Sunteți pe pagina 1din 130
ANEXA Rogulament de aplicare a LLegii notarilor public gia activitatii notariale nr. 36/1995, ropublicata, cu modificarile ulterioare Capitotul 1 Dispozitii generale Art 4 - Actvitatea notarialé pe toritoriul Roméniei se tndeplineste de notari publci numit ta funcfie de catre ministruljesttie, mn condiile Legit notanilor publi gi 2 actvititnotariale nr. 36/1995, republicald, cu modificdrile uferioare, denumita In continuare lege, si ale prezentuluiregulament. Art. 2 - (1) In afara grenitelor Romaniei, actvtatie notariale prevazute de legislatia tn vigoare pot fi Indeplite numai de persoanete cu atributi In acest sens din cadrul misiunlor diplomatice gi al oficilor consulare ele Romaniei, precum si de comandanfi navelor gl aeronavelor eub pavilion comanese (2) Sscretatii consiilor locale ale comunelor $i oragelor unde nu functioneaza birourinotarale sau sedi secundare ale acestora pot legaliza copll de pe inscrisurile prezentate de par}, cu exceptia Inscrisuflor sub sermnaturé privat, atibutle ce nu poate fi delegaté alte! persoane. Art. 3 - Prin actvitate notarialé se Infelege totatatea actelor, procedutilor si consultailor Indeplinite de notarul public In exercitarea functiei, date In competenta sa prin lege Capitotul tt Competenta notarilor publict ‘Art 4 (1) Noterul public Indeptineste activitaile notarale prevazute de art. 12 si art. 13 in lege, precum si actvitaile date in competenta sa prin alte acte Formative (2) Notarul public are competent general din lege. cu exceptilo previzute de art. 15 Capitotul it Organizarea activitati notarilor publi ‘SECTIUNEA1 Dobandirea calitali de notar public ‘Subsecfiunea 1 - Dobandirea calltAtil de notar public ca urmare a efectuatr stagiului i promovarii examenului de notar public pentru notari stagiari Art. 5~ (1) Poate deveni notar stagiar persoana care Indepiineste urmatoarele condi: 1 2a] are cetaenia romana, unui stat memiru al Uniunii Europane, a unui stat ‘apartinénd Spatiului Economic European sau a Confederatiel Eivetione si are ddomicilul sau, dupa caz, regedinta obignuité In Romania, dovada care se face cu acte elerate de sutoritaile ramane competente; ») ate capaciiatea de exerciiu deplind, dovada care se face print-o declaratio autenticé a persoanei, din care s& rezullo cd nu a plerdut gi nu Fa fost restréns& ccapacitatea de exerci; «) este licentiat in drept, dovada care se face cu diploma de lcent’ obtinu tn Roméinia sau, in cazul cbfineri in alta far, echivalaté eau recunoscuta de autortilo romane: 4) ru are antecedente penale rezuitate ca urmare a sévargirl unel infraciuni de seniclu sau In legaturé cu servciul ori a stvargiri cu intenge a unei alte infractuni, dovada care se face cu cortficatul de cazier judiciar eau echivalontul acestuia cliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statola, al cdrul catajean este; f) se bucura de 0 buna reputatie, constataté In conditilestabiite prin statu, doveditd cu scrisoare de recomandare, de regula, de la angajator, organizatia profesional, universit, insttufi sau altele asemenea, precum si cu certficat de Ccazier fiscal sau echivalentul acestuia, elierat de autoritatea competent® din statul Sau, dupa caz, statele, al carul cotafean este; 4) cunoaste limba romana, dovada ce se face prin atestatul de cunoastere & limbii romdre. Cunoasterea limbii romane se prezuma la persoanelo cu celatenie gleste apt din punct de vedere medical, fizc si psihologic, pentru exercitarea functiel, dovada care se face cu cerificatul medical elberat de comisia de examinare medicala a judecatorior, procurorior, magistrajilr asistenti gi personalului asimilat ‘acestora, precum gi a candidatior pentru admiterea In magistratur h) promoveaza examenul sau concursul pentru dobandirea caltapi de notar stagiar, dovada care se face prin hotarare a Conslului Uniunil Nationale a Netarior Public, denumita tn continuare Uniunes, de valdare a rezultatelor examenulul eau concursulul (2) La cererea de inscriere se va ataga si dovada pla taxelorstabilte pentru Inscrierea la examen sau la concurs, ‘@) In toate cazurle In care, potivt legi, exista obligatiaindepliniti condi prevazuie Ia art. 22 It. 9) din lege, competenta de a efectua examinarea medicala apartine Comisiel de examinare medicala a judecatorilor, procurorlor, magistraflor asistoni 51 personaluluiasimilat acestora, precum gi a candidajlor pentru admiterea in magistraturs Att 6 - (1) Cologile directoare ale Camerelor Notatilor Public, denumite tn continuare Camere, organizeaza anual, simuttan sInt-o 2 lcratoare, examenul sau Cconcursul pentru dobandiea caltiti de notar stagiar, pe posturle vacante stabilte de catre acestea in conditile leg. Data examenulu: sau concursului se stablieste de tre presedintele Uniunil (@) Examenul sau concursul pentru dobandirea caltati de notar stagiar se valideaza de catre Consiiul Uniunil, la propunerea Cotegiului director al Camere, In azul invalidrii exemenulul sau concursului, Camera va organiza, pe cheltuiala a, un nou eoncurs sau examen perizu acelagi candidat, care nu vor mal achita 0 ata taxi de paticipare. In acest caz, pregedintele comisiei de examinare va fi un ‘urenbru al Consiluial Unni, all decat reprezentanisl Cameret organizatoare tn Consiul Unian (@) Procedura de organizare si desfagurare a concursului sau examenului pentru dobancirea caltsji de notar”staglar, componenfa, numarul si modul de ‘constiure a comisilor se stablesc de catre Consul Uniuni prin regulament. (4) Numirea membrilor comisilor se face de cétre Colegiul director al fecarei Camere potrvit regulamentului aprobat de care Consilil Uniuni, cu exceptia cazulul in care se invalideaz4 examenul sau concursul, situaie in care membri ‘comisiler vor fi desemnafi, In conditilereguiamentulu, de cdtre Consiiul Uniunl (© Tematica gi bibliografia de examen sau concurs se aproba de cétre Consiii Uniuini $i 82 publio® pe sites! Unni pana cel tariu la data de 01 tunio a fiecarul an calendariste Art.7 - Colegiul director al Camerei stabiloste, pentru Camera respectiva, pan la data de 31 martie a fiecdrui an calendaristc, numarul de locurl destinate fexamenului sau concursului pentru dobandirea calitstii de notar stagiar. Numarul total de locuri se stablleste de cate Consiul Uniuni. ‘Att 8 - (1) Colegiul director al Camerel stabileste, pad la data de 15 mai a flecarui an calendaristic, birourie notariale in care nota stagiar vor efectua stagiul de progatice practi, @) Pentru ca un birou notarial sd fe avizat de cite Colegiul director al Camere 1n vederoa desfigurarli de catre notari stagiari a stagiului de pregatire practic, notarul public care va coordona activtatea de pregatire lrebuie s& indeplineasc& urmatoa'ele condi ') are, pana la data de 15 mai a anului tn care este organizat examenul sau cconcursul, cel putin 8 ani vechime in functia de notar publi: ») Se bucurd de o buna reputatie profesionala, prezumat, in acest caz, prin lipsa saretiunilor discipinare aplicate prin hotardre defini, In util 3 ar Art 9- (1) Dupa promovares examenuibi sau concureui, netarul stagiar va Inchela contract de pregatre cu inttutul Notaral Reman, denumt in continuare INR. In contractul de preg se va cuprinde perioada legalé de desfsurare a stagiluicondiile de desfasurare a acestuia, cuantumul si modaltatea de plat a cheltuietlor de pregatire. Contracele de pregatre se Incheie in termen de 20 de zits calendaristice dela vadarea de catre Corsilul Ununi a rezulatolor concurs eau fexamenull gi 86 comunica Biroulul exeeut (@) Dipa promovarea examenuilli sau concursuui gi incheisrea contractulu de pregaie, candidal are obigata s& urneze, timp de 2 ani, cursurie de pregatire teoretid practic, {@)Caltatoa de notarstagiar Incateazs tn urmétoarele cazurk 8) efuzulincheieri contractuli de pregatie cu INR: b) absentia nejustiata la cel putin 15% din total oreloralocate cursuior de progaticeteortica s practca; €) neplatachetuelloraferentepregdti; 4) respingerea la dova examene de detintiva ¢) ipsa nejusticata la doua examene de defiiivat 1 respingerea la un examen de defintvat slips nejustiicata fa alt examen de defnitvat (4) Incetarea calli de notarslagiar se dispune de cate Biroul execstiv al Consul Uniuni din oficiy ora sesizarea INR, a Colegiul dvetor al Camere sau 4 notaruk publ: coordonetor Art. 10 - (1) Stagiu! de pregatire teoretica si practica a notarull stagiar este de2 ani, fard postbiltatea reducer acestuia, si se desfagoara dupa cum umeaza: a) {an de pregatie teoreticd in cadrul INR; ) 1 an de progatire pracicé in cadrul biroului notarial desemnat de Colegiul director al Camere’; (2) Pregatirea teoreticd si practica se poate prelungi, la cererea notarul stagier, ca urmare a respingerii sau lipsei ia examenul de defintvat, caz in care notarul stagiar are obligatia s& tsi prelungeasc, pe cheltuiala sa, contractul de pregatire cu INR. ‘Art. 11 ~ (1) Pregtirea practicd se efectueazs tn cadrul biroulul notarial $1 ‘const Ti ‘a prezentarea sub aspect practic de catre notarul publie coordonater a evidenjclor notariale si finaneiar-contabile, a arhivel, precum gi a modillui de luen cu publicut, i prezentarea si explcarea do catre notarul public coordonator a modului de Instrumentare a actelor gi procedurilor notarial; ©) asistarea notarului public coordonator, de care notarul stagiar, la Instrumentarea actelor si procedurilor notariale, @) Colegiul director al Camerei, din ofici, la sesizarea notaruiui public coordonator cu prive 1a imposiiltatea desfigurérii stagiulul ori la sesizarea ‘otarulu' stagiar cu privire la modul necorespunzator de desfigurare a pregatii, dispune desemnarea unui alt notar public coordonator. Programul de destagurare a stagiuul la nivelul biroului notarial este de minim 6 ore in flecare zi lucratoare, (4) Pe pericada destaguravistagiului Ta biroul notarial, notarul stagiar nu poate ‘sornna riclun act notarial si nu poate instrumenta nicio procedura notarial (@) Colegiul director repartizeaza, cu acordul notarului publle coordonater, notarul stagiar sau notari stagiari care vor efectua stagiul de pregatre in cadrul birourlor notarilor public: (©) Cu aprobarea Colegiuul director al Camerei, un netar public coordonator poate Indruma cel mult 2 nota stagiari in acelag imp. (7) Pentru perioada in care asiguré pregatirea notaruluistagiar la biroul su, INR va achita notarului public coordonator pentru fiecare notar stagiar pregatit un procent din taxa de gcolarizare, procent ce va fi aprobat de Consilul Uniui (©) Caltatea de notar stagiar este compatibila cu desfasurarea altor activi) profesionale, cu condija ca acestea si nu aducd atingere onoarel si bunelor (G) Suspendarea efectuaili stagiului ee diepune de cate Biroul executiv al CConsiiuii Uniuni, pe o perioada determinata, in cazul In care notarul stagiar se afié Inna dire urmatoarele stat 9] in caz de boala, pe perioada concediului medical care depageste 20 de 2le; jin caz de concediu pentru cresterea si ngrijirea copilulul tn varsta de pana a2 ani sau, in cazul copilulul ce handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, ©) la cererea notaruul stagiar, pentiu perioade care nu pot depasi, curmulat, 3 (10) Pe durata suspendaii, notarul stagiar nu are dreptul sé perticipe la cursutle de pregitice teoretic gi practica, Daca pe durata stagiulu, datortt suspendérlorinterverite, notaru! stagiar a absentat la cel putin 15% din totalul orelor de pregatie teoreticd gi practics, aoesla ere obigalia wa eteclucer, pe calls Ia rele de pregeitre absentate, corespunzator continululul precat pe perioada absentel a ‘Act, 12 - Dupa finalizarea perioadei de staglu, INR elibereaza notaruiui stagiar un cerllicat de absolvre care confirma efectuarea stagiului de progatre teoretica si practic’ $i confers notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitive. ‘Art. 13 ~ Examenul de definivat pentru notarit stagiari se organizeaz& de cite INR, la cererea Consifulul Uniunl, pentru ocuparea posturilor vacante cuprinse In ordinul de actualizare prevazut de art. 21 alin, (3) lt. b) din lege. Data examenulul 2 stabilgte de cdtre pregedintale Uniunl Art. 14 ~ (1) Procedura de organizare si destaigurare a examenulul de defnitivat, componenta si numérul comisilor, precum i modul de constitute a ‘acestore ‘so stabileso prin Regulamentul penta organizarea si desfagurarca ‘examenutui de defintivat gi a concursului pentru dobéndirea calitatii de nolar public, aprobat prin ordin al ministrulu juste, la propunerea Constliului Unni (2) Dovada indeplnii concitilor prevazute de art. 22 It. a) - 9) din lege se face prin aplicarea, in mod corespunzator, a dispozitior art. § alin (1) din prezentul reguiament (@) Dovada Indeptnit conditist prevazute ta art. 22 Ith) din lege se face tn conditile stabilte prin regulamentl previzat Ia alin, (1), ‘Art. 18 - (1) Numicoa membrilor comisilor se face de cétre Consilul Uniuni, cu exceptia reprezentantior MinistruluiJustifei, care se numese prin ordin al minstrulu justivel (2) Hotarérea prin care se stabieste componenta comisilor se comunica de Indata, car nu mai tarziu de 3 zle de la emitere,ditectio! de specialitate din Ministrul Justi (@ Un exemplar al hotaratllor date de comisile constitute In condiile Regularmentului pentru organizarea si desfisurarea examenulul de definiivat si a coneursulul pentru dobindiroa caltiti de notar public se comunic& direofel de specialitate din Ministerul Juste ‘Act. 16 - Notati stagiari sustin examenul de defintivat numai pe posturlle de notar public vacante, existente in citcumscripia Camerei la care au sustinut fexamenul de dobandire a caltati de noter stagiar, prevazute In ordinul de actualzere. Act 17 - Pentru sustinerea examenului de defintivat, Colegile directoare ale ‘Camereler propun un numér de posturi vacante egal cu numarul notarior stagia care au fnalizat stagiul de pregatie in Camera respectva ‘Act 18 -In cazul tn care tn urna desfiguréil examenulul de defintvat nu se ‘cup tate postutle prevazute in ordinul de actualizare pentru examenul de efinitvet, Colegiul cirector al Camerei le va reporta si redistrbul pe categori de Posturi vacante th actualizarea urmatoar. ‘Act 19 - (1) Dup& validarea rezultatelor examenului de defintvat, candida ‘admigi ii vor exprima, In ordinea mediior obfinute, In fata Colagluui director al Camerelin care au sustinut examenul sau concursul de dobandire a cali de notar slaglat, spurte Je ovopare a posturior vacanle wxistente Mn cicumstrptia acelel Camere. (2) Dupa exprimarea optiunior, se Tnainteaz® ministrului justtiel propuneres de emitere a ordinelor de numire in functia de notar public @ candidatlor dectaraj admis {@) Procedura de exprimare @ optunilor side formulare @ propunerii de numire in funcia de notar public a notafior stagiari se stabiloste prin Rogulamentul pentru organizarea si desfigurarea examenului de defintivet si a concureulul pentru dobénditea caltati de notar public, aprobat prin ordin al ministulu justijel, fa propunerea Consilulul Unni ‘Subsectiunea 2 - Dobandirea calitsil de notar public de catre persoanele care ‘au cel putin 6 ani vechime in functit de specialitato juridic& Art. 20 - (1) Poate dobandi calitatea de notar public persoana care indeplineste ccurmulat” conditile provazute fa art. 22 It. a) -g) din lege, are cel putin 6 ani vechime int-o functie de specialitate jurdicd si promoveazé concursul pentru dobandirea cali ce notar public, organizat de INR. (@) Dovada indepliniri condiitor prevazute de art 22 lt a) - g) din lege se face prin aplicarea, in mod corespunzator, a dispozitilor art. ali, (1) din prezentul regulament, care se completeeza cu urmatoarele act: @} dovada Indeplinii condijel privind vechimea de cel pulin 6 ani Into funclie ce specialtate juridica, care se face, in conditile legh, cu copia legalzaté a ccametulii de munca, adevorinja eliborat de catre angojator gi, dupa caz, de Inspectoratul Teritorial de Muncé sau de orgenizatia profesional din care face parte sau a fécut parte candidatul, precum si cu orice alte documente prevazute de legislate in vigoare; b)dovada promovari concursulu, care se face cu hotérarea Consililui Uniuni do validare a rezutatelor concursului pentru dobandirea calitfiide notar public. ‘Att. 24 - Cererea de inscriere, impreund cu dovezile de Indeplinite a conditiior de nsotiore la concurs gi de plats a taxei, se depun de cite candidat la sediul Camereitn a carel circumscriptie doreste si Ig destgoare actvitatea ca notar public si exist postur vacante prevazute tn ordinul de actualizare corespunzator. ‘Att. 22 - Concursul pentru debandizea calitji de notar public se organizeaza de care INR, la cererea Constulul Unni Art 23 - (1) Procedura de organizare si desfégurare a concursulu componenta gi numarul comisilr, precum si modul de constitute a acestora, se Stabliesc prin Regulamentul penis organizarea gi desfagurarca exementii de definitvet gl 2 concursului pentru dobancirea caltaii de notar public, aprobal prin ordin al ministrulu juste, la propunerea Consiful Uniuni 2) Numirea membilor comisiior se face de catre Consiliul Uniuni, cu exceptia reprezeriantilor Ministerulul Justi, care se numesc prin ordi al ministrului juste Componenta comisilor, precum si orice modificare a acestoia, se comunics ditecjei de specialtate din Ministerul Juste (4) Un exemplar al hotérailor date de comisile constitute in condiile Regulamentului pentru organizarea gi desfaigurarea exemenului de defintivet 51 a corcursulul pentru dobiinditea caltti de notar public se comunicd dreofel de specialitate din Ministerul Juste ‘Art. 24 - (1) Dupa valdarea rezultatelor concursulul, candidatii admis! igh vor exprima, In ordinea medilor obfinute, in fafa Biroului executv al Consiulul Uniuni 6 coptiunile de ocupare a posturilor vacante existente th cadrul Camerel unde s-au (2) Dupa exprimarea optiunior, se Tainteaza ministrlui juste! propunerea de emitere a ordinelor de numire in functia de notar public a candidailor declarali admis (@) Procedura de exprimare a opfunlor gi de formulare a propunerii de rumite in functia de notar public se stabileste prin Regulamentul pentru organizarea i desfajurarea examenului de definitivat gia concursului pentru dobandirea calitti de nota: publie, aprobat prin ordin al ministulst justo, la propunerea Conall Uniuni ‘Att. 25 - (1) Dupa numirea tn functe, notarul public are obiigatia de a urma, pe cheltsialé propre, cursurlle de pregatre practica organizate de INR, cu privie la rmodul de indeplinire a actelor si procedurior notaviale, precum sila organizarea gi functionarea biroull notarial. {@) Durata cursurilor de pregtire se stabileste de eatre Consilal Uniuni, ar la finalul acestora se elbereaza un certficat. ‘Subsoctiunea 3 - Dobéndirea calitii de notar public de catre judecdtorl de la Tnalta Curte de Casatie gi Justitie ‘Att. 26 - (1) Judecdtori de la Tnalta Curte de Casatie gi Justtie pot doband; la ccerere,fard examen, caltatea de notar public, In temeil dispoziifor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecdtorior i procurotiler, republicaté, cu "modifczile g1 completa ulterioare. (2) Cererea de numire in functie se adreseaz ministrulu juste, n termen de col mult un an de la data exoirari mandatului sau eliberarii din functie din motive neimputable ) Termenul de 1 an pentru depunerea cereri de dobandire, in conciile legi, 2 calititi de notar public de catre judecators de la Inalta Curte de Casafe gi Juste, se calctleaz de la data publica in Moritorul Oficial a decretulul de eliberare din functia de judecator. Art. 27 - (1) Cererea se depune la directia de specialtate din cadrul Ministerului Justijel, va cuprinde Camera in cadrul céreia solictantul doraste sa isi destagoare activitatea gi va fi insofté de dovada publicari decretului de elberare din functie, precum gi de dovezile din care rezuté Indepinirea condijilor prevazute de lege 2) Corerle depuse pénd la data de 31 marti a fiecdrui an vor fi avute tn vedere la actualizarea din anul respectiv a postuflor cu aceasta destinafc. Centralizatorul cuprinzand numérul cererilor de postur, cu indicarea Camerelor pentru care s-au exprimat opfiuni de numie th funelie, se comunicé Consiliuui Uniunii pentru afi avute in vedere, la actuaizarea din anul respectiv, solicitaile de postur destinate judecstorlor de la Tnalta Cute de Casati si Justi, (@) Ceretie, respect actele doveditoare, depuse dupa data prevazuta la ain (2), rman in evidenta directioi de specialtate din Minister Justivel si vor fi avute in vedere in anul umator la actualizarea posturlor cu aceasta destinafe (4) Dupa primizea de la Ministerul Juste’ a centralzatorulul euprinzand ‘numarul cerenlor de postur! de numire In funeye Yara examen, Gonsiiul Uniunt va soliita Camerelor formularea de propuneri pentru actualizarea posturllor destinate acestora, Att 28 - (1) La formularea propunerlor de actualizare, Camerele vor avea In vedere numérul cererilor formulate $i criterile prevazute de lege, (2) Posture destinate judecatorior de la Inalta Curte do Casati gi Justitie vor fi locate in runicjpil regedinté de judet si vor fi comunicate de care Consiial Uniuni ‘inistruuljustitel, in vederea emiter ordinull de actualizare ‘At. 28 - (1) Judecatori de ta Inata Curt de Casati si Justi gl vor exprima itn corete series, adtaeaté deectioi da spaciaitat, anf da ocupare a posturlor prevazwre In ordinul de actuatzare, In termen de 2 lun dela publicarea acestula in Monit! Ofcial al Romane, Partea a= lll, focare arsténd In cererea de ‘exprimare 2 opjiun, ordinea de prefers peniru ccuparea posturior din Gircumseipfa Camerel mentionate in cetere. Ordinul de actualzare se public $1 pe pagina ce internet a Ministeruui Justi (2) Judectori nu pot opta pentru un post vacant existent in até Camera decat cea preceatl in cererea de numie. in cazul in care. mai mull jugecstor opteaza pent acelasi post din circumsciptia Camel arétate in ceree, departajarea se va face prin aplcarea, In lumatoarea ordine a ererlor de priortate 2} are vechime mai mere th funcia de judectr la neta Curte de Casati s Juste: are vechime mai mare in funcia de judecatorslsau procuror are ttl de doctor in dept 4) are activtate ma indelungeta in funci de specalitate judi: 6} a Tunctonat ca judecatorgi'au procuror, pe o duraté mai mare de tim, la instanfe judecatorest din localtatea in care a soictat numirea, 1) obtiaut o medie mal mare la examenul de licens sau de diploma ‘Att 30 - (1) Dupa numiea tn functia de notar publica judecatorilor dela nalta Curte de Casatic gi Justiti, acestia au oblgatia sa urmeze, pe cheltuialé proprie, cursutile de pregatire organizate de INR cu privre la modul de Indeplinire a acter gi procedutlor notarale, organizarea si funcfonarea Uniunii, a Cameret si a biroulul otarial (2) Durata cursurior de pregatire va fi stabilté de catre Consilul Uniunl, iar ta finalul acestora se va elibera un cartfcat. SECTIUNEA 2 ‘Actualizarea numarulul de notari publici ‘Act 31 -Numarulnotarlor public din localitie alto th crcumseriptia feed Judecdtori sh din municipiul Bucuresti se actualzeara, pe baza.propuneror Cameretr,distnet pentu fecare dintre urmatoarele categori de postr prevazute in ordincl do actuaizare 8) posture destinatejudecdtorior de la nat Curte de Casate Justi; 6) posture destinate notarior stagiar care vor eueline exemerui de defritvet, ¢) sosturie destinate persoanelor care au cel pufin 6 ani vechime In func de speciale juried si care vor susline concursul de dobandite a cali de notar bl PUG) gesture destinate schimbatior de sedi ale birourlor notaries Art 32 - La formularea propunerior de actualizare, Camerele vor avea in vedere ziterile previzute de lege, postutle neocupate sau vacantate dupa ultima actualizare gi asocierile dintre notari publici din Camere ciferte. ‘Art. 33 - (1) La formularea propunerilor de actualizare ge vor actualiza in mod obligato‘ cu numairul corespunzator, posturin locale tn care: ‘21 unui notar public -a incetatcalitatea In condiile leg, cu exceptia cazul In care ostul notarului public caruia Fa incetat caltatea este preluet de unul dinte rolarl puliei asociati'In acest caz, devine vacant 3i va fi avut In vodoro la ‘actualizare, postul notarulul public agoclat care a preluat postul notarului public Cruia +2 incetat calitatea: bi un notar public este asociat int-o alld Camera pe © perioad care a depagit 5 ani sau este suspendat pe o perioada care a depasit 3 ani un notar public ska schimbat definiv sediul biroulul notarial tn aki localitate, n condi leg, (@) Posturile indicate la alin. (1) se cuprind in ordinul de actualizare din anul urmaitor, cu una dintre destinaile stable de care Camera. ‘Att. 34 - Camerele vor inainta propunerile de actuaizare Consifului Uniuni ‘care va verifica daca sunt Tndeplnite criteriie de actualzare prevazute de lege $i daca posture affate in situajilo provazute de art. 33 au fost propuse pentru a fi Cupringe in ordinul de actualizare, Art. 95 - In cazul in care, in urma verificdilor, Consiiul Uniunil constata c& le formularea propunerior de actualizare nu au fost respectate de cétre Camere ciiterile prevazute de lege si prezentul regulament, acesta va proceda le suplimentarea, In mod corespunzator, a numarului de postu, pe care le va inainta rministruui stil in vederea emiter ordinulul de actualzare, SECTIUNEA3 Numirea in functia de notar public ‘Art. 96 - Propunerea de numire in funcfia de notar public a candidatilor care Indepiinesc conditile prevazute de art. 22 din lege se formuleazé de cétre Biroul ‘executl al Consilulu| Uniuii si se inainteaza Ministerului Justi In vederea emitei ordinuluide numire, impreuna cu documentele care fac dovada indepliniri conditilor prevazute de lege, certificate de catre Uniune ca find conforme cu original 2a] dosarele de inscriere ale candialior; b) hotirérea de validare a rezulatelor examenului de defintivat, raspectiv a rezultatelor concursului de admitere In functia de nolar public, din care rezuta declararea ca admisi a candidatilor pentru care se propune numirea ca notar public, ‘Att 37 -Notarul public este num in functe prin ordin al ministulul juste, pe baza reteratului Intocmit de directa de specialtate din cadrul Ministerului Justi privind indeplinirea condtilor de numire prevazute de lege. ‘Act 38 - Ordinul ministrulu jusitiel de numire in functia de notar public £2 temite in termen de 30 de zie de la comunicarea propunerior de catre Biroul executiv al Consfiuiui Uniuni $i cuprinde numele i prenunele nolarului pul, cxeuarseaiia judecdterie! sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, procum i localitatea In care teste numitacesta, ‘Art, 39 - Dupa emitere, odinul de numire in functe va f inaintat Uniuni, care Iva comunica, la randul s8u, Camerei din care face parte notarul public, pent af ‘ransmis acestuia, ‘Att. 40 - In termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire in funct notarul pubic are obligatia s& igi Inregistreze sediul biroului in Registru national de evidente @ notarlor public! (RNENP), finut de catre Uniune, Att. 41 - (1) Dupa emiterea ordinulul de numire, notarul publle va depune jurimantul, ta Bucuresti, Int-un cadru solemn, in fala ministului justijel si @ pregedinieiui Uniuni sau a reprezentantilor acestora, @) Depunerea jurimntului se consemnesza Intr-un proces-verbal,Intocmit in pairu exemplare, care se semneaza de notarul public gi de persoanele prevazute la alin. (1). (©) Un exemplar al procesuiui-verbal si al juramantulu se tnmaneaz3 notaruul public, ar cate un exemplar din celelalte ‘rel se pastreazé in athive Ministerului Juste, a Uniuni gi, respectv, a Camerel SECTIUNEA4 Asocierea gi incetarea asocieril notarilor publict Art. 42 - (1) Activitatea notarilor publci se desfésoara i cadrul unui birou ‘notarial individual sau asociat, in care poate funcfiona un notar public, respectv, mai ‘mul! notari public asociat @) Asocierea si Incetarea asocieriinotarlor public care au sediulbiroulul In circurseripia aceleiasi judecétori se dispun prin decizie @ Colegiul director al Camerei in a ciel raza tertoralé se aflé judecdtoria In circumscriptia céreia au sediul nota public (@) Colegiul director al Camerei avizeaz’ asocierea, aviz in baza céruia se temitelicenfa de functionare pentru societatea profesional astel constituita, (4) Pentru avizarea favorabili a asocieril, Colegiul director al Camere veritics ac netarilpublici asociali au prevazut in contractul de societate urmatoarele elemente obligato: 2a) denumirea gi sediul societati profesionale, precum gi durata asociri b) modul Tn care se vor fine evidentele notariale gi fiscale, respect, in partis separati sau in partiddi comunds. In eazul in care evidentele se fn in parila comuna, se mentneaza notarul public care, dupa Incotarea asocirl, va prelua, tn intregime, arhiva notarial g| economico-inanciaré; 6) care dintre brouile notarlor publci care se asociaza se va inchi si custocele care va prelua arhiva creala de acest brow, 4) bioul In care Ts va desfagura actvilatea societatea profesional ca urmare 2 asocier, cu mentiunea, daca este cazul,c& acesta va functiona utliznd registrele notariale deja deschise; la sfargitul acestora se va Inchsia un proces-verbal care va cuprinde data si numarul de iivegistrare de la care notari publch srau inoeput actvitatea in asociere: ‘e)menfiuni cu privire la cota de participare la venturi gi cheluil (9) Dispozitile alin. (3) se aplica, dupa caz, in mod corespunzato, sin situatia 1m care unul sau mai mulfi nota publci ies din asoclere fara ca sodelelce profesionald s& se desfinjeze sau se coopteazs noi asaciaf precum (8) Tn cazul asocietil, prelungiti sau incetari asocieri, notari publici vor depune, pentru a f Tnaintat Ministerului Justiel, un exempt original al actu juidic prin care partie dispun asupra asocier,prelungitl de asociere sau Incetail asocier La cerete, 92 vor tnainta gi urmatoarele: | copia actulilactelor juridice prin care pails au convenit anterior asupra asocieti prelungini de asocere sau Incetati asecierl cu unul sau mai mull asoci bj copia ordinelor, sau, dupa caz, a decizilor prin care s-a dispus anterior supra asocieni, prelungiri de asociere sau Incetiliasccieri cu unul sau mal mul asaciat ©} copla ordinulul de nurmre In functie sau, dupa caz, a ultimulul ordin de schimbare definiiv a sediulu brouli Art 43 - (1) Asoclerea ¢I incetarea asocirlinotarlor public care nu au sediul biroului in circumscriptia aceleiasi judecatori se dispun prin ordin al ministul justi (2) Notatii publi care nu au sediul biroulul tn circumscriptia acoleiasi judecatori se pot asocia numai In partida comuna, cu avizul Colegiului sau, dupe ‘caz, al Colegilor directoare ale Camerelor. Asocierea se dispune prin ordinal ‘ministruui justi, dupa veriicarea tndepiiniil condiilorlegale. In scopul veriicri indeplini conditlor legale, Biroul executiv al Consifului Uniuni va tansmite, termen de 30 de zile de la primirea de la Camera, carorea notarlor publi, Ins de avizele corespunzétoare. La cerere, se vor anexa gi documentele care stau la aza avizelor. (@) Pentru emiterea avizului in vederea asociert notatior public din cadrul aceleiag. Camere gi care nu au sediul biroull In circumscrptia aceleiasijudecstor sau din Camere dferte, Colegiul director al Camere’ in care urmeaza 84 se asocieze notarul public, respectv, Colegiul director al Camerel din care pleaca notarul public, vorificé tndepinirea urmatoarelor condi: '2) in circumscripia judeedtoriei tn care este numit nctarul public care solicit s& plece prin asociere raman sf isi exercite functa col putin doi notar public ) in anul in care solicta asocierea, precum i in anul anterior, nu ba fost aplicaté sanctiunes discipinara a suspend din functe: ©) daca au fost luate masutle necesare pentru predarea arhivel creat anterior 4) efectuarea plailor scadente cétre Camera, Uniune gi entitle subordonate acestora, ©) efectuarea plajiior scadente care bugetul de stat, respectiv impozitul pe transfert! propdetati, taxa pe valoarea adaugata, tarfele Agentici Nationale de astra si Publicitate Imobiliara, a altor asemenea pla), cu excoptia impozitului pe venit (4) Neindeplinirea cumulativa a conditilor prevazute la alin. (8) atrage respingerea avizail cererii de asociere, pana la data la care rotarul public face dovada indeplinini acestora (6) In cazul asocieri notarilor public din Camere dierte, cererea de asociere se depune la Camera in raza céreia Isi are sediul notarul public care solicits $2 tsi schimbe sediul prin asociere, in vederea avizari. Pentru avizarea favorabila a cereri, Colegiul director al Camerei verfica indeplnizea tuturor condiilor prevazute la alin, @). Cererea, Impreun’ cu avizul favorabil, se transmit, n vederea avizali, Camerei ‘in a cre crcumscriptie urmeazé si functioneze societatea profesionala, (6) Colegiul director al Carerei In a carel choumscrpiie se solic se pronunt& prin aviz, avand In vedere urmatoarelecritei ‘@) cerinfele rezultate din intnderea tertorulul, bb) numarut locuttrior; C volumul si tou! procedutliornotariale solcate de catre public «di media anual a onorarior Incasate de birourlle notarale, pe local | postutle destinate notatilr stagiari care vor sustine examenul de definitvat. () Impotrva avizului, Camera sau notarul pubic poate face plangore la Const Uniun Att 44 - Cererile de asociere dintre notail publici se solujoneaz’ potivit procaditi aprobata prin hotarare a Consiivl Unkinl ‘Att. 45 - Prin exceptie de la prevederil art, 43, dacé notarul public care vine dintro até Camera solicits prelungirea duratel asocieri sau asociorea cu un alt notar public da Camera in care a venit prin asociere, aceasta se poate face la cererea soliitanjlor adresata Colegiuli director al Camarel in care ig! desfgoard activitates In asociste notaril publci, fr a mai fi necesar avizul Camerei din care provine notarul public At. 46 - Data incetari exercitaii activitati notarului public In biroul notarial In care a functionat anterior asocerl este data Inregistrail asocierii In RNENP, tinut de Uniune, Certficatu de inregistrare se comunica, de indatB, Ministeculul Juste Act. 47 - (1) Notarul public nu igi poate destagura activitatea concemitent Intrun birou individual si int-0 societate profesionalé' sau Tn mai multe societi profesionale (2) Notarul public nu poate functiona tnt-un birou notarial fr a aves licen de functonare, dupa caz, pentru una dinre formele de exerctare a profesiei @)In cazul in care intr-o societate profesionala sunt asociali doi sau mel mui nota public, dintre care numai unul este numit Tn locaitatea in care igi are sediul societatea profesional, iar acestuia Ti Incetoaza caltatea fara a se face aplicarea Aispezitlor art. 20 alin’ (4) gi (5) din loge sau igi schimba ediul Tn ald localitate, societatea profesionala inceteaz’, (4) Prin asociete, notarul public nu tsi pierde dreptul la birou individual. La Incstarea asocieri notarul public Isl va putea desfasura actvitatea int-un birou notarial individual sau int-un birou notarial asocat ‘Art 48 - Transformarea unei forme de exercitare a functiei Tn alta nu atrage lichidarez in ceea ce priveste evidentele nolariale, procedurle notatiale in curs de deefigurere, ariva gi evidentelefinanciar-contabile, SECTIUNEA 5 ‘Schimbarea sediului biroului notarial ‘Art. 49 - Notarul public, in funclie sau suspendat, isi poste schimba sediul biroului notarial dintr-o localitate tn ata localtate, In condltile art. 20 din lege, ‘Att 0 - (1) Schimbarea sediului biroului notarulu public din localtatea in care ‘esto numit, Intro localitate in ckoumscriptia aceleiagijudecatori sau din ircumscriptia altei judecstori, se face prin concurs pe post vacant prevazut in ‘rdinu de actualizare, (2) In cazul in care pentru postul vacant cu aceasta destinate existé un singur candida, schimbarea sediulul biroului notarial se va face la cererea notaruiui pubic, fr a sustine examen. (8) Schimbarea sediului biroului notarial dnt-o localtate tn alt localitate so poate realiza prin Tncetarea cali notarului public titular gi preluarea postuli acestuia, la cerere, de catre notarul public asociat @) In cazul In care tn societatea profesionalé functioneaz’ mal mult de doi notarl publci asociai, care nu sunt num in localtatea respectiva, locul vacantat In condi alin (3) se ocupa de notarul publie neminalizat prin contractul de arociers de catre notarul public ttuler, dintre notari asociaf. In cazul in care nu este ‘nominalzatnictunul dinte nota asociall, locul vacantat se ocupa prin concurs, find reportatin acest scop in anul urmator, In conditle egi gi ale prezentului egulament ‘Act 61 -In cazul in care in localitatea din care urmeazA sa fsi schimbe sediul ‘otarul public nu isi mai desfasoard activitatea un alt notar publi, Colegiul director al Camere este cbiigat s8 asigure continutatea serviciului notarial, precum si preluarea arhivel At. 82 - (1) Notari publici care dorese st Isl schimbe defintv sediul biroulu notarial ‘ni-o alts localitate depun la Uniune, In intervall 1 ianuerie ~ 31 fanuarie al fiecdrui an, cerete in care menfioneazi iocalitatea, circumscrplia judecatorei precum gi ciccumseripia Camere! in care dorese 88 gl schimbe sediul @) Cererile vor fi centralizate gi transmise Camerelor In ale ciror circumscipti se af locate pentru care se solicit postu, pentu a fi analzate la formularea propune'lor de actualizare, ( Concursul de schimbare de sedii se organizeazd de citre INR, la solicitarea Conslivlui Uniuni, gi consta int-o proba sera de practica notarial, (4) Comisia de vetfcare a lucratlor scrise de practicé notarial la concursul de schimbare de sedi este formata din 3 notari public! desemnat) de cdire Consilil Uniuni (6) Rezuitatele concursului de schimbare de sodii se valideazé de Consiul Uniun (©) Locurile ramase vacante Tn urma schimbériior de sedil vor fi prevazute tn urmatorul ordin de actuaizare. (7) Procedura de organizare si desfagurare a concursului de schimbare de sedi se stabileste prin reguiament aprobat de catre Consil Uniuni, in condiile egi $1 ale prezentuiul regulament. (@) In termen de 3 luni de la emiterea de cite ministrul juste a ordinului de schimba'e 2 sediulul, notarul public are obligatia dea face Insctietle corespunzatoare in RNENP si de a obfinelicenta de functionare. (8 Data incetéi exerctéri activi notarului pubic Tn biroul notarial n care a functionat anterior schimbari defintive a sediului biroulu este data tnregistrarli noului sediu al broului in RNENP, tinut de Uniune. Certficatul de inregistrae se comunid, de indata, Ministerului Juste, SECTIUNEA 6 Inregistrarea sediului biroulut notarial Eliberarea gi retragerea licentet de functionare Art, 53 - (1) Inregistrarea sediului broului notarial se face, la cererea notarului public, in RNENP, tinut, potivit leg, de care Uniuns. (2) Registrul ge tine in format electronic de oétre Uniune. Ministerul Justi, prin diretia de specialitate, precum gi Camerele, vor avea acces on-line permanent, pe baza de semnaturd electronica calficala, Art. 54 - (1) Pentru evidenta amprentei siglo, a timbrului sec, procum gi a specimenelor de semnatura, se va tine de catre Uniune o mapa separata cu acestea Specimenele de sig, de timbru sec si de semnatura se vor da In fata unui notar public, care e va legaliza, dupa care se vor depune la Uniune. (@) Inseriunle. provizute Ia alin, (1) au termen de péetrare ls RNENP permanent, ‘et. 85 - (1) Nolarul public care, dup numire, igh va desfésura activitatea Intr-un birou individual notarial este oblgat, in termen de 3 luni de la emiterea Cordinulu' de numire tn functe, sa Ts Inregistreze sediul biroulu individual in RNENP. Pentru Tiegistrare, notarul public va prezenta ordinul de numie in functie, sigilul gi specimenul de semnatura, dovada depuneri jurimantulul, precum si licenta de functionare @) Notarul public care, dup numire, igi va desfasura activitatea Intr-o societate profesionala este obligat s obtind licenta de functionare si $8 Is] Inregistraze in RNENP atat ordinul de numie In funcje, cat si ordinul de asociere sau, dupa caz, decizia Colegiului director al Camere, in termen de 3 luni de la emiterea ordinulai de numire, respectiv, de asociere. Pentru inregistrarea ordinulul de numire, notarul public va. prezenta ordinul de numire in functie si decizia Colegiul director al Camerei de avizare a asocier iar pentru Inregisrarea socitai Profesionale, ordinul de asociere sau, dupa caz, decizia Colegiului director al Camere), sigiul si specimenul de semnatura pentru localitatea unde va functiona societatea profesionala, dovada depunerii jurdmantului, precum $i licenja de funejionare. ©) Dispozitile alin. (1) gi alin. (2) se aplicé in mod corespunzater gi In cazul Inregisrari in RNENP ca urmare a Tnoetéri suspends (4) Notarul public Ig Ineepe activtalea numal dupa efectuarea inregistai in RNENP. (©) Cerfiicatul de inregistrare in RNENP conferd notarului public dreptul de 2 deslagura efectiv activites. Cerificatul de Tnregistrare se comunica, de Indata, Ministerlui Justi (6) Dupa inregistrarea la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nnolarul pubic are obligatia comunicérii catre RNENP, de indatd, a codului de ‘dentiicere fiscala, ‘At 86 - (1) In cazl near, dup numice, dar inainte de expiraoa termenui de 3 luni de a emitrea ordinal de ume, nelaul public soteta suspendarea cin funelia bo naar publ, corerea de suspendare poate depune i Minsterl Justi fav la Unie, care o va comunica instru Juste in vedorea emir orn ministulli justi’ do suspenare, Ordinul de rimir, precum odin de Suspencare, se vor nsene In RNENP fea Indep ator format (2) Grdinul de suspendare so nvegaveaza in RNENP 9 s@ comunica nota public gi Camere’ dn care aceota face part, Impreund cu un exemplar al Cortical care atestaInregitrarea suspondari in RNENP. (3) Inregistrarea unei cereri de suspendare Inainte de expirarea termenului de 3 kunt preci pen lregistarea in RNENP. rata ce emteren ordinal ministub juste! de suspendare .catati de notar pubic, hretupe eugerea fermen prevazt de art 40 alin. (1) 912) ange. Art. 57 - (1) NeIndeplinirea de catre notarul public a obligatiel de invegistrare tn RNENP in termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire th functie atrage suspendarea de drept a calitti de notar pubic, ncepand cu data expiri termerulul de inregistrare (2) Indeptinirea conditior care atrag suspendarea de drept din functie a ‘olaruldi public se constata prin dispozitie @ presedintelui Uniunl sau a unui delegat al acestuia, emisa pe baza referatului Intocmit de compartimentul de specialitate din ‘cadrul Uniuni (9) Dupa emiterea dispozije constatatoare, Uniunea tnainteaza Ministorului Justi! solcitarea de emitere 2 ordinului ministulul justilel de suspendare din functie ¢ notarului public, nsofta de actele doveditoar. (4) Camera In a cirel raza tertoriali se afl judecstoria tn circumscriptia. cola ¢ fost numit notarul public suspendat de drept are obligatia Tnrogistrl In RNENP atat a ordinulul de numire, ct si a celui de suspendare a notarului public, In termen de doua luni de la emiterea ordinului de suspendare, (@) In termen de 3 luni de la emiterea orcinulul de Incetare a suspendai, notarul public are oblgatia efectuari in RNENP e inregistrarior prevazute de lege. Att. 88 - (1) Licenfa de functionare se elibereaza de catre RNENP pe baza proba Biroulul executv (2) La cororea de emiter a licentel de funcfionare se depune de catre notarul public care Isi va Incepe activtatea Tntr-un birou lnclvidual, avizul motivat al Colegiul director, care va face menfiune despre indeplinrea urmatoarelor condi 2) biroul notarial dispune de spajlu corespunzator desfagurarl activi si conserva arhive! in conditilelegi; ' exstenfa a cel putin unui calculator, a unui scanner gia unel imprimante compatible cu calculator, functionale; o}existenfa unei conexiuni permanente la interne! d)existonta a col putin une adrese de e-mail valida; ©} eristenta a cel putin unui angajat cu contract de munca fexistenta a cel putin une’ ln telefonice gi de fax functional: 9) existenfa numarului necesar de regisire notariale securizate in conditile stable arin hotarare a Consiliul Uniun h}notarul public detine certficat digital privind semnatura electronica calitats }) notarul public are contract incheiat cu Casa de asiguréri a notarllor public, ddenumité in continuare gi Casa de Asigura }) notarul public este inregistrat ca raportor la Oficiul National de Prevenire gi Combatere a Spaléri Banilor, ¥) nolarul pubic detine certiicat de Thregistare fiscalé ellberst de autortile 1) notarul public are contract inchelat cu Centrul National de Administrare @ Registrelor Nationale Notariale (CNARNN): 1m) notarul public a prezentat dovada confectionarlsiglilul gia timbrului see de catre Monetaria Statulul 1) existenfa specimenulul de semnaturd, de sigilu sl de timbru sec, pentru localitatea in care ig va desflgura activtatoa, logalizate de un notar publi; ‘)notarul public face dovada do plata a taxei de Insctiere in Unlune, care se platesteo singurd dat8, dupd dobandirea cat de notar publi ‘Att 68 - Pe baza actolor depuse in sustinerea cereil gi avizului, RNENP. cemite licenta de funcfjonare. Licenja cuprinde menfiuni cu privire la datele de identiicare ale noterului public, sediul bitoului notarial, forma de exercitare a profesiel, numarul gi data ordinulul ministrului juste, sau, dupa caz, ale deciziei Coegiuhi Director. Ast. 60 - La cererea de emitere a licenfei de functionare, notaril pubic! care vor sisi Inceapa actvitatea intr-un birou care este In stare de functionare, ‘anexeaza urmétoarele document: al decizia de asociere emis’ de Colegiul director sau, dupa caz, ordinul de enclave amis de ministal justia bi} decizia Colegiulu! director prin care se atesta cd In biroul deja existent Ig pot desfigura activitatea mai mul notari pubic ©} decizia Colegiulu director prvind indeplinirea condijilor prevazute la art, 58 lit. b}-0) de edtre notarul care vine Tn asociere. ‘Att. 61 - Modificrile intervenite in modul de desfésurare a activittii unui notar public s2 Inregistreaza In RNENP, la cerere sau, dupa caz, din ofciv, dspozitile privind Inregistrarea in RNENP aplicdndu-se In mod corespunzatr. Art. 62 - (1) Biroul executi poate ispune retragerea lcenfel de funcjionare Tn cezul neindeplnii condifiior prevazute la art, 58, la sesizarea Colegiul director sau din offiu. Colegiul director al Camerei, dn ofic sau la corerea Biroului executv al CConsifuii Uniuni, identifica si dispune masuri concrete de remediere de cétre ‘otarul public @ neregulartiior, precum si un termen rezonabil, raportat la masurile dispuse, de indepiinre a acesiora. Retragerea licentei de functionare se dispune rnumai daci notarul public nu remediaza, In termenul stabiit, neregulartatile constatee, (2) In toate cazurlle de suspendare din funcfie a notarului public care funcfioneaza tnt-un birou individual, licenfa de functionare se retrage de catre Biroul executival Consiliulu: Uniunl la corere sau din ofc, (3) Camera, primind solctarea de la Biroul executiv al Coneilului Uniuni, va proceda de tndaid la ridicarea sigililor, a dispozitivulul digital de semnatura electronica, Inchiderea registrelor notariale si va informa Agentia Nafionala de Cadastru gi Publicitate Imobliar& (ANCPI), CNARNN si Autortatea de Supraveghere 3 Arhive Electronice de Garanfi Reale Mobliare (AEGRW). (4) In cazul notarlor publci asociat, Camera va proceda la ridicarea sigililor $1, dupa caz, @ dispozitivulu cigtal de semnatura electronica, si va informa ANCPI, CNARNN si Autoritatea de Supraveghere a AEGRM (6) La secizarea Colegiul director al Camerei sau din ofc, Biroul executi al Consifui Uniuni dispune, de Indat’, retragerea licentel de functionare, in cazurile prevazute la art. 41 din lege, (6) Retragerea licentei se Inscrie in RNENP. ‘Art. 63 - Pagina de internet a Uniuni se actualizeaza permanent pe baza datelor din RNENP cu privre la modticarie intervenite In Tabloul notalor public ‘Act. 64 - Notarul public are obligatia afigari la loc vizibl a licenjel de functionare Art. 65 - (1) Notarul public poate soficita Colegiulul diector al Camerei Infnjarea’ unui singur sediu ‘secunder Tht-o fovalitate din caxrul ciwunsiriplel judecdtorie! unde si desfagoaré activate. 16 (2) Sedile secundare se inregisireaza in RNENP, cu respectarea dlspoziitor privindinregistrarea biroulu notarial, prevazute la art. 58 (6) Ih cazul in care in localiatea in care funcjioneazs sediul secundar tsi stables sediul principal un brou notarial, sedil secundar se desfinfeaza, iar ariva se va prelua de care biroul nou infintat. (@) Ino localtate poate functiona un singur sediu secundar. Sediul secundar fare program de lucry cu publcul cel pufin o 21 pe saptémana si va avea afigat programul de funcionare. ‘Art. 66 - (1) Sigilul notarull public cuprinde denumirea fart, stema Romani, rhumele, prenumele si caltatea de notar public, precum gi localitatea unde se afl sediul Broulul notarial. Modell sigiului este propus de Consiiul Uniuni si aprobat {de minietrul justite. In cazul In care notarul public are nume compus gi mal multe prenume, pe siglu se inseriptioneaza numele Integral gi cel putin primal prenume din actul de identitate, ) Siliu! folosit de catre notaru! public la sediul principal se utilizesza gi la Instrumentarea actelor si procedurlornotariale de la sediul secundar, (@) Modelul timbrulu sec, contintul acestula gi procedura de confectionare se proba de catre Consli Uniunit (4) Pierderea, deteriorarea sau dspariia sigliulul se comunic& de indat Camerei gi se conscmneazai In procesul-verbal de constatare, semnat de cétre un angajat al Camerei cu atrbufi in acest sens gi de eatve notarul public titular al sigliulu Un exemplar al procesuiui-verbal se inainteaza RNENP, Impreuna cu incheierea de legalizare a noilor specimene de si (©) Dispozitile privind confectionarea si inregistrarea siglilor se aplicé in mod corespunzator. ‘Art. 67 - (1) Notarul public poate st dejind maxim doua sili, care vor confine stelufe a elomente de diferentiore inte ele (2 Ambele sill: pot fi folosite concomitent a instrumentarea actelor $i procedurlornotariale potrvt organizari propri a biroului notarial, stabil prin decizio intema, SECTIUNEA7 Incetarea calitaii de notar public gi ‘suspendarea din functia de notar public Subscetiunea 4 -Incetarea cal de notar public ‘Art. 68 - Incetarea calititii de notar public se constaté sau se dispune, dupa az, de ministul juste, la propuneres Biroului executiv al Consilulul Uniunil, la cererea notarului public sau din ofc ‘Att 69 - (1) Incetarea cali de nota public in cazul prevazut la an. 41 alin (1) lit) din lege se dispune de minisuljustijel, pan ortin, din ofc sau ta sesizarea Biroul excoutv al Consul Uniuni. Cororea de renuntare formula de cette nolarul public se depune la Colegiul director al Camere in care funcfjeneaza in vederea aviari (2) Ih vederea nostri actvtai notaulu public, et wane cel cal de notar public, se procedeaza dupa cum umeazs a} Colegiul director al Camerel procedeaza la vericares conditilor de continuere @ actvtai biroulul notarial de cdtre un alt notar public sau de desfintare a acestuia, bi dup avizarea de catre Colegiul director al Camerel, cererea se Tnainteaz’ Biroulul executiv al Consiliului Uniunil, care propune ministrului juste toetarea clita de notar public. Ministrul juste! va solufiona cu celertate cererea ¢} dupa comunicarea ordinulul ministulul justijel de incetare a alti de notar public, acesta nu mai poate instrumenta acte si proceduri notarale. In situajia in care natarul public nu poate lua la cunostinfs ordinul minstrulul juste, Colegia! director al Camerel va dispune luarea masurlor necesare; In cazul tn care notarul public Tst desfsoara activitatea tnt-o societate profesionalé, se procedeaza la ridicarea sigiilor si a dispozitvului digital de Semnatura électronica gi se intocmasto un praces-verbal de constatare a inestiri activitsti de notar public. Colegiul director al Camerei va informa, in scris, ANCPY, CNARNN, Autoritatea de Supraveghere a AEGRM, Casa de asiguratl a notarlor Publici sf furnizorul de semnéturé electronicé, despre incetares cali notaruli public. (@ In cazul desfingarit biroului notarial, individual sau asociat, dupa comunicarea ordinului de Incetare a caltati de notar public, Colegiul director al Camereiispune formarea unei comisicare are urmatoarele atibuti a)de a Inchide giridica registele notarial; b) de a sidica siglo, timbrul sec i dispozitivul digital de eomnaturé tronic ©) de a dispune stergerea din memoria calculatoarelor a informatilor si datelor cu ceracer notarial d) de a inventaria gi rica arhiva notarial a biroului arhva financiar-contabilé ramane in pastrarea si gestiunea persoanei careia ia Incetat caltatea de notar public, pentru definitvarea situatilfinanciar-contabile, '@)de a dispune dezafectarea firme! biroului notarial de a aduce la cuncstinta publicuul, prin afigare, faptul c8 biroul notarial & {ost destnft, precum gi locul de unde se pot solicita informali (4) Bspoztio ain. (2) se ape cazl tn care nota pub a avut sedis © In tndeplinirea atrbutilor care tl revin, comisia este spriinité de catre personalil de specialitate al Camere! (© Dupa ricicare, sigitie se inregistreaz In rogistrul de sig si se pastreaza and la obtinerea avizului Arhivelor Nationale ale Romaniei, dupa care se distrug, Fiecare operafiune find consemmata inr-un proces-verbal. [Att 70 - (1) Incetarea calif de notar publ tn cazurle previzute la art. 41 alin (1) Bb gf) din lege se dlspune de minstul juste, cin ofc sau la sesizarea Birouli execatv al Consul Uniui, pe baza documenielor medical prevazute de legisiaia In vigoare, prin care se atest incapacitates de munca sau existenfa unel bol psiee reversible (2) Dspoziile privind tncetarea acti notaruui public sau desfinfarea birouui Th care acest fs desfégoaraactvtatea se aplica tn mod corespunzaio. At. 74 -Incetarea caltaii de notar public in cazul provazut a art 41 alin. (1) It ©) din lege se dispune de minstrul justiel, la sesizarea Biroului executv al Consifulsi Uniuni, pe baca device! Colegiul director al Caneel, emis fn uta verificarior evidenfelor Camerei ga situatel de fapt. a8 ‘Att. 72.- (1) Incetarea caltsti de notar pubic ih cazul prevéut la at. 41 alin, (1) it di din lege se dispune de ministul justi, din ofciu sau la sesizarea Biroului ‘exeeutly al Consiiuiul Uniuni, pe baza hotarari Consilului de disciplind sau, dupa ‘caz, @ Consilului Uniun ora instantei dejudecata, ramasa defintva (@) Dispozifile art. 74 se aplicd in mod corespunzator. ‘Art 73 -Incotarea calititii de notar public in cazul prevazut la art. 41 ali. (1) lite) din lege se cispune de ministrul juste, din oficiu sau la propunerea alti titular al actuni disciplinare, ca urmare a aplcari tn mod repetat, in limi 8 ani, a unela Sau mal mullor sanctiuni dscipiinare cu privire la caltatea actvitati notanale, prevazuie de art 42 alin. (1) It. a-c) din lege. ‘At. 74 - (1) ncetarea cali de notar public n cazul provézut Ia at. 41 alin (1) It din lege se dispune de ministrul justi, din ofciu sau la sesizarea Biroului ‘executiv al Consilului Uniunl, pe baza copiel certificate a hota Judecatoresti de condamare rémasé definitvd sau a certfcatului de grefa din care rezuta acest fap. (@) Dupa primirea de la instanta de judecati a copiel certificate a hota [udecatcresti definitive de condamnare a notarului public, ministrul justi dispune Incetarea de indatd 2 cali notarului public. Jn termen de 3 zile de la data lust! la cunostinlé despre condamnarea dlfinitiva, notarul public, Camera din care acesta face parte gi Uniunea au oblgatia Informe drectel de specialitate din Ministorul Justitiei deepre aceasta si, dupa caz, 8 Inaintéi documentelor doveditoare, daca sunt in posesia acestora, (4) Are obligatia inant document, de la data la care a luat la cunostint de existenta hotaréi judecatoresti de condamnare, daca a intral in posesia coplel hotararifjudecdtoresti de condamnare rémasd definiva sau a unui certficat de grefé din care rezuta acest fept a} nolarul public condamnat, cétre Camera din care face parte, n termen de § aie; } Camera cate Birou exceut al Consul Uniun tn termen de 6 ile, (6) indata dupa primirea orcinului ministrlu juste! de incatare a calli notarlu publi condamnat defintv, Bifoul executy al Consul! Uni dspune fidicares licentel de functionare, ingtintand despre azeasia RNENP i Camera in care notarul st desfagoara actvtatea (@) Camere, primind instinjarea de ridicare a lcente, disoune de indata fdicarea siglo,” a cispozitvlul-cigtal do. semnétura electones, Tnchiderea fegistelr notriale gi informeaza ANCPI, CNARNN si Autoctatea de Supraveghere S AEGRIM (7) Bupa emiterea oxdinul ministruki jstife de incetare a cata de nota public se va proceda, In conuitle prezentuui regulament, la efectuarea celoriate formal necesare neta actvtatinotaruli public condarnnat. (8) Incepand cu data rémaneridefnve a hota de condamnare previzute la art. 41 alin. (1) it 1) din lege, notarul public are cbigajia de a nu met Indeplini activate notarial ‘At. 75 - (1 Incetarea cali de notar public tn cazul prevazut la art. 41 alin (1) It 9) din loge 80 constta sau se dispune de ministul juste, cin ofiu sau la sesizaren Broului exccuty al Consifuli Uniun, po baza documentel justifeatve cu privire la neindepiiniea unela dintre conte prevazute de art 22 it. a) - g) din reve 2 Dispozitle privind tncetarea actvkatii notauki pubic si desfinjarea biroullh care acest gi desfagoaré acvatea se aplca In mod corespunzator 19 At. 76 - (1) Incetarea calkiti de notar public In cazul prevézut fa art. 41 alin. (1) it. din lege se constatd de ministrul ustite, din ofciy sau la sesizarea Biroului ‘executiv al Corsilului Uniunl, pe baza certificatului de deces. @) Dispozifiie privind Mcetarea actvititi notarului public gi desfintaro biroulu in care acesta s-a destégurat activitatea se aplicé in mod corespunzétor. De ‘asemenea, se vor avea In vedere urmatoarele: ‘a} procesele-verbale intocmite de comisia constituité de Colegiul director al Camerei 22 inchela eu parsonsltl existent la nivelul Biroulu notarial, iar In lipaa _acestuiz, se vor face mentiunle corespunzatoare in procesul-verbal, bj reparizarea de care Colegiul director al Camerei a actelor gi procedurilor alate incurs de solutionare unui alt notar public, cu oblgatia incunostintai prtior; | recistribuirea pereonalului auxlar, In masura dieponibittailr, di sesizarea de catre pregedintale Camere! @ RNENP in vederea efectvsri ‘mentiunlor corespunzatoare tn registru | sesizarea de care pragedintole Camerel a organelor fiscale cu privre la decesul nolan ‘Att. 77 -In vederea incetari caltai de noter public potivit ar. 41 alin. (1) 8) $16) din lege, cererea se depune la Camera si se inainteazd ministulul juste! ptin Biroul executiv al Consiilui Uniun ‘Subsecfiunea 2 - Suspendarea din functia de notar publle At. 78 - (1) Suspendarea gi Incetarea suspends se dispun, prin ordn, de catre mist Justi, la propurerea Soul! executv af Coneilt Unni, Ia cererea otal pubic sau din ofc {@) In cazul suspendar din funcia de notar publ, termenul de suspendare incepe £4 curga de la data Incheien procesulu-verbal de pretiare a sigilor § Inchidere a register. ‘Att 79 - In cazul in care propunerea de suspendere este formula de etre Biroul executiv al Consliului Uniuni, aceasta se face in baza sesizarii Colegiulul director al Cameret in care notaru public fs] desfagoara activtatea, Att 80 - La suspendarea din exercijul functiel, notarul public are obligatia. predari, de indata, care Camera, a sgiilor, regittelor si, dup caz, a arhivel, in vvederea pastrarii pe perioada suspend. ‘Act. 81 - (1) In cazul suspendari, indata dups emiterea i comunicarea ordinuluide suspendare din functe, Colegiul director al Camerei dispune consiturea Uunei conisii care are urmatoarele atibull: a) de a inchide registrele notariale ale notarului public suspendat. In cazul th care suspendarea se dispune pe o perioada mai mare de 6 lun, iar biroul notarial nu asigura permanenta serviciului de arhiva sau la cererea notarului public, Colegiul Girectoral Camere ridicd, pe chettuiala notarului publi, registrele gi arhiva; b) de a ridica siglile, timbrul sec i dlspoziivel digital de semnatura electronica ¢) de a pune th vedere, in scris, notarulul public suspendal ca, pe pesos suspendiri, s8 nu utiizeze actele, datele si informatile cu caracter personal ale tlienflor detinte pe suport hartle sau pe suport electronic de stocare a datelor, 20 di de a dispune dezafectarea firmei biroului notarial, n eazul in care ge ridicd arhiva § registele; 1 de a aduce Ia cunostinta publiculul, prin afigare, in cazul brourilor notaiale Individuale, faptul c& activtatea biroului este suspendata, durata suspendari gi locul de unde se pot obtine informati (2) Dispozitile alin. (1) se aplicé In mod corespunzitor si cu privre la sediul secunder al noiarulu public suspend. @) In indeptinirea atributilor care 1 revn, comisia este spriinita de personalul Camere, (4) Colegiul director al Camerel informeaza despre suspendarea din functie @ notarulu' public, ANCPI, CNARNN, Autoritatea de Supraveghere a AEGRM, Casa de asigurar a rotarilor public g fumnizorul de semnatura electronic’ (© Despre suspendarea din functie se face mentiune tn RNENP gi se procedez2a la retragerea licenjal da functionare @ biroulul in care nu. mal functioneaza un notar publ. (€) Dupa Incetarea suspenders reluarea actvitii, notarul public va solcita Colegiuhs! director al Camerel predarea siglilor, a timbrului sec si a dispoziivuli digital de semnaturd electronic’. Acestea vor fresttulte de indat At, 82 - Suspendarea notarulul public n cazul prevazut de art 42 alin. (1) it 9) din lege se dispune incepénd cu data luéei masurl arestari preventive, pe teat durata masuri, inclusiv pe durata prelungiti eau menfneri acesteia, pana la Tncatarea masurliarestri preventive ‘Act, 83 - (1) Notarul public cdrula | s-a interzis dreptul de a exercita profesia este suspendat de la data la care interzicerea devine executorie, in conditile legi penale (2) Suspendarea prevazuta la alin. (1) se d’spune de catre ministrul juste, pin odin (@) In vederea efectuari procedurilor de suspendare, notarul public cru isa interzis dreptul de a exercita profesia are obligatia de a Ingtinja de Indata Colegiul director al Camerei ‘Act. 84 - (1) In cazul prevazut la art. 42 ain. (1) lit), suspendarea se dispune prin ordin al ministruui juste, pe baza une expertize medicale efectuate de comisia de examinare medicala @ judecatorilor, procurorior, magistratilor sistent) si ersonabiul asimillat acestora, precum ‘sl a candidajlor pentru admiterea In magistraturd @ La solictarea Colegiulul director al Camerei tn care notarul public ig destéigoard actitatea, Biroul executiv al Consilului Uniuni aigpune, prin dackie, prezentarea notarului public la comisia de examinare medicalé pentru efectuares Contfoluli medical. Notarul public fata de care sa dispus efectuarea controlului medical are obligatia de a se prezenta la comisia medicalé la data la care a fost convoca de aceasta, (@ Cate un exemplar al expertizei medicale se transmite Camerei Notatilor Public § notarului pubic, (@) Raportul Comisiei de examinare medicalé poate fi contestat, in termen de 5 zie, de cétre Colegiul director al Camerei sau de catre notarul publi, la Comisia superioara de examinare medicala, Aceasta va solujiona contestala in termen de 30 do zilo Lerdioare de la data Tnregistranl contestatiel, Dispozttle alin, (2) $1 (3) 80 aplicd in mod corespunzator. a (9) Dupa efectuarea expertizel medicale si, dupa caz, a solufionari contestzpei, Colegiul director al Camerel Inainteaza, de Indata, Biroulul executiv, propunerea sa privind notarul public, insofté de raportul de expertiza intial gl respect, raportul de expertiza al Comisie! superioare de examinare medical, (© Biroul executiv se pronunjé asupra propuneri Colegiului director al Camere prin dacizie, care se comunica, do Indatd, Ministerului Juste), Impreuna cu actele prevazute la ain. (6), in vederea errteriordinului de suspendare. (@ Dupa expirarea perioadei de supendare, Colegiul director al Camerel, pe baza concluzilor nei nei experize electuste de Comisia da examinare medicals prevazura la alin. (1), poate propune incetarea suspendari, prelungitea suspend ‘sau, dacd boaia esle Ireversibild, incetarea din functie potivit leg. Dispozifile alin (2) $1(6) se aplicé in mod corespunzatr. (@) Minstrel justtiet diepune, prin ordin, aeupra propunerii de suspendare din functie, 4e prelungire sau incstare a suspendari oi de Tncotace a calitainotarulul public, pe baza raportulul sau, dupa caz, 2 rapoartelor de expertizé intocmite in onformtate cu dispoztile alin. (1) sau (6), dupa caz, si a propunerii Colegiulul director al Camere ‘SECTIUNEAS Controlul actvititil notariale, evident arhiva activitii notariale Subsectiunea 1 - Controlul actvitait notariale ‘Act. 85 - (1) Contiolul profesional administrativ al actvtatii notarale so exercta, off de cate off se considera necesar, de catre ministul juste, prin inspecto'l generali de specialtate, si de c&tre Conslil Uniuni, prin Corpul de control al Unni (2) Cu exceptia controlull inopinat, fiecare enttate cu atributi de control are obligatia informa celeialte enti! despre declangarea controlull, notarul public contolatperioada de control, precum si oblecvele acestuia (3) Consiiul Uniunii poate delega Colegiului director al Camerei controlul profesional administrativ cu prvie la caltatea actelor gl lucrilor inchelate de notari public. Colegiul director al Camerel exercita controll activist birourlornotarile din circumscriptia sa prin persoane desemnate de acesta, (4) In conditle alin. (3), Colegiul director al fecarel Camere controleaza modul de tndeplnite a actelor notariale dupa 6 luni de la inceperea activitajii sau de la incetarea masuril suspend discipiinare, © In cazul In care, in urma controlului administrativ profesional efectuat In conditle art. 159 din lege, rezulta indict privind sévargirea de catre notarul public a Uunel abaterdiscipinare, efectuarea cercetari disciplinare este oblgatorie, Art. 86 - Controlul efectuat de ministrul juste! sau de Consilul Uniuni vizeaza, In principal, urmatoarele: 2) respectarea prevedetior legale, regulamentare, stalutare $i deontologice in ‘ctivitatea notarlor public b) finerea corect’ evidentelor biroulul notarial gi modul de comunicare cu evidentele gestionate de CNARNN, precum si cu celelatte evidenfe cu incidenfa tn ‘activites lata c) modul de indeplnie @ actelor si procedutlor notarial; €) modul de consttuie si conservare a ative €} conduita notarulu public In activitatea profesionalé gin societate: £) combaterea concurentei neliale 9) respectarea normelor tehnice gi iglenico-sanitare de_functionare corespunzatoare a biroului notarial, precum si accesul liber si nelngrat la servicul ‘otarial 'n impul programulul de luc cu publicul Att. 87 - (1) Controlul se dectangeazé de cate enttatle In mésura si oxercte sau de care imputemiciti acestora (@) Ordinal au, dupa coz, digpozitia de control cuprinde, cel putin, Uurmatoarele mentiun: 2) locul de destasurare a controll b'durala contol, 6} obiecivele controlulu, stabiite In conformitate cu dispozitile art, 159 din lege: g componenta echipei de contro Cu excestia controlulul inopinat, ordinul sau, dup caz, dispozitia de Control ge aduce la cunostinja Camerei In care se efectueaz’ contolul si, dupa caz daca nctari publici sunt nominalizati, notarlor publici controlaj.. Comunicarea se face, de indata, in seis, prin oxioe miloe care atesta confirmarea primi Art. 88 - Enititie tn masura $8 declangeze efectuarea contolulul sau ‘Imputernciti acestora pot dispune, in conformitate cu dispozitile art. 159 din lege, cfectuarea inopinaté a controiulu ia birourlle notariale, caz in care nu ee aduce la cunostinja notarului public ordinul sau, dup caz, dispozitia de control, decat la prezenterea echipel de contol la biroul notarial in vederea efectuarli controluli Celelalte cispozit privind arganizarea gi desfasurarea contoluli se aplicé In mod corespunzator ‘Att 89 - Pe pericada desféguréri controlulu, la cererea membrilor echipe de control, $= poate supimenta componenta echipel de contcl, se poate prelungi durata Controlutl gi se pot stabil noi obiective de control, cu respectarea dispozitilor art. 188 din eg ‘Art. 90 - (1) Notarul public are obligatia sé fie prezent la sediul bioului pe oat’ durata controluul si s8 colaboreze la desfagurarea acestuia in bune condi, cu ‘exceptia cazului cénd este in imposiblitate fort, (@ Control se destasoara la sediul biroului notarial, iar notarul public trebuie 8 puna la dispozifa echipe! de control un spafiu adecvat, precum gi logistica nevesari desfigur controll (@) Daca in cadul biroului nu oxisti un spafiu adeovat penttu derularea controlubi, atunci echipa de cantrol poate dispune, pe perioada derulrii controlulu, suspendarea temporard a aciviati biroului notarial, notarul public _putdnd insirumenta doar agele acte giproceduri care nu pot f aménate. Art. 91 - (1) Notarul public este obligat 68 transmita echipel de control orice informate solcitata, s8 prezinte toate documentele solicitate gis pund la dispoziia echipel de control copii ale documentelor solictate, In vederea alas acestora la nota de control. Notarul public nu poate opune echipei de control sectetul profesional 51 prevederile legal privind protectia datelor cu caracter personal (@ Echipa de control poate solicta explicar scnse on de cate on considera necesar. Refuzul notarulul public de a formula noté explicativa se consemneaza in ‘actul de control. 2 (@) In cazul tn care, pe parcursul derulérit controlului, echipa de control identiica acte intocmite de aii nota publici decdt notarul contrat, ace care cuprind defcienye grave, aceasta va sesiza in scris entitates care a dispus contol ‘Act 82 - (1) Dupa efectuarea controll, echipa de control va Intocmi actul de ‘control, care va cuprinde aspectele de fapt side drept constatale cu ocazia efectusri ccontroluu, pracum gi propunerile prvind masurile ce urmeaza a flute, (2) La actul final de control se anexeaza, dup caz, copilerdicate cu ocazia controluti i notole expicative date de notarul puble. (6) Actul de control se comunic’ notarului public contrlat, care poate formula cobiectiun, pe care le Inainteaza echipel de control in termen de 7 zie lueratoare de la primicsa acestuia (2) Entitatea care a dispus efectuarea controlulul are obligatia de a comunica RNENP. In vederea centralizari, arhivari gi a rman Indeplinici masurior legale dispuse, un exemplar al actului de contol gi al abiectiuilor formulate de catre notarul public. (©) RNENP are obligatia de a comunica, anual, Ministerului Just si Casei de Asigirari a Notarilor Public, situaja centralizatd a masutlor dispuse in urma ccontroalelor efectuate ‘Art. 93 - La sfargitul flcarul an, Corpul de control al Uniunil intocmeste 0 sinteza a actunilor de control efectuate in cursul anulu. Sinteza se publicé de cate Uniune faré nominaizarea, tn niciun fel, a celor supugi contolull Art. 94 - In condijle legit gi ale prezentuiul regulament, Consul Uniuni stabllests, prin norme propri, metodologla organizéri si desfagurarii controluul ‘administativ propru At. 96 (1) - Prin actuite de contro efectuate, Consul Uniunl umareste $i veicd modu de orgenizare i fonconare @ Camerelor,desfiguraea.adunalor generale ele ntarior publ, Indepinrea do cite Colegile dectoar sle Camerlor 2 strbuslor ca respectarea legh 31 a stati, gestimea thanciarconabils Gamerebr, acivtatea INR, a CNARNN, 9 Casei do Asigura a Notaror Pubic, Catei de Pensi @ Notarr Public, procum si ore ae acai ale acestora cu incdenf in actviatea notarial (2 Convoll e exert ol de cite on este necesar, iar dsporiile prvi organizarea | destasurarea contol profesional adminstaty se apicd In mod corespunzator (@) In cazul in care, in uma contoliti efectua la Camera, cu pie ta actitateaacostaa, so const defiiono,echipa de control ae la cunostinia Acknark generale a Camerel gi Consas Unni In vederea lui masutlor care se impun (8) In cazu in cre, in urma conto efectuat Ia celeate enti din cadrul Uniunt, 2 prvie la actviatea acestoa, se constaté eftenfe, echipa de conta le ade a cotnja Consul Uniun in vederes lari masuror ce se impun ‘Act 96 - (1) Biroul executiv al Consilului Uniuni, la solcitarea pregedintelul Uniuni, slutioneaza sesizarlle Impotriva notarlor publici gl impotrva Camerelor, in termen de 30 do ile de la pimirea acestora, jar In cazul In care se impune cefectuarea de vertican supimentare, in col mult 0 de zle. Verticarea color sesizate '5@ face prin personalul de specialitate sau prin notari publci desemnali sa efectueze controll (2) Pregediniele Colegiui director al Camere! scluoneazs sesizarile impotva notator eu respectarea termenelor previzue la alin, (1), Verficaea celor sesizate se face prin personal de specialifate sau prin nota publci desemnal $3 efectueze controll (0) Sesizdile formulate impotriva notarior publcl se solujoneaza de citre Camera Notaror Public! in a carel ccumecrpte notarul public reclamat tsi desfigoard actvitates, iar sesizrie formulate Impativa moduli de solugonare de cite Camera a petite! sunt de competenta Uniunit (@) Sesietirie formulate impotiiva organelor de conducere ale Camerslor se solujoneaza numal de cate Uniune (6) Sesizlle rebuie safle scrise, somnate 5 88 cuprind& numele, prenumele $i datele de contact ale petijonaruli, pentu a putea fi solctate acestula eventuale Complete limuri cu prite la continut (@) Sesizaile care nu conjin datcle de identiicare ale pejonarior se claseaza (In cazul in care un petijonar adreseaza mai mute peti avand acelas obiect,acestea se vor conexa, pelentul urmand s8 primessca un singur réspuns, care tebuie sf facd rete a toate pele prime. (@) Dacé cups transmiterea raspunsului se primeste 0 nova petije de ia acelasi peijonr, cu acelash conjnut, peta se ‘claseazs, iar in repistul do corespordenta, la rumarul do invegisare, se face menjune despre faptul c& s-a rBspuns anterior. (©) Sesizle se pot formula gi verbal de eBtre petent, in cadrul audinfolor soleitate Uniunii sau Camere, cu respectarea dispazttilor prvind comoetenta de solujonare a peti. In acest caz, tn condica de audlente fruta de catre Uniune sav Camera se consemneazi numele g prenumele petentul, datole de contact ale acestuia, aspectele care formeaza oblectul planger, modul de. solujonare.al acesteia, precum gi persoanele care au acordat audienta si care au asstal la audienté. Audienfele se acorda de cate conduestoru Unni seu Camerei sau de Be un eprezeriant al acest, cae va nso de 0 pesoara ange cad institu (0) Camerele gi Uniunea nu pot acorda consulta, formula puncte de vedere sav emi cispoaitirefertoare la aspecte priind instumentarea unui anumit act sau procedura notarial de competenia notarului public care a Inlocmt actul sau procedura, cu excepta solitanior pnmite din partea insituiior pubce (11) In cazul in care peta este adresaté Uniuni sau, dupa caz, Camere, s se conslta ca nu este de competonta acestia, patiia va f inaintata, in fermen de 40 ale, iste! competent, cu inglinjarea petentul (G2) Confictele de competent dintre Camece pivnd solujionarea petitior se soluljoneazé de cétre Uniune. ‘Subsectiunea 2 - Organizarea i evidentele activititil notariale ‘A. Organizarea si evidentole biroului notarial ‘Act 87 - (1) Notarul public si exercta activitatea tn cadrul unui bicou notarial IndWvidual sau, In urma asocieriint-o societate profesionalé, tn cadrul unui birou notarial asociat @) In voderea exerctam actvtayi, notarul public poate angaja personalul nevesar,cérvia ii poste delega, In scrs, atibufi administrative, (3) Biroul notarial, indferent de forma de organizare, are obligatia de a tine lucraile de registratura, secretariat si arhiva, precum si o evident fnanciar-contabila pentru ectivtatea destagurat ‘Art. 98 - Pontru desfagurarea corespunzatoare a actvititi, sediul bicoulul notarial rebuie 84 Indeplineasca urmatoarale condk: a) s& asigure accesu! liber si neingridit al publicului la serviciul notarial b) intregul spat 4 fie folosit pentru desfagurarea activi notariale sau a altor activi compaiibile, conform lei, cu profesia de notar public; ©) 8 alba cel putin o incapere pentru destagurarea servicilor de secretariat gi de primire a beneficiatlor senvicilor notarial, o Tnodpere pentru desfagurarea actvitatii de notar public, cu asigurarea confidential discutel cu parte, un spaju de arhiva’ corespunzator, care s8 asigure secuntatea 5 siguranta arhives d) sd aiba avizele necesare desfégurati actvitai gi luului cu publicut @) séifie dotat cu sisteme de siguranta si ant-efractio sau personal de paza 4) 88 aiba expuse, la loc vail, fima gi programul de urs 9) 8 alba sfigats, in interorul Biroulu, la loc viz, licenta de functlonare; F) 8 aiba dotarie tennice gi inftastructura necesara prevazuté de art. 58. ‘Att. 99 - (1) In cazul th care, in cadrul broulul notarial functioneaza mal mul notari public! asocia,fiecare Tsi exercité personal profesia si raspunde individual Pentru activates sa. Pentru activitatea administrtivé gi financiar-contabila, ispunderea notarlor publici asociati este soldara sau aceasta aparfine numal ‘administratoruuibiroulu, daca Tn contractul de societates-a prevézutin mod expres. (2) In cadrul biroului notarial cu mai muti notari public! asocial, cererea de Indeplinre a unei procecuri notariale poate fi solulionatd, pentru asigurarea celertti, de oricare dintre notarti public, in orice fazé a solufionari aoesteia, raspunderea Indep proceduri apartinand notarului pubic care a finalzat-, ‘Act. 100 - Notarul public sau, tn cazul societatii profesionale, notarul public stabil pin contractul de societate, Incheie contractele de munca cu angajati broului si stabilese, prin figa postu, atributille care le revin ‘Act. 101 - (1) Biroul notarului public functioneaza tn toate zilele lucratoare, conform programulul de functionare, care se afigeaza la loc vizkil $i accesibi publicului In cazul Tp care Indeplnirea unui act notarial nu sulera amanare, din motive temeinic justifcate, acesta va putea fi Indepinit gl In afara programulul de lucru, la sererea parfiinteresate, (@) In cazul In care boul notaruui public are un sediu secundar, programul de functionare a acestuia va fi stabil, In condiile provazute de art. 65 alin, (4, astel Incat sa nu afecteze acivtatea la sediul principal al biroulul notarial Art 102.- (1) Indiferent de forma de organizare, broul notaral are obigafia 64 tind urnatoarele registre, pe suport de harte: 8) registul general notarial, by opisul registrului general ©) regitrul de succesiuni 4) opisul registrului de succesiuni, ©} regisrul de termene succesorate; ‘Hrogistul de depozite: 9) registrul de proteste; bi registul de consulta juridice notarial; ') registrul de traducen, care se tine de cétre birourile care au interpret $i traducaton autorizati angalat; Dregistul de divorur Kk; opisulregistrulu de divortur: D)registrul de corespondent 1m) registul de eviden{a 2 specimenelor de somnaturs i a parafelor interprefior gi traducatorlr autorzat, depuse la biroul notarial; 1} registrul unie de contro, in care organele abiltate de lege pentru efectuarea controluul, inelusiv controlul profesional “administraliv, vor inserie perioada si obiectvele controlulul, | registrelefinanciar-contabile prevazute de legislatia in matere; P. registele pentru evidenta actvitai arhivistioe prevazute de loge. (@) Modul do inscriere In registe, gestionare, conservare $i achizijonare acestore se stablleste prin hotérdre & Coneilul Uniunil ‘Art. 103 - Seciul secundar al notarulul public sau, dupa caz, al societai profesionale, are evidente si registre notariale proprl previzule de prezentul regulament, cu exceptia rogistrelor privind evidenta financia-contabila, care este Comund cu cea a sediului principal ‘Art. 104 - Notarul public are oblgatia Intocmid gi transmiterli evidentelor Statistice ale iucrarior gi operatiunilor notariale In modul stabilt de catre Cons Uniuni, prin hotérare, atat acesteia, cat si Camorel Notatllor Publici in care igi destagoard activitatea ‘Act. 105 - (1) Situafa statisticd trebuie 88 corespunda intocmal cu datele ‘cuprinse Th registle notariale si evidenfele financiar-contabile, Notarul public care semneaza siuailestatistice poarta Inreaga raspundere a datelor comunicate. (2) In cazul in care, in situa stalisticd lunara depusA de bicoul notarial nu pare mentionat ca find instrumentat niciun act sau procedura notarialé, Colegiul director al Camerei va dispune verificari si luarea maeutlor care eo impun, cu lexcepfia cazului In care, in luna respectivl, biroul notarial nu a funcfionat, intrucat ‘otarul sau notari public! s-au aflat in concediu si au Tastinfat Camera despre acest fapt ‘Att. 106 - (1) Notari pubici asociaf pot tine evident, contabiltate gi arhiva In comun, in conditle stabilie in contractul de societate, lar oererile gi procedurle notariaie cu care este Investt biroul pot fl solutionate de oricare dintre noteii public asocial (@) Notarii publci asociati pot Ye evidente, contabiitate gi arhiva cistint, Pentru fiscare asociat, I conformitte cu contractul de societate, numai in stuaia in care fiesare dintte acestia a fost numit In aceeas| localtate si in acceasi circumscripis a judecatoril ‘Art. 107 - (1) in cazul desemnatl de cétre pregedintele Colegiului drector al Camerei a unui notar publ, In condiile ar 49 Ii. ¢) din loge, pentru asigurarea servicilor notarial la un birou notarial din circumscriptia altel judecator, cererile g1 procedutle notariale se evidertaza in registrole notaruul publi inlocult, precizand- ‘58 numle notaruiuiui puotc care le-a Tndeptint ” (2) Petioada de desemnare a notaruui public, potrvit ogi, nu poate depasi 30 de zie gi nu se poate dispune tn cazul incelaii sau suspendariiactvtati notarului Public riocut @ Impozttut pe venitul rezuitat din transferul proprietai si tartul de publictate imobllara aferente procedurilor efectuste se Incaseaza tn numele notarulul puble Inlocuit sse depun Sau se vireaza, dupa caz, in contul acestuia, (4) Raspunderea pentru calcularea si incasarea impozitulul pe venitl rezultat din transferul proprietati gia tarfulul de pubicitate Imobilara revine notarului public Instrumental, iar epunderes pent virarea acestora la buget. in condtile leg revine notarului public tnlocut. (©) Onorariul pentru ‘servieiul efectuat se Incaseaza de notarul public instrumentator g se Inscrie in evidentele sale financiar-contablle. (©) In situatia in care presedintele Colegiului director al Camerel desemneaza lun notar public din aceeagi ‘circumscriptio judecdtoreascé pentru. continuarea activi unul birou notarial, luerirle In curs se transfer’ la notarul public instrumentator, desernnat in baza unui proces-verbal constatator B. Evidentole Camerei Notarilor Publici ‘Att 108 - La nivelulflecérei Camere sau la sedile secundare ale acestora se fine registul de evidenta @ procedurior succesorale, administrat de cate compartmentul care are atibutia tinoci evidentslor cauzelor euccesorale de ompetenta notailor public care isi desfagoara actvitatea in Camera respectva, ‘Act. 109 - in registrul prevazut la art. 108 se inregistreaza toate coretle de deschidere a procedurlor succesorale care se solutioneaza de catre notarii public care Is destasgoard activtatea in cadrul Camere Att. 110 - (1) In registrul de evidenja @ procedutlor succesorale se inseriu Uurmaitoarele menfiun: 2) numarul gi data Thregistri cererii de verficare gi inegistrare a cauzel suocesorale, ) numete si prenumele defunctulu «) data decesului (zitund/an); 4) ultimul domiciiu al defunctulu, prin mentionarea tocaltatit si a adresei, indicate in cerficatul de deces; ©) codul numeric personal al defunctulu, iar tn situaia in care nu este mentionat, data nagteri acestuia 1), numdinul de inregistrare gl data cereri formulate de biroul notarial; 9) denumirea biroului notaral, in cazul societaijir profesionale, sau, in cazul biroulu individual, numele netarulul public cAruia ia fost atrbuité cauza succesorala spre solutionare, 1) numarul si data cerifcatului sau adeverinfeleliberate de registry; i) numarul §i data dosarului succesoral, precum si numaiul gi data soluliei date de noterul pubic, i) observa (2) Cererea de verificare gi nregistrare a proceduril succesarale va fi semnata i, dupa caz, stampilata de catre soictant si va cuprinde, in mod obligatoru, ‘lementele prevazutela art. 110 alin. (1) Ib) - 9). (3) In situatia tn care registrul se fine in format electronic, nu mai este necesara finerea opisuluialfabetc. Art. 111 - Procedura de tnregistrare, veriicare si transfer a cauzelor ‘suocescrale in curs de solutionare, precum si modelulregistrului prevazut la art. 108 51 fommtlaristica aferentd, se stablesc prin regulamentul-cadru aprobat de Conslil Uniuni Art. 112 - La nivellfiecdrei Camere se fn, In format electronic sau pe suport de haiti, si urmatoarele registe gi evidente: 8) registul general de corespondenja gi mapele cuprinzand documentele Tntegistrate In acesta, tn care se nregistreaz toate documentele care nu se regasese in calelalteregistre: ) registrul de evidenfa a hotararlor Adunari generale a Camere ¢) registrul de evidents a decizilor Colegiul director, 4d) registrul de evidents a dispoztilor presedintelul Colegiului director, €@) ‘egistrul de evident’ a stenogramelor sau a proceselor-verbale ale gedinfelor organelar de conducere; 1) registrul de evident a notarlor publi! si birourior notarale, precum si mapele cuprinzénd documentele inregistrate In acesta, in care se inregstieaza documentele prvind evidenfa notarlor pubic: 9) registrul de evidenja a arhivelor create de notari public, ale cru informatii se posieaza pe paginile de internet ale Camerelor 5} Uniuni h) registrele apostia si supralegalizare si mapele aferente; 1) registrul de evidents 2 hotirérilor de anulare a actelor sau procedurilor notariale, Incheierilor de indreptare a erorilor materiale gi de complelare a ‘omisiunior vadito, a reconstiuilor si duplcateloreliberate de pe actele Intoomte In ‘mai multe exemplare originale gi aflate In arhiva Camerei; 1) registrul de evidenta a copilor simple sau certificate de pe actele originale aflate in arhiva Camerei ) registrul de audionte; 1) registrul de evidents a contractelor inchelate de Camera gi a facturlor emise de Camera si furnizor i) registrele pentru evidenta activi financiar-contablle prevazute de lege gi ‘mapele aferento: 1) registrele pentru evidenta activa arhivistce prevazute de lege. ‘Art. 413 - In situatia in care Camera are mai multe sedii secundare, a nivelul arui sediu 58 vor fine, In functie de actvitatea desfagurata, si uimatoarele registe slevidente 8) registrul de corespondenta gi mapele cuprinzind documentele tnregistrate in costa, In care se Inregistreaza toate documentele care nu se Inregistreaza Th celeatteregiste; registrul de control, in care se Inregistreaza controalele efactuate la sediul secundar si mapele cuprinzand actele de control aferente: Fegistrul de evidenl& a hotérarlor de anulare a actelor sau procedurilor Notariale, incheterile de Indreptare a erorlor materiale gi de completare 8 omisiunilor vadite, reconstiuinle gi duplicateleeliberate de pe actele Intocmite ‘inmai multe exemplare originale galate In arhiva Camerel, registrul de evident’ a copilor simple sau certificate de pe actele originale afate in arhiva Camerei, Tegistrele apostia ¢ supralegalizare gi mapele aferente; 1) registrul de evidenta a contractelor Inchelate de Camera gia facturior emise ‘de Camera gi furnizori 5 g 49) ‘egistele pentru evidenja actwvtaifinanciar-contabile stabite de Camer’; Fh) registele pentru evidenja activa arhivistice previzute de lege. Art. 114 - Modelul registelor provazute la art, 112 si 113, formularistica utlizat’, precum si modul de inscriere, conservare $i achizifonare @ acestora, se stabilese prin hotarare a Consul Uniuni C. Evidentole Uniunii Nationale a Notarilor Publici Att 148 - La nivelul Uniuniise tin n format electronic sau pe suport de hart, Uunmatoarele registe gi evidente: 2) egistrul general de corespondenté si mapele cuprinzand documenicle Inregistrste in acesta, tm care se Thregistieaz’ toate documentele care nu se regases> In celelalteregiste ) regitrul national de evidenta a notarilr public, denumit RNENP, In care se Integist~az4 toate documentele cu privre la evidenta notailor public gi icenfa de functionare, precum si mapele cuprinzand documentele inregistrate in acesta; ©) registrul de evidents a hotararilr gi rezolutilor Congresului notarllor public 4) registul de evidenta a hotararior Consiliului Uniuni ©) egistul de evidenia a decizalor Biroului execuly al Consiulel Uni 4) registul de evidenta a dispozititor pregedintelui Uniun 9) registu de ovidenta a stenogramelor godinfolor organeior de conducere: h) registrl de evidenta a specimenclor de semnaturd ale persoanolor care aplicd apostia si supralegalizarea la nivelul Camereor, 1) registrul de audiente: }) registrul de evidenta a contractelor Incheiate de Uniune gi a factulor emise de Uniune gi de furnizori ) tegistrele pentru evidenta activist financiar-contablle si de personal prevazule de lege si mapele aferente acestora; I) registrele pentru evidenta activist arhvstce prevazute de lege? 1m) rogistrul de evidenta a sigiilor s siglelor Camerelor gi Uniuni. ‘Act. 116 - Procedura si metodologia de achizitionare si gestionare a registrelor 41 evidentelor Uniunii se aproba de cétre Biroul executiv al Consilului Uniunit prin Regulanentul de organizare gi functionare al Uniuni ‘Act 117 - (1) La nivelul Uniunii se tin, in format electronic, gi urmatoarele registre yi evidenfe, administrate de cdtre CNARNN: 2) Registul national notarial de evident @ succesiunilor (RNNES), tn care se. inregistreaza cauzele succesorale privind cetdtenil romani, strani sau apatizi cu uitimul domieiiu th straindtate, de pe uma cérora au rémas bunuri in Romania; ) Reglstrul national notarial de evident a lberaltatior (RNNEL), in care se Inregistreazd toate actole de donatie, dispozitile testamentare, revocares lor, precum sl retractarea revoc&ri acestora ¢) Registrul national notarial de evident’ 2 optiunlor succesorale (RNNEOS) care se Inregistreaza toate actele nolariale refertoare la aoceptarea, respect, renuntarza la mogtenie; 4) Registrul nafonal notarial de evidenta a procul gi rovocdslor acestora (KINEHY), In care so Inregistreaza procufle/mandatele date In Scopul Inchelerii de acte $i Indeplinitl de proceduri notarial, precum si actele de revocare a acestora ©) Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale (RNNRM), In care se Insctie, gentru opozabiitate fat de ter, regimul matrimonial ales de sof, 1) Registrul national notarial de evidenta a creditorilor persoanelor fzice si a ‘opezitilor Ia efectuarea partajulul succesoral (RNNEC), In care se Inscriu, pentru ‘opozebiltate fata de tert, cererle credtoror cu privire la creanjele pe care le au fala deo persoand fizica 4) Registrul national de publitate a maselor patimoniale afectate exercitall In ‘mod individual a profesiei (RNPMP), In care se inscriu, in condiile art. 33 din Legea ‘rr, 287/2008 privind Codul civ, republicata, cu modificarile ulteroare (Codul civi), actele de consttuire a maselo: patrimonialo, @) Metodologia privind organizarea gi functionarea registrelor prevazute ta alin. (1). 2) -), 1) $9), procedura de Tnscriere gi consultare a acestora, precum gi costurile pentru servile fumizate de catre CNARNN, se stabilesc prin decizie @ Biroului sxecuty al Consilului Unni. ‘Subsectiunea 3 - Arhiva activitiii notariale A.- Athivele notariale Art. 118 - (1) Ashivele notarlale sunt constitute din totalitates registrelor i opiselor notarale, a actelor netariale si a documentelar in temelul civora acestea au fost Intocmito. Constiule arhive notarale gi totalitatea registrelar gi opiselor notarial, 2 actelot notarale gi a documentelor In temeiul carora acestea au fest indeplinte de fostele Notariate do Statin perioada 1950-1995, {@) Uriunes, Camere gi birourie notariale au obligatia s& asigure integrtatea athivel notariale, proprietate a statulu, si $8 aloce resursele necesare pentru protejarea gi pastrarea acesteia Tn concifi de siguranta (@ Notarii public! au oblgatia de a organiza activiatile privind administrarea, uitlizarea si protejarea documentelor pe baza normalivelor elaborate de cite Uniunes Camere gi avizate favorabil de Arhivele Nationale. (4 Notati publci pot solicta consuitanja de spectatate In domeniul athivietic notarial Camerei din care fac parte sau Uniunil, pentru organizarea unor mésuri de conservare, asigurare gi proteciie a documentelor pe care le detin. (9) In caz de calamitate care a afectat athiva notatialé sau a provocat dispartia unor acte din arhiva, notaru public informeaza, de Indata, Camera (6) Notari publici au abligatia de a se supune controlulul' de specialiate al ‘Ashivelo! Nationale, Ministerului Justiel, Uniuni! Nafionale @ Notarlor Public $i Camerei Notarlor Publici pentru verfearea respectirii prevedetlor legale privind arhiva notarial, in tot cilul de viata a documentelor conserva, ‘Att. 119 - (1) Notari publici sunt obligai s4 pastreze arhiva la sediul biroulul notarial, cu exceptia cazului In care sa oblinut aprobarea Colegiului director ai Camerei de conservarea a acestela, in intregime sau partial, Intrun alt spay de arhiva, (2 Spatial destinat pastraliarhivei notariale trebule 8 asigure conservarea documentelor impotriva distrugeri, degradari, aduceri in stare de neintrebuinfare, sustrager sau abandonului, find avizat in acest scop de cétre Colegiul director al Camere ( Amiva notanala poate 4 conservaté, cu avizul Colegiul director al Camere, sin depozitele de athiva ale Camere ‘Art. 120 - (1) Notarul public rispunde de depozitarea gi conservarea athivel biroulul rotaial In conditile si termenole stabilte de dispozfile lagale privind Fondul Avhivistic Nafional. Arhiva se afla Tn pastrarea unui secretar responsabil cu attive ‘sau, dupa caz, a arhivarulul angajat de notarul public. @) Actele notarial, inregistrile gi evidentelebiroului notarial se Intocmesc gi arhivea2’ pe suport de hastie. Acestea vor putea fi finute si pe suport accosibil ‘echipartentelor de pretucrare automata a datolor. Notarul public tine lucrarile de registraturd, secretariat si athiva, precum si © evidert financiarcontabila pentru activtatea desfigurata de biroul su (@) La fiecare birou notarial se vor tine, potivit nomenclatoruiui arivstc, rmape sidosare cu urmatoarele documente: 4] actele 51 procedurle notaialeintoomite; bj actele prvind activitatea administrativa, de personal sfinanciar-contabil, Att. 121 - (1) Actele gi procedure notariale previzute la art. 120 alin. (4) se vor consitui in vederea arhivasi in mape si dosare dupa cum urmeaza '] mapa cu ace autentice gi documentafia care a stat la baza acestora; } mapa cu certficate de mostenitor, care cuprinde i inchelerea final, in original si, dupa caz, copia legalizaté a testamentului olograf, procesul-verbal de constatare @ star materiale si procesul-verbal de validare ‘a testamentului, in original, precum g! Inventarul suecesoral; ) mapa de alte soli tn procedura succesorali, care cuprinde in ordines olutionar,celealte solu date in cauzele succosorale, 4) dosarul succesoral, care cuprinde certiicatul de mosteniter, Incheierea ‘inal, In original, gi documentatia necesaré solutonati .e) mapa de divorturi, care cuprinde Inchelerea privind solutia pronuntaté de notarul public cu privre la cererea de divert si, dupa caz, un exemplar al cetficatulu de divor, ‘) dosarul de divort, care cuprinde certicatul de divort, Tacheierea, n orginal, si documentatia necesara solujonsri; 9) mapele cu procedutle notariale si actole neautentice, precum $i documentalia care a stat la baza acestora} hh) mapele cu actele privind activitatea edministrativa si financiar-contabil gi dosarele de personal. (@) Mapele $i dosarele se constitule potrhit Nomenclatorului Arhivistic si Nonmelor Avhivistice aprobate de Consiul Uniuni ‘Art. 122 - In functie de modul de finere a evidentelor notariale fa nlvelul biroulu! rotarial individual sau_a societal profesionale notariale, arhiva notarial poste fi comund sau separata, In cazul dizolvri socitai, arhiva creat nu poate fi dlivizata sau fragmentata Att. 123 - Peniru emiterea avizulul de functionare de catre Colegiul director al Camereiin vederea eliberariiicenfel de functionare,biroul notarial va avea cel putin © ncapere destinaté. depoziai arhivel, care trebule $8 corespunds legislajci arhiviton, ‘Art. 124 - (1) Actul orginal gi documentele care au stat la baza acestula nu pot fi scoase din arhiva in care sunt pastrate decat in cazurilo provézute de lege. In Concitilelegl, Inscrisurie originale stiate Th arhiva biroului notaruli public pot f cercetate de un magistrat, delegat In acest scop de autoritatea judiciar& competenta 2 2) Instanta nu va putea cere trmiterea in original a testamentolor depuse la ‘otar public! sau a altor Inscrsuri originale care se gasesc in arhivele acestora, Se vor putea, ins, cere copii certificate ale acestora, Cercetarea acestorInscrisul, dacd este nesceara, se va face, cu citarea patior, de un judector delegat sau, daca Inscrisul se gisegte In alta localitate, prin comisie rogatorie, de eatre instanta respect (3) Prin exceptie, c&nd procedura veriicari nscrisurilor o impune, instanta va putea ordona prezentarea testamentelor originale sau a allor inscrisurl originale, opuse 'a notar publi, pentru efoctuarea expertizelgrafoscopice in laboratoarele da specialitte daca expertiza actuluinu se poate efectua fa sedi arhivel (@) Actele notariale pastrate In original In arhiva se elbereaza la corerea instante! de judeceta seu a parchetuiu in legaturd cu cauzele penale aflate Tn curs, In condtile Codului de procodurs penal. Dacé actele notariale sunt cercetate pentru fals, pot fi ridicate si aman la dosarul cauzei dac& cunt declarate ca false, cu obigatia comunicdrit notarului public @ hotérérii sau a ordonantei procurorull; In caz contrar,actul se va restitui (6) Insczisurte care constituie probe Int-un proces penal pot fi scoase temporar din arhivele notarale numai la cererea procurorului sau a instanfel de judecats, In conditile Codulul de procedura penald, pe baz de proces-verbal Tncheiat cu persoana delegata in acest sens. (©) Inaintea scoateriiactului din arhiva notarial, notarul public face © copie logalizeti, care se arhiveazs in locul aculu, pana cand acosta va fi restitultin arhiva, operatiune scutits de plata oricarar taxe gi nora () Scosterea din arhiva a actelor natariale originale in orice alte cazut gi ‘modal este interzisa, daca prin lege nu se prevede alt! (©) Aceleasi obligatirevin si perscanelor care sunt depozitare ale athivel sau celor care actioneaza ou tt de custode provizoriy ‘Act 125 - (1) Pentru solujonarea unor reclamati, sesiziri sau, dupa caz, acte sau procedutinotariale, Uniunea, Camerele, organul de control sau un notar public, pot solicia copii §1informati in legaturd cu acestea, cel céruia is-asolictat neputand ‘pune secretul profesional cu prvie la continutul actului sal documentajo| acastua, (2) Cererea de eliberare de copil ale unor Inscrisut sau de informati cu prvire la acestea se face In scris de catre Uniune, Camera sau notarul public solistant Cererea trebuie s& cuprinda mentiuni privind numarul de lnvegistrare, semnatura 51 sigliul soictantulul gi se transmite prin miloace conventionale de comunicare. Cel ‘atuia i se adreseazé cererea are obligafia de a transmite, de indatd sl Intocmal, cele sollctate, cu excepliatestamentelor, care mu pot fi puse la dispoziie fara dovada decesulul testatoruli ‘Art. 126 - (1) Notarul public este obtgat s& respecte dreptul pailor actulul notarial de a lua cunostinid de documentele care le privesc, aflate Int-un dosar ‘ntocmit cu privire la acestea, side a obtine copil, certificate sau extrase ale acestor document. (2 Notarul public cate detine inscrisul care face obiectulcererli provazute la alin. (1) are obligafia si soluioneze corerea in cel mai scurt timp posi iar In cazul Jn care efuz’, s8 comunice in scris rfuzul sfu motivat (In cazul Tn caro notaru public refuza nejustfcateliberarea unei copii sau informati din arhiva notarial, solctantul se poate adresa Cameret tn vederea apiolari caiwin de wiberare a Misciisulul. Cereres aprobata prin decizia Colegiul director al Camerei este obligatorie pentru notarul publi 3 4) Notarul public ttebuie s8 réspunda, tn cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 de zile, oricérei solicitari a Colegiului director al Camerel, a Uniunil sau a organuiui de contol, care vizeaz documents din ative birouli (6) Aceleasi obligatil revin gi notarlor publici sau Camerelor care sunt prezentul regulament At. 322 - (1) In procedura de legaizare a semnatui interprets ‘raducatorululautrizat, notarul public verifies alesté cf Inscreul prezentat pentru a fi tradis este prezentat in una dinte formele prevazuto la art 319 alin. (1), c& intepretil si educator care a ofectuat Vaducerea este autorizat conform lei, preci gfaptl ca acesta a sernnattraducerea sa aplcatstampila (2) In tncheierea de egalzare a semnatu interpretulul si. aduestorli ‘autorizat, notarl public araté cd s-au indepint conditile esentiale, respect, data {anu}, tuna, ziua), numole gi prenumele. intorprotului gi aduedtorulii autrizat, prezentares lth persoana,ealficarea aclu! prezentat spre taducere conform at 518 alin. (1), precum si constatarea semnari do care acesta a traduceri in stata ‘in care interpretul si traducatorul autorizat §-a depus specmenul de semnatura la biroul notarial, nu este necesaré prezenta acestua fn fata notarului public in vederea Indepiiniii proceduri Art. $23 = (1) Notarul public poate efectua traducer tn coniile ar. 82 ain (2) din lege. {Q) In cazul tn care raduoerea se efectueaza do cite noterul publi, pe lang menue prevézite la aft 322 alin (2), Incheierea de legalzare a traduco Notacul sublic ceria exactatea traduceri, faptl cf textul prezeniat a fost rads Complet 188 omistuni, $8, prin Vaduoee, Tnscrsulol mi ba fost devlanale Contnutl gi seneul Incheterea va cuprinde, de asemenea, uimatorl text: Inecisul 2 can Yaducere so soli tn ittegime/n extras are, in interalitatea sa, un num de... pagin, para tilulldenumirea de ..., a fast emis de... gi mia fost prezentat mie ih nregimeitn extras “Traducorea inscrisuui prezentat ae un numér de .. pagni gia fost efectuaté potivt cereri scree inveglerate cu ne.” fezillaaaa, paetate In arhiva Subsemratu Sa Incasat onorariul de .. ei, eu citanalbon fiscalordin de plat re. rezl.aaa.” ‘Art. 324 - Notarul public poate elibera copii legalizate de pe traducerile afate In arhiva biroulul notarial In conditite prevazute de loge gi de prezentul regulament pentru Indepliirea proceduri de legalizare a copilor de pe Inscrisur Subsecfiunea 6 - Primirea in depozit ‘Art. 326 - (1) La primirea tn depozit a Inscrisullor, documentelor, valrlor, precum 3 altor bunuri neperisabile, pe care notarul public are posibiltatea practic’ 1 efectied de a le depozta la biroul notarial in conditi de siguranta, si @ cror Gepozitare nu contravine legii si altor dispozifi de ordine publica cau bunelor moravur, notarul public va proceda la verificarea cuprinsului sau, dupa caz, @ Continutuui acestora {@) In vederea primiri in depozt, deponentul declard pe proprio rspundere c bunurile au proverienté legal, Art. 326 -(1) Amprenteleltiparele dispozitvelorsivice speciale de marcat care au f@cutobiectul proceduri de certficare de sigilu se depun In depoztul notarial (@) Incheierea de primice in depozt se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte, plus unul pentru ative (@) Restiuirea inscrisurlor, documentelor sau vaiorilor primite in depozit se face pe baza semnaturi parlor, succesorilor sau, dupa caz, a reprezentantlor acestora, In registul de depozite. (4) Elberarea bunurior sau Inscrisuriloraftate tn depozit se face la termenul si ‘In condifile stabilto in incheierea de primire in depozi. (©) La inceputul flecérui an, notarul public procedeaza la reinscrierea in ordine cronologica in registrl de depozite, a depozitelor neeliberate, incepand cu inscrierea ‘cea mai veche, care va pura nr. 1 din regisru ‘Subsectiunea 7 - Acte de protest al cambillor, ‘cecurilor si al altor titur fa ordin ‘Att, $27 ~ Actul de protest al cambiel, blletulul la ordin sau al cecului se Intocmeste, la corerea beneficiarului, de cétre notarul public, care are obligatia de a+ Tnregista, zinic gin ordinea date, In rogistul prevazut la art. 102 alin. (1) It. g) gi de ‘a comunica, in prima zi a flecdrei séptaméri, Camerel de comers industre judefene ‘sau, dupa caz, a municpiului Bucuresti, tabelul protestelor Intocmite In saptamana precedents, In conalile prevacute de lege epeciale ‘Subsecfiunea 8 -Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notarial ‘Art 328 (1) Eliberarea duplicatelor se face in condijile art. 155 din lage. @) Dupicatul unui inscris notarial se poate elibera la cererea oricarela dintre pa, a teprazentantulul legal sau convenjional, a succesorilot acestora, precum 51 8 oriedrei persoane care justified un drept sau un interes legiim. Duplicatul reprezinta redarea fidela a continutulul actului gi a incheleri notariale, cu exceptia semnaturi parlor si @ notarului insttumentator. In locul ‘semnatctlor orginale ale partior ga notarului public instrumentator se menioneazi rhumele si prenumele fecarul sernnatar. (4) Pe prima pagina a duplicatulul se aplie’ o parafé cu mentunea ;DUPLICAT’. Dup& redarea fidela a continutului actului, inclusiv a confinutuli Incheieri notariale, se introduce formula de duplicat, cu urmatorul cuprins, sub care ‘otarul public semneaz’ gi apicd sigilul: Prezentul duplica al actulu ., eu nr... din deta... incheiat de cétre notarul public. , s0 elibereazz la corerea lui... mh caltate die’. domiciiat in .. , identfcat cw. , CNP... Intrun numér de exemplare, de’... notar pubic, $1 are aceeasiforté probanta ca original, Onorarul jn summa do .. fei s-a incasat cu chitanta/bon fiscalordin de plat nr..." In cazul Inscrisuvior prevazute la art. 101 din lege, formula de dupicat va avea urmatorul confinut: Prezentul duplicat al actului.., cu nr... , din data ..., Incheiat de catre notarul pubic .., se elibereaza la corerea lui... in caltate de, domiolat Identifeat cu... CNP... Inteun numer de .. éxemplare, de... noter public, are ‘aceeasi fora probanté ca originalul si consituie tity executor ‘in conlile lei (Onorari in sume do... ef s-a fncasat cu chitanfa/bon fiscavordin de plat nr. (6) Daca orginalul actului a fost rectiicat, cuplicatul cuprinde atat continutul Aactulu, eat gi pe cel al incheiet de rectficare, (6) Daca pe actul orginal aft tn arhiva notarulul public sau a Camerel exist ‘mentiunea revecari sau a anulii totale ori partile, nu se poste elitera dupicat de pe acesia In acest caz, se poate elbera copie legalizaté din arhiva, in condltile din prezente!reguiament (7) In cazul cereri de eliverare a unui duplicat de pe actele autentce incheiate Int-un singur exemplar original, ltul decat cele ellberate la auteniieare, Incheierea de elberare a duplicatului va primi numar distinct din registrul general si va purta data eliberari, pentru flecare exemplar ellberat (@) Elberarea duplicatului de pe acisle autentice Intocmite Int-un singur exemplar original se face de pe actul autentie, conform art. 225 alin. (6), pstrat in arhiva netarului publi, ‘Subsectiunea 8 - Reconstituirea actolor originale ‘Att. 329 - (1) Reconstituirea actelor notariale originale se face In condiile prevazure de art. 158 din lege. (2) Procedura reconstituirl de catre notarul publica actelor notariale originale ‘80 Indeplineste gi pentru aciele Intocmite de notariatul de stat, ale céui arhive se preiau de catre Camere, sau inscrisuri care au disparut far a mai exista un exemplar original. Reconstituiea se face cu acordul partior sau dup caz, a succesotlor ‘Subsecfiunea 10 - Procedura eliberaril incheior ‘evidentelor succesorale cu privire la verificarea Art. 330 - Pontru eliberarea incheiori privind verificarea evidentelor succesorale, prevazutd de Codul de provedura civil, notarul public aplic’ In. moc corespunzitor dispozitile lagale refertoare la veriicarea evidenjelor notarale si Inregistrarea cauzel succesorele. ‘Act. 331 - (1) Notarul public verficd prezentarea cerificatului de deces, dovedirea caliti de sucoesibi sau persoana Indreptajita, precum slo copie a cereri de chemare in judecata, purténd menfiunea cf a fost sau nu depusa, {@ Ceretea se Inregistreaza in evidenjele succesorale ale Camerei si notarul public irregistreaza dosarul pe rolul biroulu. Eliberarea incheieri revine notarului public cempetent i condijie legis solutioneze procedura succesoral. (@ Notarul public elibereaza, tn termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrari cereri, 0 Inchelere cu’ privre la rezultatul verificailor efectuate tn Registru de evidenté a procedutior succesorale tinut de Camera Notarlor Pubic, precum Tn registrele nationale notariale prevazute de art. 183 alin, (1) It. a)~c) din lege, (4) In incheierea mentionata la alin. (3) se vor inscrie rezultatele veificél ‘mentiunior cuprinse In cerificatele sau adeverinjole liberate din registrele succesorale, (©) Notarut public procedeaz mal inti la interogarea Registrulul de evident « procecurlor succesorale finut de Camera Notarlor Pubic tn a carei ckcumserptie teritorialé defunctul a avut ultimul domicilu, In cazul In care, in_urma verificri, 6 constaté cé succesiunea este solufionata, se va face mentiune despre acest fapt In ‘nchelere, fara a se mal proceda la verlicarea registelorunice ale Uniuni Nationale «a Notarr Publci prevazute de art. 163 alin, (1). a)~c) din lege, (© Dac tn uma verificéril registruui finut de Camera se constaté succesiunea defunctului nu se aflé pe rolul niciunui birou notarial, interogarea Rogistui National de Evident a Suecesiunior se va face numai in situala in care defunctu a avut ulimul domicitu in srainatate sau nu ise cunoaste domicilul, dar de pe urma carvia au rSmas bunurl pe teitoriul Romaniel (7) Daca in urma verficai prevazute la alin. (3) se constaté c& suocesiunea se afté po rolul unui brou notarial, cel interesat va fi ndrumal sa obtiné tnchelerea de la notarul public care instrumenteaza dosarul (@) Corerea prin care se solciti efectuarea verifcirlor, impreund cu Incheierea eliberata de notarul public Tn urma efectusri veriicarior, ce Tnregisireazé ‘in Regisiul general notarial, sau, dupa caz, in registrl de succesiun. Sectiunea 12 Controlul judecitorese al actelor si procedurilor notariale ‘Art. 332 - Controlul judecatorese al actelor §/ procedurlor notariale se realizeaz’, polivit leg pe calea actiunl in anulare sau, In cazul refuzull indepliniet ‘actului notarial, pe calea plangeri impotriva incheieri de respingere pronuntate de otal public ‘Art. 999 - (4) Acfiunea fn anularea actuli notarial se exercits de parti sau de orice persoand interesai la instanta competent pot lei, (@ Pana la ramanerea defintiva a hotérari prin care s-a pronuntat anularea, ‘actu nolarial atacat se socoteste valabilindepiinit ‘Art. 234 - (1) Pléngerea impotrva incheierl de respingere se inregistroaz la Diroul notarului public care a refuzat Indepiinicea actului notarial, iar acesta este obligat <4 0 inainteze, in fermen de 3 zile lucritoare, judecatorel in circumscrptia ‘area Ig desfasoard activitatea,mpreuna cu dosarul cauze. (@) Notarut public cu sediul biroului notarial in municipiul Bucuresti va tnainta pléngerea judecatorei in ciccumscrptia c&rela se afi sediulbirouli CAPITOLUL V Dispozifitranzitori gi finale At. 335 - (1) Nota stagiari care au Tnoeput stagiatura pana la data de 31 decembie 2012 inclusv, continua desfagurarea staglului cu respectarea dispozitilor legale in vigoare la daia Inceperi stagiulut, cu exceptia celor privind sustinerea examenului de defintivat, care se va organiza, Incepand de la data de 1 ianvarie 2013 decatre Insttutul Notaral Roman, (2) La data intra In vigoare a prezentulul regulament, atrbutile delegate notarulu stagiar de catre notarul public, i condiile a. 21 alin. (1) din lege, Tn forma In vigoate la 31 decembrie 2012, incoteaza. At, 336 - (1) Notari public tn functo, nvegistrati in registrul cur de apel, se Insoriu din oficiu In RNENP si acestora li se vor elbera, gratuit, la propunerea Colegiului director al Camerei, licentele de funciionare, indepiiirea conditilor prevézul la art, 68 find prezumata, (2) Notattor pubic! care nu au fost inregistraf In registrul curiide apel, dar au primi, in termen de 20 de zie de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, Avizul de functionare a biroului notarial, i ee vor elera din ofc, gratuit, la propunerea Colegiul drector al Camere, llcenfele de functionare, (@) Notari public inregistrati In registru curt de apel,inclusiv cei care nu mai sunt in funclle sau sunt suspendati, vor fi inscrigi din offciu in RNENP, cu toate ‘modificaie din registul curt de apel (@) Pana la data de 31 decembrie 2013, notaril publici au obligatia de @ ‘modifica denumirea birourllor notarale potvit legi si prezentuluireguiament, ‘Art. 937 - Notarii public care au fost ales anterior init n vigoare @ Legit nr. 77/2012 pentru modificarea gi complelarea Logi notarlor public! gi a_actvititi otariale nr. 38/1995, In Colegiul director al Camere, in mandatul 2010-2013, si in Consiiul Uniunii, in mandatul 2013-2017, tsi vor Tndeplini mandatele In ambele organe de reprezentare ale profesiel, avand dreptul de @ opta la sférgitul mandatului in Colegiul director al Camerei, daca vor ramane membri i Consiful Uniunl sau vor dori sa fe ales! pentru un nou mandat in Colegiul director al Camerei ‘Ast. 338 - (1) Curie de apel vor preda Constluiul Uniunl, tn termen de 30 de zile de bs intrarea in vigoare a Legit nr. 77/2012, registrele speciale de evidenta a notarllor public gi birourlor notarale, precum si documentele care au stat la baza Inscrierlin acestea, @ Curie de apel pot efectua inregistrani in registrele speciale pana la predavea acestora Consiilui Univ ‘Art, 399 - Anexele nr. 1 - 39 contin modelele incheienilor, registrelorutlizate de notar, publci, precum i ale altor lucrari notariale gi fac parte din prezentul fegulamant 8 IPOS SUOSUL BA 26 G BUEOION Ue yeuoysayoud edew Up equenciad nue oniouy “oyand inyrueou sjouunuesd “ejeunU nyDsul eS E EUED}CD UL ¢ "yL0N sninaeiou ae jrpoapnt | sjeuosied evep | weiou owe 16 ining | wjaqunu | ejounuoud | wensiBoru, ress jeniesgo | iseieq | wnioues | eiuopiia | .ueowpow| impos | opimumio | ‘puny | ea | ep uN rongnd soqe.ou euoping bau yxany s ‘ueuoriouny i wep Lfeatesao | 16 gunn, seed upoupow reueou injnoag ‘everou rreuoysojoud ean 20}90P 16 mewny and heroose eoujuinuog, renpiaypu nosta eeuwinueg ea -siBouu uejou mlewanoe e axeyosoxe ap s0j@uuo4 elUapIAg 1891 & ozeoyde ap smnquawse;n6a 6 16a} oWizodsip yasod ‘wa1e0 nyoaigo 9p atjouny Ut jue 2084300 9§ « !wayesjjGeiU JeyOYOS e OIE Jone JO|UEION OU sjownueid 18 ajounu oL9suL10A 9S ro1owea ye 10224 jBajo0 ezyenpVPUI Bn 9s 229 Gdnp "NES ‘1 ‘yesou08 soya ‘lejduexe u)yeieque 180} & eo: joyqnd Joeou e gluspHRE op jeuOFEN mNsIGOY UL eaveNSBasuE eye. os —~~7OP au asa luud yeqoide 'gget/o¢ 4 sjeveiou Neuane w 1S 197 @ axeoyde |p iUOWENBIY LIP ~~ ye 6 ‘exeoURyN no ‘eteoygndas ‘661,96 “JU steueIOU wieIARDe eH KYGNd JoLEIOU Baba] UP“ “YE YaWOS ‘eoi0i00 © 'SUVALLSIOSHIN] 30 AVOLALLYSO JaNd JO|UEION ® PIeUOIFeN eoUnIUN, VINYWOU zu yxXaNY ANEXA nr. 3 REGISTRUL GENERAL NOTARIAL u FI a & F 3 F EEE h pata F , I E E beef E i F ab IP [aifastsel is ieeliniy feaiHth FE i ae E | diel t Pa FE "elas a8 I He [ tail fF leeks a Ris I ANEXA nr. 4 OPISUL REGISTRULUI GENERAL NOTARIAL si prenumele gi/eau Felul actu Nr de snumiroa parfilor Inrogletrarcfnr, autentic si | data actulul z 3 olojo}olal| » st a en | eur uy c leorpuodsng_ 1 Nh in | orownn | weno vee | INnIS399NS 3a TMALSIOTY sau YxaNY ‘OPISUL REGISTRULU! DE SUCCESIUNI ANEXA nr. 6 Numeto si prenumele ‘Ultima domieliia al | — NumBrul dosaruiu ‘defunetului ‘defunctulu ‘succesoral 1 2 3 lan jes | impzoduy | ynue10U0, imimounyop | ouspuo ‘ajewnueid | 9p 8 ojouny | nszwnn | wea Lou yaNY aTWeosgooNS BNSWAAL ad TRISTE raueosied eumeuwios L 2 s ¥ yzzodep euejou impzodop sndop 0|H0}e0 | nymuouedop jaquownsop | eameuwos ongnd | yeseour su 6 ejownuesd jensiBosut Inuzion | inueoug | op uowoy, yenpIAIPUL ‘eniz | 9p 2ewnN eu VxXaNY auizodaq 3a 1nuisio34 = — 6 8 L ° s ’ e z ' sundses | | veo najued | nooo imssjoud irayou (vem2030 yruoo— | _ymsoyosd nies uel juno | esemugs | | yns0o tnsundses enuoa inieo |e ateo moo | ateo a ese | eed ‘jounuord inuosd avensi60su1 [imeion” | inuescuo | op esewos wiepis maoy | weojoumN | iSojeuNN | "eID | ap EUNN, wu vxaNy aLSa10ud 30 1N4LSIOsY 6 a Zz 3 5 ¥ z ¥ |wsuss | Ere nue aiand | yeseou joijeqnsuoa | yoijeynsuoo ‘oun | sxensiéo.u op wiieasesqo_| inion | jnuesoup euwios im92190, senz | sewn STVIYVLON tivLINSNOS 3a TNusIOay ob uu wxany REGISTRUL DE CORESPONDENTA ANEXA nv. 11 Numar do Data EmitentDestinatar| — Obiectul_ | Observafit Invegistrare|inregistrarivexpedieri corespondentei si modul de solutionare 7 z z 4 z ANEXA nr. 12 |. Incheiere de autentificare pentru persoanele care stiu sa citeasca gi sa scrio ROMANIA Uniunea Najicnala a Notarilor Publict Birou notarial. Licanfa de furcfonare nt. Sedu. . INCHEIERE DE AUTENTIFICARE m AUT nnn IM ne UR ora In fata mea, notarpublc, la sediul birouul, sa prezentat eu domielitl in "identifcat prin , ONP, 110 ume, propratn caitats de al ‘cu domiciiulisediul in vin baza care, dupa ce a citi sa ett actal ®), a declarat c& ba infeles ‘confinutul, c& ‘cele cuprinse tn act, reprezinté vointa lui, a consimft la autentiicarea prezentului inscris gi a semnat uricul ‘exemplar, precam gi cole ‘anexe, In temeiul art. 12 lit’ b) din Legea notarior publici gi a activtiiinotarale nr. 98/1996, republicat’, cu modifeatile ulterioare, se declard autentic prezentul inscris. Sea perceput impozit In suma de lei cu chitantafoon fiscallordin de plat nr. 5:3 perogput tarf ANCPI In suma de lei cu chitanja/bon fiscal/ordin de plat ‘Sa Tncagat onoraril tn suma de lei cu chitanfarbon fiscalordin de pla nt Notar publi, ts Ora gi minvtul se vor mentiona in cazul autenticarii unui testament, codicil sau a unui ‘ct Ge revocare a acestora: in cazul iui consimtlmantuu in aceeasi zi, dar la ore difette,acestea se vor mentiona dupa datele de identficare ale fiecérui semnatar, Tn cazu deplasaii In afara sediuul biroulul notarial se va menjiona locul (cu elemes stficierte de individualizare) in care s-2luat consimtamantul si, dupa caz, dacé notarul public a fost insoft de secretar, situate In care acesta din uima va semna inchelerea altri de notarul public, ® Se fac menjuni prvind modul de identiicar: ') cuncscut personal de notar, b) act ce dentate sau pagaport; 6)atestarea avocatulu care il asisté in baza delegatie avocatiale “Se va completa caltatea in care actioneaza semnatarulsemnatari actu ') manvatar, b) reprezentant legal etc. ® Se va mentiona actu prin care semnatarul actulul a fost imputemicit $8 Incheie actu notarial © Se completoaz’ numai pentru nevazatorul care, tnd carte, poate semna, caz in care, in incheterea de autentiicare se va Insc, inainte de formula de Investre, wmatoaros 96 rmentiune:, find nevazator, a doclarat c& a auzit cele citte gic acestea reprezintt voinfa sa”: 1-9 Se completeazd numai dacd acestea so percep sau se Incaseaza, cu indicarea cuantumuluis pentru actele scutite se face menfiunea ,scutt IL Inchetere de autentificare pentru persoana care nu stie carte sau nu poate semna ROMANIA Uniunea Naficnalé a Notarllor Publict Birou notarial... Licenta de furefionare nr... Sediul INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. Anul luna lua Ora ean In fata mea, notar publi, la sedi! biroulul” s-a prezentat cu domiciul in identifica prin 3) ON. Tn nume propria caitate de al "cu domiciiulsediul ta ‘in baza care, dupa ce isa aii scuy, 9 eciarat ca ta infles conjnutu,c& cele euprne in ac reprezinta vinta Id, Consimftlaaulntfcares prezentull inser, dar nu a semnatunicl exemplar oe snexe, pert uimator motv Seva conpleta domicliul sau sediul persoanei ctate, * Recificae, reconstiuie, elbeiare dupleal, wesiluie a depodiuisl sau, dupa ca, prelungiee acestuia 9 oe myn