Sunteți pe pagina 1din 7

AMostUnIikeIY Duke

Sophie Barnes
Copyright @ 20!7 Sophie Barnes
Toate drePturile rezervate
Edi$e publicati prin inlelegere cu HarperCollins Publishers

tr{}{I** SOPHIT BARNES


\Atz,ta'
AIma estemarcd inregistrati a Grupului Editorial Litera
O.P. 53; C.P.272, sector 4, Bucureqti, RomAnia
tel.: 021 319 63 93;0752107777 un,6t- r*ftfr"rz
Un duce neobi;nuit
Sophie Barnes Traducere din limba engleza
lrina Fulger
Copyright @ 20tg Grup Media Litera
pentru versiunea in limba romAni
Toate drePturile rezervate

Editor: Vidragcu gi fiii


Redactor: Daniela Nae
Corector: PiunilaAna
CopertS: Floii Zahiu
Tehnoredactare gi prepress: Ioana Cristea

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rominiei


BARNES, SOPHIE
Un duce neobignuit / Sophie Barnes
trad.: Graal Soft - Bucuregti: Litera, 2019
rsBN 978-606-33,3480-1
I. Fulger, Irina (trad.)
LTTEFA@
82r.777(73)-31=13s.1 2019
Capitofuf t
Londra,18L8

Norii dengi cipitau umbre intunecate in timp ce se rostogoleau


pe cerul Londrei. Sub ei, stAnd in mijlocul curfii Black Swan,
Raphe Matthews igi retrase pumnul, cu mugchii incorda{i, suficient
cAt si analizeze unghiul 9i viteza cu care si elibereze toati forfa.
Calculul fu scurt datoriti instinctului. in mai pulin de o secundi,
pumnul lui zburi.
Pumnul lovi oblazrsf adversarului sdu, producAnd stropi de salivi
gi de sAnge, care colorari aerul cu puncte purpurii. Cei care veniseri
si fie martori la bataie izbucniri in urale - un grup pestri! de indivizi
indArjifi. Locul acela nu era pentru cei slabi sau pentru cei bogafi.
Mustea de mizerie gi de lupta zilnici de a supraviefui. Acolo erai in
St. Giles, dar la fel de bine puteai sd fii in adAncurile iadului, pentru
cd nu era nici o diferenfi.
- Haide! strigi cineva.
Celdlalt pumn al lui Raphe lovi un piept tare si un abdomen incor-
dat. il dururd degetele, forla pumnului ficAndu-l si vibreze.
- Matthews! Matthews! Matthews!
Uralele spintecau aerul in timp ce Raphe igi schimbi pozi\ia,
recdpitAndu-gi echilibrul la timp ca si incaseze lovitura ce urmi.
Nu-l deranji, pentru ci doar trida disperarea neagteptatd a adver-
sarului sdu.
RidicAndu-gi pumnii pentru a para atacul, Raphe siri intr-o par-
te, intorcAndu-se cat si iasi dinraza de acfiune a celuilalt. $i totugi,
era aproape - atAt de aproape, incAt putea mirosi transpiralia pielii
celuilalt barbat, putea si vadi teama care lucea in ochii lui, stropii de
api ce ii atArnau in pir gi i se prelingeau pe frunte.
Mai multe strigdte inundari vizduhul, inecAndu-l intr-un amestec
discordant de zgomote neinteligibile. Valul de incurajiri se schimbi,
alertAndu-l ci nu mai era de partea lui.
Soyhie Barnes 'un f,uce neo\isnuit

IgnorAnd zgomotul de fundal, Raphe se concentrd asupra berba- - Oricum, banii sunt destul de buni - imi permit un acoperig dea-
tului pe care trebuia si-l bati. in acea zi, numele acestuia era Calvin supra capului sworllor meli.
Butler. Se lansi in fa!d, cedand in fala furiei, gi igi ldsi pumnii sd
-
- Da, unul destul de decent.
zboare,luptAndu-se cu durerea si cu mAnia pind cAnd Calvin Butler Raphe nu avea contraargumente. Fusese invrzitit o dati acasd la
ajunse la pimAnt, intins pe spate gi acoperindu-gi chipul cu mAini- Ben - o singurd cameri inghesuite, pe care o impirlea cu prlrinfii lui
le, semn ci voia sd renunte. Trecu o secundd de ticere, suficient de gi cu cinci frafi. Prin comparafie, el gi surorile lui triiau regeste.
lungd sd fie siguri de rezultat, apoi spectatorii eliberard un strigit -Te-ai gAndit weodati si pleci de aici? Sd pdrisegti St. Giles?
ca rispuns la victoria lui Raphe. Ben ridica din umeri.
Epuizat, se didu in spate impleticindu-se, iar o burniqd ugoari ii -$i unde si ma duc?
umezi pielea. O haini ii fu pusd pe umeri, in timp ce Butler era ajutat -intr-un loc unde si fie mai bine. Dumnezeule, Ben, oriunde e
si se ridice in picioare - o priveligte tristi, cu ochiul lui innegrit si mai bine decAt aici! Egti un tip simpatic. Probabil ai putea gdsi ceva
buza umflatd deformAnd un chip altfel frumos. de lucru la una din casele alea extravagante din Mayfair.
intorcAndu-se, Raphe igi ficu loc in direcfia cArciumii. Tot ce voia Prietenul lui pufni.
acum era ceva de bdut. - Iar un snob sd se uite disprequitor la mine, cerAndu-mi si-i lus-
Repede. truiesc cizmele sau, mai riu, si-i golesc oala de noapte? Prefer sd stau
-Butler nu arate prea bine, zise prietenul lui Raphe, Benjamin la docuri, mullumesc. Micar aici mi pot mAndri cu munca mea.
Thompson, in timp ce venea spre el. -Am infeles. Dar ce cAgtigi acolo nu o sd-fi permitd niciodati si
Cu cAfiva centimetri mai scund decAt Raphe, ochii lui verzi erau ai propria casA. Nu vrei si te insori intr-o bund zi?
un compliment pentru pirul lui roscat si pentru pistruii pe care - Ba da. Dar existi o limiti cAnd vine vorba despre ce sunt dis-
ii avea. Fdrd indoialS, era cea mai blAndi gi cea mai de incredere pus sd fac pentru ciliva binufi, Raphe. Mai lui o guri de bere. Nu o
persoani pe care Raphe o gtia, in afard de propriile lui surori. igi sd-mi pierd demnitatea muncind pentru o clasd de oameni pe care
ficuri loc impreund spre cArciumi, unde Ben strigd imediat cdtre nu o pot suporta, nici nu o si mi cobor sd fac o munci injositoare.
un chelner: Cuvintele il strlpunseri in inimi pe Raphe, umplAnduJ de rugine'
- Di-ne doui halbe! - $tiu, bolborosi el cu admira;ie.
Sprijinindu-gi coatele pe tejghea, Raphe mArAi rispunsul la intre- Daci ar fi fost gi el la fel, sd nu-gi doreascd mai mult decAt avea!
barea lui Ben: Poate cd nu i-ar fi pisat a9a de mult daci nu le-ar fi avut in grija pe
- $tia in ce se bagd. surorile lui.
Ben incuviinfd din cap. Le fu adusi berea, iar ambii birbali luara -Te-ai luptat bine astdzi, beiete, se auzi dintr-odati vocea unui
oinghif turi zdr av dnd,. barbat chiar in spatele lui.
-Totugi, puteai si fii mai blAnd. Omul era terminat. Nu mai era Iritat, Raphe igi puse berea pe tejghea si se intoarse spre berbatul
nevoie si-l bafi aga. care il antrena gi ale cdrui vegminte - o jacheti din catifea mov gi o
Oprindu-se, Raphe se uitd la prietenul lui. palarie asortati - ii dideau un aer strdlucitor, pirAnd a fi ca nimeni
-Nu m-am putut abfine. Furia isi croise drum prin el, fecandu-l altul. qi totusi, in ciuda vegmintelor fine, nu exista nimic cult in acel
si continue 9i invadAndu-i mintea cu un singur scop: nevoia de a b;rbat, un ticdlos care igi cAgtigase averea fdcAnd afaceri ilegale gi
cigtiga. Nu qtiu si mi bat altfel. profitAnd de alqii. Originea lui era dubioasi, dar se zvonea ci omo-
- $tiu, zise Ben blAnd. rdse de multe ori in goana dupi putere. Raphe nu gtia ce sd creadS.
,,Nu, nu gtii. Habar nu ai." Tot ceea ce Etia era cd, in ciuda propriilor prejudecdfi, nelegiuirile in
in privinfa asta, nu fusese niciodati complet onest, nici micar St. Giles se diminuaserd de cAnd sosise Carlton Guthrie, in urmd cu
cu Ben. optsprezece ani. Sau cel pulin aga i se spusese.
Soph{e Barnes- 'Un f,uce nssfi[5nu{y

-Domnule Guthrie, mi bucur sri te vid! Fiindu-i mili de viala pe care era nevoitd si o duci, el ii rispun-
O minciuni flagranti, dacd exista asa ceva. se blAnd:
Mustilile lui Guthrie tresiriri. -N-am timp.
-
- La fel gi eu. - Mai tArziu, atunci? strigi ea in timp ce el se indeparta fird sd-i
Pdrea jovial, dar numai un prost ar fi confundat acest lucru cu rdspundi la intrebare.
amabilitatea. Cu atAt mai pufin cAnd omul lui de incredere, un sco- Din fericire, surorile lui reugiseri si evite o astfel de soart5.
fian cAt un munte gi cu o cicatrice, pe nume McNeil, se afla lAngi - Ia loc, zise Guthrie cAteva clipe mai tdrziu, cAnd intrari intr-o
umdrul lui drept. Guthrie incuviinld fin cap citre Ben, care ii rds- incipere de la capdtul holului.
punse la salut. Camera era mobilati sirdcicios, doar cu o masi de lemn gi cu pa-
-Hai, bea ceva cu mine, zise Guthrie citre Raphe. Noi doi avem tru scaune. Pe masi se aflau o carafd, gi cAteva halbe.
multe de discutat. - Nigte bere pentru campionul meu? intrebd Guthrie, ardtAnd
-$i Thompson? intrebi Raphe, nevoind si-gi abandoneze spre carafi.
prietenul. LuAnd un scaun, Raphe se trAnti pe el 9i igi turnd de beut, in timp
-Sunt sigur ci este dispus si te agtepte pAnd cind te intorci. ce Guthrie trase celilalt scaun cu mai multi eleganfi.
BigAnd mAna in buzunar, scoase o monedi de aur si o puse in fap -Bei gi tu? intrebd Raphe, ardtAnd spre carafi.
lui Ben. Pentru deranj. Ce am sd-i spun lui Matthews nu te priveste. Guthrie radia.
Ai infeles? - Nu refuz. Agtepti ca Raphe sd toarne inainte de a lua halba gi de
Raphe il privi pe Guthrie pre! de o clipi, inainte de a se uita a o ridica. Pentru victoria ta de azil.
la Ben. - Pentru victoria mea, bolborosi Raphe, inghipndu-gi resenti-
mentul amar precum berea.
-imi pare riu. Eu...
- Nu-!i face grt1i, zise Ben, begand in buzunar moneda care avea -Am mari speranle in ce te privegte, zise Guthrie, bdtandu-se
sd-i hrdneascd familia in urmitoarele zile. Ne vedem mAine la mun- ugor cu un deget in barbi. Neinvins pentru a cincisprezecea oari.
Asta nu s-a mai intAmplat, sd gtii!
cd, da?
Raphe vizu scAnteia care i se aprinse in ochi, precum promisiu-
incuviinlAnd din cap, Raphe il privi cum pleaci.
nea unei comori sau ceva asemdnitor.
-Ei bine? CAnd vorbi, Guthrie ii atrase atenfia lui Raphe. Bem
ceva? - Ce wei, Guthrie?
UitAndu-se mai intAi la Guthrie, apoi la McNeil, Raphe incuviinti -AtAt cinism, Matthews! Buza superioard a lui Guthrie se
subpe, descoperind un rAnd de dinfi galbeni, pdtali, inegali. Tre-
scurt din cap.
buie neapdrat sd vreau ceva? Nu mi pot bucura de o bduturi cu un
-Cum sd nul vechi prieten?
Ochii lui Guthrie sclipiri.
,,Vechi prieten?"
- Excelent. Buzele i se intinserd intr-un zAmbet. Urmeazd-mi! Greude crezut.
intorcAndu-se, il conduse pe Raphe prin cArciuma in care se ames-
- Nu cAnd wei si mi prostegti.
teca fumul de tutun cu mirosul de carne prajitd si de bere. Pe o masi,
Gura lui Guthrie se incordi, iar ochii i se intunecari suficient cAt
zarurtle se rostogoleau intr-un joc de noroc. O mAni ii atinse coapsa,
si trddeze o licirire din adeviratul lui caracter.
mAngAindu-l necuviincios in sus, pAnd cAnd el o didu la o parte.
-Aga vezi tu relafia dintre noi, biiete?
- N-ai chef, iubire? intrebi femeia care il atinse. Tonul lui injositor il ficu pe Raphe sd-gi incordeze mugchii. Se
Statea cu picioarele desficute in poala unui birbat care era ocu- uiti la McNeil, care stetea lAngd ugi, plimbAndu-gi degetul mare
pat si-gi ingroape fata intre sAnii ei pe jumdtate dezgoligi. peste tdigul unei sibii, gi igi aminti imediat de pedeapsa pe care
10 I1
Soyhte Earnes 'Un duce neobisnuit

o suferise cAnd fusese suficient de prost sd incerce sd se opuni dorin- -Dar dacd pierzi...
telor lui Guthrie. Cu umerii tensionati, reveni cu privirea la barbatul LuAnd punga care incd se afla pe masi, Raphe bdgd banii in
care detinea controlul asupra lui. buzunar. -
- Cum altfel ar trebui si o vdd? Sunt marioneta ta, nu? - Cunosc riscurile, Guthrie, 9i sunt dispus si mi le asum.
Guthrie incuviinfi din cap.
-Da, dar esti preferatul meu. $i de-asta as vrea si facem o Era trecut de ora unsprezece seara cAnd Raphe, cu degetele lovi-
afacere. te gi cu corpul inci resimlind durerea din pricina luptei, se intoarse
Raphe se incordi. acasi. Bucuros si scape de frigul de afari, inchise uga pentru a se
- Ce fel de afacere? feri de ploaia care acum curgea dintr-un cer tuni.tor, igi dddu haina
- Una care te-ar elibera, beiete. jos gi o atArni in cArligul din spatele ugii chiar cAnd sora lui, Amelia,
O idee tentanti, dar cu siguranfi era prea frumos ca sd fie adevd- intrd din camera aldturatd, care servea drept salonag.
rat. Cu toate astea, nu se putu ab;ine si nu intrebe: -Bund seara, cdscd ea, sprijinindu-se de cadrul ugii.
- La ce te gAndeqti? ChiorAndu-se prin intuneric, Raphe ii rdspunse la salut.
AplecAndu-se in fati, Guthrie isi puse coatele pe masi, degetele - Credeam ci deja dormi la ora asta.
de la mAna lui dreaptd ajungAnd si-i mingAie birbia. TrecAnd pe lAngi ea, intri in mica lor bucitirie qi lui cutia
-Vezi tu, in curAnd o si fie o oportunitate... una mare. de iasci.
Raphe igi incrucisd bratele la piept. -Dormeam, zise Amelia, urmindu-l in camera rece.
-Nu mai spune! Pe umeri ii
atArna un Eal invechit, pe care il strAnse mai tare cu
Colgul ochiului lui Guthrie tresiri. degetele palide gi tremurAnde. Raphe simfi cum i se strAnge inima.
-Nu trebuie sd devii obraznict Pocnind din degete, il chemd pe Nu era drept. Sora lui nu merita si trdiasci aga. Nici unul din ei
McNeil mai aproape. Dd-i bdiatului ce a cAgtigat! nu merita.
Urmi o pauz1, apoi o pungi cizupe masi, zorniind. Alungind acele gAnduri inutile, gisi o lumAnare, scdpdri o
- Ne-am pistrat partea, normal. bucificd de cremene 9i o linu lAngd fitil pAni. ce o flacdrd incepu
Un procent gras de 90 la suti. si infloreascd, indepdrtAnd intunericul spre perefi, unde se lupta
-Normal, repetd Raphe. cu lumina.
Nu se deranjd si-si ascundi nemul;umirea. - Dar Juliette doarme linistitd, zise Amelia, referindu-se la sora
-Da... Guthrie mai sorbi o datd din bere. Se zvonegte ci Taurul lor mai micd, a cirei sindtate gubredi era un permanent motiv de
o si vini in orag cam intr-o lun5. nelinigte. CAnd Raphe lui capacul unui vas de pe masi gi se uitd ind-
Raphe se indreptd in scaun, in timp ce Guthrie isi sterse gura cu untru, Amelia addugi: Am fdcu supi pentru cini.
dosul palmei, indepdrtAnd o urmd de spumi. - Miroase delicios, spuse el respectuos.
- Dacd te bali cu el gi cAgtigi, nu mai ai nici o datorie. Aga de mari -AmAndoi gtim ci nu e cAtugi de pufin adevirat, dar apreciez op-
vor fi cAstigurile. timismul tdu.
Raphe nu se indoia. Taurul era, pAni la urmi, campion la boxul intAlnindu-i privirea, el ficu un efort sd-i zAmbeasci.
cu mAinile goale, neinvins de cAnd il bituse pe Tobias Flannigan, in - Poate ci mAine reusesc si aduc nigte carne.
urmd cu cAtiva ani. De atunci, isi ologise cAliva rivali. Omul era Cu siguranfd, ar fi fost o trecere bine-venitd de la cartofii gi napii
o legendri. pe care pdrea ci ii mAncau dintotdeauna. Dumnezeule, obosise aga
- O s-o fac, zise Raphe firi si clipeasci. de tare si aibi burta goali tot timpul! Surorile lui nu se plAngeau
-Dar dacd piemi... niciodati, dar el gtia cd aveau nevoie de o mAncare mai buni decAt
- Nu o sd pierd, il asiguri Raphe. ceea ce primeau.
Sophie Barnes- 'un f,uce neobisnuit

-Ar fi drlgu!, zise Amelia. modificatd o dati sau de doui ori, era numele lui: domnul Raphael
Tonul ei sugera insi cd se indoia de capacitatea lui de a reugi Matthews.
asa ceva. - -
Curios, puse lingura jos Ei rupse sigiliul.
Deranjat de lipsa ei de incredere, lui pAinea si rupse o bucati - Ce scrie? intrebi Amelia neribditoare.
mare. Citind incet pentru a se asigura cI infelege, Raphe trase aer in
-Un pui se poate. Dacd il facem si lind cAteva zile. piept. Privi in sus spre sora lui, clipi, apoi cobori capul si citi din nou
Amelia incuviinfi simplu din cap, lui o cani, o umplu cu api gi scrisoarea. Se lisi tecerea. Picioarele Ameliei se migcard, trddAndu-i
o puse in fafa lui. nerdbdarea. Pirea imposibil, dar era adevirat - avea in fafd o ingti-
-imi e dor de mirosul unei bucitirii pline de viafi. infare extraordinard. RidicAnd privirea, se lese pe spate in scaun, cu
Comentariul ei il lovi pentru o secundi. scrisoarea tremurAndu-i intre degete.
-Poftim? - Potrivit scrisorii... Cldtine din cap, neputAnd si infeleagi absur-
- Carnea prijitd pe foc, pAinea care se coace in cuptor. Clatina din ditatea din ea. Sunt noul duce de Huntley.
cap melancolici. E amuzant. Nu mi-o pot imagina pe mama, dar imi Se agternu o tecere pitrunzitoare. Amelia se uiti la el cu ochi
amintesc de bucitireasd * cu obraji rotofei gi zAmbet amabil. mari, in care se citea un amestec de surprizi, nesiguranfi 9i speran-
imi aduc aminte ci eram fericitri in bucitdria de acasd. !d. Voia sa-l creadi, dar...
Sentimentalismul il obosi pe Raphe. Nu se deranji si sublinie- - Serios?
ze cd" ea avea doar gase ani cAnd igi pierduseri pdrinfii, iar lui nu ii -Daci este sd credem scrisoarea, da.
rimisese altceva de fdcut decAt se intoarci spatele casei in care igi *Dar, din cAte gtiu eu, tata nu avea nici un titlu, deci nu...
petrecuseri primii ani ai copiliriei 9i sd plece, luAndu-gi surorile cu nu infeleg.
el. Avea cel mult opt ani gi o povard enormd pe umeri. -$tiu. Pare de neconceput. Absurd. Dar... ii intinse scrisoarea.
-$tiu cd ista nu-i stilul de viafd pe care vreunul din noi gi l-a Crezi cd. ar putea si fie o pdcdleali?
imaginat. Simlind ci igi pierde cumpitul cAnd igi aminti ce le fe- Amelia clatine din cap.
cuserd pdrinlii 1or, addugd: Si sperdm ci in timp lucrurile se -Nu indraznesc sd cred asa ceva. Pare destul de credibili cu si-
vor imbunitdfi. giliul acela gi pecetea de la final. ChiorAndu-se, citi semnitura mi-
- Sunt convinsi cd ai dreptate. nusculd care, spre surpriza lui, ii scipase lui Raphe: Domnul Rupert
,,N-ar putea sd nu mai fie atAt de convinsd?" Etheridge, avocatul ducelui de Huntley. Amelia trase aer in piept,
MAnci o lingurd de supd. Gustul vag era un pic mai bun decAt apa apoi expiri. La naiba!
fierbinte. Amelia fdcu un pas in fafi. Raphe incuviinfri din cap.
- Motivul pentru care nu m-am retras cu Juliette mai devreme - Este cel mai ciudat lucru, nu crezi?
este aceastd scrisoare. Fluturd o bucati de hArtie in directia lui. Se uiti la Amelia, inci incercind sd priceapd.
A sosit astizi pentru tine, cAt ai fost plecat. -Da, aga este. De fapt, nu ag fi crezut ci aga ceva este posibil.
incruntindu-se, Raphe se uitd la ea. Niciodati.
- $tii cine a trimis-o? - Nici eu. Raphe puse scrisoarea pe masi, lAngi castronul cu supi
Nu-gi amintea cAnd primise ultima dati o scrisoare. Nimeni nu Ie gi o impinse cu degetul. Dar stribunicul nostru era al gaselea duce
scria vreodati lui sau surorilor lui. de Huntley.
-Numele expeditorului este mAzgilit. La fel Ei adresa. Este un -$tiu asta. Dar, cAnd a murit, titlul i-a revenit unchiului gi s-a
miracol cd a ajuns. rupt de familia noastri.Eziti, de parci incerca sI infeleagd. Credeam
DAndu-i scrisoarea lui Raphe, il privi cum o intoarce gi studia- cd succesiunea trebuie si fie liniari, si treaci de la fiu la fiu. Cum
za caligrafra. Singura parte lizibili din adresd, care pirea ci fusese putea ajunge la tine?
Sop|te Barnes 'un f,uce neobisnutt
-Tocmai asta este. Aici scrie cd... Se apleci si citi atent cea mai -Fird domnul Guthrie, murmuri ea.
importantd parte: Legea spune cd, in general, existi o limitare in GAndul indllator aluneci prin el, oprit imediat de un alt gAnd'
privinfa mogtenitorilor defunctului, dar in acest caz defunctul nu -
- $tii ce nu o sa ne integram niciodati.
-
are. LuAnd aceste lucruri in considerare, am ficut cercetiri pentru Petrecuseri prea mult timp printre clasele de jos - abia igi amin-
a gisi cea mai apropiatd rudi a ducelui, iar dumneavoastrd, domnule teau ce insemna sd triiasci intr-o casi frumoasd gi sd aibi servitori.
Matthews, pdrefi a fi acela. Conacul Fox Grove, unde crescuseri, nu fusese prea mare, iar majo-
*Tu esti acela? ritatea servitorilor deja plecaseri, dar el igi amintea vag de o cole4ie
Amelia ridicd din sprAncene si rdmase cu gura cdscatd de uimire. de soldegei de plumb gi de sunetul de muzici de pian risunAnd in
-Asa se pare. timp ce Molly gtergea porfelanurile. Acum i se pirea aga de ciudat
-La naiba! zise ea din nou, agezAndu-se pe scaun cu o expresie gAndul de a angaja pe cineva si faca un lucru atAt de ugor!
plind de uimire. Nu pot si cred cd nu a avut nici un fiu. Aristocratii Cletind din cap gi se gAndi cAt de absurd era totul, apoi se intrebi
nu au un mostenitor de rezervd,in situatii de genul esta? dacd avea si fie capabil si devini o astfel de persoani dupi ce cres-
- Da, dar, potrivit scrisorii, fiii celui de-al optulea duce de Huntley cuse gi se obignuise cu stilul de trai al clasei muncitoare. $i acesta era
au murit pe mare acum cAteva luni. Se pare cd gocul a fost prea mare doar inceputul. Nu lua in calcul ridicolul pe care aveau si-l infrunte
pentru tatdl lor. L-a omorAt. la fiecare pas greqit pe care urmau sii il faci. Pentru cd, dacd exista
-Dumnezeule! Amelia fdcu o pauzd inainte de a continua: Deci un lucru pe care il gtia despre aristocrafie, acela era riceala oame-
n-a mai rdmas altcineva in afari de tine. nilor din inalta societate, care ii blamau pe cei care nu aparlineau
- Nu. Singura problemi este ci eu nu sunt asa de sigur cd o si mi lumii 1or.
descurc. Au trecut cincisprezece ani de cind... -Aici micar avem prieteni.
Umerii lui se incordard gi pieptul i se strAnse. Nu putea vorbi des- Se gAndi la ceea ce ii spusese Ben mai deweme. Se gAndi la Ben
pre evenimentul care ii aruncase pe tofi in sdracie. Refuza si o facd, in general. N-ar infelege niciodatd decizia pe care Raphe se gAndea
refuza si deschidi uga cdtre ?ntuneric. acum si o ia. Mai riu de atAt, in adAncul sufletului, Raphe gtia ci
Din fericire, vorbi Amelia, alungAnd tdcerea. acceptarea titlului Huntley avea si distruga acea prietenie - pentru
- Pofi sd ignori scrisoarea dacd nu-!i place ideea de a fi duce. ca el gi surorile lui si aibi gansa la propria viati in Mayfair, trebuiau
- E adevdrat. sd rupi toate legiturile cu St. Giles.
Se gAndi la repercusiunile unei aparilii la casa Huntley. Apoi se
-Aga este. Cu siguranfi, o sd-mi fie dor de unii oameni - cei
deschise uga spre intuneric, destul de neagteptat, gi vdzu increderea care au fost buni cu noi de-a lungul anilor, cum este familia lui
pe care Bethany o avusese in el. Crezuse in puterea lui de a o salva. Mary-Ellen. Se intinse gi il lud pe Raphe de mAnd, strAngAndu-l
Fusese fratele ei mai mare, iar ea il admirase. Doar cd el o dezamigi- puternic. Dar nici aici nu avem un viitor. Cel pulin nu unul pe care
se, si acum ea era moartd. eu si-l pot vedea.
TrAnti usa care dddea cdtre intuneric gi se uiti la Amelia. Acum - $tiu. Este cel mai mare regret al meu.
era momentul. $ansa de a face ceea ce isi dorise pentru Bethany - - Nu este vina ta.
sansa de a-si scoate din St. Giles surorile care incd erau in viafi gi de
-Nu, dar acum am gansa sd schimb lucrurile' HotirAt, addugd:
a le duce inapoi in lumea in care le era locul. O sd revendic titlul gi o si indrept lucrurile pentru voi'
- Nu pot si ignor oportunitatea asta. Nu pot sd.refuz lucrurile pe Ea igi strAnse buzele gi incuviinli din cap, semn ci era de acord.
care le meritati. ,,Nu tmi pot asuma riscul sd vd pierd din cauza propriilor
- O sA fie o viaqi mai ugoari decAt cea pe care o avem acum.
mele temeri gi prejudecd;i." GAndegte-te, Amelia! Fdrd burfi goale gi Degi el stia ci ea subestima drumul care se deschidea in fala 1or,
fdri. grlji legate de bani. Nu o sd mai fie nevoie si facem economii ca nu o contrazise, fiind fericit sd gtie ci surorile lui aveau s5. triiasci
si putem trdi. in curind viefile pentru care amindoud fuseseri ndscute. Dar aveau
IA 11