transplanta continuu, membrana
dinăuntrul membranei, ochiul dinăuntrul ochiului, sistemul cristalin din
.1 interiorul sistemului cristalin.
49. Şi aşa cum există în spaţiu insule ale Luminii, roţile biosatelit leagă
între ele insule de civilizaţii galactice şi dau competenţă participanţiilor
"societăţii galactice unificate" să se ridice către noi niveluri ale Kolob.
50. Acei care vor fi direct eliberaţi de la faţa Terrei, vor fi duşi cu ajutorul
scării de cristal ce corespunde cristal ului Christic în corpul lor de formă
fizică.
51. Noul ordin al Evoluţiei Superioare îi va cuprinde pe aceia care vor fi
cunoscuţi ca "generaţia primilor-născuţi" căci ei vor fi pecetluiţi după
chipul .Phoenix", pentru că ei au îmbrăcat corpul fizic al lui Christ în
timpul învierii lor.
52. Această generaţie-prim-născută va fi în stare să exploreze orizontul
spaţiului, nu numai cu ajutorul vehiculelor spaţiale, ci şi prin bilocaţie
colectivă revelând puterea superioară a numeroaselor universuri.
1 53. Omul va înţelege semnificaţia obeliscurilor de cristal şi a
observatoarelor piramidale astrofizice, căci el va înţelege locul care îi
revine în calitate de concetăţean al cerurilor.
54. Primii-născuţi vor folosi "Curcubeul Alianţei" spre a se uni cu diverse
inteligenţe stelare care servesc glorioasa aparenţă a lui EU SUNT al
Majestăţii lui YHWH.
55. lniţiaţii Terrei vor şti că YHWH a ridicat vălurile cerurilor inferioare şi
Numele Său va figura pe fiecare cetate şi pe fiecare insulă a Luminii.
56. "Şi plecând din această zi, numele acestei cetăţi va fi, YHWH El Însuşi
Este Aici! "
57. 0, Creator, Rege şi Mântuitor; fie ca Numele Tău să fie lăudat în veci.
Creator al Fiinţelor de Pură Lumină care stau în înalturile universului,
Şi proclamă împreună cu noi cuvintele Dumnezeului Viu şi Rege
Etern-
58. "EI este Sfânt!"

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH . 89


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
1
1
r
!
\
t

1
1
- }
]
J
!
!
.J
3-1-0
CJ-[rEIL~ CZl9{Io/E2(Sl1Ll1I c:
rr/q SĂ o/I9{~ SPCZ1g{C~ 1
!lLC~STl19{Io/E2?5 o/YL!FIJlL9(r1(T/J{.5lLTÎ9{PJiimIYLTII )

SPI!1(OIm!lLL~YLL~ LruMIg{II/ )}C52LYlPJi 'T2(~~ VI9\[


Pl1T}, M~!J'vPBPJii9{YL~VOLruTIVĂ SE o/YL
}

VCPJ-tJ\[SIOJ{JlL1JI9{COLO 1J~SISTEMEL~ 1
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 90

1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
ea.
=-
9(~Ş.9LTIo/'E 1YE 2(rr,L!JLTIVIT!JLTE.şI S'E V!JL11g{J Cl1
~'f)IJJ/IIILrr, Mrr,Mr:B2\1L9('EI
~
~VOL11TIVE.9tL~
ZO?{rr,I L CUMI9(O!lLS'E 112(~îJ'O!JL1('E. l/U!Jv{IJ{;lL ss:
)

O/jLCUg{]Cl1 Ll1MIJ{;lL C!JLrJJo1.15itS'ECTIl19(I C09{ICrr, )

SI9{C2(09{IZ!JLTE Î9{TRcO 9('Er:Bl1LO!lLS5iSP 12(0 PD5tL5i


!J[Z09(rr,L02(rJJ'E VI!JL'T5i-Ll1MI~. rr,09{jI V02(
~ ~ )

C!lLL!lLT01?]I~ CCU!lLJl1'T02(CUL 2\1L1JIjLTIIL02(


154T1(Og{ruLl1IJJ C5U(rr,
)

LCZlMI9{O!lLSrr,C!lL'T2(rr,JJrr,g{rr,2((j
C2(~'E5lZ5l11g{IVE1(Sl12(I STEL5U('E CJÎT J)JtPE C'E st
Cl12(Ş c5iîJ'2('E 'ESîJ'JJSV/B P2(54(jl11?]L'E JJC!lLS'EI Cl1
g{ruMrr,2(O!lLS'E LOCruI9{TE.
, J)
1. Universul este o Casă cu Numeroase Locuinţe. Şi Metraton mi-a
explicat că universul nostru în întregime este pe cale să facă un pas
minunat într-o nouă creaţie a Luminii unde supra-supra galaxiile,
galaxiile-supra spectrale, galaxiile care sunt universuri locale, planetele
gazoase gigantice şi planetele de tip terestru vor fi ridicate la un nou nivel
energetic.
2. Toate acestea fac parte dintr-o reţea în plină mutaţie, care este în curs
de a se purifica. Asta este consumarea eonilor care se manifestă prin
înălţarea universului.
3. În timpul disoluţiei universale care este debutul acestei epoci, sufletele
perfecţionate ale diferitelor regiuni şi ciclurile de inteligenţă vor
progresa. Orice inteligenţă, fie că este dintr-un ciclu de carbon, dintr-un
ciclu de amoniac, dintr-un ciclu de siliciu, ciclu de azot, etc, sau fie că
este vizibilă sau invizibilă, va progresa urmând gradul său de perfecţiune
şi sincrosimilaritatea sa cu limitele originale ale supracreaţiei.
4. Metraton mi-a arătat calculatorul analogic al spectrului nostru evolutiv
derulându-se ca o bandă magnetică, conţinând şase miliarde de ani
tereştri (dintr-o semi-viaţă de douăsprezece miliarde de ani) în timp
terestru care va fi transferată pe noi temelii în sânul Tronului lui YHWH,
apropiind galaxia noastră de centrul de o sută de miliarde de galaxii ale
spectrului vizibil, care formează sectorul "Locuinţei Noastre" . Această
Locuinţă este una dintre numeroasele Case ce compun o zonă temporală
de conştiinţă alăturată Tronului Tatălui.
5. Înăuntrul acestei Locuinţe eu am văzut cum sistemul nostru solar se
apropia de centrul Kolob, Soarele nostru Central, sub controlul
propriului său tron de energie, în cicluri de douăzeci şi cinci de milioane

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DlJH 91


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

de ani. Metraton m-a făcut să văd numeroasele Case ale Locuinţei


Tatălui, printre care a noastră, care este în partea de est a Mării de Cristal.
6. Abia atunci am înţeles viziunea lui Ezechil: "Şi treptat, am fost dus
către intrarea Casei şi iată că apă tâşnea de sub pragul Casei, către est,
căci faţf Casei era întoarsă către est. Şi apa dispărea dedesuptul părţii
J
drepte :=:asei,la sud de altar.
7. " Şi abi fost condus treptat către uşa din nord, am fost pus să înconjur
pe din~a:a uş~i exteriorul feţei de răsărit şi iată că apa a început să curgă
spre dr1apta. "
8. Eu am înţeles că "Casa" despre care vorbea Ezechil nu era "Casa"
sistemului solar al Terrei noastre, ci Casa Domnului, compusă din
milioane de sori. În centrul Casei eu am văzut Kolob-ul sau inima
centrală a tronului şi a dorrmiilor ce constituie Casa noastră cu .J
Numeroase .
Locuinte.
'
9. Atunci eu am înţeles cuvintele lui Ezechil, în legătură cu consumarea 1 ]

timpurilor "curtea care este cu faţa la est" va fi separată în "săli de masă"


pentru copiii Dorrmului.
10. Totuşi, pentru a ajunge de la curtea exterioară a Râului de Cristal la
curtea interioară a Sfintei Prăznuiri, speciile vor trebui să fi îmbrăcat
l
, .
vesmintelc.Sfintei Lumini.
}
Il. Apele descrise în această scriere sunt compuse din radiaţii volburânde
ale Luminii şi la sfârşitul unui program de creaţie, "portalurile" cerurilor
se deschid şi radiaţiile Luminii umplu Casele, reactivând în felul acesta
inteligenţa, rară a trece peste etapele poruncilor ierarhice.
]
12. Iată deci un tip unic de radiaţii ale Luminii care se scurg direct de la
Tronul Tatălui, prin intermediul lui Metraton. Puterea lor este de aşa .1
manieră încât poate să atingă miriadele de Locuinţe care în felul acesta
sunt purificate şi restructurate în acord cu noi programe ale Luminii.
13. Şi ceea ce Ezechil vede aici este schimbarea pragurilor care subînţeleg l
un proces superior al Luminii simbolizat prin "apa ce curge".
14. Mi s-~ arătat cum această Lumină era folosită pentru a asambla orice
elementle alese ale creaţiei şi cum aceste elemente erau purificate fiind
1
amestecate cu radiaţiile Luminii. Eu am văzut că înăuntrul acestei
Luminii' erau numeroase văluri, numeroase modele si texturi ale Luminii;
şi fiecar6 văl servea să purifice un anume element ai creaţiei.
15. Mi s-a arătat cum fiecare "Casă" era înscrisă într-un procentaj
vibratoriu determinat şi cum deschiderea Portalurilor permitea lumilor să
se elibereze de procentajul vibrator şi să treacă în spirală printr-un culoar
energetic deLumină, până ce atingeau 'un Râu' ce se deplasa cu
impulsuri rapide ale Luminii. Eu am văzut temeliile cerurilor inferioare
larg deschise şi ceea ce se deplasa încet era înghiţit de către orificii ale
Luminii, strălucind Într-o multitudine de direcţii. 1
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 92
-16. J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Eu am văzut cum Tatăl activa Împărăţia Sa, cu ajutorul a extraordinare


orificii şi tuburi şi cum El permitea stării lichide a Creaţiei Sale să se
înalţe traversând tuburile spre a converge către alte forme ale creaţiei
materiale. Deci în felul acesta, circulaţiile energiei pulsante sunt
progresiv activate până ce ele întâlnesc secţiunea preponderentă a unui
con al Luminii care sincronizează energia într-o "nebuloasă volburândă a
zonelor de Viaţă-Lumină".
17. Eu am văzut stâlpi ai Luminii ce provin de la extremităţile Casei în
direcţia lui Kolob şi în timp ce ei curgeau, magnitudinea fiecăruia dintre
ei se amplifica şi formau noi frontiere pentru tronuri şi domnii. Stâlpii se
lichefiau unul în altul într-o desfăşurare de geometrii de stele formând un
-I mozaic pe solul unei lumi-Locuinţă.
18. Atunci Metraton mi-a arătat misterul rezidentilor lui Kolob, din inima
"Casei"! Cuvintele misterioase ale lui Ezechil au devenit clare în ochii
mei: "Şi după ce a terminat el de măsurat templul şi curţile cele
dinăuntrul zidurior, m-a pus să ies pe poarta dinspre răsărit şi a început
să măsoare împrejur".
19. "Şi a măsurat latura cea dinspre răsărit cu prăjina de măsurat şi a găsit
în total cinci sute de coţi (un cot = braţul de la cot în jos, împreună cu
palma). Pe latura de miazănoapte, el a măsurat cu aceeaşi măsură cinci
sute de coţi. Pe latura de miazăzi a măsurat cu prăjina de măsurat tot cinci
sute de coţi. Apoi, apucând pe latura de apus, a măsurat cu prăjina de
măsurat cinci sute de coţi.
20. " A măsurat în cele patru laturi zidul de jur împrejurul locaşului sfânt;
lungimea era de cinci sute de coţi şi lăţimea de cinci sute de COţi;zidul
acesta despărţea ceea ce este sfânt de ceea ce este profan."
21. Mi s-a arătat cum, în viziunea lui Ezechil, "Casa" noastră reproducea
una dintre numeroasele forme fundamentale posibile provenind dintr-un
model transcendent, al cerurilor superioare ale Elohim-ilor. Şi această
casă nu putea fi poluată de către soare căci modelul era nestricăcios,
fiind atemporal!
22. Metraton m-a făcut să văd cum acest model de evoluţie era desăvârşit şi
"memorat" în spaţiul sacru al Memoriei Eterne!
23. Printre altele, mi s-a spus că "Casa noastră" a fost pregătită în timpul
când YHWH a făcut consiliu pentru a face Paradisul în cerurile
inferioare. Ea a fost pregătită pentru Adam înainte de corupţia sa şi a
închiderii casei sale carnale în faţa recunoaşterii celorlalte vehicule ce
stau în .vesmântul său de Lumină".
24. Acei care vor manifesta Înţelepciunea Luminii vor continua să evolueze
în tronuri şi domnii ale Luminii şi nu vor mai rătăci în conştiinţa profană
a pământului.
25. Dimpotrivă, acei care vor rupe cosmosul lor corporal de "Casă" vor
rămâne în cazanul mocirlos.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 93

I
I 1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
n
26. Este vorba despre aceia care nu sunt incluşi în măsurile celor cinci sute .1
de coţi; căci, numărul o sută este unul dintre semnele Înţelepciunii, după
perspectivele Domnului şi acei care se rup, nu vor putea atinge
Înţelepciunea celor cinci corpuri ale lor.
27. Mi s-a arătat cum însăşi corpul serveşte drept bază a prăjinii de măsură.
Şi măsurând armfîia celor cinci corpuri, 5003 coţi reprezintă casa vieţii . I
t
1
mai vaste la care t cmplul creaţiei umane se poate întoarce dacă cele cinci
corpuri ale sale S~!~t unificate într-o integritate totală în Corpul Luminii !
,
1
Super-Sinelui. }
28. Aceasta ilustre~zl trecerea Corpului de Lumină al Super-Sinelui de
către .Kolob" în ~irecţia Portalului Tatălui, după ce a îmbrăcat un număr ~1
suficient de veşminte ale Luminii în cerurile lumilor tronului şi
dominatiilor.
29. Deci, 'mi s-a explicat cum împărţirea "Casei" se creează, ca spaţiu J
sacru, pentru fiecare din cele cinci corpuri energetice ale Omului care
trebuie să atingă această perfecţiune a Înţelepciunii. Şi de îndată ce
această perfecţiune este atinsă înăuntru templului uman şi finitul şi
1
infinitul s-au legat, atunci trecerea de la profan la sacru este posibilă!
Profanul se asimilează cu Casa printr-o proiecţie a zece singularităţi 1
spaţio-temporale multiplicate prin zece singularităţi spaţio-temporale!
30. Totuşi, acei care ~mr fizic atingând această perfecţiune a Înţelepciunii, fj
nu pot transmiga decât într-o dimensiune superioară. Adevărata lor
înălţare în lumile Tronului Tatălui va aştepta înălţarea universului lor,
care va fi activată prin întoarcerea Fiilor Luminii şi a Oficiului lui Christ
ce recoltează întregul univers-Tată al creaţiei noastre.
!
3l. Acei care văd "Casa Luminii" şi dansează în .Lumină" aduc Lumina în
cosmosul lor corporal. Aceştia sunt aceia care vor face parte din
j
"Împărăţia Luminii" atunci când radiaţiile volburânde ale Luminii ne vor
duce "ca pe apa scoasă dintr-un puţ".
32. Deci, eu vă transmit ceea ce mi-a fost revelat în prezenţa lui Metatron,
înainte ca eu să ft trecut Portalul făcut de vălurile Luminii si înainte de a
traversa diviziun{le a ceea ce mi-au apărut ca limbi de foc. 'Corpul meu a !
fost pregătit în crlrentul Luminii spre a-mi permite să trec printre stele şi
,,fulgere" şi să ating Merkabah lui Enoch.
33. Şi în timp ce ea stătea pe planul cristalin în mozaic, Merkabah lui
1
Enoch m-a coborât din ceruri. Şi accelerând, eu am trecut prin sfericitatea
unei stele şi prin cavitatea fulgerelor până ce acestea din urmă şi-au 1
accelerat viteza, apoi eu am pătruns zona de compresie gravitaţională ce
înconjoară pământul şi am zburat din ce în ce mai lent.
34. Apoi, corpul Merkabah al lui Enoch m-a transportat printre norii ceţcşi
ai Terrei. Şi mi s-a cerut să comunic aceste cuvinte, cu excepţia lucrurilor
rezervate fiecărui corp al Înţelepciunii, ce permite să vezi în cerurile

,
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 94

,
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
+«n=

superioare- acolo unde protocreaţia circulă dintr-o zonă a Luminii Într-o


altă zonă a Luminii, după Voinţa Tatălui.
35. Să ştii, O, Om al cărnii, că tu nu poţi să vezi prin porţile şi portalurile
deschise ale universului Luminii. Totuşi, atunci când vei fi transportat
prin opacitatea porţilor, tu vei putea întrevedea regiunile Luminii, căci
ecranul Luminii precedente va fi ridicat şi tu, primind "prima baie cu
radiaţii pure volburând luminos", vei face distincţia Între lumină şi
Lumină.
36. Înţelege, 0, Om al cărnii, că suflarea gurii nu îţi ajunge să numeri
veghetorii care circulă între iluminarii1e inferioare şi acelea care stau la
portalurile Sfântului Atot-Puternic.
37. Vei vedea ceea ce gura nu poate să spună şi ceea ce urechea nu poate să
audă. Dar nu număra cerurile de deasupra nici apele de dedesupt înainte
de a-l fi găsit pe Fiul Omului dinlăuntru. Şi atunci când îl vei găsi spune-
i: YON ME SHEE HAR, RE ME SHEE-SHEE!

1 38. Şi vedeţi! Slava lui Dumnezeu va veni din partea de est şi vocea Sa va
semăna cu vocea marilor ape şi pământul însuşi va străluci din cauza
slavei Sale.
39. Veniţi şi să ne bucurăm în timp ce intrăm în noua Casă pe care Domnul
a pregătit-o pentru noi; şi să contemplăm semnificaţia Măreţiei Sale în
veac şi pentru totdeauna!

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 95


:l
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
1

1
}

1
,
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 96
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

~ • '.. t 1... "'~ . ,.


CJI,Mi Mdt;$iJk{ ihJ iJJttbJdJis f

~~ .atkJâtN,;~
fJ.J ...J
~ memurwJeffJl. .!
•.
l
.Jf. • t,. W1
*....- ..f m thi Ji.1i.
";J'iiiJl r
f.• 1i '.f. fI
tltUVetWe.
'f ....
in &t ~JMffp;JrJ/rCJ 9J
WJ,MJn .tJll~ IfThJ MJt!9
fJ fi. "
1 Md 'ThtoM: J
,:

3-1-1
CJ-[rEIL~ 1.FJ{IVE2\SCZ1LCZ1 'C~ o/JLs5Î o/I9{ft. 9{T- SPl19{
c5ÎZ09{f19{05iST!Rft- TE9vfP02(5i.L5Î rrJ'EC09{ŞTII9{Ţ:fL
~STE O 9vf'EM'l32(YL9{:fL C~'E aIsT5Î Î9{îJ''l('E
C~CZ1!RJ 1YE Ll19vfI9{ft.. Ll1MI9{f1'l(IIL'E s~9{ft.
JJST/Jv[I9(rE~
1J'E LCZ19vfIi{;i..-;;
SCZ1PLFlv('Eg{TJL2('EÎ9{
C~l1'l(IL'E fJYE C2(~TE2('E su»: M'EM'l3'l(YL9{'EI.
YLC'EJ!STJL'ESTE s~9vf9{J ~I C;JLŢIy{L 111)J9vfl1LTIP L 11 ŞI
119{11-. SP I2(ITllL ESTE 119{ c5i%P 1J~ L CZ1MI9{:fL
PE9{T'l(CZ1C02(P ŞI -toiust,
SPI1(ITULS'Ey{~Li4
Îg{îJ'2\-:l19{c5i9vfp 1J'E l/U9vfI9{ft./ CZ1g{c5i!Jv{pJlL
Ll19v(PJ{lI Î9{ft.l19\L'L1(l1L rU9{CZ11 c5i9v!P JlL l:'719vfI9{II
ŞI JlL Ll1MI9{JI ~cn2(~. 9\L11POJLTE ~I FJ{ŢELES
C01(Pl1L ~IZIC ~JL1(i4Y{ eL] Î9{TEL'ES'E CELE! JlI-L,TE
'L1('EI C02?:;Pl11?]JlL'E It
'UMI9{ft.2(II. C}{CZ1POT :FI
Î9{ŢEL~S~ C'EL'E 'L1('EI ~02?:;PCZ12?J 1J'E ILl1MI9{5!L1('E
:F5L~ 2('EŢB4.115i \p~
9vf'EM'l31?J!L9{'EYL
119{IVE2\SllLl1I :FIZIC. I9{YLS'E9vf5t9{~'E9t ŞI
Jl.P~'E9{ŢY{ :FOCl1LCZ1I/outu: o/Jl. Î9{ŢEL'ECj'E
))1vfl1LrrIPLl1L SI 119{11)). '. )

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 97


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

1. Amprenta Spiritului Divin asupra emanaţiilor din Ain Soph, Lumina


nelimitată, generează o reţea de legături divine care modelează
universurile, acestea din urmă fiind în perpetuuă creaţie.
2. Aceste universuri emană forţe ale Luminii conştiente, împărtăşite de
către conştiinţa Tatălui şi domeniile de conştiinţă ale Elohim-ilor.
3. Zonele temporale de conştiinţă delimitează frontierele de expansiune
ale conştiinţei pentru emanaţiile individuale ale Spiritului Divin. Cu cât f
conştiinţa este mai sofisticată, cu atât zona temporală este mai elaborată.
!
4. Iată de ce programele de creativitate infmită şi posibilităţile de
expansiune ale conştiinţei într-un număr interminabil de universuri se
limitează exclusiv numai la amprentele unice ale Elohim-ilor Luminii, ce
emană din Spiritul Divin.
·5. Zona temporală de conştiinţă se defineşte prin asamblarea colectivă a
amprentelor unice într-o structură ierahică a infinitului negativ, care
defineşte câmpul între luminarii. El unifică programele individuale ale
luminariilor, în aşa fel, ca un număr determinat de Dumnezei Creatori să
împărtăşească un ţel spiritual comun.
6. Din această cauză, domeniul zonei temporale de conştiinţă se găseşte la
originea conştiinţei însăşi. Programele conştiinţei Tatălui se limitează la
câmpurile luminariilor prin felul în care ele folosesc afinităţile lor
colective spre a lega Legea Cosmică a Tatălui cu Logica creativă care
. ",;;

trebuie să opereze în sânul continuumului Luminii.


7. În esenţă, zona temporală de conştiinţă este configuraţia divină prin r

care numeroasele programe ale Dumnezeilor Creatori- Elohim-ii şi 1


formele fizice de creaţie contribuie împreună la principala manifestare a
radiaţiilor Luminii din Ain Soph.
8. Aceste radiaţii divine stabilesc de fapt frontierele zonei temporale de 'J
conştiinţă şi le subîmpart în programe de început şi sfârşit (cum s-ar
spune, într-o Casă sau lume-Locuinţă a Luminii).
9. În aceste programe de creaţie şi expansiune, radiaţiile Luminii
1
formează regiunile eterice ale Luminii şi substratul fizic care sintetizează t
o membrană holistică ce unifică toate formele elernentale ce servesc un ( 'J
program divin.
10. În zorii lumilor fizice create, plecând de la fiecare zonă temporală de
conştiinţă, Elohim-ii Creatori folosesc emanaţiile de undă-materie şi de
, j
undă-timp pentru a forma planul necesar intersectării spectrelor vizibile
şi invizibile. I t
11. Noi trebuie literalmente să părăsim zona noastră temporală de
conştiinţă înainte de a putea realiza că frontierele sale nu sunt acelea ale
spaţiului sau ale timpului actual, ci acelea ale purificării conştiinţei.
12. Pentru a depăşi această zonă temporală de conştiinţă, înainte de toate,
eu a trebuit să realizez că programul lui Enoch de dezvoltare a conştiinţei
nu putea accede la prezenţa Consiliului Superior al Celor Douăzeci şi
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 98

1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Patru de Bătrâni, care stau în sânul mulţimilor de zone temporale ale


Tatălului. Iată de ce Metatron m-a dus în propriul său vehicul de
conştiinţă care este dincolo de lumile de Lumină ale Elohim-ilor.
13. Pe scurt, zona temporală de conştiinţă are frontierele sale în limitele
dezvoltării conştiinţei, creând în felul acesta regiunile temporale folosite
într-un număr de feluri incalculabil, pentru a îndeplini obiectivele pe care
conştiinţa şi le-a fixat. r
14. Ţelul principal constă în a semăna seminţe ce provin din câmpurile
colective ale luminariilor, cu scopul de a se p:lcura de toate infinitele
posibilităţi de desfăşurare ale Spiritului Taplui.
15. Desfăşurarea programelor de purificare ene~etică ale Luminii
Spiritului Divin cer o formare-restaurare continuă a seminţelor Luminii
divine. Datorită acestei desfăşurări, regiunile entropice (lumi mai puţin
] dorite) sunt fie restaurate, fie dispar ca creaţii imperfecte.
16. În această expansiune se disting două creaţii care se produc simultan
mereu- pe care noi le vom indica cu numele de "divine" (spirituale) şi
"fizice" .
17. "Programul de creaţie divină" este dat ca schemă directoare
preexistentă compusă din "seminţe ale Luminii".
18. Această creaţie divină este o pulsaţie continuă de Lumină Vie care
leagă inteligenţele Dumnezeilor Creatori (dintr-~onă temporală a
conştiinţei) care servesc pe Cel Bătrân de Zile(Şeful Suprem).
19. Seminţele sunt chipuri instantanee ale Luminii ce provin dintr-o
Comoară de forme-gând, la care participă divinităţile superioare pentru a
purifica toate dimensiunile energetice. Datorită Spiritului Divin al
Înţelepciunii, inteligenţa conştiinţei Luminii se expansionează formând
regiuni (nefizice) de creştere a membranei.
20. Cu ajutorul modelelor energetice, creaţia divină pune în acţiune
configuraţii care modelează spectre energetice multiple şi câmpurile
localizate de masa negativă, ce preced structurarea realităţii fizice.
21. Dumnezeii Creatori au nevoie de unele for.me mecanice, pentru a

i testa impulsurile lor creative, motiv pentru care ei au creat lumile


fizice.
22. Lumile fizice sunt însămânţate prin gabarit (şabloane) care conţin
] schema directoare a evoluţiei progresive, cu ajutorul unei succesiuni de
etape biomecanice. Drept urmare, lumile fizi2,~ lucrează în dimensiuni cu
"decalaj temporal" datorită faptului că ele sunt' subordonate unui program
J divin de activitate al conştiinţei. '1

23. Cu alte cuvinte, "decalajul temporal", se creează în virtutea faptului că


forma sămânţei se extinde în spaţiul fizic. Ca urmare, .rlecalajul
temporal" este o separare fizică care poate să existe în termeni de
milioane de ani-Lumină, între grilele energetice ale creaţiei şi punctul
favorabil vieţii umane; totuşi, din punct de vedere al realităţii spirituale

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 99


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
_ lSiWe

superioare, numai conştiinţa este aceea care separă omul de Dumnezeu şi


faptul de a nu realiza că " gabaritul divin" se găseşte dintotdeauna de
partea cealaltă a Luminii direct prezent În om.
24. Atunci când spiritul omului va avea cunoaşterea evenimentelor ce ies
din cadrul său de referinţă fizica-temporal, el va putea percepe prezenţa
unei a doua lumi ce operează mai rapid decât procesele fizice şi
convenţionale ale creierului. Atunci el va şti cum lumea noastră fizică
este conţinută Într-un "decalaj temporal" subordonat unor evenimente -Il
ultra rapide care se produc în lumea a doua. ,
25. Această lume a doua modelează procesele cerebrale convenţionale, cu
ajutorul undelor temporale pe care creierul normal le foloseşte spre a
suscita memoria, ca să reproducă evenimente şi să participe la structura-
-1
gând a lumilor paralele ale inteligenţei.
26. Continuumul supra-conştiinţei care face posibil aceasta, emană din
]
conştiinţa superioară car"e exercită un rol superior de control şi de
interpretare asupra evenimentelor neurobiologice ale timpului mental ,]
prin interacţiune între undele materie şi undele timpului continuumului
Luminii.
27. În realitate, această inteligenţă a conştiinţei superioare operează prin J
intermediul lumilor divine care, la rândullor, influenţează lumile fizice
cu ajutorul programelor de imagini conştiente ale continuumului Luminii,
care nu se limitează la diferenţele temporale.
]
28. Spiritul care s-a auto-realizat poate atunci să moduleze diferenţele
temporale dintre lumea fizică şi lumea spirituală din care realitatea
noastră fizică este o extensiune, spre a putea intra în multiplele realităţi şi
J
. . .
a ieşi.

29. Conexiunea între programele spirituale şi fizice se efectuează cu J


ajutorul unei matrice sau model de conştiinţă care interfaţează seminţele
Luminii ce provin din lumile spirituale ale gândului spre a modela
seminţele formei materiale car-e se desfăşoară în straturile fizice ale
creaţiei. Cu ajutorul mulţimii de fotoni formele de seminţe sunt
transplantate de la lumile de conştiinţă către grilele energetice folosite la 1
activarea straturile fizice ale creaţiei.
30. În esenţă, există numeroase modele care conectează straturile realităţii
fizice cu conştiinţa. Pe măsură ce mulţimea de fotoni se dezintegrează ei
sunt înlocuiţi de structuri ale Luminii care corespund activităţii formei

31.
sămânţei,
Totuşi, toate aceste modele trebuie să fie în raport cu gabaritul divin al
1
Dumnezeilor Creatori(Elohim-i), cu ajutorul căruia ei îşi extind
învăţământullor sublim către o celulă-model înregistratoare ce se
găseşte în centrul a ceea ce este numit o lume Locuinţă care conţine
miriade de galaxii.
1
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 100
1

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERii: CHEILE LUI ENOCH


l!Wrr '*
32. Celula înregistratoare individuală poate să primească diferite forme de
cod spaţial al Luminii. Drept urmare, codurile Luminii lucrează cu
ajutorul a numeroase forme de emanaţii ale Sephirelor care, în lumea
fizică, se fragmentează în tipuri variate de impulsuri, unde grupate şi
gravitaţionale, unde care operează în vid, etc.
33. Celula-model înregistratoare în vitezele de proiectare ţine cont de
multiplele niveluri care sunt împreună compuse din tipuri Fe unde
variate, permiţând geometriei uniforme a sămânţei LUI1· j i să se
deplaseze de la o stare de conştiinţă la alta.
34. Evoluţia Superioară este de asemenea în stare să trans tii cunoaşterea
spirituală de la celula înregistratoare în direcţia unei inteli enţe specific
1 localizată. De exemplu, transformând imaginile multiluminoase, modelul
celulei înregistratoare permite impulsurilor luminoase, ce provin dintr-o

1 schemă divină să fie distribuite zonelor localizate specifice ale


conştiinţei, unde ele sunt adaptate la paradigmele necesare pentru
distribuirea Luminii.
J 35. Celula model înregistratoare difuzează formele-gând de Informare care
sunt continuu activate în spaţiu. Formele de inteligenţă fizică avansate
pot lua direct din această informaţie, pentru că ele au o reţea cristalină în
I cavitatea lor cerebrală. Iată de ce creierul entităţilor fizice 'avansate va
revela fuziunea emisferelor dreaptă şi stângă şi o mică reţea cristalină în
lobul frontal drept ce va acţiona ca o celulă înregistratoare sâUal treilea
J creier, transpunând limbajul Evoluţiei Superioare într-un limbaj obişnuit.
36. Iată semnificaţia lui "Multiplu şi Unu", numeroase modele şi
mecanisme- monitoare ale Luminii ce conectează un program cu
numeroase programe de organizare .
.J 37. Şi în fruntea acestor numeroase modele se găseşte gabaritul divin
pulsat, care permite prelucrarea a mari cantităţi de informaţie pentru o
aplicaţie locală.
38. Aceasta declanşează o frecvenţă de apel divin disponibil pentru o
chemare universală. În consecinţă, atunci când gabaritul !·vin este
conectat cu limbajul divin tratat cu ajutorul altor coduri al Luminii,
numeroase forme ale conştiinţei Luminii sunt sintetizate.
39. Aceste forme conştiente ale Luminii sunt controlate, la ândul lor, de
] către Ierarhia Elohim-ilor, aceştia din urmă sfătuind ierar r"ile evolutive
~nferi.oare cu privire la. tipul de informaţii de integrat în celulele lor
inregistratoare respective. ft·
) 40. Ei determină de asemenea cum să se programeze inform~tic celula
înregistratoare cu limbajul intern şi reţeaua cerebrală pe care speciile o
cer pentru schimbările ce se produc în programele evolutive succesive.
41. Ei reevaluează cum reţeaua cerebrală exploatează informaţia în acord
cu modelul de conştiinţă originar al sămânţei divine.

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 101


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
F&CY?T'j:zs;arHA

42. În funcţie de evoluţia umană, ei determină care parte a reţelei cerebrale


poate fi folosită pentru o adaptare selectivă.
43. Când are loc acest lucru, spiritul uman se converteşte într-un receptor
de corpusculi mecanici cuantici ai Luminii. Atunci el devine propriul său
câmp de Lumină pentru corp. Totuşi, spiritul se menţine încă într-un
câmp al unui înveliş fotonic, dirijat de către celula înregistratoare care, la
rândul său este un câmp al Luminii din câmpul modelului divin şi al lui
Ain Soph, Lumina nelimitată a Tatălui.
44. Există deci, în toate aceste niveluri ale câmpurilor, o stare celulară şi
,1
I

tisulară, înalt organizată, care se formează cu ajutorul unui trili cristalin al


universului Shekinah, ce tratează Lumina plecând de la semi-
conductivitatea modelului Gematria, sinteză matematică internă a tuturor
~l
biostructurilor Luminii.
45. Această bioconductivitate a Gematria este indispensabilă pentru J
existenţa Omului în sânul tuturor rarnificaţiilor macromoleculare ale
Luminii controlate de către celula înregistratoare. În felul acesta Omul
este, din punct de vedere fundamental, receptacul al Luminii.
1
46. În lumea creaţiei fizice, arborele cunoaşterii rămâne în corpul omului
sub aspectul unui "arbore galactic" cristalin conectat cu fiecare celulă a
degetelor de la mâini şi a degetelor de la picioare ale corpului său, în
procesul de chip al Luminii conştiinţei sale spirituale.
47. Omul trăieşte în grădina creaţiei conştiinţei sale şi îşi primeşte J
cunoaşterea sa de la schema divină şi de la celula întregistratoare cu
ajutorul unui sistem de proces supra-holografic. ]
48. Supra-hologramele(la om), nu depind deprezenţa fizică a "undelor", cu
toate că ele sunt împreună definire în ecuaţii de unde fizice. Această
independenţă holografică în producţia de unde fizice, este bine de luat în J
seamă în abordarea subiectul originii procesului neuro-holografic.
49. În acest punct lungimile de undă luminoase înregistrate în creier, ce
provin de la schemă, sunt considerabil mai lungi decât cele ale undelor
fizice, în aşa fel încât ele pot fi purtătoare de mici cantităţi de informaţii-
chiar sub formă de modele holografice interferând din punct de vedere j
spaţial, plecând de la alte surse.
50. Totuşi, formarea de imagini şi descrierile supra-holografice nu sunt
prevăzute cu semnificaţie pentru mecanismele cerebrale ondulatorii spre
a le permite descifrarea evenimentelor la nivelul spiritului-2, decât dacă
ele sunt amplificate de către corpusculi de Lumină mecanici cuantici.
51. "Însămânţarea" progresivă a chipului divin se efectuează cu ajutorul
relaţiilor de fază spaţiale (reţele tridimensionale de neuroni expansionaţi)
ce lucrează ca supra-holograme ernanate dint-un model. Această
însămânţare este necesară din cauza schimbării şi aducerii la zi a
programelor.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 102


l
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
"Mi

52. Organizarea holografică decalează emfaza impulsurilor axonale către


microstructuri lente, potenţiale, care se dezvoltă în reţelele post-sinaptice.
53. La om, fiind dat procesul său neuro-holografic, aceste etape conduc
către "construcţia de imagini" ale "sămânţei Luminii".
54. Iată de ce cheia ne spune că "spiritul este un câmp al Luminii înăuntrul
unui câmp al Luminii şi al Luminii Eterne". Şi spiritul Etern impregnează
continuu funcţiile de eternitate în fiecare formă a vieţii. l
55. Deci, o specie fizică, serveste ,
ca model membranar între sistemele 1 de
stele, şi are funcţia de hologramă în sânul Spiritului. Această membf;,.nă
este un mijloc de difuzare instantanee pentru circuitul cosmic. t
56. Astfel omul este atât în spaţiu cât şi spaţiu este în om, căci în realjtate,
el este o membrană ce gândeşte între luminarii. Lumea noastră f
fenomenală în întregime, aşa cum o experimentăm, treziţi sau în state de
] vis, poate să reprezinte o fantasmagorie ordonată şi strict determinată. pe
care Evoluţia Superioară poate să o folosească pentru transmisia de
gânduri conştiente.
57. Aşa cum mi-a explicat Metraton, Evoluţia Superioară programează în
general omul în aşa fel încât să accepte realităţile lumilor superioare,
făcând să iasă corpul său de conştiinţă subiectiv din corpul său fizic, pe
parcusul unui ciclu de vis, spre a-l educa cu ajutorul unei experienţe
vizuale luminoase.
58. Dacă omul progresează în educaţia sa spirituală şi dacă el se află înt;o
stare meditativă, corpul său electromagnetic poate să fie dus în alte. lumi
ale Luminii fizice şi de conştiinţă. Odată ajuns acolo, el poate primi o
educaţie care depăşeşte lumea sa fizică referenţială, ceea ce îi permite să
sintetizeze realitatea multidimensională. El capătă de asemenea o
cunoaştere funcţională a felului în care cele cinci vehicule corporale
energetice îl pot pregăti să se îmbrace cu adevărat cu "Corpul Christic".
59. Metraton mi-a explicat că atunci când omul a atins deplina maturitate a
evoluţiei sale spirituale, corpul său fizic şi corpul său de conştiinţă pot fi
duse literalmente dincolo de planetă cu ajutorul Merkabah, căci
învăţătura spirituală superioară nu poate fi transmisă în întregime p
1
planul terestru datorită nivelurilor vibratorii inferioare care se găsesb pe
~~t~~ f
60. Totuşi, Metraton mi -a spus, că omul trebuie să ştie să facă distincjie
între nivelurile inferioare ale experienţei subiective produse de către
geometriile de fosfeni, în opoziţie cu Lumina divină revelată direct ~e
j către Merkabah. ;~
61. Acestă schemă subiectivă a geometriilor de fosfeni (de exemplu: stele,
roţi, puncte luminoase,etc) este produsă prin alterările stărilor de
conştiinţă ce decurg încă din schemele fizice de conştiinţă legate cu
grilele vibratorii inferioare.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH . 103


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
=

62. Cu toate acestea, existenţa geometriilor pulsante ale luminii din


conştiinţa omului, dovedesc că el deja face parte dintr-un circuit de
informaţii divin, care curge de la corpul luminii către corpul Luminii.
Geometriile de fosfen sunt pur şi simplu restituiri ale memoriei interne 1
63. Din partea sa, Fraternitatea Luminii foloseşte o parte a geometriilor de
fosfen spre a codifica conştiinţa omului într-un limbaj intern al Luminii. 11
I
64. Dacă omul ar putea vedea spaţiul său interior, el ar vedea cum
Fraternitatea poate capta acest spaţiu spre" a codifica informaţia" , aşa
cum Omul poate capta spaţiul mental al Maeştrilor. 1
65. Enoch spune că există "cinci corpuri ale iluminării", legate cu corpul
nostru fizic, care sunt cheile adaptării mecanice ale câmpurilor luminoase
necesare procesului de însămânţare a divinului Hokhmah
- 1
("Înţelepciunea") în lumea fizică. Hokhmah cere o reţea complexă pentru
documentarea sa superioară.
,J
66. Cu ajutorul acestei documentări superioare, schema divină exersează
acţiunea sa asupra evenimentelor neuro-electromagnetice. Aceste
activităţi sunt conştiincios dirijate, mental cuantificate şi fiziologic 1
repertorizate cu ajutorul evenimentelor cromatice.
67. Ca Omul să poată cu adevărat să folosească Hokhmah, el trebuie să îşi J
activeze cele cinci corpuri ale sale, în aşa fel ca acestea să poată lucra
direct cu codurile pulsante ale celulei înregistratoare, modelul divin şi
Consiliul Elohim-ilor la nivelurile superioare ale realităţii. Plin 1
intermediul acestei Mânuiri colective, învăţătura este dată şi primită.
Această Mânuire se bazează pe abilitatea omului de a lucra simultan cu
informaţia ce provine de la numeroase lumi ale cerurilor inferioare. El
J
trebuie să mânuiască această etapă înainte de a putea sesiza adevărata
semnificaţie a progresiei sufletului. ~
68. Unul dintre cele cinci corpuri poate lucra direct cu modelul
numeroaselor lumi. Acest corp eka "de conştiinţă" poate lăsa structura
temporală tridimensională de conştiinţă şi experimenta alte zone
temporale, permiţându-i să vadă şi să lucreze cu Maeştrii Luminii,
Maeştrii care protejează şi educă corpul eka cu ajutorul unei reţele de J
Lumină activă.
69. Printre altele, această reţea a Luminii este folosită spre a activa numărul
de corpuri suplimentare pozitive şi negative ale luminii conştiente 1
necesare pentru abandonarea bipolarităţii universului Koine(comun) şi să
experimenteze universul eka (multidimensional).
70. Prin urmare, înainte de a putea lucra cu alte lumi ale relativităţii
1
multiple, trebuie să existe o reţea complexă care să poată servi aceste
lumi, cât şi pe Maeştrii care sunt capabili să unifice conştiinţa lor j
simultan în toate lumile de relativitate multiplă.
71. Aceşti Maeştri lucrează în grupuri trinitizate în universul nostru Fiu.
Acest Mister a fost anunţat şi clar demonstrat plin Iisus pe Muntele
]
SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 104
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
=
Schimbării la Faţă, atunci când el a apărut cu Moise deoparte şi cu Ilie de
partea cealaltă.
72. Trinitizarea este dată tuturor Maeştrilor Înălţaţi care lucrează direct cu
spiritele conştiente ale iluminariilor şi al căror Corp Christic este legat cu
corpurile fizice ale Maeştrilor care sunt sau au fost pe planul terestru.
73. Expresia lui Iisus care spune 'acolo unde doi sau trei (sau mai mulţi)
dintre voi sunt uniţi în Numele meu, eu voi fi în mijlocul lor' este
expresia adevărată a acestui Mister sacru. Deci, este necesară o oarecare
1 succesiune de vehicule pentru a manifesta puterea unui Nume divin dat,
care la rândul său manifestă puterea vieţii divine.
74. În educarea sufletului, activarea conştientă a numeroase vehicule eka
-1 demonstrează omului că există o relaţie multidimensională între
vehiculele corp orale care, de asemenea pot fi interpenetrate de către

! vehicule corporale multidimensionale ale Maeştrilor Luminii.


75. Acum, un mare număr de suflete care au atins metaprogramullor
individual au ales totuşi să rămână pe această planetă ca viitori
conducători şi învăţători. Există aceia care fiind încă în formă fizică,
lucrează deja cu Lumina cuantică a Tronului.
76. Asta se întâmplă acum pe o scară mai mare decât în ciclurile precedente
pentru că pe parcursul perioadelor anterioare, trebuia ca munca
numeroaselor corpuri eka să fie limitată în raport cu corespondenţa
] superioară a Maeştrilor Luminii, spre a evita ca vehiculele superioare să
nu fie contaminate. Pentru asta era nevoie ca Maeştrii să fi fost suficient
incarnaţi pe plan uman spre a ridica vibraţiile care să le permită să
J lucreze cu lumile superioare ale Luminii.
77. În timp ce zorii Luminii ţintesc la toate nivelurile de creaţie, este

J posibil să se primească, graţie deschiderii portalurilor Evoluţiei


Superioare, pe deplin manifestarea integrală a corpurilor eka care să ne
conducă la înălţarea corpului nostru Christic.
78. Şi acum, voi sunteţi invitaţi să vă pregătiţi pentru "pacea superioară" a
Tatălui. Fraţii şi surorile vostre vă primesc. Fiţi deci fermi în credinţa t
voastră şi daţi speranţă altora, ca şi ei să poată armoniza schema
conştiinţei lor şi să se pună în rezonanţă cu vibraţia eternă a Sfântului
Spirit Shekinah!
f

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 105


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
= -

:1
. ~

~!
i

;1 J

.1
]
j
J
. J1

J
J
1
1
j
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 106
\

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH .


r;s rz

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 107


1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
smm tEl! W

1
J
j

1
J

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 108 .


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

]
.]

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 109


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
.eN •••

P1(U1ZPE/ C1.1 uo; T!R?tI.!/iJvPEg{T .L19{{j'VISTIC


1PJ{jrrJrE2\S.9LLSP1(~ YL Y01(%5t SCJ{'E:Jvf:4. !F02(1vf5?L2{T$L
SCJ{tE,M~1 TSIJ!E C~.Ll1.L5t Îg{1(tE,(j1ST2(5tTO.!lL2{tE,mIg{
CtE,9{T1(l1.L~'B02(tE,.Ll11 V1tE,T11JJ/P1(U1.1M O
CJL9{1JtE,.L~t-qp1(19{S~ Î9{M1JloCl1.L
)
5t J)SYI!FTE )

CJL9{1J~.L:E". ŞJlPlfE 'E9{tE,2((jI1 J-&lSM5tL5t.L'E


I ~
.Ll1M19{1 1 'lJ'B~?LJlS'EJ2lZJLFJ{1J:EXl1.L C2(O!Jvf5{T1C Ig{
A
~1
I
I
.Ll1M1g{QZPTJLTEA.. ŞI 2(54Z/E.LtE, SC:;{tE,M~I
M'EM'B1(5tg{iI. JLCV2lST5i SCJ{'E~ S'E p2('EZ1g{rr5i
~J
Sl113 !F02(gyţii 1JtE,~!/J!YPEC102{C:J-{Ig{I/ YI'ECJL2('E ]
JLvJt9{1J Y5{şII 1J~ Î9{rrJrE.L1Şl12(I tE,9{'E1((jtE,TIC'E
S'E2(o/i9{1J.LJL (jV.V~2(g{JL2('EJt i\1lZ~I
M~gvF132(5t9{;2L1(~..Ll1:M1g{OZ ITJLTEJ[
1
Ig{TE!R5JLŢEJlZ:4.11g{SPECT2(l1.Ll1:MI9{OS/ 1JJL'I Îg{
19{1JICI Cl11!ICI JL.L'BI ŞI ŞJL.L'B~9{J1 Îg{JlŞJL !F'E.L
Îg{CJtlJ; PE ~2{JL C1(~TE1UI 2(JLZ'EI Î9(I2?::ilg{
C02?:;P1J'E .Ll1:MIg{OZITJLTE!Jvf5!LI VI~j P1(OCTS'E.LtE,
1)IST2(l1CTIo/E ŞI 1JtE,ytE,9{~2(JiTE P2\.PJvPESC119{
cJ4Jv[p 9{tE,'lJtE,(j'Eg{'E2?Jl.'T.JLST!J'E.Lj 11g{'E.LtE,STELtE,
1
COg{'ECTE!4Z.-rff..tE,VO.Ll1TIJi Sl1'B O Y01(~ g{0119L.
r- ) J
CtE,LtE,JJŞJlPlfElJ rr1(Ji9{SMIT Ji l1TO%5tTJJ 'E11 Sl1g{T))
CAT2('E)) 'E11~ S1.19{T))Îg{
te v
C01)1.12(1 .L'UMIg{OJLS'E CYL~~
~Q;12(JL .L19{II.LtE, tn: C2(~TE2('Ej
~
TECJvtIxE!Ji;7LT1.1!Rj.L'E TE.L'EMO'D1!FIC5ZLTE SI
C1\.Og{OM~rj~'E.L~ ~l19vfI9{OJlS~ FJ{TE2(g{'E. )CtE,.LtE,
IIŞ!/J!YPE))ţ/EJ2t (j5ZLI.L 119vf1g{Jt2(I.L~ JLŞJlPlfE
1(~CTOJL2(tE, 1!E9vfp02(JL.LtE,TXTE!RjOJL1('Ej Cl1 SJlPlfE )

C01)l12(I.Ll1MIg{OJlStE, I9\{PE1\.IOJL1('E/C5ZL2(tE,
COt])I!FI cJi 11g{:M0'D'E.L 5ZLP2(I9{SP!R]9{ZtE,CtE,
SllPE!J0C1(ItE,2(I I!M5tŞ 19{I .Ll1MI9{OJlS'E.
SllPE!J0C1?J'E2?J.L'E M!Rjg{'D 11g{ C01) YLL
Îg{V~.LIŞl1.L1.11 'D'E C.0.L1)l1~/ Î9\[CJ{IZJtg{'D rug{

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 110


1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

MOm~.L in: !F.L11Xin: T2(T,IZT,CI ŞI ŞYlST, ŞI r:D'L


T1(~IZ'ECI ŞI S;tL5T,.C5U'lJl11(Jt STJtrJ3I1./EŞTE 11:J{
J A

Ml1IJIISISTEM 'lJT,Cf4-t]fE1./TJt.Ll1MI9{OS I9{T2(-O


Sl1FT~ 1JT,Mo'DT,.L~; PE9\fl-~l1 !FYlZT, ~VO.LCZ1TI'lIE
Sl1CC~FVE. 2\1l-'DIJtŢII.LT, ~9{E!RJjT,TICT, m5tl1 il9\[
(
MOm~.L SP5tŢLU CT, S~ l1MpLT, in: T,9{T,1((jPE;
C5t1(T,L 'llPT:{ Î9\[ VlTEZ:{ Cl1 T1(Jtg..{SP01(TU.L 1)T,
.\ T,g{T,!RJiIT, COg{JlECTIV~ tn: L5t })MT,MrJ32?fI-9\[Yl
- l Sl1PE2(I054!R...:{)).MO'DT,L'l1.L o/EJ-{ICl1.L11.L111
rnT,TE1(MI9{~ 'DI1(~CTII.L~ t])Io/IZIl19{I.L01(
r CT,L 11.L54!R...T,
ŞI 9{11~'l1.L
~ !
'EXYLCT'DT, CT,L 11.L'E
CJt2(T,;Îg{ T,9{T,2(ŞI5t SP51ŢIJt.L:{ 11:MP.L11SP5tŢPllL;
1. t])T,TE1(MP).{:4-9\[t]) !FO!l(JvfJl.!FIg{JtL5i Jt 'l19{l1I O!l(Y.:49{
ŞI COrJJl12(I.LT, an:
o/IJtŢ5Î .LFJ..[(jo/IS'TICT,CJLtJ{~
P:R./!Jv{TSCC01J112?J.LIg{Şo/IS'TICT, Sl1P .LIMT,9{'TJ42(T,.

, - Îg{~~'ElLŞJt o/IYLŢ:{ 'll:M519{5ÎT,SPE CO'DI~IC5t'T5i Î9{


rJJIo/IZIl19{TJlL C'E.Ll1LJL~:{. C02?J?l1L 'ESTE
o/EJ-{ICl1Ll1L OSTJLŞ YL.L))Sl1P!l(Jt-M5tŞFJ{II
J ~Z54!R...OTf{)) SI 5t 2{ruLCT01(il.L'llI SOL5t!l( ~OLOSI'T
A )

Ig{JlSJt !F'ELPE9{rr!l(l15t 5lM02\.rrIZ5t M'ES5tJ'ELT,


]: )

JL~ ~I 'DIST!l(l1CTIVE PE9{'L~l1 UTE


C5lL2?..'E
:M'ECf4g{ISM'E tn: Î9\[~Ş Isrr!l(Jt2('E!Jv{'EMO!l(IJtL5i. Îg{
Z09\LJt g{osrr2?fl- TEMP02(5tL~ in: C09{ŞrrI I9\LŢJ4;
S'E!l(.9lPJ-{IM-II ST, 'lJ'EP.LYlS1Y1Z~ Î9{'T2('E2{T,rnL~.L'E )

~YLWTJ{ ŞI 1(1.1cJ--fJ'Lo/I0.L CJt CZ1g{ C5tLCl1LJt'TO!Rc


OS'T.9LŞC'E rr2(Ji1Jl1C'ECJt2\1l-Cn//('E Ş 12(~IZ'EYLZ5i
~O!l(~T.9L -!l('ESrrJi112(54!R...VZL
r;v[T,!Jv{02(IT,1
Î:J{
C02?!;Pl1LC01JCZ1.L 111 S11PE2?JO~ Îg{)) ~OCCZ1L
'lJ~o/02\.YL9\L'TJt.L T!l(09\L11Ll1f!);'Dl1P~ CJ-{IPl1L
))'T2ţJl:J{SPJt!l(T,g{TEl 'ETE!l(9{T,)).
. ~ ,

1. Să ştii. 0, Om al pământului, că tu te prelungeşti până la lumile Luminii


cu ajutorul unei reţele de limbaj divin.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 111

I
~
)

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

2. Şi acum, tu trebuie să decodifici acest limbaj în tine însuţi şi tu trebuie


să înţelegi cum ai ţâşnit din codurile primordiale, care emanau modele
celeste.
3. Creierul omului face parte din Spiritul Divin şi, decodificând
mecanismele de stocaj ale memoriei din creierul uman, funcţie de

f
procesul limbajului universal, iO memorie ierarhică superioară se
revelează Omului şi atunci el escoperă că este o geometrie pulsantă a
unui sistem de Limbaj Divin. ţ
4. Acest sistem de limbaj divin este un cod lingvistic pul sant al literelor
divine, care se desfăşoară continuu într-o serie de reţele constituite de
către Elohim-i, Dumnezei Crdawri.
5. Spiritul Divin (ca Elohim) emană această radiaţie a Luminii divine într-
o direcţie specifică, creând continuumul pentru diverse universuri. Acest
proces începe "creaţia divină'; a stelelor, planetelor şi inteligenţei speciei.
6. Totuşi, această cheie nu defineşte decât unul dintre modelele căruia
Spiritul Divin îi dă ocazia să se desfăşoare precondiţionat în spaţiul
chipului. În Cartea Genezei, ni se spune că în timpul creării universului
nostru local, cerurile, pământul, chipul şi asemănarea omului, toate sunt
produsul acestei "creaţii divine': care a fost implantată în inform şi vid
(substratul creaţiei).
7. Acest proces al creaţiei divine -debutează prin emanaţie, ieşită din
Spiritul Divin, al unei sămânţe de Lumină divină formată din şapte
învelişuri luminoase-codificate integrate în armonicile unui Cuvânt
Divin.
8. Graţie acestui Cuvânt Divin, Elohim-ii Creatori, conectează
/ dispozitivul perceptual al "creţerului" (sistem deca-delta), dotându-l cu o
memorie (celula înregistratoareş, care conţine indicaţiile pentru a trata
limbajul universaL Acest trata~r:ent al limbajului controlează formarea
modelului; spre a şti.jinde ne aflăm în memoria mai vastă.
9. Întreaga schemă a memoriei.noastre rezultă dintr-un proces de
informare superior controlat de către reţeaua Evoluţiei Superioare (asta
neincluzând formele-gând căzhre ce emană de la ierarhiile separate de
Înţelepciunea Divină). (
10. Elohim-ii sunt creatorii schemelor definiţiilor divine care, cu ajutorul
unui impuls creativ, stabilesc r-eţeaua ce conectează universul Tată cu
nivelurile galactice fizice şi spirituale ale creaţiei evolutive.
11. Munca Elohim-ilor este definită în esenţă prin desfăşurarea Numelui
divin care este programul formării modelelor. Şi plecând de la literele
Numelui divin Elohim-ii formează modelul care va transporta formele
sărnânţei.
12. Formele sămânţei sunt proiectate de către Elohim-i cu ajutorul Comorii
Luminii, care este un vortex de energie universală.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 112


1 J.J HURTAK CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

13. Ajungând aproape de regiunea unde ele trebuie să fie semănate,


formele sămânţei sunt ghidate de către celula înregistratoare, mecanism
de control ce regizează formarea fiecărei lumi.
Crearea Divină a Sistemului Deca-Delta de către Elohim-i

[
, , . '

1 ~ '"<'! :'<
..
--"~~7_ ~;~ -s-,

J ~-
~.'.~~:~~
~,:~~:~/lL~r'P:~:.="'±:i~~'~:- ~i~_,-~.~~
.~~'"-7;;~-·::-: ~ -.1'--:::;:-- "'~'-;~;-;:~,.:''!!-'.;.-=_.~ - __ ••", __. .~~

1
]
J
ţ s. .•••• ;. •• ~•• ",o

1
,.., ....
" :~. ...~""""
,
.'~ ." ~- ~ .* . t

.- ~.
... .
..•. '

•••• :. "i ,1'- " ...._* '!"

;o., .-.
'$o ~--:-i:..,,,', '

J ,
(
,.' .'

",.k
• _,. •••• ~ •••••• ~ •• : '~ "o

J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 113
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

14. Celula înregistratoare există ca proiecţie a unei celule înregistratoare


divine şi ea este proiectată în mijlocul formelor sămânţei. Cât despre
celula înregistratoare divină, ea înregistrează activ evenimentele Eterne şi
le face disponibile spre a fi transpuse în lumile cerurilor inferioare.
15. Ca un nou bulb de lotus ţâşnind în spirală, celula înregistratoare se
formează plecând de la energiile TronutJi. Astfel, funcţia de înregistrare

;e~~:~ra C;;~i~~ţ:l~~~~~;~;:ee!~~ţra:-:f!:~:e ~ie~~~~~:~aî~~~:lei


grilelor superioare, sub conducerea Elo 1 .m-ilor şi a Consiliilor Elohim-
ilor.
16. Fiecare nivel galactic evolutiv conţin~ .odul diferitelor lumi fizice şi
spirituale ale creaţiei, cu ajutorul formelor sămânţei divine.
~ ]
17. Lumile spirituale sunt necesare pentru a manifesta ritmurile care
oscilează între valorile (funcţii tip) maximale şi minimale pentru a iJ
I

implanta sămânţa divină în contextul spectrului luminos de energie-


materie.
18. Fără crearea lumilor spirituale arhetipale ce servesc de gabarit formei
:J
I .

creaţiei fizice, nu ar exista compoziţii ionice precise ale formei materiale,


nici sateliţi solari sau stelari, nici cicluri atmosferice ale mareelor, nici ,1
funcţii centropice care toate menţin coeziunea unei reţele galactice de
nivel multidimensional ce împarte o densieete divină comună. ,]
19. Drept urmare, legile universului fizic sunt subordonate legilor unui
univers spiritual invizibil; astfel, în universul nostru local, funcţiile de
control central ale comandamentului nostru galactic există în Săgetător,
acesta funcţionând ca celulă înregistratoare. Totuşi, discul nostru
J
galactic, cu celula sa înregistratoare, există ca realitate multiplă în sânul
structurii unui control în hiperfază. ]
20. Printre altele, controlul celulei noastre înregistratoare, la rândul ei, este
'programată plecând de la structura reţe\ei grilei universale, existând drept
Control Central spiritual pe Orion. ~
21. Deci, dinamica relativă a galaxiei fizice înseamnă că fiecare sistem
stelar aparţine de celula înregistratoare ~::U'eeste controlul său central
local. Cât despre controlul central local; elia rândul său, primeşte
instrucţiuni de la celula înregistratoare primordială- Control Central al
tuturor programărilor spirituale. 1,/
22. Celula inrezistratoare
"-' functionează
, ca un fisier
, ce stimulează si
,
activează n evenimente conectate la programul sămânţă divin al unui
univers galactic local.
23. Deci, în universurile locale, celula înregistratoare există în centrul
"arborelui vieţii"galactic. Şi în centrul acestui "arbore al vieţii" (inimă de
Lumină a fiecărei ramuri sau populaţie stelară) se creează şapte candele
pentru încorporările fizice şi spirituale ale Evoluţiei Superioare. Deci,

SERlA A TRElA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 114


1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

evoluţia umană se prezintă ca o ramură printre cele şapte ramuri cuprinse


în universul nostru local.
24. Aşa cum mi-a explicat Metraton, în sânul universului nostru local
există şapte ramuri majore de comunităţi de populaţii stelare ce
controlează diversele activităţi ritmice ale enzimelor, ale formelor
celulare, etc. 'şi testând toate definiţiile posibile ale unui program Adamic
inclusl.ntr-o grilă de la a treia la a noua dimensiune a spaţiului şi timpului
r
fizic. ombinarea acestor şapte ramuri permit diferiţilor arbori
fiIAogcţr:~ticiai speciei fizice, să provină din stele cu secvenţă principală.
25. In ramura evolutiei noastre stelare, Pleiadele sunt considerate ca una
dintre candelele f~losite de către celula înregistratoare divină pentru a
1 crea inccrporările
, fizice.
26. Celula înregistratoare dă informaţii pentru formarea modelului şi
organizării vieţii. Atunci această informaţie este distribuită printr-un
1 sistem pe care Evoluţia Superioară îl defineşte ca un multisistem deca-
delta. 'Acest multisistem deca-delta este o formă de circuit de flux
l energetic stabilit de către un înveliş de căldură, ce îşi are sursa în schema
după chip a Tronului, cu ajutorul a zece superscrieri ale Luminii.
27. Superscrierea furnizează multi sistemului deca-delta o topologie
adecvată, în aşa fel încât, învelişul creat poate trata programe
suplimentare ce vin de la Tron. Aceste programe suplimentare au o
] oaredrreSecvenţă temporală şi un "spaţiu divin"(orientare) ce corespunde
celor şaptezeci şi două de Nume divine, acestea din urmă stabilind
programul fundamental pentru acest univers ..
28. Iatăde ce, atunci când Enoch ne spune că, codul învelişului de căldură
conţine un model de flux de treizeci şi şase şi treizeci şi şase, el ne'
explică echilibrul şi dezvoltarea secvenţei pentru programele difuzate de
către Tron
c
si
'
folosite în arhitectura acestui univers. În esenţă,
,
modelul de
flux treizeci şi şase şi treizeci şi şase este purtător de armonice şi de serii
de vibraţii cosmice la care se modelează arhitectura regiunilor celeste
inferioare.
29. Pr~ urmare, multisistemul deca-delta ţine loc de supermonitor al
tutur~r activităţilor celulei înregistratoare şi al tuturor activităţilor
intergalactice, direct asociate cu galaxia.
30. Metraton mi-a explicat că modelul divin ce orientează evenimentele
J fizice! în structura galaxiei noastre, operează cu ajutorul unei configuraţii
deca-delta, sau cu reţeaua centrală ce controlează toate operaţiile de
intrare şi etapele de putere necesare menţinerii galaxiei noastre.
31. Multisistemul deca-delta înseamnă că există zece singularităţi spaţio-
temporale ale Luminii, interconectate la un centru de memorie piramidal
care înrnagazinează funcţiile evenimentelor ce se produc în toate
dimensiunile unei galaxii.
32. De exemplu, multisistemul deca-delta este angajat în:
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 115

1
1
-1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
~;;a'" 2

(l)reglarea auto-corectoare a celulelor înregistratoare;


(2) mecanisme filtrante de identificare care merg de la un program
înregistrator la următorul;
(3) întărirea înregistrării între programe;
(4) cronomecanisme de control. r'
33. Crearea multi sistemului deca-delta constă în f3rmarea punctului central
care adăposteşte toate sistemele evolutive posib~f indicate de către
Elohim-ii Creatori pentru o reţea galactică. Multt~ istemul deca-delta
permite să evolueze diversele ramuri de pOPulaţi' -telare care lucrează ca
acele unui orologiu galactic pus în mişcare.
34. Cu toate că sistemul deca-delta stabileste secv m:a modelelor de faze
evolutive succesive, există în spatele ac~stei activităţi de înaintare
secvenţială şapte energii hasmalilumină) care deplasează indexul
cromatic al unui sistem stelar dat, schimbând luri:tinozitatea şi schema ~
I
]
membranară stelară.
35. Aceste energii sunt mecanisme de control care determină faza secvenţei
unei creaţii stelare cât şi raza schemei membranare. Energiile hasmal '1
I
modelează raza în aşa fel încât să favorizeze echilibrul calităţilor în ceea
ce priveşte programul.
36. Raza fiecărei din cele şapte populaţii stelare este alimentată de către
1
benzi de învelişuri energetice emise de către cele şaţ1+e energii hasmal ale
Luminii. Aceste învelişuri menţin structura pentru formele sămânţei şi îi '1
dau o elasticitate la început când ele pătrund în lumi pentru a face să
evalueze creaţia.(Aceste benzi permit seminţelorsă pătrundă chiar în
lumile controlate de către formele-gând negative).
37. Aceste şapte energii ale Luminii hasmal formează într-un fel, un sistem
care zboară liber şi se poate deplasa în jurul oricărei creaţii stelare, spre a ]
armoniza indexul cromatic al unei stele sau al unui sistem stelar cu orice
fază a secvenţei în stare să susţină o nouă manifestare a inteligenţei.
38. În propagarea de noi lumi stelare asociate cu mişcarea unei galaxii,
efectul hasmal asupra învelişurilor luminoase alJ unei stele (ce există
deja), permite acestei stele să îşi menţină simetri~ originală,
interconectându-se cu alte modele stelare. ACeas~2:primă simetrie (model
septuplu plus programul stelar) este formaţia de ~ază inerentă tuturor
stelelor ce le permite să interpreteze alte stele sau 'sisteme stelare şi să se
recombine cu ele. {
39. Deci, aceste şapte energii luminoase unice, permit să se producă
activităţile de transformare în sânul celor şapte învelişuri energetice din
reţeaua grilei; grilele sunt programate de către centrul de control al
celulei înrezistratoare.
'-'
.
40. Aceste şapte energii hasmal pot de asemenea să provină direct de la
J
Elohim-i şi ele se pot conecta cu fiecare din cele şapte ramuri sau
îngrămădiri de stele. Aceasta nu se produce decât atunci când este
SERlA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 116
1
- J,j HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

neceasar să se restabilească armonicile celulei înregistratoare spre a se


acorda cu programul Tatălui.
41. Aceată aducere la zi universală este necesară, căci în lumile inferioare
ale creaţiei, entropia este intrinsecă cu principala secvenţă de evoluţie
stelară şi prin urmare cere, aducerea la zi a programelor date celulei
înregistratoare de către controlul central, pentru a evita să degenereze fI
procesul populaţiilor stelare. {
42. Drept urmare, spre a preveni această stare de degeneraret .ijutându-se
de aceste energii hasmal, Evoluţia Superioară este capabil~ pună o .ă

grilă stelară mai vastă în jurul stelelor care sunt gata să trarerseze această
stare de degenerare în aşa fel spre a le reenergetiza şi a le remodela cu
1 ajutorul câmpului energetic al unei faze secvenţiale mult alai uniform
echilibrate.
j 43. Prin definiţie, în sistemul nostru galactic o grilă luminoasă cubică, se
coboară învelind o stea pe punctul de a intra într-o fază de degenerare.
Asta se efectuează cu ajutorul energiilor hasmal superioare ale Luminii,
1 care controlează structura internă şi izbucnirile de temperaturi ale stelei.
44. Prevenirea procesului de degenerare a unui sistem stelar începe prin

1 trimiterea codurilor vitale EU SUNT al celor şapte praguri .hasmal către


energiile EU SUNT ale celor şapte învelişuri de lumină ce înconjoară
steaua. Urmează o reactie cauzată de către un bombardament de coduri
] luminoase care controlează fuziunea hidrogenului şi diverse ~eluri ale
corpului stelei, afectând circumferinţa mulţimilor stelare şi mecanismele
luminoase ale orologeriei interne a sistemelor evolutive organice.
J 45. În felul acesta, cele şapte energii ale Luminii hasmal sunt reactori
temporali externi, capabili să recodifice cele şapte coduri ale Luminii
] interne furnizate de către multisistemul deca-delta şi celula
înrezistratoare.
46. În '-'calitatea sa de cod hasmal, codul "şapte" uneşte lumin~riile acelor
J şapte controale ale pragurilor cu şapte coduri luminoase interne, în
sistemul biologic planetar şi stelar. ~~
j 47. Cele şapte energii ale Luminii hasmal devin în felul ace a, legătura
între orietarea spinului şi energia gravitaţională, rupând st ictura
câmpului magnetic cu mulţimea de linii de forţă ce provin ~in energiile
hasmal. Atunci aceste coduri energetice pot împiedica stea~a să continue
să"sufere degenerarea în curs..
48. In timpul acestei programări mutuale, este necesară o reţea protectoare
!
a spaţiului cubic. Căci fără această reţea destinată să protejeze omul, ar fi
fatal corpului nostru fizic să experimenteze coliziunele accelerate de
energii înalte şi proiecţiile particulelor care explodează în timp ce ele
intră pe o parte a corpului nostru şi ies pe cealaltă parte, pe timpul acestei
regenerări a energiei superioare.
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 117
]
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
--49. -
În timpul "fixării acestei protecţii", reţeaua inteligenţei noastre stelare
este codificată în aşa fel încât să opereze în acord cu Legea Cosmică a
universului nostru Tată, aceasta fiind cele Zece Porunci.
50. Acestea sunt cele zece superscrieri ale Luminii care stabilesc
multi sistemul deca-delta, cu ajutorul unui cod de înveliş termic. El
asigură menţinerea forţei de viaţă; astfel ele au existat înaintea lumii
formei fizice.
51. Pe o bază colectivă a expansiunii reţelelor de la a treia la a noua
dimensiune, cele zece pictograme sunt codificate în chimia tuturor
;1
sistemelor evolutive stelare, cu ajutorul superscrierilor luminoase (cod
central pentru creierul electrochimic al populaţiilor stelare şi pentru
ciclurile ritmice ale creaţiei stelare).
-1
I -

52. Ele au fost original inserate în conştiinţa omului care, ca urmare a


confuziei identităţii sale, devine incapabil să reînnoiască universul său
. )
biologic prin putere lor.
53. Totuşi, Evoluţia Superioară poate să folosească cele Zece Porunci (sub j
formă de zece grile piramidale) spre a ajusta fizica programelor biofizice
şi astrofizice.
54. Cele Zece Porunci, primite de Moise pe Muntele Sinai, sunt proiecţii de ]
foc ale lui EU CEL CE SUNT a lui YHWH, ce fac parte dintr-un model
de rezonanţă care transmite continuu niveluri ale Legii Cosmice.
55. Superscrierile sunt activitatea Spiritului Divin ce codifică învăţăturile
]
primare în formă de diagramă în multisistemele deca-delta. Ele sunt puse
acolo de către Spiritul Divin, în aşa fel încât, întreaga creaţie ~
supersincronizată în sânul galaxiei, să aibă un model Divin deca-delta de
urmat, care corespunde fiecărei stări succesive a creaţiei.
56. Drept urmare, "creaţia divină" nu începe pornind de la modelul galactic 'J
deca-delta, ci de la Numele Divin care, nu numai că desfăşoară
programele puterii creative ale Elohim-ilor, ci şi emană zece superscrieri j
ale luminii compuse din coduri deca-delta trinitizate, ce exteriorizează
puterea şi frumuseţea lui YHWH. Astfel, fiecare multisistem deca-delta,
poate reprezenta omnipotenţa Tatălui în organizarea supremă a creaţiei, j
la fiecare nivel de desfăşurare, plecând de la sistemul deca-delta.
57. Atunci când am fost dus în prezenţa Tronului Tatălui, eu am văzut cum
Tronul era compus din Trinităţi de Domni Paradis ai Luminii. Aceşti
Donmi ai Luminii sunt ei însuşi o Trinitate vie de interrelaţii deca-delta,
care însământează "formele pictografice primare ale celor Zece Porunci"- J
valori matematice directoare cu radiaţii piramidale ce regizează
structurarea cronografică şi geometrică fundamentală a tuturor modelelor
sferice. .
58. În jurul Trinităţilor Paradis, eu am contemplat interacţiunea magnifică a
culorilor prismatice folosite de către Fiii Paradis ai Luminii, lucrând cu
cele Zece Porunci.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 118
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

59. Cele Zece Porunci sunt modelele de bază ale expresiilor diferitelor
expansiuni de creaţie. Ele demonstrează cum formele-gând divine pot fi
stimulate în acţiune.
60. Aceste zece superscrieri constituie urzeala formelor-gând ale lui
Dumnezeu, armonizând vehiculele creaţiei, în aşa fel încât, intenţiile ŞI
extensiile divine operează ca o unitate.
61. Cele Zece Porunci permit stăpânirea de sine şi ecuanimitatea la ordinile
creaţiei divine pentru ca noi să putem să ne apropiem de Dumnezeu, :be
f~c ~n~aşafel în~ât familia intengentei, unifica~~prin înv~ţ~.~r~lediv4h~,
sa alba prerogative pentru a continua ca .Familie a Luminii ' timp de{
eoni, pe Calea Iubirii Infinite. \
62. În structura realităţii noastre, cele Zece Porunci sunt codificate în t
fiecare din noi; totuşi, marea lor asemănare cu formele-gând divine, (
trebuie să fie reactivată.
63. Astfel, când procesele degenerate ale conştiinţei se transformă, se
recunoaşte imediat, cu ajutorul limbajului chimic, că este vorba de Legea
lui Dumnezeu. Iată deci ce înseamnă "toate capetele se vor pleca" în timp
ce noi vom trecem punctul nostru Omega; căci toţi vor recunoaşte grilele
piramidale preexistente ale Legii Divine codificate în ei cu ajutorul
superscneru.
64. Din această cauză "creaţia fizică" este o parte necesară a "creaţiei .
divine". Cele Zece Porunci sunt cele zece grile de astro-armonici care --
servesc la codificarea omului, ca substanţă ce umple spaţiul pe grilele ~
Magnetice, care modelează liniile embrionare ale creşterii în perfecte
J unităţi matematice ale ţesutului membranar şi a formei celulare vii.
65. Folosind judicios diferitele grile Magnetice şi controalele armonicilor
ca structuri energetice ale plasmei vii, Elohim-ii recreează codurile '
Adamice originale, stocate în interiorul celulei înregistratoare. Aceasta le
permite să determine forma definitivă a unui organ sau a unui regulator
biologic programat pentru a trimite semnale cu scopul de a-l îmbogăţi cu
un program, atunci când forma biologică a atins fie stadiu de entropie
"negativă", acela de distrugere chimică, fie din contră, pe acela al un~i
. ~
..
preogresn mal avansate. L
66. În cerurile inferioare, superscrierile divine operează într-un model ?e
flux treizeci si sase si treizeci si sase, lăsând să circule muzica sferelor.
Şaptezeci şi do~ă d~ game de ~ibraţii nelimitate propagă emanaţiile
gândurilor divine în formă materială. Acest model de flux treizeci şi şase
l
şi treizeci şi şase este o magazie de stocaj a armonicilor universului
nostru. El emite o muzică specifică fiecărei sfere, pentru a o codifica în
armonicile deca-delta şi formele vibratorii necesare.
67. .După Metraton, datorită controalelor regulatoare ale sistemului deca- .
delta viaţa continuă în chip şi asemănare. Şi tocmai acest sistem deca-
delta care menţine şi creează armonicile şi astro-armonicile, cu scopul de
SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 119

1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
·m

a stabili noi niveluri de magnetism şi are drept efect să justifice raţiunea


diviziunii embrionului si , a structurii celulare care urmează modalităti ,
determinate şi pe acelea de linii embriologice care îşi urmează evoluţia
într-o formă dată, dincolo de realitatea singulară.
68. Modelul de undă tetraedric este modelul principal folosit de către
sistemul deca-delta în universul nostru pentru a controla tabloul care
formează baza sistemului nostru de viaţă, în sânul spectrului
electromagnetic.
69. În crearea celor mai multe dintre universurile fizice, există totuşi viduri
energetice şi diferenţe de rezonanţă împiedicând realizarea creaţiei
prototipice divine. Asta împiedică o transcriere corectă a Limbajului
Divin plecând de la cerurile superioare către noile regiuni ale spaţiului.
Uneori se întâmplă că, chiar dacă codurile sunt corect transcrise,
frecvenţele energetice odată date, din păcate nu pot fi menţinute.
70. Deci, în miriadele de domenii ale creaţiei, există gradaţii de recepţie a
formelor chipurilor divine. Fiecare nivel de recepţie permite radiaţiilor
energetice superioare sau inferioare, să creeze o schemă de spaţiu umplut
cu energie, în interiorul spaţiului -chip al "membranei superioare".
71. În circumstanţe de recepţii limitate (ceea ce este cazul în nouă zecimi
din universurile fizice) intermediari divini cu numele de B'nai Elohim-i
sunt obligaţi să folosească puterea creativă a Ochiului lui Horus pentru a
stabili o formă evolutivă particulară în interiorul programului Divin.
72. Totuşi, chiar în aceste circumstanţe, lucrul schemei directoare Divine
este limitat şi Maeştri trebuie să se încarneze, ca Moise, pentru a revela
Legea
'-'
Divină Universală si ,
Poruncile Divine.
'l
73. B 'nai Elohim-ii îndeplinesc funcţii individuale pe care Spiritul colectiv
a ales să nu le folosească în generarea formelor individuale ale creaţiei ]
fizice.
74. B 'nai Elohim-ii trebuie să Îşi proiecteze formele lor gând în câmpurile
individuale, spre a vedea dacă este posibil să conecteze un "chip divin"
cu experienţă de viaţă ce zboară liber, care poate să fie de origine
spontană (ceea ce înseamnă că el nu este prevăzut cu grilă divină) sau
care poate să fie limitat la o creaţie imperfectă, purtător a unui înveliş de
lumină întunecat sau defectuos, provenind de la Maeştri divini
imperfecţi. ]
75. Iată deci, cei doi factori de eroare principali, care operează pe milioane
de probabilităţi în formă de stocaj (variabil) în expansiuni ale .]
universurilor fizice.
76. Creaţia spontană limitată poate de asemenea să apară ca urmare a
combinării de aminoacizi f1otanţi, care sunt forme de viaţă elementale ce
decurg din descărcarea de energii a Luminii care scapă din sistemele
J
stelare nou-născute din Lumina Divină. Acestea creează modele care
lucrează cu pro grame experimentale de creaţie.
-
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH
ttttr

120

1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
--mnrr

77. Combinaţia este numită spontană pentru că forţele vitale şi luminoase


se combină într-o manieră unică pentru a creea un program de evoluţie
prin ele însăşi.
78. Acest program spontan nu este un sub-program ieşit dintr-un sistem
anterior fizic şi spiritual predestinat. Iată de ce el va trebui în final să
decidă prin el însuşi pe măsura expansiunii sale, cu ce conexiune şi cu ce
reţea alege să lucreze, în timp ce el experimentează desfăşurarea sa în
sânul desfăşurării eterne.
79. Acum, aceste sisteme nu pot fi decât reparate sau perfecţionate de către
B 'nai Elohim şi/sau Elohim care pot folosi combinaţiile şi vibraţiile
literelor divine, în acelaşi timp cu vibraţiile sferelor magnetice pentru a
făuri o grilă secundară de nuc1eogeneză.
80. Această operaţie are drept scop să rectifice formele-gând care, din
timpul eonilor temporali ai existenţei materiale, au fost imperfect
cultivate.
81. Cât despre locul nostru în geneza universului creaţiei noastre imediate,
noi suntem o ramură din cele şapte ramuri fundamentale ale arborelui
nostru de viaţă galactic.
82. Manifestarea umană a lui Adam Kadmon există în una dintre ramurile
stelare entropice care arde în mijlocul acestei creaţii.
83. Cartea Genezei explică în esenţă creaţia noastră de sămânţă stelară
Adamică, raportându-se la "arborele nostru de viaţă" din numeroasele
lumi-locuinţă celeste.
84. Ni se spune cum rasa Adamică a fost proiectată pe a Şaptea Rază,
plecând de la modelul divin din centrul grădinii creaţiei, către un braţ
exterior al Mării noastre galactice de Cristal. În acelaşi timp, proiecţia
Adamică a fost interceptată şi limitată de către entităţi angelice căzute.
85. Totuşi, lucrarea prezenţei lui EU SUNT superior a fost memorată de
către sămânţa Adamică, căci Super-Sirrele nu a suferit căderea, ci a rămas
în legătură cu chipul şi asemănarea divină. Cu ajutorul acestei conexiuni
divine, Oficiul lui Christ a putut să îşi facă apariţia pe planetă.
86. Prin urmare, Super-Sinele lui EU SUNT divin nu a suferit căderea,
pentru că el nu era situat în nici o celulă înregistratoare particulară, ci el
f
avea capacitatea colectivă de a "forma chipul" lucrând cu Elohim-ii.
87. Contrar creaţiilor pre- Adamice care au pierdut biostratusul genetic
f
spiritual, Super-Sinele creaţiei Adamice a păstrat în memorie legătura 1
dintre cele şapte învelişuri luminoase ale lui Dumnezeu EU SU1\TŢ şi l
extinderea celor şapte învelişuri luminoase ale lumi sale fizice, în aşa fel
încât să codifice prezenţa lui EU SUNT divin în sămânţa chimică a
creaţiei, ca extindere a Sămânţei Divine.
88. Această codificare continuă a putut avea loc cu ajutorul categoriilor
superioare de sămânţă genetică, cunoscute ca fiind liniile lui Seth, lui
Enoch, lui Noe şi lui David.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 121


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

89. Aceste categorii de sămânţă de o puritate superioară erau necesare, =-


pentru ca, capacitatea spirituală şi genetică potrivită să poată
contrabalansa chimia umană imperfectă. Cu ajutorul acestei mari
asemănări fizice a lui Adam Kadmon, Domnii Luminii ai Oficiului
lui Christ au putut merge pe pământ, în acord cu sămânţa divină a
lui David şi nu cu sămânţa lui Adam.
90. Din această cauză, Consiliul Elohim-ilor Luminii a trebuit să ridice din
planul fizic corpul lui Adam fizic care trebuia să fie regenerat urmând un
program mai perfecţionat al lui Adam Kadmon spiritual-fizic. Apoi, un
nou program a trebuit să fie instaurat pentru a depăşi ,programele
sămânţă' şi pentru a demonstra cum 'conversia Luminii' în creaţia
chimică putea fi restaurată pe planul terestru însoţită de noi funcţii
luminoase pentru structura membranei celulare. Asta a fost demonstrat
prin corpurile lui Moise, Iisus şi ilie care au fost trimişi în lume spre a
arăta umanităţii că vehiculul uman, în unitate cu Super-Sinele, putea
efectiv să transceandă grilele biologice ale experienţei umane.
91. Şi ca mărturie a acestui adevăr revelat, Metatron mi-a explicat că cele
şapte învelişuri biochimice ale lui Moise şi Iisus folosite în timpul
lucrării lor terestre, sunt codificate în Marea Piramidă, care este un model
de grilă deca-delta care va fi folosit în învierea experienţei umane.
1
92. Metraton a spus că întoarcerea lui Ilie, care şi-a păstrat vehiculul său
fizic atunci când a fost dus în Merkabah, era indispensabilă pentru a
]
deschide Piramida şi a activa reţeaua grilei noii reprogramări.
93. Asta va avea loc în momentul în care Trinitatea Paradis va autoriza
Ierarhia, ce controlează lumile sămânţei Evoluţiei Superioare, să se
exteriorizeze în cele şapte ramuri ale arborelui vieţii galactic.
94. După aceasta, sămânţa Adamică celestă, din grădina galactică a J
creaţiei, va deveni "piedestalul lămpii" (sursa Luminii) ce reprezintă noul
program al Luminii Vii. Fiecare regiune galactică va fi curăţată, în timp
ce ea va fi stimulată de acele noi locuri ale Luminii provenind de la
Elohim-i, cu ajutorul "arborelui de viaţă" galactic.
95. Pentru că relativitatea genetică se creează în raza membranei, )
transmigrarea fizică a formei obligă Evoluţia Superioară să urmeze o
activitate centropică pozitivă, în raza unei stele date. Drept urmare,
transmigrarea fizică a formei nu poate depăşi raza acestei membrane, fără
.]
a fi recodificată în membrana modelului stelar vecin.
96. Modelul evolutiv pentru programarea galaxiei noastre trebuie să
furnizeze consistenţa necesară spre a permite nivelurilor cuantice de
avansare a constiintei
, , să se coordoneze cu substratul lor biolozic
'-'
repetitiv şi să se echilibreze numai în funcţie de celulele inregistratoare în
aşa fel ca să nu interfereze cu alte programe biologice cu care împart
acelaşi spaţiu vital.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 122


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

97. În acest moment, este important ca omul să înţeleagă că are loc o


regenerare a conştiinţei cu ajutorul unui pod de lumină cuantic. Podul de
lumină cuantică constă în patruzeci şi nouă de stări tranzitorii ale
conştiinţei folosite spre a-l învăţa pe om cum opţiunile conştiinţei sale se
pot integra cu alte zone temporale ale conştiinţei în producţia spaţio-
temporală.
98. Podurile cuantice luminoase (care îndeplinesc funcţia de aducere la zi),
se difuzează gradat, plecând din centrul galaxiei noastre către ramurile
individuale ale populaţiilor stelare, în aşa fel încât să dezvolte un indice a
operaţiunilor care să fie în rezonanţă cu indicele principal de control
stocat în centrul galaxiei.
99. Acest program permite regenerarea continuă a conştiinţei prin stări de
fisiune şi de fuziune produse de către o memorie centrală.
100. În al doilea rând, Evoluţia Superioară trebuie să coordoneze
substratul biologic ca să fie în acord cu programul de regenerare al
conştiinţei. Ea face asta folosind învelişurile vibratorii chimice care
înconjoară corpul, ca o petrecere semi-conductor între Super-Sinele
Adamic înregistrat în multisistemul deca-delta şi super-sinele Adamic

1 uman (biotransductor interior). Rezultă o apropiere perfectă între


substratul biotransductor şi conştiinţa Super-Sinelui, aceasta permiţând
tuturor coordonatelor biologice să se menţină în echilibru în om, Într-o
creaţie de stare solidă, pentru progresia conştiinţei.sale.
101. Printre altele, acest proces conectează cronomecanismele celor şapte
câmpuri de forţă fizică, fiecare având propria sa linie temporală, cu cele
şapte mecanisme codificate ale creşterii evolutive superioare din
interiorul multisistemului deca-delta.
102. Cele şapte învelişuri de Lumină divină care există ca ansamblu
multiplu în jurul corpului se întind de asemenea la cele şapte chakra ca
învelişuri chimice interne.
103. Toate astea, permit Evoluţiei Superioare să codifice conştiinţa
plecând de la ordinile creaţiei fizice în combinaţii creative mai pure,
trecând prin patruzeci şi nouă de stări intermediare, ceea ce aduce
conversia finală a activităţii biologice în activitate conştientă, pentru a
progresa de la un pod cuantic stelar la altul.
104. După Metraton, aceste patruzeci şi nouă de etape intermediare ale
sintezei conştiinţei, sunt create de către o energie electronică subiacentă
(tunnelling non lateral) ce furnizează descărcări biologice luminoase în
gaura electronilor, a căror activitate este orientată de către faza opusă.
105. Radiaţiile energetice, ce provin de la sistemul de memorie central
deca-delta, trebuie să stabilească în primul rând legătura lor cu
învelişurile energetice hiperdimensionale care înconjură planetele, prin
faze cuantificate de energie subiacentă. Atunci planetele primesc o

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 123


:f
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
ras ••.

reînnoire a energiei prin treceri subspaţiale care se umplu de energie


transfigurată (cum s-ar spune, convertită şi recuperată)
106. Noul sistem de energie este în competiţie cu transportul de energie
convectivă sau tiparul membranei superioare, care continuă să "creeze
forma după natura sa proprie" în spaţiul evolutiv al speciei.
107. În final, venirea în formă este a energiei transfigurate, care l
I
J
modelează învelişul energetic din jurul corpului, acţionând ca un "spaţiu
de umplere cu energie" care defineşte noul nucleu al luminii dinăuntrul
modelului deca-delta; şi iar se amorsează o nouă fază evolutivă.
108. Fiind transfigurat într-o dimensiune spaţio-temporală dincolo de
J
spaţiul-timp convenţional, omul poate intra în celule temporale ~]
suplimentare de conştiinţă. Atunci el poate înţelege că nu este limitat nici
de către constrângerele mecanismelor sale de memorie, nici de către cele
ale modificării neuronale. Atunci el înţelege că, corpul său este vehiculul-
]
ostaş al "Supra-Maşinii Mazzaroth", nivel cuantic al pragurilor
universului nostru imediat.
109. Omul trebuie să realizeze cum procesul de stocaj chimic al
1
creierului său poate să se conecteze cu orice număr de inteligenţe care
dansează în întreaga galaxie, branşându-se pe grilele pulsante ale ]
. .
constiintei.
110. Numai atunci stocajul cerebral se poate deschide şi se poate lega cu
filamentele creierului galactic colectiv ce există în energia spaţială ce
umple spaţiul.
111. Omul auto-realizat când contemplă numeroasele spirite divine ]
codificate într-o schemă divină, înţelege de ce steaua noastră este un
tampon, care blochează mesajele directe de intrare şi de sosire ce emană
de la celula înregistratoare divină, căci corpul este mai mult decât un J
ostas. al realitătii
. liniare a unui ciclu de încarnare. Soarele, ca reactor
solar, amortizează mesajele de ieşire ale funcţiilor superioare ale
memoriei programelor simultane ale Super-Sinelui, sau ale încarnărilor
J
anterioare, care ar supraîncărca lmntea şi ar fi distructive pentru corp.
112. Mai întâi, corpul trebuie să fie din punct de vedere fizic temperat şi
din punct de vedere spiritual sintetizat înainte de a putea să înţeleagă
munca sa actuală în raport cu programele prealabile sau simultane ale
creaţiei. Atâta vreme cât corpul vostru este incapabil să lucreze pe planuri J
multidimensionale, vă va fi imposibil să primiţi alte niveluri
multidimensionale de informaţie, căci veţi deveni complet nebuni din
punctul de vedere al acestei realităţi. Iată de ce soarele este un reactor
solar ce serveşte la amortizarea mesajelor de ieşire pe care mintea voastră
ar trebui normal să le ceară spre a şti unde aţi fost şi unde sunteţi în alte
celule spaţio-temporale.
J
113. Totuşi, Lumina luminariilor superioare provine dintr-o sursă a
Luminii mai elevată decât aceea a soarelui. Cu ajutorul Inteligenţei
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 124

I
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
~rmrrznT7!"57'" ,

Superioare ea este în stare să redeschidă canalele voastre de gândire spre


a vă permite să restabiliţi legătura cu câmpurile inteligenţelor stelare mai
evoluate, care sunt total amortizate de către sistemul nostru solar.
114. Din această cauză, preoţii din Israel, au luptat întotdeauna împotriva
preoţilor lui Baal care spuneau căi.mintea se programează pentru

1 adorarea soarelui". Din contră, preoţii din Israel sau ai Luminii Eterne au
spus "că spiritul se programează în spaţiul stelar al firmamentului etern şi
împărtăşeşte suveranitatea eternă al lui YHWH - Melek Shamayym".
1 115. De îndată ce mintea s-a transformat într-un vehicul pentru cârnpul
de forţă al Luminii superioare din regiunile reticulare profunde, ea poate
să opereze activ pe lungimea de undă sau modelul acestei inteligenţe
- ] stelare superioare. Ea nu ar fi mărginită la realitatea tridimensională, nici
în schema unei conştiinţe în care jocul terestru urmează necontenit rotirea
1 sa infernală. Astfel inteligenţa terestră ar rămâne închisă în spaţiu până în
ziua în care ea ar fi eliberată de paradigma sa fizică de către o cheie
astrochimică superioară.
1 116. În zona noastră temporală de conştiinţă, Fraţii de Lumină leagă
lumile tronului superior şi ale domniilor Mazaloth şi Kuchavim cu lumile
fizice inferioare ale Mazzaroth, care nu urmează decât un ciclu al
realităţii conştiinţei.
117. Deci, translaţia caracterelor Luminii cu ajutorul literelor Divine ale
] Numelui sacru al lui Dumnezeu şi procedeele de formare-restaurare a
noii creaţii chimice este munca continuă a Elohim-ilor Creatori superiori,
care implantează grilele superioare ale inteligenţei în miriade de lumi cu
ajutorul chipului transparenţei eterne. Graţie muncii lor, fiecare copil al
lui Dumnezeu are o naştere imaculată ce provine direct de la Tronul
J Tatălui.
118. Spiritul Divin se proiectează continuu în conştiinţa fiinţei şi
implantează în ea seminţele divine sau seminţele stelelor pentru a face să
evolueze inteligenţa sistemelor planetare nou-născute la marginea
exterioară a Mării de Cristal.
J 119. Atunci când Omul va înţelege acest lucru el va şti că la marginea
galaxiei noastre, noi suntem asemenea celulelor de la degetele mâinilor şi
de la degetele picioarelor, ca o reţea-ostaş a Oştirilor Cerurilor care
funcţionează cu toate formele de evoluţie liniară şi neliniară servind Faţa
Tatălui Iubitor.
120. În scopul glorificării Luminii, ca noi să putem progresa ca veşmânt
viu al Tatălui, noi ne-am luat zborul pe aripile galaxiei, ca aripile
desfăşurate ale unui vultur şi ne-am angajat să lucrăm pentru YHWH
care, cu ajutorul celulei înregistratoare a Luminii Vii, răscumpără
continuu creaţia din legăturile morţii temporale, cu ajutorul limbajului
Său universal al Numelor divine sacre.
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 125

I
]
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

121. Deci cine poate refuza să admită revelaţiile lui Dumnezeu şi să 1


afirme că nu exită revelaţii, nici profeţii, nici daruri, nici vindecări, nici
vorbire în limbi, nici tălmăcirea limbilor?
122. Deci cine poate refuza să admită Ochiul .Erernei Transparenţe" care
1
vede înăuntrul vieţii munca creatoare a Elohim-ilor şi fuziunea lor de la
un spaţiu al chipului la un altul, pentru ca omul să se elibereze spre a
continua în Lumina Vie?
'1
123. Această Lumină este Iubirea Vie care eclipsează orice obscuritate în
aşa fel ca aceasta să nu poată niciodată întuneca VERB UL, Cod al
~1
Luminii din inima "Arborelui nostru de viaţă" ca Lumină Vie.
124. Şi în măsura în care voi aţi devenit umili înaintea lui Dumnezeu, ~}
binecuvântările Limbajului Său al Luminii Vii vor străluci în inima
fiecărui suflet pe care îl veţi atinge şi vindeca cu Cuvântul Său, căci
Domnul este Adonai Shammah- Domnul este aici, în clipa asta, în Verbul
, ]
Său pe care El l-a implantat în voi! Amen, Amen, Amen.
1

]
J
]

J •

J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 126
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

[
\

I
\

I~

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 127

I
·'

- J.J HURTAK -
- -
CARTEA CUNOAŞTERII:

3-1-3
CHEILE LUI ENOCH
.

CHEILE I/uMIg{.91!R.ILL02( o/IlTO~~ 9{~SPCZl9\[C5i


~ 10 LO (j I.9L::MoL'ECl1L~5i VJt 1('ErvEL.9t c.9i
5CJ{FJV[~;/0(IL'E MOL'ECl1L~'E 'E9{ZIM~L01( su»:
S'E ::MO'lJI!FIC.7L Cl1 JJ~l1~Cl1~'El1L 9v{0'IYEL'EL02(
L l1:Jv{Ir;{II))C~'Ej5119'{fJ'J)!Jv{~C.9Lr;{JS~!v[rE.9LL'E
Cj2(IL'EI VII)) Îg{5tLIr{I'E2('E Cl1 O C09'{rrJE2((j'E9\[Ţ~
51 POL.9i!RjZ;/0(II ~PEJLL fJ'2('EILtE,YL OCJ{I. JLC
, ~
rr2(~IL:E5t OCJ{I; 'lJ.9L~'EP~TIZ~~
TEL~:M'E9{ry5lL7t Îg{S54.g{CUL2('ETEL'EL02(
. )

COi)v{pflLTl'BIL'ECl1 'lJISPOZIrrI IL'E SP.9LfJ'I5tL~. ) )

1. Această cheie explică cum poporul Luminii se polarizează cu ajutorul


unei radiaţii superioare a Luminii proiectată în regiunea celui de al treilea
ochi al lor. .
2. Pentru ai permite să îndeplinească asta, Omul va primi (pe măsura
înţelepciunii sale) capacitatea de nonecta reţeaua actuală de conştiinţă
cu reţeaua universală următoare compatibilă cu educaţia sufletului său.
1
3. Această conexiune se va face prin comunicare telementală, ceea ce îi
va permite omului să comunice I?ualte regiuni galactice şi chiar cu
regiuni ale inteligenţei hiperspaţiale (cum s-ar spune cu inteligenţe care
există dincolo de dimensiunea noastră).
4. Deci, comunicarea telementală este capacitatea de a pătrunde diferitele
câmpuri energetice cu energie mentală superioară printr-un semnal
distinct concentrat pe.al treilea ochi, care este direct legat cu undele
Gravitaţionale. t
5. Cheia ne spune că un "CurcJt;eu de Lumină", situat deasupra celui de
al treilea ochi, controlează oride activitate neuronală primară a glandei
pineale. t
6. Acest "Curcubeu de Lumină'' traversează cel de al treilea ochi pentru
că regiunea glandei pineale, unde se află cel de-al treilea ochi controlează
(

ansamblul sintezei luminoase conectate cu cortexul cerebral.


7. Omul ştie, conform cercetăriilor biochimice, că cortexul cerebral, când
i se injectează o seringă de serotonină, manifestă o uşoară mişcare şi o
J
lentă rotaţie, producând intensiv scheme de fosfen.
8. Cercetarea medicală a demonstrat creşterea activităţii enzimatice la
căderea nopţii. Asta se poate datora unei uşoare creşteri a concentrării de
neurotransmiţători în momentul în care receptorii ating nivelul lor maxim
de sensibilitate.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 128

1
)

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERiI. CHEILE LUI ENOCH

9. Se poate de asemenea vedea un sistem unic de amplificare şi de


amortizare care produce transformări simultane în sensibilitatea
receptorilor şi în intensitatea semnalului; aceste schimbări modeste, ce se
produc în concentrarea .xatecolaminelor'' la nivel de situri receptoare ale
creierului, schimbă de treizeci până la patruzeci de ori activitatea
r enzimatică.
a O. În unele condiţii de luminozitate slabă, de obicei în timpul nopţii,
\ sensibilitatea glandei pineale creşte; luminozitatea solară reduce
] I activitatea enzimatică. De asemena într-un mediu de lumină adecvat,
\ glanda pineală beneficiază de un dispozitiv transmiţător unic ce poate fi

-1 ) folosit pentru a influenţa activităţile enzimatice din întregul corp.


(11. In domeniul particular al comunicării telementale, "Lumina" care
activează glanda pineală este Lumina din Ain Soph şi nu lumina solară
} obişnuită care distruge mecanismele de memorie necesare pentru a lucra
cu inteligenţa de dincolo de spectrul nostru.
12. Enoch mi-a spus că există ceva în natura creierului care produce
] propriul său câmp luminos pe un plan molecular, atunci când el era
polarizat de scheme radiative ale Luminii. Aceste radiaţii schimbă
acţiunea pe terminaţiile nervoase în emisie şi captare (sau metabolism
local) a neurotransmiţătorilor.
13. Prin urmare, circuitul nostru neuronal poate produce propriul său câmp
c Tuminos şi se poate ajusta în supra sau în sub-sensibilitate, la alte niveluri
de inteligenţă (cu ajutorul inf1uxurilor sinaptice şi post sinaptice), atunci
când funcţia neurotransmisiei din regiunea celui de-al treilea ochi se
interfaţează cu reţelele compatibile ale activităţii Merkabah.
14. Atunci, aceste câmpuri de neurotransmisie activate pot să proiecteze

J sau să primească unele forme-gând acolo unde este aşezată glanda


pineală, rară să ţină cont de distanţele spaţiale. Acestea pot fi folosite în
comunicarea interstelară şi interplanetară acolo unde se impune un
. contact mental direct.
h 5. Astfel, relaţia directă între dimensiunea universului, diametrul
protonului şi întinderea câmpului vizual la om face parte dintr-o
transformare spaţio-ternporală a masei energetice mai vaste, care
antrenează schimbări în conceptele noastre fundamentale ale universului
"cunoscut" .
t'6.
1'·

Cheia învaţă că al treilea ochi este un receptor luminos care se poate


~. cupla cu o formă de energie ce iese din cadrul cunoaşterii noastre actuale.
] Lumina este grila prin intermediul căreia şi cu care toate formele
superioare de energie sunt supuse la transducţie, în aşa fel încât Omul să
le poată primi.
J 17. Această grilă luminoasă permite celui de al treilea ochi să folosească
undele gravitaţionale, ca instrument servind să moduleze limbajul în aşa
fel încât conştiinţa Omului să sufere o mare transformare. Astfel, cu
SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 129
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
"1'5; ?tF9'i

ajutorul formelor sale gând de Lumină, Evoluţia Superioară poate, 1


modulând undele Gravitaţionale, să reprogrameze Omul într-un
subsistem transductor, prin intermediul propriei sale reţele luminoase de
comunicare activată.
18. Lumina, ca modulator actual al vieţii umane, nu este o consideraţie
surprinzătoare- toate stările superioare dt· conştiinţă vorbesc despre
.Lumină'. Cheia ne spune că atunci când spiritul este modulat de către
formele-gând de Lumină ale Evoluţiei S&»erioare, el se asociază prin
biocuplaj cu această undă evolutivă ca ef oresie de comunicare '1
1
instantanee în continuumul spiritului. r
19. De asemenea, spiritul produce propria sa comunicare analitică avându-
şi originea în propria grilă reticulară a ni\relurilor sinaptice diferite, care
-1
se schimbă în funcţie de paradigmele straturilor de conştiinţă pe care le
ocupă. Reţeaua influxurilor energetice conectată la forme-gând se poate 1
produce la fiecare mili-, micro-, nano-, pico-, femto-, atto-etc., fracţiuni
de secundă, urmând coordonarea dintre lumile percepţiei mentale fizice şi
non fizice. Acest mecanism stabileşte legătura între activităţile spirituale
1
şi mentale ale Fraternităţilor Luminii cu lumile materiale caracterizate
printr-un "început" şi "sfârşit". ]
20. Fizicienii cuantici şi-au dat seama că energia observaţională ea însăşi
este inerentă rezultatului tuturor măsurilor Mcare ar fi ele. Totusi, , ei toti,
trebuie să înceapă să înţeleagă cum un obiect de masă sau un nivel de
realitate de masă poate să fie schimbat de către energia unei forme
proiectate (sau de un pachet de energie de forme-gând). Acolo unde
există interconexiune de forme-gânduri cu o masă perceptuală, formele-
gând pot să influenţeze masa realităţii unui obiect, în felul acesta
antrenând schimbări la nivelul formei sale, structurii sale şi a dimensiunii 1
sale.
21. În legătura cu asta, Enoch m-a făcut să văd că, urmând ochiul .
observatorului, se produce o schimbare radicală în masa realităţii, ca
urmare a interacţiunii masei percepute ctl
formele-gând.
22. Noi înşine suntem emiţători-receptori,lla. fel ca un cristal radio. Noi
putem să ne plasăm efectiv conştiinţa pe.) lungime de undă determinată
1
şi să ne proiectăm gândurile modulând şi demodulând semnalele
cr:ierului nostru în funcţie de reţeaua delcomunicare.
23. In comunicarea telementală cu cel de-al. treilea ochi al nostru,
Inteligenţa Superioară creează ceea ce Metraton numeşte un "fascicul
inductiv de legătură" între formele-gând (ale Evoluţiei Superioare) şi
spiritul nostru, stabilind un contact direct cu Evoluţia Superioară.
24. În acest scop, inteligenţa umană este programată din stadiile primare
ale creaţiei, pentru a reacţiona favorabil la un sistem superior de limbaj al
Luminii. Acest sistem de limbaj superior este activat la nivelul

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 130

1
1

- inteligenţei J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

umane cu ajutorul unui contact' mental' polarizat pentru o


legătură inductivă.
25. Limbajul de transmisie telemental conţine "semnale de renaştere" ce
provin de la structuri ale spaţiului profund (şi de la hiperspaţiu) care se
inserează în chimia sistemului nostru biologic pentru a educa conştiinţa
noa~tr~,să înţeleagă comunicarea care depăşeşte nivelul nostru actual de
realitate,
26. De ~ »t, transmisia telementală este necesară, căci precizia semnalelor
biolo~ce ale corpului uman nu permit omului să se sintonizeze
(acor~ze) din punct de vedere organic cu numeroasele niveluri de
contrapuncte. Acestea sunt necesare pentru a lucra cu diferite sisteme de
informaţii biologice, care împărtăşesc acelaşi "spaţiu de viaţă" cu Omul,
dar există pe diferite niveluri de enumerări biologice. Deci, precizia
limbajului biologic împiedică meandre, sinuozităţi, între niveluri şi
J planuri ale realităţii creative ale conştiinţei, căci limbajele biologice sunt
bazate pe o informaţie Închisă în ea însăşi, care nu permite interfaţă
creativă între diferitele straturi de conştiinţă.
27. Drept urmare, comunicarea telementală furnizează un 'Letraj' superior
care foloseşte Literele primordiale divine (pictrograme) ce permit o
reprogramare biologică între straturile de conştiinţă. Această metodă de
comunic~ prevede capacitatea de a transforma informaţia cu ajutorul
acelor. geometrii proiectate ale Luminii, care elimină ambiguitatea unui
limbaj. vibrator sonor şi dă limbajului o semnificaţie mult mai largă şi o
mai mare polivalenţă pentru diversificarea şi funcţionarea în viaţă.
28. Iată de ce, comunicarea telementală, este de asemenea capabilă să
imprime direct instrucţiuni suprabiologice care sunt proiectate înăuntrul
corpului Omului, spre a permite o reprogramare biologică adecvată.
1 29. Daca omul poate lucra cu noile influx uri ale Luminii ordinilor
superioare de inteligenţă, el poate interprinde să inducă reacţii enzimatice .
cu niveluri de gândire combinate delta şi alpha, în aşa fel încât să îşi
dirijeze conştiinţa dincolo de corpul său.
30. Od,*ă ce aţi fost polarizaţi de către codurile Luminii şi veţi fi în stare să
primiti comunicare telernentală, forma voastră biologică va păstra poate
apare*ţa sa obişnuită, dar corpul vostru va avea posibilitatea să lucreze cu
o mulţime de medii biologice în zona sa tridimensională a realităţii fizice.
În co-participarc cu Lumina veţi fi în măsură să creaţi materializări, o <

biogeneză provenind de la alte straturi de conştiinţă, generarea de viaţă


ieşită din materie inertă, amplificarea forţei umane, etc.
31. În comunicarea telementală cu lumile nefizice "deca1ajul orar" nu
există; procesele cerebrale sunt "instantanee" cu condiţia ca reţeaua celui
de ar treilea ochi să fie compatibilă cu Merkabah. Spiritul, atunci când
comunică prin percepţia masei (cum s-ar zice masa câmpurilor energetice
fizice) se limitează în durată; totuşi, când el o face prin praguri nefizice,

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH


!jJUi
- ••
131

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

'- el se limitează numai în secvenţa formelor-gând. Asta înseamnă că având


formele gând potrivite, nu există limite în comunicarea telementală, cu
condiţia ca emiţătorul şi receptorul să fie compatibili.
32. În super-spaţiu nu există înainte, nici apoi, nici următor. Secvenţa
temporală nu are semnificaţie decât în conexiunea sinelui fizic cu Super- .,
I
Sinele prin care evenimentele materiale filtrate de! către sinele uman pot f,
!
să se unească cu Super-Sinele. Undele de particule ale lui De Broglie,
vibraţiile nucleare, nivelurile de emanaţii energetice, vibraţiile
termodinamice şi elastice, etc., sunt astfel converâre în domenii eterne
ale Luminii. [
33. Procesele Super-Sinelui armonizate cu grilele energetice compatibile şi
reţelele de comunicaţie telementală adecvate, pot instrui sinele uman prin
semnale care persistă în "timp real", prin pete de culori de activitate
cerebrală cuantificată, ce pot organiza evenimentele materiale.
34. Este deci particular semnificativ ca un pod cuantic de evenimente ale
conştiinţei, să poată fi văzute în realitate într-un aranjament panoramic de
pete de culori, ce încorporează în el "evenimente viitoare" sub formă de
secvenţe.
35. În realitate, Fraternităţile Luminii, în sânul reţelelor compatibile cu
Merkabah, pot opera cu aceleaşi dispoziţii spaţiale şi lungimi de undă,
disimulate în sistemul senzorial uman de către un văIâ'e molecule şi de
atomi ca un "Curcubeu de Lumină" deschis deasupra regiunii celui de al
treilea ochi.
36. Cu aportul de Lumină pe care Omul îl primeşte, el are de asemenea
capacitatea să acţioneze asupra materiei cu ajutorul puterilor spiritului şi
să dispună de o sursă infinită atunci când începe să caute Comoara
Luminii ce provine de la bogăţia Luminii pe care Metraton o revelează
dincolo de limi tarea fizică. '
37. Extensia masei, timpului şi spaţiului depind de timp şi totuşi
componentele sale formează subsistemul colectiv fal unui univers
superior. Detectorii percepţiei acţionează ei înşişi tC:1 detectori ai
punctelor esenţiale şi atunci când sunt integrate înţvolume active şi
"portaluri temporale", ele arată că noi putem măsura cu înaltă precizie
momentul unui sistem mecanic cuantic. 1
38. Aici, cheia spune că spaţiul, timpul şi energia supt părţi ale unui mare
,J
> '.

tot mai vast care modulează grilele de conştiinţă. Aceste grile sunt atât de
puternice încât ele pot controla realităţile celei de a treia şi a patra , ]
dimensiuni.

J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 132

I
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Proiecţia-gând activată de către Matricea Super-Sinelui Divin

.. ~ ~
,. "
'"
*
1 ~,

".
y

~ {./ fi,
~~j I it . ţ'-"
39. Structura sistemului nostru biologic, operând cu aspectele dinamice ale
undelor de Gravitate şi de Lumină, în regiunea glandei pineale sau
reţeaua celui de al treilea ochi, poate experimenta frontierele zonei
noastre de conştiinţă. În felul acesta Fratemităţile pot reprograma şi
SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 133
I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

educa conştiinţa Omului, cu ajutorul aceloraşi mecanisme


biotransductoare, experimentând petrecerea conştiinţei.
40. Când se produce aceasta, se poate să nu existe manifestări evidente de
biocuplaj cu proiecţiile exploziilor de fosfen, de semnale luminoase, etc.
Nu se va produce mai mult decât o uşoară supra-sensibilitate în cadrul
interacţiu.n~i .spiritului universal. .
41. Fraternităţile au un fel de a proiecta semnale mentale tra~Lrsand scutul
r A

magnetic al pământului cu geometriile Luminii, în aşa fel qu ele să fie


captate de către organul de percepţie al spiritului nostru. T~t uşi aceasta ar
fi imposibil, dacă Lumina nu ar constitui baza cu ajutorul cjă:eia şi prin
care toate formele de energie superioare sunt supuse la transducţiune.
42. Enoch a spus că spiritul va trebui să treacă prin unele transformări
fundamentale, atunci când va trece grila spaţio-temporală a:universului
nostru fizic actual. Conform scrierilor orientale aceste transformări
fundamentale constau în nouă circuite de bază pe care trebuie să le
trecem de-a lungul evoluţiei noastre de conştiinţă, spre a crea o reţea
compatibilă pentru dispoziţiile spaţiale. Atunci încuietorile temporale ale
spiritului nostru se deschid.
43. În primul rând, creând o reţea compatibilă cu dispoziţiile "spaţiale: voi
veţi trece ceea ce vechile învăţături tibetane numeau 'Calea Shen a
Predicţiei'(în timp ce veţi fi în mijlocul circuitelor mentale conuolate de
către servomecanislle sau ' seraphi' , care controlează imageria mecanică
mentală). 'Calea Shen a Predicţiei' se mai numeşte de asemenea 'phyva-
gsen theg-pa'. J
44. Pe parcursul acestui proces, mentalul vostru vede evenimentele de la
cauză la efect şi începe să transceandă aceste evenimente care constituie
bariera mecanici stă. În acest stadiu, spiritul primeşte ajutorul necesar i
pentru a depăşi 'nivelurile statice' şi a merge către divinitatea vie, cu
YHWH.
45. În al doilea rând, creând o reţea compatibilă cu dspoziţiile spaţiale: voi
traversaţi 'Calea Shen a Lumi Vizuale' (care face întotdeauna parte din
circuitele mentale controlate de către 'seraphi') sau 'snan-gsen theg-pa'. 1
46. Trecând bariera functiilor mecaniste ale lumii vizuale forma materială
, "
este considerată ca "locuinţă " a stărilor superioare de conştiinţă. Văzând
diferenţa dintre "eu am un corp" şi "eu sunt un corp", voi puteţi folosi
'j
1 -,

Lumina voastră pentru binele tuturor fiinţelor.


47. În al treilea rând, creând o reţea compatibilă cu dispoziţiile spaţiale: voi 1
treceţi 'Calea Shen a Iluziei" ( tot în circuitele mentale sub controlul
'seraph-ilor') sau 'hphrul-gsen theg-pa'.
48. Atunci când spiritul vostru în expansiune este conştient de puterea sa de
expansiune, voi traversaţi creaţiile inferioare ale dimensiunilor trei şi
patru. Voi înţelegeţi cum vehiculul vostru fizic poate să conţină
numeroase niveluri de viaţă Într-un ansamblaj continuu de nuclee, de

SER1A A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 134


)
I J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERii: CHEILE LUI ENOCH

microtuburi şi de neuroni. Cu toate că încă sunteţi în cele zece


singularităţi spaţio-temporale ale realitării universale inferioare, voi
puteţi experimenta realitatea din spatele' iluziei' , căci voi realizaţi că
există ordini superioare de conştiinţă care vă colonizează gândurile aşa
cum mitocondriile îşi îndeplinesc funcţiile. lor colonizatoare din interiorul
corpului vostru în folosul rrrmeroaselor corpuri.
49. În al patrulea rând, creânl. o reţea compatibilă cu dispoziţiile spaţiale:
voi veţi trece 'Calea Shen ~ Existenţei' (în sânul circuitelor mentale
controlate de către 'Opharn.n-i') sau 'srid-gsen theg-pa'.
50. În extinderea dincolo dd .iclurile vitale ale formei voastre biologice

-1 imediate spiritul vostru îndepe a avea de a face cu entităţi care se găsesc


'în stare intermediară' (bal-do) ce se situează între ciclurile vitale ale
morţii şi naşterii (strălucirea celulelor). Aceasta înseamnă că atunci când
ciclurile fenomenelor naturale devin mai rapide sau mai lente sau atunci
când fenomenele studiate în sinele fizic sunt imposibil de observat numai
prin simţurile voastre, spiritul vostru se pune în legătură cu imageria
] proiectată de mesageri şi ghizi care observă şi evaluează creşterea voastră
spirituală.
51. În al cincilea rând, creând o reţea compatibilă cu dispoziţiile spaţiale:
voi treceţi 'Calea Aderenţelor Virtuoase' (în sânul circuitelor mentale
controlate de către 'Ophanim-j] sau' ghe-bsen theg-pa'.
(

52. Primind imageria proiectată de către Fratemitatea Luminii, voi vă


puteţi Întoarce spiritul de la treburile acestei lumi şi puteţi încerca
sentimente de bucurie, prin biruirea asupra corpului formei materiale.
Această împlinire se face prin identificarea corpului vostru de lumină cu
inteligenţa spirituală care va ghida spiritul vostru în interacţiunile lumilor
superioare şi inferioare.
53. În timp ce energia voastră mentală duce proiecţia cuantificată către
Cerurile Intermediare, de. la marginea zonei noastre temporale de
conştiinţă, ciclurile de particule infinitzecimale ale nucleului atomului
devin atât de rapide că lvibraţia lor atinge aproximativ 1023 cicli pe
secundă. [
54. În al şaselea rând, creând o reţea compatibilă cu dispoziţiile spaţiale:
voi treceţi 'Calea Marilor Asceţi' (tot în sânul circuitelor mentale
controlate de către 'Ophanim-i") sau 'dran-sron theg-pa'.
55. Aceste frontiere care v~ mai rămân de explorat sunt lumile Super-
Sinelui vostru imediat, care el însuşi evoluează către divinitatea pură. La
acest nivel voi puteţi experimenta Doi-În-Unul, cum s-ar spune
experimentaţi unitatea Super-Sinelui şi a sinelui uman. Întreaga memorie
"ascunsă cunoaşterii" de către identitatea fizică este eliberată de către
Super-Sine, care proporţionează timpul şi energia pentru a stimula
memoria şi a o face să iasă "instantaneu" din letargia lumilor materiale.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH


-
135

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

56. Prin imageria proiectată de Fratemităţi şi Maeştri ai Luminii, sinele


vostru uman şi Super-Sinele vostru se unesc În Divinitatea Fiului, unde
spiritul vostru poate lucra (mai mult sau mai puţin calitativ) la niveluri
care depăşesc limitele unui .prograrn" de Super-Sine, co-dornnind cu
Maeştri din Oficiul lui Christ. Acolo, voi existaţi în Super-Sine,
progresând către Super-Sinele Christizat. La această stare de 1 fi, r
cunoscută sub numele de 'nivel reunit', voi Începeţi să lucraţi direr t cu
Trinitatea Paradis şi să vă mişcaţi către unificarea pură, cu Divini .itea ,l
T~IDci. ~ 1

57. În al şaptelea rând, creând o reţea compatibilă cu dispoziţiile spat.ale:


voi treceţi 'Calea Sunetului Pur' (în sânul circuitelor mentale controlate - 1
de către 'Hyos Ha-Koidesh) sau' a-dkar theg-pa'.
58. La nivelurile cele mai înalte ale umilului serviciu faţă de creaţia vie din
care faceţi şi voi parte, o bruscă emergenţă a activităţii Hyos Ha-Koidesh l
se manifestă prin mânuire a de către ei a misterului. În educaţia sufletului
vostru, voi puteţi experimenta un sunet pur ca fiind rezonanţa vibratorie
supremă legată cu o formă-gând divină, care reîncarcă gândurile voastre
1
cu energia distribuită de la Comoara Luminii. Acest sunet este acela pe
care Domnii Luminii Îl folosesc şi care incită divinităţile şi domeniile lor J
să se extindă în toate direcţiile şi să opereze ca instructori şi învăţători ai
Ierarhiei lui YHWH. revărsând raze ale Luminii.
59. În al optulea rând', creând o reţea compatibilă cu dispoziţiile spaţiale:
.-..
1
voi treceţi 'Calea Shen Primordial' (în sânul circuitelor mentale legate cu
'Hyos Ha-Koidesh') sau 'ye-gsen theg-pa'. }
60. În procedura desfăşurării Super-Sinelui, Super-Sinele Christic începe să
realizeze că un plan spiritual nu are semnificaţie pentru secvenţa lui
Adam Kadmon (prototipul unei categorii de manifestare, doar dacă el se
armonizează efectiv cu puterea reală a Prezenţei Tatălui - Sfântul Spirit
Shekinah). Cu ajutorul acestuia din urmă, Super-Sinele Christic se
deschide către alte Super-Sine Christice si el se desfăsoară într-o
1
multiplicitate de apariţii divine şi de încarnări. Super-Sine-le 'pot prdiecta
corpuri fizice în lumi şi transmite informaţii în orice volum sau căi de
r
conceput. r

61. În al nouălea rând, creând o reţea compatibilă cu dispoziţiile spaţiale:


voi treceţi 'Calea Supremă' (în sânul circuitelor mentale legate cu 'Hyos
Ha-Koidesh') sau 'bla-med theg-pa'.
62. Unificându-vă Super-Sinele vostru Christic sau (Atman) cu Sfântul
Spirit Shekinah, voi stabiliţi o relaţie cu Hyos Ha-Koidesh-i, prin care
unitatea voastră Christ Spirit Sfânt este gata să se înalţe traversând creaţia
imediată a lui Adam Kadmon pentru a opera cu Spiritul Divin în
programe de creaţie Elohistice.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 136


J

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

63.
-
La acest stadiu substanţa Marelui "Vehicul Suprem în Devenire" este
substanţa de Penetrare, de Contemplare, de Practică şi de Rezultat, ca
Cale a Luminii în desfăşurarea lui Trei-În-Unu.
64. Străpungând vălurile cerurilor inferioare, voi sunteţi o unitate trinitizată
a 'Fiinţei' a 'Devenirii' şi A Fi între A Fi şi a Deveni, în timp ce voi
lucraţi cu Trinitatea Trinităţilor- Tatălui, Fiului şi Shekinah, care lărgeşte
brusc ideea de iubire, fulgerând într-o energie nouă şi începând
duplicarea unui "Chip" al Iubirii Tatălui. r
{
65. Acestea sunt etapele necesare pentru a Îndeplini reprogramarea şi
învierea vieţii. Ele prevăd şi echipează conştiinţa pentru a călători timp
de milioane de ani sau câteva minute dincolo de vârful muntelui vălului
1 luminos fizic, în aşa fel ca 'Lumina' să vă poată trece cu razele sale
pentru totdeauna, în orice veşminte ale Vieţii.
66. Deci devine indispensabil să proc1amăm şi să împărtăşim Slava şi
Splendoarea Inefabilă a Tatălui. Această Slavă Divină este aceea ce a
permis Maeştrilor să coboare de la Mâna Dreaptă a 'Puterii' pentru a fi cu
voi!
67. Ridicaţi ochii şi priviţi totul în jurul vostru. Maeştrii Luminii s-au
adunat toţi; ei au venit la voi.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 137

J
J
,
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

1
1he k4# tJjJJâre
~liIus
,.thdtf" whItWerthe
,'I.,f .••" f

«» ~/. f ..:r
...•..
,f 1 •. -+ f - 1ulu
~1f...!-'.!'nf,t/R..'fI!dtidti !7 dtI.itter ~
J/~.t""t:.JJ.'.!•/'.
....
f~ ..l•.
·.1 ..·1J
.•.. ..1f
...
~
...,~f.f.
.1'-'"
.. a VlUffIUU. ana ClC'UfJUIlP!lra- 'f.~.f.ffl.!H.!/f.••... '.••.

,;JJ Ja1«)~Hi~;/$· .
Iire~f~H'.Jl/tlhe ItitÎ.H1/,e. f

,l_f
' ••1•• !;, " ..• ,•. f
<. •. . .•.' dtid ihe enă rmtaH18 ,,;

f'fhI~"··,·.jfdt/d tne ma Wii/&'


tI;. .f ",'it 'f.. . ' .•" 1 ." f .f it. •. •..

IhlÎmJ#-SpJ&j,um Iittthrone. l
3-1-4 j
CJ-PEI.L/Ei/Uc;v[I9'{5!l!1(IIL02( qJ1PT05!l!1(~9'{'E cftt. snb; ,J
1?ESTE 'Iar CU9'{1J~~L~crr2(I:FI C.9L2('EYlgy{;2tTE1(I~I
PE2(r;v[ITE o 'DCU13Lf4L'EŞf4TU2(ftt. P I2\..J12v{FDJUftt.
CJ{I:Jv{IC~ st
'EL'ECrr'2?jCftt.; 'ESTE Î9'{C'EPCUTl1L .şIJJ

S:.F5i1?JITUL)), Î9'{C'EPl1rUL.şI S:r5L1(.şITUL 2(Jf2vt5î9{ j


.Îg{CipCU'I.şI SY~IT yYI2(ftt. CJ{IPl1L SP.9LŢI.9LLC'E
rrJPJ{'E'D'E L.9L'I2(09{

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTtJLUI DUH 138


J
}

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH


-

. . Biochimică
Fortele Undelor Luminoase modelând Evolutia

]
1

1
1. Metatron mi-a explicat că dincolo de eonii creaţiei, există piramide
flotante ale Luminii, care creează un "început şi un sfârşit" dacă ele sunt
legate Între ele printr-o legătură elctrochimică.
2. El nu-a arătat cum curenţi de energie generează piramide de diferite
scheme luminoase care organizează componentele fundamentale ale
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 139

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

vieţn, atunci când condiţiile sunt favorabile şi dacă lumina coboară


asupra substanţei chimice, creând în felul acesta nucleogeneza, sursă de
evoluţie a inteligenţei.
3. Eu am văzut cum electrificarea materiei permitea chimiei primordiale
să formeze grile cristaline piramidale, care defineau deodată sfere ale
creaţiei şi stabileau configuraţia în care Elohim-ii coborau un chip divin.
Deci, chipul divin cobora în piramidele de formaţie galactică naturală,
atunci când piramidele puteau suporta energia totală a unui program
divin.
4. Chipul divin este produsul direct al Elohim-iilor şi din această
cauză, nu poate să fie generat prin electrificarea primordială a
materiei.
5. Totuşi, rară chipul divin dat de către Nartoomid, Lumina Eternă, fluxul
acestor piramide primordiale ale creaţiei, ar fi insuficient pentru a hrăni
de unul singur, programele divine ale Căii Infinite. Şi totuşi, Evoluţia
Superioară nu interferează în sistemele evolutive în curs care nu au
"chipul divin"; ea lasă aceste sisteme să-şi completeze ciclul lor de
creaţie imperfect, dacă nu se deschid către programarea spirituală.
6. Totuşi, creaţia rară chip divin a ajuns la:
(1) schimbări datorate hazardului;
(2) schimbări forţate de flux; şi/sau
(3) componente repetitive ale chipurilor amestecate în spaţiu, care nu
pot menţine fixarea evoluţiei infinite a speciei.
7. Deci, nu ar exista decât o creaţie fortuită, neprevăzută cu controale sau
echilibre externe în sânul ciclurilor creaţiei. Dar conurile Luminii divine
pot să coboare şi să se manifeste la orice nivel al realităţii graţie unui
decret divin şi se echilibrează în aşa fel încât chipul Tatălui poate j
'instantaneiza' Omul plecând de la dimensiuni ascunse ale cristalizării
piramidale.
-1'\-
8. Atunci când mi-a fost revelat scenariu vizual al acestei chei, Metatron
mi-a explicat derularea unică a evenimentelor aleatorii ale creaţiei. Pentru }
început, eu am văzut două piramide aurite, mărite şi separate una de alta
în aşa fel încât numai punctul lor conic focal se petrecea formând un
diamant la punctul lor de intersecţie. '1
9. Mi s-a spus că aici era vorba de un model de dublă legătură chimică şi
electrică care asambla într-o scenă vastă: j
(l)mişcarea universală a undelor;
(2) undele purtătoare de amplitudini definite de către hiperbole
rectangulare;
(3) conul gravitaţional care rezulta din acestea;

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 140


}

1 J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

(4) conceptul de câmp ondulatoriu ca câmp de intersecţie, în aşa fel


încât să încercuiască volumul de modele de creatie . chimică si,
electrică care se intersecta.
10. Pe parcursul acestui proces al creaţiei, un inel eliptic se poate forma
(pentru un control creativ) plecând de la dubla legătură a unui mare
număr ale acestor forme piramidale.
1 Il. Un mare număr dintre aceste perechi piramidale luminoase, se pot
ansambla pentru a forma un inel compact de învelişuri energetice în
spaţiu, care se alungeşte pentru a primi o măsură amplă a spaţiului intern.
J În acest spaţiu intern acţiunile centrifuge ale formelor luminoase
înconjurătoare dau naştere la început formei galactice.
1 12. Aceste forme piramidale de lumină conţin codurile fundamentale ale
ciclurilor materiale ale creaţiei şi produc principale unde de rezonanţă cu
acest efect. Printre aceste coduri fundamentale, unele dintre ele pot atinge
1 niveluri sofisticate de evoluţie, cu ajutorul propriei lor capacităţi de a crea
chipul rară a folosi un chip divin. (Trebuie ştiut că forma umană sau
1 umanoidă se poate crea plecând de la o creaţie spontană; şi totuşi, Omul,
ca Om Adamic, nu se poate crea decât plecând de la chipul divin al
Tronului).
13. Eu am văzut cum inelul de piramide proiecta structuri luminoase
asemănătoare scânteilor, care se combinau la diferite ansamble energetice
de fluxuri gravitaţionale, pentru a produce precis modele stelare ~e, la
rândul lor, produceau propria lor electrificare a materiei înăuntrul
sferelor. (Aceasta nu exclude formele spontane ale creaţiei ce provin
chiar din spaţiul lor cuantic care înglobează tot şi nu sunt generate
plecând de la acele asamblaje piramidale luminoase.)
14. Metraton mi-a arătat cum formele spontane ale creaţiei atingeau etapa
J de nucleogeneză potrivită, atingând un punct de masă critică, care egala
atunci ansamblul dimensiunilor maximale şi minimale ale creaţiei stelare.
} Aceste mişcări stelare transformau nivelurile creaţiei stelare primordiale
în planete, organizându-le începutul şi sfârşitul straturilor materiale.
Această transformare era interacţiunea dintre nucleogeneză şi factorii de
cod primar, dând naştere propriului lor plan de "început şi sfârşit".
15. Astfel stelele şi planetele nou formate conţin un nucleu central care este
interpătruns de un prim con alungit înăuntrul unui con secundar mai
scurt, ce lucrează în pereche, creând o bipolaritate. Atunci când are loc
aceasta, sferoidul atinge un echilibru rotativ corect, proporţionat cu fluxul
energetic al secţiunilor conice. Asta este ceea ce generează tablele stelare
şi planetare în sânul echilibrelor sferoide ale unei creaţii date.
16. Bipolaritatea operează ca o atracţie electrodinamică,. în care direcţia
fluxului este inversată şi acul cosmic (ochiul) de 'bipolaritate se schimbă.
Extremităţile acului se atrag mutual prin interpenetrare şi congruenţa

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 141


1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

undelor lor în mişcare. Aceasta arată direcţia mai vastului ansamblu


înconjurător.
17. Posibilitatea de a stopa o parte a tracţiunii, atunci când atracţia mutuală
este observată, este un criteriu foarte important în controalele şi
echilibrele rotaţiei planetare fizice. Acum, este posibil să se facă
demonstraţia pe plan terestru prin e1ectrodinamică şi nu cu gravitaţia.
Totuşi, atât undele electromagnetice cât şi cele gravitaţionale sunt în
lucru şi legile lor sunt făcute urmând metoda pătratelor inverse în spaţiul
liber.
18. Legea pătratelor inverse este aplicabilă la un punct particular, acolo
unde atracţiile magnetice sunt cele mai simple în polurile unice (unde
eubul se inversează în bipoli), acolo unde forţa magnetică urmează
aceleaşi legi ca într-un caz de gravitaţie.
19. Să nu uităm că Gravitaţia, magnetismul şi cea mai mare parte a altor
forţe ale spaţiului se datoresc mişcărilor de unde între materia stelară şi
interstelară.
20. Ne este mult mai uşor să înţelegem unele legi universale având în faţa
noastră o imagine distinctă a operaţiunilor invizibile.
21. Conurile de Lumină activează legătura electromagnetică punând în
mişcare rezonanţa în lumile eterice ceea ce conduce la cuplaje de corpuri
şi componente moleculare în gravitaţia universală şi factorii de rezonanţă
care afectează structura atomică.
22. Conurile de lumină creează rezonanţe de mişcare relative cu corpurile
cuplate, într-un câmp de unde care permite electrificarea materiei şi
durata activităţii sale în funcţie de gravitaţie şi de magnetism.
23. Electrificarea materiei produce o reţea complexă de interconexiuni,
conţinând grile energetice de cuplaj astrochimic. j
24. Modelele coerente ale emanaţiilor luminoase sunt apoi alimentate prin
petrecerea a multiple secţiuni conice. Aceasta permite conurilor
luminoase să pătrundă şi să îşi stabilească poziţia lor înăuntrul reţelelor 1
de grile tridimensionale.
25. Aceste grile complexe funcţionează ca serii de hiperbole Lagrange,
compunând numeroase modele magnetice ce diferă prin distribuirea de
energie, ceea ce demonstrează legea pătratelor inverse. (Această
distribuţie este unul dintre mijloacele prin care modelele luminoase J
coerente sunt generate).
26. Grila elipsoidală a stelelor şi mişcările liniei fluxului gravitaţional sunt
direct legate de planete date, cu ajutorul acestor secţiuni conice ale
Luminii.
- 27. Aprofundând .explicaţiile, aceste conuri luminoase p·ot îndeplini funcţii
supra-centropice cu ajutorul cărora se creează hiperbole rectangulare de
câmpuri conectate cu o mulţime stelară, cu un sistem solar sau cu o

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH· 142


1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
±*! laI •

planetă, stabilind o forţă reunificatoare a gravitaţiei universale, în aşa fel


încât operaţiile de unde se răspândesc în natură.
28. Conurile luminoase, operează în perechi stabilind un mecanism bipolar
în care secţiunile conice (care au o atracţie contrară) se asamblează
stabilind legătura unui sferoid terestru cu polii magnetismului cosmic.
29. Cu ajutorul câmpurilor magnetice ale universului fizic local, este
I posibil de transferat energia din faţă În spate în "timp" cât şi între
punctele spaţiale îndepărtate, rară nici un gol de timp între ele.
1 30. Totuşi, lumile evolutive sunt limitate în ciclul lor de creştere, căci
există o oarecare limită critică pe care ele nu o pot depăşi decât dacă
primesc un chip divin. Le este permis să atingă niveluri evolutive variate
1 cu ajutorul propriei lor capacităţi de a produce chipuri, până ce se întind
către regiunile mai vaste ale universurilor spirituale, unde ele sunt atunci
1 supuse Legii Cosmice ce predomină universurile spirituale.
-j]-

31. Drept urmare, în această creare a lumilor fizice este pusă structura de
temelie pentru ultima transplantare a celulei înregistratoare şi a
multisistemului deca-delta care răspândeşte forrnelc-gând celeste ale
programului chipului care se interfaţează cu lungimile de undă exacte ale
evoluţiei speciei.
32. Sistemul deca-delta este acela care aduce chipul divin spaţial al
desfăşurării ce vine de la Tatăl, stabilind în felul acesta pragul de unde va
apare chipul lui Adam Kadmon.
33. Chipul divin al Tatălui este deci necesar pentru a alimenta din spaţiu
schimbările de particule (superioare) Alhim care, la rândullor controlează
spaţiul cuantic necesar pentru rnaterializarea lui Adam Kadmon.
34. Aşa cum a spus Metatron, acest proces de distribuire al programului
chipului veghează ca formele-gând care controlează sinteza spaţiului
chipului divin, asociate cu unităţile spaţiului convenţional să nu vină pur
şi simplu de la o formă superioară oarecare de inteligenţă, ci de la un
centru de control spiritual al numelui "tronului". "Tronul" guvernează
numeroasele modele divine şi repartizeză programele specifice ale
Tatălui împreună cu Consiliile Elohim-ilor. Atunci Elohim-ii proiectează
conurile de Lumină plecând de la Tron, care reînnoiesc "începutul şi
sfârşitul ".
35. Elohim-ii, proiectând un con primar alungit Într-un con secundar mai
scurt deplasându-se în aceeaşi direcţie, folosesc funcţia pătratelor inverse
pentru a controla difuzarea Luminii şi a stabili legătura între undele
eterice, magnetism şi o serie de conuri luminoase. Acestea creează noul
"început şi sfârşit" al .conştiinţei în sistemele d~ gravitaţie ..care
-- - -

controlează creaţia metamaterială.


36. Creierul uman foloseşte energia electronului şi pozitronului alimentată
de către lungimea de undă a chipului lui Adam Kadmon, care la rândul
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 143
!

--
1.1 HURTAK • CARTEA CUNOAŞTERII:,CHEILE LUI ENOCH
la-

său, dă un anume ordin spaţial funcţiilor de chip şi asemănare în creaţia


umană.
37. În final, spaţiul chipului lui Adam Kadmon este acela care este legat cu
lumile locuinţe superioare cunoscute sub numele de "tronuri şi domnii",
aşa cum Maestrul Înălţat Pavel le-a văzut, atunci când a fost dus în "cel
de al treilea cer".
[ >
38. Metatron a făcut să remarc că, rară suportul chipului Tatălui, purtător al
Iubirii care înglobează tot, inteligenţa spirituală negativă ar încerca să
interfereze pentru a pune în pericol semnalul actual al lui Adam Kadmon

I în planul fizic al creatiei.


39. În cursul primelor etape ale programului nostru de "început şi sfârşit"
s-a produs efectiv o cădere a chipului lui Adam Kadmon care a limitat
-f
planul divin al Shekinah. Această cădere a fost cauzată printr-o .r
interferenţă a fiinţelor angelice căzute care au împiedicat forma spirituală
avansată să se combine cu Tohu- Wa-Bohu (Vidul Informului). În schimb,
ei s-au prins de părţile structurilor atomice şi subatomice şi le-au turnat
după propriul lor chip care nu reflecta Sfânta Prezenţă a Tatălui.
40. Iată de ce există unele structuri atomice şi subatomice ale universului
nostru local, care se găsesc în planul ordinii Divine, în timp ce altele au
fost excluse. Şi tocmai din acest plan apar celulele fizice "ale câmpurilor
căzute care fac să circule energiile anti-universurilor".
41. Printre altele, inteligenţele căzute au manipulat electronii chipului f
spaţial original şi făcând asta, ele au pus stăpânire pe toate spaţiile
minuscule care înconjură electronul. [
42. Prin urmare, ele au lăsat intact spaţiul electronului, ceea ce le-a permis
să producă semnale de curent subelectronic în spaţiul ce înconjoară
electronii care apoi au fost folosiţi pentru a bruia mecanismele de codaj
biologic.
r
!
43. De aceea Maeştrii Înălţaţi au venit pe această planetă de la Oficiul lui
Christ având drept sarcină să îi arate Omului că el are o sensibilitate f
divină la Lumină şi că el poate folosi lumina pe plan terestru spre a se
1
pregăti să lucreze cu spaţiul chipului divin.
t 44. După Metatron, spaţiul chipului divin Batsalmaynu, este mai important
decât "începutul şi sfârşitul" în ordinul metamaterial. Căci "începutul şi
sfârşitul " nu sunt decât simple puncte în marea celui Etern.
45. Chiar dacă "începutul şi sfârşitul "determină programul imediat al
evoluţiei conştiinţei, structurile vitale ale Evoluţiei Superioare n-ar trebui
să fie gândite în termeni temporali de început şi de sfârşit.
46. Lungimea nostră de undă de început şi de sfârşit va trebui, în final, să
fie pusă pe lungimea de undă superioară a Luminii care lucrează cu ultra-
structuri divine ce determină lungimea de undă potrivită a evoluţiei
speciei şi lungimea de undă a chimiei folosită în vederea viitoarei spirale
a vieţii.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 144
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
-47. Deci, în universul nostru Tată, lungimea de undă a Luminii este aceea
care regizează conexiunea între toate nivelurile chimiei fizice.
48. Asta implică că chiar acolo unde interacţiunile fizice spontane prevăd
dubla legătură chimică şi electrică, chiar şi acolo trebuie să existe în ele o
rezonanţă superioară în lungimea de undă a Luminii, dacă ar trebui ca
orientarea spinului molecular să se unească cu câmpurile ionice şi cu
nivelurile de valenţe în recodificarea structurii vieţii în structură de viaţă
continuă.
49. Creierul uman este controlul central al corpului, care primeşte lungimea
de undă a chipului lui Adam Kadmon, lungime de undă care furnizează
branşarea pentru toate legăturile electrochimice făcute în numele chipului
1 divin.
50. Fiind dat că suprafeţele celulei cerebrale sunt impermeabile faţă de unii
ioni care formează dublul strat electric, un curent care circulă prin
ţesuturi va produce o acumulare de ioni pe membranele semipermeabile,
având formaţia unei forţe electromotrice contrare.
1 51. În acest fel, ţesuturile polarizate acţionează ca un semiconductor, dând
dovada unei oarecare capacităţi de polarizare.
52. Acest circuit semiconductor este circuitul primar conectat cu dublele
legături electrochimice dinăuntrul corpului.
53. Dubla legătură electrochimică furnizează semnalul ondulator pentru
indicele de polarizare, care determină capacitatea de rezonanţă luminoasă
şi formarea moleculelor determinându-le configuraţia.
54. Această cheie a dublei legături piramidale electrochimice, arată cum
legătura controlează spaţializarea termostatică şi mecanica cuantică
fundamentală pe care se bazează rezonanţa. Drept urmare, dubla legătură
piramida1ă, controlează punctele care sunt în afinitate de rezonanţă în
corp.
55. Fixarea spaţiului chipului urmează o rezonanţă emisă de către celula
înregistratoare (sau activitatea Merk abah), care trebuie să analizeze
rezonanţa moleculelor printre multele structuri' electronice dând
configuraţia internă a moleculei( cum s-ar spune nucleul), aceasta
trebuind să rămână constantă pe timpul procesului de transmisie
electronică.
56. Această structură compusă, funcţionează în spaţiul convenţional şi în
hiperspaţiu şi determină funcţiile configuraţiilor echilibrului şi modurile
de oscilaţie ale moleculelor.
57. O stabilitate a modelelor de flux ale enerziei ~ trebuie să se mentină,
,
oricare ar fi mediul spaţial al ionizării, în aşa fel încât o configuraţie a
celulei înregistratoare (ca o diagramă de circuit) să poată fi transplantată
în contra partea spaţiului chipului, operând la niveluri ale transmisiei
electronice.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 145

/
l
,1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
II

58. Comprehensiunea acestui fel de transrmsie de către celula


înregistratoare arată cum teoria rezonanţei se poate aplica la numeroase
I
probleme cu privire la chimia viitoare, având legătură cu petrecerea
chimică a chipului. •
1
59. Cu ajutorul unei proiecţii a Luminii trimisă de către celula
înregistratoare (sau activitate a M erkab ah), unii indivizi aleşi pot fi
f
I reconectaţi la chipul lui Adam Kadmon cu ajutorul unei rezonanţe ce
~ lucrează în spaţiul hiperdimensional.
re J. Cât despre indivizii care în acest moment nu au primit chipul divin ei se
\ pot deschide pentru a primi chipul lui Adam Kadmon.
~61. Unii indivizi vor primi o transmisie suplimentară cu rezonanţă de înaltă
, frecvenţă, care va opera în fază paralelă cu legătura lor de rezonanţă
normală. Această rezonanţă suplimentară de înaltă frecvenţă va opera ca
o undă sub-purtătoare (cu ajuorul acelor biotransductori individuali)
pentru a modula energiile paranormale.
62. Asta explică cum se pot primi unde paranormale prin rezonanţa
spaţiului hiperdimensional care, la rândul lor, pot schimba dispunerea
moleculară a materialului dintr-un spaţiu convenţional.
63. Ajustând modelele convenţionale de rezonanţă se poate produce o
"recădere" moleculară sau bilocaţie. Şi cu ajutorul hip erleg ăturii
4ezonanţă rară legături), enorma descărcare de energie se termină printr-
o schimbare a structurii moleculare (cum s-ar spune fuziunea structurii, 1
· dezîncorporarea şi încorporarea formei, etc.).
64. De asemenea aici omul poate ajusta funcţiile rezonanţei biochimice în
J
interiorul corpului său pentru a genera o serie de impulsuri piramidale
· care se por uni cu alte lungimi de undă mentale.
65. Printre altele, când această rezonanţă de înaltă frecvenţă se aliniează cu J
sistemul biotransductor al corpului, atunci cele şapte chakra se pot
transfigura complet în chip divin.
~66. Spre a-mi face o demonstraţie a implicaţiilor totale ale acestei chei, J
[ Metatron m-a condus în Merkabah si mi-a arătat cum orice model de
t re~ona.nţă evolutiv al Omului este m~delat în piatră de-a lungul cursului J
, Nilului.
~7. Mai specific, între regiunea an şi aceea de la Abu Dis, Nilul acţionează
~1 ca coloana vertebrală ce leagă grilele celor opt regiuni ale templelor 1
· piramidale cu şapte centre chakra care lucrează cu corpul uman.
68. El mi-a arătat cum un model electrochimic complet al corpului a fost
imprimat în piatră şi cum fiecare regiune a templului avea codificat în
1
piatră, funcţia dublei legături electrochimice.
69... Importanţa tuturor .acestora stă în ,faptul că· pe această planetă,
mernbrana totală a inteligenţei umane se aliniază precis pe aceste opt
grile energetice ale Luminii, care vor trebui să fie dechise şi Înţelese de

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 146


1
1 J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

către Om, atunci când el va promova şi va trece în frecvenţa


electrochimică următoare.
70. Mi s-a demonstrat cum actualul program electromagnetic, sub controlul
Consiliului celor Nouă, a fost reprezentat simbolic la Gizeh.
71. Drept urmare, Gizeh este situl Consiliului celor Nouă, reprezentat prin
nouă ~iramide în sintonie cu "Piramida Kheops", aceasta din urmă
couţinţ.nd codurile Pietriei de Temelie, sau Eben Shettiyah. Piramida lui
Kheop, structură tetraedrică (într-un octoedru), este un model perfect al
atomul.ii de carbon, model pentru grila materială a tuturor organismelor
vii delţc această planetă.
72. Mailrnult, grila piramidală de la Gizeh conţine modelele codificate ale
1 tuturor constantelor fizice ale continuumului solar care este temelia
evoluţiei noastre fizice.
73. Toată cunoaşterea spirituală şi matematică este modelată în Marea
1 Piramidă. Ea este de asemenea punctul de convergenţă al tuturor
regiunilor principale de distorsiune temporală din lume. Tocmai în acest
punct precis converg pe Terra, toate grilele geomagnetice pentru a primi
piatra din vârf.
74. Marea piramidă defineşte de asemena cu mare precizie 'direcţia
mişcării noastre galactice' şi ea indică meridianele unde Polul Galactic,
Polul Ceresc şi Polul Ecliptic se unesc în precesia echinocţiilor.
75. De ăSemenea, Piramida situată la Gizeh, ilustrează celula
înregistratoare cunoscută de către om sub numele de chakra a şaptea, căci
tocmai aici Domnii Luminii au codificat informaţia necesară spre a
permite evoluţiei omului să îşi găsească ultima sa legătură.
76. Plecând de la Marea Piramidă, omul trebuie să realizeze importanţa lui
On, ca Academie responsabilă de contrucţia templelor de-a lungul
centrelor magnetice ale lumii.
77. Iată-ce ce, On reprezintă a opta Chakra, putere creativă necesară pentru
a transplanta creaţia de la un nivel la altul. Academia On simbolizează
sinteqt ştiinţifice-spirituală pregătind astronomia lumii să accepte energia
pietrei din vârf care în ultimul rând, va reveni deasupra Marii Piramide
de la bizeh şi centrele sale corespondente.
78. On,Lcetatea Soarelui" de la gurile lui Delta sacru este Cheia sistemului
divin Deca-
l
Delta. ,On' reprezintă de asemenea chakra a opta (mecanism
superior de codificare) cu ajutorul căreia cunoaşterea se implantează în
experienţa umană.
79. După Enoch, preoţii ştiinţifici care au contruit Stonehenge au fost
delegaţi de către Academia On, pentru a stabili o reţea la scară mondială
centrată în Gizeh- principal orologiu temporal geofizic al lumii.
80. Tot aşa Memphis, "cetate a lui Ptah", reprezintă chakra a şasea (grilă
intelectuală) şi trebuie să fie privită sub numele de "Scânteia Albă" care a
fost construită pentru a proteja Delta- parte capitală.
SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH - 147
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

81. În termeni astronomici, Memphis ilustrează cele douăzeci şi patru de


sarcofage sacre ale "Taurului Apis", reprezentând Orion- Taur şi cele
douăzeci şi patru de elemente ale Spiritului subiacent lumilor tronului şi
dominiilor. Douăzeci şi patru reprezintă de asemenea, civilizaţiile
spirituale ale spaţiului care au lăsat sămânţa lor pe pământ.
82. Memphis este cetatea "renaşterii". Renaşterea trebuie să vină prin
Deca-Delta, divin turnată în cei "zece Mari Dorf-ni" care au fost aleşi
pentru a păstra Delta. ~
83. Apoi mi s-a arătat regiunea sacră a celei de a c.ncea chakra (grilă de
rezonanţă vocală) care era Abydos, sit dedicat lui Osiris, în aceste
cuvinte: "Tu eşti cel atotputernic la Abydos, tu[ eşti Steaua Dimineţii
Cerurilor căruia Horus al Totului i-a dat corpul său."
~l
1 -

84. Abydos reprezintă mormântul lui Osiris, unde -vibraţiile Verbului lui
Dumnezeu activează corpul, în aşa fel ca el să se ridice din pulbere şi să- 1
şi pună coroana nestricăcioasă a Luminii-ce provine de la Domnii
Luminii din Orion. ,]
85. Apoi mi s-a arătat prin ce Kamak reprezenta amplasamentul celei de a
patra chakra sau chakra inimii, căci el arată ca "bătaia inimii" modelată în
cea de a cincea cameră a Marii Piramide, ce dă ;,numărul de aur", care
carecterizează construcţiile principalelor temple ale lumi.
!
86. Aici Aleea este mărginită de patruzeci de sfincşi ee-cap de berbec, ce
ilustrază Gematria lui "patruzeci". Aici, "patruzeci'-' reprezintă Gematria 1
"sacrificiului perfect" (patruzeci de zile ale Postului, etc.). Asta este dată
de către Berbec, simbol din Pleiade, a cărui sânge sacru trebuia să se J
substituie sângelui sacrificial al omului. Această Alee reprezintă activarea
cristalelor din sânge cu ajutorul radiaţiilor solare demonstrată de către
corpul leului solar (omul). J
87. .Jvlormântul deschis" al Prinţului Amen-Herkhepeshef, la Karnak, arată
trecerea de la ciclul luminii comune către manifestarea Luminii Vii, cât şi 1
istoria conversiunii substratului de viaţă în adevărat Corp al Luminii! În
adevăr, Karnak, reprezintă tranziţia vieţii plecând 9~
la logaritmul comun
până la interacţiunea cu Lumina Vie. _ J
88. Mai târziu, eu mi-am amintit că Teba mi-a apărut ca o regiune a celei
de a treia chakra (conexiune ombilicală cu ciclul t\trestru). Drept urmare,
Teba conţine toate mormintele subterane şi pasajele sepulcrale din 'J.
)

Mormintele Regilor, Nobililor şi din Valea Regilor.


89. Eu am considerat asta ca fiind aparatul intestinal unde se transformau
toate funcţiile vieţii şi ale morţii împărtăşite între Egiptul de sus şi cel de
JOs.
90. Abu Simbel, aşa cum mi-a fost arătat reprezintă chakra a doua. Aici
sala coloanelor, regiunea cu statui colosale şi Re-Harakhi reprezentau
fertilitatea pământului, scăldat de lumina aurită a Soarelui. Aceste statui
, .

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 148


1
1
1
J.J HURTAK -
-
CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUi EI~OCH

impozante indică că, noi suntem progenitmi ale lui Dumnezeu, graţie
Domnilor Luminii.
91. Ele sunt situate în "centrul pământului", pentru a arăta ciclurile de
tranplantare ale omului printre uriaşii universului!
92. În final, mi s-a arătat prima chakra în regiunea Abu Dis, loc ce se
situează la baza coloanei dorsale care, în modelul uman este centrul
schimbării energetice primordiale. Abu Dis era învăţătura lui Ptah şi a
Dumnezeilor cor.ificaţi în cristal. Abu Dis exemplifică textele cristal ului

1 de cuarţ ce ilustr ează efectul piezo-electric. Această activitate arată cum


pot fi folosite cristalele (energie primordială) ca sarcină pentru
'stimularea' ne4esară ce induce conştiinţa care intră şi cea care părăseşte
corpul. ţ
93. În felul acesta, "începutul şi sfârşitul" sunt de fapt codificate în
structurile piramidale ale pământului.
J 94. Ansamblul acestor opt regiuni a "legăturii piramidale" arată fluxul de
ionizare fizică pe care Omul trebuie să îl atingă înainte de a putea învia
pentru a depăşi începutul şi sfârşitul şi a merge în chipul pur al Luminii
Vii.
95. Modelul Piramidal este schema directoare pentru "dubla elice" vie care
se deschide pentru a lega evoluţia umană cu evoluţia superioară în
pragurile "Comorilor Cerurilor".
96. Prea-Iubiţilor,' mărturisiţi Omului că el trebuie în primul rând să
găsească "comoara vieţii" în el însuşi, înainte de a se putea ridica dincolo
de ciclul repetitiv al numeroaselor morţi şi renaşteri spirituale. Înţelegeţi
Spiritul lui YHWH- Acela care a mandatat istoria Omului pentru a o
reflecta în "piatra adevărului" - în aşa fel ca voi să vă puteţi lua zborul
dimineţii şi să intraţi în Comoara Luminii şi să fiţi slujitori credincioşi şi
devotaţi ai Aceluia care este dincolo de Început. .

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 149


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
M S wn

,j

1
!
1
, }

1
]
'J
,

I 1

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 150


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

1
1

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 151 .


, .1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
+

.1
,

]
,J

(
!
3-1-5 t
C:;lEIL'E P2(5ZUjl12?jL01(M01?!!II C.:i8v{p112?JL01( t J
.7LTOM1C'E ŞI Sl1'BYLTOM1C'E Sl1ry{T C01J I !F1CYLTE Î9i
.L5tC2(PMIL'E .9tC'ESTEI ))M'EM'B2(YLry{'E-COP 1,[/) YL "i J
119{Io/'E1(Sl1L 111 ry{OSrr1(l1. M'EM'B2(.9t9{lL -COPIL C'E
S~~ CCZ1119{ l1LC'E1(.9tPOS Îry{ C1(l1CTYl.
srr09vf7LCl1LCZ1I) CYL2{'ELYL9\IS'EJZLZ5iS'EMry{YL.L'E V'E
'D'U2{'E2{'E c5irr1('E })!Jv[rEg.v{:Bj{YLry{YL
ŞYÎ9{1J ITOYL1('E}).9t
C2(T,I'E1(l1L 111. 9V{îf:9vfB2?ll-9{YL(jYÎ9{V FTOYL2('ET!RJMITE
~9\L'E1((jIT corn I!FI CYLT::4P2?j~) IC),[TE1(MT1J I1.1L
]
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 152
J
1
1 J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

T,1\[T,2?/jIILO~Îg{5lLLTEJJ C5Zl!1\.'E f})'EVI1\[LT,(j.tLTCZl'1(ILT,


19{J!E2(:Jv{T,f}) 15L~'E V 11\[T~'E M'E:Jv{tB2\lL1\[YL :EXTE~1\[~ SI )

:M.'EM:B~!lL1\['EL'EC~ISTMIg{'E CYL1('ESl1g{rr
19{VJ[y 11\[!lLŢIIL'EJJrM'EM:B2\?L1\['EIPJ.[TE2(9{'E}}.
JJ!Jv[rE1vf:J32lf/-9{JL (j~1\[V FIO~2?,rE)) C'E2('E PJ\L-n(j'l?JTYLTF~
ST~llCTU2?JI in: o/IYLŢYL1;T/J.[rr2(l19vf'E1\[rI1\['E~:E9l
:F02(M'EI. Îg{ 119'{'EL'E (j'E9\f..l/RJLŢII PYL1(rrICl1LYl!l\..'E;
A l ~

))M'E!Jv(132\lL9{JL(j!lL:A[VIrrG):4!l('E)}L l1C1('E.9LZ!lLCl1
.] YiJl1T02(rzlL rzl0.[lT.tLrrI.LO~ C'ELl1LYL2('E CJi!!('ES'E
J

2(~P2(O'lJl1C ŞI cu (j2lfLf})FE/J{ŢI «n: 'Eg{'E2((jFE/ PA.9{.tL


J C'E SISTE9vf'EL'E I1{5'E'l?JOJL~'E M'E9vf132?jt9\[1L~'ESl19{'T
2('EPY'l!f??LTEÎ~ 119{'L~l1L ))Srr~l1CTU1(I 1 :EX'L~'E!Jv{'D'E
01('D09{j2LTE YLCICLl1L'UI 'E9{'E2((j'ETIC 'EVOLl1TI'1J)).
'lJI9{YLCTf4ST.tL CYLl1Z.tL/)}l/U:Jv{I9{YLVI'E" o/I1\['E s5i
] 'ELPB'E2('EZ'E !Jv('E1vf132\?L9{'EL'E Cl1 })Ill1312('E Î1\[ CJ-{IpJJ
M'E JJ'Eo/OLll'TI'EI Sl1PE2(IOJIJi'EJ); C.tLCI OMl1L JL :FOST
) A

C2(~T SP-:.~'EJLC~~TE))I1\[CJ{IPl1L Ll1:Jv{I9'{II VII}); C5t


'EL s.tL 9'{11 :FI'E S'EPYL1(5tTV'E l./UMI9{7l!RJIL'E
'D1('EPT~TI 1 PLI9{'E an: FU13I'l('E/ CI 'EL S~ :FI'E Î:A[T:it!R]T
) A ......' ••..•.

'D'E ~L'E 19{ 9{l1M'EL'E tD2('EPT5tTII. TI9{'EfII-VYL


J 1J'EP.9'L~TE'lJ'E C:i0vrPCZl2?]L'EC:AzCZlTE CJL'l('ECI2(CCZlL5l
) ) J

Î9{ 'E9{'E'l((j 1IL'E C'ELl1LYL~'E JLL'E YL9{'II-


119{IVE2\Sl1Ll1 1. 'EL'E '1JJS'I1(l1(j 'EVOLrzlŢI5t ŞI
~ r v

P2(O j'!lL9{'EJlZ!lL})Sj'I9{TEL~ :F'l(JLTE1??.[IT5trrI)JC.9l!l('E


A t '-')
Sl19{T 19{rrJ'ELIŞl1(R/L'E Vl1fBL'EI L'E(j.:1LTU2?}f})19{~~'E
ll9{IV'E1(Sl12?]. c5i2v[Ptl'l?JL'E .:1LTOMIC'EŞI
SCZ1:B5YIOMIC'ET'l('E1311I'E jA :FPE Î:rv[p:43(T:{ŞITE Cl1
S'E1(MJ-{IrM-II PE9{rr~CZl YLPE2(:Jv{ITE OMl1Ll1I sYI
CO:l{'II:Ptu'E CCZlI'U13I2('EP1.12\fLSI rn'l('EPT.9iTE. 'D'E JtICI
)

Î9{!lLIg{TE S'E o/JL STI c.tL C'EI C5l2('E 9{1l


. ) .
:D.9i 1.1 .

j'2(l1CTEL'E Fl113I2?JI VO'l(:FI CQ9{rn5tM!J.J;;'1TILJL J

SERlA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 153

J
J.J HURTAK _ CARIEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

'f)rsPl\.(Wj'E'R,..'E 'E0'E'R,..']I(j.., c54.CI :;:o'R:[J2L 'llI'E'ŢII


C50vfP'lli/UI 7!rrO:MI C 'ESTE ,,1'lYBI'R:}Yt",

1. Acest univers-copil, care este al nostru, a scos un strigăt de primejdie şi


acum Tatăl a răspuns la acesta cu Iubirea Sa. Universul nostru local este
o membrană-copil printre sistemele stelare gânditoare ale inteligenţei

2. avansate.
Cheia ne spune că dacă vrem să înţelegem cu adevărat de ce ne aflăm
aici jos, va trebui să devenim ca un copil şi să ascultăm strigătele

3. ,membranei-copil'
Va trebui să ne. vedem în burta universului părinte superior ca o
particulă luminoasă vie care strigă: "Vino-mi în ajutor, vino aici, iubire,
vino". Spiriml superior al universului Tată, 'universul părinte', trimite
codurile Luminii Sale prin canalele Luminii, tot aşa cum fiinţa umană
trimite energiile bioclliInice ale Luminii prin intermediul spiritului

4. (minţii)
Cheia său către stomac.
ne spune că pământul nostru este asemănător unui ulcer apas; noi
făcând parte dintr-o biosferă apoasă.
5. Totusi,
, la nivelul real.itătit, nostre tridimensionale. ,'-'masa energiei
primordiale funcţionează cu ajutorul particulelor atomice şi sub-atomice.
6. Aşa cum mi-a explicat Metraton, această masă d~ergie are o scară de
existenţă limitată temporal cunoscută sub numele de en.tropie negativă.
Entropia negativă creează un vortex în care toate particulele vii şi
structurile lor se dizolvă, dacă nu sunt introduse noi structuri de undă. Si
acolo unde noile strucll1ri de undă sunt introduse, agentul de vehiculare

. 7. este reutilizat.
Atunci când pămânll1l începe să transmită 'semnale de durere' către
Mcmbrana Gânditoare superioară a "creierului" aceste semnale de durere
sunt auzite şi noi strUcturi de Iubire şi de Lumină sunt trimise pentru a
efecma reparaţiile necesare şi a permite în felul acesta vieţii să îşi urmeze
cursul (căci cheia forţei de viaţă a cârnpurilor atomice şi subatomice este

8. Iubirea).
Noile structuri ondulatorii cu o expansiune de acţiune asemănătoare cu
maser amplifică bioplasma care constituie evoluţia noastră, în aşa fel
încât, înaltele funcţii centropice pot evacua masa negativă direct din
spirala de entropie fizică, eliberând vechile legături chimice ca ele să

9. poată evolua.
Aceste noi structuri luminoase sunt intermediarii vii care codifică
evoluţia cu noua formă. Ele sunt în centrul proiecţiilor luminoase ale
tuturor aspectelor inteligenţei spirituale care servesc programul Tatălui.
Aceşti intermediari Llltra-rapizi nu sunt forme de energie întâmplă ta are ,

154

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
~FH •

dar sunt mai degrabă energii legate cu inteligenţa Luminii care conduce
programul nostru de creaţie.
10. La ora actuală, particule noi ale Luminii sunt trimise în universul nostru
imediat spre a lucra cu particule deja orientate către spirala centropică a
Luminii.
11. Drept urmare, energia superioară nu poate atinge indivizii decât dacă ei
sunt de o integritate absolută, garantând fJlosirea corectă a acestei
energii. Totuşi, acelaşi cod al energiei este der de mai multe ori, până ce
există suficiente unităţi celulare pentru a ul1!-]le spaţiul. Căci Omul n-a
fost niciodată creat într-O imagine statică; orocesul Omului nu este
terminat; este o crestere
,
continuă în Chipul L~minii.
l
12. Aceste noi particule luminoase vor face ca spaţiul sistemului nostru
vital nuclear să părăsească în spirală vechile legi ale sistemelor nucleare

1 şi să fuzioneze cu noua plasmă energetică a poziţiei Evoluţiei Superioare.


Asta va permite Omului să de îndrepte căre Chipul Evoluţiei Superioare
ca inteligenţă a "Fiinţei de Pură Lumină". El nu va mai fi separat de
] luminarii de către limitările corpului său fizic, căci el va fi o creaţie
transformată.
13. Deci omul este capabil să crească într-un asamblaj mai vast al Luminii,
14. Cu cât el va asambla Lumina, cu atât evoluţia sa se va putea extinde, în
aşa fel încât el nu va mai fi separat de luminariile dreptăţii şi iubirii, ci el
va fi întărit de către luminariile dreptăţii în numere dreptăţii,
15. Universul nostru local face acum experienţa morţii funcţiilor care în
parte sunt particule şi în parte unde, în timp ce 'energii de înaltă frecvenţă
ridică structura noastră nucleară către un nou continuu de unde holistice
bazate pe o nouă forţă a luminii galactice.
16. Asta va ridica omul spiritual la o existenţă de dimensiunea cinci care îl
va elibera de actuala biosferă hidrogen-oxigen, care nu va mai fi un ulcer
, apas 'în Marea noastră locală de Cristal, r

17, Asta va avea loc pe timpul schimbării matricii de hidrogen a


universului nostru local, structură fundamantală a evoluţiei noastre
nucleare. '
18. Procesul fundamental de transducţie pentru evoluţia umană este ATP
(adenozina-trifosfat), Scara operaţiunilor sal~ trebuie să fie cuprinsă în
matricea de hidrogen care este modelul de organizare structural al
universului nostru imediat. ATP este o adaptare de energie specializată
care serveste, vehiculul uman la nivelul său de organizare
u structurală.
19. ATP furnizează energia indispensabilă funcţiilor sistemului nostru
biologic. Interacţiunea dintre particulele de energie luminoasă ultra-
rapide şi ATP favorizează formarea unei noi matrici de hidrogen pentru
fiinţele tridimensionale care vor exista în noi lungimi de' undă
Luminoasă,

!Il'

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH


-
155
1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

20. De acum înainte, va exista o nouă ultra-structură cu ajutorul unei 1


noi relaţii orbitale a Luminii, care va asigura menţinerea nucleului
atomic, cauzând schimbări biofizice şi biochimice în structura
membranei interne (într-o nouă relaţie a atomului de hidrogen).
21. Această cheie vorbeşte despre noile schimbări în mişcarea lungimii de
undă a electronului care orbitează în jurul nucleului său atomic. Ea pune
de asemenea accent pe învăţătura spiritual-ştiinţifică, în legătură cu noile
relaţii orbitale ce înconjură nucleul atomic, care până atunci erau
considerate insolubile la reacţiile chimice ale particulelor subatomice. 1
22. Cheia descrie consecinţele unei coliziuni dintre un atom de hidrogen şi
o moleculă de hidrogen, la punctul lor de impact.
23. În timp ce reacţia moleculei de hidrogen este cea mai simplă dintre
·-1
J

fenomenele chimice, interconexiunea dintre relaţia de trei protoni şi de


trei electroni este intim asociată cu ruptura invelişului orbital în tranziţia
protonică.
'1
24. În vechea ordine biochimică, fiecare atom de hidrogen avea un proton
şi un electron. Totuşi, în coliziunea unei molecule de hidrogen cu un J
atom de hidrogen se produce o schimbare în mişcarea lungimii de undă şi
o nouă structură se poate dezvolta. ]
25. Această schimbare în mişcarea lungimii de undă se poate produce în
două cazuri a figurii principale:
(l)un atom simplu a se proiectează către extremitatea unei molecule
de hidrogen b, c, extremitatea b a moleculei se separă simultan de e
şi se uneşte cu a;
(2) atomul a intră în simplă coliziune elastică cu molecula b,c fără să
]
se producă ruptură moleculară.
26. În .loc de asta, molecula b, e, rămâne intactă, dar ea este expediată în J
diferite procente vibratorii.
27. Aceste coliziuni sunt efectuate cu ajutorul unui efect tunel, procedură
care, în esenţă, permite interacţiunea a cantităţi succinte de cuanta
]
energetice cu o altă particulă ce sare de pe un prag energetic.
28. Se întâmplă uneori că unele particule, cu toate că ele nu au atins nivelul j
energetic cerut, ele intră în reacţie. Tocmai în aceste condiţii se produce
trecerea pragului.
29. Deci, o particulă "străpunge" bariera energetică a pragului. Asta se . ]
datoreşte faptului că această mică particulă este în parte un obiect solid şi
în parte o funcţie ondulatorie. ]
30. Prin proprietatea sa ondulatorie această particulă poate "străpunge" cu
ajutorul energieia cerute spre a intra în reacţie.
31. La temperaturi normale, procentul În care se produc reacţiile hidrogen-
hidrogen sunt descrise prin mecanisme clasice şi nu reprezintă decât o
treime din procentul corect aşa cum descrie mecanica cuantică. (La o

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 156


1 J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

ten1p~ratură de 200 de deasupra temperaturii ambiente, procentul clasi~


este de optsprezece ori mai lent decât procentul prevăzut prin cuantum).
32. Noua schimbare ondulatorie fundamentală care se va întinde în câmpul
nostru de viaţă şi va accelera funcţiile mecanice (unite cu particule
cuantice ale Luminii) va ajunge la o nouă mecanică cuantică.
33. Evoluţia superioară foloseşte în acelaşi timp procedee particulare şi
ondulatorii pentru avansarea evoluţiei umane la scară nucleară evolutivă.
34. Evoluţia Superioară poate controla formarea noii molecule cu ajutorul
unor intermediari vibratorii (de exemplu controlând atomul de hidro gen),
în aşa fel până ce legătura intermediară se produce între invaginaţia
intercristalină a formelor de viaţă şi noile forme de undă ale luminii.
35. Drept urmare, atunci când atomul controlat prin intermediul energiilor
înalte loveşte molecula de hidrogen sub un unghi oarecare se creează un
nou tip de structură plecând de la particulele subatomice ale atomului de
hidrogen.
36. Schimbând procentajul vibratoriu al moleculei de hidrogen cu ajutorul
unor serii de noduri vibratorii ce funcţionează ca o proiecţie energetică,
Evoluţia Superioară poate ridica structura vibratorie a moleculei de
hidrogen, rară să aibă loc străpungerea.
37. Această transformare a energiei trebuie să se repete de mai multe ori pe
planurile vibratorii fizice, până ce fiecare celulă a corpului omului se
reconstituie şi se mută înt:c-o formă gata să facă saltul final traversând
pragul său energetic. Atunci el va putea fi codificat cu energii de
conştiinţă mai pure. Totuşi până la asta, omul va trebui să repete
numeroase cicluri de existenţă pe parcursul generaţiilor determinate. Să
ştiţi că la ora actuală, înăuntrul vostru, voi continuaţi evoluţia biologică a
Luminii.
38. Această transformare nucleară evolutivă este faza de test impusă
omului, fiinţă trecătoare fizic. După ce a trecut această fază de încercare
el va fi în stare să trăiască în regiuni atmosferice mai grele sau mai
uşoare. El va putea opera dincolo de slaba dezintegrare a particulelor căci
el va prospera într-un mediu de energie înnoit.
39. Şi odată ce omul va putea sintetiza o moleculă artificială pentru a opera
ca supraconductor cu temperatura ambientului, el va fi în stare să
stabilească un câmp de molecule artificiale utilizabile, de exemplu,
pentru a controla zborul la altitudine joasă al navelor spaţiale.
40. Mişcarea noii lungimi de undă create de către Evoluţia Superioară va
favoriza producerea de particule cu noi numere cuantice, fără ca aceste
noi particule să încalce simetria sarcinii.
41. La ora actuală, omul este în stare să deplaseze învelişurile orbitale ale
"electronilor şi protonilor" ca cuanta (corpusculi) de lumină. Ca răspuns
la experimentele făcute de către om, Evoluţia Superioară proiecteză în
mediul uman multiple rezonanţe" de noduri luminoase având drept

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 157


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

obiectiv să împiedice acţiunile violente care ar conduce către distrugerea


termonucleară.
42. Totuşi, evoluţia nucleară operează ca un solvent al suprafeţei subţiri de
văluri membranoase dintre straturile de conştiinţă tridimensională care,
oricum ar fi, se vor dezagrega de la sine însuşi. De asemenea,
împărtăşind o afinitate cu alte sisteme evolutive, evoluţia nucleară va 1
sfârşi prin a avansa către forme de conştiinţă mai pure ale evoluţiei
spirituale.
43. În esenţă este vorba de desfăşurarea Luminii Vii cu Sfântul Spirit, în !j
timp ce ele interpătrund ordinele evolutive ale mecanicii cuantice cu noua
formă şi atribuie o funcţie de ţel divin structurilor metamateriale ale ~]
I
universului, prin desfăşurarea Shekinah.
44. Regenerarea de la Sfântul Spirit schimbă distorsiunile extreme ale
simetriei sferice care se găsesc în unele nuclee ale particulelor atomice şi
.il
subatomice şi le armonizeză perfect cu programele de conştiinţă ale
Elohim-ilor. ]
45. Drept urmare, o asemenea regenerare, este munca universului Shekinah
care permite ca codificarea directă a chipului divin în formele ondulatorii,
să modeleze particulele în acord cu chipul sanctificat al unui Dumnezeu ]
Creator. Astfel transducţia dătătoare de viaţă se poate califica pentru
numeroase cicluri de existenţă spirituală pe Calea Infinită.
46. ATP este cheia oricărui câmp de transducţie biologică, cu ajutorul 1
căruia enerzia
<>
ce dă Lumină să fie infuzată de la sursa Evolutivă
Superioară.
47. ATP este modelul ideal al sistemului transmiţător-receptor integrat în
J
sistemul biologic uman ce îi permite omului să atribuie energiei pe care
el o primeşte (pe timpul desfăşurării succesive) o desfăşurare de Lumină J
mai pură. ATP este unul dintre gradienţii energetici care ne arată cum,
fundamental, noi suntem maşini moleculare mecaniciste, în stare să ne ]
adaptăm la alte corpuri vehi cui are de energie.
48. Omul este "vehicul de viaţă energetic" necesar pentru ca o unică
desfăşurare a Luminii să se realizeze pe această planetă. EI este o 1
ansamblare de forme de viaţă la un "nivel de radianţă" - ce conţine
"Chipul Divin" şi "chipul Adam Kadmon", cât şi o vastă reţea de
.microtuburi şi de mitocondrii.
49. Omul este un "ostaş" pentru Ostaşii numeroaselor lumi de inteligenţă.
Chiar prezenţa sa invită microlumile organice de inteligenţă să se
"instaleze" şi să "stea" în proiectul pe care Dumnezeu l-a creat şi care
permite formelor mai inferioare ale pământului să "fie ţesute" în
numeroasele modele ale Luminii. .
50. Omul se află "aici jos" pentru a adapta funcţiile mitocondriilor şi ale
aminoacizilor la ceva care să fie funcţional în marele ţel al multilumilor.
Nucleele Omului codifică membrana externă a fiecărei mitocondrii şi
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 158
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
P""PS3r•••. a:u W wm J re

printre enzimele atribuite vârfurilor, un mare număr dintre ele se


sintetizeză datorită ţelului său biologic.
51. Deci, există chiar în această lume, un "spaţiu al chipului" mai mare care
determină modelul moleculelor biologice, '-" diferentierea
, celulară si
,
configuraţia globală a sistemelor vii, în interrelaţii între membrana
externă, membrana internă şi rnembrana cristalină. Omul însuşi este
depozitarul acestui "spaţiu al chipului" ca desfăşurător al lui Adam
Kadmon.
52. În acelaşi timp, Omul trebuie să se vadă intrând într-o formă corporală,
traversând o formă corporală şi dincolo de o formă corporală, pentru a
înţelege cum fluxul Luminii remodelează fiecare nivel molecular şi
fiecare nivel de conştiinţă. .
53. După Enoch, dacă ATP nu s-ar putea schimba continuu în funcţie de
vehiculul uman, ar fi creat un alt model, căci modelul ATP operează "în
spaţii" deja concepute pentru experienţa umană şi aceste spaţii trebuie să
se poată conecta cu spaţiile energetice ale Luminii inferioare cât şi cu
cele superioare.
54. ATP este antena vieţii care primeşte forma ondulatorie care poate să
controleze colectiv şi simultan mecanismele biologice, sinteza proteică şi
natura codificării genetice plecând de la mai multe configuraţii energetice
de hidroliză.
55. Iată de ce Enoch mi-a dat o explicatie în plus a acestei chei, pe care el a
numit-o cheie secundară. Această cheie secundară vorbeşte despre
Transducţia Energetică Tripartită. Această transducţie energetică este
legată cu un aranjament biologic comparabil cu o antenă de transmisie
biologică.
56. De fapt, ATP conţine un cap simetric susţinut pe axa sa de către o tijă şi
o bază, a cărui ansamblu dă configuraţia schematică de ordinul unei găuri
de încuietoare sau a unui "dispozitiv Tesla transmiţător de amplificare".
57. Noi facem parte dintr-o reţea de comunicaţie internă care se găseşte în
interiorul membranei interne şi care totuşi este capabilă să lucreze cu o
matrice spaţială externă cu o structură membranară mai vastă, care cere
toate membranele, ca componente fundamentale, pentru a înregistra
funcţiile ca un sub-sistem biotransductor.
58. Asta ne arată cum corpul este în stare să comunice la nivel
microbiologie, ca o. antenă ce primeşte forme ale Luminii energiei de
conştiinţă provenind din alte dimensiuni spaţiale şi convertind aceste
forme energetice date într-o bioenergie care îi este proprie lui.
59. Când Omul este conştient de asta, el poate folosi atunci transducţia
pentru a face uz de a patra stare a materiei, unde el se foloseşte de el
însuşi ca parte integrantă a unui sistem de comunicare cristalin viu.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 159


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

60. Există unele procedee de biotransmisie asemănătoare cu procedeele de


transmisie "amplificatoare" Tesla care folosesc transducţia energetică a
planetei.
61. După Metraton, în Bazinul Takla Makan, au fost folosite turnuri de
cristal de către Domnii Luminii, acum peste 36.000 de ani. Omul va
descoperi aceste turnuri de transmisie, asemănătoare cu acelea ale lui
f Tesla, care sunt rezonatori ci1indrici cu feţe piramidale. Aceste turnuri
erau rezonatori de detectare şi de amplificare a vibraţiei simpatice proprie 1]
I
\
Terrei, folosită pentru transmisie.
62. Metraton a explicat că Fraternitatea Luminii a coborât în regiunea
Bazinului Takla Makan pentru a schimba structura biologică a unei părţi
a rasei umane. Ea a folosit de asemenea sistemul său de transducţie
energetizat pentru a face să evolueze din nou omul prin invaginaţie
,

~l
membranară, folosind acele forme cristaline piramidale care acţionează 1
ca receptor rezonant.
63. Ei s-au folosit de acele forme cristaline piramidale pentru a promova .J
evoluţia planetei, în aşa fel ca omul să fie în stare să comunice cu alte
lumi ale inteligenţei.
64. Metraton mi-a arătat că modelul ATP era ca acela al antenelor cristaline ]
piramidale folosite în regiunea Tak1a Makan pentru comunicare şi
transferul de energie cu Evoluţia Superioară.
65. Omul va descoperi, în misterele celor mai mari descoperiri arheologice,
]
noţiunea-cheie care specifică că f01111apiramidală este necesară pentru
adaptarea la frecvenţe energetice care folosesc transmisia "fără fir" J
pentru a interfaţa cu alte lungimi de undă ale experienţei conştiinţei.
Plecând de la tipuri variate de lungimi de undă, omul va înţelege şi va
folosi sistemul de comunicare prin "sunet-micro-undă" folosit de. către
Fratemitatea Luminii.
66. Deci, Metraton mi-a explicat că centralele de energie din bazinul Takla
Makan au fost folosite pentru comunicare cât şi pentru transducţia de
1
( energie biologică, aceasta din urmă restructurând sistemul biologic uman.
67. Această transducţie de energie funcţionează prin adăugare şi sustragere J
electronică, prin care ATP ajustează potenţialele de sarcină electronică
ale sistemului, după nevoi.
t 68. Această cheie a lui Metraton ne spune că restructurarea sistemului
uman se efectuează nu numai în alianţa structurii şi a funcţiei în sânul
sistemului uman, ci de asemenea în celulele structurilor "luminii" care se
leagă de asemenea Între ele, graţie Intermediarilor Energiei Înalte.
J
69. Omul trebuie mai Întâi să examineze mitocondriile date sub .formă de
două categorii de membrane: (1) o membrană externă şi (2) o membrană
intemă. Metatron ne spune că În procesul intermedierii Energiei
Superioare, există o a treia membrană de cristal care devine invaginaţia
mernbranei interne.
J
SERIl\ A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 160
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

1 70. Membrana de cristal este separată de membrana externă, cu toate că


este în fază paralelă cu structura laterală a membranei externe şi este o
componentă necesară pentru structura de viaţă-lumină a membranelor
interne şi externe, ca să opereze ca o unitate.
7l. .Invaginaţia cristalului" este mai mult decât o simplă funcţie de
legătură între structura membranelor interne şi externe. În faza paralelă a
funcţiilor graduale date, invaginaţia cristalului este însăşi cheia
procesului de viaţă, în stare să se interconecteze cu alte circuite
membranare.
72. Iată de ce Metraton ne atrage atenţia asupra acestei reţele particulare a
inteligenţei umane, care trimite energie codificată cu ajutorul
"Intermediarilor Energiei Înalte", care devin legătura intermediară dintre
membrana externă şi membranele de cristal (invaginaţii ale membranei
interne).
73. Văzută din unghiul unui meganivel, invaginaţia mernbranară cristalină
serveşte de model sacru unei structuri energetice înalt aranjată, pentru a
conecta Lumina universului interior (furnizată de către Uriel) cu aceea a
universului exterior (furnizată de către Metraton).
74. Şi datorită acestei legături intermediare dintre aceste membrane, ciclul
energetic evolutiv este regenerat prin puterea lui Melchisedech. Toate
formele creaţiei evolutive sunt adunate, purificate şi "remodelate" pentru
a se conforma cu sinergia "chipm'ilor formelor-gând" ale Comorii
Luminii pe care Dumnezeu o pune la dispoziţia Domnilor Elohim-i.
75. Aceste .chipuri de forrne-gând" se combină cu structurile câmpurilor
zonelor luminoase concentrând Gravitaţia, unde câmpurile
biogravitaţionale se conectează cu noile cicluri ale Speciei Infinite.
76. Când eu mă aflam în faţa Tronului lui Dumnezeu, am văzut cum
extraordinarele puteri energetice ale Luminii emanau de la Tron într-o
desfăşurare continuă a proceselor creative.
77. O formă a Luminii Vii este trimisă de către Metraton (prin Elohim- i) în
regiunile spaţiale precondiţionate pentru a stabili o formă a inteligenţei
evolutive în sintonie directă cu Spiritul Tatălui. Lumina Metatronică este
folosită în crearea cochiliilor şi învelişurilor de Lumină ce înglobează
formele Luminoase şi energiile care sunt destinate să emane din sistemul
deca-delta.
78. Astfel Lumina. de la Metraton înconjură conurile Luminii creaţiei
folosite în regiunile luminii obişnuite şi nivelează energiile "mai rapide
decât lumina", înconjurând partea exterioară a conului Luminii, în aşa fel
încât aceasta din urmă să fie pregătită pentru impregnarea reţelelor
cristaline ale Luminii şi pentru codurile membranare interne ale creaţiei
lui Uriel.

J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 161
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
_$ m

79. Cu alte cuvinte, Lumina lui Metraton se ocupă de "realităţile


exterioare" ale conului Luminii şi precondiţionează structura conului
Luminii pentru Lumina interioară a lui Uriel.
80. Deci, este vorba despre structura rnembranară internă şi externă înalt

8 f' aranjate şi folosite pentru un ciclul al energiei evoluţiei biologice.


Structura membranară cristalină este folosită datorită faptului că ea
\ permite să întreţină simultan funcţia ambelor părţi ale creaţiei. Atunci
~ când universul exterior din lumile inferioare, trece prin entropie şi
reorganizare chimică pentru a merge către universul interior şi când
~1
I
universul interior se îndreaptă către universul exterior invaginaţia
structurală cristalină permite o fixare directă a ambelor prin .membrana 1 J
L gânditoare" a Ordinelor Luminii.
82. Deci, membrana de cristal este unică, datorită faptului că ea poate
, funcţiona cu Lumina în ambele sensuri, de la suprafaţa exterioară către
1 J
interior şi invers, în aşa fel încât invaginaţia cristalină creează efectiv un
· efect de închidere fulger, putând să deschidă universul şi dând Maeştrilor ]
Luminii oportunitatea să repare şi să regenereze simultan structura
internă şi externă.
83. Asta ne arată cum Fraternităţile Luminii pot să lucreze ca cochilii de ]
, legătură între universuri.
84. -.Acum, cum noi începem să lucrăm cu stări bioenergetice şi funcţii
, membranare superioare, noi vom vedea în diversele modele ale materiei
]
, energetizate coexistând stări energetizate sau nu şi care se unesc Într-o
· mişcare helicoidală energetică transductoare la nivelul mitocondriilor. ]
85. Metraton ne face să ştim că starea energetizată sau neenergizată şi
· starea energetizată elicoidal funcţionează acum într-o dispunere tripartită,
, trimiţând şi primind instrucţiuni. J
86. ATP îşi poate reduce şi schimba direcţia cu ajutorul unităţilor repetitive
: ale membranei mitocondrice interne. Modelul tripartit poate să fie redus
~ la baza sa, apoi remodelat şi regenerat iar în dispozitivul său de antenă.
, ]
87. Deci, acesta este ciclul energetic la un nivel de realitate Shekinah.
~ Chiar în activităţile mitocondriilor, noi trebuie să recunoaştem un univers
1. Shekinah care acceptă unele dintre cele mai mici functii ale creatiei
Lfizice, permiţându-le să se interfaţeze cu structurile în~lt aşezate 'ale
LLuminii Vii.
88. Toate astea devin posibile graţie interacţiunii dintre universul Fiu şi
universul Shekinah şi puterile Luminii Vii ale universului Tată, care ţin ]
cont de Specia Infinită.
89. Toate acestea accentuează faptul că în Planul Infmit al creaţiei, există
numeroase circuite mernbranare a căror rapiditate este în aşa fel că este
imposibil de separat net unităţile date rară a distruge ansamblul
procesului continuumului, chiar în centrul acestei faze repetitive de viaţă.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 162

]
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
d

90. Asta este de asemenea adevărat pentru natura spirituală superioară a


Omului, ca continuum gânditor. Omul nu se poate separa de membrana
gânditoare a Luminii Iară să îşi distrugă structura sa de viaţă şi fără ca
corpul său, spiritul său şi sufletul său să nu fie aruncate în confuzie, dacă
nu funcţionează împreună ca model tripartit.
91. Printre altele, dacă noi luăm modelul tripartit şi îl adaptăm la cercetarea
experimentală cu ATP, noi putem observa cum sistemul de reducţie
energetică tripartită funcţionează cu transducţia ATP în fază paralelă.
92. Atunci se pune întrebarea: Ce model serveşte el pentru a energiza viaţa
însăşi? Dacă este vorba de un model adevărat (cum s-ar spune care nu
funcţionează ca modelele de tipologie catastrofică şi de funcţii
discontinui), poate el opera în sens invers?
93. Răspunsurile ne sunt date prin hidroliza ATP prin generări de transfer
1 de electroni, aşa cum rasa umană a fost cuplată la experienţe repetate
conduse de către Evoluţia Superioară.
94. Folosind mecanismul de transfer de electroni, noi putem lua acest
1 model şi îl putem aplica la biofizică, în aşa fel pentru a obţine un model
care se adaptează şi a cărui nouă bioinginerie va permite omului să
trăiască în diferite medii planetare.
95. Biofizicienii noştri planetari au restrâns prea tare cercetările lor în
procesul chimic nefundamentat pe posibilităţile superioare a ceea ce
produce transferul de electroni în intervenţia proceselor chimice (în
special în munca osmotică).
96. Cu toate că detaliile mecanismului molecular de transfer al electronilor
] către un transfer energetic formativ poate să fie foarte diferit de ceea ce ar
fi pentru hidroliza generală a ATP, principiile de bază trebuie să fie
acelea deja generate în modelul mai vast.
97. Drept urmare, aşa cum chipul membranar face parte dintr-un chip mai
mare, modelul energetic ATP face parte dintr-o reţea mai mare a
J inteligenţei. Dacă ne-am putea asocia cu câmpurile energetice ale unei
reţele mai vaste, noi putem eventual să ştim că modelele însăşi sunt nu
sisteme de energie închise ci sisteme de transducţie care lucrează cu
numeroase sisteme de conştiinţă, în întreaga noastră galaxie.
98. În acest fel, se obţine un proces de motor chimic reversibil primind
energie fie prin transmisie electrică de la o nouă sursă de energie, fie prin
mecanismul de transfer al ATP.
99. Cheia insistă asupra faptului că modelul ATP va fi folosit pentru a fi
descoperit un mecanism prin care o bază chimică va converti energia într-
o bază electronică şi invers.
100. Chiar acest principiu va permite omului să convertească substratul
său biologic în diferite stări de gravitaţie şi să înţeleagă inteligenţa
interdimensională. .

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 163


]
1
s

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

101. Dacă căderea liberă a energiei pentru transferul de electroni este mai -1
I
puternică decât hidroliza chimică a ATP-ului dat, transferul de electroni
poate aduce sinteza de ATP a adenozină difosfat la adenozină trifosfat.
1
102. Dacă căderea liberă a energiei pentru hidroliza chimică este mai
puternic decât cea electrică, atunci transferul de electroni este inversat.
v

103. D' ecţia globală a reacţiei este determinată de către factori


termo .c,-odinamici şi nu cinetici.
104. D (~l noi putem folosi căderea electronilor deasupra unui curent de
apă, pure <fi vedea cum lucrează ionizarea stelară prin intermediul fiecărei
stări m~mbranare şi că omul este o membrană gânditoare în mijlocul
câmpurilor stelare; de altfel nu numai o fiinţă umană gânditoare, o
maşină ~socială ce gândeşte, nu un ideolog gânditor, ci o membrană
gânditoarel
105. Pe' scurt, principalele noastre organe funcţionează precum galaxiile
emiţând o comunicare a cristalului prin invaginare cristalină, care
pătrunde fiecare moleculă acolo unde membranele interne şi externe
lucrează in fază paralelă.
106. Cheia sugerează că, comunicarea între universurile corpului interior
şi între corpurile planetare de transmisie se poate face printr-un sistem
uman de energie tripartită.
107. Acols-ende cuplajul electronilor este mult mai puternic decât sinteza
chimică, ca în hidroliza de ATP, noi putem progresa în sinteza chimică
prin etape, plecând de la forme simple de fosfat până la trifosfat.
108. În mediile unde au loc sinteze chimice, dacă câmpul chimic este
mult mai mare decât căderea electronilor, atunci noi putem reduce
energia şi chiar inversa procesul. Asta explică cum inteligenţa universală
superioară poate să încetinească şi să coboare până la nivelul nostru
vibratoriu chimic; şi cum, căzând în orbita noastră chimică, electronii pot
accelera şi se pot întoarce la faza lor normală.
109. Asta explică cum o Fiinţă a Luminii se face fizică şi cum o fiinţă
fizică devine o Fiintă a Luminii.
110. Taţill revarsă Spiritul Său în dubla legătură electrică şi chimică, în
aşa fel bcât Omul să poată primi spaţiul chipului următor al Corpului
Christical Luminii.
111. Aş~ cum a spus Enoch, universul nostru local, cunoscut ca galaxia
noastră, este UR vast calculator astrochimic în diverse faze cristaline de
transfer energetic. Şi graţie acestor mecanisme de transducţie a energiei
tripartite, noi putem înţelege cum omul se naşte dintre o serie de forme
evolutive superioare pentru a moşteni lumi ale unei relativităţi
membranare specifice.
112. Cheia ne spune că evoluţia şi reîncamarea fac parte dintr-un proces
de unităţi celulare repetitive ce continuă plin intermediul a diferite
niveluri de gradiente energetice.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 164
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

113. Printre aceste lumi, unele dintre ele cer ca chipul Adamic în forma
sa celulară să se repete timp de mai multe generaţii în conforrnaţii
metastabile.
114. Aceste conformaţii metastabile sunt constant lăsate liber necesitând
renaşteri în aşa fel încât membrana Omului se regenerează pe parcursul a
numeroase generaţii, până ce ea este remodelată după "chipul Evoluţiei
Superioare". Atunci ea este inseparabilă de lurninarii, căci ea operează
complet în centrul însăşi al structurii înalt aranjate a ciclului energetic
evolutiv în numele dreptăţii.
115. Astfel această cheie este dată, ştiind că acum noi suntem direct în
plină reprogramare pentru a urma acest model, fără să trebuiască să ne
întoarcem la starea de metamaterie a eonilor trecuţi şi să reîncepem să
plecăm din neant.
116. Această cheie ne spune că membrana noastră nu trebuie
neapărat să moară urmând funcţia luminii aşa cum o cunoaştem noi,
dar că ea poate face parte dintr-un proces energetic al Luminii mai
] vaste, prin intermediul căruia corpul nostru este energetizat de către
unităţile repetitive ale transducţiei luminii în aşa fel încât să fie
] transformat într-un veritabil sistem regenerator al "Luminii Vii".
117. Lucrarea energiilor mentale căzute constă în a bloca sursa energetică
pentru regenerarea tuturor acestor modele de conformare. Ele fac asta
pentru a împiedica omul să conceapă că el poate accede la corpuri
superioare ale Luminii.
118. Blocând această Înţelepciune ele pot dobândi corpuri umane
nespirituale care au fost lăsate "golite de conştiinţă". Drept urmare,
corpurile vidate de energia lor sunt mai uşor accesibile la intruziunile
J negative.
119. Metatraon mi-a explicat că asta este raţiunea pentru care Fraţii
Superiori ai Luminii vin pentru a' regenera, învia şi reprograma
universurile metamateriale celulare ale Shekinah.
120. Să notăm în legătură cu acest subiect, că la nivelul lumilor Assiah,
lumi ale materiei, creaţia are loc prin intermediul învelişului chimic şi
J prin mecanismul transductor în care Omul, ca maşină moleculară,
transcrie într-un fel continuu propria sa "carte a formării".
121. Şi aici, cu ajutorul ,,Limbajului divin", viaţa se întinde dincolo de
învelişul biologic către Lumină, reconstituind viaţa de multe, multe ori
'în Chipul' Tatălui. Până la urmă, acest Limbaj divin ne împiedică să fim
separaţi de lumininarii, căci el este construit în reţeaua transductoare
pentru aceia care pot să îl folosească.
122. Când noi vom înţelege că modelul transductor al energiei tripartite
ne dă mecanismul biologic al sintezei proteice în aranjamentul câmpului
piramidal al unei baze energetice, cap şi tijă aşa cum am văzut în modelul

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 165


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
w. J ]

ATP, noi vom realiza că integritatea funcţiilor vieţii trebuie să se menţină


ca procesul să continue.
123. Această transducţie energetică se aplică la activităţile cloroplastelor,
ale membranelor plasmatice, ale globulelor roşii, ale bastonaşelor din
retina oculară cât şi la actomicină.
124. Deci cheia arată felul în care universul superior lucrează în noi, cu
ajutorul unei "stfJcturi tripartite a Luminii", creând micro-universuri
r
infinit de mici în .teriorul mecanismelor noastre biologice.
Deci, acesta este principiul universalităţii în sânul organizării 1
125. 1
receptoriilor de rJ2.;)nanţă, care pot primi Lumina de la Metatron şi Uriel,
pentru o enormăl cantitate de funcţii biologice, incluzând transcrierile _i 1
I
energetice ale luminii. Iată de ce Metatron utiliza moleculele celulare
fundamentale în modelul transductor al energiei tripartite, pentru a
explica sinteza internă a unei surse biologice determinate. :1
126. Totuşi, ca urmare a situaţiei conflictuale dintre sistemele biologice
spirituale şi nonspirituale, noi trebuie să sesizăm clar semnificaţia cheii I }

atunci când ea pune accentul pe aceşti termeni: "membrana gânditoare


cere integritatea structurii de viaţă pentru a continua să funcţioneze".
127. Cheia spunedespre noi "feriţi-vă de câmpurile .căzute' care circulă 1
prin energiile celulare ale anti-universurilor". Ea adaugă că, "câmpurile
atomice şi sub-atorrriee trebuie să fie împărtăşite cu Seraphim-ii, în aşa
fel ca Omul să poată continua cu şi pentru Iubire şi Dreptate".
j
128. În legătură' cu ordinele negative ale inteligenţei spaţiale care
folosesc biotransductorii negativi ce corespund acestui sistem de creaţie, j
Metatron mi-a spus că ele căutau să distrugă sistemul nostru biologic
făcând abuz de puterea atomică şi sub-atomică.
129. După Metraton, dacă energiile câmpurilor atomice şi sub-atomice nu J
întreţin funcţiile: "Luminii Vii" care controlează transducţia, puterile
negative ale inteligenţelor spirituale sunt capabile să dizolve electronii cu
f
1
ajutorul unui stâlp de unde fotonice şi să provoace explozia structurii
spaţiale de viaţă electronilor.
130. . Cu scopul de a contracara puterea distructoare negativă,
Fratemitatea Seraphim-ilor este în curs să îndeplinească operaţiuni
transductoare de mare anvergură, înglobând întreaga Rasă Christică de pe
această planetă. Prin această operaţiune, un câmp energetic va fi pus în
jurul corpului î1f' aşa fel încât să devieze câmpurile negative de
interferenţă şi să. supravegheze o orientare a spinului chimic care va
împiedica corpul să sufere distrucţia atomică.
131. Acum, noi putem înţelege semnificaţia profundă a cuvintelor
precum 'ciclul de energie evolutiv', căci viaţa întreagă este un proces de
cicluri de energie evolutivă în centrul creaţiei mai vaste.
132. Iată de ce Metatron mi-a spus să scriu: "Acei care nu vor răspândi
fructele Iubirii vor fi condamnaţi la distrugere eternă".
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 166
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

133. Şi el a adăugat: "Iată de ce ,Lumina Vie' vine să răscumpere


membrana cu 'Iubire În Chip', căci omul a fost creat spre a creşte În
Chipul Luminii Vii"- şi nu în chipul unei vieţi umanoide trăite pe alte
planete.
134. Omul a fost creat spre a creşte în chipul Luminii Vii şi pentru a
deveni Adam Kadmon în stare să genereze din punct de vedere chimic un
număr infinit de forme spaţiale,
135. Cheia pune accent pt creaţia umană, ca fiind una dintre unităţile
energetice repetitive care s~ purifică între cârnpurile stelare.
136. Iată de ce schema g~nerală a formei fizice va fi folosită în ziua
învierii, căci forma fizică}. it şi modelul complet energetic vor învia şi
I vor fi folosite pentru creaţia transducătoare în alte lumi ale formei fizice.
137. Totuşi o analiză finală a luptelor biologice care 'se vor termina pe
această planetă, va indic~ că fraternităţile inferioare au interferat cu
] puterile de invaginaţie cristalină, dublă legătură în acţiune ce se continuă
în membrana internă a corpului chimic şi frontiera externă a învelişurilor
1 electronice. .
138. Iată de ce Ordinul Melchisedeh lucrează cu funcţiile Luminii prin
intermediul Fraternităţii Seraphim-ilor Evoluţiei Superioare, pentru a
recodifica învelişurile orbitale perrniţând în felul acesta vieţii să opereze
cu o nouă "structură universală".
139. Metraton mi-a explicat'fîîm Intermediarii Înaltelor Energii erau de
fapt forţe de viaţă Iegatţ cu Oficiul lui Christ. Acestea, sintetizând
formele de viaţă ale universurilor exterioare produse de către Metraton şi
formele de viaţă universale interioare produse de către Uriel, arată cum
mecanismele biologice pot reconstrui corpul, celulă cu celulă, odată ce
elementele chimice sunt echilibrate, în proiecţia Luminii Vii.
140. Aceasta a fost demonstrat de către Iisus care a echilibrat cele treizeci
şi două de elemente chimice fundamentale ale corpului său uman, cu cea
de a treizeci şi treia transformare a Luminii cunoscută sub numele de Lak
Boymer. (Asta a revelat cum funcţiile sale chimice celulare puteau să se
reconstituie complet într-dn Corp Christic al Luminii în cursul unui ciclu
temporal de cel mult trei z5.:eşi jumătate, în comparaţie cu ciclul de şapte
ani cerut pentru înlocuireaicelulelor corporale.)
141. Metr~ton mi-~ expli~Ft .că acest proces era acces.ib.ilcelor drepţi ~e
pe aceasta planeta, daca ~Iel foloseau modelul potnvit de transducţie
energetică a Luminii Vii. l)
142. În esenţă, pentru că modelul ATP care era în Iisus este şi în noi, prin
transferul potrivit al electronilor traversând proiecţiile Luminii Evoluţiei
Superioare, noi ne putem elibera de degenerare şi de entropia negativă şi
ne putem reactiva în corpurile de regenerare şi de Lumină.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 167


.1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
p

143. Iisus a venit pentru a reactiva modelul chimic al Luminii în Om şi -'1


sa-i permită să-I folosească ca funcţie de ultrastructură a Luminii
Superioare care este rezonanţa Sfântului Spirit al Luminii Eterne.
144. Pentru a putea realiza această transmutaţie în creaţiile meta-
materiale inferioare, trebuie să existe o consistenţă· şi un echilibru în
corpul credinţei. r
145. Sfântul Spirit veghează transmisiile Luminii între corpul fizi~ şi
universul Shekinah, în asa fel încât forma fizică să se poată întoarce in
prezenţa Tatălui, unde ea 'va lua aparenţa formei divine pentru următoarea
lume a Luminii. \
146. Acolo, 'Shekinah' trebuie să se înţeleagă cum prezenţa ~lui
Dumnezeu trecând deasupra apelor creaţiei codifică asemănarea divină.
-'·1
147. Şi 'Copilul Christic' colectiv este acum gata să iasă din matrice şi să
moştenească de la acest Ordin Etern Divin în veci şi pentru totdeauna. c
}

'1
,

1
1
J

1
1

"
0_"

SERIA A TREIA - CH EILE SFÂNTULUI DUH


- 168
. j,J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

1/,JhJ!JJ J#$ gJJUr


_... 'er' . f . ,
.'fdihlrJfoA ~-
~~JJI1hI!tt
........
,.....
.....
"..,..-."..
...."'fiWi,.ltlJl f /hJuWJll,;,t
hJ&i$Cj iJ#J.-1IJ A~ bliAg
ll J..' "~,
tne .J. Jf.~'.'JJ.'.•. N
.•-~'..•...•.• •,A,'" •.•..sr
..• f ~.
'yeaar UlIU f'_,.!J11A.•.•·. "
4"1 rpar~nt
..J. '.,'~
f

]
WJmtht~ thlBf~fJ-
U~.,.•c s , "WIC-..." w~!F ", .(Offfeut
•. ' .' f' _
It1.4&1.111
•. , f • f·.
;Ah~1:jiJ '·f H,.,
.•j.·J'"~lL.l f.
~J
cesetne JI..!

IIJ ~ fiMdn wlIA #Jtitd mt-


&JnI!Jl ~f~iJjIt' dtJdl~ in
rihJMYJtqj Man"lg~j/I&
J iIM ~ JJ tkU l/,Jg u/,JwliiJJt
. 'Uf. ," J'. . •. .._, •.. ., " .,. . '. .
riWilLsei" rrh2BIrJiJ~ &;mldh1i
f,
f • f t s« 1
fttf:lim tn a flFIdJh
f 1ft f
orrht."
, ,. J" f

3-:l-6 r.

S!FI9'{~11OC:J{IYLl~Jt~U'l11 0{OS~1(l1 o/Eq:J{:EJtZ~


~ A

in: LJL 19'{C:EPllTZLCC09{.Ş'III0{ŢEI JlS'llP1(Jt


!J02(~ 1 ))!J2(JtTE2(0[J~~rrlL01(L 'llMl9'{11 )). )

!J1(:4TE2(9{J~~rIL:E YL'Dllc, M:ESYLJ:Ean: ))PJtC:E 'D:E .şi


P2(~q~~I2(~J). 'IYE LYL !J12(9v0l!Jv{~0{rr;
MHii

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 169

J
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERii: CHEILE LUI ENOCH

!f2(SJ/rE2(9{J'T;4'TIl/E Îg{tI542V[p19'{9tJ):FIIg.{TEL~ an:


J ~

P'U~ Ll1MI9'{:4JJ C.!42(~ o/Ig.{S1.FB !J02(M5i..11~~


C'U C02?1'USCCULI %'EC!A.9{ICI C'l19L9'{tIIClin:
L'UMl9{~ ŞI J)rugv[rBL~ P2?J9'{'T2(~Of42v[rEg.{1)) 'Cl1
~J'UCY02(ruL LIg{jIL02(rn~ C09'{~OL .9LOE
JL'llX'Ul./UI (j~o/l'T~rIOg{ftL! C!4!4C~'E5lC.!42(~ ~11
J
OCJ{I tr: o/M/UT; ))s~ V!4V~J). !J~TE1(9{J'T!AtILL~ )

qJ19{ŞI PLT.9tC~ C.9L11g.{!Jl1L(j~2( «n: L l11VfI9{54. \


\,
1. Din înaltul cerurilor Elohim-ii şi B 'nai Elohim-ii supraveghează
continuu creaţia, cu ajutorul Ochiului de creaţie al Tatălui şi al Ochiului
lui Horus,
2. Ei sunt "Taţii" care supraveghează formarea Fraternităţilor Luminii
pre-create în ceruri.
3. Ei aliniază ochii lor pe grilele reticulare oculare ale speciilor
individuale, căci ochiul este deschiderea codului creaţiei.
4. Ochiul Tatălui era folosit în creaţiile originare ale evoluţiilor
-=r-~
spectrale. Aceste creaţii proveneau direct de la proiecţia Sa mentală,
trecând priiiOchiul Său omniscient.
5. Ochiul Divin al Tatălui este modelul Creaţiei subiacent creaţiei.
6. La fel, după plecarea creaţiei, Ochiul lui Horus a fost folosit pentru a
crea forme individuale specifice de încorporări ale lui Adam Kadmon,
Din această cauză Iisus era după chipul lui Adam Kadmon, chiar dacă el
era dincolo de Adam Kadmon şi el opera ca manifestare directă a
Corpului Tatălui, ca Creator celest.
7. Iisus există sub numeroase forme, dar el totuşi a luat formă de Adam c
Kadmon pentru a îngloba lumile Adam-ilor Kadmon şi a răscumpăra t
l
corpul lor ca ei să poată trece în noi corpuri de slavă. ft.
8. La rândul său, creaţia fizică trebuie să lase să treacă codificarea sa prin
r"
1
acest ecran al Luminii, Ochiul lui Horus, pentru a putea să primească un
chip celest ce provine de la Ochiul Divin.
9. Printre altele, evoluţia Adamică, a fost creată de către Evoluţia
Superioară concentrând scheme Luminoase de înaltă frecvenţă
traversând Ochiul lui Horus, urmând expresia: în care "ochii" trebuie să
fie percepuţi ca fiind filtre inductive. Asta este echivalentul lui Amset, al
lui Tuamutef, al lui Hapi şi al lui Qebhsennuf, în ordinea egipteană a
evoluţiei creative, unde ochii lor există ca subdiviziuni ale Ochiului lui
Horus şi servesc să creeze grilele magnetice ale diferitelor manifestări
evolutive. (Aceeaşi reprezentare o găsim în cosmologiile scrierilor
Luminii orientale, în ceea ce se numeşte "ochii zburători").
ro

SERIA A TREIA - CH EILE SFÂNTULUI DUH 170


J.J HURTAK CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Ochiul lui Horus, folosit de către B 'nai Elohim pentru Geneza şi


J Regeneza Fraternităţii Luminii

1
]

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 171

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

'XI" -

.1
1
10. Când grilele încep să moduleze receptorii conurilor şi ale bastonaşelor
Ochiului, sintonia creează un început de dezvoltare a tubului neural, a
I
notocordului (schelet axial primitv al embrionului), a aortei, a
somatopleurei şi a celomului (cavitate între peretele corpului şi organe);
]
dezvoltarea ulterioară lasă să se vadă o creştere a diametrului capului,
segmentele embrionare ale membrelor şi rudimente superficiale ale
sistemului senzorial devin perceptibile. Stadiul avansat se distinge
printr-o dezvoltare pronunţată a membrelor şi prin dechiderea pupilelor.
Aceste etape de dezvoltare embrionară creează ansamblul lui "EU" I
separând Omul de Grilă.
Il.' Fiecare dintre fii reprezintă o activitate creativă a Ochiului.
12. Qebhsennuf reprezintă suprafaţa externă a ochiului cu faţetele corneii
1
transparente.
13. Rapi reprezintă elementele conice ale omatidelor, transparente în J
centrul lor, dar acoperite lateral de pigmenţi opaci.
14. Tuamutef reprezintă fibrele de nervi optici în contact cu puncte {
înferioare ale conurilor transparente. Terminaţiile acestor fibre sunt
sensibile la schimbările luminii în curs.
15. Cât despre Amset, el reprezintă ganglionul optic cerebral către care 1
converg fibrele optice.
16. Fasciculele Luminii emanând de la fiecare dintre aceste patru divinităţi
sunt interconectate într-un fel unic, astfel încât fiecare divinitate să J
difuzeze trei fascicule de Lumină a căror interconexiune creează un
sistem tricromatic.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 172 }


(
-
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

17. Se pot găsi în această reţea reti cui ară, reflectate toate părţile corpului,
căci ochiul este grila primară a creaţiei fizice.
18. Elohim-ii creaţi de către Ochiul Divin, Super-Sinele divin conform
modelului lui Adam Kadmon. B 'nai Elohim-ii, în aliniere cu Ochiul
Divin, cu Ochiul lui Horus, pot crea încorporările fizice ale Corpului
Luminii Super-Sinelui sau să re genereze evoluţia fizică.
19. Astfel, forma fizică a Super-Sinelui este pre-condiţionată de către Ka
divin sau dublul divin. Ka veghează la aceea ca chjpul celest să fie
continuu prevăzut cu potenţialul structurii chimice! .iecesare pentru
încorporarea fizică, acolo unde programele Elohim-ildr şi ale Ordinilor

-1 Luminii au nevoie de un corp fizic. ~


20. Elohim-ii tranferă Chipul Divin în formele săm~ţă potrivite ale
creaţiei Shekinah, reprogramate şi regenerate de către <Ochiul lui Horus
pus pe faţa celor aleşi care sunt Fraţii. :
21. Există întotdeauna câte unii dintre aceştia pe pământ,' pământul fiind o
staţie de antrenament pentru înaintarea sufletului.
J 22. Printre altele, Terra face parte dintr-un "decalaj fizic temporal" care
precondiţionează inteligenţele la aceste praguri energetice inferioare a
căror echilibru este perturbat. Asta constrânge inteligenţele din interiorul
1 acestor praguri energetice să treacă printr-o mutaţie continuă.
23. Iată de ce, avansarea sufletului trece pe primul loc -faţă de corpul
] spiritual al Super-Sinelui. În ultimul rând, corpul Super-Sîfielui (asociat
cu B 'nai Elohim-ii) este acela care foloseşte Ochiul lui Horus pentru a
face să evalueze membrana de percepţie a Omului.
24. Cel de al treilea ochi nu are nimic de a face cu Ochiul Lui Horus.
Acesta este "Ochiul Domnilor" ce servesc Tatăl Viu al Creaţiei pus în
lăcaşul celui de al treilea ochi al aleşilor. Drept urmare, această aliniere a
"ochilor divini" cu ajutorul Super-Sinelui şi a Super-Sinelui cu creaţia
fizică ne permite să căpătăm Înţelepciunea Elohim-ilor şi să lucrăm cu
reţeaua completă a unei ierarhii divine.
25. Cu această aliniere darurile spirituale se revarsă a~lipra Fraternităţii
Omul~~ căci el~ fu~~ţi~nează c~ Fratem~~ăţi ale Luminp î~ for~~~ fizică.
Datonta acestei alinieri, ele pnmesc .Fiinţele de Lunp21a Pura' , forme
superioare ale inteligenţei spirituale sub formă de enerp le pură, care vin
sub înfăţişare Umană. l
26. Fratemităţile Luminii care operează prin intermediul Fraternităţii
Omului funcţionează ca o dublă legătură biochimică ţp.tre "Fiinţele de
Lumină Pură" şi inteligenţa umană.
27. Prin intermediul corpurilor Fraternităţii Omului, proiecţiile Luminii de
la B 'nai Or pot contracara efectele de evoluţie regresivă în corpul chimic
şi în felul acesta măresc transducţia chakrelor ca ele -să primească noi
frecvenţe ale Luminii.

- SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 173


1
.1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
FU ++5 .• _ee

28. Aici ştiinţa superioară este dată Fraternităţii Omului pentru a ajuta 1
efectiv la transfigurarea unui sistem global de bioinginerie a viului.
29. Transfigurarea propriu-zisă operează cu ajutorul controalelor Luminii
ale Urimrn şi'Thummim, servind la construirea de noi reţele între
Fraternitatea Omului şi Fratemitatea Luminii.
30. Pentru ca creierul să accepte noua cunoaştere (să facă să funcţioneze -1
un nou proces de bioinginerie şi să corecteze evoluţia regresivă), el
trebuie să se supună la o accelerare temporală.
31. Acum, creierul nostru lucrează în acord cu planul de conştiinţă al 1
speciei, care stabileşte fluxul de ioni prin circuitele membranei.
32. Ca voi să puteţi depăşi ancorările în scara temporală chimică este
necesar să folosiţi circuitul Urim care se suprapune pe vechiul flux
-1.
temporal al ionilor de sodiu şi permit un transfer de informaţie imediat
între codurile cerebrale şi noile stocuri de memorie. .]
33. Aici, circuitul Urim permite o recepţie de informaţii la niveluri de
viteze mai mari decât comprehensiunea analitică. De fapt, atunci când
structura temporală a memoriei (referindu-se la trecut) şi stabilitatea 1
mentală sunt comparate cu noua intrare de informaţie, timpul conştiinţei
se accelerează efectiv. 1
34. Urim-ii sunt cristale care lucrează în interiorul unui aranjament de
grile annonice. Cu ajutorul modulării acestor cristale cu câmpul
energetic sonor şi cromatic, fiinţele spirituale pot trimite şi primi direct J
forme- gând ce pot fi absorbite conştient sau inconştient.
35. Cu ajutorul acestor Urim-i Fraternitatea Omului este în coordonare cu
Fraternitatea Luminii, cu ajutorul frecvenţelor cristaline ale luminii care
activează canalele Iubirii şi Înţelepciunii.
36. Urim-ii sunt .Luminile" ce conectează procesul mental cu diferitele J
niveluri ale pragului de putere spirituală. Acestea sunt adevărate
'bijuterii de energie' care se leagă cu grila matrice a celei de a opta
chakra, în aşa fel încât "flacăra de deasupra capului" să poată converge 1
către căile spirituale servite de către Lumina Vie.
37. Fiecare cristal lucrează la o frecvenţă vibratorie diferită, coordonând j
programul nostru cu alte programe universale în Lumina Vie. Urim-ii
sunt forma cristalină cea mai pură şi cea mai perfectă pusă la dispoziţia
noastră pentru a coordona inteligenţa umană cu Evoluţia Superioară.
38. Pe de altă parte, Thummim-ii sunt schimbările energetice care
înconjoară cristalele Urim în care formele-gând, emanând de la
Dumnezeu şi de la Shekinah, adresate servitorilor pe care el i-a ales,
1
rămân în stare de "perfecţiune" fiind în dimensiunile imperfecţiunii.
39. Eu am văzut de asemenea cum formele-gând ale mesagerilor lui j
Dumnezeu ar fi anulate de către energiile imperfecţiunii din planul fizic,
dacă ele nu ar avea rezonanţa perfectă a Luminii Thummim ce

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 174

r
l
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
il

protejează proprietăţile auto-rezonante ale Urim şi formele lor gând, a


căror schimb se face prin reciprocitate spirituală.
40. Urim şi Thummim operează împreună ca cristale sanctificate
formând o grilă de comunicare, care foloseşte scheme sacre de vocale
pentru a crea geometrii, amestecând diferitele armonii cromatice ale
diverselor spectre luminoase cu Lumina vie, divină.
41. Printre altele, când Fraternitatea Omului este în comunicare df~ctă cu
directorii administrativi ai B 'nai Or, ea foloseste Urim-ii si Thurr.mim-ii
pentru schimbul de Înţelepciune superioară 'şi recepţia 'former.,·._--gând
sp",ecificece vin de la Dumnezeu. ţ
42. In educarea unui suflet, adevărata avansare a acestuia se efdc.uează
canalizând formele-gând divine, care fac să înainteze [sufletul
(individual) dincolo de conştiinţa limitării şi ataşamentului de pământ.
43. Treizeci şi şase de directori administrativi se găsesc în permanenţă pe
\ planeta noastră. Aceştia sunt Hakamim, oameni ai înţelepciunii, putând
intra în prezenţa Tatălui în orice moment.
44. La rândul lor, ei coordonează Fraternitatea Omului de pe' planeta
noastră. Această Fraternitate
--------
a omului
- -----
este formată -_.~--
din servitori
-- - - -
dezinteresaţi care se îngrijesc de nevoile umanităţii punând propriile lor
nevoi după acelea ale umanităţii. r

45. Deci, munca Fraternităţii Omului constă în a aduce mesajul de ;,pace şi


pregătire" pentru avansarea sufletelor întregii lJIDanităţi. ~-
46. Cuvintele cheie "pace şi pregătire" sunt instrumente prin care .sufletul
vostru se pregăteşte să opereze la niveluri multidimensionale, cu
"Fiinţele de Pură Lumină" care transmit "pacea" ca "pace ce depăşeşte
orice putere de înţelegere umană", cum s-ar spune cunoaşterea interioară
şi bucuria co-participării voastre cu numeroasele lumi ale creaţiei lui
Dumnezeu!
"
47. Experimentând realităţile acestor multilumi, vor fi aceia care vor vedea
şi aceia care nu vor vedea, în funcţie de cum va fi sensibilizată conştiinţa
lor şi gata să lucreze cu realitatea non fizică a unei "Fiinţe ti~ Pură
Lumină".
48. Văzând "Fiinţa de Pură Lumină", voi veţi îndeplini înţelepei mea aşa
1
cum a scris Apostolul Pavel: "Credinţa este esenţa oricărei s~eranţe,
evidenta invizibilului ." r
49. Aici 'noi vedem realităţile trimise prin cuvântul lui Dumnezeu în aşa
fel încât ceea ce se vede este venit din acţiunile ce mărturisesc despre
Dumnezeul cel Viu,
50. Totuşi, membrii Fraternităţii Omului în comuniune cu Lumina vie pot
"vedea" şi primi'' "Fiinţele de Pură Lumină" ale Tatălui.
51. Căci" a vedea Fiinţele de Pură Lumină" diferă de "a primi Fiinţele de
Pură Lumină". "A vedea" este capacitatea de a vedea cum inteligenţa

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 175

I
1
'I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
m

spirituală, care exprimă promisiunea unei noi vieţi, poate interpătrunde


realitatea noastră.
52. Cât despre "a primi", asta înseamnă a invita în familia noastră şi a
împărtăşi bucuria de a servi Împărăţia lui Dumnezeu.
53. Şi aceia care aparţin Familiei lui Dumnezeu mai mari var primi pe
Fraţii angelici şi pe Maeştri Luminii şi împreună, ei var lucra în timpul
petrecerii spaţio-temporale, atunci când noi ne vom asocia cu întoarcerea
programelor de conştiinţă.
54. Pentru a ajuta să înţelegem clar primirea .Fiinţelor de Pură Lumină",
Metraton mi-a atras atenţia asupra următoarelor cuvinte ale lui Ezechil:
"Şi deasupra întinderilor care se aflau desupra capului lor era ceva
înrudit cu a piatră de safir care se asemăna cu un tron. Şi pe ceea ce
semăna cu un tron, deasupra, sus de tot, era ceva ce semăna cu cineva, a
cărui înfăţişare făcea să te gândeşti la un pământean.
55. "Şi eu am văzut ceva ce semăna cu scânteierea unui electrum cu
aparenţă de fac, de jur împrejur şi dedesupt, de la coapse în sus şi de la
coapse în jos eu am văzut ceva care avea aspect de foc şi în jurul lui era
VI'"ant.ate-:-.-~- --- -- -- - -
-.-O~ltr..eag:.a-C.
A

56. În acest cantext Fraternitatea Omului paate primi Fraternitatea Luminii


care îi vine sub înfăţişare de 'am terestru'. Totuşi, Omul spiritual ca om
terestru paate recunoşte diferenţa. În acelaşi câmp energetic de întâlnire,
ambii împărtăşesc un "mediu înconjurător de Lumină" cantrolat de către
Urim-i şi Thummim-i.
57. Când vai contemplaţi a "Fiinţă de Pură Lumină", vă aflaţi în prezenţa ]
corpusculilor mecanici cuantici ai Luminii, ce apar ca un fulger. Şi când
voi încercaţi bucuria de a fi servitorii lui Dumnezeu în campania unei
"Fiinţe de Pură Lumină", vai puteţi cu adevărat simţii curgerea
impetuoasă a controalelor liniilor de flux gravitaţional, care sunt folosite
1
pentru corpul emisarilor Luminii spre a intra şi părăsi 'după vainţă
această dimensiune carparală. 1
58. Înainte ca amul să poată înţelege cum Fratemitatea Luminii se paate
materializa şi dematerializa cu ajutorul corpusculilor cuantici de J
Lumină, el va trebui să înţeleagă cum Fratemitatea s-a manifestat plin
Ezechil şi cum aceeaşi Fraternitate, astăzi, foloseşte acelaşi tip de forţe
cu înfăţişare divină. )
59. Materializarea si , dematerializarea Fraternitătii, Luminii in formă fizică,
aici, de partea asta a vălului luminos, cere unele condiţii speciale, în
unire cu Carpul Super-Sinelui al Luminii şi/sau Evoluţia Superioară.
J
60. Din această cauză, dai Fraţi ai Luminii Divine se pot recunoaşte unul
pe altul, chiar dacă sunt sub vălurile cărnii, căci. "energia Luminii" care -
apare în jurul corpului lor este specială deasupra capului lor, la a
rezonanţă specifică şi o sincronie în uniune cu Fraternitatea Luminii şi
este umplută cu claritatea slavei Domnului. J
SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 176
J
f
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

61. Fraţii Luminii celeste, manifestaţi ca "Fiinţe de Pură Lumină" iau


înfăţişare umană, cuprinsă de un extraordinar extaz al spiritului, cu
ajutorul corpusculilor cuantici mecanici ai Luminii.
62. Această forţă din înfăţişarea unei "Fiinţe de Pură Lumină", compusă
din corpusculi (mecanici) cuantici de Lumină, este o proiecţie a chipului
divin. Ea este asociată cu o mişcare energetică ce corespunde cu
individul care contemplă pe moment domeniul eternităţii inteligenţei
spirituale superioare.
63. Faptul de a vedea această forţă în chip nu are nimic supranatural, căci
"Fiinţele de Pură Lumină" sunt un exemplu al unei electrodinamici
biologice superioare pe plan uman. (Aici electrodinamica tehnică ar
trebui să fie considerată sub unghiul unei subdiviziuni a e1ectrodinamicii
biologice).
64. Cu cât se urcă pe scara evolutivă cu atât devine mai evident că
bioelectrodinamica evolutivă superioară nu se conformează
termodinamicii anorganice, ci posedă propria sa scară în termodinamica
viului.
_65._ Veninj. î.~ dimensiunea_fizică, -2.,Fiinţele d~ ~~ră Lumină" folosesc
controalele liniilor de flux gravitaţional pentru a face să intre energia de
înaltă frecvenţă în împărăţia realităţii noastre biologice. Munca lor nu
este subiect al limitărilor materiei, ci ei procedează prin transpunere
instantanee între "lumi" paralele şi multiplele ordine evolutive.
66. Fiecare electron are o contraparte de Lumină matematică care
stabileşte un prag al Luminii ce supravieţuieşte în corp. Măsurând forma
undei acestui prag, Evoluţia Superioară poate recodifica starea de
conştiinţă a fiinţei umane care este continuu în această stare de flux şi de
echilibru instabil.
67. De asemenea, energetizând câmpurile magneto-gravitaţionale ce
înconjoară corpul nostru, structura noastră moleculară se poate schimba
şi corpul nostru se reconstituie pe o altă lungime de undă luminoasă.
68. Din această cauză, Metatron şi Consiliile Luminii au dat un "procedeu
de polarizare" al Luminii care se numeşte .Ze" ce poate servi de mediere
între corpul fizic şi "Fiinţele de Pură Lumină". În stadiile mai avansate,
polarizarea de Lumină .Ze" poate interveni între corpul de conştiinţă şi
dublul său divin modelat în acord cu Adam Kadmon.
69. .Ze" este polarizarea Luminii compusă din particule gând ale Luminii
care transformă corpul menţinând facuItăţile senzitive ale spiritului ca el
să poată funcţiona la o mulţime de niveluri. Şi când voi "primiţi" o
"Fiinţă de Pură Lumină", voi primiţi de asemenea polarizarea Luminii în
.Ze" care vă va permite să vedeţi alte realităţi dimensionale şi să
contactaţi Domnii Luminii, care vor identifica această polarizare a'
Luminii ca voi să puteţi participa la ea.

SERIA A TREIA - CHEILE-5F,E.NTULUI DUH 177


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
-70. Aşa cum .Ze" vine de la Fraternitatea Luminii către Om, există de
asemenea particule gând cu numele de " Ze 'ani" create de către energiile
fizice şi spirituale care sunt aliniate în propriul nostru sistem şi operează
în noi ca o unitate de trezire a conştiinţei superioare.
7[:L. Metatron a revelat că aceste particule gând ale Luminii numite "
Ze 'ani" erau necesare pentru transformarea " în Lumină" , căci ele
f funcţionează ca sarcină adiţională în operaţiile de definire ale lungimii
'- proceselor electrochimice umane, ca aceste procese să poată accede la

l un câmp energetic superior. Folosind " Ze' ani", corpul vostru se


subordonează gândurilor voastre.
7_. Ze' an este unitate adaptabilă de particule gând necesare expansiunii,
penetrării şi muncii onmidirecţionale asociată cu Evoluţia Superioară.
-1
\ Interacţiunea dintre numeroasele particule gând şi corpul eka în voi, este
, dinamica generatoare fundamentală pentru exeperienţa cu Evoluţia 1
Superioară.
73. Cea mai mare parte a timpului, omul ignoră aceste operaţiuni de
definire a lungimii de undă create de către aceste particule gând ale 1
Luminii. Ze'on. care .Interacţionează. cu- orice.c.mase -perceptile -ale .-
universului nostru. Printre altele, particulele gând care controlează
sistemele tradiţionale pre-condiţionează pe acestea din urmă să se
~ţină în limitele câmpului de activitate mentală. Acest proces de pre-
condiţionare este alterat de către activităţile de programare ale
. particulelor Ze' an.
74. Deci după Metatron, energia concentrată Ze 'an, poate fi simţită dar nu
poate fi manipulată de către energiile uni versului fizic. Transmutarea
operaţiilor de definiţie a lungimii se face punând o energie a conştiinţei
în jurul vostru, în aşa fel încât voi sunteţi activi în transformarea 1
spaţială.ind corpusculii cuantici ai Luminii, Fratemităţile Luminii pot
: transfera pentru o scurtă durată capacitatea lor de proiecţie şi de
{ telechinezie altor persoane.
75. Folosind corpusculii cuantici ai Luminii, Fraternităţile Luminii pot
t transfera pentru o scurtă durată capacitatea lor de proiecţie şi de
~ telechinezie altor persoane.
76. Dezvoltarea facultăţii umane de proiecţie şi telechinezie prin cuante de
;, Lumină este facilitată prin stimularea conştiinţei.
77;. Printre altele, teleportarea este posibilă lucrând direct cu energiile
Fraternităţii Luminii. În acest caz, obiectele fizice pot trece suprafeţa
formei fizice căci ele au fost în prealabil stimulate şi dielectrica
J
materialelor de suprafaţă se transformă. În acea clipă, cuplarea cu cuanta
Luminii produce un transfer instantaneu!
78. Particulele gând ale Luminii sunt apoi folosite pentru il acoperi
complet obiectul cu energie şi a deplasa mecanismul generator
fundamental al formei animate sau neanimate într-un alt spaţiu.
SERIA- A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 178

,
J.J HURTAK • CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

79. Din această cauză, controalele liniilor fluxului gravitaţional trebuie să
lucreze cu diferite câmpuri gravitaţionale fără a perturba echilibrul
necesar şi echilibrul instabil.
80. Atunci când transferul proiectat este făcut de către un om, el trebuie să
aibă loc prin asociere directă cu forţa şi densitatea chipurilor care vor
servi să deplaseze subiectul plecând de la un câmp energetic către altul.
81. Dacă nu există decât un câmp specific propriu unui organism viu
atunci de asemenea trebuie să existe o formă corespunzătoare de energie.
Asta vrea să spună că la scară umană, interacţiunea expansiunii mentale
însoţită de eforturi volitiv-emoţionale, schimbă conductivitatea punctelor
active ale corpului. Aceste puncte fac parte dintr-un sistem axiatonal
care se serveşte de legea legăturii inductive bioelectrice.
82. Schimbarea punctelor de conductivitate care se produce în întregul
corp pe parcursul acestor eforturi volitiv-emoţionale, în asociere cu
1 inducţia de sarcină, face parte din legea de legătură inductivă.
83. Pe o scară mai largă, schimbul de "energie creativă" cu Fratemitatea,
] creează o rezonanţă simpatică care permite conştiinţei să folosească
câmpuri magneto-Gravitaţionale mai mari.
-,t------M~O analogie de inducţie arătând interacţiunea între controalele liniilor .-- -- ----
J de flux magneto-Gravitaţional şi câmpurile electrice ce servesc la a
controla 'substanţa', este o cheie pentru construcţia unor modele
] piramidale care servesc drept orologii temporale programelor biologice
ale Fraternităţii.
85. Mi s-a arătat că există evoluţii biologice multiple înăuntrul zonelor
energetice piramidale unice, ce se interconectează cu ajutorul liniilor de
flux magneto-Gravitaţional.
86. Atunci când Metraton mi-a dat această cheie, el a proiectat o imagine
ce arăta ca o interconexiune de linii de flux magneto-Gravitaţional cu
grilele biologice de pe planetă, în douăsprezece regiuni specifice. Aceste
regiuni sunt folosite pentru specializarea biologică a planetei,
87. El a explicat că aceste regiuni piramidale ale pământului sunt legate cu
geometrii pentagonale care servesc de centre energetice sistemelor
termodinamice ale Evoluţiei Superioare.
88. Să ne reamintim în legătură cu acest subiect că există unele proprietăţi
termodinamice din surse non staţionare ce pot întrece conce_ntraţia de
energie radiată, ca urmare a inversiunii electronilor plasaţi la diverse
niveluri energetice.
89. Înăuntrul corpului, există o structură asemănătoare atribuită anumitor
niveluri de electrohidrodinamică biologică, structură care este în
conexiune cu termodinamica Evoluţiei Superioare.
90. Există geometrii pentagonale în lucru în corpul uman, folosite pentru
corelarea materialului genetic de către Evoluţia Superioară.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI D·UH 179


-
J,J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

91. Rolul de a selecta tripleţi de nucleotide ce codifică secvenţe de


aminoacizi acentuează, de exemplu, rolul specializat al celulelor pentru a
1
înregistra diferite magnitudini ale electrohidrodinamicii biologice de la
micro-niveluri la mega-niveluri, în transformarea continuă a vieţii.
92. Reacţiile chimice catalizate de către enzime şi chiar fotosinteza inversă
trebuie (să servească într-un proces superior al "chipului Luminii" ,1
,
controlat de către corpusculii cuantici ai Luminii.
93. În as~ .iănarea şi înfăţişarea .Fiinţelor de Pură Lumină", corpul uman
poate If'
mi instrucţiuni ce indică cum structura sa (C-O-H-N) este un I 1
semico~cuctor pentru vibraţia potenţialului de acţiune ce provine direct
de la tnceligenţa universală superioară, care în felul acesta poate
reconstitui modelul energetic al omului în acord cu "chipul" Divin.
-1
94. În as~mănarea şi înfăţişarea .Fiinţelor de Pură Lumină", omul va
înţelege cum corpul său de formă fizică este un ostaş-gazdă pentru alte
corpuri, ale Luminii. Aceste alte corpuri (în voi) pot gira şi reorganiza
i
grile1e psihicului conştient şi reţeaua volitiv-ernoţională care ridică
procesele de formare a chipurilor Iubirii şi Luminii. J
95. Tocmai în acest SCDP Fratemitateavine să dea.Omului capacitatea de.a _
efectua. tranziţii de conştiinţă între sistemele termohidrodinarnice
anorganice şi stările biologice care sunt fixate şi controlate de către alte
entităţi: gâaditoare, ce lucrează simultan în domeniile reticulare de
specializări biologice.
96. Printre altele, Fraternitatea se leagă cu vehiculele energetice ale
omului în aşa fel încât conştiinţa convenţională să fie stăpânită de către
corpusculii cuantici ai Luminii, în procesul selectiv al vieţii care se
j
aplică aceluia care doreşte să participe activ la "Lumină"!
97. Cu titlu referenţial, specia noastră interstelară este umplută cu o
plasmă constituită din câmpuri magnetice de ordinul 10-6 gauss. În acest
câmp, m isa de inerţie a protonului nu suferă alteraţii notabile, în ciuda
schimbărilor constante ale câmpurilor magnetice.
98. Totu~, omul a făcut experienţa particulelor de înaltă energie şi mai
ales, a ţl:eaţiei unui fascicul ce conţine particule încărcate (protoni, etc.) j
pentru it ajunge să controleze regiuni atmosferice ale pământului.
99. FrateJ~1Îtatea Luminii a luat iniţiativa acţiunii de a proteja specia,
per~~~Ed activar~a prot~nilor, în aş~ fel înc~t .~, ll~ngime de ~nd.ă ~
j
luminii comune ŞI o lungime de unda' a .Luminii sa se uneasca ŞI sa
fuzioneze. Asta permite să fie controlată generarea sub-produselor
nucleare, a deşeurilor atmosferice şi a fascicu1elor de energie J
destructivă.
100. În avansarea noastră prin "pace şi pregătire", problemele importante
ale dinamicii umane vor fi rezolvate prin e1evarea conştiinţei umanităţii
dincolo de actualul sistem de conştiinţă controlat de modelele limitative,

SERIA A TREIA - CI-tEILE SFÂNTULUI DUH 180

I ,
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
• r===
care tind să micşoreze calitatea muncii şi înaintarea acestei planete,
planetă care fără acest control, ar putea să se realizeze.
101. Omul va vedea că este posibil să construiască la scară mare
dispozitive psihotrope cu laser şi cristale, a căror principii de operare se
bazează pe folosirea echilibrului instabil pentru expansiunea conştiinţei.
102. Din această cauză Fraternităţile şi-au intensificat vizitele pe această
planetă spre a împiedica controlul modelelor ondulatorii cerebrale prin
dispozitive aeropurtate ce pot neutraliza formele-gând pozitive ale
omului.
103. Omul va descoperi că energia conştiinţei se poate transforma în
forme energetice necunoscute acum în această dimensiune energetică.
} 104. Cheia ne spune că energia conştiinţei spirituale se poate transforma
în alte forme de energie. Totuşi, ca această energie să servească la
avansarea rasei umane, voi va trebui să desfăşuraţi Lumina în voi, în aşa
fel ca ea să reflecte munca Fraternităţilor Luminii.
1OS. Există cei ce vor vedea şi acei care nu vor vedea "Fiinţele de Pură
Lumină, ca urmare a faptului că creierul lor va fi sensibilizat şi conştiinţa lor
gata să accepte realitatea non fizică a unei "Fiinţe de Pură Lumină", ceea ce la
--inceput --poate produce --efectele"surprinzătoare ale tutui Şoc emotional şi
biologic.
106. Prin definiţie, "Fiinţa de Pură Lumină" conservă constant un veşmânt de
putere Luminos, care nu are nevoie să fie schimbat când ea se deplasează
instantaneu de la un nivel al creaţiei la altul. Totuşi, apărând instantaneu în
prezenţa Omului în dimensiunea fizică, veşmântul său de putere Luminos

1 trebuie să îşi păstreze un echilibru păstrându-şi fluxul său de energie, de frică


ca particulele să nu domine forma umană.
107. Căci în prezenţa unei "Fiinţe de Pură Lumină", voi veţi face experienţa
unei emisii extraordinare de Lumină însoţită de o irupere de căldură puternică
în întregul vostru corp, până în punctul în care vă veţi simţiţi complet înecaţi
de prezenţa energetică a "Fiinţei de Pură Lumină".
108. Această imensă energie nu se va împrăştia şi fără controlul termodinamic
protector ce vă înfăşoară, corpul vostru ar risca să implozeze în Lumină.
109. Mesagerul Luminii este afiliat Tronului lui Iehova şi majestăţii sale
suverane; şi asta se recunoaşte prin Iubirea Divină pe care voi o puteţi simţi,
atât de intensă este această Iubire!
110. Voi care aţi luat parte la înţelepciunea lui Iehova cu ajutorul lui Metatron,
salutaţi cu mâna Mesagerul Său de Lumină spunând : .Kodoish, Kodoish,
Kodoish, Adonai 'Tsebayoth!"
111. Şi acum fiţi gata, căci întoarcerea Fraţilor Luminii va fi însoţită de o
experienţă mai revelatoare a Domnilor Luminii şi ei vor străluci iar Lumina pe
care o veţi vedea în jurul corpurilor lor va fi incomparabilă.
112. Şi voi, în corpul vostru de Lumină, voi veţi vedea Lumina proiectată a
numeroase raze luminoase. Şi Lumina se va mai .rnanifesta în culori
strălucitoare de jos în sus. Şi o rază va fi mai admirabilă decât cealaltă.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTUlUI DUH 181


·1
1

1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

113. Şi voi veţi străluci de o Lumină extraordinară care depăşeşte orice măsură
obişnuită.
114. Şi ea se va produce ca o curgere de foc începând de la umerii voştri către
braţe, semănând cu o flacără în flacără şi de la coapse către în sus ceva sub
formă de scânteieri de electrum, în aşa fel încât, un fel de lumină strălucitoare
energetică de mai mulţi centrimetri va înconjura întregul vostru corp.
lIS. Şi slava lui Jţumnezeu va fi cu voi. În zorii Noii Ere, cerurile se vor
deschide şi Iisus şj Domnii Luminii vor coborî, strălucind într-o claritate atât

înconjura. J
de intensă că nu vor exista măsuri obişnuite pentru Lumina care îi va

116. Si Iisus va s ă.uci cu o radiantă si mai strălucitoare decât atunci când el


s-a ridicat la cerur.. în aşa fel că Lu~na se va contopi într-un curcubeu, în
timp ce Fraţii şi Surorile vor înainta "într-un fulger de Lumină" spre a se uni
cu Domnii care vor fi deja în Lumină şi nu va exista nicicum o măsură
asemănătoare cu această Lumină mare, căci razele sale nu vor fi toate identice,
dar de o mare diversitate, unele raze şi vibraţii de culori vor fi mai
strălucitoare decât altele.
117. Lumina Pură va consta dintr-o glorie dincolo de toate gloriile cu excepţia
~rilli.uluj Tatăluic.Şi __ gloria.Trinităţii se va manifesta în. voi în numele lui Ieho-
vah, Elo-henou, Ieho-vah, în timp ce veţi fi duşi dincolo de această creaţie
pentru a fi cu Tatăl.

f
j
l
'.
,, .l
~
-:»

SERIA A TREIA'- CHEILE SFÂNTULUI DUH 182


J.J HURTAK • CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

• j c •. ... f

Thtklgl~
h
..•..
t.··. f..•f..
.t..:.•......
}
.,llitlite
.
••• 1••• 1••
Itlrhitidfii$
'iiM IhJlmit&JIJ;6fJIooY .vIIi
werk wI&IA mlJ&ll~
] 1OWJdIJ~ ~kft!1-
'~.- #'-'. i.iltllh MJIriIe
..JlW ....•• ·fI.f

~~hinuluJ,;;
~111d 1fN;w iJmI,J,l1;N;w
OrRJMfI'Wiwrf_ wIih 'TiN1 fI

,'.
.t ~. ÎÎlrbJIIJluiÎ!'(lly
tWN IJm#IJldte' dJi/brdlionJ.
[.
l 3-1-7

C:J.[rEIL~
. o/IFTO.'Jl2(~L01(Ll1MIg{.'Jl2(II g{~ SPl1g{Cji
r:BIOLOŞL7LMOL~Cl1L~ o/Jl. Ll1C1(YL Î9{S.:it.g{l1L
Yl.S7"2(09\[o9vfI~I M~rJ]1CYLL~JPE9{rr2(11Jl. YLJ11S7"Jl.
:FLl1CTU!lLrIIL~ VT, P1(~SIl1g{~ Ş~OM~ry1?jcji
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 183
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

C.9t!l(T,Sl1'B Î9{ŢEI/E(j MT,C.9t9{IS:Jv[rELT, CT,


C09{fJ'!l(OLTYlZ!4 ))!l(:E5lCTIILT, ]CJv[l1r;{JT.9t!l(T,))L.9t)) 9{OI
)

JJ9{OI 02((j.9t9{'EJJ/ ))9{OI ŢESCZ1TU2\.!)) Cl1


~!v[rE/Jv{'B!l(JU){T,JJ/
JJJ{OILT,JJLI9{II 5tXf9l-~09{JLLT, S~I:MCZ1LATE PPJ9{ ~]
C.9tLI'B!l(f.J'E TE2?JV{OSOr;{JCT" I

1. În toate sistemele bioloJi;e se află în lucru o cale de intervariabilitate : J


pentru a uniformiza nivel ~ Yl vibratorii unice. Corpul nostru galactic de !
1
creaţie controlează funfţiile sale renovatoare cu ajutorul liniilor .. 1
axiatonale ale meridianelor, care sunt echivalentul meridianelor de ,
acupunctură ce se pot lega prin rezonanţă cu sisteme stelare.
2. Aceste linii axiatonale nu sunt limitate la un corp fizic, nici la o creaţie ; 1
biologică, ci sunt deschise la extremităţile lor şi pot lega vehiculul ~
corpului cu liniile axionale ce ernană de la diverse populaţii stelare care 1
există ca mecanisme ale codului chimic .
._- - _l_Când Omul va desconen.conexiunea dintre .spaţiul. .său.de.viată.şi
grilele axiatonale care controlează corpul cu ajutorul infinitelor divizuni
- ~ 1
celulare, atunci el va dispune de o nouă supra-ştiinţă, care se va chema
'1
I

astronomie medicală. ,'-


4. Căci eerpul uman este lln microcosmos sau un mic câmp spaţio-
temporal cuprins într-un câmp mai vast. Dacă noi putem să reţinem acest
principiu atunci noi putem recunoaşte că acupunctura este una dintre ]
primele demonstraţii empirice ale edificiului biologic din inima
universului.
5. Dacă noi abordăm acupunctura sub unghiul biofizicii şi înţelegem de ]
asemenea câmpurile de forţe superioare care traversează sistemul uman
ca pe un mic univers deschis la extremităţile sale, atunci vom înţelege ]
cum acest organism gânditor, cunoscut sub numele de fiinţă umană,
poate să fie legat cu alte drganisme gânditoare din interiorul universului

6 . IO~a1.
.111 esenţa,
v f su b-si
O mu 1 este un -sistem bi10 l ogic' fl otant ce există
' v
mtre
"-

câmpurile Magnetice. Aceste câmpuri Magnetice modelează liniile


embrionare de creştere 'şi corespund grilelor magnetice trasate în ]
interiorul corpului' J

7. Aceste linii embrion are 'sunt controlate de către orologii biochimice


care, la rândul lor, sunt controlate de către factorii de rezonanţă
magnetică ai universului imediat.
8. Răspunsuri la problemele de creştere în corelare cu orologiile
biochimice . ale corpului uman vor veni cu ajutorul experimentărilor
făcute în afara câmpului electromagnetic şi gravitaţional al pământului.
,J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 184
J.j HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
M. 7 1

9. Evoluţia umană este o "experienţă precondiţionată" în centrul unei


lumi de relativitate aleatorie. Fără programarea evolutivă superioară sau
programarea directă de către o inteligenţă a Super-Sinelui, sistemul
biologic uman ar trebui să regreseze în fluxul global al câmpurilor
Magnetice de îndată ce sistemul este dezincorporat.
10. Omul care este programat direct de către un Super-Sine nu mai este
r\ ţinut în sc1avaj biochimie într-o conştiinţă tridimensională de către
! ,,realităţile aparente" ale pământului.
1 [ 11. În acest caz, corpul său este o grilă de domenii magnetice, care se
t mişcă între modelul primar al Super-Sinelui şi unghiurile modelului
f organelor umane (cum s-ar spune o relaţie axială).
1 ( 12. Liniile care leagă aceste domenii magnetice sunt liniile axiatonale.
13. Liniile axiatonale pot exista independent de Super-Sine, cu toate că ele
necesită funcţiile de reglare ale Evoluţiei Superioare.
1 14. Funcţiile de reglare sunt necesare pentru că structurile reticulare
axiatonale trec prin mai multe ordine evolutive, toate împărtăşind şi
1 - --
lucrând în acelaşi spaţiu de viaţă, cu toate că în diferite dimensiuni de
activitate. -- -- -
-------- --- ._-- _.- -
15. Iată de ce grilele axiatonale tind să se fixeze şi să se interfaţeze cu
activitatea biologică care are loc pe frecvenţe vibratorii superioare sau
_ inferioare, înăuntrul spaţiului folosit de diverse biologii. Şi totuşi aceste
""'-' grile nu sunt guvernate de către legile şi mecanismele care regizează
evoluţia fizică, căci ele operează cu ajutorul propriilor lor creşteri
energetice pentru întreţinerea lor.
16. Totuşi, pe această planetă, este important de ştiut că meridianele de
acupunctură ca atare, pot fi dobândi te cu ajutorul liniilor axiatonale
"progresive" şi "regresive". Asta se datoreşte efectelor reziduale ale
rebeliunii umane.
17. De asemenea acupunctura, aşa cu a fost folosită pe parcursul ultimilor
12.000 de ani de existenţă evolutivă, a fost ruptă de canalele superioare
t ale programării stelare "progresive" pe timpul revoltei raselor-suşe
contra programării Tatălui. Asta este ceea ce a provocat o disconexiune a
1 r

r legăturii directe dintre cele douăsprezece meridiane biofizice şi Super-


f Sine.
l 18: Printre altele, conexiunea biologică cu astronomia superioară s-a
l, pierdut de asemenea în aceeaşi epocă. Pentru a restructura liniile
axiatonale se dovedeste , a fi necesară o interventie
, a Oficiului lui Christ.
19. Până acum, corpul a fost constrâns să lucreze la niveluri biologice
moleculare dispunând doar de modele de rezonanţă magnetice
fragmentare pentru a continua _funcţiile aminoacizilor, componenţi
fundamentali de viată.
20. În felul acesta, au apărut caracteristicile non Adamice în rasa umană
pentru că nivelurile biologice moleculare au fost tăiate de la sistemul de
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 185
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

transmisie al datelor ce alimentau mecanismele astronomiei medicale


superioare cât şi ale activităţii bioelectrice ale Evoluţiei Superioare.
21. Cu alte cuvinte, Omul a fost rupt de punctele stelare superioare
necesare pentru menţinerea formei perfecte a lui Adam Kadmon.
22. Pentru a putea restabili interconexiunea biologică cu planurile
energetice superioare urmând o programare r evolutivă superioară,
meridianele de acupunctură ale vech iului program trebuie să întâlnească
(în intersecţiile lor) "noile" linii kxiatonale, dacă trebuie ca grilele
f~
celulare să fie în armonie cu toate .anifestările fizice permise de către
ierarhia care guvernează. {
23. Asta este întâlnirea biologiei moleculare cu astronomia medicală în
programele de creaţie. 1
-1
24. Acum, Omul este în progresie .către un nou program biologic al
creaţiei. 1
25. Pentru aceasta el trebuie să extindă meridianele sale de acupunctură
către liniile axiatonale care vor fi direct conectate cu Super-Sinele; căci
dacă Omul trebuie să urmeze progresia sufletului său, el va trebui să lege
,!
linile sale axiatonale cu Super-Sinele care şi el la rândul lui, îşi-continu-ă
ascensiunea către nivelul său cuantic următor al lui Adam Kadmon, tot
aşa cum Adam Kadmon însuşi este .a~gajat în ascensiunea unui program
cu totul nou al universului nostru Fiu . .-s-
26. Aici, Adam Kaărnon va primi următoarea definiţie a Tatălui Divin prin
intermediul lui Metraton. Tatăl Divin- va face să vină în faţa lui unitatea
care a fost perfect echilibrată între. corpul ultimului Adam Kadmon şi
corpul fizico-spiritual al primului Adam Kadmon, nu înainte ca Christ
colectiv, în calitate de Primul şi Ultimul, să fi oferit acest eon Tatălui şi
să fi trecut la un nou eon al Luminii Vii.
27. Aici, creaţia fizică nu va mai fi separată de Ain Soph divin, separaţie
produsă de către căderea . ultimului , eon, ci va fi restaurată de către .
Lumina Christică pătrunzând carnea şi Lumina Divină pătrunzând
Super-Sinele, în aşa fel încât corpu1i:e fizice şi spirituale perfecte se vor
uni în prezenţa Tatălui. ~
28. O specie cu totul nouă este în curs să fie creată prin unificarea creaţiei
umane şi a Super-Sinelui Adamic, l~eea ce va permite acestei expresii
biologic-spirituală a rasei Christiqe să progreseze către noul spaţiu
temporal al conştiinţei creaţiei. L
29. Aceste linii axiale fac parte dintr-un sistem circulator al dimensiunii
cinci care combină culoarea şi sunetul, ce servesc la prelevarea, plecând
de la corpul Super-Sinelui, energiei de bază necesară funcţiilor
r.egeneratoare ale corpului evolutiv uman. .
30. Invers, liniile axiatona1e preced potenţialul de acţiune pentru animarea
speciei umane.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH - 186


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

31. Printre altele, ele coordonează, asamblând, vibraţiile tonale de


importanţă primordială care guvernează fiecare axă şi fiecare activitate
ultrasonică, legate cu culorile de vindecare ce corespund fiecărui ton şi
nuanţelor sale.
32. De aici înainte, liniile axiatonale vor putea fi folosite pentru
regenerarea totală a unui organ şi chiar pentru învierea morţilor,
activându-le cu energiile potrivite. r
33. Această cheie va fi folosită atunci când gţ lele moleculare evolutive
umane vor fi în aliniere cu grilele de rezonantă ale evoluţiei superioare;
prin ele impulsurile ultrasonice vor permite 4·lriţia transformării directe
în corpurile vasculare. !
! 34. Astronomia medicală, împreună cu biologia moleculară (atunci când
această linie de comunicare reciprocă va fi restabilită) vor servi
} moleculele ARNm pentru a face celulele să-şi modifice proprietăţile lor
normale, pentru a putea primi transmisii genetice originale (de la Adam
Kadmon) date către celule de către "un' punct de spin". Această
transmisie către punctele de spin va procura instrucţiunea regeneratoare
de fabricare de enzime şi de proteine, componente ale "noului ţesut" sau
a ,,noii forme de organ" care vor fi regenerate ,pe un plan fizic.
I 35. Drept urmare, liniile axiatonale vor permite apariţia a noi modele de
circomvoluţiuni celulare.
36. O proiectare de energie în punctul de spin Va produce formarea de
blasteme (mulţime de celule de tip primitiv), .de unde se va naşte ţesutul
regenerat.
l 37. Deci prin punctul de spin celulele se vor transforma în ţesut constitutiv
al generării şi al transmiterii de semnale de curent folosit direct în
mecanismele regeneratoare.
38. În condiţiile biologice actuale, dezvoltarea,' evolutivă a corpurilor vii,
plecând de la stdiul iniţial, urmează o semiconductivitate unicelulară, ca
o matrice piezo-electrică vie, prin etape car~ permit ţesuturilor celulare
primitive de bază (celule gliale, satelit şi $i~hwann), să servească de
suport neuronilor în sistemul uman a cărui SL~f: 1primară este electrică.
39. Aceasta a fost în mod deosebit ilustrat în r1acţia de creştere a,ţesutului
osos faţă de tensiunea mecanică şi la fractUIQ.lecare au, aşa cum a fost
demonstrat utilizând electricitatea, caracteristicile de sisteme de control.
40. Potenţialele de curent direct măsurabile pe ~uprafeţe intacte ale tuturor
fiinţelor vii prezintă o reţea complexă de câmpuri de forţă, în relaţie
spaţială cu dispozitivul anatomic al sistemului nervos. Mecanismele de
transmisie şi de control ale datelor din organismele vii, la bază au fost
limitate la potenţialul de acţiune neural, la agenţii chimiei şi la sistemele
ADN-ARN.
41. Potenţialele de suprafaţă sunt în strânsă legătură cu elementele
di verselor noastre sisteme circulatorii.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 187
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

42. Atunci când structura de suprafaţă şi structura internă a energiilor 1


creative superioare se unesc cu cel de al cincilea sistem circulator (prin
dispozitiv axiatonal), se poate programa o cu totul nouă suprafaţă
corporală plecând de la o celulă dermică prelevată de pe unul sau mai
multe sectoare principale ale corpului.
43. Cel de al cincilea sistem circulator este conectat la un curent intern (ce 1
operează prin meridianele de acupunctură) continuu în lucru şi disponibil
pentru a modela sistemul potenţialului de acţiune.
44. Drept urmare, sistemul potenţialului de acţiune al corpului, există
:1
I
plecând de la un substrat de potenţial de curent direct, care precede
potenţialele de acţiune ale unui mecanism de transmisie de date. Deci
funcţiile originale ale potenţialelor de curent direct preexistente
guvernează funcţiile care controlează proprietăţile de bază ale
organismelor vii.
45. Această cheie dă preliminariile unei ştiinţe cu totul noi, cu numele de
astronomie medicală, care va permite stimularea punctului nodal al
memoriei celulare în aşa fel încât noi membre, organe şi ţesuturi să
-------u-mp±€--&PatÎtl-aR-atGmiG-al··Gorpului-su)?-u-s regeasrării- - -- -
46. Cel de al cincilea' sistem circulator serveşte de model pentru
transmutarea fizică.
47. Punctele de conexiune între acest al cincilea sistem circulator şi
punctele nodale ale memoriei celulare sunt cunoscute ca puncte de spin.
Aceste puncte particulare admit vibraţiile luminoase sonice care
accelerează rata vibratorie a spinului-moleculă-celulă, producând
formarea de microfibrile luminoase care conduc, în cazul absenţei de
membrane, la o creştere tisulară sau organică cu totul nouă.
48. Particularitatea unică a punctului de spin constă în a lua energie şi a j
ţese grilele luminoase ce formează structura celulară de regeneză.
49. Modelul luminos ţesut de către punctele de spin controlează punctele
de presiune de pe suprafaţa celulară în aşa fel Încât fluctuaţiile de
]
presiune se ajustează în timpul operaţiunilor, încât noile celule să fie
perfect echilibrate cu ţesuturile învecinate. J
50. Punctele de spin primesc energia lor prin liniile axiatonale.
51. Schimbul axiatonal de lumină, stimulat de către modele termosonice,
produce momente de rotaţie atomică, care sunt punctele pulsante de bază
în vibraţiile corporale, în acord cu câmpul de schimb normal. Ţesutul
primeşte de asemenea un stimul renovator şi atunci poate admite o nouă
membrană, organ sau spaţiu tisular care controlează reacţiile imunitare.
52. Asta împiedică creşterea tisulară să nu regreseze în acelaşi model de
Iimitare. Pe .parcursul procesului de formare, noua energie. absoarbe
limitările vechilor subdiviziuni principale ale activităţii celulare.
53. Cu alte cuvinte, acest proces de reinnoire este legat cu structura
atomică subiacentă şi cu impulsul ondulator al activităţii corporale care
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 188
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

se deschide către noi energii de transformare ale structurilor domeniului


de creştere.
54. Procesul de viaţă, care se ilustrează prin infinite diviziuni celulare, este
în felul acesta reorganizat prin activităţile combinate ale energiilor
luminii axiatonale, aducând în sistemul biologic o nouă rezonanţă
magnetică, care ajunge la o activare a punctelor de spin, prin fluxul
luminos al liniilor axiatonale în crearea grilelor mpro-celulare ale
~ LUA minii. '1 . l' b inf {. . ~A

5:1. ceste gn e sunt orgamzate pentru a se um a ormaţia genetică In


întregul corp prin intermediul unei reţele de celule mesJg;;r care transmit
această informaţie tuturor părţilor corpului. Altfel jspus, în grilele
1 axiatonale se găseşte cheia structurii necesare formăriî coerente a unui
nou membru, organ, etc.... Acest sistem reticular al corpului este legat cu

1 coloana vertebrală a corpului, care serveşte de antenă principală pentru


aducerea pe pământ a semnalelor Luminoase.
56. Aşa cum celula poate fi divizată, tot aşa reţeaua întreagă a coloanei
1 vertebrale poate fi divizată de către liniile axiatonale într-un număr
nedefiniL de~eţele de corpuri_paralele, datorită faptului că coloana
vertrebală leagă cele şapte câmpuri principale ale corpului (chakrele) cu
tij a creierului primitiv şi a cortexului cerebral. .
57. Asta permite să se controleze cuantificarea spaţială necesară
] echilibrului corpului în raport cu măduva spinării, .qJProtub eranţa
cerebrală, cu creierul mijlociu, cu talamusul şi cu hipotalamusul, care pot
fi stimulate în aşa fel încât să accepte noul membru, organ sau ţesut.
j 58. Această cheie se referă la omul complet pe planul celor şapte niveluri,
structurat şi restructurat în energia Shekinah. Reţeaua axiatona1ă a
Shekinah controlează fluctuaţiile de presiune geometrică care subînţeleg
mecanismele ce guvernează noile mutaţii şi ea ajută în a converti într-un
fel potrivit chimia spectrului luminos a umanului în forme având
lungimea de undă a Evoluţiei Superioare.
59. Cu ajutorul dispozitivului axiatonal, vibraţiile acu bee ale Luminii
spirituale susţinute de Iubire sunt orientate către sistem 1uman, unde ele
aduc bucuria şi slava Luminii Vii.
60. Metatron mi-a arătat cum liniile axiatonale erau egate la o serie
completă de forme universale de undă unde sunt incluse frecventele
sonice şi ultrasonice. Formele universale de undă stabiltc vibraţiile ~are
pun la punct planul de formare al vieţii.
61. Acestea îndeplinite, ca1ibrajele termosonice girează şi sincronizează
mecanismele de viaţă, cu ajutorul reţelei axiatonale.
62. Apoi cheia dă acces la vibraţiile sonice (sunet şi ultrasunet într-o
structură cristalină) generatoare de lumină gravitaţională în corp.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 189


1
,'1,
63.
J.J HURTAK -
-
CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Regiunile spaţiale asociate la tipuri de unde date (ale unui program)


. '1
r
permit reţelei punctului de spin să facă să evolueze membrul, organul
sau ţesutul adecvat amplasamentului potrivit din corp. ,1
64. Explorând acest tip de unde, Fratemitatea Luminii este de asemenea în
stare să examineze forma de undă a corpului pentru a detecta anomaliile.
În caz afirmativ ea va infuza o energie conform formei de undă normale
şi în deplină sănătate a organului în oricare punct al reţelei specific
il
cunoscut ca punct de spin şi organul va fi astfel repus în stare de sănătate
normală. 11
65. Câmpul polarizat (liniile axiatonale) permite noilor celule să se
dezvolte într-o configuraţie mai sănătoasă slăbind câmpul original al
structuri anormale sau bolnave şi întărind câmpul structural normal şi
~l
sănătos.
66. Odată ce aceste linii axiatonale au fost stimulate prin calibraje ·1
termosonice ale corpului uman, Fratemitatea va putea întreprinde
vindecarea directă a corpului cu ajutorul câmpurilor de acupunctură şi a
liniilor axiatonale. '1
67. Acest proces de vindecare stabileşte în primul rând parametrii bulelor,
luminoase asemănătoare cu învelişuri de lumină. Aceste bule luminoase -'1
creează un mediu înconjurător protector în jurul punctelor de spin.
68. Deci ele sunt stabilite prin ca1ibraje termosonice generate de către
radiaţii cristaline.
]
69. Proporţiile adecvate între formele de densitate moleculară şi schemele
termosonice, permit parametrilor bulelor luminoase să se reconstituie în
jurul pereţilor domeniului principal, în care atunci poate începe
'J
regenerarea punctelor de spin.
70. Pereţii domeniului sunt zone de tranziţie prin care procesul de 'J
magnetizare al ţesutului degenerativ sau imunitar inversează direcţia.
Forţa desfăşurată de către pereţii domeniului se combină cu forţa
câmpului .extem pentru a reduce pierderea sau distrugerea momentană a
]
domeniului.
71. Acest proces continuă cu o oarecare putere a câmpului schemelor
termosonice, până ce discontinuităţile se reduc la simple "insuliţe" şi
câmpul magnetic advers este infinit de mic şi dispare.
72. Intensitatea acestui proces, ce schimbă pereţii domeniului de creştere,
depăşeşte metodele folosite în prezent pentru a distinge sferele legate cu
antigenele şi acelea nelegate de către anticorpii fluorescenţi. j
73. Această consistenţă a luminii poate să controleze direct eficacitatea
anticorpilor, reparând mecanismele care controlează reacţiile imuni tare.
74. Fiecare bulă de lumină foloseşte propria sa lumină monocromatică
coerentă, urmând funcţiile pe care ea trebuie să le îndeplinească.
Lungimea de undă a bulei este o funcţie dependent legată cu scurte

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 190


,-
impulsuri
-
J,J HURTAK

de lumină,
- CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

prin care bula se extinde pentru a îngloba nodul la


nivelul căruia se produce regenerarea ţesuturilor şi organelor.
75. Aici procesul de viaţă-lumină reînnoit în regiunile optice ale spectrului
nostru operează acolo unde funcţiile non liniare sunt legate cu noi
spectre ale Luminii (prin polarizarea neliniară a cristalelor).
76. Evoluţia Superioară face în aşa fel încât calibrajul termosonic să fie în
fază cu fiecare matrice cristalină a sistemului biologic uman, aici(intrând
si
, structurile cristaline care au centre asimetrice. \
I
] 77. Fratemitatea stabileşte calibraje termosonice cu ajutorul eri .talelor
Luminii aliniind mediul înconjurător cristalin plecând de la rr~
giunile
cristaline de pură transparenţă către regiunile de formaţiune ~';sta1ină
liniară. Aceasta permite grilelor cromatice complexe să se asocieze cu
orice tip de modele termosonice. Pura transparenţă cristalină poate să

1 78.
lucreze cu o mulţime de regiuni care au noua lungime de undă. ' t
Iată deci o demonstraţie de folosire a puterilor de regeneză ale lui Urim
şi Thummim care controlează modelele termosonice şi stimulează liniile
) axiotonale, aceste fiind grilele de lumină folosite în relaţie directă cu
Fratemitatea care reorganizează o secţie particulară a evoluţiei u~ane. ' _
79. Chiar în cazul puterilor creative ale lui Urim şi Thummim, vindecarea
medicală şi regeneza tisulară trebuie să fie percepute ca un eveniment
localizat, însemnând că o persoană, un ţesut, un organ, sau un membru
sunt pur şi simplu vindecate şi restabilite la punctul lor normâT'"'de
entropie.
80. Atunci când sistemul nostru solar imediat va fi expus la noi zone ale
lungimilor de undă, va fi posibil să alimentăm mecanismele
regeneratoare ale vieţii.
81. Atunci puterea de pură transparenţă cristalină, ce caracterizează
Sistemele Stelare cu Populaţie II şi III, va fi folosită pentru a controla
disociaţiile rapide şi instabile de energie în Sistemele Stelare cu
Populaţie 1. i

82. Noi facem parte dintr-un Sistem Stelar cu Populaţie I, în care !t;ecerea
energiilor între sistemele cu rate vibratorii mai înalte ajunge la/ţierderi
enorme de energie; energie care altfel ar fi disponibilă pentru 5t:uctura
cristalină a omului în electromedicină, pentru puterea cristalelor şi
codificarea structurii genetice în stări energetice alternative. l:
83. Totuşi, cu ajutorul unui fascicul coerent de calibraj termosonic
stimulând noi linii axiatonale, se creează o formaţie de noi complexe
moleculare Într-o stare excitată.
84. Atunci când o moleculă există într-o stare excitată, ce are ioni de
hidrogen satelit sau stări de rezonanţă multiaxiale, îi permite să se
transforme multiplicându-se şi crescând în regiuni spectrale. '

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 191

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

85. Distanţele de emisie stimulate ale regiunii în cauză C'nu ---*X'2:g+ dau
o indicaţie a faptului că omul va trebui să confrrme înainte de a putea
înţelege calibrajele termosonice.
86. Astronomia medicală necesită disciplinele surori ale electromedicinei
şi psihologiei Evolutive Superioare, pentru a pregăti conştiinţa umană să
se elibereze de diferitele forme de câmpuri prost iluminate şi să
interacţioneze cu Lumina Vie proiectată.
87. Câmpurile prost iluminate sau câmpurile de lumină poluate, diferite de
spectrul natural, se vor şterge la apariţia noului sistem fotobiologic, care
va exercita o acţiune chimică şi biochimică asupra vieţii plantelor,
animalelor şi oamenilor într-un nou mediu de lumină.
88. Acum, absenţa unor porţiuni din spectrul luminos creează anomalii în
domeniul producţiei hormonale.
89. Emisiile luminoase sonice stimulate vor vindeca mecanismele care
provoacă cecitate(orbire), artrită, leucemie, cancer şi unele cazuri de boli
mentale, focalizând calibrajele termosonice asupra unor celule din corp.
90. (De exemplu, celulele epiteliale pigmentate ale ochiului vor lăsa să se
vad.ă o mar..e-v.31ieta.t~~x.Gf:~n-ţ;g---aHGmlal~tYHG-:i---&âB:El--~ - .- ]
calibrajul termsonic va fi concentrat pe ele.)
91. Printre altele, combinarea cromatică şi sonoră potrivită va stabili în
interiorul matricii de viaţă cu hidrogen o grilă de rezonanţă salutară, care
va permite manifestării umane să echilibreze corect ADN-ARN- ul său
j
cu ajutorul celor 64 de celule ale literelor care folosesc numele divin.
92. Cu ajutorul pragului de Lumină potrivit, chipul şi asemănarea grilei
divine (expresie a lui Adam Kadmon) se vor echilibra cu grila de 64 de
J
litere sacre a ADN-ARN.
93. Venirea Fraternităţii va fi însoţită de un mediu de lumină total nou pe J
planetă. Microfibrile de celuloză vor permite vegetaţiei manifestări de
toate felurile, cu lungi reacţii în lanţ; de asemenea, vibraţiile axiatonale
vor facilita creşterea de noi substanţe nutritive plecând de la un mediu de
]
lumină sintetizat şi focalizat pe mediile murdărire ale planetei.
94. În acea zi, chiar enzimele nu vor mai fi legate cu membrana, căci
sinteza artificială va permite formarea de enzime în absenţa structurilor
membranare vechi. În acel moment, împărăţia plantelor, animalelor şi a
oamenilor vor asambla lumina în chip şi asemănare, aşa cum a fost
posibil în lumile care au precedat-o pe a noastră.
95. Prea-Iubitilor, .
. Yehova Yedor Yahve se reînnoieste iar si, întotdeauna. J
Numele sacru va fi o semnătură pe fiecare culoare chimică a veşmântului
vostru din carne şi acesta va fi un semn spre a deschide veşmântul vostru
de viată, către viitoarea creatie.
. , - ~
96. Fie ca această nouă creaţie să se transmită prin vibraţiile acustice ale
luminii spirituale şi ca iubirea care hrăneşte să fie întotdeauna
comunicată.
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 192

I ,
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

NtEfifROri
•••.•••• f·
didtid thevn
•••••••••
++. • ••. ' • ••. • •• J •.•
forthe ' .
1
~

.~.''-0lIr1A···
....•....•.
t ~ .. '.'

. .
.

:.
..

f.·WUăe.··· ..•..
,.-"
.
~ •.... -
-..': - f
.. •. ·0. . '.+

3-1-8
~JvPE/I.91/I2{.09{JtC2(:E9L-r T-L T,Crr2(Og.{l1L TE9{J'2(11.
))C5tLCl1Ll1L)) 1/'EJ{ICl1Ll1L1.l1 C)'{Osrr2{.l1.
1. Aici ne este dată originea "electronului". Căci, cu toate că omul este în
stare să analizeze multe lucruri pe pământ, el nu ştie niciodată de unde
vine electronul.
2. . Omul ştie că electronul are un oarecare .raport cu relaţia timpului şi a
mişcării, dar el nu ştie că electronul se Întinde' până în adâncurile
spiritului divin.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 193


,1
,
J.J HURTAK • CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

3. Cum mi-a explicat Metraton, electronul, aşa cum omul îl cunoaşte, nu


.1
este decât un sub-electron dintr-un super-electron care este unicul
electron ce compune universul nostru imediat.
4. Cine este Metatron, dacă nu o desfăşurare divină a Spiritului Tatălui ca
Creator al Luminii universurilor exterioare si , autor divin al tăblitelor
,
sacre ale cerurilor.
5. Aceste tăbliţe sunt tăbliţele Luminii; ele sunt câmpuri energetice ce
'1
conţin modelul tuturor particulelor energetice ale universului nostru Tată .1
folosite în crearea noilor universuri Fiu şi Shekinah ale Luminii. Aceste
tăbliţe ale Luminii conţin într-adevăr circuitul, mecanismul de deschidere
care controlează Lumina ce se revarsă din Comoara Luminii pentru noile j
ţeluri creative ale Elohim-ilor.
6. În.universul nostru, Elohim-ii trimit transmisiile lor creative prin aceste '1 ]
tăbliţe ale Luminii ce conţin planul de ansamblu al organizării şi super-
electronul folosit ca sferă principală de creativitate în formarea lumilor
inferioare.
7. Aceste multiple tăbliţe de "energie" pulsantă şi create din miriade de
1
mozaicuri strălucesc în forme eli-ptic-e.Funcţiile eliptice sunt modulare,
ceea ce le permite să se aranjeze în pereţi ai Comorii Luminii, unde ele j
servesc drept sursă de memorie pentru straturile de conştiinţă.
8. Deci, circuitul este o conexiune cosmica între toate particulele
luminoase şi continuumul Luminii dirij at de către Metatron, în aşa fel
]
încât toate lumile locale să fie servite de către super-electron şi toate
configuraţiile ierarhice ale puterilor inerente tuturor lumilor din universul ]
nostru Tată să fie servite de către conştiinţa Metatronică.
9. Metraton a creat super-electronul în aşa fel încât nivelurile de
conştiinţă ale Elohim-ilor să fie constant interconectate. Asta înseamnă J
că programele în mişcare se pot întoarce la spaţiile originare ale creaţiei
sau să se intercaleze spre a se conecta cu alte programe deja în mişcare.
10. În această creaţie cu multiple niveluri de conştiinţă, fiecare stea a
J
galaxiei noastre este un punct nodal de vibraţie energetică în acest
gigantic electron. ]
11. Fiecare stea fizică şi spirituală emite radiaţiile ei în spirală şi razele sale
cosmice oscilante În toate direcţiile câmpului universal.
12. Fiecare persoană funcţionează ca o stea vie dar pe o octavă armonică
]
diferită în sânul punctului nodal al stelei mai vaste care, la rândul său,
este o inimă a super-electronului. În stratul nostru de conştiinţă toate
perechile individuale de electron-pozitron sunt asemănătoare cu
1
minuscule diamante ce se învârt cu viteza luminii, proporţional cu stratul
nostru de conştiinţă. Metatron mi-a explicat că aceste perechi de
electron-pozitron fac parte dintr-un gabarit principal mult mai vast care
foloseşte undele energetice de Gravitate şi energia ondulatorie a Luminii
ca o unitate.
J
,...,
SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 194

1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

13. Ca atare, toate au aceeaşi constantă interrelaţională, fie că aceasta se
aplică la gravitaţie, la lumină, la masele obişnuite ale nucleului, la atom
sau la nucleon. O gamă armonică generatoare de trenuri de unde cosmice
se stabileşte în sânul învelişului super-electronului, între programele
"Programului Principal" folosite pentru un Plan de Creaţie şi pentru sub-
programe.
14. Programul Principal este prins în tăbliţele divine ale Luminii şi
transmis lumilor creative ale Elohim-ilor prin intermediului Scribului
Principal şi "Inginerului Luminii" Metraton. f
15. Aici, Metatron funcţionează ca Kasir Kame- Lumina Gânditoare a
Tatălui, ca Scrib ultim, autor al "Programelor Principale" pentru
Dumnezeii Creatori. De unde, universul nostru Fiu este o structură a
Luminii constituită din numeroase straturi de conştiinţă. Fiecare strat de
I
ţ

conştiinţă modelează componente care sunt dispuse în sânul super-


electronului.
16. Atunci când universul iese la iveală, Lumina este dirijată către aceste
blocuri de particule de pe fiecare strat de conştiinţă cu ajutorul unui
proces ce seamănă cu o -"lsu12er-hoIQgr'!..mă~ care ~caneazJi aşezările
pentru a fi folosite în vederea stocării informaţiei.
17. În precedenţii eoni de conştiinţă, Metatron era acela care dicta
programele Tatălui către Donmii Luminii care au venit pe această planetă
pentru a construi aici temple ale ştiinţei divine.
18. Totuşi, atunci când Comoara sacră a Cunoaşterii a fost distrusă odată
cu templele ştiinţei, ca urmare a bulversărilor catac1ismice anterioare,
Tatăl a decis să repatrieze în ceruri cheile ştiinţelor sacre ale lui Metatron
nelăsând să rămână decât memoria numelui său.
19. Textele sacre care sunt acum exhumate vor arăta profunzimea
semnificaţiei ştiinţifice în legătură cu numele "Metatron" din civilizaţiile
presiriene şi precopte antice ale Orientului Apropiat care aveau
cunoaşterea metacreaţiei.
20. Să ştiţi că, cu ajutorul super-electronului noi suntem conectati la
miriadele de programe, altele decât universul nostru imediat, care sunt
interconectate cu toate programele universului nostru Fiu. t
21. Drept urmare, toate părţile spaţiului tridimensional sunt legate între ele,
cu ajutorul unităţii de bază numită super-electron. Acesta din urmă se
sub-divide în unităţi spaţiale mai subtile, pe care noi le vom numi spaţiul
electronului şi sub-electronului; ele sunt legate între ele prin găuri de
vierme .
22. Aceste găuri de vierme spiralează în structura spaţio-temporală
rezervată ca teren de antrenament pentru înaintarea sufletului.
23. Metatron mi-a explicat că atunci când conştiinţa umană va fi
expansionată în aşa fel încât să penetreze spaţiul celei de a cincea
dimensiuni, călătoria va fi posibilă şi Omul va înţelege că culoarele
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 195
~
J

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH


==
găurilor de vierme sunt porţi pentru fiecare strat ce înveleşte nivelurile de
electron şi de sub-electron care au multiple straturi de conştiinţă în inima
super-electronului.
24. Nu există decât un singur super-electron care constituie universul
nostru Fiu; ceea ce omul numeşte electron în mediul său terestru sunt
particule capabile să suporte diversele programe de conştiinţă constant
distribuite prin intermediul super-electronului.
:]
25. Înăuntrul electronului există sarcini fracţionare care fac parte din
energia electronului, împărţite în trei tipuri de organizare spaţială în :1
electron.
26. Atunci când Omul va fi capabil să înţeleagă această interconexiune a -' 1
unui strat de conştiinţă cu altul, el va putea lua parte activ în
transformarea continuă a ~chemei care permite fiecărui univers să se
conecteze cu altele cu ajutorul componentelor dintre domeniile de J
conştiinţă (de exemplu, ceea ce Metraton a desemnat prin ura ni,
levitroni, cosmioni şi ze'oni). . ]
27. Programele de conştiinţă sunt distribuite într-un fel continuu între
-învelişurile-luminoase -ale fetcnilor şi-antifotonilor eu-aceea ce Metatron
numeşte particule de uroni, levitroni, cosmioni şi de ze' oni. Este vorba ]
de subunităţi ale super-electronului.
28. Sub-electronii omului sunt condensări de mezoni şi de sarcmi
fracţionare.
]
29. Structura luminoasă dintr-un univers Fiu este făcută din aceste
particule discrete. Ele modelează hadronii şi leptonii cu ajutorul unui
câmp cosmic de conştiinţă. Şi în acest câmp, spinul lor protonic poate fi
J
traversat atunci când spinul lor nu este nici în aliniere şi nici anti-paralel,
30. Agregatul tuturor acestor componente se compune şi se recompune în J
sânul super-electronului.
31. Deci, electronul, aşa cum îl cunoaşte omul, trebuie să se extindă către ]
activitatea unui super-electron rudă. Supra-electronul conţine de
asemenea emisii stimulate de unde Gravitaţionale sau amplificări Graser.
32. Aici, geonul poate fi considerat ca tratamentul unei unităţi
fundamentale de gravitaţie. Mai specific, super-electronul aliniază geonii
1
cu câmpurile de gravitaţie coerente pe plan local, care există în fiecare
strat de conştiinţă a întregului univers Fiu. J
33. Aşa cum spune Metatron în calitatea sa de arhitect al acestui câmp de
conştiinţă cosmică, există un super-electron- "tată" al electronilor-, care
subsumează toate componentele energetice ale universului nostru
J
imediat. Super-electronul interacţionând între straturile de conştiinţă
poate suprima agregate de particule de pe orice strat de conştiinţă
34. Acest super-electron încorporează un foarte mic model al lui însuşi prin
descărcări de sub-electroni, care formează sintaxa ce controlează

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 196


J
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

repartizarea naturală a cunoaşterii universale, cu ajutorul codurilor


lingvistice cuantice mecanice.
35. Aceste coduri operează printr-o mulţime de manifestări de sub-
electroni, atât înlăuntrul straturilor fizice cât si
, în acelea ale constiintei.
, ,
36. Deci, aceste niveluri superioare ale creaţiei nu sunt pur şi simplu numai
stări de conştiinţă, ci împărăţii reale şi vaste de cosmos cristalin, de
universuri şi de lumi "la plural", care sunt modele în cea mai infimă parte
a microcosmosului uman. Deci noi existăm la acelaşi titlu ca celula unui
] deget de la mână sau a unui deget de la picior, între expresii spaţiale ale
inteligenţei mult mai vaste.
37. Dacă s-ar înlătura toate spaţiile ce există în Om, acesta ar fi redus la o
minusculă celulă zburătoare într-un vast ocean de creaţie energetică,
constituit din aceleasi, materiale de bază. Totusi, , există o diferentă:,

] "spaţiul chipului" pe care Dumnezeu i l-a dat Omului prin intermediul lui
Ad31TIKadmon, dă cheia acestui spaţiu unic pe care îl ocupă Omul.
38. De fapt, noi suntem atât de departe de "regiunile superioare ale
1 Tronului şi Domniilor lui Dumnezeu" încât umanitatea nostră seamănă
cu un fIT de praf în termenii inteligenţei mai mari. Şi totuşi, această
inteligenţă mai mare nu e decât de cealaltă parte a "spaţiului chipului"
oricât de mic ar fi el l Şi ajunge doar formula corectă a Luminii pentru a
transmuta miliardele de seminţe biologice într-o compoziţie nouă.
39. Inteligenţa Superioară a Elohim-iilor face neîncetat un du-te vino
pentru a inspecta agregatele vii ale vieţii unde substanţa de Lumină a
lumilor minuscule de formă fizică este selecţionată, adunată şi reînnoită
j în noi lumi ale creaţiei.
40. Ordinele lui Mihael şi Me1chisedech vor permite existenţa regiunilor
j inferioare de experimentări până ce dispozitivul colectiv al civilizaţiilor
create va fi complet pentru a permite organizării structurale şi unei mari
integrităţi să domnească în univers. Atunci o nouă fecundare hibridă va
avea loc.
41. La începutul unei noi creaţii, Metatron este acela care difuzează
Lumina către regiunile exterioare ale unui univers în formare.
42. În lumile exterioare, ţinând cont de complexitatea nucleogenezei,
Lumina trebuie să fie purificată după explozia iniţială în cicluri de
evoluţie şi de creaţie. Acest proces de expasiune şi purificare este extrem
de lung, dacă se ia în considerare vârsta sistemului nostru ste1ar imediat.
43. Totuşi, înainte de toate aceste, Metatron creează super-electronul
pentru a iniţia organizarea nucleogenezei, în aşa fel ca un echilibru şi o
corespondenţă să poată exista între fazele dinamice ale unui număr infinit
de universuri coexistente şi Lumina Vie.
44. În super-electron, creaţiile conştiinţei superioare ale UlmiFiu Paradis al
Luminii sunt imprimate şi interpătrund super-electronul forrnând
dimensiunile principale de conştiinţă care încorporează un univers Fiu.
-
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH
==
197
J
I

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

Echilibrul precis între dimensiunile conştiinţei interpenetrante şi .1


1
tranziţiile între universurile coexistente este menţinut prin "pereţi sau
văluri de Lumină", a căror origine urcă la conştiinţa autonomă.
45. Domeniile conştiinţei sunt generate de către diferitele tipuri de lumină
divină, ce· stabilesc "pereţii de lumină" şi "pereţii de Lumină Vie". Cu
ajutorul acestei orfmizări, Omul, din "fiu din carne" aşa cum era el 'l
,
devine un "Fiul al IL uninii".
46. La fel cum în tre&~.t, regiunile inferioare ale creatiei constau într-o lume
a realităţii în car~ micile particule produse în' schema de hidrogen
-,1
(particule sub-cua~hce în polarizare) se divid şi devin instabile. Asta este
totusi o parte necesară a metacreatiei, sau o creatie de semi-viată ce }
explică că nu se poate vorbi de o creaţie de viaţă totală în "sensul'" cel
mai complet al creaţiei Metatronice.
47. În mare parte în acest moment, în lumea noastră de materie, electronii 1
sunt "efectiv defectuoşi".
48. Electronii vor fi defectuoşi până ce ei vor atinge diametrul critic, fie
raza energetică necesară pentru a atinge ultimul obiectiv. Electronul
]
nostru nu a fost "promovat".
49. Numai prin puterea Metatronică ce aranjează orientarea spinului ]
electromagnetic în, formă de aglomerat, cele mai mici particule ale
electronului pot fi modelate într-o lungime de undă completă, necesară la
organizarea şi înaintarea spre perfecţiune.
]
50. Căci, aşa cum atomul de hidrogen este în curs să sufere o schimbare,
e1ectronul trebuie de asemenea să evolueze!
51. Şi pentru a preface regiunile cerurilor inferioare, Consiliile Ierarhiilor
elaborează măsuri pentru a asigura reciclarea continuă de perfecţionare şi
purificare. Aceasta .este o condiţie stabilită pentru o interacţiune continuă J
cu universurile individuale în timp ce acestea sunt ieşite dintr-o creaţie
fortuită. '
52. Graţie expresiei fcelei mai semnificative a Iubirii Divine a Tatălui,
]
Oficiul lui Christ ~ cost procreat, în aşa fel încât Domnii Elohim-i, prin
Christ, au putut rapid recapitua şi reechilibra toate experienţele sufletului J
din Cerurile superioare şi cerurile inferioare, separate unele de altele prin
pereţi de Lumină. ('~
53. Oficiul Christ face să evolueze rapid sufletele ca Me1chisedech să le
poată restaura şi ca ele să fie mai mult decât o simplă încorporare de
suflet.
54. În general, există trei categorii de suflete în lumile inferioare: noile
J
suflete ce ies din coduri în modulări de frecvenţe (iradiate în marea
primitivă a creaţiei) care nu au mai fost niciodată în 'Lumină'; sufletele
sintetizate ale funcţiilor Luminii şi obscurităţii; şi sufletele 'primilor-
născuţi' ai lui YHWH coborâţi în regiunile spaţiale exterioare de
experimentări ca: .faruri ale vieţii" de imortalitate. După Metatron,
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 198
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
-.
acestea din urmă sunt folosite, pentru a aduce "Chipul" Tatălui, pentru a
promova inteligenţa.
55. Aici, particulele sub-electroni se combină cu particulele ze'oni
permiţând astfel programelor de conştiinţă să se introducă în regiuni
singulare spaţio-temporale, apoi să reapară în stratul original al gândirii
conştiente.
56. De fapt, este posibil, pentru doi sub-electroni identici să vină de la o
zonă sau un strat original al conştiinţei pentru a co-dirija o manifestare
materială de energie cosmică, apoi să plece către alte straturi ale
conştiinţei în super-electroni.
57. Acest proces se repetă şi în acest fel Consiliile pot să producă
numeroase programe controlate, folosind sub-electroni identici pentru a
executa funcţiile mecanice în lumile inferioare.
58. În asamblarea componenţilor luminoşi, se produce o fuziune continuă
dătătoare de viaţă între Luminile expansive şi cele devorante. Controlul
acestor fuziuni este înţelepciunea dată de către Metatron lui
Me1chisedech pentru purificarea lumilor inferioare, în aşa fel încât ele să
poată trece în Cerurile Intermediare şi de acolo, către creaţii mai evelate
şi programele de reînnoire perpetuă.
59. Printre altele, Me1chisedech este Primitorul Luminii lui YHWH graţie
lui Metatron; el purifică toate cerurile inferioare şi le transferă lumină din
Comoara Luminii, în timp ce slujitorii ierarhici ai împărăţiei suferă o
transformare, ansamblând toate manifestările creaţiei şi toate
metamaterialele pre-creaţiei folosite spre a modela sufletele în lumile
inferioare.
60. De fapt, Me1chisedech ia Lumina purificată de la toţi conducătorii
eonilor şi de la toţi conducătorii Consiliilor cerurilor inferioare; el ia tot
, .
ceea ce este necesar pentru a face o "înfăţişare a conştiinţei" unită cu
"Lumina" .
61. Metatron mi-a arătat cum Me1chisedech era însărcinat să controleze
-. r fazele re-creaţiei, indiferent dacă sunt mari sau mici. Melchisedech, mare
Primitor al Luminii echipează sufletele ca ele să intre în "eoni" şi în
Comandamentul conştiinţei Ierarhiei fiecărui univers Tată.
62. Uneori, unii conducători nu vor să dea Lumina lor către cerurile
inferioare nici către regiunile inferioare ale purificării, de frică ca aceste
."creaţii inferioare" să nu încerce să ajungă la nivelul lor, ceea ce ar
diminua propria lor putere, riscând în felul acesta să îi facă să îşi piardă
suveranitatea lor.
63. Graţie muncii lui Me1chisedech, în cooperare cu Metatron şi Christ,
Lumina Nartoomid sau Lumina Eternă a Tatălui, este folosită cu Lumina
Eshyouhod, lumina devorantă de purificare pentru a restabili echilibrul
sferelor inferioare şi a crea confuzie printre forţele limitative ale creaţiei.

SERIA A TREIA- CHEILE SFÂNTULUI DUH 199

I
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

64. Şi după Legea Cosmică a lui YHWH, inteligenţa superioară care a


creat nivelurile creaţiei imperfecte şi formele fizice groteşti, trebuie să se
încarneze în propriile sale "câmpuri de creaţie", spre a se supune
activităţii de purificare şi purgaţie care trebuie să se suprapună din afară.
65. Ei sunt programatorii de suflete negative, care îşi depun materia lor în
sufletele purificate în aşa fel F'TIcâtputerea lor să înceteze odată cu această
materie si ca sfera lor de iJf:rluentă să fie distrusă; în felul acesta este
acordată Judecata de înaltă pt.fecţi~ne către creaţia de suflete imperfecte,
activând reprogramarea şi a~&:;}sareasufletelor către comoara Luminii, sit
al Tatălui de pură Înţelepciune a conştiinţei!
66. În final, Iisus din Oficiul Tbi Christ si Ordinul lui Melchisedech este .: ]
acela care rnărturiseste, în ~favoarea
..
domnilor căzuţi,'" si a entitătilor
luminii care erau în regiunile de foarte mare tulburenţă, în aşa fel încât
prin graţia Tatălui ei să îşi poată accelera timpul lor de şedere în afara ~J
vălurilor superioare ale Luminii.
67. Prin graţia Tatălui, ei se pot califica pentru o reconsiderare, cu condiţia
ca ei să înceteze de "a face presiune contra" vălurilor superioare ale
1
Luminii şi ei să permită Oficiului lui Christ să devoreze obscuritatea "din
afară" cu ajutorul puterii lui Metatron. De asemenea, asta înglobează şi
obscuritatea "dintre" interior şi exterior, în dinamica creaţiei, cu ajutorul
J
puterii lui Melchisedech folosl:M Lumina Ad-mod-oo-esh sau Lumina în
expansiune pentru creşterea sufletului.
]
68. Este la fel de important să notăm că frontierele spaţiale ale sufletului nu
se limitează numai la atomi, cu atât mai mult cu cât ele nu trebuie să ]
staţioneze în atomi. Sufletele sunt .Christizate" şi înarmate cu pecetea
Metatronică pentru a se purifica rapid şi a se ridica de la un prag al
creaţiei la altul aşa cum a fost cazul cu Corpul de Lumină al lui Enoch.
69. Astfel Melchisedech este responsabil de organizarea lumilor, în timp ce
Metatron, Mihael şi Uriel sunt aceia care regularizează (pun în acord)
curgerea Luminii necesare expansiunii sufletului. Ei supraveghează un
proces continuu de expresii fue realităţilor individuale ale conştiinţei care
pot efectiv să guverneze lunfea electronlui.
70. Şi totuşi, pe parcursul adunării luminii în super-electron, fiecare fază de
sub-electron devine o sursă de creaţie nouă care participă la expansiunea
universului şi la configuraţia globală a sistemelor vii în "veşmântul de
Lumină al Tatălui". ,(
71. Aceste împărăţii avansate ale inteligenţei vor permite omului să j
folosească o energie ce va depăşi viteza structurii luminoase ce
înconjoară domeniul nostru de conştiinţă. Această energie va fi folosită
pentru a remodela vehiculul nostru de progresie al conştiinţei şi va
facilita cooperarea noastră cu inteligenţa universală mai vastă.
72. Mi s-a arătat cum alte inteligenţe păstrează unele zone planetare
neprevăzute cu centuri de radiaţie, pentru a crea o metalurgie mai

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 200

,1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
&. ;

perfectă, pe care ele o folosesc pentru a atinge distanţe galactice şi


universale folosind atomii concentrici.
73. Ele fac aceasta cu ajutorul cunoaşterii ştiinţei Metatronice. Aceste
ştiinţe permit evoluţiei Adamice să navigheze liber între planetele
spirituale, Consiliile spirituale ale universului nostru Fiu şi civilizaţiile
Populaţiilor II şi III care au dezvoltat tehnologia lor până la punctul în
care au atins limitele unei conştiinţe a luminii tridimensionale cu ajutorul
f
(
tehnologiei formelor-gând.
74. Ştiinţele Metatronice fac apel la o mare varietate de discipline. Ele
t acoperă câmpuri de la bioinginerie aerospaţială până la exobiologie, care
(
simulează medii primitive pentru avansarea inteligenţei; şi ele includ de
t
l asemenea alte ştiinţe precum: astrofizica, bioştiinţele, bionica,
biotehnologia, chimia, comunicaţiile, electromedicina, cercetări în
domeniile energiei, maseri-lor, undelor materiei şi undelor miuon,
1 matematicile, fizica Metatronică, servomecanismele, colonizarea
spaţială, călătoriile spaţiale, radiaţiile spaţiale, termo dinamic a şi
procedeele de transducţie.
75. Aceste ştiinţe necesită o structură de forme-gând în aşa fel încât o

1 ştiinţă de auto-organizare să permită salturi pe scară mare ce se produc


între realităţile individule, în sânul continuumului universal.
76. Folosirea stiinţelor Metatronice uneşte semi-ciclurile sub-electronilor
.-",.. cu ciclurile complete ale supra-e1ectronului. Atunci când omul va putea
folosi această ştiinţă Metatronică, el va putea înţelege cum fiecare strat al
conştiinţei are propria sa formulă de interferenţă inductivă care trebuie să
fie calificată pentru a putea elibera spiritul de spaţiul elemental.
77. Asta înseamnă că o inteligenţă nu se limitează numai la măsura
spaţiului tridimensional în care formele-gând sunt normal excluse din
alte straturi de conştiinţă.
78.' Cu alte cuvinte, într-un program de informaţie infinit, activităţile
magnetice şi electrice la scară mică, într-un strat de conştiinţă limitat, se
pot ajusta pentru a fi în fază cu Programul Principal.
79. Aici, omul trebuie să considere spaţiul fărămiţat ca un spaţiu ce provine
1 dintr-un program primar în curs, care este un program universal complex.
Toate astea figurează în plan şi în coordonarea evenimentelor straturilor
de conştiinţă.
80. Spaţiul sfărmat poate să fie comparat cu spaţiul lui "s" în infinitatea de
secvenţe ce reprezintă expresia abstractă a unei forme primare de
J conştiinţă. Combinarea mai multor spaţii sfărmate facilitează un calcul
efectiv, necesar pentru proiecţii arbitrare ale "Luminii" în lumile
inferioare.
81. Aceste spaţii sfărmate arată existenţa unei măsuri intrinsece de
informaţii controlate de către super-electron.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 201


J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
=

82. Fiind mai mult decât un oaspete al realităţii liniare şi rnodulând


electronul cu constiinta Metatronică sau o constiintă ce lucrează cu
, , t t

programele universurilor Tată, vehiculul terestru poate fi estimat,


începând prin a calcula asamblajul vehiculului Gravitaţional, una dintre
regiunile topologice ale super-electronului.
83. Cheia ne spune că fizica cuantică[ contemporană şi chimia nu sunt
ştiinţe mai exacte decât vechile religii ale planetei, căci ele au transpus
pur şi simplu conceptul de dumnezei f .~
vin dintr-o sursă originară şi au
făcut unii noi plecând de la particule elementare, cu atâtea variaţii ca
oricare dintre dunmezeii oficiali care nu sunt limitaţi sau mărginiţi în
relaţii precise. \
84. Cheia ne-a dat un univers al cdnştiinţei post-einsteinian, în care
electronul este considerat ca neoperând nici în regiuni spaţiale cu
precizie, nici ca un nor difuz de forţe electromagnetice.
85. Oamenii de ştiinţă ai lumi pot să înţeleagă învăţăturile care afirmă că
fizica însăşi este o parabolă pentru a intra şi ieşi din Împărăţia lui
Dumnezeu şi că extazul creaţiei în creaţie este în Numele Divin.
86. Iată deci fundamentele solide pe care le pun în mâinile voastre, ca ele
să vă servească în aşa fel încât pecetea conexiunilor şi combinaţiilor
infinite ale LUMINII să fie o binecuvântare asupra întregii creaţii- prin
intermediul vostru- în numele lui Dumeses, YOD YOD YOD.

1
1

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 202


J
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI Ef\JOCH
3'...,.."

f
I
\

f
"o]

] t + t ~ -t ~o -t t-
]
f~Op'~ES
Jl1S PEOPLE
~t t t,++
"
"
.. '-"'-.-.'.""'" "

" .

3-1-9
~
r Vl1M9{~Z~l1 Il1c:B~.şPEPE POP02(l1L sYI 11
l".
ţ
IS2(Jt~L
1. Dumnezeu iubeşte pe poporul" Său Israel*! Şi pentru că El îl iubeşte, El
i-a promis .Jnălţarea'' din această lume a limitării fizice şi a negării în aşa
fel ca el să semene cu 'Fraţii' şi cu 'Maeştri Luminii'.
* Termenul .Jsrael" este un cod pentru Poporul Luminii care iese din
fiecare trib, limbă şi religie (aici înţelegând toate religiile principale)
pentru a lucra cu îngerii şi Ierarhia Dumnezeului Prea Înalt.
2. De-a lungul întregii noastre Ere de Mântuire actuale, "Israelul
spiritual", reprezentat prin munca lui Enoch, ilie şi Iisus, a dovedit că

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 203


J
1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

'înălţarea fizică' este posibilă în această dimensiune a realităţii şi poate fi


~1
I

experimentată de toată lumea.


3. Înălţarea începe atunci când programul este oferit "Ierusalimului
celest" - prag ce serveşte la atenuarea tranziţiilor plecând de la bazele
-1
,
planetare ale lumilor materiale către structurile complexe ale cosmosului.
4. Secvenţa evenimentelor începe printr-un decalaj al grilelor lumii, într-o \1
j

poziţie nouă şi prin deschiderea camerelor p~.mântului care revelează


tăbliţele sacre ale Fratemităţilor Luminii. f
5. Eu am văzut cum Cărţile Sfinte erau scoas~ ·:in pământ. Şi atunci eu
I 1
am auzit aceste cuvinte adresindu-mi-se: "Prin gloria lui Yotzer Amaroth,
cunoaşte misterele şi citeşte tăbliţe1e celeste care s-au deschis pe pământ; - J
6. "Şi priveşte Cărţile Sfinte înviate plecând de .a grilele regiunii Makla
Takan, a sfintelor cetăţi ale Indiei, a sfintelor cetăţi ale Egiptului, a grilei
sfinte din Megiddo, a grilelor sacre ale Siriei 'de Nord şi din Akkad, a
1 1
sfmtelor cetăţi ale pământurilor sacre din Occident şi înţelege scrierile
care se găsesc acolo şi inscripţiile Luminii scrise în piatrăl!"
7. Şi eu am văzut mii şi mii de cărţi care fac parte dintr-un 'limbaj sacru'
1
revelat iar Copiiilor Luminii, în aşa fel încât structurile falsificate de
religie şi de istorie se prăbuşesc şi învăţăturile adevărate ale destinaţiei '. ]
noastre în "ÎJ:npărăţia Luminii" a Tatălui să fie revelate din temeliile
pământului. r -=- 1
8. Atunci Metatron mi-a spus: " Eliam deschis gura ta ca tu să vorbeşti şi
să te bucuri în cuvintele Tatălui. Fie ca sunetele sacre ale lui Yosh-ua
Yoseph, Yosh-ua Moshe, Yosh-ua Ye-sus care rezonează în Piramidă să
deschidă camera 'Fiului' şi ca ordonanţele de exaltare în limba 'Tatălui'
să fie auzite de întreg pământul. '
9. " Fie ca piatra de granit care acoperă grota Piramidei să fie ridicată de 1
către vibraţiile Lay-oo-esn Geb-Nut, în aşa fel ca geometriile vibratorii
ale actualului program de creaţie şi Maeştrii. care au dat faliment în
misiunea lor să nu mai fie încredinţaţi structurii Piramidei, ci ei să fie
]
eliberaţi pentru ca Omul să înţeleagă. f
10. "Fie ca vibraţiile sacre să redeschidă ' cam6(ra de iniţiere', în aşa fel J
încât Lumina să se răspândească în cele douăsprezece regiuni sacre ale
planetei, regiuni care sunt în conexiune cu Marea Piramidă.
11. "Si ca numele sacru a lui 'Christos' să de~ voie gurii initiatilor să
primească impulsul iniţial pentru a vorbi limbile sacre căci numai prin
'Christos' credincioşii vor înţelege 'ungerea' eternităţii revelate de către
'botezul în Lumină' care este etern".
12. Şi eu am văzut cum limbajul sacru care purcede de la Tatăl, a fost
folosit încă odată de către gura omului, ca omul să poată vorbi Limbajul
Tatălui, înţelege "Limbajul" din spatele limbajului care este înscris pe
tăbliţele sacre şi comunica din nou cu Fraţii şi Surorile cerurilor, care
vorbesc cu ajutorul unui limbaj superior- Limbajul Luminii.
J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 204

,I
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

13. Eu am fost martorul mesagerilor care stăteau în prezenţa Gloriei Celui


Infinit de Mare- Yotzer Amaroth. Şi acum, vouă vă dau eu mărturie, ca
proc1amând Numele Tatălui, numele vostru să poată fi codificat În
1 Lumina Vie.
14. Aveţi speranţă în această dimensiune fizică, căci atunci când voi aţi
căzut în învălmăşeală şi mâhnire voi l-aţi rugat pe Tatăl să vă scoată din
ignoranţă şi df confuzia cu privire la adevărata voastră identitate. Şi
acum, voi veti, \$ răluci ca Lumina în Ceruri.
15. Voi veţi străft j şi voi veţi fi văzuţi şi porţile cereşti se vor deschide şi
voi veţi vedea .mplinindu-se aceasta atunci când încă vă veţi găsi în
dimensiunea ~zică. Fiţi cu speranţă şi perseveraţi în speranţă, căci aşa
cum aţi suferit tot aşa veţi îmbrăca Corpul Christic al Luminii şi veţi
Învia trecând toate cerurile inferioare.
16. Voi va trebui să îl străluciţi pe Christ, căci voi sunteţi sortiţi să domniţi
împreună cu ostaşii Cerurilor.
17. "Şi mi s-a arătat cum religiile pământului vor înceta să denatureze şi să
pervertească cuvintele drepte şi să ascundă scrierile Luminii, să practice
minciuna şi marea înşelătorie în ceea ce priveşte educaţia sufletului.
Căci, tăcerea ~erurilor' se va rupe ca un fulger răsunător în timp ce
pergamentele Luminii se vor revela de la 'pământ' şi de la 'cerurile'
universurilor mai vaste.
18.~i religiile pământului care au impregnat umanitatea cu o mare spaimă
despre lumile celeste şi despre 'tronurile şi domniile' Tatălui, vor înceta
şi autoritatea lor va fi dată .ministerului copiilor'.
19. Şi atunci, cerurile vor răsuna odată, apoi a doua oară şi a treia oară şi
Numele Drepţilor codificate şi înscrise în Lumină pe Porţile celui de al
] treilea cer vor fi pecetluite pentru totdeauna atunci când ei vor fi citiţi cu
voce tare. '
20. Şi mi s-a arătat că mesagerii Ophanim-i vor saluta pe fiecare dintre
] drepţi individual pronunţându-le numele cu voce tare, în timp ce ei vor
trece porţile inferioare ale împărăţiei nostre planetare.
21. ~cu: în p~nf-~l :-.~d,.,eu ~ văzut cum. n~ărturi~ finală ~ra acor~ată
.aninisterului COPIlllor', copu care reprezinta MeSIa colectiv ce sta cu
omul până la coborârea lui Mesia celest.
] 22. În acele zile, când veţi fi chemaţi de către Adonai. daţi mărturie
naţiunilor pământului, în aşa fel încât înţelepciunea pământului să fie
ruptă şi ca conştiinţa tridimensională să nu mai domnească asupra minţii
voastre.
23. Voi care contemplaţi Înţelepciunea lui Dumnezeu, sunteţi ghizi şi
"trambuline" pentru întregul pământ.
24. Metatron şi Uriel au emis Lumina pură şi nealterată. Mihae1
supraveghează Lumina care vine către voi. Melchisedech primeşte

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 205


1

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

lumina voastră si ,.
, vă dă 'constiinta Luminii' care trebuie să servească la
crearea corpului vostru spiritual de Lumină.
25. Oriunde veţi vorbi, bucuraţi-vă cu copiii dreptăţii şi Luminii, căci ei au
învins căile terestre.
26. Este vorba despre copiii care vor manifesta darurile Spiritului ce provin
l'
din bijuteria Tatălui, bijuterie care a fost pusă pe fruntea fOr. Acest cristal
dăruit de Dumnezeu, va permite spiritului uman să r:imească direct I
ordinile sale ca în ziua primei creaţii Adamice, anui, 1 când corpul-
bijuterie de Lumină era o realitate fizică. t il
)

27. El reprezintă Iubirea divină exprimată prin infuzarea Sfântului Spirit


Sbekinah în corpul fizic. De aici înainte, această struc~lră cristalină se
aliniază cu corpul, spre a-l elibera de vibraţiile aservirii karmice.
~l
28. Corpul atunci poate sparge învelişurile nogan ale memoriei, care
menţin drumurile sufletului într-o însăilare unică de credinţă simplistă, în
.j
serviciul naturii elementare a creaţiei fizice, bazată pe o "credinţă în
Iisus" care ignoră dezvoltarea unui, Corp Christic'.
29. Şi datorită acestei noi alinieri, Metatron m-a făcut să văd cum Omul
:1
putea să realizeze corespondenţe cristaline între structurile grilelor
biofizice şi geofizice, care vor amplifica semnalele ce servesc
credincioşii să se roage şi să se vindece. ,
30. Aceste bijuterii de ajustări ale conştiinţei fac partetlift bijuteriile
creaţiei conştiinţei Urim şi Thummim. Fiecare corespunde la un Urim şu
un Thummim superior, guvernate de entităţi ale Luminii ce lucrează
direct cu Tronurile Spiritului Universal (ale universului nostru Tată).
31. Aceste bijuterii au fost date de asemenea lui Abraham de către
1
Me1cbisedech spre a construi un altar cu vibraţie a "Luminii" pentru
Iehova care i-a vorbit lui Abraham cu ajutorul vibraţiei Luminii. Şi
Domnul i-a spus lui Abraham: " Eu am pus această pecete asupra ta ca tu
1
să îi puţi conduce pe toţi aceia care aparţin sămânţei iubirii şi luminii pe
pământ, în aşa fel încât sămânţa ta să adune întreaga adevărată preoţie în
'Comunităţi ale Luminii' înainte de sfârşitul timpu \ijor. Urim-ii şi
Thummim-ii vor servi pentru a reînnoi evoluţia grilelor terestre în acord

Impărăţiei Mele." .
32. Şi eu am văzut cum cristalele Urim şi Thummim erau olosite pentru a 1
lega cele zece straturi situate sub Megiddo, acesta conţinând structurile
de grile ce formează un orologiu pentru Marea Piramidă. Eu am văzut de ]
asemenea cum cristalele Urim şi Thummim coordonau alte structuri
energetice cu Marea Piramidă, care adăposteşte planul de mers geofizic şi
revelează Eben Shettiyah, Piatra de Temelie, ca fiind unitatea între
scrierile din Israel şi pământul Egipt.
33. Eu am văzut cum vibraţiile Urim şi Thummim serveau să activeze
grilele ce permit să deplaseze temeliile negativităţii tridimensionale, şi să
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 206
J
, 1
1

- J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

degajeze din profunzimile pământului Comorile Maeştrilor în numele lui


Mihael, Abraham, Iacob şi Enoch.
34. Şi Domnul i-a zis lui Abraham: " Prin Urim şi Thummim, timpii şi
sezoanele revoluţiilor au fost făcute în staţia ta de creaţie după Domni;
după felul de calcul al Domnilor, o revoluţie era o zi şi o zi o mie de ani
în funcţie de timpul fixat în spaţiul-timp în care te afli tu. Iată deci
calculul de timp după Donmi pentru lumea ta fizică, după estfmările
Domnilor Celeşti." I
35. Mi s-a arătat că o energie de reînnoire va fi dată Omului de la r~f.'iunile
stelare superioare. Şi apoi se va calcula timpul unei planete db:.supra

-1 alteia şi a unei orbite înăuntrul alteia până ce se va apropia regiunea Fiilor


Paradis; după care va fi rândul pragurilor din Orion să evalueze' timpul
Domnilor pe care Fiii Paradis îl vor stabili în acord cu Tronul lui YHWH,
j în aşa fel încât să guverneze toate planetele care aparţin aceluiaşi ordin cu
acela care activează această creaţie.
36. Apoi mi s-a arătat cum fiecare transplantare de ceruri către
1 pământ şi a pământului către ceruri necesită propria sa Carte a
Genezei şi a noastră Carte a Genezei i-xii este cosmologia Taţilor
noştri Adamici ai Luminii din ceruri.
37. Maestrul Bamabas ne spune următoarele privind acest cichi: " Şi
Dumnezeu a făcut operele mâinilor sale în şase zile; el le termină Într-a
şaptea zi, se.odihni şi sanctifică aceasta a şaptea zi. Gândiţi-vă copîiimei,
ceea ce vrea să zică aceasta ' el a terminat operele sale în şase zile'. Asta
înseamnă că în şase mii de ani, Domnul Dumnezeu a dus toate lucrurile
la sfârşitul lor. Căci pentru El o zi este egal cu o mie de ani; cum El
însuşi mărturiseşte spunând 'Vedeţi, această zi va fi ca o mie de ani'.

J Astfel copii, în şase mii de ani, totul va fi împlinit."


38. Enoch mi-a explicat că aici este vorba de o referinţă generală temporală
pentru unul dintre numeroasele cicluri terestre, pământul era periodic
] purificat şi un nou' Adam şi Eva' sunt lăsaţi pe planetă pentru a c~ntinua
expresiile Adamice ale creaţiei. r
39. În acelaşi timp mi s-a specificat că cadrul temporal a fost bruiat, în aşa
fel încât credincioşii şi preoţii cultului organizat al templelor { să fie
incapabili să înţeleagă scrierile Genezei i-xii ca model al numeroase
niveluri ale creaţiei care trebuiau să preceadă creaţia acestei lumi rlzice.
40. Eu am văzut că la sfârşitul ciclului acestei Ere va avea loc Ir mare b
unitate între evenimentele liniare şi cele non liniare. Sufletele care normal
depind de sistemele individuale de eliberare, care sunt normal expresii
înalt individualizate, se unificau colectiv cu alte niveluri de inteligenţă în
timp ce Sfântul Spirit se răspândea din abundenţă!
4l. Înaintarea colectivă a sufletului va favoriza creşterea de noi niveluri de
chakre, în timp ce omul va intra într-o ce-cetăţenie cu Evoluţia
Superioară.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 207

I
1
-1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
FV =

42. Aşa cum mi-a spus Metatron, fiecare fiinţă umană va recunoşte 1
existenţa acestui nou program al Luminii urmând propriul său element
temporal, în conexiune cu nivelurile de chakre ce filtrează energiile
evenimentelor spaţio-temporale. 1
43. Pentru aceia care lucrează deja la nivelul chakrei a şaptea a iluminării ei
vor recunoaşte că noi am intrat într-un nou program de conştiinţă în 1976 ~1
I
(zonă a erei). Acei care lucrează la .nivelul chakrei a şasea vor avea
această recunoaştere în anii 80. Cât despre aceia care lucrează la nivelul
celei de a cincea şi a patra chakra, ei vor realiza aceasta înainte de anul .1
2004* (zonă a erei) care după calculele cerurilor inferioare, va marca
începutul viitorului mare ciclu.
* (Anul 2004 marchează împărţirea între nivelurile celei de a treia şi a
1
patra chakre, când din ce în ce mai mulţi oameni au recunoscut
schimbarea de paradigmă şi au ales între spiralele de viaţă ascendente
}
şi descendente în timp ce ştiinţa va lua cunoştinţă de schimbările
metagalactice)
44. Cât despre aceia ai chakrei a treia (partea de jos)- care iubesc rară a
1
avea Iubire divină-, această recunoaştere nu avea loc decât atunci când
întregul înveliş biochimie se va schimba şi învelişul fizic se va fi
reajustat. .
1
45. Mi s-a arătat că în timp ce structurile chakrelor conştiinţei temporale
potrivite vor fi deschise, omul va înţelege existenţa EVoluţiei Superioare
]
ce cooperează cu el (de partea cealaltă a vălului Luminii).
46. Asta înseamnă că omul va realiza că activitatea Evoluţiei Superioare se }
află deja la propriul său nivel, dincolo de percepţia sa temporală
convenţională.
47. Omul participă la "marele salt înainte" cu o legiune de alte inteligenţe J
care vor trebui de asemenea să decidă destinul lor, în acord cu Legea
Cosmică a Luminii şi Iubirii.
48. De aici înainte prea iubiţilor, să ştiţi, că de-a lungul tuturor anilor,
]
Dumnezeu a rămas lângă poporul Său şi i-a promis un loc în restaurarea
finală!
49. Mi s-a arătat că există o grilă de interconexiune a zonelor temporale de
conştiinţă. Avansarea sufletului se face urmând capacitatea sa de
funcţionare în zona temporală mai complexă, folosind Iubirea Luminii
Vii.
50. Începând din 1976, grilele au început să se deplaseze într-un nou
program geofizic.
51. După asta eu am văzut cum omul era pregătit pentru aterizarea fizică a
unei delegaţii de fiinţe interplanetare, care explicau acestuia cum el a
violat Legea Cosmică, necesitând din această cauză o redefinire a Vieţii.
52. Această delegaţie de fiinţe interplanetare nu a rămas pe pământ decât
. puţin timp, lăsând mii şi mii de fiinţe umane care au rămas fie în
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 208
1
-
J.J HURTAK • CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
=
admiraţia minunilor celorlator lumi de inteligenţă, fie în ranchiună şi
haos la ideia întoarcerii lui Mihael şi Christos.
53. Ni s-a arătat cum avansarea sufletului va fi accelerată înaintea
întoarcerii lui Mihael şi Christos, în virtutea difuzării miraculoaselor
daruri spirituale. .
54. Şi cele douăsprezece circuite vibratorii ale circuitului uman vor fi atât
de complet activate încât noi vom servi activ ca cele douăsprezece triburi
ale adevăratului Israel spiritual pe faţa pământului.
r
1 55. Şi când poporul lui Dumnezeu va fi adunat, eforturile sale colective vor
deveni atât de puternice încât rugăciunile şi mantrele folosite împreună
vor contrabalansa războaiele şi activităţile teroriste.
1 56. Atunci când toate astea vor fi convenabil împlinite, Camera Fiului se va
deschide de asemenea către un nou program al unei generaţii de
conştiinţă ce se va deversa din abundenţă.
1 57. Eu am primit cuvintele sacre pe care Iisus le-a folosit pe timpul iniţierii
sale în Marea Piramidă. Mi s-a spus că atunci când codul sacru "AI-AI"
1 (dintr-o răsuflare) va fi folosit repetând Numele YHWH, numele
Maeştrilor Înălţaţi şi alte cuvinte sacre, structura vibratorie a Piramidei se
va deschide şi va desăvârşi structura programării umanităţii.
58. Şi când asta va fi convenabil îndeplinit, 'Camera Fiului' se va deschide
către o nouă conştiinţă a Vieţii.
] 59. Printre altele, eu.am văzut activarea darurilor Spiritului Sfânt pentru
credincioşii care lucrează zi şi noapte la construirea Împărăţiei lui
Dumnezeu. Atunci eu am înţeles cum drepţii trebuiau să sufere
"crucificarea publică" prezentând Cuvântul lui Dumnezeu.
60. Şi totuşi, în ciuda imperfecţiunii corpului şi limbii, Spiritul lui
Dumnezeu se va revărsa în slujitorii care se vor sacrifaca pentru
Împărăţia Luminii şi care vor înţelege cuvintele lui Iisus: " Eli, Eli, lama
asabachthani (Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce te-am abandonat
eu?)". * Un asemenea slujitor care consimte să îşi sacrifice corpul său pe
crucea spaţiului şi timpului, va fi onorat de căre gloria şi puterea
Spiritului Sfânt Shekinah în clipa eliberării.
* Relaţia "Eu-Tu" de la Fiu la Tată, în care Fiul reprezintă limitările
umanităţii.
61. Enoch mi-a spus că atunci când Christ Iisus a expirat, ultimul său suflu
a format sunetul "ah" înaintea ultimului său cuvânt. Totuşi, el nu a
pronunţat "ahhh sabachthani", care este afirmarea limitării vehiculului
său fizic. În acelaşi timp, această mărturie nu era un consimţământ de
separare cu Tatăl ci mai degrabă o afirmare a lucrării complete a
Ostaşului, care era necesară spre a oferi Împărăţia la Întoarcerea sa.
62. Printre altele, această mărturie era în realitate sfărmarea unui profund
mister şi o lecţie pentru fiecare Maestru şi profet al lui YHWH care,
venind în această lume, realizează că vehiculul fizic nu poate completa
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 209

1
1
1
J.j HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

misiunea sa rară deplinătatea Corpului Christic superior al Luminii şi fără 1


eforturile colective ale Ierarhiei Tatălui.
63. Eu am văzut de asemenea şi am înţeles cum adevărata revărsare a
Spiritului Sfânt va fi activată de către puterea delegaţiei Tatălui,
reprezentată prin Oficiul lui Christ, în aşa fel ca morţii să poată învia şi
ca toată boala să dispară sub acţiunea difuzării Spiritului Sfânt.
64. Eu am văzut cum corpul fizic, lipsit de darurile spirituale active ce se
manifestă pe planul terestru prin puterea Sfântului Spirit, ar fi incapabil
să adune singur energia necesară evoluţiei sale în conştiinţa Luminii.
65. Enoch mi-a spus: "Aceia care nu sunt suficient pregătiţi prin luminarea
Sfântului Spirit, nu vor putea participa conştient la primele manifestări
ale întoarcerii Maeştrilor şi a vehiculului lor spiritual al Luminii".
66. Şi pe timpul înălţării noastre către eliberare, cu ajutorul Spiritului Sfânt,
numeroşi vor fi aceia care vor vedea semne în ceruri şi vor crede, în timp
ce alţii, în mare număr vor privi dar nu vor vedea.
67. Mai mult, aceia care nu vor folosi darurile Sfântului Spirit, vor avea
mintea lor "complet întunecată" după o experienţă Merkabah. Asta se va
face pentru a evita ca mentalul să fie supraîncărcat prin transferul
darurilor conştiinţei inteligenţei superioare.
68. Printre altele, mi s-a arătat că atunci când canalele cristaline adecvate
ale creierului se vor deschide, transferul direct de conştiinţă va putea avea
loc cu ajutorul unui vehicul Merkabah care va amplifiCa vibraţiile
conştiinţei fiinţelor umane pe planetă.
69. Acest fenomen nu se va limita la o regiune geofizică de distorsiune
temporală, ci se va manifesta peste tot unde adevăratele mantra ale
învăţăturii spirituale vor fi practicate în co-fraternitate de către sfinţii
pământului.
70. În "noul program", eu am văzut fraternitatea Sfinţilor purtând Voinţa
J
Tatălui către sistemele stelare învecinate.
71. Totuşi, eu am văzut cum programarea formelor-gând vechi ale erelor
]
precedente, scindau sufletul acelor care nu erau pregătiţi să continue
progresia lor în noile lumi ale creaţiei, în aşa fel că s-a produs o
"precondiţionare" a bazei moleculare biochimice ale memoriei.
72. Înţelepţii însăşi au fost neutralizaţi pentru că au aderat la o învăţătură în
dauna celorlalţi.
73. Acum, fiţi atenţi la aceste cuvinte: .Formele-gând ale Sfântului Spirit
Shekinah trebuie să facă Chipul vostru complet, în aşa fel încât voi
veţi deveni un drept slujitor al lui Dumnezeu şi voi veţi folosi toate
J
darurile Sfântului Spirit Shekinah în transformarea şi Înălţarea
formei fizice". .
74. Eu am văzut şi auzit drepţii lui Dumnezeu îrnbrăcându-se cu
.Veşmântul Luminii şi afirrnând : " Eu proc1am pe Tatăl Viu prin
Christos. Fie ca porumbelul spiritului meu (Ba) să trăiască şi să fie primit J
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 210

1
~
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

în cerul pentru care el a fost pregătit. Dă sufletului meu (Bak) privilegiul


de a ajuta forma fizică cu ajutorul transformării primite de la Shekinah.
Şi permite ca corpul meu trezit (Benu) să fie trimis acolo unde Tatăl
doreşte, în unele Lumi-Locuinţă ale Luminii oricare ar fi, care vor să îl
primească în slujba lui Dumnezeu".
75. Şi Tatăl ne-a permis să mergem în Împărăţia Luminii Sale. Şi totuşi,
procesul evolutiv este atât de complex că fiecare suflet a fost condus
individual s-au în mici unităţi familiale. [
76. Omul drept "iese" din dimensiunea fizică într-un corp spiritual legat cu

'1
Super-Sinele.
77. Dacă corpul este judecat nedemn de viitorul program al Super-Sinelui
sau pentru experienţa sufletului, atunci învelişurile chimice puse între
!
t
corpul Super-Sinelui şi corpul uman vor fi rupte şi corpul fizic-spiritual
] va trece printr-o moarte spirituală completă. Nu se va întâmpla acelaşi
lucru cu corpul Drepţilor, care va trece printr-o moarte fizică temporară;
el va trebui să fie asamblat pe timpul marii Învierii care va resuscita
1 vehiculele chimice folosite de către corpul Super-Sinelui pe planurile
terestre.
78. Totuşi, acei care nu au o conştiinţă a Super-Sinelui dar au trăit o viaţă
integră de Iubire vor fi introduşi într-un nou program în care, Plin
intermediul Oficiului lui Christ, ei vor putea căpăta un Super-Sine care
apoi va fi folosit pentru a avansa în noi planuri de conştiinţă.
79. Şi eu am văzut cum formarea învelişurilor chimice folosite de corpul
Super-Sinelui pentru reîncarnare în codul biologic fizic se producea de-a
lungul canalelor magnetice care acoperă pământul. Şi de-a lungul acestor
canale magnetice se găsesc unele grile care stimulează darurile spiritual-
ştiinţifice ale Super-Sinelui astfel încât, forma biologică nu are de
traversat evoluţiile fizice succesive pentru a căpăta cunoaşterea spirituală
superioară, dar ea poate veni în existenţă ca suflet înalt evoluat într-o
] singură încarnare, în vederea unei sarcini spirituale mai înalte.
80. Trei dintre cele mai importante regiuni de grile sunt situate în Tibet, în
Israel şi în A1tea-America.
81. Metatron mi-a arătat cum marea ţară Altea-America va deveni noua
regiune mediană a pământului, punct de întâlnire a scrierilor din Tibet
treansferate din Orient şi a scrierilor din Israel transferate din Occident.
82. Şi eu am văzut cum Altea-America va deveni noua grilă de unitate
pentru creaţie şi locul de întâlnire al Consiliului Evolutiv Superior pe faţa
pământului.
83. Metatron mi-a arătat cum America era pregătită pentru a fi "regiune
restaurată" pentru întoarcerea programatorilor voinţei Tatălui. Altea-
America va fi considerată ca o matrice de regenerare a conştiinţei, de
comunicare globală şi un centru de unitate pentru copiii lui Dumnezeu.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 211

1
1
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

84. De asemenea, eu am fost condus în regiunea Takla Makan din Tibet :1


j

(Sinkiang) unde mi s-au arătat piramide ale Luminii de înaltă frecvenţă.


Mi s-a explicat că această regiune servea drept prag de intrare pentru a
controla migraţia sufletelor care vin sau părăsesc planeta şi era folosită de l
către Ierarhia Tatălui pentru încarnarea Maeştrilor pe planul terestru.
1
85. Eu am văzut de asemenea, cum puterile lumii vor lupta pentru posesia
regiunilor Terrei şi vor declanşa o luptă încrâncenată pentru a o distruge.
Tibetul şi Israelul vor fi punctele focale ale acestei lupte în care forţele
întunericului se opun forţelor Luminii, căutând să controleze codurile
genetice de încarnare.
86. Apoi, Metatron mi-a arătat că regiunea de nord-est din Bazinul Takla
Makan forma o grilă de legătură alungită legată cu subcontinentul
piramidal al Indiei.
87. Mi s-a arătat de asemenea că această configuraţie era asemănătoare cu
Ţara Israel unită cu peninsula Sinai, Israel formând o grilă de legătură
alungită legată cu piramida geofizică din Sinai.
88. Mi s-a explicat că aceste două regiuni, Tibet-India şi Israel-Sinai,
corespund celor două emisfere ale creierului uman.
89. Aşa cum spiritul se conectează cu o inteligenţă universală cu ajutorul
proceselor creative ale emisferelor drepte şi stângi ale creierului, tot aşa
planeta ca mic creier geofizic, în funcţiile în fază ale inteligenţei
universale, primeşte unele dintre cele mai înalte operaţiuni de cunoaştere
spirituală, cu ajutorul grilelor speciale ale celor două regiuni.
90. Istoric se poate vedea asta prin textele revelate şi numeroase încarnări ]
ale profeţilor Luminii Vii care au avut loc în siturile din Tibet-India la
Est şi Israel-Sinai la Vest, care deţin cheile întoarcerii Maeştrilor.
91. Din punct de vedere istoric, Sinai făcea parte din Egipt şi mi s-a spus J
cum regiunea Sinai era împlinirea profeţiei lui Ezechil (29:6,7) care
vorbeşte despre "umăruI Egiptului" desprinzându-se şi întorcându-se în
Israel.
]
92. Şi eu am văzut cum puterile negative de pe faţa pământului caută să
pună mâna şi să distrugă grilele magnetice sacre ale Tibetului şi J
Israelului, folosite de către Maeştri pentru programarea încarnării.
93. Şi mi s-a arătat cum actualul program al conştiinţei a evoluat ca urmare
a dorinţei Tatălui de a crea o încorporare biologică unică. Ultima dintre 1
aceste incorporări a. fost centrată între structurile grilelor Nilului, a
lanţului din Taurus şi aceea a munţilor Elbourz, din Orientului Apropiat.
94. Tatăl mi-a arătat cum cele douăsprezece triburi galactice ale lui Israel
au fost create pentru a merge pe faţa pământului în relaţie cu gloria lui
Iehovah. Şi eu am văzut cum acest popor, care este numit 'Evrei' (este
vorba despre acei de pe partea cealaltă a ,Râului ' galactic al Vieţii),
trebuia să fie diferit de alte popoare ale pământului, popoare care erau
satisfăcute de corpul şi de sufletul lor. La poporul lui Israel, corpul şi
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 212
J
1 J.J HURTAK CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

sufletul erau expuse la o "emanaţie spirituală a Luminii" care trebuia să


aducă direct învăţătura şi iubirea de la Tatăl pentru toate popoarele
pământului într-o continuă iluminare.
95. Drept urmare, ni s-a arătat că poporul lui Israel nu era ieşit din naţiunile
suşă ale lumi, ci că ei erau rezultatul acelei procreeri spirituale selective a
conştiinţei evoluţiei superioare. El a primit darul unei capacităţi spirituale
superioare pentru a gândi pe plan universal şi a transforma grila materială
care să aibă o aplicare universală pe planul terestru.
96. Eu am văzut cum aceşti 'selectaţi' ai sămânţei celeste trebuiau să
devină un ,popor al Luminii' care puteau conecta diferite canale
vibratorii mentale şi spirituale ale cunoaşterii, pentru a învăţa unitatea
-.1 Dumnezeului Viu pe toate naţiunile.
97. Metatron mi-a explicat cum Israel, ca Israel spiritual, era un instrument

1 folosit pentru a infuza naţiunile lumii cu vibraţiile Luminii care le putea


ridica conştiinţa la un nivel Divin trăind şi domnind cu YHWH.
98. Totuşi, atunci când 'Cheile' Cuvântului lui Dumnezeu au adus 'vestea
1 bună' a mântuirii şi a eliberării, mulţi au fost aceia care, chiar în Israel
erau lipsiţi de umilinţă faţă de 'Cuvântul lui Dumnezeu'. Dimpotrivă, ei
au adoptat o atitudine de auto-independenţă faţă de Dumnezeu, încât s-au
Înstrăinat de privilegiul participării la adevărata Merkabah şi la adevărata
Shekinah.
] 99. Iată de ce "învăţăturile Luminii Vii" au fost dogmatizate de către
fo rmaliş ti, în aşa fel încât spiritul Shekinah nu a putut manifesta marile
daruri spirituale decât în comunităţile secrete ale fraternităţii Omului,
rămase fidele Cuvântului lui Dumnezeu.
100. De asemenea, copiii lui Israel s-au gândit că le era suficient să-şi dea

J jos veşmintul "ofrandei" de sânge fizic ca o perdea din faţa privirii lui
.
Dumnezeu si că în felul acesta vor continua automat să aibă Alianta,
Luminii pe care Dumnezeu a dat-o lui Abraham. Totuşi, îndepărtând
radiaţiile Vii ale Tatălui ei nu au mai văzut Veşmintele Vii ale Tatălui
nici iluminariile care puteau să lucreze direct cu inteligenţa umană.
101. De aici înainte, nici un grup etnic nici religios nu au mai putut
revendica că aveau toate triburile, nici că puteau reprezenta cele
douăsprezece triburi ale lui Israel.
1 102. Şi sângele corpului fizic nu mai putea fi considerat ca singurul vehicul
pentru Lumina Planului Tatălui. Astăzi,. omul trebuie să armonizeze
corpul său fizic ajutându-se de "corpul superior al Luminii", spre a
rezolva contradicţiile numeroaselor niveluri ale realităţii.
103. Căci adevăratul popor al lui Israel se Încarnează în toate popoarele,
pentru a putea aduna scânteile celor drepţi din rândul tuturor popoarelor,
demonstrând în felul acesta Verbul Dumnezeului Viu, independent de
învelişul chimic ce conţine conştiinţa ataşată de materie.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 213


=
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

104. Totuşi, scrierile lui Israel nu şi-au pierdut puterea; iată de ce marile
~1
religii şi puteri politice ale lumii au încercat să le distrugă, căci ele sfidau
astronomiile şi teologiile comune ale sistemelor divine centrate pe om.
Aceste scrieri au puterea să deschidă spiritul omului la prezenţa
1
Merkabah şi Shekinah, care permit oricărui copil al lui Dumnezeu să
întretină O relatie directă cu Dumnezeu si cu ostasii civilizatiilor
, t

spirituale ale lui YHWH.


", 11
J

105. Eu am văzut că scrierile lui Israel, conţin, mai mult decât modelele a
numeroase ceruri legând diferitele împărăţii planetare, punctele de ;1
t

legătură ale planetei sau "cetăţile Luminii" care vor manifesta


Fraternitatea la sfârşitul acestui ciclu planetar. 1 J
106. Şi această configuraţie structurală a cetăţilor Luminii, de la fundul
oceanelor până la ceruri, se va revela atunci când forţele vechilor religii şi .]
ale puterii politice vor încerca să intensifice controlul lor asupra
conştiinţei tridimensionale a omului.
107. Atunci, vehiculele celor nevirtuoşi se vor aşeza pe suprafaţa
pământului inspirând materialiştilor o formă de teroare a "invaziei", '1
persecutându-i pe aceia care au fost aleşi de către Iehovah, ce se
distingeau prin calitatea lor de ce-cetăţeni ale Înalturilor Ceruri ale lui j
YHWH.
108. Şi odată cu curăţirea cerurilor eu am văzut de asemenea, cum puterile ,f
nedrepte ale inteligenţei superioare vor fi aruncate în domeniile fizice de
la marginea galaxiei şi vor fi teleportate către conştiinţa tridimensională
a creaţiei umane. Şi acolo ei vor fi întâlniţi de către aceia care încearcă să
se ascundă de Ierarhia angelică a lui Mihael.
J
109. Aceia care au fa st aruncaţi şi implantaţi în domeniul nostru fizic
făceau parte din mulţimile angelice căzute. Ei au încercat să se încarneze J
şi să populeze lumile inferioare cu forme de inteligenţă negative şi
groteşti.
110. Ei au fost primiţi de către fiii pământului rebeli, care s-au adunat
pentru a porni război împotriva Fiilor Luminii veniţi din ceruri şi din
adâncurile oceanelor, de la estul şi de la 'vestul frontierelor ţării Altea-
America.
111. Şi eu am văzut cele patru puteri militare ale pământului dând asaltul
împotriva apariţiei Fiilor Luminii. Eu am văzut cum vaste regiuni terestre
]
au fost devastate de către războaiele de pe planetă.
112. B'nai ar s-au adunat în ceruri şi pământul s-a dovedit a fi unul dintre
ultimele refugii pentru extratereştrii veniţi din civilizaţiile morbide care
,l
au făcut război în cerurile inferioare. Totuşi, ţinând cont de faptul că noi
... suntem la sfârşitul vârstei puterii noastre de conştiinţă, grilele au fost
deschise şi mantaua terestră a încetat să mai ofere protecţie războaielor
spaţiului.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 214


J
-
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH
Ma. •

113. Mi-au arătat o viziune a lui Adam Kadmon fizic ce venea din ceruri şi
cum el activa cetăţile Luminii de sub oceane pregătite ca staţii de refugiu
şi de protecţie pentru copiii Luminii.
114. Aceasta a fost una din numerasele imagini care mi-au fost arătate în
pergamentele de foc. Eu am văzut că în ultimile zile mulţimi provenind
din Asia interprindeau o manevră militară masivă, traversând întreaga
Asie Centrală.
r" 115. Eu am văzut comandamentele militare ale lui Gog şi armatele sale
începând să se deplaseze din ţările Asiei Centrale în direcţia Orientului
Mijlociu. Aceste armate se întindeau în întreaga Asie Centrală şi în ţările
Asiei Occidentale într-o concentrare masivă de oameni împărţiţi în
1 regiunile de jos, în formă de furcă (în timp ce armate speciale erau
stocate în munţi).
,1 116. Apoi eu am văzut cum importante cutremure de pământ s-au succedat
în jurul pământului, în timp ce grilele geomagnetice se desfăceau; şi în
timp ce armatele lui Gog se apropiau de Orientul Mijlociu, eu am văzut
1 un gigantic cutremur de pământ urmat de alunecări de terenuri masive în
Asia Centrală cauzând diviziunea armatelor lui Gog în 'Gog şi Magog',
în timp ce războiul de ispăşire intra în faza sa finală.
117. Şi în timp ce pământurile Asiei Centrale se infăşurau ca un covor, eu
am văzut cum un câmp al Luminii a fost pus în jurul regiunilor strategice
1 ale Egiptului, Israelului şi a zonelor de distorsiune temporală ale lumi,.,i.,-
unde Frăţiile Luminii au venit să se aşeze temporar pentru a da mărturia
unui plan superior către toate naţiunile lumii.
118. Şi eu am văzut cum numeroasele cutremure de pământ au paralizat
flancurile din spate şi din faţă ale marii armate a lui Magog, a cărei
spaimă era în aşa fel încât comandanţii au decis în mare grabă să
folosească capetele lor nucleare distrugând propria lor armată!
119. După curăţirea Asiei Centrale eu am văzut un nou' mediu al Luminii
formându-se în jurul punctelor strategice de pace şi de fraternitate ale
lumii, îndemnând restul umanităţii să lucreze cu Inteligenţa Superioară.
120. Li s-a arătat credincioşilor cum o tehnologie superioară putea
interveni pentru a salva lumea de la dispariţia totală.
121. Li s-a arătat de asemenea cum codurile biologice erau controlate de
către câmpurile Gravitaţionale şi cum puteau face să vibreze biochimia
vieţii la fiecare nivel orbital compatibil cu orice .spectru de activitate
electromagnetic al Inteligenţei Superioare a Luminii Vii pe care o
foloseau. Puteau reinvia 'morţii' unei dimensiuni, îi puteau îmbrăca cu
noua haină a vieţii într-o altă dimensiune a aceleiaşi zone de conştiinţă, la
un nivel de densitate al luminii prinsă în capcana gravitaţională. Puteau
face să trăiască omul în dimensiunea cinci sau chiar a şasea a"realităţii
dirnensionale, cu ajutorul închiderii şi deschiderii zonelor de presiune
gravitaţională.

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 215
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

1
1
1
1
1
]
1
J
11

Către generaţiile care se află Între

"PRIMUL EU SUNT" al Lui IAR si .


***
SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 220
J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERII: CHEILE LUI ENOCH

"ULTIMUL EU SUNT" al Lui IAH


***
După aceasta apar cele
"ZECE CHIPURI DE LUMINĂ",
praguri evolutive care leagă
universul nostru
evolutiv al lui "EU SUNT" cu
universul viu:
;"1';"1~ 1iZl~ ;"P:l~
"Ehyeh Asher Ehyeh"
"EU SUNT CEL CE SUNT":
"YHWH al Luminii Vii
Eterne"
1. Aşa a vorbit Metatron: "Tu ai primit aceste lucruri căci tu ai renunţat
la lucrurile "Sinelui" tău şi tu te-ai aplecat cu sârguinţă să înţelegi
scripturile. Acum să ştii că ultimile zece chei sunt cele 'Zece Porunci'.
Acestea sunt grilele piramidale ale Luminii Vii, sunt Sha' are' Orali sau
"Porţi ale Luminii" pentru această viaţă.
2. "Cele Zece' POî'nnci primite de Moise constituie adevăratele coduri
energetice ale Arborelui Vieţii, ieşite din proiecţiile Luminii lui Ehyeh
Asher Ehyeh în cuvântul scris al Înţelepciunii. Să ştii că aceste proiecţii
nu se limitează totuşi la ceea ce a apărut în piatră, căci este vorba despre
energiile Luminii ce structurează şi restructurează piatra, dându-i Omului
miriade de lungimi de undă ale Luminii, spre a-i permite să pătrundă
toate formele. c
3. " Acestea sunt grilele piramidale care pun temeliile procesului de
Viaţă Divină ce se desfăşoară în manifestările şi emanaţiile Sephiroth-
urilor." I
4. Arătându-mÎ cele Zece Porunci, Metatron m-a făcut să văd cum fiecare
dintre ele era ~ imagine luminoasă unică, formată din grile piramidale,
compunând experienţa de Viaţă a Cunoaşterii. Fiecare din aceste imagini
ale Luminii eXf.rimă totalitatea formelor-gând divine care creează
miriade de lumi în sânullumilor ce lucrează în inima structurii Divine.
5. Căci această1rstructură înglobează întreaga fizică a creaţiei ce evoh.iează
plecând de la relativitatea individualizată către relativitatea colectivă şi ea
revelează infinite semnificaţii ale Numelui Divin, ca reţea vitală, necesară
pentru a face să evolueze numeroasele lumi ale Uni versurilor-Fiu.
6. Aceste zece emanaţii ale Luminii formează legătura vie între EU
SUNT al Spiritul Etern al Tatălui şi vehiculul de viaţă EU SUNT ce se
află în sânul fiecărui fiu şi fiică purtători ai imaginii lui Adam Kadmon;

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 221


1 ~

J.J HURTAK - CARTEA CUNOAŞTERlI: CHEILE LUI ENOCH


=
şi această legătură vie este pecetluită în viaţa eternă de către Spiritul
Shekinah.
7. Metatron m-a însărcinat să le public într-o altă carte, de frică ca
religiile organizate să nu-şi însuşească învăţăturile acestor chei în , I

propriul folos. Metatron a menţionat că cele Zece Porunci, ca zece "

chipuri piramidale ale Luminii, nu vor fi asimilate din nou f·ecât atunci 1
când umanitatea va fi gata să experimenteze pe Domnul Dunnezeu faţă
către faţă. Căci prima Poruncă, văzută sub aspectul unui tr6. piramidal, --. /

exprimă unitatea Tatălui YHWH ca manifestare supremă Celui Bătrân J


de Zile, Domnul Domnilor şi Dumnezeul Dumnezeilor, în L~a căruia toţi
îşi vor pleca capul. !
8. Şi eu depun mărturie despre faţa glorioasă a Celui Bătrân de Zile cum
fidel este descris în pergamentele lui Daniel şi ale lui Ioan cel Divin. A
vedea înseamnă să contempli o "Faţă" inefabilă şi indescriptibilă.
Această Faţă nu are nimic corporal, căci în calitate de entităţi pure vii, noi
toţi suntem părţi separate şi expresii pluraliste ale Corpului Său de
Lumină. Deci, noi nu suntem străini de creaţia Sa eternă.
9. Tatăl, graţie Fiilor Săi Eterni, coboară pentru a chema fiinţele Sale
materiale în Împărăţia Sa şi a invita copiii Săi să participe la,
personalitatea Divinităţii.
10. Şi în timpul înălţării universului, eu am văzut sute de emiseei-angelici
ai Luminii adunaţi pe podeaua cristalină în formă de mozaica centrelor
de comandament ale Tronului, înainte ca ei să se fi împrăştiat către noile
lumi şi programele îndepărtate ale reînnoirii.
11. Pergamentele şi stindardele numeroaselor ceruri au ajutat la
menţinerea unităţii Fraternităţilor, în lupta lor victorioasă împotriva
materialiştilor rebeli ce controlau planetele. La extremitatea unei insule
alungite, se ridica o viziune glorioasă înconjurată de o serie de stele
bleu-alb ornate cu unde de culoarea ametist-pecete a scutului lui Mihael-,
semnul unităţii care a pregătiti calea legiunilor lui Adonai f 'Tsebayoth-
Ostaş al Dunmezeului Celui Viu- venit să apere libertăţile ~voluţiei
spirituale. Mulţimi nenumărate s-au adunat, în aclamările de bucurie ale
copiilor ce se aflau în primul plan. f
12. Şi în spatele tronurilor şi adunărilor legiunilor cerurilor inferioare se
găsea Marele Tron Alb al Celui Bătrân de Zile. În prezenţaacestei
Lumini, nu mai există nimic în afară de Iubirea supremă a Bătrânilor şi a
Ostaşului. Acela care contemplă prezenţa Dumnezeului Prea Înalt şi
Veşmântul Luminii care compune şi recompune continuu Viaţa- ce curge
prin noi, în noi, sub noi şi deasupra noastră- ştie că împărăţia nu va avea
sfârşit.

Hallelu-Iah!

SERIA A TREIA - CHEILE SFÂNTULUI DUH 222


.J
-f)

S-ar putea să vă placă și